lørdag 11. mai 2013

ခ်စ္လီ၊ ညီလီ၊ စည္းရံုးလီ

ေဒစကားစြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ လက္သံုး။ အတိတ္မာေလ့ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမဟိလို႕ တိုင္းျပည္ေပ်ာက္ခဖူးေရ။ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္း၊ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိတိုင္း ေျပာကတ္ေတ။ တခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ေတ ရခိုင္တိညီညြတ္ေက တိုင္းျပည္တ၀က္ ရယာလတ္။ ယေကေလ့ ယင္းညီညြတ္ေရးကို တေယာက္ေလ့ ထထိရေရာက္မလုပ္ႏိုင္ကတ္သိမ့္။ တခ်ိဳ႕ေဂါင္းေဆာင္တိ ႀကိဳးစားဖူးခကတ္ေတ။ ယေကေလ့ ယင္းညီညြတ္ေရးစြာ သေႏၶတည္ေရေလာက္ကပင္ မ်ိဳးရိုးဗီဇမွန္ခလို႕ (၉၆)ပါးေရာဂါနန္႕ မြီးပါလတ္ေတ။ ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားတိ ဆႏၵမဟိဘဲနန္႕ NGO အလိုက် လုပ္လိုက္ရေရ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးျဖစ္လို႕ တာၾဟည္မခံခစြာျဖစ္ေတ။ လုပ္ခေရလူတိကို အျပစ္ေျပာစြာမဟုတ္။ အျဖစ္အပ်က္တိထဲက သင္ခဏ္းစာယူစရာကို ေထာက္ျပစြာရာျဖစ္ေတ။ စည္းရံုးေရး၊ ညီညြတ္ေရးဆိုစြာကို လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေျပာနီကတ္ရံုေလာက္နန္႕ အလုပ္မျဖစ္။ ပါးစပ္ကေျပာေရပိုင္ လက္တိြေလ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕လိုေရ။ မဟုတ္ေက တခါေလ့ ရလီဖို႕မဟုတ္။ ယၿပီးေက ေဒနိအခ်ိန္မာ ပိုလို႕အေရးႀကီးစြာတခုက တပါတီနန္႕ တပါတီ၊ တဖဲြ႕နန္႕တဖဲြ႕ သပုပ္လီလြင့္တိုက္ခိုက္နီကတ္စြာတိကို ရပ္သင့္ယာ။ ကိုယ့္အတြက္ေလ့အက်ိဳးမဟိ၊ အမ်ားအတြက္ေလ့ အက်ိဳးမဟိဆိုေက ယင္းစကားတိကို မေျပာစြာအေကာင္းဆံုး။ ေဆြးေႏြးကတ္ေတအခါ Compromise တိကို အတက္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕၊ ေရွာင္ရွားဖို႕လိုေရ။ ငါလိုခ်င္စြာ၊ ငါျဖစ္ခ်င္စြာကိုရမွ စကားေျပာဖို႕ ေဆြးေႏြးဖို႕ဆိုေရ မလိုအပ္ေတ အတၱ၊ မာနတိကို ခ၀ါခ်ဘနာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ဖို႕ဆိုေရ အၿခီခံရပ္တည္ခ်က္မာ ရပ္တည္ဖို႕လိုပါလတ္ေတ။ တိုင္းျပည္တိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းမာ ပါတီကဲြ၊ အဖဲြ႕အစည္းကဲြတိဟိကတ္ေတ။ ယေကေလ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ေရနီရာမာ ဘံုရပ္တည္ခ်က္တခုနန္႕ အလုပ္တဲြလုပ္လို႕ရကတ္ေတ။ ေဒနီရာမာ အထက္ကေျပာလားခေရ Compromise နန္႕ မတူေရခ်ဥ္းကပ္မႈတခုကို တရုတ္ေဂါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတံုးက်င့္သံုးလားခစြာတခုကို သတိထားမိေရ။ ဂ်ပန္ကို တိုက္ဖို႕အတြက္ ေမာ္စီတံုးဦးေဆာင္ေရ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနန္႕ ရွန္ေကခ်ိတ္ဦးေဆာင္ေရ ကူမင္တန္ပါတီ ပူးေပါင္းဖို႕လိုပါလတ္ေတခါ ေမာ္စီတံုးက - ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲဖို႕၊ ဒီမိုကေရစီလြတ္လပ္မႈတိပီးဖို႕၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပဖို႕၊ ဂ်ပန္ကိုခုခံဖို႕အတြက္ အယင္ဆံုးျပင္ဆင္ဖို႕နန္႕ ျပည္သူတိ နီထိုင္မႈဘ၀ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ပီးဖို႕ ဆိုေရဂတိ(၅)ခ်က္ကို မင္းရို႕လုပ္ပီး။ ငရို႕ဖက္ကေလ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ(၂)ရပ္ အတိုက္အခံျဖစ္နီစြာတိကို ပါယ္ဖ်က္ဖို႕၊ တပ္နီေတာ္ကိုေလ့ နာေမေျပာင္းဖို႕၊ ေတာ္လွန္ေရးအၿခီခံေဒသတိမာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္က်င့္သံုးဖို႕၊ ၿမီရွင္တိပါးက ၿမီယာတိသိမ္းယူထားစြာတိကို ရပ္တံ့ဖို႕ဆိုဘနာ ဂတိ(၄)ခ်က္ပီးေရ။ ေဒခ်င့္စြာ စည္းလံုးေရး၊ ညီညြတ္ေရးအတြက္ တျခားလူမ်ိဳးတိ ဇာပိုင္လုပ္ခကတ္လဲဆိုစြာတိထဲက ဥပမာေခ်တခုရာျဖစ္ေတ။ တျခား အစၥေရးက ဂ်ဴးတိမာေလ့ ဟာဂါးနားတပ္ဖဲြ႕၊ အိုင္ယာဂန္တပ္ဖဲြ႕တိၾကားမာ အာရပ္တိရန္ကိုကာကြယ္ဖို႕ အပီးအယူလုပ္ခကတ္ရစြာတိဟိေရ။ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကို ေစတနာအမွန္နန္႕ ငရို႕ရခိုင္အဖဲြ႕အစည္းတိ၊ ပါတီတိ ညီညြတ္ဖို႕လိုယာ ဆိုစြာကို အေျပာသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္နန္႕လက္တိြလုပ္ကတ္ဖို႕ဆိုေက (၃) ႏွစ္ဆိုေရ အခ်ိန္ေတာင္ ေကာင္းၾကာဖို႕လားမသိထင္ေရ။ ရခိုင္ျပည္က လူရိုေသ၊ သွ်င္ရိုေသ အဖဲြ႕ေခ်တဖဲြ႕ ဖဲြ႕ဘနာလုပ္ေက ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္းလိုခ်င္ေတာင့္တနီေရ ညီညြတ္ေရးကို မရႏိုင္ဆိုစြာမဟိ။ ေနာ္ေ၀းလူမ်ိဳးတိမာ စကားပံုတခုဟိေရ။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ “အလုပ္တခုခုလုပ္ဖို႕ဆိုေက ယင္းအလုပ္ထဲကို ၿခီေခ်တလွမ္း အယင္၀င္ၾကည့္လိုက္ပါ” လတ္။ ရခိုင္သားတိေလ့ ညီညြတ္ေရးကိုလိုခ်င္ေရဆိုေက ညီညြတ္ေရးအလုပ္ထဲကို ၿခီေခ်တလွမ္း စ၀င္လိုက္ကတ္ပါ။ အားလံုးညီညြတ္လာကတ္ပါလိမ့္ေမ။ Free4waddy

mandag 15. april 2013

အားေက စာဖတ္ကတ္

ဂိုးဘဲလ္ဆိုေရလူစြာ အငယ္ေခ်ကပင္ သသြက္လလက္နန္႕ ဥာဏ္ပညာေလ့ ထက္ျမက္ေတ။ ယေကေလ့ အသက္(၅)ႏွစ္သားေလာက္မာ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ဘနာ လီငန္းလိုက္လားၿပီးေက ခဲြစိတ္ကုသမႈခံလိုက္ရေရ။ ဆီးပညာတိကေလ့ ဂနိအခ်ိန္ခါပိုင္ မတိုးတက္သိမ့္ေရအတြက္ ယင္းခဲြစိတ္ကုသမႈေၾကာင့္ ဘယ္ဖက္ၿခီေထာက္စြာ ညာဖက္ၿခီေထာက္ထက္ (၄)လကၼ တိုလားခဘနာ ေထာ့က်ိဳးဘ၀ကို နိခ်င္းရက္ခ်င္းေရာက္လားခေရ။ ယင္းပိုင္ ေထာ့က်ိဳးဘ၀ကိုေရာက္လားခေရအတြက္ ေက်ာင္းမာ အေပါင္းအသင္းတိၾကားထဲမာ အႏိွမ္ခံဘ၀နန္႕ ေပါင္းဖို႕သင္းဖို႕လူမဟိ။ ေနာက္ဆံုး အကို(၂)ေယာက္ေတာင္ သူ႕ေၾကာင့္မ်က္ႏွာငယ္ရေရဆိုဘနာ အေပါင္းအသင္းမလုပ္ကတ္။ ယေကေလ့ ဂိုးဘဲလ္မာ မိတ္ေဆြအစစ္တိကို ၾဟာလို႕တိြခီေရ။ ယင္းမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းတိစြာ သက္ဟိလူတိေတာ့မဟုတ္။ သက္မဲ့စာအုပ္တိျဖစ္ေတ။ သူစြာတခ်ိန္လံုး ထပ္ခိုးအခန္းေခ်ထဲမာနီဘနာ တခ်ိန္လံုးစာဖတ္ေတ။ တိြသမွ်စာအုပ္၊ ရသမွ်စာအုပ္၊ စာအုပ္ဆိုေက ဇာစာအုပ္ပင္ျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးကိုဖတ္ေတ။ စြယ္စံုက်မ္းတိကို အစကနီအဆံုးထိ ရြီလို႕မရေအာင္ အေခါက္ေပါင္းအမ်ားႀကီးဖတ္ေတ။ ယင္းပိုင္နန္႕ သူစြာေရ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းမာ ဟစ္တလာမဟိဘဲ ဂိုးဘဲလ္ဆိုေရလူ ဟိႏိုင္ဖို႕မဟုတ္ပိုင္ ဂိုးဘဲလ္မဟိဘဲနန္႕ေလ့ ဟစ္တလာဆိုစြာ ေဒေလာက္ထိ ဘုန္းတဂိုးႀကီးလီဖို႕မဟုတ္လို႕ ေျပာရေလာက္ေအာင္ နာဇီပါတီမာ စည္းရံုးေရး၊ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရး၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္နန္႕ ဂ်ာမဏီမာ ဟစ္တလာၿပီးေက အေတာ္ဆံုးလူတေယာက္ျဖစ္ေတ။ အကၽြန္႕ကိုယ္တိြအျဖစ္အပ်က္ေခ်တခုကို ထပ္လို႕တင္ျပရဖို႕ဆိုေက အကၽြန္တပ္ေပါင္းစုတခုမာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နီခေရအခ်ိန္က လူမ်ိဳးစုေခ်တခုကို တပ္ေပါင္းစုမာ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္သြင္းဖို႕အတြက္ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕၀င္ေဂါင္းေဆာင္တေယာက္က စကားႀကံဳ(ပဲြစားလုပ္ဘနာ) ယူလာလတ္ေတ။ ယင္း Agenda ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမာ အဆိုတင္သြင္းေရ။ ေယခါ ယင္းလူမ်ိဳးစုေခ်နန္႕ သက္ဆိုင္ေရလူမ်ိဳးစုက ယင္းလူမ်ိဳးစုေခ်စြာ ငရို႕လူမ်ိဳးရာျဖစ္ေတဆိုေရအေၾကာင္းကို သမိုင္းအခ်က္အလက္နန္႕ ခ်က္က်လက္က် ျပန္လို႕ေခ်ပလိုက္ႏိုင္ေရအတြက္ ယင္းလူမ်ိဳးစုေခ်ကို အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ လက္မခံဖို႕ သေဘာထားက်လားေရ။ အဆိုတင္သြင္းလာေရလူထက္ ျပန္လို႕ေခ်ပေရလူစြာ စာတိအမ်ားႀကီးဖတ္ထားလို႕၊ အတိြအႀကံဳဗဟုသုတမ်ားလို႕ ကိုယ္ျဖစ္စီခ်င္စြာကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္လိုက္စြာျဖစ္ေတ။ အကၽြန္ရို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအနီနန္႕ အထက္မာေဖာ္ျပခေရပိုင္ အျဖစ္အပ်က္ေခ်တိ တနိန္႕မဟုတ္ေကတနိန္႕ ေအာက္သား(သို႕)ကုလားတိနန္႕ ေျပာကိုေျပာလာကတ္ရဖို႕။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ရို႕တိ ယင္းသူရို႕တိထက္ပိုလို႕ သိထား၊ တတ္ထားဖို႕လိုေရ။ ယင္းပိုင္ ယွဥ္လို႕မေျပာႏိုင္ခလို႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တပိုင္းပဲ့ပါလားခယာ။ ေဒတခါဆိုေက ရခိုင္ျပည္ပါေပ်ာက္လားႏိုင္ေရ။ ေဒမာဟိေရ ညီအကိုေမာင္ႏွမတိကို အားေရအခ်ိန္တိမာ စာဖတ္ကတ္ဖို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ဘာေရ။ အမိ၊ အဖတိကိုေလ့ အေခ်တိကို စာဖတ္ဖို႕အက်င့္ဟိလာေအာင္ ေလ့က်င့္ပီးကတ္ပါ။ ကာတြန္းစာအုပ္၊ ၀ထုစာအုပ္ဖတ္ေက ရည္းစားထားဖို႕တတ္ေတဆိုေရ စုတ္ပီစုတ္ပက္ အေတြးအေခၚတိကို ဂုကပင္စလို႕ ေဂါင္းထဲက ထုတ္ပလိုက္ကတ္ဖိ။ Free4waddy

søndag 20. januar 2013

ငရို႕ အိမ္ျပန္ဂတ္ရဖို႕

ဂနိ ကမၻာႀကီးမာ Globalization ေခတ္စားနီေရ။ ယင္း Globalization ေၾကာင့္ ယိုင္ေက်းမႈတိကအစ အျပန္အလွန္ ေရာထြီးယွက္တင္ျဖစ္ပါလတ္ကတ္ေတ။ ေဒခ်င့္စြာ သဘာ၀ရီစီးေၾကာင္း၊ ေခတ္ရီစီးေၾကာင္းျဖစ္ေတအတြက္ တေယာက္ေလ့ ဟန္႕လို႕မရ။ ျဖစ္ပ်က္နီေရေလာကထဲမာ ကိုယ္ရို႕အတြက္ အက်ိဳးအျပစ္၊ အဆိုးအေကာင္း စိစစ္ဘနာ ယူသံုးတတ္ဖို႕ရာလိုေရ။ ေယဘူယ်ေျပာရဖို႕ဆိုေဂ အေနာက္တိုင္းယိုင္ေက်းမႈတိ အႀဟိဖက္ကို အသာအသာေရာက္ပါလတ္ကတ္ေတ။ Happy Birthday, Happy New Year, Marry Christmas, Valentine day အစ….အစ ဟိေရ ယိုင္ေက်းမႈတိ ရီပန္းစားပါလတ္ေတ။ ေဒခ်င့္တိကို ေကာင္းေရ၊ ဆိုေရ မေ၀ဖန္ခ်င္။ ျပဳလုပ္ေတ ကာယကံသွ်င္၏ စိတ္မာမူတည္နီစြာျဖစ္လို႕ ကိုယ့္ေၾကာင့္လူမ်ားတိအေပ်ာ္ကို မဖ်က္ဆီးပစ္ခ်င္။ ယေကေလ့ ေဒနီရာမာ လူအမ်ားစု သတိမထားမိ၊ သတိထားမိေကေလ့ လူအမ်ားသိေအာင္မခ်ျပ၊ မရြီးျပသိမ့္ေရ ယိုင္ေက်းမႈတခုဟိသိမ့္ေရ။ ယင္း ယိုင္ေက်းမႈစြာ ေဒနိအကၽြန္ရို႕လူမ်ိဳး၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး ပေယာဂတိေၾကာင့္ လုပ္ကိုလုပ္ရဖို႕ ပဲြေတာင္းပါလတ္ေတ။ ယေကေလ့ အထက္မာေျပာခေရ ပဲြေခ်တိ၊ ပါတီေခ်တိကို တရက္ႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လိုက္ေက ျဖစ္ႏိုင္ေကေလ့ ေဒဂုအကၽြန္ေျပာဖို႕ အလုပ္ကေတာ့ အနည္းဆံုးတႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္မ အဆင္ေျပႏိုင္ဖို႕။ စကားပလႅင္ခံစြာ မ်ားလားယာလားမသိ။ ေျပာေမဖိ ယေက း) အေနာက္တိုင္းယိုင္ေက်းမႈမာ မြီးနိတိ၊ ခရိစမတ္ပဲြေတာ္၊ ႏွစ္သစ္ကူးနိတိစြာ သူရို႕အတြက္ ကေဂါင္းအေရးႀကီးေရ နိထူးနိျမတ္တိျဖစ္ေတပိုင္ ယင္းခ်င့္တိနန္႕ ေနာက္ဆက္တဲြကတ္ပါလာစြာက အေနာက္ႏိုင္ငံသားတိစြာ ကမၻာႀကီးဇာနီရာကိုပင္ ေရာက္နီလီပတ္စီ ခရိစမတ္ပဲြေတာ္က်ေဂ ကိုယ့္အိမ္ကိုေရာက္ေအာင္ျပန္ဂတ္ေတ။ (လံုး၀ အလုပ္မအား၊ ခြင့္ယူလို႕မရေေရလူကလဲြေဂ) ေဒယိုင္ေက်းမႈ အေလ့အထကို အကၽြန္ရို႕တေယာက္ေလ့ မယူႏိုင္ကတ္သိမ့္။ အမ်ားစုက ယူႏိုင္ကတ္ေတ အေျခအေနမာေလ့ ဟိလီဖို႕မထင္။ အိမ္ကထြက္လားခေရဆိုေရ လိပ္ကိုရီမာလႊတ္လိုက္ေတပိုင္ ျပန္ေပၚမလာဂတ္စြာက မ်ားေရ။ အကၽြန္ကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္လားခယာ။ အိမ္တေခါက္ မျပန္ႏိုင္ေရ ဘ၀။ မျပန္ႏိုင္စြာကို ျပန္ႏိုင္ေအာင္၊ မျဖစ္ႏိုင္စြာကို ျဖစ္လာႏိုင္ေအာင္ အကၽြန္ရို႕ေတာ္လွန္ဂတ္ရဖို႕အခ်ိန္က်လာယာ။ အကၽြန္ရို႕ ေဒပိုင္အိမ္မျပန္ႏိုင္ဂတ္လို႕ လူမ်ိဳးျခားတိဘားမာ မတရားအႏိုင္က်င့္ခံလိုက္ကတ္ရေရ၊ ခံနီဂတ္ရေရ ဆိုေရအသိတိကို ေဂါင္းထဲမာ ငယက္ေဂါင္းသံမိႈကို ဆယ္ေပါင္တူနန္႕ထုဘနာ သြင္းထားဂတ္ရဖို႕ အခ်ိန္ကိုေရာက္ပါလတ္ယာ။ ေဒခ်င့္က ႏိုင္ငံေရးအပိုင္းျဖစ္ေတ။ လူမႈေရးအရ ျပန္ၾကည့္ေကေလ့ ကိုယ့္ျပည္၊ ကိုယ့္ရြာျပန္ေရာက္လားခလို႕ မိဖ၊ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမတိ၊ အမ်ိဳးတိ၊ သငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြတိနန္႕ ျပန္တိြကတ္ရဖို႕ ဆိုေရ ခံစားမႈစြာ တခုနန္႕ေလ့ ဖလို႕မရ။ စိတ္ကူးၾကည့္မိစြာနန္႕ပင္ ေဖာ္ျပဖို႕မတတ္ေအာင္ ၾကည္ႏူးမိေရ။ ေဖ့သွ်ာဆိုစြာ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ၿခီႏွစ္ေခ်ာင္း အေကာင္းဟိေဂ ၾဟာလို႕ရေရ။ မိဖ၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမတိ၊ အမ်ိဳးတိ၊ သငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြတိဆိုစြာ ဆံုးယွံဳးလားေဂ ျပန္ၾဟာလို႕မရ။ စီးပြါးေရးအျမင္အရ ၾကည့္ေဂေလ့ အကၽြန္ရို႕တိ ႏိုင္ငံျခားမာၾဟာလို႕ရလာေရေဖ့သွ်ာတိကို ရခိုင္ျပည္မာ ျပန္သံုးေရဆိုေလာက္ကပင္ ရခိုင္ျပည္စီးပြါးေရးအတြက္ တဖက္တလမ္းက အေထာက္အကူျပဳစြာျဖစ္ေတ။ လမ္းေဘးမာ မုန္႕တီေခ်တခြက္ေသာက္လိုက္ေကေလ့ မုန္႕တီသည္မအတြက္ အျမတ္ရေရ။ ႏိုင္ငံတကာမာ ခရီးလားလုပ္ငန္းတိက ႏွစ္စိုင္ေဒၚလာဘီလီယံနန္႕၀င္နီဂတ္စြာေရ ေဒခ်င့္တိကျဖစ္ေတ။ အကၽြန္ရို႕ တႏွစ္မာ အေယာက္ (၁၀၀၀) ျပန္ဘနာ တေယာက္ကို ေဒၚလာ (၁၀၀)ဖိုးရာ ရခိုင္ျပည္မာ သံုးပစ္ခ။ ရခိုင္ျပည္အတြက္ ေဒၚလာ တသိန္းက်န္ခဖို႕။ ေဒခ်င့္စြာ ေဖ့သွ်ာစီးပြါးေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္သိမ့္။ တျခား နည္းပညာတိ၊ အတိြအႀကံဳတိ အမ်ားႀကီးဟိသိမ့္ေရ။ ကိုယ္လုပ္ပီးႏိုင္ေဂ လုပ္ပီးႏိုင္သေလာက္ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးဟိေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ရို႕ ၀ါကၽြတ္ခါပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ သႀကၤန္က်ခါပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ နိႀကီး၊ ရက္ႀကီး တရက္ရက္မာ အိမ္ျပန္လည္သင့္ေရ။ ယင္းပိုင္လားလည္ဖို႕အတြက္ အထက္မာေျပာခေရပိုင္ အခ်ိန္ယူဘနာ အစီအစိုင္နန္႕လုပ္ေက လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေရ။ မျဖစ္ႏိုင္ဆိုစြာ မဟိ။ မျဖစ္ႏိုင္ဆိုေရ ေ၀ါဟာရစြာ ငပ်င္းတိအတြက္ ဖန္တီးပီးထားေရ ဆင္ၿခီရာျဖစ္ေတ။ အကၽြန္(၂)ႏွစ္အတြင္းမာ ေရာက္ေအာင္လားလည္ဖို႕ အစီအစိုင္ဆဲြထားေရ။ တတည့္၀င္လို႕မရေဂ ေစာင္းဂန္း၀င္ဖို႕။ ေရာက္ေအာင္ လားဖို႕။ မိတ္ေဆြရို႕ေလ့ ျပန္လို႕ အလည္လားႏိုင္ေအာင္ စီစိုင္ဂတ္စီခ်င္ဘာေရ။ အဖရခိုင္ျပည္မာ အားလံုးအတူတူ ပေပ်ာ္ဟၾဟြင္ ျပန္တိြဂတ္ပါေမ။ ငရို႕ အိမ္ျပန္ဂတ္ေမ……………….. Free4waddy