tirsdag 15. november 2011

ဘ၀တကၠသိုလ္က မွတ္စုေခ်တိ

ဘ၀တကၠသိုလ္က မွတ္စုေခ်တိ

လူတေယာက္ခ်င္းကပင္ စပနာ လူမ်ိဳးတခု၊ တိုင္းျပည္တခုထိလွမ္းၾကည့္လိုက္လို႕ အဆင့္အတန္းဆိုစြာကို အၾကမ္းဖ်င္းခဲြၾကည့္ဖို႕ဆိုေက သူရို႕၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနန္႕ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိကို ၾကည့္ဘနာခဲြရဖို႕။ ေဒနီရာမာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ဟန္ေဆာင္ဖံုးကြယ္လို႕ ရႏိုင္ေကေလ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက ဟန္ေဆာင္ဖံုးကြယ္ဖို႕ ထင္သေလာက္မလြယ္ႏိုင္။ ယင္းဇူးနန္႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထက္ ပိုအၿခီခံက်ေရ။ ယင္းစိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၿခီခံစြာ ဇာကလာလဲလို႕ ၿခီရာေကာက္လိုက္ေက ယင္းလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းနန္႕ ယင္းႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္က ပံုစံထုဘနာ ပံုသြင္းပီးလိုက္စြာျဖစ္ေတ။ ေဒနီရာမာ အကၽြန္တင္ျပခ်င္စြာက ဗမာျပည္ပညာေရးစနစ္ထဲက “မေရာင္ရာ ဆီလူး” ဆိုပိုင္ လုိက္လုပ္နီေရစြာတိကို အကၽြန္ေလ့လာထားေရ တျခားႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕က ပညာေရးစနစ္တိနန္႕ ႏႈိင္းယွည္ျပခ်င္လို႕။ ယေကေလ့ စာပုဒ္ရွည္လားေက ကိုယ့္လူတိဖတ္ရစြာ ညီးေငြ႕လားလတ္ေမေၾကာက္လို႕ သူမ်ားႏိုင္ငံအေၾကာင္းမေျပာခင္…အကၽြန္ရို႕ျဖတ္သန္းနီဂတ္ရေရဘ၀တိကို အယင္ၾကည့္ကတ္ေမ။

စာသင္ခန္းထဲကို ဆရာ၊ ဆရာမ ၀င္လာစြာနန္႕ “မဂၤလာပါ ဆရာ၊ ဆရာမ” လို႕ ႏႈတ္ဆက္ကတ္စြာ အက်င့္ေခ်ေကာင္းေရ။ ယေကေလ့ တဖက္မာျပန္ၾကည့္ေက ရခိုင္ျပည္၊ ဗမာျပည္အတိုင္းအတာနန္႕ ယင္းစကားလံုးစြာေရ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေခ်တိ၏ ရင္ထဲ၊ အသဲထဲက နနစ္ကကာလာေရစကားလံုးမဟုတ္ဘဲနန္႕ နိစၥဓူ၀ လုပ္ရိုးလုပ္စိုင္တခုကို လူမ်ားေအာ္လို႕ လိုက္ေအာ္လိုက္ရစြာေလာက္ရာျဖစ္ေတလို႕ ယူဆလို႕ရေရ။ ယင္းပိုင္ ရင္ထဲကလာေရစကားမဟုတ္လို႕ေလ့ အခ်င္းခ်င္းတိၾကားမာ တေယာက္ကိုတေယာက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးမႈတိျဖစ္မလာႏိုင္စြာျဖစ္ေတ။ ယၿပီးေက အခန္းထဲမာ “ၾသကာသ….ၾသကာသ…”နိတိုင္းဆိုနီရစြာေခ်နန္႕ေလ့ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းမႈတိ၊ ေလာကႀကီးကို အျပဳသေဖာေဆာင္ဘနာ အေကာင္းျမင္တတ္ေတ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံခြင့္လႊတ္တတ္ေတစိတ္ဓါတ္တိ အျမစ္မတြယ္လာႏိုင္ဆိုစြာကို အ၀ီးကိုလားၾကည့္စရာမလို။ ဂနိ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအပါအ၀င္ ဗမာတျပည္လံုးမာျဖစ္ပ်က္နီဂတ္ေတ ျပႆနာေပါင္းစံုကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ေရ။

အကၽြန္ အထက္မာေျပာခစြာတိကို လူစကားတတ္ေတ အဘုေခ်တိေလာက္ကိုမေျပာေက့..ေမာက္တင္ေခ်၊ ဇရြက္ေခ်၊ က်ီးေခ်တိကို သင္ပီးထားေကေတာင္ ယင္းပိုင္အသံမ်ိဳးထြက္ဖို႕တတ္ေတ။ လူမေျပာေက့ တိရိစၦာန္ေတာင္ လုပ္ႏိုင္ေရ။ အကၽြန္ရို႕ဆိုေက (၂)တန္းႏွစ္ခါ တႏွစ္လံုး “ဣတိပိေသာ ဘဂ၀ါ”ကို ဆိုရေရ။ ဂုထိေတာင္ အလြတ္ရနီသိမ့္ေရ။ ယေကေလ့ အဓိပၸါယ္ဇာလဲလို႕မီးေက ဂုထက္ထိ ဂဃနဏမသိမ့္။ ယေက ဇာအဓိပၸါယ္ဟိလဲ။ ယင္းပိုင္အခ်ိန္တိမာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တိ၊ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္စိတ္တိ၊ လူတေယာက္မာ ဟိသင့္ေရ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိ၊ ကိုယ္ကာယ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ အစဟိေရစြာတိ လက္တိြအသံုးခ်လို႕ရဖို႕၊ အက်ိဳးဟိဖို႕ နည္းလမ္းတိအမ်ားႀကီးဟိေရ။

အၿခီခံပညာအဆင့္မာ ယင္းပိုင္စြာတိကို မသင္ပီးလိုက္ေတအျပင္ “ကိုယ္ကလဲြေက ကိုယ့္ဒူးကိုေတာင္ ကိုယ္မယံုေဂ”့….လတ္။ ဗမာျပည္ဖြတ္ေခါင္းဆိုးျဖစ္နီရေရအေၾကာင္းရင္းတိထဲမာ ေဒခ်င့္ေလ့တခုပါေရ။ ကိုယ့္မိသားစုအခ်င္းခ်င္း၊ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းအခ်င္းခ်င္း၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းတေယာက္ကိုတေယာက္ မယံုၾကည္လိုက္ယာဆိုေလာက္ကပင္ စိုင္းစားရာၾကည့္လီကတ္ဖိ။ အႀကီးသန္ကိုလားမစိုင္းစားေက့။ ကိုယ့္အိမ္ေခ်တအိမ္မာ တေယာက္ကိုတေယာက္ အယံုအၾကည္မဟိဆိုေက ယင္းအိမ္ေလာက္စိတ္ပ်က္ညီးေငြ႕စရာေကာင္းေရအိမ္ ကဗာမာဟိလီဖို႕မဟုတ္ယာ။ အဲ…ဗမာျပည္ဆိုေရတိုင္းျပည္မာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအဆက္ဆက္က တိုင္းသူျပည္သားတိကို ေဒပိုင္မ်ိဳးစိတ္ဓါတ္တိကို ရိုက္သြင္းထားေရေယ။ သူရို႕အခ်င္းခ်င္းေလ့ တေယာက္နန္႕တေယာက္မယံုၾကည္ေရပိုင္ တိုင္းသူျပည္သားတိကိုေလ့ တေယာက္နန္႕တေယာက္ ယယံုကၾကည္ သြီးစည္းညီညြတ္လားဖို႕စြာကို သီေအာင္ေၾကာက္ေတ။

ၾကည္လင္၊ ေတာက္ပ၊ စူးရွဘနာ ၾကင္းလို႕လင္းလို႕ ထုတ္ခ်င္းေပါက္ျမင္ႏိုင္စြမ္းဟိေရ ငရို႕စကၡဳ(၂)ကြင္းကို သံသယဆိုေရမႈိင္းနန္႕ အတိုက္ခံလိုက္ရလို႕ ၾကက္ခိုးတိကပ္နီကတ္ရေရ။ ႏုပ်ိဳ၊ လန္းဆန္း၊ တက္ႀကြနီေရ ငရို႕ဦးေႏွာက္တိကို အဆံုးမဟိႏိုင္ေရ ကၽြန္ဇာတ္ဆက္ကႏိုင္ဖို႕အတြက္ ဓါတ္ခဲြခန္းသြင္းပနာ ေဂ်ာင္ထိုးခံနီကတ္ရေရခါ အသက္ၾဟင္ယက္တန္းလန္း လူသီေကာင္ဘ၀ပိုင္ ျဖစ္နီကတ္ရေရ။ ယင္းအက်ိဳးဆက္တိက ေဒနိအကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ ေဒပိုင္အေျခအေနမ်ိဳးထိ ေရာက္လာကတ္ရျခင္း၏ အၿခီခံျပယုဂ္လို႕ဆိုေက လြန္ဖို႕မထင္။

ေနာက္စကားပံုတခုဟိသိမ့္ေရ….“ကိုယ္က်င့္တရားဆိုစြာ ခါး၀တ္ပုဆိုးပိုင္ ၿမဲၿမံနီရဖို႕”လတ္။ ခါးမာ၀တ္ထားေရ ဒေယာစြာ လူေရွ႕သူေရွ႕မာ အိေျႏၵေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ေလာက္၊ မကၽြတ္က်ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ရာ အာရံုစိုက္ႏိုင္ေရ။ ေယေတာင္ တခါတရီအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ လူေရွ႕သူေရွ႕မာ ကၽြတ္က်လားစြာတိဟိသိမ့္ယင့္။ လူမဟိေရနီရာ၊ ဆိတ္ကြယ္ေရနီရာ၊ ညဥ့္ခါ(အိပ္ေက) ကၽြတ္ယာ ယင္းဒေယာ။ ယေက ဇာမာလဲ…ယင္းသူရို႕ေျပာေရ ကိုယ္က်င့္တရား ဆိုစြာ။ ယင္းသူရို႕ေျပာေရ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုစြာ လူတိကိုဟန္ေဆာင္ဖို႕ သတ္သတ္ေျပာနီစြာေလာက္ရာဟိေရ။ ေဒခ်င့္က လူတိကို သူေတာ္ေကာင္းဟန္ေဆာင္တတ္ဖို႕ (hypocrisy) ျဖစ္ေအာင္ ေျပာေရအဆင့္ေလာက္ရာဟိေရ။

ေဒပိုင္ ပညာေရးစနစ္၊ ေဒပိုင္ႏိုင္ငံတိမာ ကၽြန္ဘ၀နန္႕ဇာတ္သြင္းခံနီကတ္ရလို႕ ေဒနိန္႕အကၽြန္ရို႕အခ်င္းခ်င္းၾကားမာ တေယာက္ကိုတေယာက္ မယံုႏိုင္၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္။ ေဒပိုင္ျဖစ္နီကတ္စြာတိကို မစိုင္းစားမိခါ မျပင္ႏိုင္ခကတ္ေကေလ့ စိုင္းစားမိေရအခ်ိန္မာ သတိတရားနန္႕ စိုင္းစားခ်င့္ခ်ိန္ဘနာ ရန္သူတိျဖစ္စီခ်င္ေရဆႏၵကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးမျဖစ္စီရ ဆိုေရစိတ္မ်ိဳးမြီးဘနာ အဖရခိုင္ျပည္အတြက္ သားေကာင္းသမီးေကာင္းတိ ျဖစ္ႏိုင္ဂတ္ပါစီလို႕ ဆုေတာင္းပီးလိုက္ပါေရ။

Free4waddy

lørdag 12. november 2011

ခုခံကာကြယ္စစ္က ေခ်မႈန္းေရးသို႕

အမွန္က က်ေနာ္ မလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္က စာရီးျခင္း။ ယင္းေနာက္မာ စည္းရံုးျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း….အစဟိေရ ယင္းပိုင္စြာေခ်တိ။ ဇာျဖစ္လို႕လဲဆိုေဂ အကၽြန္စကားကို ခ်ခ်ိဳသသာမေျပာတတ္၊ လူမ်ားနား၀င္ေအာင္ ေညာင့္လို႕ေခ် မေျပာတတ္။ ကိုယ္မေျပာတတ္ေတေကေလ့ ေျပာတတ္ေတလူတိ ေျပာဂတ္ပက္စီဆိုဘနာ အီးလို႕မနီ။ ယင္းပိုင္ေျပာတတ္ေတ လူမ်ိဳးတိကိုေလ့ မႀကိဳက္။ ဗီဇကပင္ မေကာင္းလို႕ ေျပာလို႕ရေရ း)။ အဂုေလ့ ေျပာပါဖို႕ယာေဒ။
ေျပာဖို႕အေၾကာင္းအရာက ရခိုင္နန္႕ကုလား တိုက္ပဲြအေၾကာင္း…………

ဂနိ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိျပည္ပ မီဒီယာသတင္းဌာနတိကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕သပိတ္ေမွာက္၊ ဆႏၵျပ၊ တိုက္ခိုက္နီကတ္ေတ။ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာတိကို မေက်နပ္ေက ကန္႕ကြက္ရဖို႕၊ ေျပာကတ္ရဖို႕။ ေဒခ်င့္စြာ အကၽြန္ရို႕ အခြင့္အေရးျဖစ္ေတ။ ယေကေလ့ ယင္းအလုပ္စြာ ထင္သေလာက္မထိေရာက္ဆိုစြာလက္တိြျဖစ္ေတ။ ယင္းသူရို႕ကို မလုပ္ေက့၊ မေျပာေက့၊ မေၾကာ္ျငာေက့ဆိုဘနာ လားေျပာလို႕မရ။ ယင္းေကာင္တိစြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေလ့ မဟုတ္။ ယၿပီးေက ယင္းခ်င့္စြာ ယင္းေကာင္တိမာ လုပ္စားနီဂတ္စြာတိ။ အကၽြန္က စာနန္႕ ဖုန္းနန္႕မဟုတ္။ ျပည္ပေရဒီယိုက လူတခ်ိဳ႕ကို လူခ်င္းတိြဘနာ စကားေျပာၿပီးယာ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္က်ခါေတာ့ ‘ဟုတ္ကဲ့ပါ၊ မလုပ္ပါဘူး၊ ဘာ၊ ညာနန္႕’ မ်က္ႏွာလႊဲေက ျပန္လုပ္ကတ္စြာယာ။ (အသံဖိုင္ပါ သိမ္းထားစြာဟိပါေရ)

ယင္းပိုင္ယာ….ကုလားတိကိုေလ့ Arakan လို႕မေျပာေက့။ Rohingya လို႕ မေအာ္ေက့ဆိုဘနာ လားေျပာလို႕မရ။ ယင္းသူရို႕လုပ္စရာဟိစြာကို လုပ္ကတ္ဖို႕စြာယာ။ ေအး အကၽြန္ရို႕စိုင္းစားကတ္ရဖို႕စြာက “ ငရို႕ ဇာလုပ္ကတ္ဖို႕လဲ “ ဆိုစြာကို ေဂါင္းအအီးနန္႕ စိုင္းစားကတ္ရဖို႕။ ကုလားတိုက္ကို က်ား၀င္ပိုင္ ကမၻာျပတ္ကို ပတ္ပနာ ေကာ္ႏွက္နီလို႕မရ။ ေကာက္ရိုးမီးပိုင္ တခ်က္ေခ် ဟုန္းဟုန္းေတာက္ပနာ သီက်လားလို႕ေလ့မျဖစ္။ အလွပ အေသအခ်ာ စနစ္တက်နန္႕တုန္႕ျပန္တတ္ဖို႕လိုလာယာ။ တိုက္ပဲြက ျဖစ္နီယာ…တိုက္ပဲြၾကားထဲမာ ကစိုင့္ကလ်ားနန္႕ ကူပါ၊ ကယ္ပါဆိုဘနာ ငပိကိုင္မိေရ ေမ်ာက္တိပိုင္ ၿပီးနီလို႕မရ။ က်ဥ္ဆံစာ မိလားဖို႕။

ဇာပိုင္တုန္႕ျပန္ကတ္ဖို႕လဲဆိုစြာကို စိုင္းစားမိခါ ပဌမတခ်က္က ဟုတ္စြာ၊ မဟုတ္စြာ အပထား။ ယင္းကုလားတိက ႏိုင္ငံတကာမာ အနည္းနန္႕အမ်ား ေထာက္ခံမႈရနီဂတ္ေတလို႕ ေျပာလို႕ရေရ။ ယင္းေကာင္တိ လိမ္စြာကို ခံနီဂတ္ရေရလို႕ေျပာေျပာ၊ ေဖ့သွ်ာနန္႕ေပါက္ေတလို႕ဆိုဆို ယင္းေကာင္တိကို လူလူခ်င္းဆိုေရအျမင္နန္႕ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ခ်င္းစာကတ္ေတ။ ဇာျဖစ္လို႕ ယင္းပိုင္ကိုယ္ခ်င္းစာလာကတ္လဲ။ ယင္းသူရို႕ေျပာေရစကားကို နား၀င္လို႕၊ ယင္းသူရို႕ရီးေရစာတိကို ဖတ္မိလို႕ျဖစ္ေတ။ ယင္းကုလားတိက ေဒနိ ေနာက္ဆံုးေပၚ အေမရိကန္လုပ္၊ ၿဗိတိန္လုပ္ “English” ဆိုေရ ေခတ္မီွလက္နက္တိနန္႕ ပစ္နီစြာမာ ရခိုင္တိက ဗႏၶဳလေခတ္ကသံုးခေရ “ေအာက္ခ်ီးစာ” လက္နက္နန္႕ လားတိုက္နီလို႕မရ။ ကမၻာမာ ဗမာျပည္ကလဲြေက တေကာင္ေလ့ နားမလည္။

ယင္းဇူးနန္႕ ရခိုင္သမိုင္း၊ ရိုးရာ၊ ယိုင္ေက်းမႈအမြီအႏွစ္၊ စာပီ အစဟိေရစြာတိကို ႏိုင္ငံတကာကပိုသိလာေအာင္ အဂၤလိပ္ပိုင္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕။ အဖဲြ႕အစည္းတိက ထုတ္ေတစတိတ္မန္းတိကိုေလ့ အဂၤလိပ္ပိုင္ထုတ္ကတ္ရဖို႕။ ကုလားဆိုးတိ အႏၱရာယ္၊ ယင္းေကာင္တိ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္တိ ဇာနည္းဇာဖံု ဟိေရဆိုစြာတိကအစ ဒီမိုကေရစီနန္႕ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုေရ အရီကိုၿခံဳဘနာ နယ္ေျမလုဖို႕ႀကိဳးစားနီေရဆိုစြာတိကို ကကြင္းကကြက္ေပၚလာႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပတတ္ကတ္ရဖို႕။ တခ်က္ခြပ္၊ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ သေဖာမ်ိဳးနန္႕ ကုလားအဖဲြ႕တိက ထိုင္းရို႕၊ မေလးသွ်ားရို႕ကို လူေမွာင္ခိုကူးနီစြာတိကို ေဖာ္ထုတ္ကတ္ရဖို႕။ (လူေမွာင္ခိုကုန္ကူးလို႕ ေအာင္ျမင္လားခေဂ ယင္းေကာင္တိအတြက္ေဖ့သွ်ာရေရ။ မေအာင္ျမင္ဘဲ အဖမ္းခံရကတ္ေက ကမၻာကိုပတ္လို႕ေအာ္ေရ။ ယေက ဘုမသိ၊ ဘမသိ အေနာက္ႏိုင္ငံတိကအေကာင္တိ ယင္းေကာင္တိကို လူသားခ်င္းစာနာေရဆိုဘနာလုပ္ေတ။ ကုလားဥာဏ္တိ……..)
ဂနိလက္ဟိအခ်ိန္မာ ကုလားတိကို ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားဘနာ အမုန္းခံလို႕တိုက္နီကတ္ေတ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ရို႕၊ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းရို႕၊ ေဒါက္တာအသွ်င္နာယကရို႕၊ ဆရာ ခင္ေမာင္ေစာရို႕တိဆိုစြာ လူႀကီးတိျဖစ္နီကတ္ယာ။ ေဒတာ၀န္တိကို လက္ဆင့္ကမ္းယူဖို႕ မ်ိဳးဆက္သစ္တိ အဆင္သင့္ျပင္ထားကတ္ရဖို႕ယာ။ ရခိုင္သမိုင္းပညာသွ်င္ေခ်တိ မြီးထုတ္ကတ္ရဖို႕။ အကၽြန္ရို႕ပိုင္အေကာင္ (၁၀၀၀)ေလာက္ အခြန္းေပါင္း တသိန္း္ ပစေပါက္ေအာင္ေျပာစြာနန္႕ ယင္းပိုင္ Dr. …ေခ်တလံုး ပဒံုးပါေရလူတေယာက္ တခြန္းေျပာစြာ ပိုထိေရာက္ေတ။

ေလာေလာစိုင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕၊ လက္တိြက်ဖို႕ထင္စြာအလုပ္က လက္ဟိထြက္နီၿပီးသား စာအုပ္၊ စာတမ္းတိထဲက ထိေရာက္ဖို႕အေၾကာင္းအရာေခ်တိကို ရြီးဘနာ အဂၤလိပ္ပိုင္ဘာသာျပန္ဖို႕ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္ေရ ေစတနာ့၀န္ထမ္း “volunteer” အဖဲြ႕ေခ်တခုဖဲြ႕ဘနာ လုပ္ႏိုင္ေက ပိုထိေရာက္ဖို႕ထင္ေရ။ ယင္းခ်င့္တိကို စာအုပ္စာတမ္းျပန္ထုတ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ေဖ့သွ်ာလိုေရ။ ယင္းလိုေရေဖ့သွ်ာတိကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမာဟိေရ သဌီးတိဘားက ေကာက္ရဖို႕။ ေဒခ်င့္စြာ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္ေတ။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ဖို႕အတြက္ ရန္သူလူ၊ မိတ္ေဆြလူဆိုဘနာ ခဲြျခားနီရဖို႕အခ်ိန္မဟုတ္။ ေနာက္ဆံုး အစိုးရအဖဲြ႕ဘားက ေထာက္ပံ့ပီးေကေလ့ ယင္းေဖ့သွ်ာကို လက္ခံရဖို႕စြာယာ။ ေဒတိုက္ပဲြမာ ႏိုင္ဖို႕လိုေရ။ မႏိုင္လို႕ မျဖစ္။ အခ်စ္နန္႕စစ္မာ တရားေရ၊ မတရားေရဆိုစြာ မဟိ။ အဓိက ႏိုင္ဖို႕ရာလိုေရ…………။
အားလံုး စိုင္းစားဆင္ျခင္ဘနာ ေဒထက္ေကာင္းေရ နည္းလမ္းတိရွာကတ္ပါ…………
Free4waddy