lørdag 31. mai 2014

Ready made (အဆင္သင့္စား) ေတာေကာင္သားကင္ ၀ထု
ဟိုး.....အယင္ေခါက္က တိုင္းျပည္တျပည္ကို ခြီးဘလူးတိ အုပ္ခ်ဳပ္လို႕နီေရလတ္......ယင္း ခြီးဘလူးတိစြာ တိုင္းျပည္ထဲမာ ကိုက္ခ်င္ပိုင္ကိုက္၊ သတ္ခ်င္ပိုင္သတ္၊ စားခ်င္ပိုင္စားဘ၀နန္႕ စိတ္တိုင္းက်အုပ္ခ်ဳပ္နီလီေရလတ္....။

သူရို႕တိုင္းျပည္ထဲမာ ယင္းပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္နီႏိုင္ေကေလ့ တိုင္းျပည္နားတ၀ိုက္က ခဲ၀ါတိ၊ ေတာေၾကာင္တိ၊ ဘာ၀ံုတိကိုက်ခါ သူရို႕လုပ္ခ်င္ပိုင္လုပ္လို႕မရ။ ခြီးဘလူတိေဟာင္ေက ေဒကေလ့ လိုက္ေဟာင္ေရ။ ကိုက္ေက့ ျပန္ကိုက္ေတဆိုခါ ခြီးဘလူးတိစြာ တျခားတိုင္းျပည္တိအလယ္မာ ကေကာင္းမ်က္ႏွာငယ္ရဘနာ အၾဟက္ကဲြနီလီေရလတ္.......။

ယင္းဇူးနန္႕ ခီြးဘလူးတိစြာ ယင္းခဲ၀ါတိ၊ ေတာေၾကာင္တိ၊ ဘာ၀ံုတိကို ဇာပိုင္နည္းနန္႕ မ်ိဳးျပဳန္းလားေအာင္လုပ္ရဖို႕လဲဆိုစြာကို အႀကံႀကီးႀကံဘနာ စိုင္းစားနီယင္း တရက္နိန္႕ခါ အႀကံတခု ဘြင္းခနဲေပၚလာပါေရလတ္.....

ယင္းအႀကံကေတာ့ခါ ေနာက္ဆံုးေပၚ တိုယိုတာ၊ ဟြန္ဒိုင္း၊ မစ္ဆူဘီခ်ီ အစဟိေရ ကားကုမၸဏီတိက ထုတ္လုပ္ေတ နည္းပညာအဆင့္ျမင့္ေရ ဖ်ာလိပ္တိကို ေအာ္ဒါမွာဘနာ ယင္းဖ်ာလိပ္တိနန္႕ ကိုင္းေထာင္ပါေရလတ္။ ေယခါ ယင္းေတာေကာင္အုပ္စုတိေရ တခါေလ့မျမင္ဖူးေရဖ်ာလိပ္ေခါင္းထဲကို အစုလိုက္၊ အစုလိုက္၀င္ကတ္ပါေရလတ္။ ဖ်ာလိပ္၀တိစြာ ၀င္စခါအက်ယ္ႀကီးပိုင္တိြေကေလ့ ၀င္လီက်ပ္လီ...၀င္လီက်ပ္လီနန္႕....ရုန္းလို႕လဲမရ၊ အူလို႕လဲမရ၊ ေဟာင္လို႕လဲမရ ျဖစ္လာၿပီးေက ေနာက္ဆံုးအေပါက္ ဖ်ာလိပ္၀က ထြက္က်လာေရခါ "တန္ဇူးထိုးၿပီး ေတာေကာင္းသား(အကင္)...စားရန္အသင့္" (Made in Burma) ဆိုေရ တံဆိပ္တိႏွိပ္ဘနာ ထြက္လားခလီပါေရလတ္.......

ငါ့၀ထု တပိုဒ္ဆံုးယာ....က်န္စြာဟိသိမ့္ေက ဆက္ေျပာလီကတ္ဖိ...........

Free4waddy

လက္ဟိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးကို သံုးသပ္ျခင္း

လက္ဟိရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးအေျခအေနကို သံုးသပ္ရဖို႕ဆိုေက ဟန္ေယာင္ေ၀ (EBO/NRP) ေကာင္းမႈနန္႕ ၂၀၀၄ က ျပည္ပမာ စခေရ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီက စလိုက္ေမ။ ယင္းညီလာခံမာ ျပည္ပရခိုင့္အတိုက္အခံအင္အားစုတိအားလံုးနီးပါး ပါခကတ္ေတ။ ယေကေလ့ မၾကာခင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္ၿပိဳက်လားခကတ္ေတ။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုစြာမာ အဓိကအေၾကာင္း(၂)ခုဟိေရ။ ယင္းခ်င့္တိက ဇာလဲဆိုေက-

(၁) ျပည္သူ႕ဆႏၵမပါဘဲ NGO ေဖ့သွ်ာနန္႕ သူရို႕အလိုက် ဖုတ္ပူမီးတိုက္လုပ္လိုက္ရခါ လမစိဘဲမြီးလာေရအေသွ်ပိုင္ မြီးေလာက္ကပင္ (၉၇)ပါးေရာဂါ ကပ္ပါလာေရ။ မၾကာခင္ သီက်လားေရ။

(၂) ေနာက္တခ်က္က ကိုယ္က်ိဳးေမွ်ာ္လူတစုေၾကာင့္ျဖစ္ေတ။ (ဥပမာ) ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဦးေဆာင္ေရ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးပါတီကို ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ (၆)လ အတြင္းမာ NUPA နန္႕ မဟာမိတ္လုပ္ထားစြာကို တရား၀င္ျပန္ဖ်က္ပီးဖို႕ေတာင္းဆိုခေရ။ (၆)လ မျပည့္ခင္ စိေခ်အလုိမာ မဟာမိတ္လုပ္ထားစြာကို လံုး၀မဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း တရား၀င္စတိတ္မန္းတေစာင္ထြက္လာေရ။
အထက္ကျဖစ္ရပ္တိေရ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီကို အဓိကၿဖိဳခဲြဖ်က္ဆီးပစ္ေတ အေၾကာင္းရင္းတိျဖစ္ေတ။

ယင္းပိုင္အေျခအေနကနီ ၂၀၁၂ မာ အစိုးရနန္႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တိ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္ပါလတ္ေတခါ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီလဲ အေျခအေနအရပါ၀င္လာရေရ။ အစုိးရအနီနန္႕ တျခားတိုင္းရင္းသားတိကိုပိုင္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီကိုေလ့ ျပည္ထဲကို၀င္ဘနာ ျပည္သူတိနန္႕ ထိတိြခြင့္ပီးၾကည့္လိုက္ေတ။ နဂိုကပင္ ႏိုင္ငံေရးဓါတ္ခံအင္အားေကာင္းေရ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ထက္သန္ေရလူတိနန္႕ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းတခု ရင္ရင္ခ်င္းထိမိကတ္ေတခါ ေတာ္လွန္ေရးမီးေတာက္ႀကီး ဟုန္းခနဲ ထေတာက္လားခေရ။ ေအာက္သားအစိုးရ မ်က္စိမ်က္ဆန္ျပဴးဘနာ ၿခီမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္လားခေရ။

တျခားတိုင္းရင္းသားတိကို ျပည္နယ္အဆင့္ေဆြးေႏြးပဲြ၊ ဗဟိုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတိကို အဆင့္ဆင့္လုပ္ေကေလ့ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတိကို ျပည္ထဲကိုေနာက္တေခါက္ ထပ္သြင္းဖို႕ ခ်ႏံု႕တံုေအာင္ ေၾကာက္လားခေရ။ ယင္းခ်င့္နန္႕ တခ်ိန္တည္းမာ လႈိင္းပိုင္တလိပ္လိပ္တက္လာေရ ရခိုင့္အမ်ိဳးသားႏိုးၾကားေရစိတ္ဓါတ္တိကို ခ်ိဳးပလိုက္ရဖို႕ဆိုစြာကို မယူမနည္းနန္႕ ႀကံစည္လာေရ။ ခ်က္ခ်င္းဆိုပိုင္ ရခိုင္-ကုလား အေရးအခင္းကို ဖန္တီးေရ။ ယင္းခ်င့္ရည္ရြယ္ခ်က္က ဇာလဲဆိုေက " ေတာ္လွန္ေရးသမတိကို အားကိုးနီလို႕မရ၊ ကုလားတိရန္ကို ျမင္ေရမလား...ငရို႕ကိုပုန္ကန္ဖို႕မေခ်ာင္းေက့" ရခိုင္သားတိကို တဖက္လွည့္နန္႕ လွည့္စားဘနာ ေျခာက္ပလိုက္စြာျဖစ္ေတ။

တဖက္မာ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိကိုေလ့ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ သပ္လွ်ိဳသိမ္းသြင္းေရ။ ေဒပိုင္ သပ္လွ်ိဳသိမ္းသြင္းစြာတိမာ ဇာေၾကာင့္ပါလာကတ္ရလဲဆိုစြာ အေၾကာင္း(၅)ခ်က္ဟိေရ။

(၁) နာမ္ရာဟိၿပီးေက ရုပ္မဟိေရ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိ နီရာလိုခ်င္မႈ။
(၂) ေတာ္လွန္ေရး နီၿမီ အၿခီကုပ္စခန္း ရခုိင္ျပည္မာ မခ်ႏိုင္မႈ။
(၃) တိုင္းျပည္နန္႕ လူမ်ိဳးအက်ိဳးထက္ ကိုယ္က်ိဳးပိုအေရးႀကီးေရ ေတာ္လွန္ေရးသမား တခ်ိဳ႕ပါ၀င္နီမႈ။
(၄) မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားတိ (ကရင္၊ ကခ်င္)ရို႕၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္နီရမႈ။
(၅) ႏိုင္ငံတကာနန္႕ အစိုးရစြန္႕ႀကဲပီးေရ မသထာရီစာတိကို ေလာဘေဇာတိုက္လာကတ္မႈ။

ေဒေဖာ္ျပပါ အေျခအေနတိစြာ လက္ဟိေတာ္လွန္ေရး၏ လက္တိြပဂတိ အေျခအေနတိျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ပါေရ။

မွတ္ခ်က္။ (တေယာက္ကိုေလ့ မပုတ္ခတ္၊ မေစာ္ကား။ အမွန္တရားကို တင္ျပျခင္းရာျဖစ္ေတ။ တေတ့က်လို႕ ေနာက္ကုန္းကို က်မြိနန္႕ေထာင္းပစ္ပိုင္ တိြလားေကေတာ့ မတတ္ႏိုင္)

Free4waddy

သိကတ္လီသိကတ္လီ
★★★★★★

ငါ့လူရို႕ စကားေျပာနီယာ
ငါရို႕သြီးတိ စီးဆင္းနီယာ
ကုလားတန္ျမစ္ရီပိုင္
ေလးျမိဳ႕ျမစ္ရီပိုင္
မယူျမစ္ရီပိုင္
ဇာသူရို႕တားကတ္ဖို႕လဲ
ဇာသူရို႕တားႏိုင္ဖို႕လဲ
သမိုင္းကေတာ့ခါ
အေခ်မြီးဖို႕ပ်င္နီယာ

၀ီးနီရ

ဆရာ ဦးစိုးသိန္းသို႕

လူတဘ၀ျဖစ္လာေရ.......... သႀကၤန္ေလ့ မေပ်ာ္ရ၊ ၀ါကၽြတ္ေလ့ မေပ်ာ္ရ၊ တန္းေဆာင္မုန္းေလ့ မေပ်ာ္ရ....

ဆရာ ဦးစိုးသိန္းေျပာဖူးခေရ စကားတခြန္းကို ရက္ျပတ္စိုင္းစားနီမိေရ။ ဆရာ ဦးစိုသိန္းဆိုစြာ မြန္-ဗမာ ကျပား။ အကၽြန္႕မာ ငယ္ဆရာ။ စာျပစြာမာ ဘာသာေပါင္းစံုေတာ္ေရ။ တပည့္တိကိုလည္း ေစတနာေကာင္းဟိေရ ဆရာေကာင္းတေယာက္။ အကၽြန္ ေဒနိ ကဗ်ာေခ်ယက္ေခ် မေတာက္တေခါက္ ရြီးနီစြာ ယင္းဆရာေက်းဇူးတိမကင္း။

တရက္နိ ယင္းဆရာ (၁၀)တန္းစာမီးပဲြအေျခလႊာစစ္ဖို႕ ရန္ကုန္ကိုေရာက္ယင္း အကၽြန္႕ပါးကိုေရာက္ပါလတ္ေတ။ အကၽြန္ကေလ့ ကိုယ့္မာဟိေရေဖ့သွ်ာေခ်နန္႕ ဆရာကိုတတ္ႏိုင္သေလာက္ ပုဇြန္ေတာင္မာ ျပဳစုပီးေရ။

ဆရာ အကၽြန္႕ကို စကားတခြန္းေျပာခေရ..........
" ေ၀း ထြန္းထြန္း.....ႏိုင္ငံျခားကိုလားလို႕ ေဖ့သွ်ာၾဟာဖို႕လား ဆရာကို လာမမီးေက့။ ယင္းပိုင္လားေက ေဖ့သွ်ာအမ်ားႀကီး ရခ်င္ေက ရလိမ့္ေမ.....ယေကေလ့ ယင္းခ်င့္စြာ ခ်မ္းသာစြာမဟုတ္။ ဆရာမာ မိသားစုနန္႕၊ သားေခ်၊ သမီးေခ်နန္႕ ရခိုင္ျပည္မာ နီရေရ....ေဒခ်င့္မ ခ်မ္းသာစြာ" ငါ တခါေလ့ မလား။ ဆိုဘနာ ေျပာလားခေရ.............။

အကၽြန္ဟိုႏွစ္က ဇူလိုင္လမာ ရခိုင္ျပည္ကိုေရာက္ခီေရ။ ဆရာ ဘ၀တပါးကိုေျပာင္းလားခယာ....မတိြလိုက္ရ။ စစ္ေတြ အထက(၂)မာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နီယင္း  ဘ၀တပါးကိုေျပာင္းလားခေရလို႕. သတင္းၾကားမိေရ။
 ေကာင္းရာသုဂတိကို လားပါစီ ဆရာ.......

Free4waddy

ရခိုင္ျပည္က သႀကၤန္အေၾကာင္း

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းက သႀကၤန္အေၾကာင္းကို ရခိုင္ျပည္ေတာင္ဖက္ပိုင္းက ညီအကိုေမာင္ႏွမတိကို စိေခ် ေဖာက္ေသခ်လိုက္ေမ...။

အကၽြန္ရို႕ဘားမာ သႀကၤန္က်စြာ တၿမိဳ႕နန္႕တၿမိဳ႕ မတူကတ္ပါ။ အပါးဆံုးဥပမာ ျပရဖို႕ဆိုေက စစ္ေတြကစလို႕ ျပပါေမ။ ေဒနိန္႕ခါ စစ္ေတြမာ သႀကၤန္အက် ဆိုေက အကၽြန္ရို႕ ရေသ့ေတာင္မာ နက္ဖန္ခါမ သႀကၤန္က်ပါေရ။ ဘူးသီးေတာင္မာ သန္ဖက္နိန္႕ခါ မက်ပါေရ။ ေမာင္ေတာမာ အဖီးနိန္႕ခါမ က်ပါေရ။ ေဒခ်င့္စြာ ႏွစ္စိုင္ႏွစ္တိုင္း ပံုမွန္က်ကတ္စြာပါခ်င့္။ ယင္းဇူးနန္႕ စစ္ေတြမာ က်ၿပီးေက ရေသ့ေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္မာ က်ၿပီးေက ဘူးသီးေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္မာ က်ၿပီးေက ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕ရိုတိကို ပတ္ဘနာသႀကၤန္ခ်ဖို႕ ေတာင္ပိုင္းကလူတိကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါေရ။

အရာ ယင္းထက္ေပ်ာ္ဖို႕ေကာင္းစြာဟိပါသိမ့္ေရ။ အကၽြန္ရို႕ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မယူကမ္းက သႀကၤန္ပဲြပါ။ မယူကမ္းမာ ရြာေပါင္းဇာေလာက္ဟိလဲဆိုစြာကိုေတာ့ အကၽြန္အေသအခ်ာ မမွတ္မိပါ။ အကၽြန္မွတ္မိသေလာက္ေျပာရဖို႕ဆိုေက မယူကမ္းေတာင္ဖက္အစြန္းဆံုး အငူေမာ္ကုန္တန္းရြာက နီဘနာ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အဆံုး ေျမာက္ဖက္အစြန္းဆံုး ဆင္အိုးရြာထိ အနည္းဆံုးမဟိဆိုေကေလ့ ရြာေပါင္းရာနန္႕ခ်ီလို႕ဟိပါေရ။ ယင္းတကမ္းလံုးမာ တရြာကိုတရက္ အလွည့္က်စနစ္နန္႕ မိုးမက် မခ်င္း၊ လယ္မထြန္မခ်င္း သႀကၤန္ပဲြကို ခ်ကတ္ပါေရ။

အယင္ခါ ရခိုင္ျပည္မာ ဘားဘူဟိယင့္ ဆန္ဟိယင့္၊ ဒိုင္းက်ီဟိယင့္ ရီဟိယင့္ဆိုပိုင္...ေဒပိုင္ခ်စ္ဖို႕ေကာင္းေရ ယိုင္ေက်းမႈတိကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခကတ္ေကေလ့...ေဒနိ ေအာက္သားတိလက္ေအာက္မာ ငရို႕အမ်ိဳးတိ သႀကၤန္ပင္ ခ်ႏိုင္ကတ္သိမ့္ယင့္လား မဆိုႏိုင္ယာ...........

Free4waddy

လူစင္စစ္က ဒုကၡသည္ ျဖစ္လားရေရ ဘ၀အမွန္မာ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ဖို႕ တခုပိုင္ေလ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မဟိခ။ ေတာထဲ ေတာင္ထဲမာ ကိုယ့္ရဲေဖာ္ ရဲဖက္တိနန္႕ အီးအတူ ပူအမွ် နီခ်င္ခစြာ....ယေကေလ့ အေၾကာင္းဖန္လာေရခါ ဘ၀ဇာတ္ဆရာအလိုက် လုပ္လုပ္ပီးလိုက္ရေရ။

ပဌမဆံုး ဘ၀ဇာတ္ဆရာက ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တက္ခ္စိန္။ ေအာက္သားအစိုးရနန္႕ ကေဂါင္းပလူးပလဲျဖစ္ဘနာ နယ္စပ္မာေတာ္လွန္ေရးသမားတိကို ဖမ္းဘနာ ဗမာျပည္ကို ျပန္ပို႕ေရ။ ယင္းပိုင္နန္႕ ပါတီလူႀကီးတိက ဒုကၡသည္ကဒ္တခုခုဟိထားေက နီရထိုင္ရစေက ေခ်ာင္ဖို႕ဆိုဘနာ အႀကံပီးကတ္စြာက လိုလိုမယ္မယ္ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ေတ။

ဒုတိယတခ်က္က လူမာကံဇာတာနိမ့္လာေရခါ အခ်စ္ကမုန္း၊ ဖဲကရံႈး (ဖဲမကဇက္ပါ၊ ကာရံညီေအာင္ေျပာလိုက္စြာပါရာနန္း) ရည္းစားကိစၥတိနန္႕ ဗရဗြီသတ္ဘနာ KNU က ဗိုလ္တေကာင္နန္႕ စကားမ်ားစိမ္ေခၚျဖစ္ေတ.....
ကလင္......ကလင္.......ကလင္......
ဟလို
ကရင္။ ခင္ဗ်ား ခိုင္ထြန္းထြန္းလား
ေျဖ။ ဟုတ္ကဲ့
ကရင္။ အဲ ငါ KNU က ဗိုလ္........................ဘဲ။ .........................
ေျဖ။ အဲဒါဆိုရင္ ငါလဲ ALP က ဗိုလ္ဘဲ။ မင္းေနတဲ့ေနရာကို့ ငါမသိဘူး။ ငါ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု (National Democratic Front) ရံုးမွာ အၿမဲတမ္းရွိတယ္။ မင္း ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္လာခဲ့ ဆိုဘနာ ျပန္ေျပာလိုက္ေတ။

အကၽြန္ဖုန္းေျပာနီစြာကို အကၽြန္႕ေဘးနားက ကရင္တပည့္ေခ်ၾကားလားခၿပီးေက ရံုးမာ ငါးတိ ဟင္းတိ၀ယ္ေက ဖ်င္လို႕ရေအာင္၀ယ္ထားေရ ဓါးမကိုလားယူဘနာ " အဲဒီေကာင္လာရင္ က်ေနာ္ရွင္းမယ္၊ ဆရာထြန္း ရွင္းစရာ မလိုဘူး" ဆိုဘနာ ၿခံ၀မာ ဓါးမေထာင္ၿပီးေက ကင္းေစာင့္နီေရ။ ယင္းခ်င့္တိစြာ တဆင့္စကား တဆင့္နားနန္႕ ပါတီကလူႀကီးတိနားထဲကိုေရာက္လားခေရ။ ပါတီက လူႀကီးတိေလ့ မဟာမိတ္ ကရင္နန္႕မ်က္ႏွာပ်က္ဖို႕စြာေၾကာက္လို႕ အကၽြန္႕ကိုရံုးေလ့မတက္ခိုင္းဘဲနန္႕ ၿခံထဲကအိမ္ျပင္မထြက္ရ အမိန္႕ထုတ္ထားလိုက္ေတ။

တတိယျပႆနာက ပါတီေဂါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕နန္႕ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္ကတ္ေတ။ ယင္းသတင္းေလ့ တဆင့္စကား တဆင့္နားနန္႕ အေမရိကန္ရို႕၊ အဂၤလန္ရို႕မာဟိကတ္ေတ၊ အကၽြန္ရို႕ရဲေဖာ္တိကို အဂၤလိပ္စာျပပီးနီခကတ္ေတ ဆရာ၊ ဆရာမတိ နားထဲကိုေရာက္လားခေရ။ ေယခါ ယင္းဆရာ၊ ဆရာမတိက အကၽြန္႕အတြက္စိုးရိမ္ဘနာ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားရံုးတာ၀န္ခံ (မဲေဆာက္)ပါးကို အကၽြန္႕ကို တတိယႏိုင္ငံတခုခုကို အယင္ဆံုးပို႕ပီးဖို႕ ဖုန္းဆက္ကတ္ေတ။ ယင္းပိုင္နန္႕ UN ရံုးက တာ၀န္ခံစြာ ALP ရံုးဖုန္းကို ဆက္ဘနာ အကၽြန္႕ကိုဆက္သြယ္ဖို႕ႀကိဳးစားနီစြာ (၅)ေခါက္ေလာက္က်နီယာ။ အကၽြန္က ေတာထဲကိုလားလိုက္၊ အစည္းအေ၀းလားလိုက္၊ ညီလာခံလားလိုက္နန္႕ အကၽြန္နန္႕ တခါေလ့မတိုးျဖစ္နီေရ။

ေနာက္ဆံုးအကၽြန္ခ်င္းမိုင္ကိုေရာက္နီေရ နိန္႕တနိန္႕ ဖုန္းတလံုး၀င္လာေရ။
မီး။ နင္ ခိုင္ထြန္းထြန္းလား
ေျဖ။ ဟုတ္ပါေရ
မီး။ ငါ မဲေဆာက္ ယူအန္ရံုးက တာ၀န္ခံအရာဟိမ အယ္လီဇဘတ္။ နင္အဂု ဇာေရာက္နီလဲ။
ေျဖ။ ငါ ခ်င္းမိုင္မာ
မီး။ မဲေဆာက္ကို အယင္ဆံုးရေရနည္းနန္႕ ျပန္လာပါ။

အကၽြန္႕မာ ပစပို႕စာအုပ္ေလ့ ကုန္လားခယာ၊ ထိုင္းေထာက္လွမ္းေရးလက္မွတ္ေလ့မဟိ။ အကၽြန္ဒုဥကၠဌခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပဘနာ ဖုန္းဆက္ေတ။ ကံဆိုးခ်င္ခါ ေထာက္လွမ္းေရးတိ ခရီးလြန္နီကတ္လို႕ တေယာက္ေလ့မဟိ။ ယပိုင္ဆိုေက ျဖစ္ခ်င္ပိုင္ျဖစ္ အကၽြန္နက္ဖန္မိုးလင္းအာရံုကားနန္႕ ဆင္းလာပါဖို႕။ လမ္းမာ ဖမ္းမိေက ျပန္လို႕ဖုန္းဆက္သြယ္ပါေမ ေျပာလိုက္ေတ။ ကံေကာင္းခ်င္ခါ လမ္းမာ အဖမ္းအဆီးမဟိခ။

ယင္းပိုင္နန္႕ မဲေဆာက္ကိုေရာက္လို႕ ယူအန္ရံုးကိုလားခဘနာ အ၀မာ ဂိတ္ေစာင့္ကို နာေမပီးလိုက္စြာနန္႕ " မင္းေရာက္လာေက အယ္လီဇဘတ္က သူ႕ပါးကိုေခၚယူခ ဆိုဘနာမွာထားပါေရလတ္။ ယင္း ဂိတ္ေစာင့္က အယ္လီဇဘတ္ရံုးခန္းကို လိုက္ပို႕ပီးပါေရ။ ရံုးခန္းထဲကိုေရာက္စြာနန္႕ ယင္းတိုင္သွ်င္မက နင္ အဂၤလန္ရို႕၊ အေမရိကန္ရို႕ကို လားဖို႕ေစာင့္နီေက ၾကာလားဖို႕၊ အဂု ေလာေလာစိုင္ ေနာ္ေ၀ကအိန္တာဗ်ဴးဖို႕ ေရာက္နီကတ္ေတ၊ နင္ ေနာ္ေ၀ကို လားလိုက္ပါ၊ ေနာ္ေ၀ေလ့ ေကာင္းပါေရ " ဆိုဘနာ ေျပာေရ။ အကၽြန္ကေလ့ ဇာကိုပင္ပို႕ပို႕ ပို႕ခ်င္ေရနီရာကိုပို႕ လို႕ေျပာလိုက္ေတ။

ယင္းပိုင္နန္႕ လူစစင္စစ္က ဒုကၡသည္ဘ၀ က်ေရာက္လားပါေၾကာင္းးးးးးးးးးးးးးးးးးး

Free4waddy

စိုင္လာပ်က္ မုန္႕တီ

ေသာင္းေျပာင္ထြီလာ
ေဒကမၻာမာ
ဆား၊ ငပိမပါ
စိုင္လာပ်က္မုန္႕တီတခြက္
ေပၚထြက္လို႕လာ......။

ဟင္းရည္အိုးေမွာက္သံ
ခြက္ကိုင္ေပါက္သံ
ဘ၀ဂ္ညံေရ
အမွန္တရား ေပၚထြက္ပါစီကား
ျပည္ႀကီးရခိုင္ လြတ္စီသား........။

Free4waddy

အတၱ ရထားဆဲြပဲြ

တနီသတ္ ခ်ေျခာက္
ရြာျပင္မာ ကုန္းေကာက္
ရြာထဲမာ လာပစ္ေပါက္
အားလံုး လမ္းစေပ်ာက္.......။

ႀဟိကို မျမင္
ေနာက္ကိုငင္
ကိုဘင္ အသိ
ခ်ေျခာက္စာ မိ..........။

ျပည္သူ႕အသံ
နားေထာင္ဇံ
ငရို႕ရာအမွန္
အတၱမလြန္ေက့.....။

Free4waddy

အႀကီးဆံုး ေဘး

လူ႕ေလာကမာ မီးေဘး၊ ရီေဘး၊ လီေဘး၊ သခိုးေဘး၊ ဒျမေဘး ယင္းေဘးတိကို အႀကီးဆံုးေဘးအႏၱရယ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားကတ္ေတ.....။

အမွန္မာ ယင္းေဘးတိထက္ ႀကီးေရေဘးတခုကို လူတိ မိနီကတ္ေတ.....ယင္းေဘးက ဇာေဘးလဲဆိုေက.....

"လူတဘ၀ျဖစ္လာၿပီးေက ကိုယ့္လူမ်ိဳး လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းက ပစ္ပါယ္ခံရၿပီးေက လူရာအသြင္း မခံရေရေဘးျဖစ္တယ္"

မသီမခ်င္း စူးက်၀က္ပိုင္ ဘ၀နန္႕၊ ဆင္ျဖဴမ်က္ႏွာ ဆင္မဲ မၾကည့္၀ံ့ဆိုေရပိုင္ တႏံု႕ႏံု႕ခံစားရဘနာ သီက်လားႏိုင္ေရ။

Free4waddy

အခ်ိန္နန္႕အလုပ္ကို အက်ိဳးဟိစြာ စီမံခန္႕ခဲြနည္း

အခ်ိန္ဆိုစြာ အလုပ္ဟိေကေလ့ ကုန္ေရ၊ အလုပ္မဟိေကေလ့ ကုန္ေရ။ ယင္းပိုင္ တမိြမိြကုန္နီေရအခ်ိန္တိကို ကိုယ့္အတြက္ဇာပိုင္အသံုးခ်ဖို႕လဲဆိုစြာကို သတိထားမိေရလူလဲဟိဖို႕ပိုင္ သတိမထားမိေရလူတိလဲ ဟိကတ္ဖို႕။ သတိထားမိဘနာ အက်ိဳးဟိဟိအသံုးခ်ႏိုင္ေရလူက သတိမထားမိေရလူတိထက္ေတာ့ အက်ိဳးမ်ားဖို႕စြာ ေသခ်ာေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ အားလံုးသူ သတိထားမိလာေအာင္ ေဒစာပုဒ္ေခ်ကို ရြီးလိုက္စြာျဖစ္ေတ။

အခ်ိန္ကို အက်ိဳးဟိဟိအသံုးခ်ႏိုင္ဖို႕အတြက္ တရက္စာပံုမွန္အခ်ိန္စရင္း၊ တပါတ္စာပံုမွန္အခ်ိန္စရင္းေခ်တိနန္႕ ေလ့က်င့္လုပ္ယူလားႏိုင္စြာက အေကာင္းဆံုး။ ေနာက္တခုက တခ်ိန္တည္းမာ အလုပ္ႏွစ္ခု၊ သံုးခုလုပ္လို႕ရေရ အလုပ္တိဟိပါေရ။

ေဒနီရာမာ အကၽြန္႕အတိြအႀကံဳေခ်တိနန္႕ မွ်ဘနာ တင္ျပပီးပါေမ။ အကၽြန္ဆိုေက မိုးထ(၅)ခ်က္တီး ေဒါင္ခနဲျမည္စြာနန္႕ အလုပ္လားဖို႕ အိပ္ရာက ထရပါေရ။ (၅)ခ်က္တီးခဲြမာ အိမ္ကထြက္ႏိုင္မ အလုပ္ကိုအခ်ိန္မီကြက္တိေလာက္ ေရာက္ႏိုင္ပါေရ။ ယင္းနာရီခဲြေခ်အတြင္းမာ လုပ္စရာအလုပ္တိက မကန္ပါ။ ကိုယ္လက္သန္႕စင္ဖို႕၊ ေကာ္ဖီေသာက္ဖို႕၊ ဇာသတင္းတိထူးလဲ၊ ေဒနိ ရာသီဥတုအေျခအေန ဇာပိုင္ဟိဖို႕လဲ သတင္းတိကို မီတာ(၁၀၀) အၿပီးႏႈန္းနန္႕ဖတ္ရဖို႕၊ ထမင္းဗူးထည့္ရဖို႕၊ အလုပ္လားဖို႕ အ၀တ္အစား၀တ္ရဖို႕၊ ဖနပ္၀တ္ရဖို႕ (အ၀တ္အစားတိကို ေဆာင္းတြင္းဖက္ဆိုေက သံုးေလးထပ္ ၀တ္ရပါေရ)။

ယင္းအလုပ္တိအားလံုးကို နာရီခဲြအတြင္းမာ တခုၿပီးမ တခုလုပ္ဖို႕ဆုိစြာ အကၽြန္႕အတြက္တခုပိုင္ေလ့ မျဖစ္ႏိုင္။ တေယာက္အတြက္ေလ့ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕မထင္။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ အိပ္ရာကထထခ်င္း မီးဖြင့္၊ ရပူအိုးေဆာက္၊ ကြန္ျပဴတာဖြင့္ထားခၿပီးေက မ်က္ႏွာသစ္၊ သြားတိုက္၊ ကိုယ္လက္သန္႕စင္ေရ အလုပ္တိကို လုပ္ပါေရ။ ေဒခ်င့္စြာ တခ်ိန္တည္းမာ အလုပ္(၃)ခုကို တၿပိဳင္တည္းလုပ္နီစြာပါ။

အခန္းထဲကို ျပန္ေရာက္စြာနန္႕ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္၊ အိန္တာနက္ဖြင့္ သတင္းဖတ္၊ တခ်ိန္တည္းမာ အ၀တ္အစားတိကို ေကာ္ဖီေသာက္ယင္း၊ သတင္းဖတ္ယင္း ကုလားထိုင္မာ ထိုင္လို႕၀တ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္တိကို ျဗဳန္းျဗဳန္းတၿပိဳင္တည္းလုပ္လို႕ ၿပီးစြာနန္႕ ထမင္းဗူးမာ ထမင္းထည့္ေက အလုပ္ကိုၿပီးရပါေရ။ တခါတရီ ေကာက္ဖီကို ကုန္ေအာင္ေသာက္ဖို႕မရခ။ က်န္ေရေကာ္ဖီကို လမ္းမာလားယင္းနန္႕ ေသာက္လားပါေရ။အလုပ္က နိန္႕ခင္းဖက္ (၂)ခ်က္တီးခဲြေလာက္ဆိုေက အိမ္ျပန္ေရာက္ပါေရ။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေက အိန္တာနက္ဖြင့္ဘနာ သတင္းတိျပန္ဖတ္၊ ဖတ္စရာ စာအုပ္တိဟိေက စာဖတ္၊ စိတ္မာခံစားခ်က္ ရြီးခ်င္စရာဟိေက စာရြီး၊ Chat စရာဟိေက Chat လုပ္ၿပီးေက ညစာ(၅)ခ်က္ ေဒါင္ခနဲတီးစြာနန္႕ ညစာထမင္းခ်က္ပါေရ။ (၆)ခ်က္တီးစြာနန္႕ ရီခ်ိဳး၊ (၇)ခ်က္တီးေက ေရဒီယိုသတင္းတိကို နားေထာင္ယင္း ထမင္းစားေရ။ စားၿပီးေက တနားတပို အိန္တာနက္ျပန္သံုးဘနာ (၉)ခ်က္တီးေက်ာ္ေလာက္ဆိုေက အိပ္ရာ၀င္ပါေရ။

ေဒခ်င့္စြာ အကၽြန္၏ တရက္တာအခ်ိန္လည္ပတ္မႈပါ။ အကၽြန္ရို႕ လူငယ္ေခ်တိ အခ်ိန္ကို အလဟသ မျဖစ္စီဘဲ အက်ိဳးဟိဟိအသံုးခ်တတ္ႏိုင္ကတ္ၿပီး အဖျပည္အတြက္ ပိုလို႕အက်ိဳးဟိေရအလုပ္တိကို လုပ္ႏိုင္ကတ္ပါစီ။

Free4waddy

ရခိုင္ညီလာခံ(ေက်ာက္ျဖဴ) သို႕ ဆုေတာင္းသ၀ဏ္လႊာ

- ေခတ္ကာလနန္႕အညီ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး၏ လက္ဟိပဂတိအေျခအေန လိုအပ္ခ်က္တိ၊ လိုအင္ဆႏၵတိကို အရိပ္ကင္းလြတ္ၿပီး လလြတ္လလပ္၊ ပပြင့္လလင္း တိြဆံုေဆြးေႏြးပဲြကတဆင့္ တမ်ိဳးသားလံုး၏ဆႏၵကို မွန္တခ်ပ္၊ ႀကီးမုံတခ်ပ္ပိုင္ ေရာင္ျပန္ဟပ္စီႏိုင္ေရ ညီလာခံႀကီး ျဖစ္ပါစီေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါေရ။

- တိုင္းျပည္နန္႕လူမ်ိဳး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲဖို႕ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး၊ ပညာေရး၊ က်မၼာေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတိအတြက္ ေရတို၊ ေရရွည္စီမံကိန္းတိခ်မွတ္ၿပီး ေပါက္ေျမာက္ ထိေရာေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ကတ္ပါစီ။

- ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအတြက္ ထိုက္တန္ေသာ၊ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားနီေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္တိကို ေဒညီလာခံဘႀကီးက ျပတ္သားၾကည္လင္ေသာ အလင္းေရာင္အမွ်င္တန္းတခုကို ပီးႏိုင္ကတ္ပါစီလို႕ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႕သလိုက္ပါေရ။

- ညီလာခံႀကီး ေအာင္ျမင္ပါစီ.............


ခိုင္ထြန္းထြန္း
ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ (ေခတၱ)
သတင္း

အေမရိကန္ေရာက္ ဒုကၡသည္အတု ရခိုင္ သံုးေလးေကာင္ သို႕........

ထုိင္းမာ လက္လုပ္လက္စားရခိုင္သားတိကို ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးနန္႕ တခါေခ်ေလ့ မပါတ္သက္ဖူးေရလူတိကို ဒုဥကၠဌ က ရခုိင့္ေရရွည္အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးဘနာ မဟုတ္ေကေလ့ ဟုတ္ပါေရ။ မလုပ္ေကေလ့ လုပ္ပါေရ ဆိုဘနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဖန္ဘနာ လုပ္ပီးလိုက္လို႕ တတိယႏိုင္ငံတိကိုေရာက္လားခကတ္ေတ။

တတိယႏိုင္ငံတိကိုေရာက္လားခကတ္ေတေနာက္ပိုင္းမာ အယင္ခါ ေပါက္တူးေပါက္နီေရလက္တိ၊ ကပ္ေက်းကိုင္နီေရလက္တိ ကြန္ျပဴတာကီးဘုတ္မာ ကက်ီးဇာနားမာ၊ ခေခြ ဇာနားမာ ဆိုစြာကို သိပါလတ္စြာနန္႕ ဇာတိနာျပလာကတ္ေတ။ ပါတီကိုတိုက္ခိုက္ေတ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္ေတ။ ပုဇြန္ဦးေႏွာက္နန္႕ စမ္းဖီစမ္းဖန္း လိုက္ယမ္းနီကတ္ေတ။

ေအး...၀ါက်ီးတိကေတာ့ ဖုန္းႀကီးေတာင္ အရံႈးပီးရေရလူတိဆိုခါ တခုေလ့ ျပန္တုန္႕ျပန္လီဖို႕မဟုတ္ိ။ သူရို႕တိက ခႏၳီပါရမီ ျပည့္နီယာ။ မင္းရို႕ဆုေတာင္းထားရဖို႕စြာတခုရာဟိေရ....မင္းရို႕ ယင္းဖက္ဒို႕ လည္ဖို႕ေရာက္ေတအခ်ိန္...ယင္းမာ ခိုင္ထြန္းထြန္းမဟိပါလီစီေက့..မသိပါလီစီေက့..လို႕ရာဆုေတာင္းထားကတ္။ မင္းရို႕တိကို အခ်ဳပ္ခန္းထဲမာ ထည့္ထားဖို႕ ငရို႕မာ အခ်ဳပ္ခန္းမဟိ။ ထမင္းေလ့ အပိုမဟိ။ သတိပီးစြာ။

Free4waddy

ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ (ေက်ာက္ျဖဴ)သို႕ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာငရို႕အလွည့္မာ
သမိုင္းတေခတ္ထုဆစ္ဖို႕
သႏၱာၿမီ ကမ္းၿခီမာ
အၿဖီၾဟာဖို႕ စုနီကတ္ယာေထာ....။

အဖျပည္သာယာဖို႕
အဖျပည္တိုးတက္ဖို႕
ရကၡိတရို႕ အိမ္မက္
ရကိၡတရို႕ အသက္
မာန္တက္အားႀကိဳး
စည္းလံုးေရအမ်ိဳး
ရန္စြယ္ဆိုးတိကို ၿဖိဳခြင္းဖို႕
ငရို႕ စုနီကတ္စြာေဒ.....။

ေဒက အလြန္
နက္ဖန္ေရာက္ေက
ငရို႕ ကံၾကမၼာ
ငရို႕ မဖန္တီးႏိုင္ပါလို႕
ဇာသူ အာမခံႏိုင္ဖို႕လဲေယ........။

Free4waddy

မိဖ ေမတၱာ...

ေဒနိန္႕ ရခိုင္ျပည္တပ္မေတာ္ (AA) က ဒုစစ္ဦးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ညိဳထြန္းေအာင္ဓါတ္ပံုတိကိုျမင္ရလို႕ ရင္ထဲမာဆို႕လားပိုင္တိြၿပီးေက အမိမ်က္ႏွာကိုၿပီးျမင္မိလားေရ။ အမိတိုင္းစြာ သားတိကို ဇာေလာက္ယံုၾကည္မႈဟိေရ၊ သားတိ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္နန္႕ တထပ္တည္းဟိပါေရ။ လိုအပ္လာေက အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမာ ကိုယ္တိုင္မတိုက္ႏိုင္ေကေတာင္ ေနာက္တန္းကနီဘနာ သားတိအတြက္ ထမင္းခ်က္၊ ရိကၡာပို႕ အမိတိျဖစ္ေတမလားဂုလို႕ ခံစားမိေရ။ အာဂ အမိတိ။ သားတိဆႏၵကို ပစနန္႕မေျပာေက့ အမူအရာေခ်နန္႕ေတာင္ မျပေရ အမိတိ။

ရပ္ထဲ ရြာထဲမာ၊ ကိုယ့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္မာ သားသမီးတိကို လူစံမီေအာင္အႏိုင္ႏိုင္ ႀကိဳးစားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပီးလာေရ မိဖႏွစ္ပါးလက္ေအာက္မာ အကၽြန္ႀကီးျပင္းခရစြာပါ။ အကၽြန္ ကုန္ခေရႏွစ္က လားလည္ခီလို႕ အကၽြန္အိမ္က ျပန္ထြက္ဖို႕နိန္႕ မိုးထစေစာဆယ္ခ်က္တီးေလာက္မာအမိမာ ဇာခါကပင္ က်စ္ဘနာ စုထားေရ ဒဂါၤးတိေလ့မသိ
(၅၀၀၀)တန္ တထပ္ကိုင္လာဘနာ " လမ္းမာ လိုလိုေမေမသံုးဖို႕ ယူလားလီ" ဆိုဘနာ လာပီးေရ။ ေဖာ္ျပဖို႕ မတတ္ေအာင္ ေရာဂါေ၀ဒနာတိကို ခံစားလိုက္ရေရ။

အမိအဖကို မသိတတ္ေတသား၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမတိကို မသိတတ္ေတသား၊ မိသားစုကို မ်က္ကြယ္ျပဳဘနာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၃)ႏွစ္ေက်ာ္ စာေခ်တေစာင္ မရီြး၊ သီလားေပ်ာက္လား မသိႏိုင္ခေရသားဆိုး....

" မယူ ေမေမ....ေမာင္မာ သံုးဖို႕စြာဟိပါေရ" ျပန္လာခရေရ။

Free4waddy

ၿခိင့္ထဲက ၾကက္

လူတခ်ိဳ႕ကိုၾကည့္ဘနာ ဟိုးးးးလြန္ခေရ ေလးငါးေျခာက္ႏွစ္ေလာက္က WAO အစည္းေ၀းတခုမာ ကိုဘေအး(ဂ်ပန္) ဥပမာပီးေျပာလားခေရ အေၾကာင္းေခ်တခုကို ျပန္စိုင္းစားမဘနာ သံေ၀ဂ ရလာပိုင္တိြေရ။

ေဒနိ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိဘ၀စြာ စစ္ေတ-ဘူးသီးေတာင္သေဖၤာထက္က ထမင္းဆိုင္မာခ်က္ေရာင္းဖို႕ပါလာေရ ၿခိဳင့္ထဲကၾကက္တိနန္႕တူေရ။ အခ်ိန္တန္ေက အိုးထဲေရာက္ဖို႕ဆိုစြာမသိဘဲ တေကာင္ကိုတေကာင္ ေဂါင္းဆိတ္လိုက္၊ အခ်င္းခ်င္းခြပ္လိုက္နန္႕ ရန္ျဖစ္နီကတ္ေတ။

ေဒဂု ေဒမာ ရခိုင္သားတခ်ိဳ႕ေလ့ ဘူးသီးေတာင္သေဖာၤထက္က ၿခိဳင့္ထဲကၾကက္တိနန္႕ တူပိုင္ျမင္လာေရ။

Free4waddy

ရခိုင္စာပီနန္႕ အသားထဲက ေလာက္ေကာင္တိ

ရခိုင္စာပီျပန္လို႕ အညြန္႕ေခ်တလူလူျပန္တက္လာစြာ လြန္ခေရ ႏွစ္စိေကေခ်ကသိမ့္။ အကၽြန္မွတ္မိသေလာက္ေျပာရဖို႕ဆိုေက Arakanese Meeting Point (AMP) ေပၚလာၿပီးမ အြင္လိုင္းထက္မာ ရခိုင္စာပီဆိုစြာ ျပန္လို႕အသင္၀င္လာေရလို႕ေျပာေက ပိုမွန္ဖို႕ထင္ေရ။ အျပင္ေလာကမာ ဂနိထက္ထိ ရခိုင္စာအုပ္၊ စာပီထုတ္၀ီမႈတိ ဇာေလာက္အားနည္းနီကတ္သိမ့္လဲဆိုစြာ အားလံုးသူအသိျဖစ္ေတ။ ထုတ္ျဖစ္ေတ စာအုပ္တိကိုေလ့ တခ်ိဳ႕က အလွမ္း၀ီးလို႕ မဖတ္ရ၊ တခ်ိဳ႕က ဆင္းရဲလို႕ မ၀ယ္ႏိုင္၊ တခ်ိဳ႕က စာဖတ္ဖို႕စိတ္မ၀င္စားလို႕ မဖတ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရခိုင္စာပီနန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးၾကားမာ ကြင္းဆက္ျပတ္နီသိမ့္ေရ အေျခအေနမာရာသိမ့္။

အျပင္ေလာကမာထက္စာေက အြင္လုိင္းရခိုင္စာပီက ပိုလို႕ႀဟိကိုေရာက္နီေရ။ ညက ရခိုင္သမေသွ်တေယာက္ ရခိုင္စာပို႕စ္တပုဒ္တင္ေရ။ ယင္းခ်င့္ကို ေတာင္ကုတ္ကလို႕ေျပာေရ ျမင့္စိုးဆိုေရတေယာက္က ေအာက္ခ်ီးစာနန္႕ ရြီးတင္ဖို႕ တိုက္တြန္းေရ။ သူ႕အေၾကာင္းျပခ်က္က ရခိုင္ပိုင္ရြီးေက လူအနည္းေခ်ရာ နားလည္ဖို႕၊ ေအာက္ခ်ီးပိုင္ရြီးေက ျမန္မာျပည္က လူသန္းေပါင္းအမ်ားႀကီးနားလည္ႏိုင္ဖို႕ ဆိုဘနာ ဆရာႀကီးေယာင္ေယာင္၊ သဘာႀကီးေယာင္ေယာင္ လာ comment ပီးေရ။

အကၽြန္႕စိတ္ထဲမာ ဟုန္းခနဲေဒါသထြက္လားၿပီးေက " သူ႕ဟာသူ ဘယ္ဘာသာနဲ႕ဘဲ ေရးေရး မင္းအပူလား။ ရြီးရာရြီးညမေသွ်...ေဒပိုင္ပြင့္လင္းစြာကိုႀကိဳက္ေတ" ဆိုဘနာ comment လားပီးလိုက္ေတ။ အကၽြန္ အစခါ ယင္းတိုင္သွ်င္ကို ေအာက္ခ်ီးထင္ဘနာ မဟာမဗာ၀ါဒီ၊ ဗမာမႈ႕ျပဳေရလို႕ စိတ္မာထင္ဘနာ ယင္းပိုင္ comment ပီးလိုက္ေတ။ (ေတာင္ကုတ္က ဆိုစြာကို ေနာက္သူ႕ comment မာတိြရမ သိစြာ) အကၽြန္႕ကို ဇာပိုင္လာျပန္ေျပာလဲဆိုေက " ခိုင္ထြန္းထြန္းက ရခိုင္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးမာ ဒီလိုရိုင္းတဲ့လူမရွိဘူး" ဆိုဘနာ ျပန္လာရြီးေရ။ အကၽြန္ ရြံလို႕ျပန္မရြီးလိုက္ယာ။

စာေလ့စေက ၾဟည္လားယာ။ အဓိကေျပာခ်င္စြာက လုပ္ေတလူတိတတိုင္က ႀကိဳးစား၊ပမ္းစား ႏိုင္သေလာက္လုပ္နီကတ္ေတ။ ဖ်က္ဖို႕အေကာင္တိကေလ့ အဆင္သင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပနာ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္နီကတ္ေတဆိုစြာကို သိထားကတ္ဖို႕ ေဒစာကိုရြီးလိုက္ရစြာျဖစ္ေတ။

" ရခိုင္စာပီ ေဒထက္မက အဆတစ္ရာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ဘာဇီ"

Free4waddy

ေအာက္သားအလိုက်ဖို႕ အေရးႀကီးေရ

ေအာက္သား အလိုက်ဖို႕ အေရးႀကီးေရ

တနိန္႕တျခားတိုးတက္လာေရ ကမၻာႀကီးမာ အစစအရာရာတိ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေရ။ ေခတ္စနစ္လိုအပ္ခ်က္အရ သဘာ၀အေလ်ာက္ေျပာင္းလဲလာစြာတိဟိေရပိုင္ နည္းပညာတိနန္႕ တီထြင္ႀကံဆလို႕ ေျပာင္းလဲလာစြာတိေလ့ ဟိကတ္ေတ။ တခ်ိဳ႕နီရာတိမာ သဘာ၀လြန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတိေလ့ ဟိနီကတ္ေတ။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးက လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ ဘာသာစကား၊ စာပီ၊ ယိုင္ေက်းမႈ၊ အႏုပိုင္ညာ အစဟိေရ တန္ဖိုးျဖတ္လို႕မရႏိုင္ေရစြာတိကို သူရို႕လူမ်ိဳးေဘာင္ထဲသို႕ အားနန္႕ျဖစ္ျဖစ္၊ နည္းပရိယာယ္အရျဖစ္ျဖစ္ မရေကရေအာင္ သိမ္းသြင္းခံနီကတ္ရေရ။ ေဒအထဲမာ ရခိုင္ရို႕ဘ၀စြာ အဆိုးဆံုးျဖစ္ေတ။ ဆင္တူရိုးမွား ဘာသာစကား၊ စာပီ၊ ယိုင္ေက်းမႈ၊ အႏုပိုင္ညာတိကို မသိမသာေခ်နန္႕ သိမ္းယူလာနီစြာ မၾကာေရကာလတခုမာ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဒုတိယေျမာက္" ပ်ဴ " လူမ်ိဳးအျဖစ္ ရာဇ၀င္မာ စာရာက်န္ခဖို႕ အေျခအေနျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ႏိုင္ငံတကာက ေဘာလံုးသမားတိနာေမကို ေဘာလံုးပဲြၾကည့္ေရလူတိုင္းျမင္ဖူးကတ္ဖို႕။ နာေမတိကို ေရာမ(သို႕)အဂၤလိပ္ အကၡရာနန္႕ ရြီးထားေရဆိုေကေလ့ သူရို႕အသံထြက္အတိုင္း သူရို႕နာေမကို မူရင္းမပ်က္ေအာင္ရြီးကတ္ေတ။ ရခိုင္တိမာ ကိုယ့္မူရင္းဘာသာစကားကို ေအာက္ခ်ီးအႀကိဳက္၊ ေအာက္ခ်ီးအလိုက်လိုက္ရြီးပါလတ္ကတ္လို႕ ေဒနိန္႕အခ်ိန္မာ အမွားအမွန္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း မဟိကတ္ယာ။ အတုကို အစစ္ထင္၊ အစစ္ကို အတုထင္ဘနာ အားလံုးခခဲမိြနီကတ္ေတ။ ရခိုင္စာပီကို စေကတေဘြလိုက္စားပါေရလို႕ ဆိုနီကတ္ေတလူတိကပင္ ယင္းပိုင္ျဖစ္နီကတ္ေတ။ ရခိုင့္ရာဇ၀င္မာ သမိုင္းနန္႕ခ်ီလို႕ ရခိုင္ရို႕ေခတ္အဆက္ဆက္သံုးလာခေရ အဓိပၸါယ္ကေလ့ လိပ္ေနာက္ကုန္းနန္႕တူေရေက်ာက္တိဟိလို႕ "ဂစၦပ" ျမစ္လို႕ ေခၚေရဆိုဘနာ ေျပာကတ္ေတ။ ယင္းျမစ္က အဂု "ကစၦပ" ျဖစ္နီယာ။ အကၽြန္ရို႕ စာရြီးဖို႕တတ္စေခ် အေခ်ကပင္ ဂနိထက္ထိ တသက္လံုး " ဂစၦပ" နဒီလို႕ရာ ရြီးလာေရ။ အရာေလ့ မသီမခ်င္း တသက္လံုး ရြီးဖို႕သိမ့္။ ကစၦပနဒီလို႕ ရြီးေရလူတိ ယင္း ကစၦပ အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ကတ္ပါ။ က နန္႕ ဂ ကို အသံလီး၊ အသံေပါ့ ေၾကာင့္ဆိုေက ဆင္ၿခီ၊ ဆင္လက္တိကို မလိုခ်င္။ အကၡရာ တလံုးခ်င္းစီမာ အားလံုးသူ႕အဓိပၸါယ္နန္႕သူ၊ သူ႕နီရာနန္႕ သူ ဟိေရ။ အဲ ယင္းပိုင္ရာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ဘာသာစကား၊ စာပီကို မ်က္ကြယ္ျပဳဘနာ ေအာက္သားတိအလိုက်၊ ေအာက္သားတိစိတ္ႀကိဳက္လိုက္ဘနာ ရြီးလိုက္ရပါေရ ဆိုေကေတာ့ခါ ေအာက္ကၿမိဳ႕နာေမတိအပါအ၀င္ တျခားစြာတိကိုပါ အားလံုးယင္းသူရို႕အလိုက်ေျပာင္းပလိုက္ကတ္ဖို႕ အႀကံပီးလိုက္ယင့္။ ေအာက္သား အလုိက် ျဖစ္ဖို႕ အေရးႀကီးေရ။
 စစ္ေတြ - ေစ့တြယ္
ရေသ့ေတာင္ - ယသဲ့ေတာင္
မင္းျပား - မိန္းပ်ား
 ေက်ာက္ျဖဴ - ေက်ာက္ဖ်ဴ
 ေျမပံု - ေမ်ပံု
 ရမ္းၿဗဲ - ယမ္းပ်ဲ
 ေျမာက္ဦး - ေမ်ာက္ဦး

 Free4waddy