lørdag 13. juni 2009

ဆရာႀကီးပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ မိန္႕ခြန္း

ပါေမာကၡ ဆရာႀကီးေဒါက္တာေအးေက်ာ္၏
ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအသင္း (ဥေရာပ) ႒ာနခဲြ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံဖြင့္ပဲြမိန္႕ခြန္း


WAO (ဥေရာပ)က ကမကထလုပ္ၿပီးေက ေဆာင္ရြက္ေတ ေအပဲြမာ က်ေနာ့ကိုဖိတ္ေတအတြက္ေၾကာင့္အား လံုးသူကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ၿပီးေက ဂု အစိုင္အလာတခုျဖစ္လားေအာင္အတြက္ က်ေနာ္ရို႕ National song အမ်ိဳးသားသျခင္းကို သီဆိုၿပီးဖြင့္လွစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ ပထမဆံုးေသာ ရခိုင္သမိုင္းမာ ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ျဖစ္ပါေရ။

ရခိုင္သမိုင္းမာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ကတ္ေတ ဂုတက္ေရာက္လာကတ္ေတအားလံုးသူကိုေလ့ ေကာင္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ဂုဏ္လည္းယူပါေရ။ ေနာက္တခုကေလ့ က်ေနာ္ရို႕မွာ က်ေနာ္ရို႕ႏိုင္ငံအတြက္ က်ဆံုးလားခ ကတ္ေတ ေဂါင္းေဆာင္တိ၊ လူငယ္တိအတြက္ကိုေလ့ အရိုအေသအေလး အျမတ္ထားၿပီးေက သတိတရနန္႕ ဂုဏ္ျပဳအရိုအေသပီးကတ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးအနီနန္႕ အင္မတန္မွ၀မ္းသာပါေရ။ ဂုဏ္ေလ့ယူပါေရ။ ရခိုင္ျဖစ္ရစြာကိုေလ့ အခိ်န္မရီြး ဂုဏ္ယူပါေရ။

ေယေတာ့ခါ က်ေနာ္ရို႕ ရခိုင္ဆိုတဲ့ဟာ(၃)မ်ိဳးရွိေရ(နာေမအားျဖင့္)။ နံပါတ္(၁)က ရကၡိတဆိုေရစကား။ ရကၡိတ ဆိုတဲ့စကားဟာ ဗုဒၵဘာသာကိုထိမ္းေရ၊ အမ်ိဳးကိုထိမ္းေရ၊ ကိုယ့္ဘာသာစကား ကိုထိမ္းေရ။ ယင္းဟာေၾကာင့္ ကိုယ့္အိမ္မာဟိေရ အေသွ်တိကိုေလ့ေသာ့ ရခိုင္စကားသင္ပီးကတ္ပါလို႕ ဆရာႀကီးႀကံဳေရအခါမွာ မိတၱာရပ္ခံ ပါေရ။ ရခိုင္စကားေလ့တတ္ေတ၊ ဗမာစကားေလ့တတ္ေတ၊ မြန္စကားေလ့တတ္ေတ၊ ကရင္စကားေလ့တတ္ ေတ၊ ေနာ္ေ၀းစကားေလ့တတ္ေတ၊ အဂၤလိပ္စကားေလ့တတ္ေတဆိုေက ေအအေသွ်တိေနာင္ေရးဟာ အင္မ တန္မွက်ယ္ျပန္႕ပါေရ။ အလင္းေရာင္ေကာင္းပါေရ။ ယင္းဟာက တခု။

ေနာက္တခုက ရခိုင္ဆိုစြာ အာရကၡဆိုေရ စကားကလာေရအတြက္ေၾကာင့္ အာရကၡဆိုစြာက မိမိႏိုင္ငံကို ေစာင့္ ေယွာက္ေတ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံတိကိုေလ့ ေစာင့္ေယွာက္ေတလို႕ အဓိပၸါယ္ရေရ။ ယင္းဟာေၾကာင့္ အာရကၡ ဆိုေရစကားကိုေလ့ ထိမ္းသိမ္းကတ္ဖို႕အတြက္ က်ေနာ္မိတၱာရပ္ခံပါေရ။

ေနာက္တခုက ဘဂၤလားေဒ့(ေခ်္)ကလူတိက က်ေနာ္ရို႕ကို ”ေမာ့ဂ္” လို႕ေခၚေရ။ ”ေမာ့(ဂ္) ”ဆိုစြာက မာဂဒ ႏိုင္ ငံကလာေရ တိုင္းရင္းသားလို႕ အဓိပၸါယ္ရေရ။ ယင္းမာဂဒ ႏိုင္ငံကလာေရ တိုင္းရင္းသားတိစြာ ဘုရားသွ်င္မပြင့္ ခင္ေလာက္ကပင္ က်ေနာ္ရို႕အင္ဒိုအာရီယန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေတ ရခိုင္သားတိစြာ မာဂဒတိုင္းမာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဟိ လီကတ္ဖို႕။ ယင္းဟာေၾကာင့္ ဗုဒဘာသာကို ဘုရားသွ်င္ပြင့္ၿပီးၿပီးခ်င္း ရခိုင္သားတိက ဦးစြာပဌမရေရလူမ်ိဳးျဖစ္ ပါေရ။ ယင္းဟာကိုေလ့ေသာ့ က်ေနာ္ရို႕အနီနန္႕ အမ်ားႀကီးဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ပါေရ။

ေနာက္တခုက အႀဟိေတာင္အာရွသမိုင္းမာ ေ၀သာလီေခတ္ဆိုစြာဟိပါေရ။ ေ၀သာလီေခတ္ဆိုစြာက ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ၾကာပါေရ။ ေအဒီ (၃၃၀)ေလာက္ကစၿပီးေက ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာမင္း(၁၀၄၄)ေလာက္ထိ ရွည္လ်ားေရသက္တမ္းဟိေရ ေ၀သာလီေခတ္ဆိုစြာ ထင္ရွားစြာဟိပါေရ။ ယင္းဟာအတြက္ကိုလည္း ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၿပီးေက ဇာတိဇာတိ သုေတသနျပန္လုပ္သင့္ေရဆိုစြာကို လူငယ္တိကေလ့လာရပါဖို႕။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ နီလို႕မျဖစ္ပါ။ ေယေတာ့ ယင္းကိစၥနန္႕ပတ္သက္လို႕ က်ေနာ္တဆက္တည္းေျပာခ်င္စြာက ရခိုင္ဆိုသည္မွာ ဇာ ႏိုင္ငံကိုဘဲေရာက္ေရာက္၊ ဇာနီရာကိုဘင္ေရာက္ေရာက္ လူနည္းစုရာျဖစ္ေတ။ ယင္းလူနည္းစုျဖစ္ေတအတြက္ ေၾကာင့္ အေရးအႀကီးဆံုးကဇာလဲဆိုေက လူမ်ားထက္ပိုစည္းရံုးကတ္ရဖို႕။ We have to be united more than any other peoples in the world because we are a minority, always and any kind of! ယင္းတခုမွာၾကားခ်င္ေရ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးဟာ လူနည္းစုျဖစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ စည္းလံုးရဖို႕၊ ညီညြတ္ရဖို႕၊ သည္း ခံရဖို႕။ ယင္းဟာတခု ဆရာႀကီးမွာၾကားခ်င္ေရ။

ေနာက္တခုက လူနည္းစုျဖစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ သူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္လုပ္ရဖို႕။ Quality peoples ျဖစ္ ေအာင္လုပ္ရဖုိ႕။ သူမ်ားထက္ပိုႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕။ ဗမာျပည္မွာသိေရအတိုင္းယာ ဗမာျပည္မာ ရခိုင္ျဖစ္တဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ့္အနီနန္႕ တခါေလ့ပါေမာကၡျဖစ္လို႕ အလားအလာမဟိ ပါ။ In Burma, I am not opportunity to be a professor, that’s exactly true but in America I can be professor and I am a professor. ယင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ပိုင္ႏိုင္ငံတိ၊ ေနာ္ေ၀းပိုင္ႏိုင္ငံတိ၊ တျခားႏိုင္ငံတိမွာ တန္းတူရည္တူအခြင့္ အေရးပီးေရအတြက္ေၾကာင့္ ငါရို႕ရခိုင္သားေခ်၊ ရခိုင္သူေခ်တိစြာ သူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္ Quality peoples ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားကတ္ပါ။ ဒါတခုကို က်ေနာ္ထပ္ၿပီးေက မွာပါရစီ။

ေနာက္တခုက သူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္၊ Quality peoples အျပင္ သူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္၊ သူမ်ားထက္နာ ေမေကာင္းရေအာင္။ ရခိုင္ျပည္မွာ သဇင္ပန္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ပန္းျဖစ္ေတ။ ယင္းႏိုင္ငံေတာ္ပန္းျဖစ္ေတပိုင္ ငါရို႕ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိက ဂုဏ္ယူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စႏၵကူးနံသာပင္ျဖစ္ေအာင္ေလ့ ႀကိဳးစားကတ္ပါ။ ယင္းပိုင္ ေယွာင္ ႀကိဳးစားဖို႕အတြက္၊ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ က်ေနာ္ရို႕ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္မွာပါေရ ပ႒ာန္းက်မ္းမာ အ ခ်က္(၄)ခ်က္ေဖာ္ျပထားေရ။

ယင္းအခ်က္(၄)ခ်က္က ဇာလဲဆိုလို႕ရွိေက ဆႏၵဓိပဓိ၊ ဆႏၵျပင္းထန္ရဖို႕။ ဆႏၵျပင္းထန္လို႕ ရခိုင္တိဟာ ႏွစ္ ေပါင္းသံုးေထာင္ေလးေထာင္ခံႏိုင္စြာ။ က်ေနာ္ရို႕ဆႏၵတိ ေကာင္းေကာင္းျပင္းထန္ေရ။ ဇာေၾကာင့္ေအပိုင္ျပင္း ထန္လဲဆိုေက ပင္လယ္ကမ္းမာနီေရ။ လီကေလ့၀ုန္း၀ုန္းထနီေရ၊ ျမစ္ရီကေလ့ တက္နီေရ။ ပင္လယ္လႈိင္းက ေလ့တက္နီေရ။ တခါတခါ လီမုန္းတိုင္းက်ေရ။ ယင္းၾကားထဲက ရပ္တည္ႏိုင္ေရ ႏွစ္ေပါင္းသံုးေထာင္ေလး ေထာင္ကာလဟာ အင္မတန္ႀကံ႕ခိုင္ေရစိတ္ဓါတ္ဟိစြာေတာ့ အင္မတန္ထင္ယွားေရ။ ယင္းဟာ ဆႏၵဓိပတိပါ။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္စြာကိုစဲြထားပါ မေပ်ာက္စီေက့။ ရခိုင္ျပည္လိုခ်င္ေကေလ့ ဆႏၵကိုစဲြထားပါ၊ မေပ်ာက္စီေက့။ ပါ ေမာကၡျဖစ္ခ်င္ေကေလ့ ဆႏၵကိုစဲြထားပါ။ မေပ်ာက္စီေက့။ ယင္းဆႏၵဓိပတိဆိုစြာက ေအပ႒ာန္းက်မ္းမာပါေရ ” ဆႏၵဓိပတိ ဆႏၵသမၸ ယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပဓိ ပစၥေယန ပစၥေယာ”။ ဆႏၵဟာ ေကာင္းအေရး ႀကီးေရ။

ေနာက္တခုက ဇာအေရးႀကီးလဲဆိုလို႕ရွိေဂ ၀ီရိယာဓိပတိ။ ၀ီရိယဆိုစြာက Hard working ျဖစ္ရဖို႕။ လူတ ေယာက္ Hard working ျဖစ္လာေက လူတေယာက္စြာ ေတာ္လာေရ။ Hard working ဆိုစြာ ဇာလဲဆိုလို႕ရွိ ေဂ ဆရာႀကီးအတိြအႀကံဳအရ အခက္အခဲဆံုးက မွန္ကန္ေရကိစၥ ၀ီရိယကို ထပ္ကာအလီလီ…ထပ္ကာအလီလီ မျဖစ္မခ်င္းလုပ္စြာဟာ ေကာင္းေကာင္းအခက္အခဲျဖစ္ေတ။ လုပ္ၾကည့္ကတ္ပါ။ ယင္းပိုင္ေယွာင္ ၀ီရိယာဓိပတိ ရွိရဖို႕။ ဒါ နံပါတ္(၂)အခ်က္။

နံပါတ္(၃)အခ်က္က စိတ္တာဓိပတိ။ ” စိတၱာဓိပဓိ စိတၱသမၸယုတၱကာနံ ဓမၷာနံ တံသမုဌာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ” စိတ္ဓါတ္ထက္သန္ရဖို႕။ စိတ္ဓါတ္ထက္သန္ဖို႕အတြက္ ဘိန္း၊ ဘင္းကေဇာ္ မေသာက္ရ။ Drug မစဲြရ။ အရက္ေသစာေသာက္ေကေလ့ အျပင္းအထန္မေသာက္ရ။ ယင္းပိုင္ေယွာင္ဆိုလို႕ရွိေက စိတ္ဓါတ္ ထက္သန္လို႕ရေရ။

ေနာက္တခုက အခ်က္(၄)က ၀ိမံသာဓိပဓိ။ ပညာနန္႕ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး၊ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေက လုပ္ရဖို႕။ ပညာဆိုဟာက အ တန္းပညာကို ေျပာဟာမဟုတ္။ အတန္းပညာဆိုစြာက သူ႕အတန္းနန္႕သူ တက္လာစြာ။ ၀ိမံသာဆိုေရပညာက ဘ၀အတိြအႀကံဳ၊ ႀဟိအလားအလာ၊ ကိုယ့္ပါတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနတိကိုအားလံုး စူးစမ္းၿပီးေက ေကာင္းေရစြာ ကိုလုပ္စြာျဖစ္ေတ။ ေကာင္းေရကိစၥကိုလုပ္ေတဆိုစြာ ၀ိမံသာဓိပတိ။

ဆရာႀကီးေျပာခ်င္ေရအခ်က္က သံုးေလးငါးခ်က္ေလာက္ရာဟိေရ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရေက ရခိုင္သားမည္ သည္မာ တိုင္းျပည္တိုင္းမာ လူနည္းစုျဖစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ လူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ဖို႕။ သူ မ်ားထက္စည္းရံုးေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕။ ေနာက္တခုက ရခိုင္ရိုးမေတာင္မာ သဇင္ပန္းတိဟာ လႈိင္လႈိင္ပြင့္နီ ေရပိုင္ ဇာႏိုင္ငံကိုေရာက္ေရာက္ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိစြာ စႏၵကူးနံသာပင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕။ ယင္းပိုင္ေယွာင္ႀကိဳးစားဖို႕အတြက္ နံပါတ္(၁) ဆႏၵဓိပတိကို ဦးစားပီးပါ။ နံပါတ္(၂) ၀ီရိယာဓိပဓိကို ဦးစားပီးပါ။ နံပါတ္(၃) စိတ္တာဓိပတိျဖစ္ေအာင္ ဦးစားပီးပါ။ နံပါတ္(၄) ၀ိမံသာဓိပတိကို ဦးစားပီးပါ။ ယင္းပိုင္ေယွာင္ဆိုေက သံုးေလးငါးႏွစ္အတြင္းမာ ရခိုင္ျပည္သူကိုေစာင့္ေယွာက္ႏိုင္ဖို႕၊ ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ဖို႕၊ အေရာင္အ၀ါေလ့ေတာက္လာ ဖို႕လို႕ ဆရာႀကီးအနီနန္႕ မိတၱာေလ့ရပ္ခံေရ၊ ဆက္ၿပီးေကေလ့ ႀကိဳးစားကတ္ဖို႕ေတာင္းပန္ယင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရ စီ…… အားလံုး..၀မ္းသာပါေရ…..။

(လက္ခုပ္သံတိ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

ဆရာႀကီး၏ မိန္႕ခြန္းကို မူရင္းအသံအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရြီးထားပါေရ။ အမွားအယြင္း တခုခုပါခေရဆို ေက ျပန္လို႕ကူးယူေဖာ္ျပပီးေရ အကၽြန္၏တာ၀န္ရာျဖစ္ပါေရ။

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ……..။
ခိုင္ထြန္းထြန္း

lørdag 6. juni 2009

Crazy thinking!

တမတ္တန္ စီမံကိန္း (သို႕မဟုတ္) အရူးစိတ္ကူး


တရက္တရက္လာေဂ လုပ္စရာအလုပ္ကေလ့ ထေထြထထူးမဟိစြာနန္႕ စာရြီးဘနာ ဘေလာ့ခ္မာတင္ဖို႕ စိုင္း စားမိေရ။ ခက္စြာက စာရြီးဖို႕ကုန္ၾကမ္းကတခုေလ့ ေဂါင္းထဲမာမဟိခါ ခ်ရီြးလို႕မက်ႏိုင္။ ယင္းပိုင္နန္႕ပင္ ေနာက္ ဆံုးမာ ရိုးေတာင္ခရင္းက ရခိုင္ျပည္သူတိ၊ ကဘာအရပ္ရပ္က ရခိုင္တိဘားကို စိတ္ကေရာက္လားခေရ။ ရခိုင္ တိဘားကို စိတ္ကူးေရာက္လခေရဆိုစြာနန္႕ ျပႆနာက စလာဗ်ာ။ ျပႆနာဆိုလို႕ တျခားသူျပႆနာမဟုတ္ ပါ။ ကၽြန္ေတာ့ျပႆနာပါရာ၊ ဇာအေၾကာင္းအရာကို ရြီးရမွန္းမသိေရ ျပႆနာပါ။ ေအပိုင္ မနီႏိုင္၊ မထိုင္ႏိုင္ လက္ေမ်ာက္လို႕ေလ့ တခ်ိဳ႕လူတိက ကၽြန္ေတာ့ဘေလာ့ခ္ထက္မာ နတ္တိ၊ သၾကားမင္းတိပိုင္ ကိုယ္ေရာင္ ေဖ်ာက္ၿပီးေက လာဟန္႕ကတ္စြာ တိျမင္ခါ ၾကက္သီးဖျဖန္းထမိပါေရ (အေခ်ကပင္ ဆိတ္ဆီေၾကာက္တတ္လို႕)။

စိတ္ထဲမာ ရြီးခ်င္ေျပာခ်င္နီစြာက ျပႆနာတိနန္႕ ဒါရိုက္(direct)သက္ဆိုင္နီခါ ေအျဖစ္ပ်က္နီေရ ျပႆနာတိ ကို ဇာပိုင္ေျဖယွင္းကတ္ဖို႕လဲ စိုင္းစားမိေရ။ ယင္းအေၾကာင္းအရာတိကို ေလ့လာဖို႕စာအုပ္စာတမ္းတိက လက္ ထဲမာတခုေလ့မဟိ။ ေနာက္ဆံုး အင္တာနက္ထက္မာ တျခားလူမ်ိဳးတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိမွာ ပ႗ိပကၡတိကို ဇာပိုင္ ေျဖယွင္းကတ္လဲဆိုစြာကို လုိက္ၾဟာယင္း လိုက္ၾဟာယင္းနန္႕ စာေၾကာင္းေခ်တခုကို မ်က္စိေရာက္လားခၿပီး ေက ယင္းစာသားေသွ်ေၾကာင့္ပင္ အစကရြီးဖို႕ေျပာဖို႕ မွန္းထားခေရ ဦးတည္ေရလမ္းေၾကာင္း (direction) တိ ပါ စိေကေျပာင္းပါလားေရလို႕ ထင္လိုက္ေတ….။ ယင္းစာသားေခ်ကေတာ့ ………… “Remember always to put yourself in their position” ပါလတ္။ ရခိုင္ပိုင္ေျပာရဖို႕ဆုိေကေဒါ့ခါ ဆန္႕က်င္ဖက္၊ အတိုက္အခံျဖစ္နီေရ လူနီရာမာ ၀င္ၿပီးေကခံစားခိုင္းစြာပါ။ ယင္း(ဆန္႕က်င္ဖက္)လူနီရာမွာ ငါရာဆိုေဂ၀ါ …. (ပေဇာင္ပိုင္ ခံစားရဖုိ႕ လဲ) ဆိုစြာကို အၿမဲတမ္းအတြက္ေပၚပါ”လတ္။ ယင္းစကားေခ်ေက်းဇူးနန္႕ ေအ ”တမတ္တန္စီမံကိန္း”ျဖစ္ လာရ စြာပါ။

ရခိုင္သားတိအားလံုးစြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးနန္႕ ရခိုင္ျပည္ကိုခ်စ္ကတ္စြာ တေယာက္ေလ့ျငင္းလို႕မရပါ။ ရခိုင္သားတိုင္း အဂင့္ဂင့္ခ်စ္ကတ္ပါေရ။ တျခားလူမ်ိဳးတိထက္ ပိုခ်စ္ကတ္ေတလို႕ က်ေနာ္ယံုပါေရ။ တျခားလူမ်ိဳးတိကေလ့ ယင္းပိုင္ထင္ကတ္ပါေရ။ ေအနိ တေယာက္နန္႕တေယာက္၊ တဖဲြ႕နန္႕တဖဲြ႕၊ တပါတီနန္႕တပါတီျဖစ္နီကတ္ေတ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္မယွင္းစြာတိ၊ အာဃာတတိ၊ အၿငိဳးတိယင္းျပႆနာတိအားလံုးစြာ အမ်ိဳးကိုခ်စ္လို႕ ျဖစ္နီဂတ္ စြာပါယွင့္။ ကိုယ့္စီးပါြးေရး တ၀မ္းတခါးအတြက္ရာ ရခိုင္တိအားလံုးလုပ္နီကတ္ဖို႕ဆိုေက ေအျပႆနာတိ ေပၚ လာစရာအေၾကာင္းမဟိပါ။ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးကိုရာ မခ်စ္ကတ္ဆိုေက ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိၾကား မာ ျဖစ္ပ်က္နီကတ္ေတ ျပႆနာတိကို ကိုယ္နန္႕မဆိုင္ေရပိုင္ အားလံုးဥေပကၡာျပဳနီကတ္ပါဖို႕နင္းရာ……။ ယယွင္းေျပာရ ေက ပိုေတာင္စိတ္ခ်မ္းသာၿပီးေက အသက္ပိုရွည္ဖုိ႕သိမ့္ (ဟ..ဟ)…………။

ယပိုင္ဆိုေက ယင္းေလာက္ခ်စ္ကတ္ယင္းသားနင့္ ဇာျဖစ္လို႕ေအပိုင္ျပႆနာတိ ျဖစ္နီကတ္ရလဲလို႕ မီးစရာဟိ ပါေရ။ ဟုတ္ပါေရ။ ျဖစ္နီကတ္ရပါေရ။ အစြာျဖစ္လို႕ ေဒပိုင္ေယွာင္ျဖစ္နီကတ္ရလဲဆိုေက ၀န္ပိနီလို႕ပါ။ ကိုယ့္ မာဟိနီေရအားက ျမင္းေကာင္ေရ တေကာင္ေလာက္ရာဟိေရ။ ထမ္းရဖို႕၀န္က ျမင္းေကာင္ေရ ေထာင္နန္႕ ေသာင္းနန္႕ညီမွ်ေရ၀န္ဆိုခါ ရခိုင္သားတိစြာေညာင္းလို႕ ဖဖတ္သီနီကတ္ပါယာ။ ၾကည့္လိုက္ေက လုပ္စရာတိ ေဂ်းယာဆိုခါ ဇာခ်င့္ကိုအယင္လုပ္လို႕လုပ္ရမွန္းမသိ။ လုပ္လိုက္ျပန္ေကေလ့ ”ႏွမ္းတစိနန္႕ ဆီမျဖစ္”ဆုိပိုင္ က်နီပါေရ။ ေယခါ လုပ္နီကတ္ကိုင္နီကတ္ေတလူတိစြာ လုပ္ယင္းကိုင္ယင္းနန္႕ ယင္း၀န္စြာ ေဂါင္းထက္ကိုတ ရက္ထက္တရက္ပိလာပနာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိကအစ ဖိစီးလာပါေရ။ လူဆိုစြာ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာနန္႕ အီးလို႕နီရေရခါ ေဂါင္းကိုၿခီနန္႕ေက်ာက္ပစ္ေကေလ့ ရယ္ခ်င္ရယ္နီကတ္ပါဖို႕။ အဲ…ေညာင္း လာေရ၊ ပင္ပမ္းလာေရအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္နားမာ တျခားတေယာက္ လီပျပင္းရွဴပလိုက္ေကေတာင္ ”လီကိုယင္း ေလာက္ပင္ ပျပင္းရွဴစရာလိုလား” ဆိုေရအၾကည့္မ်ိဳးနန္႕ ၾကည့္တတ္ကတ္စြာ လူ႕သဘာ၀ပါ။ ဂုက်ေနာ္ရို႕ထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္နီကတ္ေတျပႆနာတိစြာေလ့ ယင္းအတိုင္းပါရာ။

ေအနီရာမွာ က်ေနာ္ရို႕အားလံုးက ဇာနန္႕လားတူနီပိုင္တိြလဲဆိုေက ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ ရီထဲမွာျမဳပ္နီေရ သေဖာၤတစင္းကို ႏႈိးပနာခ်က္ခ်င္းေမာင္းဖို႕ႀကိဳးစားနီကတ္ေတလူတိနန္႕ လားတူပါေရ။ လက္ဟိအေျခအေနမွာ ယင္းသေဖၤာစြာ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ က်ဳပ္ေတာထဲကမထြက္ႏိုင္သိမ့္။ ယင္းသေဖၤာပ်က္ကို ျပန္အသက္
၀င္လာစီခ်င္ေရေဇာနန္႕ ေဖာ္ဖို႕ႀကိဳးစားနီကတ္ေကေလ့ တေယာက္တေပါက္ ၾဘန္းစီးကာရျဖစ္နီလို႕ မေအာင္ ျမင္ပါ။ မေအာင္ျမင္ေရအျပင္ တရက္ထက္တရက္ ပိုေတာင္ျမဳပ္လာနီပါေရ။ စနစ္တက် စီမံညႊန္ၾကားႏိုင္ေရ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးတိ မဟိပါသိမ့္။ ဗရမ္းဗရာ ေမာင္းဖို႕ႀကိဳးစားနီကတ္ေကေလ့သေဖၤာက ရီျပင္ကိုေလ့ မေရာက္သိမ့္ပိုင္ စက္တိကေလ့ သံခ်ီးကိုက္နီတုန္းသိမ့္၊ ကပၸတိန္ေလ့မဟိသိမ့္၊ သေဖၤာသားေလ့မဟိသိမ့္၊ ဆီေလ့မဟိသိမ့္…. ၾကည့္လိုက္ေက တခုေလ့အဆင္သင့္မျဖစ္သိမ့္။ ယင္းပိုင္ႀကိဳးစားယင္း၊ ရုန္းယင္းကန္ယင္းနန္႕ အားကုန္လာ ကတ္ေတခါ တခ်ိဳ႕ကေလ့ စိတ္ကုန္လာကတ္ေတစြာတိဟိေရပိုင္ တခ်ိဳ႕ကေလ့ ေညာင္းအားႀကီးလို႕ ေဘးနား ကလူ လီပျပင္းရွဴေကေတာင္ အျပစ္ျမင္လာကတ္ေတ အေျခအေနပါရာ။ လက္မေလွ်ာ့ကတ္ပါေက့။ က်ေနာ္ရို႕ က်ဳပ္ေတာထဲက ၾကမ္းျပင္ကိုအယင္ေရာက္ေအာင္လုပ္ကတ္ပါေမ။ ၾကမ္းျပင္ကတဆင့္ ရီထက္၊ ရီထက္ကတ ဆင့္ ေဒါက္က်င္း၊ ေဒါက္ခ်ၿပီးေက ရခိုင္ျပည္ကို အလံလႊင့္လို႕ေမာင္းေရနိ အေညာင္းတိ အားလံုးေျပလား ၿပီးေက ယင္းအခ်ိန္ခါ သေဖၤာထက္မွာ တေယာက္ကိုတေယာက္ ေဂါင္းကိုခေထာက္နန္႕ပင္ေက်ာက္ေက်ာက္၊ ေနာက္ကုန္းကို တန္းေတာင္ နန္႕ပင္ထုထု မျပစ္မျမင္ဘဲ လိုင္ဖင္းဖက္ဘ်ာလ္ အိမ္ျပန္ကတ္ဖို႕နင္းရာ………..။

သေဖၤာျမဳပ္ေတနိကပင္ ျပန္ေဖာ္ဖို႕ႀကိဳးစားခကတ္စြာ သေဖၤာကအထက္ကိုမတက္လာေရအျပင္ တရက္ထက္ တရက္ ပိုျမဳပ္လာနီစြာ လူတိုင္းအသိျဖစ္ပါေရ။ ေယဇူးနန္႕ ေဒနည္းအတိုင္းဆက္ေဖာ္နီလို႕ အလုပ္မျဖစ္ပါယာ။ ပထမဆံုးႀကိဳးစားရဖို႕အလုပ္က ကဘာအရပ္ရပ္မာေရာက္နီကတ္ေတ ရခိုင္သားတိပါးက ေဖ့သွ်ာေကာက္ရပါ ဖို႕။ ေဖ့သွ်ာေကာက္ေတနီရာမွာ အႀဟိႀဟိက်ေအာင္ စံတခုသတ္မွတ္ရပါဖို႕။ ယင္းစံက ပေဇာင္ပိုင္ျဖစ္သင့္လဲ ဆိုေက ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အလုပ္သမားတိအတြက္ အနိမ့္ဆံုး(တနာရီ/တရက္)လုပ္အားခေဖ့သွ်ာသတ္မွတ္ထားစြာ တိဟိပါေရ။ ယင္းခ်င့္ကိုမူတည္ၿပီးနာ ဇာႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံသင့္လဲဆိုစြာကို အမ်ားသေဖာတူဆံုးျဖတ္ ကတ္ရပါဖို႕။ ယင္းေဖ့သွ်ာတိကိုေကာက္ခံဖို႕၊ စီမံခန္႕ခဲြဖို႕၊ သံုးစဲြဖို႕အတြက္ ရခိုင္အမ်ားစု ေလးစားယံုၾကည္ရ ေရ၊ အားကိုးအားထားျပဳရေရ အဖဲြ႕အစည္းတခု (သို႕) လူတစု လိုပါေရ။

ဒုတိယအဆင့္မွာ အထက္မွာက်ေနာ္ေျပာခေရပိုင္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္၀င္စားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးဟိနီကတ္ေတအတြက္ တူေရအုပ္စုတိကို တစုစီခဲြထုတ္ကတ္ရပါဖို႕။ ဥပမာ စစ္ေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပါြးေရ၊ က်မၼာေရး၊ လူမႈ႕ေရး၊ ရခိုင့္သ မိုင္းဆိုင္ရာယိုင္ေက်းမႈ႕တိကို ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ သတင္းနန္႕မီဒီယာ အစဟိေရ ယင္းပိုင္အုပ္စုတူတိကို တခုခ်င္းစီခဲြထုတ္ကတ္ရပါဖို႕။ စစ္ေရးဆိုေက စစ္ေရးကို စိတ္၀င္စားေရလူတိ တစုစုပနာ စစ္ေရးကိုေဇာက္ခ်ပ နာလုပ္ (ျဖစ္ႏိုင္ေက အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ တရပ္ေပၚေအာင္ထိလုပ္)။ မီဒီယာကို စိတ္၀င္စားေရလူတိကေလ့ ျဖစ္ႏိုင္ေက ရခိုင္အသံလႊင့္ဌာနတခု ရုပ္ျမင္သံၾကားတခုေပၚေအာင္ထိလုပ္။ ပညာေရးကို စိတ္၀င္စားေရလူတိ ကေလ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ အစုအဖဲြ႕တခုဖဲြ႕ပနာ ပညာေရးနန္႕သက္ဆိုင္ေရစြာတိကို လုပ္။ ဂုနား ကေျပာခေရ တျခားတျခား အဖဲြ႕တိေလ့ ယပိုင္အစုခဲြပနာလုပ္လားကတ္ဖို႕ဆိုေက အေျခအေန တမ်ိဳးေျပာင္းကိုေျပာင္းလာပါဖို႕။

ေဒ အစုအဖဲြ႕တိ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ေဖ့သွ်ာကို ပထမအဆင့္မွာ တင္ျပခေရ အဖဲြ႕အစည္းတခု(သို႕)လူတစုက အေျခအေနကိုၾကည့္ပနာ ဇာနီရာမွာဇာေလာက္သံုးသင့္ေရဆိုစြာကို စီမံခန္႕ခဲြ ပီးရပါဖို႕။ ေအနီရာမာ တခုထပ္ၿပီးေက သတိထားရဖို႕စြာက ေအယွင့္တိကိုလုပ္ေတကိုင္ေရနီရာမာ Volunteer (ေစတနာ့၀န္ထမ္း)ပံုစံ မ်ိဳးနန္႕ လားလို႕ေကာင္းအလုပ္မျဖစ္ပါယာ….။ ေစတနာ့၀န္ထမ္းက အားေဂ လုပ္ေတ….မအားေဂ မလုပ္ဆိုခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေဂါင္းေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေတ။ ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ပါ။

ဂနိ ကဘာႀကီးမာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားနီကတ္ေတလူတိကိုၾကည့္ၾကည့္၊ အဖဲြ႕အစည္းတိကိုၾကည့္ၾကည့္၊ ႏိုင္ငံ တိကိုပင္ၾကည့္ၾကည့္ အားလံုးကိုစနစ္တက်နန္႕ စီမံခန္႕ခဲြလာကတ္လို႕ ေအာင္ျမင္လာဂတ္စြာေဂ်းပါယာ။ ဗရမ္း ဗရာနန္႕ ေအာင္ျမင္လာကတ္စြာမဟုတ္ပါ။ ယင္းဇူးနန္႕ က်ေနာ္ရို႕ရခိုင္တိမာေလ့ ဇာပင္လုပ္လုပ္ အားလံုးကို စနစ္တက်စီမံခန္႕ခဲြတတ္ေတအက်င့္ဟိဖို႕နန္႕ လက္တိြအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ကတ္ရဖို႕အခ်ိန္က်နီပါယာ……။ ယင္းပိုင္ မလုပ္ႏိုင္သမွ်ကာလပတ္လံုး ဇာပင္လုပ္လုပ္ ”ၾကက္ဖင္မာ ရီဆံုးဆံုးလို႕” ျဖစ္နီပါဖို႕။ အလုပ္လုပ္ကတ္ ေတ ကိုင္ကတ္ေတနီရာတိမာေလ့ တေယာက္ကိုတေယာက္၊ တဖဲြ႕ကိုတဖဲြ႕ အျပစ္တင္စြာတိ၊ စိတ္ပ်က္လက္ ေလွ်ာ့လားစြာတိက အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ယွားႏိုင္ကတ္ေအာင္ ”Remember always to put yourself in their position” ဆိုေရ စကားေခ်ကို ေအစာနန္႕တတူ အားလံုးကိုမွ်၀ီ ပီးလိုက္ပါယင့္……..။

ခိုင္ထြန္းထြန္း