torsdag 3. mai 2012

ေအာက္ခ်ီးဥာဏ္ အျမင္မွန္ဇီ

ALP ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ စစ္ေတြကိုေရာက္ၿပီးေရေနာက္ပိုင္းမာ ကုလားဇာတ္လမ္း တစခန္းျပန္ထလာေရ။ မိုးလင္းေလ့ ကုလား၊ နီ၀င္ေလ့ ကုလား၊ ေဖ့ဘုတ္၀င္ၾကည့္ေကေလ့ ကုလား၊ အီးေမးလ္ဖြင့္ေကေလ့ ကုလားနန္႕ အယင္ထက္ ပဲြဆူလာေရ။ ပဲြဆူေအာင္ အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ပီးလိုက္စြာက ျပည္ပအၿခီစိုက္ မဟာဗဟာ၀ါဒီ မီဒီယာတိျဖစ္ေတ။ ယင္း မဟာဗမာ၀ါဒီတိႀကီးစိုးေရ ျပည္ပအၿခီစိုက္ မီဒီယာတိစြာ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရခိုင္လူမ်ိဳးတိ သိန္းနန္႕ခ်ီဘနာ ရင္ထဲ၊ အသဲထဲက လလႈိက္လလွဲႀကိဳဆိုကတ္စြာကိုျမင္ဘနာ ဘၾဘန္းဆာလို႕လန္႕လားခေရပိုင္ အျခားတဖက္မာ သူရို႕လူမ်ိဳးေဂါင္းေဆာင္ကို ယင္းပိုင္မႀကိဳဆိုရေကာင္းလားဆိုဘနာ မနာလိုျဖစ္ေတ။ ေဒခ်င့္တိစြာ အေၾကာင္းမဲ့ မနာလိုလို႕ေျပာစြာမဟုတ္။ ဂနိအခ်ိန္တိ ယင္းေအာက္ခ်ီးမီဒီယာတိမာ ျပန္လွန္ၾကည့္လိုက္ကတ္။ ယင္းသတင္းကို မထည့္မေကာင္းလို႕ တေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းထည့္ပီးစြာကလဲြလို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိႀကိဳဆိုေထာက္ခံစြာ တခုမာေလ့မရြီး၀ံ့ကတ္။ ဧရာ၀တီမာ လူထုတိ “ ေသာင္းခ်ီဘနာ “ ဆိုေရ တေၾကာင္းတိြလိုက္ေတ။ (စကားခ်ပ္ - ၀ါက်ီးမကို လူငါးရာႀကိဳေဂ ငါးေထာင္၊ ငါးေသာင္းရြီးနီကတ္ေတအေကာင္တိ) ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ ဇာခ်င့္ကို ငတ္မြတ္တမ္းတလိုခ်င္နီဂတ္လဲဆိုစြာကို ကကြက္ကကြင္း ျမင္လားေရ။ ရခိုင္ျပည္ရာ လြတ္လပ္လားခေဂ ယင္းေကာင္တိ ထန္းရည္ေသာက္ဘနာ ျမက္ေျခာက္စားရကိန္းဆိုက္ဖို႕ ဆိုစြာကိုသိေရ။ ရခိုင္ျပည္သူတိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးနန္႕ လြတ္လပ္ေရးကိုအာရံုစိုက္လာစြာကို စိတ္ပညာ(စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရ) လမ္းေၾကာင္းလႊဲဖို႕ အသဲအသန္လိုပါလတ္ေတ။ အျခားတဖက္မာ ဇာကိုျပလိုက္လဲဆိုေဂ “ ငရို႕တိကို ပုန္ကန္ဖို႕မေခ်ာင္းေက့ ေဒမာျမင္မလား” ဆိုဘနာ ကုလားတိနန္႕ ေမ်ာက္ေျခာက္္ ေျခာက္ျပလိုက္ေတ။ ေဒအကြက္က ယင္းေကာင္တိ ကဇတ္နီက်အကြက္တိ။ ပစဟေလာက္ကပင္ ခ်ေျဂ ာင္းကို ေၾကာင္းလို႕ျမင္ဖို႕လုိေရ။ ဇာျဖစ္လို႕ ေဒပိုင္လုပ္ကတ္လဲလို႕မီးေက အေျဖက ရွရွင္းေခ်ယာ။ “ ဗမာျဖစ္လို႕ ေဒပိုင္လုပ္ေတ”။ခ်က္ခ်င္း ကုလားတေကာင္ကို အိန္တာဗ်ဴးလုပ္ပနာ ငါးစာခ်ေရ။ ယင္းကုလားအသံကိုၾကားစြာနန္႕ ရခိုင္တိကေလ့ ထဘနာမိုးႀကိဳးပလိုက္ကတ္စြာ နားတိပူ၊ မ်က္စိတိမာ အမႈန္႕၀င္ဘနာ ေျငာင့္ခံနီေရ။ အက်ိဳးအျမတ္က ေအာက္ခ်ီးတိဆင္ထားေရအကြက္ကို ေလးဂြင္နင္းဘနာ ၀င္လားခကတ္ေတ။ ကိုယ္ရို႕ ရရိုက္စစိုက္လုပ္စရာ ကိုင္စရာဟိစြာတိကို တခုေလ့မလုပ္ႏိုင္ဘဲနန္႕ ကုလားသံဖက္၀င္လားခဂတ္ေတ။ကုလားဆိုေရအမ်ိဳးကို အယင္ေခါက္ကေလ့ မေၾကာက္ခ၊ အဂုေလ့ ေၾကာက္စရာမလိုပိုင္ အနာဂါတ္မာေလ့ ေၾကာက္စရာအေၾကာင္းမဟိ။ ဂနိလက္ဟိအေျခအေနအရ ယင္းကုလားတိကို ဗမာျပည္မာ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပီးဖို႕ဆိုေရကိစၥကို ဘန္ကီးမြန္း၊ EU, USA, ASIAN မကလို႕ သၾကားမင္းလာေျပာေကေလ့ လက္ဟိအစိုးရနန္႕ ျပည္သူတိလက္မခံ။ ကိစၥက ျပတ္နီယာ။ ႏိုင္ငံတိုင္းမာ သူ႕ဥပေဒနန္႕သူ သီးသန္႕ဟိေရ။ မင္းရို႕ ဥပေဒကို ဟိုပိုင္ပ်င္၊ ေဒပိုင္ေျပာင္းဆိုဘနာ ကုလသမဂမာေလ့ ေျပာခြင့္မဟိ။ ကုလားဆိုေရအေကာင္တိကို ငရို႕ရခိုင္တခုတည္းရာလက္မခံစြာမဟုတ္။ ကမၻာႀကီးမာ ဥေရာပ၊ အေမရိက စေရတိုင္းျပည္တိမာ ကုလားဆန္႕က်င္ေရးအဖဲြ႕တိ တရက္ထက္တရက္ တိုးပါလတ္ေတ။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမာ ကုလားဆန္႕က်င္ေရးအဖဲြ႕တိ ဟိနီကတ္ယာ။ ယင္းဇူးနန္႕ ငရို႕စြာတေကာင္ၾကြက္ မဟုတ္။ယင္းခ်င့္ထက္ တဆင့္တက္လာေရ တခ်ိဳ႕က ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ေရးရေက ကုလားရန္ကို တိန္လိန္စြတ္ အာဂါၿပိဳက်ဖို႕စြာေၾကာက္လို႕ ၿခီေထာက္အထက္ေထာင္လို႕အိပ္ေတပိုင္ စိုင္းစားဘနာ ေၾကာက္နီကတ္ေတလူတိေလ့ ဟိေရ။ အထက္မာ ေျပာခေရပိုင္ ႏိုင္ငံတိုင္းမာ သူ႕ဥပေဒနန္႕သူဟိၿပီးသား။ ရခိုင္ျပည္မာေလ့ ယင္းဥပေဒဆုိစြာဟိလာဖို႕။ ယင္းဥပေဒေအာက္မာတခါ ႏိုင္ငံကိုကာကြယ္ဖို႕ ႀကီး၊ ရီ၊ လီ စစ္တပ္ဟိလာဖို႕။ ယင္း ကုလားစုတ္တေကာင္ႏွစ္ေကာင္ေလာက္ကို နရြက္ဆဲြဘနာ ခခဲမႊိသတ္ပစ္လို႕ရေရ။ ေနာက္ဆံုး လမိုက္စကားနန္႕ေျပာရေက ကိန္းကဇတ္ေတပိုင္ ရခိုင္နန္႕ကုလား တေကာင္ တေကာင္ခ်င္းစားပလိုက္ေကေတာင္မ ရခိုင္လူမ်ိဳးႏိုင္္ေရ။ ရခိုင္မာ စကားပံုတခုဟိေရ “ ခ်စားစုန္း အသက္စြာ ကုလာမဇၿခံဳမာရာဟိေရ” ဆိုပိုင္ “ ကုလား အသက္စြာေလ့ ရခိုင္လက္ထဲမာရာဟိေရ” ေယ။ ယင္းဇူးနန္႕ ကုလားတိကို သတိပီးခ်င္စြာကေလ့ မင္းရို႕ “ အေမစု၊ ေအာက္ခ်ီးစားဖားတိနန္႕ ႏိုင္ငံတကာကို အသနားခံနီဖို႕တက္စား၊ မင္းရို႕ ကုလားဖရားကို တရက္မာ ဇာႏွစ္ခါႀဟိခိုးလဲ၊ (၅)ခါခိုးေက ရခိုင္တိကိုေလ့ တရက္မာ(၅)ခါ ခိုး” ။ အထက္ကေျပာခေရလူတိ မင္းရို႕ကိုဇာပိုင္ပင္ သတ္မွတ္သတ္မွတ္၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိက “ လူ” လို႕ မေျပာမခ်င္း မင္းရို႕လူမျဖစ္လို႕။ေအး…..ယင္းတြက္နန္႕ ကိုယ္ရို႕လုပ္စရာဟိေရအလုပ္၊ လားစရာဟိေရလမ္းကို ဆက္လားကတ္ေမဖိ မိတ္ေဆြရို႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕။Free4waddy