søndag 15. august 2010

ရာထူးႀကီးႀကီး ယူဂတ္ဖို႕လား????

တခါက ဘန္ေကာက္မာနီေရ အသိတေယာက္ ေအာက္ခ်ီးမေခ်တေကာင္နန္႕ ရကတ္ေတ။ ရလို႕ ေကာင္းမၾကာလိုက္။ ရက္ျပတ္ ရန္ျဖစ္ကတ္ေတ။ ရန္ျဖစ္တိုင္း လင္ေသက ဇာစီေျပာလဲဆိုေက -

”ငါ ေဒေကာင္မကို ရာထူးတိုးပီးလိုက္ဖို႕ယာေဒ” လို႕စီေျပာေရ။

မယားေသေလ့ ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါနန္႕ ဇာေျပာလို႕ေျပာမွန္းမသိ။ ေဘးနားက သငယ္ခ်င္းတိကေလ့ နားမလည္ကတ္။ ေနာက္ဆံုး တေယာက္က မနီႏိုင္လို႕
” ယာ အကို႕မာ ယင္းေလာက္ေလ့ ရန္ျဖစ္ကတ္ေတ၊ အရာေလ့ ရာထူးတိုးပီးဖို႕ေဂ်းေျပာနီေရ၊ ဇာပိုင္စြာေလ” လို႕ မီးလိုက္ေတ။
ယင္းခါ ဇာျပန္ေျပာလဲဆိုေဂ

” ငါ ေနာက္တေယာက္ ထပ္ယူလိုက္ေက ေဒေကာင္မအလိုလို မယားႀကီး ရာထူးကိုတိုးလီဖို႕ မလားေယ” လတ္။

Free4waddy

mandag 9. august 2010

ရခိုင့္ရိုးရာ ငေစြအက
ရခိုင္ရိုးရာအကတိအထဲမာ ငစည္အကစြာ ၿခီလွမ္းဟန္နန္႕ လက္ေျဖာက္တီးဟန္ကို အဓိကထားပနာ ကျပရေရ အကတခုျဖစ္ပါေရ။ အဆိုနန္႕အကရာ ပါ၀င္ဘနာ တေယာက္တည္းကျပရေရ အတီးလြတ္အကျဖစ္ပါေရ။ ငစည္တတ္ေခၚ ငစည္ဆရာက အမူအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ ကျပရပါေရ။ အမူအရာေကာင္းေက ေကာင္းသေလာက္၊ အဆိုအေျပာေကာင္းေက ေကာင္းသေလာက္ ပဲြၾကည့္ပရိတ္သိတ္တိ စိတ္မာ အႏုပိုဥ္ညာရသကို ခံစားရကတ္ပါေရ။

ပထမဆံုး ငစည္တက္သည္ ငစည္သျခင္းနန္႕ နိဒါန္းပ်ိဳးလို႕ တိုင္းျပည္တည္၊ ဒုတိယ ဇာတ္ကြက္ေဖာ္ၿပီးေက၊ တတိယ ေလာင္းတစင္းနန္႕ ငစည္ၾဟာျခင္း ယင္းပိုင္ အပိုင္း(၃)ပိုင္းခဲြပနာ ကျပကတ္ပါေရ။ ရခုိင္ပင္လယ္ကမ္းတိမာ ငစည္ၾဟာပံုကို ဟန္နန္႕ကျပလားစြာျဖစ္ပါေရ။ ငစည္ကိုအေၾကာင္းျပဳပနာ ယင္းအကကို ငစည္အက၊ ငေစြအက၊ ငစည္အက၊ ငစည္ႏႈိက္ပဲြ ဆိုပနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာကတ္ပါေရ။ ငေစြ ကပဲြမာ ရယ္စရာ(ဟာသ)ေျမာက္ေတ ပဲြျဖစ္ေတအျပင္ သိုက္၊ တေဘာင္၊ စနည္း စေရ အနာဂါတ္ကို ႀကိဳပနာေဟာေျပာေရ အခ်က္တိေလ့ ပါေရအတြက္ လာပနာနားေထာင္ဂတ္ေတ အာဂႏၱဳတိက ကေဂါင္းႀကိဳက္ကတ္ပါေရ။
အယင္ေခါက္ခါက ငေစြအကကို နန္းထဲမာရာ ကျပခကတ္ေကေလ့ ဘုရင္ေခတ္ကုန္ဆံုးလားခေရေနာက္ပိုင္းမာ ငေစြကပဲြမာ ရပ္ရြာပဲြတိအျဖစ္ ျပန္ႏံွ႕လာခဘာေရ။ ရာဇ၀င္ေၾကာင္းနန္႕ သင္ခဏ္းစာတိ ပါ၀င္ေရအတြက္နန္႕ လူႀကိဳက္မ်ားခဘာေရ။ ငစည္အက ဇာတ္လမ္းမာ သကၠရာ ၉၈၄ ခုႏွစ္မာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မာ စိုးစံေတာ္မူခေရ နရပတိမင္းက ၀ါလွျဖဴ (ေခၚ) ၀ါစိုးျဖဴကို မိဖုရားအျဖစ္ေကာက္ယူ သိမ္းပိုက္ခပါေရ။ ၀ါလွျဖဴက မႀကိဳက္လို႕ သက္ႀကီးရြယ္အို (၀ါက်ီး) ဘုရင္ကို ငစည္အရုပ္နန္႕ နံႏွိမ္ပနာ နတ္ရြာစံစီခေရ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါေရ။ ေလာင္းၾကက္စားအမတ္ ငကုသကိုရာ မိဖုရားက ႀကိဳက္ေတအတြက္နန္႕ ဘုရင္ႀကီးကို နတ္ရြာစံစီတင္မက သားေတာ္ေခ် မင္းစနီကိုပါသတ္ပနာ ငကုသကို သကၠရာဇ္ (၁၀၀၀) ျပည့္ႏွစ္မာ ထီးနန္းစိုးစံစီခဘာေရ။ ငကုသစြာ ေဒမိဖုရားက ေနာက္ခါငါ့ကိုေလ့ ေဒပိုင္လုပ္ႀကံႏိုင္ေရလို႕ စိုင္းစားမိဘနာ မိဖုရားအျဖစ္ကခ်ဘနာ နန္းေတာ္ကႏွင္ထုတ္လိုက္ပါေရ။ သူတပါးကို မေကာင္းႀကံေက ကိုယ္ကိုတိုင္ေဘးဒါဏ္ခံရစြာကို သင္ခဏ္းစာပီးေရ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါေရ။
ငစည္ကပဲြမာ မီးတိုင္ကို ေကာင္းမသံုးကတ္ပါ။ လပ ပျပင္ေအာက္မာ ၿမီကြက္တလင္းျပင္မာ ကျပကတ္ပါေရ။ လူတိက ၀ိုင္းပနာၾကည့္ကတ္ပါေရ။ ဇာတ္ထုပ္တခုကို တေယာက္တည္းကျပရစြာ ျဖစ္ေတအတြက္နန္႕ ရွင္ဘုရင္စကာေျပာခါ ပလႅင္အျဖစ္ ဆံုထက္က ေျပာရၿပီးေက၊ အမတ္ႀကီးက ေလွ်ာက္တင္ေရအခါ ပလႅင္ေအာက္ကိုဆင္းပနာ ေလွ်ာက္တင္ရပါေရ။ ငစည္ကဖို႕အတြက္ ပစၥည္း၊ ပစၥယတိ ေကာင္းမလိုဘာ။ ရာဇပလႅင္အျဖစ္ ထိုင္ဖို႕ ဆံုတလံုး၊ ယက္သဲ့တခု၊ ပလိုင္းတလံုး၊ ေလွာ္တက္တေခ်ာင္း၊ ေတာင္းတလံုး၊ ဆန္တခြက္၊ ကေတာ့ပဲြတခု၊ ပ၀ါတပိုင္းရာ လိုဘာေရ။ ပု၀ါကို မမပိုင္လုပ္ေတခါ သံုးဖို႕အတြက္ျဖစ္ပါေရ။ ငစြယ္တတ္စြာ ေဂါင္းမာ ငါးအစြယ္ပိုင္ ရွိတတည့္သို႕တေထာ္ေလာက္ ထြက္နီေအာင္ ေခါင္းေပါင္းေပါင္းထားရဘာေရ။ ငစြယ္တတ္သည္ သာျခင္းေခၚ လကၤာတမ်ိဳးနန္႕ စပ္ဆိုထားေရ ငေစြသျခင္းကိုဆိုလို႕ ကပါေရ။ ရွိက်ေသာ ရခုိင္စကားတိပါ၀င္ေရ ရမ္းၿဗဲစကားကို သံုးပါသည္။

အမွားပါလို႕ လိုအပ္စြာတိဟိေက ထပ္လို႕ျဖည့္စြက္ပီးကတ္ပါ ဟာလူရို႕႕႕႕႕႕႕။

Free4waddy

lørdag 7. august 2010

ရခိုင္ျပည္သစ္ေတာအေၾကာင္း

ရခိုင္ျပည္တြင္ သစ္ေတာဧရိယာ ဧက (၉ ၀၈၄ ၄၀၆) ကိုးသန္းေက်ာ္ဟိဘာေရ။ ယင္း သစ္ေတာဧရိယာတိထဲက ႀကိဳး၀ုိင္းသစ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေရဧရိယာက (၃၃၆ ၂၄၆) သံုးသိန္းေက်ာ္ဟိဘာေရ။ ႀကိဳးျပင္သစ္ေတာ ဧရိယာက (၈ ၇၄၁ ၁၆၀) ဟိဘာေရ။ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတိကို ေတာင္ဂုတ္၊ ေျမပံု၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ အမ္းနန္႕ သံတဲြၿမိဳ႕နယ္တိမာ အမ်ားဆံုးလုပ္ကိုင္ကတ္ပါေရ။ သံတဲြ၊ ေတာင္ဂုတ္နန္႕ ဂြၿမိဳ႕နယ္တိမာ ၿပိဳင္းပင္ပိုင္ သစ္မာတိေပါက္ၿပီးေက ႏွစ္တိုင္းသစ္တန္ခ်ိန္ တေသာင္းေက်ာ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဘာေရ။ ၿပိဳင္းပင္တိကို ႀကိဳး၀ိုင္းတိနန္႕ စနစ္တက်ထားဟိၿပီးေက ႏိုင္ငံျခားသို႕တင္ပို႕ေရာင္းခ်ဘာေရ။
ရခိုင္ျပည္မာ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္ေရ သစ္လုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းပိုင္ သစ္စက္ႀကီးကို ေတာင္ဂုတ္ၿမိဳ႕နန္႕ (၃၆)မိုင္၀ီးေရ ဆားျပင္ရြာမာ တည္ေဆာက္ထားနီဘာေရ။ သစ္စက္ႀကီးၿပီးလို႕ လည္ပတ္ေက တႏွစ္ကို သစ္လံုး တန္ေလးေထာင္ ခြဲစိတ္ႏိုင္ဘာဖို႕။ ခဲြစိတ္ၿပီးေရ သစ္တိကို ရီလမ္းကတဆင့္ ေလာင္း၊ စက္ေလွတိနန္႕ သံတဲြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြနန္႕ တျခားၿမိဳ႕တိသို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်လားဖို႕ ျဖစ္ပါေရ။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ဟိ ေမယုသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမာ ရခိုင္ျပည္သစ္ေတာဦးစီးဌာနက စီမံကိန္းခ်ၿပီး စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ စိုက္ပ်ိဳးထားေရ ကၽြန္းနန္႕ ၿပိဳင္းပင္တိမာ ၾဟင္သန္ႀကီးျပင္းနီကတ္ပါေရ။ ေမယုသစ္ေတာ ႀကိဳး၀ိုင္းမာ စတုရန္းမိုင္ ၂၂၀ ေလာက္ အက်ယ္ဟိဘာေရ။ ယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမာ ရခိုင္ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ထိ ကၽြန္းနန္႕ ၿပိဳင္းပင္တိကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးပါလတ္စြာ ေျမ ၁၂၄ ဧကမာ ၿပိဳင္းပင္ေေပါင္း ၁၅၀ ၀၄၀ ပင္နန္႕၊ ေျမ ၁၄၆ ဧကမာ ကၽြန္းပင္ေပါင္း ၁၇၆ ၆၆၀ ပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဘာေရ။

ရခိုင္ျပည္မာ အဖိုးတန္သစ္တိ တိုးေပါလာဖို႕အတြက္ ရခိုင္ျပည္သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အတြင္းမာ သံတဲြႀကိဳး၀ိုင္းဧက ၅၀ မာ ကၽြန္းပင္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးခဘာေရ။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ တင္းမေျမာက္ေတာင္၊ သာဇီႀကိဳး၀ိုင္းနန္႕ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေျမာင္းႀကိဳး၀ိုင္းတိမာ ကၽြန္းပင္တိစိုက္ထားခဘာေရ။ ယၿပီးေက သစ္ေတာထိမ္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းတိကိုေလ့ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက လုပ္နီဘာေရ။

ရခိုင္ျပည္မာဟိေရ သစ္ေတာတိထဲက တျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းတခုက ၀ါးျဖစ္ပါေရ။ အဓိက ေပါက္ေတ၀ါးမာ ခယန္၀ါးျဖစ္ၿပီးေက ဧရိယာမိုင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမာ တမ်ိဳးတည္းေပါက္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္မာ စိုင္းဒင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ၊ ကုလားတန္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ၊ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္၀ွမ္းေဒသက ဒလက္ေခ်ာင္းေဒသနန္႕ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တိမာ ၀ါးေတာတိေပါက္ကတ္ပါေရ။ ၀ါးေတာအက်ယ္မာ စုစုေပါင္းဧရိယာ ၅၄၅၀ စတုရန္းမိုင္ဟိၿပီးေက ၀ါးထုတ္ႏိုင္ေရ ဧရိယာက ၂၁၂၀ စတုရန္းမိုင္ ဟိဘာေရ။ ၀ါးေတာတိမာ စုစုေပါင္း ၀ါးတန္ခ်ိန္ (၂၃)သန္းေလာက္ဟိဘာေရ။ အမ်ားဆံုးေပါက္ေတ ခယန္၀ါးမာ ေပ (၅၀) က (၇၀)ထိ ရွည္ၿပီးေက အခ်င္း တလက္မခဲြက (၃) လက္မထိ ဟိဘာေရ။ ၀ါးဆစ္ တခုနန္႕တခုအၾကား (၁၂) လက္မက (၂၀)ထိ ရွည္ဘာေရ။ ေျဖာင့္ပနာ အသားပါးေကေလ့ မာေရအတြက္နန္႕ အိမ္ေဆာက္ဖို႕နန္႕ စကၠဴထုတ္ဖို႕ ေပ်ာ့ဖတ္တိလုပ္စြာမာ ကေဂါင္းအသံုး၀င္ဘာေရ။
ယၿပီးေက ႀကိမ္၊ သိုင္း၊ ေလွ်ာ္၊ သဇင္ပန္း၊ ပ်ားရည္ အစဟိေရ အဖိုးတန္သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းတိေလ့ ထြက္ပါသိမ့္ေရ။

မွတ္ခ်က္။ ။ တိုင္းရင္းသားရိုးရာယိုဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစိုဥ္မ်ား စာအုပ္ကတဆင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးရခုိင္ပိုင္ ဘာသာျပန္ဘနာ မွ်၀ီပီးစြာဘာ။ ေနာက္အခ်ိန္ရခါ ဓါတ္သတၱဳတိအေၾကာင္း တင္ျပပီးလားဘာေမ။

ရခိုင္သားတိပိုင္စြာကို ရခိုင္သားတိ စားဂတ္ရလားလို႕ စိုင္းစားၾကည့္ဂတ္ပါလူရို႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္စြာနန္႕ -
Free4waddy