fredag 31. oktober 2008

Current educational situation in Arakan!!!!

ရခိုင္ျပည္ပညာရီး ပစၥကၡအေျခအေန

အကၽြန္ရို႕ ရခုိင္ျပည္မာ လက္ဟိအနီအထားအရ ပညာရီးအၿခီအနီေျပာျပဖို႕မေကာင္းေယာင္စုတ္ျပတ္သတ္နီ စြာကို ရင္နာနာနာင့္ တစိေခ်တင္ျပလိုက္စြာပါ။

အဂုပစၥကၡအၿခီအနီအရ ရခိုင္ျပည္မာ လူဦးေရ (၂၇)သိန္းဟိဖို႕လို႕ ခန္းမွန္းရပါေရ။ ျပည္နယ္စုစုေပါင္းဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းေရ ၁၄၂၀၀ စတုရန္းမိုင္အက်ယ္အ၀န္းဟိပါေရ။ ၿမိဳ႕နယ္ (၁ရ)ၿမိဳ႕နယ္မာ စာရြီးသူလက္လွမ္းမီ သေလာက္၊ သုေတသနျပဳထားခ်က္အရ၊ တဆင့္မီးျမန္းခ်က္တိအျပင္ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္း မ်က္တိြလက္တြိတိ ကို တင္ျပစြာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

အထက္ကဆိုခေရအတိုင္း အကၽြန္ေလ့လာထားခ်က္အရ မူလတန္းေက်ာင္းတိမာ ေက်ာင္းသာဦးေရ တႏွစ္ ထက္တႏွစ္နည္းလာစြာကို တိြရပါေရ။ ဂရပ္နန္႕ေဖာ္ျပရဖို႕ဆိုေက မကၠလာကိုထလန္းၾကားလွန္ထားစြာပိုင္။ ဇာတီအဖ်ား ေအာက္သို႕စိုက္ထားေယွာင္ပိုင္ပါေယ။ ဆိုလိုစြာက ေဒပိုင္ပါ၊ ေက်ာင္း၀င္ႏႈန္းတႏွစ္ထက္တႏွစ္ နည္းလာစြာကို ေျပာစြာပါ။ အဓိကအားျဖင့္ မူလတန္းမာ အၿခီခံအက်ဆံုးေက်ာရိုးျဖစ္ေတ သူငယ္တန္း(၀ေခ်တန္း)ေက်ာင္း၀င္ႏႈန္းနည္းလာစြာေရ ေၾကာက္ဖို႕ေတာင္ေကာင္းပါေရ။

ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ေလာက္မၾကာခင္ မူလတန္းေက်ာင္းတိကိုပိတ္ထားရဖို႕အၿခီအနီျဖစ္နီစြာ မ်က္ျမင္ကိုယ္တိြပါ။ သံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးၿမိဳ႕နယ္ေလာက္ ကြင္းဆင္းစစ္ဆီးထားပါေရ။ တျခားၿမိဳ႕နယ္တိကိုလည္း ခိုင္လံုေသာသတင္းအ ခ်က္အလက္တိအရ သိထားၿပီးျဖစ္ပါေရ။ (မူဆလင္လူမ်ိဳးတိမ်ားေရရြာတိကို မဆိုလိုပါ)။ ေယဇူးနန္႕ ထုတ္ယူ ဆင္ျခင္၊ ၿခံဳငံုဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကည့္ဖို႕ဆိုေက အမွန္ပင္ မူလတန္း၊ သူငယ္တန္းေက်ာင္း၀င္ႏႈန္းနည္းလာစြာကို ဇာေၾကာင့္လဲ၊ ဇာအတြက္လဲလို႕ စာရြီးသူေလ့လာၾကည့္ေရခါ ေအာက္ပါအခ်က္တိကိုတြိရပါေရ။

ပထမတခ်က္ ရခိုင္သမေသွ်တိ အေခ်မေပါက္ကတ္ပါယာ။(အမ်ားစု)အေခ်ေပါက္ႏႈန္းက်ဆင္းလာပါေရ။ ေက်း ရြာတခ်ိဳ႕ကိုေရာက္ေက အေခ်ငိုသံၾကားရခဲေရ။ ၀မ္းပူမ တိြရခဲေရ။ ဇာေၾကာင့္ အေခ်မေပါက္ကတ္လဲလို႕ ဆက္ လို႕ဆန္းစစ္ၾကည့္ေရခါ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းလို႕ဆိုရပါဖို႕။ ဇာေၾကာင့္ဆင္းရဲက်ပ္တည္းလဲဆိုခေက အေျဖတိက အမ်ားႀကီးပါ။ ယင္းအထဲက တခ်ိဳ႕ကိုတင္ျပပါေမ။ ရခိုင္သားတိလုပ္စားမျဖစ္ေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနန္႕ ဗမာအစိုးရက ႏိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္နီလို႕ျမင္သာေရ။ ဥပမာတခုေျပာပါေမ။ အယင္ေခါက္က ဆန္စပါး၊ သားငါး တိကို ရခိုင္သားတိရာစားသံုးေရ၊ ကုန္သြယ္ေရ။ ေအဂု ရခုိင္ျပည္ကိုသူရို႕ပါးက စားဖို႕ပစေပါက္(ပါးစပ္ေပါက္)တိလႊတ္လုိက္ေတ။ တပ္ရင္းတိ ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕မာ သံုးရင္း၊ ငါးရင္း၊ ဆယ္ရင္းခ်လိုက္ေတ။ စားဖို႕လူတိေပါလာယာ။ ယၿပီးေက ယင္းသူရို႕ကိုယ္တိုင္၊ ယင္းသူရို႕နန္႕နီးစပ္ေတလူတိ ဆန္စပါးအစ၊ သားငါးအဆံုး၊ ဓါတ္ေငြ႕မက်န္ ကုန္သြယ္ေရာင္းစားကတ္ေတ။ ေယေက ရခိုင္သားအမ်ားစုမဲြျပာက်လာေရ။ အႀကီးဆံုးဆင္းရဲရေရ အေၾကာင္း တခုက အဂုအခါ ရခိုင္ျပည္ၿမိဳ႕၊ရြာတိုင္းမာ ခ်ဲဒိုင္တိ။ စစ္ေတြၿမိဳ႕လမ္းမႀကီးမာ ခြီးခ်ီးေပါေရပိုင္ေပါလို႕။ ခ်ဲနန္႕ တိုက္ဆိုင္နီလို႕ ကုန္းေကာက္စရာမဟိစြာတမ်ိဳး။ ယေလာက္စြာမာ တရက္တရက္လာေရ ဗမာျပည္ကအရက္ ကားတိ ပဒုန္းခ်င္းယွက္နီစြာကို ရခိုင္သားတိအရက္ေသာက္လို႕ၿခီကတ္စြာတဖံု။ ေယခါမာ ရခိုင္သမတိမာ ေခတ္မီသေယာင္နန္႕ (Family plan) လုပ္လာကတ္ပါေရ။ ယေက မူလတန္းေက်ာင္းတိအတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ လာယာႏွက္ရာ။

တခ်ိဳ႕ရြာတိမာ အေခ်တိေတာ့ တြိရပါေရ။ ငါးရွာ၊ ဟင္းခူး၊ ၀ါးခြပ္၊ စ်ီးေရာင္း၊ စားပဲြထိုး၊ ကူလီ၊ အလွဴခံ။ ေဒအ ေခ်တိ ဇာေၾကာင့္ေက်ာင္းမေရာက္ကတ္လဲ၊ ဆင္းရဲကတ္လို႕။ တခ်ိဳ႕မာ ဆင္းရဲေကလည္း လူရတတ္ကတ္ေရ။ ၿဖီဆီးရာကား ယင္းယွင့္ရာဟိေရ။ က်န္းမာေရအသိပညာလည္းနည္း။ ယင္းပိုင္ မဟိဆင္းရဲသား မိဖတိေဂ်းယာ အေခ်ေပါက္ကတ္ပနာ ဟိေရလရတတ္(သထီး)တိက်ေက တေယာက္ဆိုေက က်ီယာ။

ေနာက္တခုက လင္ေယာက်ၤားတိ ျပည္တြင္း ဖားကန္႕၊ ျပည္ပထိုင္းအဆံုး လားခကတ္ေတ။ အေခ်တိ ဇာလာဖို႕ လဲေယ။ ေနာက္တခုက ရယ္ဖို႕ေတာ့ခါေကာင္းပါေရ။ ရခိုင္သမ ပညာတတ္တခ်ိဳ႕ အပ်ိဳႀကီးလုပ္ကတ္ေတ၊ ရခိုင္ သားတခ်ိဳ႕ သာသာနာေဘာင္၀င္ကတ္ေတ၊ ယေက ေက်ာင္းသို႕အေခ်တိမေရာက္ယာ။ ေက်ာင္းသားတိရာ နည္းလာလား၊ ဆရာ၊ ဆရာမတခ်ိဳ႕ အက်င့္ပ်က္ ျခစားလာကတ္ေတ။ စာမျပကတ္၊ နယ္မွာစပါးေတာင္း ဆရာ တိနန္႕လႊဲထားကတ္စြာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း။

ဇာေျပာေကာင္းဖို႕လဲ၊ အရာ၀ါ တဲြဖက္၊ တဲြခ်ိတ္၊ စိုးတဲြ ကန္ကားမကန္၊ ရခိုင္ျပည္ၿမိဳ႕ရြာတိုင္းမွာ။ ယေက မ်က္ ျဖဴဆိုက္လီ၊ ဆရာႀကိဳက္လီ၊ ရခိုင္ျပည္က အရည္အခ်င္းမွီေရ အေခ်တိမထြက္ယာ။ ယေက ဗမာအစိုးရ အုပ္ ခ်ဳပ္လို႕ ေကာင္းလီႏွက္ရာ။

ယပိုင္နက္လာလတ္စြာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အဆင့္ (၁၅)ကိုက်လားခစြာ ကို ၾကည့္ကတ္ပါဖိေယ။ ယေလာက္ဆိုေက ရခိုင္ျပည္ ပစၥကၡပညာေရးအေျခအေနကို နားလည္ကတ္ဖို႕လို႕ ယံုၾကည္ပါေရ။

ေဒစြာတိအားလံုးေရ အုပ္ခ်ဳပ္ေတအစိုးရေၾကာင့္ ဖိႏိွပ္ခံနီရေရျပည္သူတိမာ နင္းျပားဘ၀က မလြတ္ေရလမ္းျဖစ္ ေတအတြက္ ” ေအာ္ အဘာရို႕ အမင္ရို႕ ရခိုင္ျပည္သူ၊ ျပည္သားတိကို မကယ္ႏိုင္ကတ္ယာလားယေဂ၊ ျပည္ပ မာေဂ်း နီကတ္ဖို႕ယာလား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေပါင္းစည္းပနာ စည္းလံုးညီညာ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာဖို႕ အခ်ိန္က် ယာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တတ္ႏိုင္ဖို႕ဖက္က ကူညီကတ္ပါအေၾကာင္း ရခိုင္သားအေပါင္းကို ေဒေဆာင္းပါး တပိုင္းတစ နန္႕ ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါေရ။ ။

ေစတနာ သစၥာတရားနန္႕
ခိုင္သြီးနီ (ကိန္းသာၿမီ)
(၁၅၊ ၁၀၊ ၂၀၀၈)


မွတ္ခ်က္။ ။ ျပည္တြင္းမာ လက္ဟိေက်ာင္းဆရာ(သူငယ္ခ်င္း)တေယာက္စာကို မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါေရ။

tirsdag 21. oktober 2008

Starve!!!!

ငတ္မြတ္ျခင္း

ကမၻာၿမီတခြင္မာ
ၿဖီမရႊင္ေရ မ်က္ႏွာနန္႕
နီမ၀င္ တိုင္းျပည္တိကို ေငးနီဂတ္ရေရ ---- ။

ထီမထင္ ရခိုင့္မာန္(ဟန္)၀င့္စြာနန္႕
လီဘ၀င္ ဟပ္ဗ်ာလ္
ရႊီရင္မာ ပီတိျဖာလို႕
ၾကည္ရႊင္စြာ တခါေလာက္
လြတ္ေျမာက္လိုက္ ခ်င္ေရႏွမ္း ---- ။

ခိုင္ေနာင္ဂ်ိန္ (၁၃ ၅၈ နာရီ၊ ေအာက္တိုဘာလလ (၂၁)ရက္၊ ၂၀၀၈)။

lørdag 18. oktober 2008

To Develop

တိုးတက္ကတ္စီခ်င္ပါေရ


အမွားမလုပ္ဖူးေရလူလို႕ ေလာကမာ မဟိ၊ တခါအမွားလုပ္ဖူးထားေရလူေရ တခါ လည္းအမွားမ လုပ္ဖူးသူနန္႕ စာေက ေနာက္တခါထပ္မမွားဖို႕မတြက္ သတိပိုထားဖို႕ ထင္ေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္းၾကားမာ ဟိ ခကတ္ေတပဋိပကၡတိကို အယင္ဆံုးျပန္လည္ေျဖယွင္းကတ္ရပါဖို႕။ ယင္းပိုင္ေျဖယွင္းေရနီရာမွာ အမွားလုပ္မိ ဖူးခေရလူကလည္း မွားေၾကာင္းကိုရိုးသားပြင့္လင္းစြာ၀န္ခံရဖို႕ျဖစ္ေတပိုင္ က်န္လူတိကလည္း ၾကည္ျဖဴစြာခြင့္ လႊတ္ႏိုင္ကတ္ရပါဖို႕။ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈမျဖစ္မနီ တည္ေဆာက္ကတ္ရဖို႕ အခ်ိန္က်နီပါယာ။ လား နီက်လမ္းအတိုင္းလားနီကတ္လို႕ တခုလည္းခရီးမေပါက္၊ အရာမေရာက္စြာကို လက္တိြဒိဌဓမၼ လက္ဟိအေျခ အေန တိက ေဖာ္ျပနီပါယင့္။ ေအယွင့္က ပထမဆံုး၊ အေရးအႀကီးဆံုးနန္႕ ယင္ႏိုင္သမွ်အယင္ဆံုး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ကတ္ရဖို႕ အလုပ္ျဖစ္ပါေရ။

အမ်ိဳးသားရီးအတြက္လူတိုင္းမာ တာ၀န္ဟိေရ၊ လူတိုင္း အမ်ိဳးသားရီးမာ ႏိုင္ေရတာ ၀န္ကို ယူကတ္ရဖို႕၊ ကိုယ့္ တိုင္းျပည္၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ဂနိဇာအေျခအေနကိုေရာက္နီယာ လဲဆိုစြာကို အျပန္အလွန္စိုင္းစားသံုးသပ္ကတ္ ဖို႕လိုေရ၊ ရခိုင္အေရးကို ရခုိင္တိမစိုင္း စကားေက ဇာေအာက္သားေလ့လာစိုင္းစားပီးဖို႕မဟုတ္။ ဇာကုလားေလ့ စိုင္းစား လိမ့္ေမမဟုတ္။ ေအအခ်ိန္မာ မစိုင္းစားႏိုင္၊ မဆင္ျခင္ႏိုင္၊ မသံုးသပ္ႏိုင္၊ ျပန္လည္ျပဳ ျပင္ရီးကိုမလုပ္ ႏိုင္ကတ္ေတ မၾကာေရတနိန္႕မာ ရခိုင္သားတိ ”ေထာက္က်ာ” ေဆာင္းသူေဆာင္း၊ မေဆာင္းေက ”ေမာင္ေရႊရိုး အက” ကဖို႕ ပုသိမ္ထီး၀ယ္ထားလီ ကတ္ပါဖိ။

သူလုပ္ဖို႕လိုလို၊ ကိုယ္လုပ္ဖို႕လိုလို ေစာင့္နီကတ္ရဖို႕အခ်ိန္မဟုတ္ပါယာ၊ ယင္းပိုင္ ေစာင့္ခေရအခ်ိန္ အတိုင္း အတာေက်ာ္လြန္လားခပါယာ။ ယင္းဇုနန္႕ အမ်ိဳးသားရီးအ ေပၚမွာ စစ္မွန္ေရေစတနာအရင္းခံနန္႕ လုပ္ကိုင္နီ ကတ္ေတလူတိ၊ အဖဲြ႕တိကို ျပည္ သူတိအနီနန္႕ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္း ဟိသေလာက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ပူး ေပါင္းပါ၀င္ကတ္ဖို႕ ေျပာခ်င္ပါေရ။ ယၿပီးေက ရခိုင့္အေရးမာ ငါရုိ႕နန္႕မဆိုင္၊ ငါရို႕ကေက်ာင္း သားရာ၊ ငါရို႕က ၀န္ထမ္းရာ၊ ငါရို႕က လယ္၊ ေတာင္ယာလုပ္နီစြာရာ၊ ငါရို႕ကစက္ရံု မာလုပ္နီစြာရာဆိုၿပီးေက ဖာသိဖာသာ မနီ သင့္ပါဗ်ာလ္။

ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုအဂင့္ဂင့္ခ်စ္ေတဆိုေက ပါးစပ္ကေျပာနီရံုေလာက္ နန္႕မၿပီးပါ၊ အနီးစပ္ဆံုး၊ လက္ဟိျဖစ္ပ်က္နီေရအေျခအေနတိကို ေလ့လာပနာ အ ေကာင္းဆံုးအေျဖတခုရလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ ေဆာင္ကတ္ဖို႕ အားလံုးမာတာ၀န္ ဟိပါေရ။ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ဖို႕ အေျခအေနမပီး သိမ့္ေကေတာင္မွ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္နီကတ္ေတ ပုဂိၢဳလ္တိကို ႏုတ္နန္႕ျဖစ္ျဖစ္၊ စာေခ်နန္႕ပင္ျဖစ္ျဖစ္ ေျပာ သင့္ေရလို႕ထင္ပါေရ။ ယင္းပိုင္အေလ့အက်င့္မ်ိဳးတိကို အဂုကပင္ေလ့က်င့္ထားႏိုင္မွ တနိန္႕နိန္႕ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္နန္႕ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုပင္ျဖစ္လာလာ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေရ ရခိုင့္ျပည္သူ႕သမတ ႏိုင္ငံပင္ျဖစ္လာလာ အစိုးရနန္႕ျပည္သူၾကားမာ အျပန္အလွန္ထိမ္းၫွိလားႏိုင္ေရ အေလ့အက်င့္ တခုျဖစ္လား ပါဖို႕။ ယင္းပိုင္ရာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္နန္႕မဆိုင္ဆိုပနာ တံုဏိဘာေ၀နီ ကတ္ဖို႕ဆိုေက ရခိုင္ျပည္သူ႕သမတႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေကေတာင္ ရခိုင္အာဏာသွ်င္စနစ္ စနစ္ဆိုးေအာက္က ရုန္းထြက္ႏိုင္ကတ္ဖို႕မဟုတ္ပါ။

တဖက္မာ ယင္းပိုင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေတပိုင္ အျခားတဖက္မာလည္း မိမိရို႕လက္ဟိ ေရာက္ဟိနီထိုင္ကတ္ ေတ လူမႈပါတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းကနီၿပီးေက ကိုယ့္ တုိင္းျပည္၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ က်မၼာေရ၊ ပညာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ မြီးျမဴေရး စေရက႑အသီးသီးက အက်ိဳးဟိႏိုင္ေရစြာတိကို ေလ့လာမွတ္ သားကတ္ရပါဖို႕။ ဂနိဆိုေက ရခုိင္သားတိစြာ ကမၻာအႏွံ႕မွာ ေရာက္ဟိအၿခီခ်နီထိုင္နီ ကတ္ပါယာ။ မတူကဲြျပား ျခားနားေရ လူ႕ပါတ္၀န္းက်င္ေပါင္းစံုမာ ဟိလီကတ္ပါဖို႕ထင္ ေရ။

ယေကေလ့ က်ေနာ္ အဓိကဦးစားပီးေျပာခ်င္ေရလူတိကေတာ့ ငါး၊ ပုဇြန္ဖမ္း/ေမြးျမဴ ေရးလုငန္းတိမွာ လုပ္ ကိုင္နီကတ္ေတလူတိနန္႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တိမာ လုပ္ကိုင္နီ ကတ္ေတ ရခိုင္သားတိကို ေျပာခ်င္ပါေရ။ ဇာျဖစ္ လို႕လဲဆိုေက ရခုိင္ျပည္စြာ အားလံုး သိကတ္ေတအတိုင္း ယင္းစီးပါြးေရးႏွစ္ခုကို အမွီျပဳနီကတ္ရလို႕ျဖစ္ပါေရ။ ရခိုင့္ပင္လယ္ျပင္နန္႕ ရခုိင္ၿမီတိ ဟိနီသမွ်ကာလပတ္လံုလည္း အမီွျပဳနီကတ္ရပါဖို႕သိမ့္။

ဥပမာ ထုိင္းႏိုင္ငံထဲက စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံတိမာ လုပ္နီကတ္ေတ ရခိုင္သားတိမကန္ဟိပါ ေရ။ ထိုင္းႏိုင္ငံသားတိ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မာ ဇာပိုင္စီးပါြးျဖစ္ေအာင္လုပ္ကတ္ေတလဲ။ ႏွင္းဆီပန္း၊ အာလူ၊ စပ်စ္၊ ေကာ္ပီဖူး/ပြင့္၊ မလာဥ အစဟိေရ စိုက္ခင္းတိကို ဇာပိုင္နည္းစနစ္တိနန္႕ လုပ္ကတ္ေတလဲ။ ထုိင္းနန္႕ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရာသီဥတု ယင္း ေလာက္ထိအမ်ားႀကီးမကြာထင္ပါေရ။ ယင္းပိုင္ ကိုယ္ရို႕ေလ့လာမွတ္သားလို႕ရလာ ေရ အသိပညာတိကို ကိုနန္႕နီးစပ္ရာ ရခိုင္ေတာင္သူလယ္သမားတိကို ျပန္လည္ ျဖန္႕၀ီပီးကတ္ပါ။ ဇာအခ်ိန္မာ ရီပီးေရ၊ ဇာအခ်ိန္မာ ေျမဆီထည့္ေရ ယင္းပိုင္စြာေခ် တိက အမႈမဲ့၊ အမွတ္မဲ့ မနီကတ္ပါကဲ့လို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ပါေရ။ ေအခ်င့္စြာ ရခုိင္ ျပည္ နန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ အဓိကအခန္းက႑တခုျဖစ္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္မာ ရခိုင္လူမ်ိဳး (ခန္႕မွန္း ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္)စြာ ေအလုပ္ငန္းတိနန္႕ အသက္မြီး၀မ္း ေက်ာင္းလုပ္နီကတ္ရစြာကို အားလံုးအသိပါရာ။

ယင္းပိုင္နည္းတူ တျခားတျခား ႏိုင္ငံတကာမာ ေက်ာင္းတက္နီကတ္ေတ ရခိုင္လူငယ္ေခ်တိ၊ အလုပ္အကိုင္ လုပ္နီကတ္ေတလူတိ၊ စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းလုပ္နီကတ္ေတ လူတိကလည္း မိမိရို႕အတိြအႀကံဳတိ၊ ယင္းအထဲက ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးဟိ ႏိုင္စြာတိကိုေလ့လာမွတ္သားပနာ ျပန္ၿပီးေကျဖန္႕၀ီပီးကတ္ပါ။က်ေနာ္ရို႕ ရခိုင္ လူမ်ိဳး မာ ဂနိအခ်ိန္ထိ တျခာလူမ်ိဳးနန္႕စာက သတင္းအခ်က္အလက္၊ သေဖာထားအျမင္၊ အတိြအႀကံဳဖလွယ္ မႈတိ ေကာင္းအားနည္းနီကတ္ပါသိမ့္ေရ။ ဂနိလက္ဟိ သက္ဟိ ထင္ယွား ဟိနီကတ္ေတလူတခ်ိဳ႕မာ ဘ၀ကို ပီးဆပ္ ပနာ ရထားေရအတိြအႀကံဳတိ ေျပာလို႕မဆံုးေအာင္ဟိကတ္ပါေရ။ ယင္းအတိြအႀကံဳတိစြာ ရခိုင့္သမိုင္း မာ ေနာက္လာဖို႕မ်ိဳးဆက္သစ္တိအတြက္လည္း ကေဂါင္းအေရးႀကီးေရလို႕ က်ေနာ္ျမင္ေရ။ ယေကေလ့ ယင္း ကိစၥတိကို သူရို႕ကလဲြၿပီးေက တေယာက္လည္းမသိ။ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဥကၠဌႀကီး ခိုင္မိုးလင္းဦးေဆာင္ပနာ ကရင္ျပည္က ရခိုင္ျပည္ထိခ်ီ တက္ခေရလမ္းေၾကာင္းေရ ကမၻာ့သမိုင္းမာေတာင္ စာ တင္ေလာက္ေတ။

ယင္းခရီးစြာ အာရွတိုက္မွာ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တရုတ္ျပည္က ေမာ္ စီတုန္းဦးေဆာင္ေရ လီ ရွစ္ေထာင္(၈၀၀၀)ခရီးကို ခ်ီတက္ပဲြၿပီးေက ဒုတိယခရီးအ ရွည္ဆံုးခ်ီတက္ပဲြျဖစ္ေတ။ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါ၀င္ခ ေရလူတိ အသက္ရွင္ဟိနီတုန္းမာ ယင္းသမိုင္းေခ်တခုကို လူအမ်ားသိေအာင္၊ တတ္ႏိုင္ေက ကမၻာသူ၊ ကမၻာ သားတိသိေအာင္ ဖြင့္ျပခစီခ်င္စြာကေတာ့ က်ေနာ့ဆႏၵပါ။

က်ေနာ္ ဂုပိုင္ရြီးနီစြာတိကို လူတိကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးထင္ႏိုင္ပါေရ။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အေကာင္းျမင္ႏိုင္ေရပိုင္၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ”အလကားပါရာေ၀၊ ငေပါႀကီးရာ” လို႕ ေျပာခ်င္ေျပာ ကတ္ဖို႕။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ကဲ့ရဲ႕သၿဂၤ ိဳလ္ျပဳ ခ်င္ျပဳကတ္ပါဖို႕၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ယင္းသူ ကား ဇာတခုလုပ္ႏိုင္လို႕လဲ ဆိုပနာမီးခ်င္ေက မီးကတ္ပါဖို႕။ ယင္းပိုင္ မီးေရလူဟိ ေရဆိုေကေတာ့ခါ ယင္းအမီးကိုေျဖယင္းနန္႕ က်ေနာ္ဖတ္ဖူးေရအေၾကာင္းအရာေခ်တခုနန္႕ တခါ တည္းမွ်၀ီပီး လိုက္ပါမယ္။

ယင္းအေၾကာင္းအရာေခ်ကေတာ့ အေမရိကန္နန္႕ ရုရွားစစ္ျဖစ္ခ်င္ခ်င္ တဖက္နန္႕တဖက္ အေျခအေနလံုး၀တင္းမာနီေရ အခ်ိန္မွာပါ။ ရုရွားရီငုပ္သေဘၤာတိ အစြမ္း ထက္ျမက္လြန္းအားႀကီးလို႕ အေမရိကန္က မ်က္ျဖဴ ဆိုက္၊ ေခါင္းညီးနီရေရအေျခ အေနပါ။ အေမရိကန္တိ ရုရွားရီငုပ္သေဘၤာတိရန္ကို ျပန္ၿပီးတိုက္ခိုက္ခုခံဖို႕ အတြက္ ဇာလုပ္လို႕ ဇာကိုင္ရမွန္းမသိျဖစ္နီပါေရ။ ယင္းပိုင္ျဖစ္နီေရအခ်ိန္မာ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္မာလည္း ယင္းကိစၥကို အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးကတ္စြာလည္း တရက္ထက္တရက္ အခ်ိန္ရာကုန္လာေရ အေျဖရွာလို႕ မရ ျဖစ္နီပါေရလတ္။

တရက္နိခါ အေမရိကန္ရီတပ္သေဘၤာတိကို ရုရွားစစ္ၿမီျပင္မာ လက္ဟိဦးေဆာင္နီ ေရဗိုလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ ယင္းအစည္းအေ၀းကို တက္လာပါေရ။ ယင္းအစည္းအေ၀းမာ အေျဖရွာလို႕မရျဖစ္နီစြာကို သူကအႀကံတခုပီး ပါေရ။ သူပီးေရအႀကံကေတာ့ ” ရုရွားရီငုပ္သေဘၤာတိကို ရီေအာက္ကနီ ရီထက္ကိုအလိုအေလ်ာက္ေပၚတက္ လာေအာင္လုပ္ရဖို႕၊ ယေက ကိစၥျပတ္ယာ” ဆိုပနာ အႀကံပီးလိုက္ပါေရ။ ေယခါ အစည္း အေ၀းခန္းမတခုလံုး မွာ ဟိနီကတ္ေတ သမတကအစ ၀န္ႀကီးတိ၊ အမတ္တိအား လံုးတိမ်က္စိစြာ ယင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ပါးကို တၿပိဳင္တည္း စုၿပံဳေရာက္လာကတ္ပနာ ”ယင္းရု ရွားရီငုပ္သေဘၤာတိကို ရီေအာက္ကနီ ရီထက္ကို အလိုအေလ်ာက္ေပၚလာ ေအာင္ ဇာပိုင္လုပ္ရပါဖို႕လဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္” ဆိုပနာ တေယာက္တေပါက္ ၀ုိင္းမီးကတ္ပါေရလတ္။ ေယခါ ယင္းဗိုလ္ ခ်ဳပ္က ဇာပိုင္ေျဖေရထင္ကတ္ပါလဲ။

ယင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျဖလိုက္စြာကေတာ့ -
”ဇာပိုင္လုပ္ရဖို႕လဲဆိုစြာကို ငါ့လာမမီးကဲ့။ ငါစြာ စစ္တိုက္နီေရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ရာ ျဖစ္ေတ၊ သိပၸံပညာသွ်င္ တေယာက္မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ့္ စိတ္ကူးနန္႕အျမင္ကို တင္ျပ စြာရာျဖစ္ပါေရ။ လက္တိြလုပ္ကတ္ရဖို႕စြာက သမ တႀကီးအပါအ၀င္ အစိုးရအဖဲြ႕နန္႕ သိပၸံပညာသွ်င္တိရာျဖစ္ေတ” လို႕ေျပာလိုက္ပါေရ။ က်ေနာ္လည္းယင္းပိုင္ က်ေနာ့္ စိတ္ကူးနန္႕အျမင္ေသွ်တိကို တင္ျပရစြာရာျဖစ္ပါေရ။လက္တိြလုပ္ကတ္ရဖို႕စြာက ရခိုင္သားတိုင္းမာ တာ ၀န္ဟိပါေရ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတခုလံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးစီခ်င္ေရဆႏၵနန္႕ တင္ ျပစြာပါရာ။ မွန္စြာကိုေျပာေဂ ရခိုင္ျပည္ ႀကီး လြတ္လပ္ေရးရပါစီ --- လို႕ အက်ိန္ခံ လိုက္ပါယင့္ ----။ ။
အားလံုးက်မၼာ၊ ခ်မ္းသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ။

søndag 12. oktober 2008

Puppy and Parties!!!!

ျပည္သူနန္႕ ေတာ္လွန္ရီး
ပါပီကေလး ပုတုတု
သူ ့စကားက ၀ု၀ု
သူ ့စကားလူမသိ
လူ ့စကား သူမသိ
သနားပါဘိ။

ေအကဗ်ာေခ်စြာ က်ေနာ္ရို႕အေခ်မူလတန္းေက်ာင္းသားဘ၀ခါ ဆိုလို႕ေေကာင္းေရ အတြက္ ေက်ာင္းသား တိုင္းနီးပါးအလြတ္ရလီကတ္ဖို႕ထင္ပါေရ၊ အဓိပါယ္ကလည္း လြယ္ေရ။ ရွင္းလည္းရွင္းေရအတြက္ အေခ်တိအ တြက္ မ်က္စိထဲမွာ ကြင္းကြင္းကြက္ ကြက္ျမင္ၿပီးေက ခံစားလည္းခံစားႏိုင္ပါေရ။ က်ေနာ္ဇာျဖစ္လို႕ ေဒကဗ်ာ ေခ်ကို ျပန္ေျပာင္းသတိရလာလဲဆိုေက အဓိကအရင္းခံကေတာ့ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးအေၾကာင္းကို လက္ဟိရခိုင့္ ေတာ္လွန္ရီးပါတီ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိ အေျခအေနတိကို စိုင္းစားယင္း၊ စိုင္းစားယင္းနန္႕ ေေအနီရာကိုေရာက္လာရ စြာပါ။

ေအနိထက္ထိ ရခိုင္ျပည္နန္႕ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္ဆိုၿပီးလုပ္နီကတ္ေတ ရခိုင့္ေတာ္ လွန္ရီးပါတီတိ၊ အဖဲြ႕အစည္း တိ ရြီလို႕မရေလာက္ေအာင္ဟိပါေရ။ ေယဒါေလ့ ဂနိရခုိင္ ဇာျဖစ္နီေလ။ အျမင့္က ေအာက္ကိုေရာက္လာေရ။ ရွိကနီေနာက္ကိုေရာက္လာေရ။ အဂုဆိုေက ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးအခင္းအက်င္း၊ အၿခီအနီစြာ ဗမာျပည္အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားမွာေတာင္ ”ခ်ဘိတ္”အဆင့္မွာပါ။ သခ်ၤာေဗဒနန္႕ဆိုေက အႏႈတ္ဇာေလာက္ျပလို႔ဟိလီေလးမသိယာ။ ေအာက္သားတိက ကမၻာမာရာေနာက္က်ေကလည္း ဗမာျပည္မာ ထိပ္က။

ဇာေၾကာင့္ ဂုပိုင္ျဖစ္ရလဲဆိုစြာတိကိုၾကည့္ေက အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အထင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးတိကို နားနန္႕မ ကန္ေအာင္ ၾကားကတ္ရပါဖို႕့ေယ။ ေအခ်င့္ကေတာ့ လူ႔သဘာ၀ပါ။ ျမင္ပိုင္၊ ထင္ပိုင္၊ ေျပာပိုင္ခြင့္ဟိစြာ လူ႕့အ ခြင့္အေရးတခုပါ။ ေယဒါလည္း ျမင္စြာ၊ ထင္စြာ၊ ေျပာစြာမာ တရားနည္းလမ္းမက်ေကေတာ့ ယင္းလူေရ အဆိုး ျမင္၀ါဒီလို႕ ေျပာလို႕ရပါေရ။ က်ေနာ္မွားေကေလ့ က်ေနာ့ကိုေျပာကတ္ပါ။ နာခံဖို႕ အဆင္သင့္ပါရာ။ က်ေနာ္ စိုင္းစားမိစြာတိကေတာ့ ဂုပိုင္ျဖစ္လာရစြာေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံရီးကို စိတ္မ၀င္စားကတ္လို႔လား၊ ပါတီ အဖဲြ႔အစည္းအတိၾကားမွာ စည္းလံုးညီညြတ္မွႈမဟိ ကတ္လို႔လား၊ လက္ဟိေခါင္းေဆာင္တိ အရည္အခ်င္းမ ဟိကတ္လို႔လား၊ မဟုတ္ေက ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးကိုစိတ္၀င္စားမွႈ ယုတ္ေလ်ာ့လာကတ္လို႔လား၊ ယပိုင္ဆိုေက ေနာက္ ထပ္ေခါင္းေဆာင္ေခ်တိကိုကား မြီးထုတ္ပီးကတ္ဖို႔ တမ်ိဳးတဖံုျပန္မစိုင္းစားကတ္ယာ လား ~~~~~~~~~~ ~~ ယင္းပုိင္~~~~~ယင္းပိုင္ လားေပါင္းမ်ားစြာနန္႔ စိုင္းစားမိေပါင္းလည္း ရြီလို႔မရလိုက္ပါယာ။ လက္ဟိအ ေျခ အေနမာဆိုေက ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးအင္အားစုစြာ ျခာခ်ိဳင္ေေခ်နန္႔တူပိုင္ျမင္ပါယက္ေထာ။ ခါး မဟိ။ ဇာပင္ ျဖစ္္ျဖစ္ ေအယွင့္ကိုေလာေလာစိုင္ ထားလိုက္ပါ။

က်ေနာ့အျမင္တေဖ့ေသွ်ကို ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါေမ။ ပထမအခ်က္က ရခိုင့္ေတာ္လွန္္ရီးကို အင္(န္)ဂ်ီအိုတိ ေဖ့ သွ်ာတစိေခ်ျပပနာ ဖ်က္ဆီးလိုက္ေတ၊ ဒုတိယအခ်က္က ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးကို ဗမာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဒါးက်လားခ ေရလို႔ထင္ပါေရ။

အင္(န္)ဂ်ီအိုတိ ေခတ္မစားခင္ ရခိုင္ျပည္မာ ၀တုတ္စားၿပီးေကတိုက္နီခကတ္ေတ ေျပာက္က်ားတိ ရြာတုိင္းနီး ပါးမာဟိခေရ။ မင္းျပား၊ ရေသ့ေတာင္ စေရၿမိဳ႕တိကိုေတာင္ တက္သိမ္းခပနာ ေအာက္သားအစိုးရ ဘဏ္တိကို၀င္သိမ္း၊ ဆင္းရဲေရျပည္သူတိကို အလုပ္အေကၽြး့ျပဳခကတ္ေတ။ ေတာ္ရံုတန္ရံုပလိပ္၊ စစ္သားသံုးေလးေကာင္ ေလာက္နန္႔ ကၽြန္းတိကိုလားဖို႔စြာကို ဖင္တုန္ေအာင္ေၾကာက္ခကတ္ေတ။ ျပည္သူတိ အားရ၀မ္းသာျဖစ္လိုက္ ကတ္ေတပင္။

ေျပာက္က်ားတိအတြက္ဆန္၊ ထမင္း၊ ငါး၊ ဟင္းကအစ အိမ္တိုင္းမာဟိခကတ္ေတ။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုင္းမာ ဟိခကတ္ေတ။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္းရြာေခ်တိမာျဖစ္ေတ။ ေအခ်င့္တိစြာ ရခိုင္ျပည္သူတိ ႏိုင္ငံေရးတက္ႄကြမွုနန္႔ အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစြာ တိကို ျပသစြာျဖစ္ပါေရ။ ေအအျခင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္တိစြာ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္၀န္း က်င္ ေလာက္ထိ ရခိုင္ျပည္နန္႔ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးအေျခအေန တစိတေစာင္းေခ်ပါ။

လြန္ခေရႏွစ္စိေခ်ေလာက္က ရခိုင္အမ်ိဳးသားတရပ္လံုး လိုလားေတာင့္တနီေရ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို အၿခီခံေရ တပ္ေပါင္းစုတခု အင္(န္)ဂ်ီအိုအားကိုးနန္႕ ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္လီခပါေရ။ ေယဒါေလ့ ယင္းတပ္ေပါင္းစုေရ သေႏၶစေတေရေလာက္ကပင္ ေစာင္းဂီေစာင္းဂန္းနန္႕တည္ၿပီးေက အခိ်န္မစိ၊ လမျပည့္ဘဲ အန္(င္)ဂ်ီအိုၫွစ္ အားနန္႕မီြးလာစြာျဖစ္လို႕ ေရာဂါဘယတိ၊ အေမွာင့္ပေယာဂတိ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေလာက္နန္႕ မြီးရာပါ ကာလနာေရာဂါထက္ေတာင္ဆိုးပါသိမ့္ေရ။ ယင္းဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးတိကိုယွင္းထုတ္ဖို႕ နည္းပညာရွာ မတိြကတ္ပါ သိမ့္။ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုေရာက္ကတ္ရဖို႕အစား အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ပ်က္သုဥ္းေရးလမ္း ေၾကာင္းကို ဦးတည္နီကတ္ေတလို႕ဆိုေက ေကာင္းေတာ့လြန္ဖို႕မထင္။ ေအခ်င့္စြာ ျပည္သူ႕ဆႏၵအစစ္အမွန္ကို အၿခီမခံခကတ္ဘဲ မိမိရို႕ထင္ရာ၊ ျမင္ရာကိုစိုင္းခကတ္လို႕ ရလာေရဆိုးက်ိဳးတိျဖစ္ပါေရ။ အစကပင္ ျပည္သူ႕ ဆႏၵကို အၿခီခံပနာ ျပည္သူ႕အားနန္႕တည္ေဆာက္ခဖို႕ဆိုေက ယင္းမေကာင္းဆိုး၀ါး ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးတိကို ျပည္ သူတိကလည္း အကပ္ခံလီကတ္ဖို႕မထင္။ လစိ၊ နိစိနန္႕ ခြန္အားဗလျပည့္၀ေရ ရခိုင္တပ္ေပါင္းစုႀကီးတခု မြီးဖြား သန္႕စင္လီဖို႕ထင္ယင့္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းမွာ ဇာတိျဖစ္လာကတ္လဲဆိုေက ဂုနားကေျပာခေရပိုင္ ေျပာက္က်ား တိလမ္းလိုက္မွားလာ ကတ္ေတ။ ေတာထဲကနီၿပီးေက ၿမိဳ႕ထက္ေရာက္လာကတ္ေတ၊ ၿမိဳ႕ထက္ကနီၿပီး ေဟာ္တည္ထက္တိကို ေရာက္ လာကတ္ေတ၊ အခ်င္းခ်င္း စားခြက္လု ရန္ေစာင္လာကတ္ေတ။ စားခြက္မရေရအဖဲြ႕က ေအာက္သားပါးမာ လက္နက္ခ် ဒူးေထာက္ေတ။ ျပည္သူအက်ိဳး၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးထက္ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပါြးအတြက္ ေတာ္လွန္ရီးကို အသံုးခ်လာကတ္ေတ။ ဒီမိုကေရစီကို ပါးစပ္ကလူၾကားေကာင္းရံု ေအာ္ပနာ မိမိရို႕ကိုယ္၌က အာဏာရွင္ဆန္နီ ကတ္ေတစြာတိ အမ်ားႀကီး။ (အသံုးအႏံႈးတိ ရင့္ေရာ္လားေက ၀ႏၵာမိပါ)။

ယင္းပိုင္ ယင္းပိုင္နန္႕ ျပည္သူနန္႕ ေတာ္လွန္ရီးသမားတိၾကားမာ ကင္းကြာမွန္းမသိ ကင္းကြာလာေရ၊ အဆက္ အဆံနည္းလာေရ၊ ေတာ္လွန္ရီးအဖဲြ႕အစည္းတိက ဇာလုပ္လို႕ ဇာကိုင္နီကတ္မွန္းျပည္သူတိ တခုလည္းမသိ။ ျပည္သူတိ ဇာကိုလိုခ်င္ ေရလဲဆိုစြာကို ေတာ္လွန္ရီးသမားတိ အတြက္မခံ(မစိုင္းစား)။ ေအာက္သား ဒီမိုကေရ စီျပဒါးက်ပနာ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္တိ အၿခီမခိုင္ ယိုင္နဲ႕လာကတ္ ေတ၊ အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္လာေရ။ က်ေနာ္ ကာလံေဒသံ၊ ဧကံဓနံ ဆိုေရ အယူအဆ အေတြးအေခၚကို အတိုင္းအတာတခုအထိ လက္ခံပါေရ။ တခါက မိတ္ ေဆြတေယာက္နန္႕ ေဒကိစၥကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ခကတ္ပါေရ။ ေယခါ သူက ေတာ္လွန္ ရီး သမားတိ အေျခအေနေျပာင္းလဲလာကတ္စြာကို ေထာက္ျပပါေရ။ ေယဒါလည္း က်ေနာ္က အေျခအေန၊ အ ခ်ိန္အခါအရ ေျပာင္းလဲလာကတ္စြာကို ေစာင့္ၾကည့္သင့္ ပါေရဆိုၿပီးနာ မယုတ္မလြန္ေျပာဖူးခပါေရ။ သူက ေတာ့ ေအခ်င့္စြာလံုး၀မျဖစ္သင့္ ေၾကာင္း။ မိမိရို႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုလားေရလမ္းမာ ဇာအေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္နန္႕မဆို ဇေ၀ဇ၀ါမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ေအခ်င့္စြာအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ရီးအ တြက္ ေရရွည္မာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းတိကို ေထာက္ျပ ခဖူးပါေရ။

ဂနိလက္ဟိအေျခအေနတိကို ျပန္ၾကည့္ေက က်ေနာ္လည္းသူ႕ပိုင္ တရက္ထက္ တရက္ခံစားလာရပါေရ။ ယင္း ေၾကာင့္ ရုပ္သီးရုပ္ေတာ္လွန္ေရးသမားတိဘ၀ ကို ေရာက္မွန္းမသိေရာက္နီကတ္ေတဘ၀တိက အယင္ဆံုးရုန္း ထြက္ပနာ အမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ရီးခရီးကို ျပန္အသက္သြင္းကတ္ဖို႕ တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္နီကတ္ေတ ပုဂိၢဳလ္ အေပါင္းရို႕ကို ေစတနာမွန္နန္႕ ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ ေျပာခ်င္ပါေရ။

ေနာက္ဆံုးမာ အခ်ိန္မီမျပဳျပင္ေက ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမာလည္း ကပ္မက်၊ ရခိုင္ျပည္သူပါးမာ လည္း မ်က္ႏွာမရဘဲနန္႕၊ ”ဓါးလည္းမရ၊ ဖြတ္လည္းဆံုး” ဆိုေရအျဖစ္မ်ိဳး ဆိုးက်ိဳးတိကို ဧကန္မုခ်တိြ ကတ္ရပါ ဖို႕။ ဂနိကမၻာႀကီးကို နည္းပညာေခတ္၊ အိုင္တီေခတ္လို႕ ေျပာနီကတ္ေတကာလမာ လက္ဟိ ရခိုင့္ေေတာ္လွန္ ရီးပါတီတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိနန္႕ ျပည္သူတိၾကားထဲက ဆက္သြယ္ေရးကေတာ့ အထက္မာ က်ေနာ္ ေဖာ္ျပခေရ ကဗ်ာေခ်ပိုင္ -

ပါပီကေလး ပုတုတု
သူ ့စကားက ၀ု၀ု
သူ ့စကားလူမသိ
လူ ့စကား သူမသိ
သနားပါဘိ။


ခိုင္ေနာင္ဂ်ိန္

ေတာ္လွန္ရီးသမားတိုင္းကိုေျပာစြာမဟုတ္ပါႏွမ္း။ ယေကေလ့ မတရား လူ ”ထိပ္” ပါရာ။ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာထဲမာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစံုကို ခါးစည္းခံၿပီးေက အသက္ကိုစြန္႕တိုက္ပဲြ၀င္နီကတ္ေတ ရဲေဖာ္အေပါင္းကို အစိုင္ေလးစားလွ်က္ပါရာ။

Puppy and Parties!!!!

ပါပီကေလး ပုတုတု
သူ ့စကားက ၀ု၀ု
သူ ့စကားလူမသိ
လူ ့စကား သူမသိ
သနားပါဘိ။


ေအကဗ်ာေခ်စြာ က်ေနာ္ရို႕အေခ်မူလတန္းေက်ာင္းသားဘ၀ခါ ဆိုလို႕ေကာင္းေရ အတြက္ေက်ာင္းသားတိုင္းနီးပါးအလြတ္ရလီကတ္ဖို႕ထင္ပါေရ၊ အဓိပါယ္ကလည္း လြယ္ေရ။ ရွင္းလည္းရွင္းေရအတြက္ အေခ်တိအတြက္ မ်က္စိထဲမွာ ကြင္းကြင္းကြက္ ကြက္ျမင္ၿပီးေက ခံစားလည္းခံစားႏိုင္ပါေရ။ က်ေနာ္ဇာျဖစ္လို႕ ေဒကဗ်ာေခ်ကို ျပန္ ေျပာင္းသတိရလာလဲဆိုေက အဓိကအရင္းခံကေတာ့ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးအေၾကာင္း ကို လက္ဟိရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးပါတီ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိ အေျခအေနတိကို စိုင္းစားယင္း၊ စိုင္းစားယင္းနန္႕ ေေအနီရာကိုေရာက္လာရစြာပါ။
ေအနိထက္ထိ ရခိုင္ျပည္နန္႕ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္ဆိုၿပီးလုပ္နီကတ္ေတ ရခိုင့္ေတာ္ လွန္ရီးပါတီတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိ ရြီလို႕မရေလာက္ေအာင္ဟိပါေရ။ ေယဒါေလ့ ဂနိ ရခုိင္ ဇာျဖစ္နီေလ။ အျမင့္က ေအာက္ကိုေရာက္လာေရ။ ရွိကနီေနာက္ကိုေရာက္လာ ေရ။ အဂုဆိုေက ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးအခင္းအက်င္း၊ အၿခီအနီစြာ ဗမာျပည္အသိုင္း အ၀ိုင္းၾကားမွာေတာင္ ”ခ်ဘိတ္”အဆင့္မွာပါ။ သခ်ၤာေဗဒနန္႕ဆိုေက အႏႈတ္ဇာ ေလာက္ျပလို႔ဟိလီေလးမသိယာ။ ေအာက္သားတိက ကမၻာမာရာေနာက္က်ေက လည္း ဗမာျပည္မာ ထိပ္က။

ဇာေၾကာင့္ ဂုပိုင္ျဖစ္ရလဲဆိုစြာတိကိုၾကည့္ေက အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အထင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးတိကို နားနန္႕မကန္ေအာင္ ၾကားကတ္ရပါဖို႕့ေယ။ ေအခ်င့္ကေတာ့ လူ႔သဘာ၀ပါ။ ျမင္ပိုင္၊ ထင္ပိုင္၊ ေျပာပိုင္ခြင့္ဟိစြာ လူ႕့အခြင့္အေရးတခုပါ။ က်ေနာ္ စိုင္းစားမိစြာတိကေတာ့ ဂုပိုင္ျဖစ္လာရစြာေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံရီးကို စိတ္မ၀င္စားကတ္လို႔လား၊ ပါတီ အဖဲြ႔အစည္းအတိၾကားမွာ စည္းလံုးညီညြတ္မွႈမဟိ ကတ္လို႔လား၊ လက္ဟိေခါင္းေဆာင္တိ အရည္အခ်င္းမဟိကတ္လို႔လား၊ မဟုတ္ေက ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးကိုစိတ္၀င္စားမွႈ ယုတ္ေလ်ာ့လာကတ္လို႔လား၊ ယပိုင္ဆိုေက ေနာက္ ထပ္ေခါင္းေဆာင္ေခ်တိကိုကား မြီးထုတ္ပီးကတ္ဖို႔ တမ်ိဳးတဖံုျပန္မစိုင္းစားကတ္ယာ လား ~~~~~~~~~~~~ ယင္းပုိင္~~~~~ယင္းပိုင္ လားေပါင္းမ်ားစြာနန္႔ စိုင္းစားမိေပါင္းလည္း ရြီလို႔မရလိုက္ပါယာ။ လက္ဟိအေျခအေနမာဆိုေက ရခိုင့္ ေတာ္လွန္ရီးအင္အားစုစြာ ျခာခ်ိဳင္ေေခ်နန္႔တူပိုင္ျမင္ပါယက္ေထာ။ ခါး မဟိ။ ဇာပင္ ျဖစ္္ျဖစ္ ေအယွင့္ကိုေလာေလာစိုင္ ထားလိုက္ပါ။

က်ေနာ့အျမင္တေဖ့ေသွ်ကို ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါေမ။ ပထမအခ်က္က ရခိုင့္ေတာ္လွန္္ရီး ကို အင္(န္)ဂ်ီအိုတိ ေဖ့သွ်ာတစိေခ်ျပပနာ ဖ်က္ဆီးလိုက္ေတ၊ ဒုတိယအခ်က္က ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးကို ဗမာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဒါးက်လားခေရလို႔ထင္ပါေရ။

အင္(န္)ဂ်ီအိုတိ ေခတ္မစားခင္ ရခိုင္ျပည္မာ ၀တုတ္စားၿပီးေကတိုက္နီခကတ္ေတ ေျပာက္က်ားတိ ရြာတုိင္းနီးပါးမာဟိခေရ။ မင္းျပား၊ ရေသ့ေတာင္ စေရၿမိဳ႕တိကိုေတာင္ တက္သိမ္းခပနာ ေအာက္သားအစိုးရ ဘဏ္တိကို၀င္သိမ္း၊ ဆင္းရဲေရျပည္သူတိကို အလုပ္အေကၽြး့ျပဳခကတ္ေတ။ ေတာ္ရံုတန္ရံုပလိပ္၊ စစ္သားသံုးေလးေကာင္ေလာက္နန္႔ ကၽြန္းတိကိုလားဖို႔စြာကို ဖင္တုန္ေအာင္ေၾကာက္ခကတ္ေတ။ ျပည္သူတိ အားရ၀မ္းသာျဖစ္လိုက္ကတ္ေတပင္။

ေျပာက္က်ားတိအတြက္ဆန္၊ ထမင္း၊ ငါး၊ ဟင္းကအစ အိမ္တိုင္းမာဟိခကတ္ေတ။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုင္းမာ ဟိခကတ္ေတ။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္းရြာေခ်တိမာျဖစ္ေတ။ ေအခ်င့္တိစြာ ရခိုင္ျပည္သူတိ ႏိုင္ငံေရးတက္ႄကြမွုနန္႔ အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစြာ တိကို ျပသစြာျဖစ္ပါေရ။ ေအအျခင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္တိစြာ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ ေလာက္ထိ ရခိုင္ျပည္နန္႔ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးအေျခအေန တစိတေစာင္းေခ်ပါ။

လြန္ခေရႏွစ္စိေခ်ေလာက္က ရခိုင္အမ်ိဳးသားတရပ္လံုး လိုလားေတာင့္တနီေရ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကိုအၿခီခံေရ တပ္ေပါင္းစုတခု အင္(န္)ဂ်ီအိုအားကိုးနန္႕ ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္လီခပါေရ။ ေယဒါေလ့ ယင္းတပ္ေပါင္းစုေရ သေႏၶစေတေရေလာက္ကပင္ ေစာင္းဂီေစာင္းဂန္းနန္႕တည္ၿပီးေက အခိ်န္မစိ၊ လမျပည့္ဘဲ အန္(င္)ဂ်ီအိုၫွစ္အားနန္႕မီြးလာစြာျဖစ္လို႕ ေရာဂါဘယတိ၊ အေမွာင့္ပေယာဂတိ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေလာက္နန္႕ မြီးရာပါကာလနာေရာဂါထက္ေတာင္ဆိုးပါသိမ့္ေရ။ ယင္းဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးတိကိုယွင္းထုတ္ဖို႕ နည္းပညာရွာမတိြကတ္ပါသိမ့္။ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုေရာက္ကတ္ရဖို႕အစား အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ပ်က္သုဥ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္နီကတ္ေတလို႕ဆိုေက ေကာင္းေတာ့လြန္ဖို႕မထင္။ ေအခ်င့္စြာ ျပည္သူ႕ဆႏၵအစစ္အမွန္ကိုအၿခီမခံခကတ္ဘဲ မိမိရို႕ထင္ရာ၊ ျမင္ရာကိုစိုင္းခကတ္လို႕ ရလာေရဆိုးက်ိဳးတိျဖစ္ပါေရ။ အစကပင္ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို အၿခီခံပနာ ျပည္သူ႕အားနန္႕တည္ေဆာက္ခဖို႕ဆိုေက ယင္းမေကာင္းဆိုး၀ါး ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးတိကို ျပည္သူတိကလည္း အကပ္ခံလီကတ္ဖို႕မထင္။ လစိ၊ နိစိနန္႕ ခြန္အားဗလျပည့္၀ေရ ရခိုင္တပ္ေပါင္းစုႀကီးတခု မြီးဖြားသန္႕စင္လီဖို႕ထင္ယင့္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းမွာ ဇာတိျဖစ္လာကတ္လဲဆိုေက ဂုနားကေျပာခေရပိုင္ ေျပာက္က်ား တိလမ္းလိုက္မွားလာကတ္ေတ။ ေတာထဲကနီၿပီးေက ၿမိဳ႕ထက္ေရာက္လာကတ္ေတ၊ ၿမိဳ႕ထက္ကနီၿပီး ေဟာ္တည္ထက္တိကို ေရာက္လာကတ္ေတ၊ အခ်င္းခ်င္း စားခြက္ လု ရန္ေစာင္လာကတ္ေတ။ စားခြက္မရေရအဖဲြ႕က ေအာက္သားပါးမာ လက္နက္ခ် ဒူးေထာက္ေတ။ ျပည္သူအက်ိဳး၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးထက္ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပါြးအတြက္ ေတာ္လွန္ရီးကို အသံုးခ်လာကတ္ေတ။ ဒီမိုကေရစီကို ပါးစပ္ကလူၾကားေကာင္း ေအာင္ ေအာ္ပနာ မိမိရို႕ကိုယ္၌က အာဏာရွင္ဆန္နီကတ္ေတစြာတိ အမ်ားႀကီး။

ယင္းပိုင္ ယင္းပိုင္နန္႕ ျပည္သူနန္႕ ေတာ္လွန္ရီးသမားတိၾကားမာ ကင္းကြာမွန္းမသိ ကင္းကြာလာေရ၊ အဆက္အဆံ နည္းလာေရ၊ ေတာ္လွန္ရီးအဖဲြ႕အစည္းတိက ဇာ လုပ္လို႕ ဇာကိုင္နီကတ္မွန္းျပည္သူတိ တခုလည္းမသိ။ ျပည္သူတိ ဇာကိုလိုခ်င္ ေရလဲဆိုစြာကို ေတာ္လွန္ရီးသမားတိ အတြက္မခံ(မစိုင္းစား)။ ေအာက္သား ဒီမိုက ေရစီ ျပဒါးက်ပနာ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္တိ အၿခီမခိုင္ ယိုင္နဲ႕လာကတ္ ေတ၊ အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္လာေရ။ က်ေနာ္ ကာလံေဒသံ၊ ဧကံဓနံ ဆိုေရ အယူအဆ အေတြးအေခၚကို အတိုင္းအတာတခုအထိလက္ခံပါေရ။ တခါက မိတ္ ေဆြတေယာက္နန္႕ ေဒကိစၥကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ခကတ္ပါေရ။ ေယခါ သူက ေတာ္လွန္ရီး သမားတိ အေျခအေနေျပာင္းလဲလာကတ္စြာကို ေထာက္ျပပါေရ။ ေယဒါလည္း က်ေနာ္က အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအရ ေျပာင္းလဲလာကတ္စြာကို ေစာင့္ၾကည့္သင့္ ပါေရဆိုၿပီးနာ မယုတ္မလြန္ေျပာခပါေရ။ သူကေတာ့ ေအခ်င့္စြာလံုး၀မျဖစ္သင့္ ေၾကာင္း။ မိမိရို႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုလားေရလမ္းမာ ဇာအေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင့္နန္႕မဆို ဇေ၀ဇ၀ါမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ေအခ်င့္စြာအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ရီးအ တြက္ ေရရွည္မာအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းတိကို ေထာက္ျပ ခဖူးပါေရ။

ဂနိလက္ဟိအေျခအေနတိကို ျပန္ၾကည့္ေက က်ေနာ္လည္းသူ႕ပိုင္ တရက္ထက္ တရက္ခံစားလာရပါေရ။ ယင္းေၾကာင့္ ရုပ္သီးရုပ္ေတာ္လွန္ေရးသမားတိဘ၀ ကို ေရာက္မွန္းမသိေရာက္နီကတ္ေတဘ၀တိက အယင္ဆံုးရုန္းထြက္ပနာ အမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ရီးခရီးကို ျပန္အသက္သြင္းကတ္ဖို႕ တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္နီကတ္ေတ ပုဂိၢဳလ္ အေပါင္းရို႕ကို ေစတနာမွန္နန္႕ ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ ေျပာခ်င္ပါေရ။

ေနာက္ဆံုးမာ အခ်ိန္မီမျပဳျပင္ေက ”ဓါးလည္းမရ၊ ဖြတ္လည္းဆံုး” ဆိုေရအျဖစ္မ်ိဳး ဆိုးက်ိဳးတိကို ဧကန္မုခ်တိြကတ္ရပါဖို႕။ ဂနိလက္ဟိ ရခိုင့္ေေတာ္လွန္ရီးပါတီတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိနန္႕ ျပည္သူတိၾကားထဲက ဆက္သြယ္ေရးကေတာ့ အထက္မာ က်ေနာ္ ေဖာ္ျပခေရ ကဗ်ာေခ်ပိုင္ -

ပါပီကေလး ပုတုတု
သူ ့စကားက ၀ု၀ု
သူ ့စကားလူမသိ
လူ ့စကား သူမသိ
သနားပါဘိ။

ခိုင္ေနာင္ဂ်ိန္
ေတာ္လွန္ရီးသမားတိုင္းကိုေျပာစြာမဟုတ္ပါႏွမ္း။ ယေကေလ့ မတရား လူ ”ထိပ္” ပါရာ၊