lørdag 2. august 2014

အဖသွ်င္
အိုးထိမ္းသည္ မဟုတ္
ယေကေလ့
ထမင္းလုပ္ေပါင္း
သိန္းေသာင္းကုေဋ
ဖန္တီးပီးႏိုင္ခေရ....လူ။

မ်က္စိ အထူးကုမဟုတ္
ယေကေလ့
စကၡဳအကြင္းေပါင္း
သိန္းေသာင္းကုေဋ
ဖြင့္ပီးႏိုင္ခေရ.....လူ။

ႏွလံုးသား တစံု
ခံုေသွ် တခံု
သင္ပုန္းႀကီးတခ်ပ္
ေျမျဖဴ တ၀က္နန္႕
ငရို႕တိ အသက္သခင္
အဖသွ်င္...........။

Free4waddy

torsdag 5. juni 2014

ယစ္ေဖြ မာယာ
အယင္က အကၽြန္ရို႕ၿမိဳ႕မာ ယစ္ေကကေဂါင္းဆိုးေရ လူတေယာက္ဟိခဖူးေရ။ တျခားတၿမိဳ႕က သူႀကိဳက္ေတ နဆမေခ်တေယာက္လဲ ဆီးရံုမာက်လို႕ဟိေရ။ ယင္းတုိင္သွ်င္က ယစ္လာေဂ အပိုင္းမာ ပတ္ဘနာ ေကာ္ႏွက္ေတ။ တရက္ေလ့မဟုတ္၊ ႏွစ္ရက္ေလ့မဟုတ္ဆိုခါ အကို၀မ္းကဲြတေယာက္က ထြက္ဘနာ နား၀တလံုး သတ္ပလိုက္ေတ။ ယစ္ေဖြက ယင္းအကိုေသကို ေၾကာက္ေလ့ ေၾကာက္ေတဆိုခါ အသတ္တလံုးခံရစြာနန္႕ လဲလားခဘနာ သတိမရျဖစ္လားခေရ။

အမိေသတိ၊ အစ္မေသတိ ၿပီးလာကတ္ဘနာ " လွေ၀..........လွေ၀" ဆိုဘနာ ေကာင္း ေခၚကတ္ေတ။ မရ.....လံုး၀ သတိမိနီေရ။

ယေက ပေဇာင္ပ်င္ဖို႕ေရာင္....ေဘးနားကလူတိကို အကူအညီေခၚဘနာ ကုတင္တလံုးနန္႕ထမ္းဘနာ ဆီးရံုကိုပို႕ကတ္ေတ။ ယင္းထမ္းေရအထဲမာ သူရို႕အမ်ိဳးထဲက အသက္အႀကီး လပ်ိဳႀကီးတေယာက္ေလ့ပါေရ။

ဆီးရံုေရာက္လားခေကေလ့ ကုတင္ထက္မာ လံုး၀သတိမရ။ အမိတိ၊ အစ္မတိ၊ တျခားလူတိ အမ်ိဳးမ်ိဳးပိုင္ေခၚကတ္ေတ....တခုပိုင္ေလ့ သတိမရ။

တာ၀န္က် နဆမေခ် ေရာက္ပါလတ္ေတ။ " ကိုလွေ၀....ကိုလွေ၀" ေခၚလိုက္မာ...." အံုး.........ဆရာမေခ်လား" ဆိုဘနာ ခ်က္ခ်င္း သတိရလာေရ။

ေဘးမာ ရပ္ၾကည့္နီေရ သူရို႕အမ်ိဳးလပ်ိဳႀကီးေလ့ မႏိုင္မနင္းနန္႕ထမ္းလာရစြာ ေခၽြးေတာင္မတိတ္သိမ့္။ ယေကေလ့ အသာအယာ တခြန္းေျပာဘနာ ဆီးရံုကျပန္ထြက္လားခေရ။

" အမိကလိုး....ဆီးရံုကျပန္လာေက...မင္းကုတင္မင္း ကိုယ့္စြာကိုယ္ ထမ္းလို႕ လာလီဖိ" လတ္.....

Free4waddy

ဂ်ိဳး........ေက်ာ္...........ဂ်ိဳးေက်ာ္..........(၃) ထုပ္မွ (၁၀) တည္းရယ္. .....
တခါက ရခိုင္ျပည္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖဲြ႕တဖဲြ႕ ရန္ကုန္ကို အစည္းအေ၀းကိစၥတခုနန္႕ လားကတ္ေတလတ္.....တည္းဖို႕အိမ္ကိုေလ့ ဒလမာ စီစိုင္ပီးထားေရလို႕ေျပာေရ။ ရန္ကုန္ဖက္ကမ္းကနီ ဒလကိုအလာ သေဖၤာထက္မာ ေအာက္သမတေယာက္ စကၠဴထုပ္ေခ်တိကိုင္ဘနာ....
ဂ်ိဳး........ေက်ာ္...........ဂ်ိဳးေက်ာ္..........(၃) ထုပ္မွ (၁၀).....ဆိုဘနာေရာင္းနီေရလတ္။ ရခိုင္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ၀ါက်ီးတေယာက္ အသာေခ်၊ တတိန္းေခ် တေယာက္တည္း တဆယ္ဖိုး (၃)ထုပ္ ၀ယ္ယူခေရလတ္။
ဒလက တည္းဖို႕အိမ္ကိုေရာက္လို႕ တျခားလူတိက အျပင္ထမင္းဆိုင္မာ ထမင္းစားဖို႕လားကတ္ပါေမ အခင္ႀကီးလို႕ ေခၚခါ...မင္းရို႕လားလီကတ္ဖိေ၀း...ငါ ေဒမာ ဟိစြာေခ်နန္႕ ဆန္ဗူးလတ္ေလာက္ခ်က္ဘနာ ဟိစြာေခ်နန္႕ စားပလိုက္ဖို႕ယာ ေျပာဘနာ က်န္ခေရလတ္။
ယေက က်န္ေရလူတိေလ့ အျပင္ထမင္းဆိုင္ကိုလားဘနာ စားပစ္ခီကတ္ေတ။ စားၿပီးေသာက္ၿပီးလို႕ ျပန္ေရာက္ကတ္ေတခါ ယင္းအခင္ႀကီးကို စားၿပီးယာလား အခင္ႀကီးလို႕ မီးလိုက္ကတ္ေတလတ္....
ျပန္ေျဖလိုက္ေတ အေျဖက........
ခလိုးသမီး ေအာက္သမ........ငါက ၿဂိဳးသား ထင္ဘနာ ၀ယ္လိုက္စြာ။ ထမင္းၿခိဳးတိေဂ်းယာ။ အားလံုးကို ေ၀းသတ္ပလိုက္ယာငါ...................

(လူမ်ားေျပာျပဖူးစြာကို တဆင့္ခံ ျပန္ေဖာက္သည္ခ်လိုက္စြာပါ)

Free4waddy

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ
 ဖားေခ်ဆိုေရအေကာင္ အလွပေခ် ကလိေမေခ်တိျမင္ေက အားလံုးကိုႀကိဳက္ေတ....ရည္းစားစကား လိုက္ေျပာေရ။ စစ္ေတြေကာလိပ္မာ ေက်ာင္းတက္နီယင္း ဘူးသီးေတာင္က ကလိေမေသွ်တေယာက္နန္႕ ႀကိဳက္ကတ္ေတ။ ယင္းကလိေမေသွ်နန္႕ ႀကိဳက္နီကတ္ယင္း အရာ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ စစ္ေတြ အစဟိေရၿမိဳ႕တိက ကလိေမအလွပေခ်တိကိုေလ့ ႀကံဳေက ႀကံဳေရပိုင္ ႀကဲစီႀကဲစဲ သဂါလူးထားေရမ်က္ႏွာနန္႕ ပိုးေရ။ ရည္းစားစကားလိုက္ေျပာေရ။ ယင္းေခတ္က ေဒပိုင္ အိန္တာနက္တိ၊ ဖုန္းတိမေပၚသိမ့္ဆိုခါ သမီးရည္းစားတိ စာအပီးအယူလုပ္ရေရေခတ္သိမ့္။

ေကာင္းမၾကာ...ရည္းစားေသနားကိုေပါက္လားေက ျပႆနာတက္ကတ္ယာ။

ရည္းစားေသ။ ။ ဟိုက္ ဖားေခ်....နင္ ယပိုင္ပြီနီဖို႕ဆိုေက နင္နန္႕ငါလမ္းခဲြပလိုက္ဖို႕ဗ်ာလ္....

ဖားေခ်။         ။ နင္ ခဲြ၀ံ့ေက ခဲြေလ....နင့္ပါးက ျပန္ထားေရစာတိကို အားလံုးဘူးသီးေတာင္ သေဖၤာမာ ကပ္ပလိုက္ဖို႕ငါ....။

ရည္းစားေသ။ ။ ဟိုက္....ဖားေခ်...နင္ ယင္းပိုင္ မစုတ္ပဲ့ေကနန္း။

ဖားေခ်။         ။ နင္ေလ့ မစုတ္ပဲ့ေက့ ယေက။

ရည္းစားေသ။ ။ေအး ေကာင္းယင့္....ေနာက္ တခါ ရည္းစားထားလို႕ ၾကားပက္စီခ်....

ဖားေခ်။         ။ မထား......မထား....နင့္မာေလ့ လူမ်ားေျပာစြာတိကို လိုက္ယံုနီေရ....ဟဲ...ဟဲ။  

Free4waddy

မႊီးေရ ငပိ

ေဖ့စ္ဘုတ္မာ အဖိုးသွ်င္ ငပိေရာင္းစြာကို ျမင္လို႕ စစ္ေတြၿမိဳ႕က ငပိရာဇ၀င္တခုကို အတြက္ေပၚလားေရ။
ငပိသည္မ။ ငပိပါေရဂါး...........ငပိ.....
အခင္ ဦးလွျဖဴ။ ဟိုင္း ငပိစေက ၾကည့္ကတ္ေမဇံ ဆိုဘနာ ေခၚလိုက္ေတ။
ငပိေသမေလ့ သူ႕ငပိစြံစီခ်င္ေဇာနန္႕ သူ႕ငပိဇာေလာက္ေကာင္းေၾကာင္းတိကို ပစကအျမွဳပ္ထြက္ေအာင္ ေၾကာ္ျငာနီေရ။
အခင္ ဦးလွျဖဴ နားညိန္းလို႕ မခ်ိယာ...ယေကေလ့ တခုေလ့ ျပန္မေျပာဘဲနန္႕ သည္းခံနီသိမ့္ေရ။
ငပိေသမေလ့ ေၾကာ္ျငာနီယင္းနန္႕ ေနာက္ဆံုး ငပိေကာင္းေၾကာင္းကို " အကၽြန္႕ငပိ မႊီးကမႊီးနန္႕...ႀကိဳင္ခံနီယင့္" ဆိုဘနာ ပစက ထြက္က်လားေရ.....။
ယေက အခင္ ဦးလွျဖဴ ေပါက္ကဲြယာ...." ဇာေျပာေရေဟ့....နင့္ငပိ မႊီးေရ...ဟုတ္လာ...မႊီးေက နင့္ငပိကို မ၀ယ္ယာငါ...." ဆိုဘနာ အိိမ္ထက္ ျပန္တက္လားခေရ။
ငပိေသမေလ့ ကိုယ့္စကားနန္႕ကိုယ္ ငပိေတာင္းေခ်ထမ္းလို႕ ၿခံထဲက ျပန္ထြက္လားခေရ...။

Free4waddy

ဒုခ်ီးရာတန္း၊ ကုလားေရႊေမာင္၊ အေနာက္အုပ္စု၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႕

တရားခံ ေရႊေမာင္

ဒုခ်ီးရာတန္း၊ ကုလားေရႊေမာင္၊ အေနာက္အုပ္စု၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႕ ေၾကးစားမီဒီယာ
ကုလားမႏိုင္ ရခိုင္ေမး၊ ကုလားအေၾကာင္းကို ဗမာျပည္မွာ ရခိုင္ေလာက္သိတဲ့လူမ်ိဳးတမ်ိဳးမွ မရွိဘူး။ ကုလားေတြဘယ္ေလာက္ ေက်ာက္က်စ္ကလိမ္က်တယ္ဆိုတာ ရခိုင္ေတြအသိဆံုး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒုခ်ီးရာတန္းရြာကိစၥမွာ အဓိကႀကိဳးကိုင္သူဟာ ေရႊေမာင္ဘဲျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီရြာကလူေတြနဲ႕ ေရႊေမာင္နဲ႕ ဖုန္းအဆက္အသြယ္အၿမဲတမ္းရွိေနတယ္ဆိုတာ သူ႕အင္တာဗ်ဴးကိုနားေထာင္ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္တယ္။ သတင္းစာ၊ ေရဒီယိုမရွိတဲ့ ကုလားရြာမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံက သံတမန္ေတြလာမယ္ဆိုတာကို ေရႊေမာင္လိုအမတ္တေယာက္ဖုန္းဆက္မေျပာဘဲ အဲဒီရြာကကုလားေတြ ဘယ္လိုမွ သိႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ေနာက္တခ်က္က ဘာမွမရွိတဲ့ သံုးေလးေထာင္ေလာက္တန္တဲ့ အိမ္အခြံေတြကို မီးရိႈ႕စမ္း။ အိမ္တလံုးကို တစ္သိန္းေပးမယ္ဆိုရင္ ကုလားမွမဟုတ္ဘူး၊ ရခိုင္ေတြ ဗမာေတြလဲ ရႈိ႕မွာဘဲ။ ဒါမွမဟုတ္ အေနာက္ႏိုင္ငံက သံတမန္ေတြလာၾကည့္ရင္ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့အိမ္ေတြကို ရႏိုင္တယ္လို႕ ဖုန္းဆက္ေျပာရင္လဲ ရိႈ႕ၾကမွာဘဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေရႊေမာင္ဟာ အဓိက တရားခံျဖစ္တယ္။ အဓိက တရားခံ သူျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အာရံုလႊဲခ်င္လို႕ ကုလားဥာဏ္နဲ႕ ျပည္သူ႕ရဲေတြကို ထိုးခ်ၿပီး လမ္းေၾကာင္းလႊဲေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါကို အစိုးရတာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေရႊေမာင္လိုအေကာင္ကို ရခိုင္ေတြရဲ႕အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ balance ညွိၿပီး ထိမ္းထားႏိုင္ေအာင္ တမင္ေမြးထားတာျဖစ္တယ္။

ဒုခ်ီးရာတန္း ျပႆနာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံေတြက မဟုတ္မွန္းသိလ်က္နဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳး၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခ်င္ေနၾကတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဟာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ၾကြယ္၀ၿပီး စစ္ေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ရခိုင္ျပည္ရဲ႕အေနအထားကို သြားရည္တမ်ားမ်ားျဖစ္ေနၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ တေန႕တျခား စီးပြါးေရး၊ စစ္ေရး အင္အားေတာင့္တင္းလာတဲ့ တရုတ္နဲ႕ အိႏၵိယတို႕ရဲ႕အေနအထားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႕၊ ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႕ အတြက္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တခ်က္က အစၥလမ္မစ္၀ါဒီေတြရဲ႕ တေန႕တျခား အၾကမ္းဖက္ပစ္မွတ္ျဖစ္လာတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႕ ရခိုင္ျပည္ကို အစၥလမ္မစ္ပစ္မွတ္ျဖစ္လာေအာင္ အာရံုလႊဲတာလဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ျမန္မာအစိုးရကိုဖိအားေပးႏိုင္ဖို႕ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ဘာသားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ စကားလံုးလွလွေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႕ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ မင္းတို႕ႏိုင္ငံေတြက လူ႕အခြင့္အေရးေတြ၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ငါေမးမယ္။ မင္းတို႕ႏိုင္ငံေတြကို လာခြင့္ရဖို႕ တခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္ကလူေတြကို ဗီဇာမဲ့ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံက လူေတြက်ေတာ့ ဗီဇာအျပင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျပရတယ္။ ဒါ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခဲြျခားတာမဟုတ္ဘူးလား? လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာ မဟုတ္ဘူးလား။

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မွာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ျဖစ္၊ အစၥလမ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဟိႏၵဴျဖစ္ျဖစ္ ခေလးေတြကို စာသင္ေက်ာင္းအစီအစဥ္နဲ႕ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတြကို မသြားမေနရသြားရတာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္လား? မူဆလင္ခေလးေတြကို မူႀကိဳေက်ာင္းေတြမွာ ၀က္ရုပ္ကေလးေတြနဲ႕ ကစားခိုင္းတာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္လား? ေလာေလာစဥ္ ဒါဘဲေမးမယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ သူတို႕အလိုက် လက္ေ၀ခံအစိုးရတရပ္ေပၚလာဖို႕ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနတာျဖစ္တယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အရွက္တရားကင္းမဲ့စြာ ျပင္ဆင္ခိုင္းတယ္ဆိုကတည္းက သိကၡာကင္းမဲ့စြာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနတယ္ဆိုတာ သိသာတယ္။ မင္းတို႕ႏိုင္ငံေတြက တခ်ိဳ႕ဥပေဒေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပင္ခိုင္းရင္ ျပင္မလားေမးခ်င္တယ္။

ဒုခ်ီးရာတန္းမာ ကုလားအေကာင္(၄၀) လံၾကဳပ္သတင္းကို မရမက အေမွရွာၿပီး ဟိုကလာစစ္လိုက္၊ ဒီက လာစစ္လိုက္ လုပ္ေနၾကတယ္။ ကုလားႏိုင္ငံေတြမွာ အၾကမ္းဖက္ အေသခံဗံုးခဲြလို႕ လူေတြ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် ရာနဲ႕ခ်ီ ေသေနၾကတယ္....မင္းတို႕ သြားစစ္ရဲလား? မသြားရဲဘူး မလား?

နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့မယ္။ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕ သတိထားရမွာက အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရေတြ၊ သန္းၾကြယ္သေဌးေတြအေနနဲ႕ သူတို႕လိုခ်င္တာကိုရဖို႕ ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ဘူးဆိုတာ သတိထားဖို႕လိုတယ္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံလို ကမၻာေလာက္ႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံကိုေတာင္ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာျပည္လို ဇီးရြက္ေလာက္သာရွိတဲ့ႏိုင္ငံကို စရင္းထဲမွာေတာင္ ထည့္မွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေညာင္သီးကိုေလ့ စားပါ။ ေလးသံ ျမားသံကိုေလ့ နားေထာင္ပါ။ ငါးစာကိုခ်ည္း မၾကည့္နဲ႕၊ အထဲက ငါးမွ်ားခ်ိတ္ကိုလဲ ၾကည့္ပါလို႕ ရင္ထဲက ဆႏၵမွန္၊ ဆႏၵမြန္နဲ႕ အႀကံျပဳရင္း အဆံုးသတ္ပါရေစ..........။

Free4waddy

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမာ ဖီးဖီေအာက္သားစစ္တပ္မာ အမ်ိဳးကိုခ်စ္လို႕ မိုင္ ၁၀၀ ေလာက္ ၿခီက်င္ေလွ်ာက္ဖူးေရအေကာင္ တေကာင္ေလ့ မဟိ။ ေအာက္သားျပည္မာ မေျပာေက့ အႀဟိေတာင္အာသွ်မာေလ့ တေယာက္ေလ့ မဟိ။
အာသွ်တိုက္မာ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေမာ္စီတံုး လီ(၈၀၀၀) ခရီးစြာ အရွည္ဆံုျဖစ္ၿပီးေက ဥကၠဌႀကီးခိုင္မိုးးလင္းဦးစီးဘနာ ကရင္ျပည္က ရခိုင္ျပည္ထိ ခ်ီတက္ခေရ ခရီးစိုင္စြာ မိုင္ေပါင္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္ေရအတြက္ အာသွ်တိုက္မာ ဒုတိယအရွည္ဆံုးခရီးျဖစ္ေတ။
ယင္း ခရီးစိုင္မာ လက္ဟိ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဥကၠဌႀကီး ခိုင္ရဲခိုင္ပါေရ။

ယင္းဇူးနန္႕ ေအာက္သားတပ္မာ မိုင္တရာေတာင္ ၿခီက်င္မေလွ်ာက္ဖူးဘဲနန္႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရာထူးယူထားေက အကၽြန္ရို႕ဥကၠဌႀကီး ခိုင္ရဲခိုင္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမာ ဖီးဖီ ရာထူးကို အကၽြန္ပီးလိုက္ပါေရ............။

Free4waddy

ရေသ့ေတာင္သားတိ ေအာက္သားစကားပီပံု

အေဂါင့္ အျဖစ္အပ်က္တခုပါကား။ အကၽြန္ရို႕ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕စြာ နတ္ေယာင္ဂါးတိ ေကာင္းေပါေရ။ အလုပ္မဟိေက တေယာက္ကိုတေယာက္ က်ိနီကတ္စြာအမ်ိဳး။
တခါက ရေသ့ေတာင္သားလံုထိမ္းတိ ရန္ကုန္မာ ရဲခ်ဳပ္ဒိုင္းေဘာလံုးေက်ာက္ဖို႕လားကတ္ေတ။ ယင္းအထဲမာ ရန္ကုန္ကို အယင္တေခါက္ႏွစ္ေခါက္ေလာက္ ေရာက္ဖူးေရလူတေယာက္ပါေရ။ ရန္ကုန္ကိုမလာခင္ကပင္ ယင္းလူက " သူ ရန္ကုန္မာ ဇာပိုင္ကၽြမ္းေၾကာင္း" ဆိုစြာတိကို ေဘာရီးကေကာင္းပစ္ထားေရလတ္။
ယင္းပိုင္နန္႕ ရန္ကုန္ကိုေရာက္လို႕ မေရာက္ဖူးေရနီရာတိကို အလည္အပတ္လားကတ္ေတ။ ေရႊတိဂံုဖုရားကိုအယင္ဆံုးဖူးကတ္ေတလတ္။ ဖုရားက ဆင္းေက ရန္ကုန္မာကၽြမ္းပါေရဆိုေရလူက ဇာလားရမွန္းမသိဘဲ ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါ ျဖစ္နီေရလတ္။ ယင္းလူ နာေမက ေ၀က်န္ေအာင္။
ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါ ျဖစ္နီေရခါ ေဘးနားမာပါလာေရ ျပည္ရႈပ္ဆိုေရ အေကာင္က ေအာက္ခ်ီးစကားသံနန္႕ လွမ္းမီးလိုက္ေတ...
" ေ၀က်ိန္ေအာင္....ယန္ဂံုမာ လည္တယ္ဆို.... အဂု ခဲခဲမြိေနပ်ီလား" လတ္......

အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ
Free4waddy

ေပၚစ ခရမ္းသီး ထပ္ခ်င္းညီး


ရခိုင္စာပီနန္႕ပတ္သက္လို႕ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးနီကတ္ေတ ညီအကိုေမာင္ႏွမတိကို အကၽြန္႕အတိြအႀကံဳအရ အျမင္ေခ်တခုကို တင္ျပပါရစီ။

အကၽြန္ရို႕တိ ေဒနိန္႕အခ်ိန္ခါ  ရခိုင္စာပီတခုေပၚလာစီခ်င္ေရဆႏၵနန္႕ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရြီးအသားအမ်ိဳးမ်ိဳးတိနန္႕ ရခိုင္စာပီ ျပန္ႏိုးထလာဖို႕ ႀကိဳးစားနီပါေရ။ အဂု အကၽြန္ရြီးေရ စာတိကိုေလ့ သူရို႕ယူဆထားေရ အယူအဆနန္႕ မတူလို႕ တခ်ိဳ႕ႀကိဳက္ခ်င္မ ႀကိဳက္ဖို႕။ ယေကေလ့ ထားလိုက္ပါ။

အကၽြန္ရို႕ အဓိကထားဘနာစိုင္းစားရဖို႕အခ်က္က အေခ်တိအတြက္စိုင္းစားရပါဖို႕။ စာ စသင္ဖို႕အေခ်တိစြာ အသက္ (၄-၅) ႏွစ္ အရြယ္တိျဖစ္ေတ။ ဦးေႏွာက္တိ၊ အသိဥာဏ္တိ ကေဂါင္းႏုေရ အခ်ိန္ျဖစ္ေတ။ ယင္းဇူးနန္႕ ယင္းပိုင္အေခ်တိ နားလည္ဖို႕လြယ္ေရ၊ ရြီးဖို႕လြယ္ေရ ေ၀ါဟာရတိ၊ အေျပာအဆိုတိ ပိုလို႕စိုင္းစားကတ္ရဖို႕လိုပါလတ္ေတ။
ကိုယ္ရို႕အခ်င္းခ်င္း သူရီြးစြာမွန္ေရ၊ ငါရြီးစြာမွန္ေရဆိုဘနာ မာနၿပိဳင္နီကတ္စြာထက္ ရခိုင္စာဆိုစြာ အေခ်တိအတြက္ " ေပၚစ ခရမ္းသီး ထပ္ခ်င္းညီး" ဆိုပိုင္ မျဖစ္လားရေအာင္ အကၽြန္ရို႕တိအားလံုးမာ တာ၀န္ဟိပါေၾကာင္း အတိုေခ် တင္ျပပီးလိုက္ပါေရ။

Free4waddy

သြီးပ်က္ေတနိန္႕

အကၽြန္ေဒႏိုင္ငံကို ၂၀၀၅ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကုန္ခ်င္ခ်င္မာ ဒုကၡသည္အျဖစ္နန္႕ေရာက္လာၿပီးေက က်မ္းမာေရးစစ္ဆီးမႈလုပ္ရေရ။ ဒက္တင္တိ၏ဆီးစစ္ခ်က္အရ အကၽြန္႕သြီးမာ သံဓါတ္တိကေကာင္းမ်ားေရဆုိဘနာ အကၽြန္႕ခႏၶာကိုယ္ထဲက ဟိသမွ်သြီးတိကို ေနာက္ကုန္းကေဖာက္ဘနာ ထုတ္ပလိုက္ေတ။ သြီးတစက္ေခ်ေတာင္မက်န္ေအာင္ထုတ္ပလိုက္လားမသိ၊ သြီးေဖာက္နီတုန္း ရီတိုက္လိုက္၊ အခ်ိဳရည္တိုက္လိုက္နန္႕ ထုတ္ပလိုက္စြာ ေနာက္ဆံုးျပြန္ကသြီးတစက္ေခ်ေလ့ မက်ခါမ တံ့ပလိုက္ေတ။ အကၽြန္႕သြီးစြာ အစခါ O သြီး။

ယင္းပိုင္နန္႕  ေနာ္ေ၀ဘာသာစကားေက်ာင္း (၂)ႏွစ္တက္ၿပီးလို႕ Upper Secondary School ကို၂၀၀၇ခုႏွစ္မာ စတက္ခြင့္ရေရ။  စာသင္ရက္တရက္မာ အကၽြန္ရို႕အတန္းသားတိအားလံုး ဓါတုေဗဒဘာသာ practical လုပ္ကတ္ရေရ။ ယင္းနိန္႕က လက္တိြလုပ္ကတ္ရစြာကေတာ့ ကိုယ့္သြီးကိုယ္ေဖာက္၊ ကိုယ္ဇာသြီးလဲဆိုစြာကို စမ္းသပ္ကတ္ရစြာျဖစ္ေတ။
အခန္းထဲကိုေရာက္စြာနန္႕ လက္တိြလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေတကရိယာ၊ တဇာပလာတိ၊ ဆီး၀ါးတိကို ဆရာပါးမာ လားထုတ္ၿပီးေက ကိုယ့္သြီးကို ကိုယ္ေဖာက္ဘနာ စမ္းသပ္ကတ္ေတ။

တျခားေက်ာင္းသားတိ အားလံုး A, B, AB, O အစဟိသျဖင့္ အေျဖထြက္ကတ္ေတ။ အကၽြန္တေယာက္တည္း A ေလ့မဟုတ္၊ B ေလ့ မဟုတ္၊ O ေလ့မဟုတ္၊ AB ေလ့မဟုတ္...တခုပိုင္ေလ့ အေျဖၾဟာလို႕ မရ၊ ခခဲမိြနီေရ။ ေနာက္ဆံုး ငါနားမလည္၊ မတတ္လို႕လားမသိဆိုဘနာ ဆရာကိုလွမ္းမီးေရ။ ဆရာကိုယ္တိုင္ လာစမ္းသပ္ေတ။ ဆရာေလ့ အေျဖၾဟာလို႕မရ။ ေနာက္ဆံုး အကၽြန္႕မာအယင္ဟိနီေရ O သြီးေတာင္ေပ်ာက္လားခေရ။ ယင္းအခ်ိန္ကပင္ ဂနိအခ်ိန္ထိ ကိုယ့္မာ ဇာသြီးဟိနီလဲဆိုစြာကို မသိဘဲ သြီးပ်က္နီေရ........... း)

Free4waddy

ရေသ့ေတာင္ ေမာင္ေတာ ခရီးစိုင္

မိုးကေလ့ ရခိုင္ျပည္ကိုေရာက္ေတနိန္႕ကပင္ တရက္ေလ့ မတန္႕။ ယေကေလ့ အိမ္သွ်င္မနန္႕ ေဆြျပ၊ မ်ိဳးျပ ေမာင္ေတာကို မလားမျဖစ္က်လာေရ။ အယင္သေဖာၤ ဘူးသီးေတာင္ကို တေယာက္ (၄၀၀၀) ဆိုလို႕ မိုးထစေစာ အိမ္က ေဖ့သွ်ာ(၁၂၀၀၀)ယူဘနာ သေဖာၤလက္မွတ္၀ယ္ဖို႕ ထြက္ပါလတ္ေတ။ သေဖာၤလက္မွတ္စေရးက ညီ၀မ္းကဲြ။ သေဖာၤလက္မွတ္၀ယ္ခါ ေဒနိခါ (၄၀၀၀)တန္ သေဖာၤမဟုတ္။ (၅၀၀၀)တန္ သေဖာၤလတ္။ ယေက ဒါေဒါင္ထားလိုက္ေ၀း။ ငါသေဖာၤဆိပ္ကိုဆင္းလာခါ ၀င္ပီးခေမဆိုဘနာ ဒါေဒါင္ ထားပစ္ခရေရ။
မိုးထဖက္ (၁၀)ခ်က္တီးေလာက္မာ သေဖာၤေရာက္ပါလတ္ေတ။ သေဖာၤထက္ကို အထုပ္တိတင္ၿပီးစြာနန္႕ ကိုယ့္ခံုမာကိုယ္ထိုင္ကတ္ေတ။ ခံုမာထိုင္လိုက္စြာနန္႕ ဘ၀မာ မျမင္ခ်င္ဆံုးစြာကို မ်က္စိႀဟိမာျမင္လိုက္ရေရ။ ေအာက္ခ်ီးဇာတ္ကား။ သေဖာၤထက္မာပါေရလူတိ အားလံုးတေ၀ါေ၀ါ တဟားဟားနန္႕။ မျမင္ခ်င္ေကေလ့ ျမင္နီရေရ။ မၾကားခ်င္ေကေလ့ ၾကားနီရေရ အသံတိ။
သေဖာၤစေရးကို " ေ၀း...ငါ အေခါင္ထက္မာ တက္နီေမ၊ ရဖို႕လား" လို႕မီးခါ အျပင္ဖက္မာ မိုးကေကာင္းရြာနီပါေရအကို၊ ေကာင္းဖို႕မဟုတ္ပါလတ္" အိမ္သွ်င္မက အလိုက္တသိနန္႕ ဖုန္းမာသြင္းထားေရ ရခိုင္သျခင္းတိနန္႕ နားက်ပ္ထုတ္ပီးေရ။ ေအာာာာာာာာ ဒုကၡ.........ဒုကၡ....မတတ္ႏိုင္ယာ....ငရဲခန္းကိုေရာက္နီပိုင္ ခံစားခရေရ။

ဘူးသီးေတာင္ေခ်ာင္း၀ကို ၀င္စြာနန္႕ အာကာေပါက္က်ေတပိုင္ မိုးထပ္ရြာေရ။ ညကပင္ သငယ္ခ်င္း(ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴးတေယာက္ကို) သေဖာၤဆိပ္မာ တခ်က္ေစာင့္နီဆိုဘနာ မွာထားခေရ။ သေဖာၤဆိပ္ကိုကပ္စြာနန္႕ ကားသမားတိကို တနားေခ်နီပါအံုးသိမ့္။ ေဒမာ သငယ္ခ်င္းတေယာက္နန္႕ ခ်ိန္းထားလို႕ တခ်က္ေခ်လိုက္ၾဟာပါရစီေျပာလို႕မရ။ အထုပ္တိကို သူ႕ထက္ငါအယင္ လာလုကတ္ေတ။ ေနာက္ဆံုးကားသမားတိေခၚေရေနာက္ကို လိုင္တဆန္႕ဆန္႕နန္႕ ပါလားခရေရ။ သငယ္ခ်င္းနန္႕ မတိြခရ။

ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာကားလမ္းထက္မာ ဗီဒီယိုရိုက္ဖို႕ စိတ္ကူးရေရ။ ဗီဒီယိုရိုက္ေက ကားထက္ကလူးက် က်န္ခဖို႕။ ရိုက္ဖို႕မရခ။ ကားလမ္းဇာေလာက္ေကာင္းလီဖို႕လဲဆိုစြာကို စာဖတ္ေတလူတိ စိုင္းစားလီကတ္ဖိ။ အျပန္ခရီးမာ ဖားအံ-ျမ၀တီကားလမ္းပ်က္လို႕ ရန္ကုန္မာ (၁၀)ရက္ေလာက္ ေသာင္တင္နီခေရ။ ယင္း ဖားအံ-ျမ၀တီကားလမ္းပ်က္ေတဆိုစြာထက္ တစိေလ့မပ်က္ေတ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာကားလမ္း ဆယ္ဆေလာက္ပိုဆိုးေရ။ ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္နီ.......

Free4waddy

ငါ့ ဆုေတာင္း

ျဖဴစင္ေရ စိတ္ထား
အမုန္းမပြါးေရ အာဃာတ တရား
ငါ့ရင္မာ ထာ၀ရ ကိန္း၀ပ္ႏိုင္ဘာဇီ.....အသွ်င္ဖရားးးးးးးးးးး

 Free4waddy

ရခုိင္လူမ်ိဳးတိ စာဖတ္ကတ္ပါ

အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ မ်ားေသာအားျဖင့္ စာေခ်တပုဒ္၊ ကဗ်ာေခ်တပုဒ္ဖတ္ဖို႕စြာကို သီေအာင္ေၾကာက္ကတ္ေတ။ ယင္းအထဲမာ အယင္ေခါက္က အကၽြန္ေလ့ပါေရ။ လူပ်ိဳေပါက္ေခ်ျဖစ္ေတအခ်ိန္ထိ စာအုပ္တအုပ္ကို ဆံုးေအာင္မဖတ္ဖူးခ။ ကာတြန္းစာအုပ္တအုပ္ေတာင္ဆံုးေအာင္ မဖတ္ဖူးခ။ ေဒခ်င့္တိစြာ စာကိုဖတ္ရေကာင္းမွန္းသိေအာင္ ေဘးပါတ္၀န္းက်င္မာေျပာျပပီးဖို႕လူတိမဟိခပိုင္ ေက်ာင္းတိမာေလ့ ေဒပိုင္စြာတိကို လုပ္ရဖို႕ဆိုစြာကို ဗမာျပည္ပညာေရးအာဏာပိုင္တိေဂါင္းထဲမာ မဟိခကတ္။ ဂုေလ့ မဟိသိမ့္။

အေနာက္ႏိုင္ငံသားတိ စာဖတ္ကတ္ေတဆိုစြာ မြီးရာပါဗီဇ မဟုတ္။ စာဖတ္ဖို႕ အေလ့အက်င့္ဟိလာေအာင္၊ စာဖတ္ဖို႕၀ါသနာပါလာေအာင္ အေခ်ဘ၀ကပင္ စနစ္တက် သင္ပီးလိုက္စြာ။ ယင္းပိုင္စာဖတ္ကတ္လိို႕ အသိအျမင္က်ယ္ေရ၊ တေယာက္ခ်င္းစီအသိအျမင္က်ယ္လို႕ တိုင္းျပည္တိတိုးတက္စြာျဖစ္ေတ။

အဂုတင္ပီးလိုက္ေတ ဓါတ္ပံုေခ်စြာ (၅)တန္းေက်ာင္းသားေခ်တိကို စာအုပ္တအုပ္ဖတ္ေက ဇာပိုင္ဖတ္ရဖို႕လဲဆိုစြာကို သင္ပီးေရနည္း ျဖစ္ေတ။

ဓါတ္ပံု(၁)ကို ဘာသာျပန္ျပရဖို႕ဆိုေက -
မင္း စာဖတ္နီေရအခ်ိန္ခါ ေလ့လာမွတ္သားသင့္စြာတိက-
(၁) တံ့၊ စိုင္းစား၊ ရြီး
(၂) နားမလည္ေရ စကားလံုးတိကို ေက်ာ္ဘနာ ဖတ္ပလိုက္ပါ။
(၃) အဓိကက်ေရ စကားတိကို မွတ္စုရြီးထားပါ။

ဓါတ္ပံု(၂) ကို ဘာသာျပန္ရဖို႕ဆိုေက-
မင္း စာအုပ္တအုပ္ကို ဖတ္ၿပီးေရခါ.....
(၁) ဖတ္ၿပီးေရစာအုပ္ကို အစ၊ အဆံုး ျပန္စိုင္းစားပါ။
(၂) ယင္းစာအုပ္ဆိုလိုရင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ျပန္လို႕ခ်ရြီးပါ။
(၃) မင္း ဖတ္ေတစာအုပ္အေၾကာင္းကို အျခားတေယာက္ေယာက္နန္႕ စကားေျပာပါ။

ေဒခ်င့္တိစြာ အကၽြန္အလုပ္လုပ္ယင္း ေလ့လာနီေရ အပိုင္းအစေခ်တိထဲက တခုပါ။ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရနိန္႕ အကၽြန္ရို႕အဘုေခ်တိကို ႏိုင္ငံတကာနန္႕စံခ်ိန္မီေအာင္ ပညာေရးက႑မာ တဖက္တလမ္းက အားျဖည့္ပီးႏိုင္ေအာင္ နိန္႕စိုင္နန္႕အမွ် ေလ့လာနီပါေရ။ က်န္စြာတိကို အခ်ိန္ရ၊ စိတ္ပါခါ တတ္ႏိုင္သေလာက္ တင္ျပပီးလားပါေမ။ ေဒခ်င့္တိကို ေအာက္သားတိသိေအာင္ု မျဖန္႕ကတ္ပါေက့။ ယင္းေကာင္တိ စာတတ္လီ အကၽြန္ရို႕ ကၽြန္သက္ၾဟည္လီ ျဖစ္ဖို႕စြာေၾကာက္လို႕။ ႀကီးက်ယ္ေရလို႕ ထင္ခ်င္ေကေလ့ ထင္လီကတ္။

Free4waddy

အုဋ္ျမစ္

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ေခတ္မီတိုးတက္ဖို႕၊ ခ်မ္းသာဖို႕၊ အီးခ်မ္းဖို႕၊ လူပိုင္သူပိုင္ လူရာအသြင္းခံကတ္ရဖို႕အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္(၂)ခုဟိေရ။

ယင္းခ်င့္တိက သဘာ၀ အရင္းအျမစ္နန္႕၊ လူသားအရင္း အျမစ္တိျဖစ္ေတ။
သဘာ၀အရင္းအျမစ္အျမစ္ ဇာေလာက္ပင္ခ်မ္းသာ ခ်မ္းသာ လူသားအရင္းအျမစ္မဟိေက အ၀ီးကိုလားၾကည့္စရာမလို လက္ဟိ ငရို႕ဘ၀တိကိုၾကည့္လိုက္။ ကိုယ့္စြာကိုယ္ ျပန္ၾကည့္လိုက္။

လူသား အရင္းအျမစ္တိ ျဖစ္လာဖို႕ အၿခီခံအုဋ္ျမစ္စြာ စာသင္ေက်ာင္းတိမာရာဟိေရ။ ယင္းခ်င့္တိကို အလုပ္လုပ္ယင္းေလ့လာနီစြာ အဂုဆိုေက (၅)ႏွစ္နန္႕ (၃)လ ဟိယာ။ ဇာျဖစ္လို႕ ေလ့လာနီစြာလဲဆိုေက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တခု ဟိလို႕။

ေဒအေၾကာင္းအရာတိကို တခါတရီ အြင္လိုင္းမာခင္မင္ကတ္ေတ လူတိကို စကားစပ္မိေက ေျပာျဖစ္၊ ေဆြးေႏြးျဖစ္ကတ္စြာကလဲြလို႕ စာတခါေလ့ မရြီး။ ဇာေၾကာင့္မရြီးလဲဆိုေက ရန္သူတိသိလားေက ရခိုင္တိကၽြန္သက္ပိုၾဟည္လားဖို႕စြာ ေၾကာက္လို႕။

ေဒခ်ိန္းေခါက္ ရခိုင္ျပည္ကိုျပန္ခီခါ အကၽြန္႕ဆရာ အရင္းေခါက္ေခါက္ လက္ဟိၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးကို ေျပာျပခေရ။ သူျပန္ေျပာစြာက " မင္းေျပာေရ အစီအစိုင္တိ ကေဂါင္းေကာင္းေရ...ယေကေလ့ ငရို႕မာ တခုေလ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္မဟိ၊ လုပ္ခ်င္ပိုင္ လုပ္လို႕မရ" လတ္။

ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ရို႕စြာအကၽြန္ရို႕၊ ရခိုင္ရို႕ဘ၀ကို ရခိုင္ရို႕ လလြတ္လလပ္ ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ဟိေရတနိန္႕ တိုင္းျပည္နန္႕လူမ်ိဳးအနာဂါတ္အတြက္ အုဋ္ျမစ္ခ်ပဲြဘနာ သဲေခ်တပြင့္ပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဂ်မ္းဘတ္ေခ်တသံလ်က္ပင္ျဖစ္ျဖစ္ ပီးဆပ္ဖို႕လာလတ္ဖို႕............

Free4waddy

လြတ္လပ္ေရး စိမ္ေခၚသံ စာရြက္

ရခိုင္တိကို ကုလားသတ္လို႕သီေရဆိုစြာ လက္ခ်ိဳးရြီလို႕ရေရ။ ေအာက္သားတိ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕သတ္နီစြာကို လက္ခ်ိဳးရြီတြက္လို႕မရႏုိင္။ တမ်ိဳးသားလံုးကို စိတ္ဓါတ္တိပ်က္စီးလားေအာင္၊ အသိဥာဏ္တိတံုးလားေအာင္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ ႏွိပ္စက္နီေရ။ ကုလားတိ ရခိုင္တိကို ဓါးနန္႕ခြပ္၊ လံွနန္႕ထိုးလို႕သတ္ေတပိုင္ သတ္စြာမဟုတ္လို႕ မ်က္စိနန္႕ၾကင္းလို႕မျမင္ရ။ ဆရာႀကီးဦးသာထြန္းကို ေအာက္သားတိေထာင္ထဲမာသတ္ခေရပိုင္ အစာထဲမာ စိန္စေကစီထည့္ဘနာ ပညာဟိနည္းနန္႕ သတ္နီစြာ။ တမ်ိဳးသားလံုးကို သတ္နီစြာ။

အကၽြန္ရို႕အေခ်ခါ နီခါေက်ာင္းပိတ္ရက္တိဆိုေက အိမ္ႀဟိလမ္းမထက္က မီးေရာင္ေအာက္တိမာ ဒူထိုးတမ္း၊ ဆီထိုးတမ္း၊ အထုပ္ပစ္တမ္း(တဖက္နန္႕တဖက္ ဘိုးသီးပိုးဘနာ အထုပ္ပစ္တမ္းကဇတ္စြာ) တိ မီးေရာင္ပေျပာင္ေအာက္မာ နိန္႕တိုင္းကဇက္ကတ္ေတ။ ေဒခ်ိန္းေခါက္ အိမ္ျပန္ခီခါ မိုးကႀကီး၊ လကမိုက္ လမ္းတေလွ်ာက္လံုး မီးတလံုးေလ့မဟိ။ စစီးမိုက္နီေရ။ ညဥ့္ခါဆိုေက ဆိတ္ဆီေၾကာက္တတ္ေတလူတိ အျပင္ထြက္၀ံ့လီဖို႕မဟုတ္။ မီးမွဴးျဖစ္နီေရလူက အကၽြန္႕သငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ ေက်ာင္းနီဖက္ျဖစ္နီလို႕ ေျပာခသိမ့္ေရ " မင္း မီးမွဴးျဖစ္မ လမ္းတိမာ မီးတလံုးေလ့ မဟိလိုက္ယာ...မင္း ဆီကေကာင္း ေသာက္ေတဟံ"
" မေသာက္ရပါေ၀ သငယ္ခ်င္း....ဆီေသာက္ေတေခတ္ ကုန္လားခယာလတ္"

ဗမာတိ ရခိုင္ကို ခြီးေလာက္ေတာင္ တန္ဖိုးမထား၊ အသိအမွတ္မျပဳဆိုစြာကို တရက္ထက္တရက္ အားမနာျဖစ္လာေရ။ ဗမာျပည္မာ မီတာခစိေခ်တိုးဖို႕ပ်င္စြာနန္႕ ေအာက္သားတိဆႏၵျပကတ္ေတ။ လႊတ္ေတာ္မာ တင္သြင္းကတ္ေတ။ ရခိုင္တိ ယင္းထက္ (၁၀)ဆေလာက္ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာပီးနီကတ္ရစြာကို မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္နီကတ္ေတ။ ယင္းဇူးနန္႕ ေအာက္သားတိမီတာခေလွ်ာ့ပီးဖို႕ ဆႏၵျပေရပိုင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအားလံုး ယင္းထက္ (၁၀)ဆ ေလာက္ျပင္းထန္ေရ ရခိုင္ျပည္ကိုလြတ္လပ္ေရးပီးဖို႕ ဆႏၵျပသင့္ေရ။

ဖက္ဒရယ္ဆိုစြာကို စိတ္ကူးမယာဥ္နီကတ္ေက့။ လက္ဟိအေျခအေနကိုၾကည့္။ ဟိုတလိုင္းက လိုင္ဇာမာ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႕ အစည္းအေ၀းလုပ္ကတ္ေတ။ ယင္းလူတိ အိမ္ကိုျပန္မေရာက္သိမ့္ ကခ်င္မာ တိုက္ပဲြျဖစ္နီယာ။ ပဲခူးမာ မြန္တိရိုးရာယာဥ္ေက်းမႈပဲြကို အုပ္စုလိုက္၀ိုင္းဖဲြ႕ဘနာ ၿဖိဳသတ္ခံရေရ၊ အဂု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုဘနာ လုပ္ဖို႕ပ်င္နီကတ္စြာေရ တိုင္းရင္းသားတိ အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းေရးကို ဦးတည္လား၊ မတည္လားဆိုစြာ ေဒေအာက္က အင္တာဗ်ဴးအပိုင္းေခ်ကို ဖတ္ၾကည့္ေက သေဖာေပါက္ကတ္ပါလိမ့္ေမ။

ေမး။  ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာတဲ့အတိုင္းဆို တပ္မေတာ္သည္ တခုပဲ ရွိမယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြမွာလည္း ကိုယ္စီတပ္မေတာ္ ထားရွိေစမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာလား။
ေျဖ။  ။ ဒါက လက္ရွိ သူတို႔ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြကိုေတာ့ ရွိေနဦးမယ္။ တေျဖးေျဖးခ်င္း သူတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ထဲ ေရာက္ၿပီး လက္နက္ေတြစြန္႔တဲ့အထိ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးမွာပဲ။ တေျဖးေျဖးနဲ႔ စြန္႔လႊတ္သြားေအာင္ လုပ္မွာပဲ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ လုပ္ထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔ကို လက္နက္ျဖဳတ္ပါလို႔ မေျပာဘူး။ ဒီလိုဆို စစ္ေတြ ျပန္ျဖစ္လာမွာေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ တေျဖးေျဖး ယံုၾကည္လာရင္ သူတို႔လည္း လက္နက္စြန္႔လာမွာေပါ့။ (ဧရာ၀တီ သတင္း)
တိုင္းရင္းသားတိကို အယံုသြင္းဘနာ မေတာ္လွန္ႏိုင္ေအာင္ သနပ္သိမ္းဖို႕ အစီအစိုင္ရာျဖစ္ေတ။ ယင္းဇူးနန္႕ ရခိုင္ျပည္ကို ရခိုင္လူမ်ိဳးတိမအုပ္ခ်ဳပ္ရမခ်င္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မပိုင္မခ်င္း ေဒမီးခ (၄၆၀)ဆိုစြာ အကင္းေခ်ရာဟိသိမ့္ေရဆိုစြာကို ယံုပါ။ ေအာက္သားတိကေတာ့ ရခိုင္တိကို " ယာေလ့ ညက္စီ၊ ၀က္ေလ့ သီစီ" ဆိုေရပိုင္ ေဒအတိုင္းၾကည့္နီဖို႕စြာ ေသခ်ာေရ။

အားလံုးကိုေလးစားစြာနန္႕
Free4waddy

ဘူႀကီး.....ဘူႀကီး...ခ်ာခ်ာလည္...
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ စိတ္ေသာကေရာက္နီကတ္ေတ ရခိုင္လူမ်ိဳး အပ်ိဳေခ်၊ လပ်ိဳေခ်တိကို စိတ္တိေပါ့လားေအာင္ နည္းတခုပီးေမဂါး။ ေဒနည္းကို အကၽြန္နယ္စပ္မာ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ခခါ အစိုးရမဟုတ္ေတ အဖဲြ႕အစည္းတခုက အေခ်တိအတြက္ လုပ္ပီးခစြာပါ။

အကၽြန္ကေလ့ အေခ်ကပင္ ကေဂါင္းၾဟက္တတ္ေတ။ ေတာ္လွန္ေရးထဲကိုေရာက္လာခါေတာင္မ အစည္းအေ၀းတိ၊ လူႀဟိ၊ သူႀဟိတိမာ စကားေျပာရေက နဖူးတိက ေဇာေခၽြးတိ ျပန္ျပန္ဘနာ နတ္၀င္ေရလူပိုင္ တခႏၵာလံုး တုန္နီေရ။ ယင္းပိုင္ ယင္းပိုင္နန္႕ စေကတေဘြၾကာလာစြာနန္႕အမွ် တုန္စြာေလ့ စေကသက္သာလာေရ။

ယင္းပိုင္ဘ၀မ်ိဳးကနီၿပီးေက တရက္နိန္႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ ၿခံ၀င္းႀကီးတခုထဲက ျမက္ခင္းျပင္ထက္မာ မီးတိကိုဇကုန္ထြန္းထြန္းဘနာ လူအေယာက္(၁၀၀)နီးပါးေလာက္ ဖ်ာေခ်တိခင္းဘနာ ကိုယ့္အစုေခ်နန္႕ကိုယ္ စားေသာက္နီကတ္ေတ။ ဂစ္တာတီးေရလူတိကတီးလို႕၊ ဟိုအေၾကာင္း ေဒအေၾကာင္း အလာဘ သလာဘ ေျပာေရလူတိက ေျပာလို႕.... ယင္းပဲြကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေပါင္းစံု အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ ပိတ္ပဲြအခမ္းအနားျဖစ္ေတ။

ပိတ္ပဲြ ေနာက္ဆံုးအစီအစိုင္အနီနန္႕ ပါဆယ္ဂိမ္းကဇက္ကတ္ေတ။ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ မဲလိပ္မာပါေရအတိုင္းလုပ္လာကတ္ယင္း ေနာက္ဆံုးကရင္နီ(ကယား)မေခ် တေယာက္အလွည့္က်လာေရ။ ဇာသူရာ အခၽြန္နန္႕မလိုက္မသိ၊ မဲလိပ္ကိုဖြင့္လိုက္စြာနန္႕ " ခိုင္ထြန္းထြန္း အကနန္႕ ကျပပါ" ဆိုဘနာ ပါလာေရ။ ယင္းစာကိုဖတ္ၿပီးစြာနန္႕ ယင္းကလိေမခ်စြာ အကၽြန္ထိုင္နီေရအနားကို ၿပီးလာၿပီးေက " ကိုခိုင္ထြန္းထြန္းေရ....က်မကို ကူညီပါအံုး" လတ္။ ဇာခါကပင္ တဲြကဖို႕ ေခ်ာင္းနီလဲမသိ :p အကၽြန္က " နင္ရို႕တိကို ငါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမာ သင္ပီးထားယာမလား ယင္းအတုိင္းကျပလိုက္။ မဟုတ္ဘူး...က်မ စာသားေတြကို အလြတ္မရဘူး၊ ကူညီပါအံုး ဆိုလို႕ စိတ္မပါ တပါနန္႕ ကူညီပီးလိုက္ရေရ။

သျခင္းစာသားနန္႕ ကနည္းကိုပါ ေဒမာခါတည္း ခ်ရြီးျပခေမ။ အေညာင္းအညာေျပေရ၊ စိတ္တိ ျမန္းလားေရ၊ မယံုေဂ စမ္းၾကည့္ကတ္ :D

ေဂါင္း.........ေဂါင္း........ေဂါင္းေလး လႈပ္ပါလား.....
ေဂါင္း........ေဂါင္း........ေဂါင္းေလး လႈပ္လိုက္ပါ။
(ဘူႀကီး.......ဘူႀကီး....ခ်ာခ်ာလည္)၂

ပခံုး........ပခံုး............ပခံုးေလး လႈပ္ပါလား
ပခံုး.........ပခံုး............ပခံုးေလး လႈပ္လိုက္ပါ။
(ဘူႀကီး.......ဘူႀကီး....ခ်ာခ်ာလည္)၂

ခါး.........ခါး......ခါးေလး လႈပ္ပါလား
ခါး..........ခါး......ခါးေလး လႈပ္လိုက္ပါ။
(ဘူႀကီး.......ဘူႀကီး....ခ်ာခ်ာလည္)၂

ဒူး.........ဒူး....... ဒူးေလး လႈပ္ပါလား
ဒူး.......ဒူး.....ဒူးေလး လႈပ္လိုက္ပါ။
(ဘူႀကီး.......ဘူႀကီး....ခ်ာခ်ာလည္)၂

ကနည္း။

ေဂါင္း.........ေဂါင္း........ေဂါင္းေလး လႈပ္ပါလား.....
ေဂါင္း........ေဂါင္း........ေဂါင္းေလး လႈပ္လိုက္ပါ။
ခါးေခ်ကို လက္ ၂ ဖက္ေထာက္ပနာ အားကစားသမားတိ အေၾကာေလွ်ာ့ေရပိုင္ ေဂါင္းေခ်ကို သျခင္းဆံုးေအာင္ထိ ဘယ္ ညာ ခ်ိဳးပီးပါ။

(ဘူႀကီး.......ဘူႀကီး....ခ်ာခ်ာလည္)၂
လက္ေခ်တဖက္က ခါးေထာက္ပနာ က်န္ေရလက္တဖက္ကို အထက္ကိုေထာင္လို႕ခႏၵာကိုယ္ကို ခ်ာခ်ာလည္ေအာင္ မိႊလို႕ သျခင္းဆံုးေအာင္ထိ ကပါ။

အတိုသွ်ံဳးေျပာရေက ေဂါင္းကပင္စလို႕ ဒူးထိ အားကစားသမားတိ အေၾကာေလွ်ာ့နည္းအတိုင္း ကၿပီးေက ဘူႀကီး....ဘူႀကီး...ခ်ာခ်ာလည္ အပိုဒ္တိုင္းကို အထက္မာေျပာထားေရအတိုင္းကပါ။

ကဲ အားလံုး....ေဒစာကို ဖတ္မိေရလူတိုင္း ဖတ္ၿပီးစြာနန္႕ အစမ္းတေခါက္ကၾကည့္ကတ္ပါ။ အလုပ္ေညာင္း၊ အထိုင္မ်ားလို႕ အေၾကာအျခင္ တင္းနီစြာတိ၊ အလုပ္မ်ားလို႕ စိတ္ဖိစီးနီစြာတိ၊ မယားမရႏိုင္သိမ့္လို႕ စိတ္ပူနီေရလူတိ အားလံုးခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္လားဖို႕ အာမခံပါသည္။

အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ.....
Free4waddy

ရခိုင္၊ ကရင္ " ၾကပ္၊ က်ပ္" သတ္ပံု အျငင္း အခ်က္အခ်ိန္က ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္။ နီရာက ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕။ တိုက္ပဲြက်ေရအခန္းက ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာတူးတူးေလး အခန္း......။ အကၽြန္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု ရံုးတာ၀န္ခံ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာထူးထူးေလးက KNU တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၁)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္။

တရက္နိန္႕ IDPs (Internal Displace Peoples) ကိစၥနန္႕ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တခု ထုတ္ဖို႕ပ်င္ကတ္ေတ။ ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ မူၾကမ္းမာ " အၾကပ္အတည္း" ဆိုဘနာ ရီြးထားေရ။ အကၽြန္က အၾကပ္အတည္းမဟုတ္၊ အက်ပ္အတည္းရာ ျဖစ္သင့္ေရဆိုဘနာ အႀကံပီးေရ။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးကေလ့ ေရွ႕ေနဆိုခါ အကၽြန္ေျပာစြာကို လက္မခံ။ အကၽြန္က " ၾကပ္" ဆိုေရ အဓိပၸါယ္ေရ ႀကီးၾကပ္၊ ၾကပ္မတ္၊ တပ္ၾကပ္....စေရ အဓိပၸါယ္မ်ိဳး သက္ေရာက္ၿပီးေက "က်ပ္" ဆိုစြာက လားဖို႕လာဖို႕မရ က်ပ္ေတ၊ အက်ဥ္းအက်ပ္ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေရအၾကာင္းတိကို ယွင္းျပေရ။ ယေကေလ့ သူကလက္မခံ။ ယင္းပိုင္ျငင္းယက္ပင္း ေနာက္ဆံုးတျခားလူတိကို လွမ္းမီးဖို႕ သေဖာတူညီခ်က္ရကတ္ေတ။

ပဌမဆံုး ကရင္စာရြီးဆရာ ရဲေဖာ္ေခ်ာင္း(ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္)ကို ဖုန္းေခၚဘနာ မီးေရ။ ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္ကေလ့ " ၾကပ္" လတ္။ အရာတခါ ဒုတိယ ကရင္စာရြီးဆရာမ ခိုင္မာေက်ာ္ေဇာကို လွမ္းမီးေရ။ သူကေလ့ " ၾကပ္" လတ္။ ကရင္တိေတာမာ ရခိုင္တေကာင္တည္း ၃ ေယာက္တေယာက္ တခုပိုင္ေလ့ မလွန္ႏိုင္ခဘဲ ကိုယ့္ဖက္ကမွန္နီယင့္သားနန္႕ လက္ေျမွာက္အယွံဴးပီးလိုက္ရေရ။

အယွံဴးပီးလိုက္ရေကေလ့ ရင္ဖတ္ထဲမာ အခဲတခဲ မႀကီႏိုင္ဘဲ က်န္နီခေရ။ ယင္းပိုင္နန္႕ ေနာက္(၃-၄)လ ေလာက္ၾကာေရခါ...တရက္နိန္႕ ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္က " ခိုင္ထြန္းထြန္း..ဖထီးကို အိမ္တေခါက္ လိုက္ပို႕ပီးလို႕ရဖို႕လား" ဆိုဘနာ မီးလာေရ။ အကၽြန္္ကေလ့ ရပါေရ။ ဖထီးလားခ်င္ေရ အခ်ိန္လိုက္ပို႕ပီးေမလို႕ ေျပာလိုက္ေတ။ အိမ္ကိုျပန္ပို႕ယင္း လမ္းတ၀က္ေလာက္မာ စာအုပ္ဆိုင္တဆိုင္မာ တခ်က္ေခ်တံ့ကတ္ေတ။ ယင္းဆိုင္မာ ျမန္မာစာ အဘိဓါန္စာအုပ္ကိုျမင္စြာနန္႕ ဒါဏ္ရာေဟာင္းက ျပန္ေပၚလာေရ။

အကၽြန္ယင္းစာအုပ္ကို ခ်က္ခ်င္းေကာက္ကိုင္ဘနာ ၾကပ္၊ က်ပ္ ေ၀ါဟာရအဓိပၸါယ္ကို အယင္လိုက္ၾဟာလိုက္ေတ။ တိြစြာနန္႕ ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္ကို " ဖထီး အယင္ (၃-၄)လ ေလာက္က ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာထူးထူးေလးဖုန္းဆက္ဘနာ မီးစြာကို ျပန္လို႕အတြက္ေဖာ္ပီးလိုက္ေတ။ ယၿပီးေက....ယားးးးေဒမာၾကည့္ဆိုဘနာ ျပလိုက္ေတ။

တခါတရီ ရီမ်ားေက ရီႏိုင္၊ မီးမ်ားေက မီးႏိုင္ လို႕ အဆိုဟိေကေလ့ အမွန္တရားဆိုစြာ တနိန္႕မဟုတ္ေကတနိန္႕ ႏိုင္ဖို႕က်ိန္းသီေရဆိုစြာကို လက္တိြျပလိုက္ေတ။

အားလံုးကိုေလးစားစြာနန္႕ -
Free4waddy

က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးနန္႕ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးကို စိေခ်ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ျခင္း

က်ဴးဘားက ကတ္စထရိုေဂါင္းေဆာင္ေရ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးနန္႕ ရခိုင္ျပည္က ဥကၠဌႀကီးခိုင္မိုးလင္းေဂါင္းေဆာင္ေရ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ရို႕စြာ ေတာ္လွန္ေရးအၿခီခံသေဖာတရားတိ၊ ခံယူခ်က္တိ၊ လုပ္ပံုကိုင္ပံုတိမာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တူညီနီစြာကို တိြရေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ ယင္းအခ်ိန္က ဥကၠဌခိုင္မိုးလင္းအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီက ေဂါင္းေဆာင္ပိုင္းတိေရ ကတ္စထရိုအေၾကာင္းတိကို ေလ့လာလီခကတ္လီဖို႕လို႕ ယူဆလို႕ရေရ။

ေဒနီရာမာ တူညီစြာတိ ဟိေရပိုင္ မတူညီစြာတိေလ့ ဟိေရ။ အားသာခ်က္တိ ဟိေရပိုင္ အားနည္းခ်က္တိေလ့ ဟိေရ။ တူညီစြာတိကို အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရဖို႕ဆိုေက ေတာ္လွန္ေရးအေျခခံသေဖာတရားတိ၊ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံမႈတိ၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကလဲြလို႕ တျခားမဟိ ဆိုေရ ခံယူခ်က္တိျဖစ္ေတ။

မတူညီစြာက ဇာလဲဆိုေက ကတ္စထရိုေဂါင္းေဆာင္ေရ ေတာ္လွန္ေရးက ကိုယ့္အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ထဲက အစိုးရတရပ္ကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႕ေတာ္လွန္ရစြာျဖစ္ေတ။ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္းဆိုေကေလ့ ယင္းအခ်ိန္က အာဏာရွင္ ဘာတစၥတာအစိုးရ၊ အေမရိကန္လက္ကိုင္ဒုတ္ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ဘနာ တိုင္းျပည္ကိုျပန္လို႕ နလန္ထူလာေအာင္ လုပ္ဖို႕စြာေလာက္ရာျဖစ္ၿပီးေက ဥကၠဌခိုင္မိုးလင္းေဂါင္းေဆာင္ေရ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီနန္႕ တပ္မေတာ္က တိုင္းတပါးက မတရားက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ထားေရ ေအာက္သားတိကို ရခိုင္ျပည္က ျပန္လို႕ေမာင္းထုတ္ဘနာ လြတ္လပ္ေတရခိုင့္သမတႏိုင္ငံထူေထာင္ဖို႕စြာ ျဖစ္ေတ။
က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးစြာ က်ဴးဘားျပည္၊ အိုရီယန္ေတျပည္နယ္ထဲက ဆီးယားရားေတာင္ထက္မာ အၿခီစိုက္လႈပ္ယွားႏိုင္ခေကေလ့ ရခိုင္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးစြာ ဂနိထက္ထိျပည္တြင္းထဲမာ အၿခီမစိုက္ႏိုင္သိမ့္စြာေရ အားနည္းခ်က္တခုျဖစ္ေတ။ ျပည္တြင္းထဲမာရာ အၿခီစိုက္လို႕ လႈပ္ယွားႏိုင္ခေက ဂနိလက္ဟိရခိုင္သားတိပိုင္ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားလာစြာတိနန္႕ေပါင္းစုလိုက္ႏိုင္ေက ေအာက္သားစစ္တပ္ကအေကာင္တိ ၿခံျပင္ကိုေတာင္ ထြက္၀ံ့လီဖို႕မထင္။

ေနာက္တခု အရုိးသားဆံုး၀န္ခံရေက ကတ္စထရိုနန္႕ ရခိုင္ေဂါင္းေဆာင္တိၾကားမာ ပညာကြာလားေရ။ ကတ္စထရိုက ျပည္သူၾကားထဲက ျပည္သူတိခံစားခ်က္ကို ထပ္တူထပ္မွ်သိေရ။ ထပ္တူထပ္မွ်ခံစားေရ။ အတိအက်ေျပာရေက ေတာသူေတာင္သား လယ္သမား အၿခီခံလူတန္းစားတိဘ၀ကို ပိုလို႕သိေရ။ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရး ျပည္ထဲမာ အၿခီမစိုက္ႏိုင္လို႕ ျပည္သူတိနန္႕ ကင္းကြာေရ။ ျပည္သူတိကို အသိပညာ မပီးႏိုင္။ ေဒခ်င့္စြာ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အဓိကအားနည္းခ်က္လို႕ ဆိုေကေတာင္ရေရ။

ကတ္စထရို ဆိုေရလူစြာ ပညာအရာမာ အစိုးရကို တရားလိုဘ၀က ေအာ္တိုမက္တစ္ တရားခံဘ၀ကိုေရာက္လားေအာင္ထိ တရားရံုးမာ ေျပာဆိုေခ်ပႏိုင္စြမ္းဟိေရ။ သူ႕ ေခ်ပခ်က္တိစြာ ကမၻာေက်ာ္လားေရ။

လက္နက္ခဲယမ္းဆုိေကေလ့ ယင္းအခ်ိန္က ေတာင္အေမရိကတိုက္ရို႕မာ ေဖ့သွ်ာဟိေက ႀကိဳက္သေလာက္၀ယ္လို႕ရေရ။ ရခိုင္ျပည္မာ သနပ္တလက္ က်ည္ဆံတေတာင့္ရဖို႕စြာ ဇာေလာက္ခက္ခဲလဲဆိုစြာ လူတိုင္းသိေရ။

ယေကေလ့ ဇာပိုင္ပင္ျဖစ္ျဖစ္ ငရို႕ ေအာက္သားကၽြန္ဘ၀က တနိန္႕နိန္႕ လြတ္ကိုလြတ္ေျမာက္ရဖို႕ဆိုစြာကို ယံုၾကည္ထားေရ။ အကၽြန္ယံုၾကည္ေရပိုင္ ေဒမာဟိေရလူတိ၊ ရခိုင္ျပည္မာ ဟိေရလူတိ၊ ကမၻာအႏံွ႕မာ ျပန္႕ႀကဲနီကတ္ေတ ရခိုင္တိအားလံုး ယံုၾကည္လာေရတနိန္႕......ငရို႕တိ ေအာက္သားလက္ေအာက္မာနီလို႕ တခုပိုင္ေလ့ လူမျဖစ္ယာလို႕ သိေရနိန္႕.....ရခိုင့္သမတႏိုင္ငံအလံကို အိမ္တိုင္းမာ လႊင့္ေရနိန္႕ပါေယ.....။

အားလံုးကိုေလးစားစြာနန္႕ -
Free4waddy

ကတ္စထရို
ေဒစာအုပ္ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတခါ ဘန္ေကာက္ Special Detention Center မာ စံျမန္းနီစိုင္ လူဘားက ငွားလို႕ တခါဖတ္ဖူးခေရ။

ေဒတေခါက္ ရန္ကုန္ကိုေရာက္ခါ သငယ္ခ်င္းတေယာက္ကိုေခၚဘနာ ပန္းဆိုးတန္းစာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္ဖက္မာ လိုက္မႊီယင္းနန္႕ ေဒစာအုပ္ထြက္က်လာေရ။ က်သေလာက္ကို တျပားေခ်ေလ့ မျပတ္ဘဲနန္႕ ၀ယ္ယူလာေရ။

ေဒဂုတခါ ျပန္ဖတ္နီယင္းနန္႕ ပထမဆံုးေပၚလာေရစိတ္ကူးက.... ေဒအခ်ိန္မာ ငါရာ ရခိုင္ျပည္မာ ေက်ာင္းဆရာတေယာက္ျဖစ္နီလီဖို႕ဆိုေက.....ဆိုေရ စိတ္ကူးေခ်ေပၚလာေရ။ ၈တန္း၊ ၉တန္း၊ ၁၀တန္း က အေခ်တိကို ၀ါကၽြတ္အားလပ္ရက္မာ ေဒစာအုပ္ကို အိိမ္စာပီးဘနာ ဖတ္ခိုင္းလိုက္ဖို႕။ ေက်ာင္း ျပန္တက္ေတခါ တေယာက္ခ်င္းစီ အျမင္သေဖာထားအျမင္တိကို ျပန္လို႕ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးခိုင္းဖို႕။ စာစီစာကံုး(စာတမ္း) ရြီးခိုင္းဖို႕။ ယင္းပိုင္စိတ္ကူးေခ် တခုေပၚလာေရ။

က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးနန္႕ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရး ၾကားမာ တူညီစြာတိ၊ မတူညီစြာတိ၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္တိကို ရြီးခ်င္သိမ့္ေရ။ ႏြီရာသီ အားလပ္ရက္ျပန္လာေလာက္ကပင္ စိတ္တိ ၾကင္းလို႕၊ ယွင္းလို႕ မက်သိမ့္။ ရြီးစရာတိ၊ ေျပာစရာတိ မကန္ဟိသိမ့္ေရ။ အဆင္ေျပေက မွ်၀ီပီးပါေမနန္းးးးးးးးးးး

free4waddy

၀ါကၽြတ္ပဲြ
အေခ်ခါ ဘ၀တိကို ျပန္လို႕ အတြက္ေပၚမိေရ...........။ ၀ါကၽြတ္ဖို႕ယာဆိုေက ရပ္ရြာမာဟိေရ အပ်ိဳ၊ လပ်ိဳတိ ဦးေဆာင္ဘနာ အိမ္တိုင္းကိုလိုက္ဘနာ ၀ါကၽြတ္ပဲြမီးထြန္းဖို႕အတြက္ တအိမ္၀င္တအိမ္ထြက္ ေမတၱာရပ္ကတ္ေတ။ ရလာေရေဖ့သွ်ာကိုၾကည့္ဘနာ မီးပံုးထြန္းႏိုင္ဖို႕လား၊ လမ္းေဘးမာ ၀ါးတိုင္ေခ်နန္႕ ဆီမီးထြန္းႏိုင္ဖို႕လား လမ္းတိုင္း၊ ရြာတိုင္း ပေျပာင္ညီးနီခေရ။

အရာတခုက ၀ါကၽြတ္ဖို႕ယာဆိုေက ကိုယ့္အိမ္ႀဟိ၊ အိမ္ေဘး၊ အိမ္ေနာက္ ဟိသမွ်ျမတ္တိကို ေပါက္တူးနန္႕ေပါက္ဘနာ ယွင္းကတ္ေတ။ ေျပာင္ခံနီေရ............။ ကိုယ့္အိမ္နားပါတ္၀န္းက်င္ကို ယွင္းၿပီးေက အမ်ားနန္႕သက္ဆိုင္ေရ ဖုန္းႀကီးေက်ာင္းကို လားေရလမ္း၊ ဖုရားကိုလားေရလမ္းတိကို စုေပါင္းဘနာယွင္းကတ္ေတ.....

ငရို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ ရိုးရာအစိုင္လာ ယိုင္ေက်းမႈတိ ေပ်ာက္ပ်က္လာစြာ ဇာေလာက္ၾကာနီယာလဲ.......ဇာေၾကာင့္လဲ.... စိုင္းစားယင္း.......... စိုင္းစားယင္း.........................................ဆက္ မစိုင္းစားခ်င္လိုက္ယာ။

Free4waddy

သိုင္းေလာကသားသိုင္းေလာကသား

ေဖ့စ္ဘုတ္မာ မိတ္ေဆြ တေယာက္က အကၽြန္႕ကို သိုင္းေလာကသား......သိုင္းေလာကသားစီေခၚလို႕ ေဒစာေခ်ကိုရြီးဖို႕အတြက္ေပၚလားေရ။ အမွန္မာ အကၽြန္က သိုင္းေလာကသားမဟုတ္။ အေခ်ခါဆိုေက အိမ္ၿခံထဲက ၁၀ ခါ ထြက္လားခေက ၉ ခါေလာက္ အိမ္ကို ငိုဘနာ ျပန္လာရစြာေဂ်းယာ။ အသားကေလ့ျဖဴ၊ ကလိေမေခ်ပိုင္ဆိုခါ အကၽြန္႕ကို ႏိုင္ေရလူေဂ်းယာ။ အကၽြန္ႏိုင္ေရလူ တေယာက္ေလ့ မဟိ.။

ယင္းပိုင္ဒုကၡတိကို လူးလိမ့္ခံစားယင္း အကၽြန္(၉)တန္းႏွစ္ေရာက္ပါလတ္ေတခါ ေမေမက အကၽြန္႕၀ရီး (United)ခရာေတးဆရာပါးမာ ၀င္ေၾကး (၁၅)ျပား၊ တလကို လစို္င္ေၾကး (၅)ျပားနန္႕ အပ္ပီးေရ။ ယင္းပိုင္နန္႕ အကၽြန္႕အိမ္နန္႕ မနိ(၂၀)ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ရေရ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ အႀဟိဖက္ဖုန္းႀကီးေက်ာင္းမာ အီးက်ား....အီးက်ား..........လားလုပ္ေတ။ အကၽြန္ စတက္ျဖစ္ေတ အခ်ိန္က မိုးခါ.........ရခိုင္ျပည္မာ မိုးခါဆိုေက သိကတ္ေတအတိုင္းယာ။ မိုးမရြာေရနိန္႕လို႕မဟိ။ ဇာေလာက္ပင္ မိုးရြာရြာ အကၽြန္ကီထုပ္ေခ်ကိုထမ္းဘနာ နိန္႕တိုင္းသင္တန္းတက္ေတ။ ယင္းအခ်ိန္က မွတ္မွတ္ရရ ရေသ့ေတာင္က ကိုဦးေက်ာ္မိုး၊ ကိုေမာင္ေငြစိုးရို႕(အဂု အားမာန္) ယူႏိုက္တက္မာ ခပတ္အ၀ါပတ္သိမ့္။ အကၽြန္ရို႕က အၿခီခံ၊ ခ်ပူေခ် သင္တန္သားတိ။

အကၽြန္႕၀ရီးကေလ့ ယင္းအခ်ိန္က ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ အေကာင္းဆံုးခရာေတးသမား(၃)ေယာက္ထဲမာ တေယာက္အပါအ၀င္။ အကၽြန္အေခ်ကပင္ ေၾကာက္တတ္မွန္းသိလို႕လားမသိ တရက္နိန္႕ အကၽြန္႕ကိုမီးခြန္းတခုမီးေရ။ " မင္း....လူပါးမာ အသတ္ခံၿပီးေက သီဖို႕လား၊ လူကိုသတ္ၿပီးေက ေထာင္က်ခံဖို႕လား" လတ္။ လူဘားမာေတာ့ အသတ္မခံ ဆိုဘနာျပန္ေျပာလိုက္ေတ။ ယေကေလ့ ကိုယ္ခံပညာမွာ ရခိုင္ကဆရာတိအၿမဲတမ္းက်င့္သံုး ဆံုးေရ စကားတခြန္းဟိေရ။ ေဒပညာတိနန္႕ လူတဖက္သားကို မတရားအႏိုင္မက်င့္ရ၊ မတရားမႈတိကို ခုခံကာကြယ္ဖို႕ မင္းရို႕တိကို ေဒပညာကို သင္ပီးစြာျဖစ္ေတလို႕ အၿမဲတမ္း ဆံုးမေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္မတရားအႏိုင္ယူေရအလုပ္ကို လံုး၀မလုပ္ခ။

စကားဆက္ျပတ္လားခလို႕ ျပန္ဆက္ရဖို႕ဆိုေက အထက္မာ အကၽြန္႕၀ရီးမီးခေရ စကားတခြန္းနန္႕ အကၽြန္လက္သီးတိကို စင္းျပြန္းသီး၊ သျပဳသီးပိုင္ျဖစ္ေအာင္၊ လေက်ာက္ရီပိုင္ မဲလို႕ခံနီေအာင္ တရက္တရက္မာ မာကီ၀ါတိုင္ကို ရြီမရေအာင္ထိုးေရ။ ကိုယ့္ကိုအႏိုင္က်င့္ခကတ္ေတလူတိကို လက္စားေခ်ဖို႕စိတ္လဲပါေရ။ ယေကေလ့ ယင္းေခတ္က မာကီ၀ါတိုင္ထိုးလို႕ လက္သီးတိ ဘဘြေရာင္ေကေလ့ အဂုေခတ္ပိုင္ ဒါဏ္ႀကီဆီးတိမဟိသိမ့္။ ခ်င္းစိမ္းနန္႕ဆားကို ေရာသြီးဘနာ လက္သီးမာပြတ္ဘနာ မီးကင္ရေရ။

ယင္းအက်ိဴးဆက္တိ အက်ိဳးေတာ့ပီးခေရ။ ရန္ပဲြတိုင္းမာ ေမာင္ၿဖီးပါေရ။ ရြယ္တူေလာက္ဆိုေက တလံုးတေကာင္ယာ....... ရခိုင္သားေခ်တိ၊ ရခိုင္သမေခ်တိ ကိုယ္ခံပညာ သင္ကတ္..............

Free4waddy

ရခိုင္ျပည္သို႕ အလည္တေခါက္ရခိုင္ျပည္သို႕ အလည္တေခါက္ အပိုင္း(၁)

စစခ်င္း ေဆာက္နန္႕ထြင္း.....ဆိုေရပိုင္ ဗီဇာစလို႕ေလွ်ာက္ေတေလာက္ကပင္ ျပႆနာတထြီးနန္႕။ ထိုင္းသံရံုး websit မာ ဗီဇာေလွ်ာက္ခ ေဒၚလာ(၃၀) ဆိုဘနာ ရြီးထားေရ။ ယင္းသူရို႕ရြီးထားေရအတိုင္း ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာ၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ပစပို႕၊ ပစပို႕ဓါတ္ပံု(၂)ပံုနန္႕ ေနာ္ေ၀းခရိုနာ(၂၀၀)၊ ဗီဇာနန္႕ ပစပို႕ကိုအကၽြန္႕ပါးသို႕ျပန္ပို႕ဖို႕ စာအိတ္အပိုတအိပ္ထည့္ဘနာ (၂)ပါတ္ေလာက္ ႀကိဳဘနာစာတိုက္က ပို႕လိုက္ေတ။ ေလယာဥ္က ဇြန္လ(၂၉)ရက္နိန္႕ နိန္႕ခင္း တနာရီမာကြင္းခ်ိန္း။ (၂၈)ရက္နိန္႕ထိ ဗီဇာနန္႕ ပစပို႕ကို ထိုင္းသံရံုးက ျပန္မပို႕။ အကၽြန္ ဖုန္းဆက္ခါမ ဗီဇာေၾကး ေနာ္ေ၀ခရိုနာ (၂၅၀) မျပည့္လို႕ မပီးလတ္။ ဟိုႏွစ္တိက ထိုင္းကိုလာဖို႕လူမဟိလို႕ ဗီဇာခ(၂၀၀) ထည့္ပီးလိုက္စြာကိုေတာင္ တျပားေလ့မယူဘဲ စာတိုက္ကျပန္ထည့္ပီးလိုက္ေတ။ ကိုယ့္အမွားလား သူရို႕အမွားလားေတာ့ မသိယာ။

ယင္းပိုင္နန္႕ ေအာ္စလိုမာဟိေရ ညမေခ်တင္တင္ထက္ကို အသဲအသန္ဖုန္းဆက္ဘနာ အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပေရ။ သူ႕မာေလ့ အေခ်တဖက္နန္႕ မအား။ ယေကေလ့ မအားေရၾကားထဲက ေဖ့သွ်ာ ခရိုနာ(၅၀)ကို သံရံုးမာလားဘနာ ထုတ္ပီးေရ။ သူကေလ့ စာတိုက္မာ အလုပ္လုပ္နီေရဆိုခါ အယင္ဆံုးေရာက္ႏိုင္ဖို႕နည္းနန္႕ အကၽြန္႕ပါးကိုပို႕ပီးလိုက္ေတ။ ေလယာဥ္ကြင္းခ်ိန္းအခ်ိန္အမီ စာတိုက္က မမတေယာက္လာပို႕လားေရ။ ေဒပိုင္ကူညီပီးလို႕ ေက်းဇူးကဘာေလာက္တင္ေရ တင္တင္ထက္..............

ေလယာဥ္ကမိုးထဖက္(၆)ခ်က္တီး Bergen airport က စထြက္ဖို႕ဆိုခါ မိုးလင္းအာရံု(၃)ခ်က္တီးေလာက္ကပင္ထရေရ။ ယင္းေလာက္စေစာႀကီး ၿမိဳ႕ထဲကို တခုလိုင္းကားေလ့မဟိ။ တကၠစီကို ဖုန္းဆက္ေခၚဘနာ ၿမိဳ႕ထဲကိုလား၊ ၿမိဳ႕ထဲကမတဆင့္ လီယဥ္ပ်ံကြင္းကို Bus ကားနန္႕လား။
ေလယာဥ္က မိုးထ(၆)ခ်က္တီးမာ ေနာ္ေ၀က နယ္သာလန္၊ အမ္မစတာဒန္ကြင္းကို စထြက္ေတ။ နယ္သာလန္မာ တနားေခ်တံ့ဘနာ့ ျပင္သစ္၊ ပဲရစ္ေလဆိပ္ကို ဆက္ပ်ံေရ။ ပဲရစ္မာ တနားေခ် တံ့ဘနာ ဘန္ေကာက္ကို ဆက္ပ်ံေရ။ ဘန္ေကာက္၊ သု၀ဏဘူမိကြင္းကို ေနာက္နိန္႕ မိုးထဖက္ (၆) ခ်က္တီးေလာက္မာ ေရာက္လားေရ။ လီယာဥ္ကြင္းမာ အိမ္သွ်င္မနန္႕ သူ႕အေဖာ္တေယာက္လာေစာင့္နီေရ။ ေလယာဥ္ကြင္းကတဆင့္ တည္းနီက်ေဟာ္တည္ ကိုလားကတ္ေတ။ ေဟာ္တည္မာ စားေသာက္ၿပီးစြာနန္႕ ေဟာ္တည္ႀဟိကလမ္းကိုထြက္ဘနာ သရီဖနပ္တရံ၀ယ္လိုက္ေတ။ ဘုတ္ဖနပ္တိ ဂ်င္းေဘာင္းဘီတိ အပူဒါဏ္ကို မခံႏိုင္ယာ။

လူက ဘန္ေကာက္မာ၊ စိတ္က ရခိုင္ျပည္ကိုေရာက္ပစ္ခ်င္မခ်ိယာ။ အယင္ေရာက္ခ်င္ေဇာနန္႕ အသိတေယာက္ကို ဘန္ေကာက္ဗမာသံရံုးမာ ဗီဇာေခ်ယက္ေခ်ရႏိုင္ဖို႕လား စံုစမ္းခိုင္းလိုက္ေတ။ သေတာင္းစားတိပီးလုိက္ေတအေျဖက " ႏိုး " လတ္။ ယင္းေကာင္တိ ႏိုးလို႕ ေျပာလိုက္ေကေလ့ အကၽြန္ကစထြက္လာေရ ေလာက္ကပင္ ရခိုင္ျပည္ကို တတည့္မရေက ေဘးသတ္၊ ေစာင္းဂန္း၊ ဖလျဖတ္ ရေရနည္းနန္႕ က်ခ်င္ပိုင္က်လီ ၀င္လီဖို႕ယာဆိုစြာကို ဆံုးျဖတ္ၿပီးသားလာစြာ။ ယင္းေလာက္စြာမာ မယားက ဘန္ေကာက္မာ ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္ နားဖို႕သိမ့္လတ္။ အကၽြန္က ျဖစ္ႏိုင္ေက တစိေလ့ မတံ့ဘဲ ရခိုင္ျပည္ကို လားပစ္ခ်င္ယာ။ အကၽြန္႕စိတ္က ဘန္ေကာက္မာ နီဖို႕အတူတူ အနည္းဆံုး မဲေဆာက္မာဟိနီေရ ရဲေဖာ္တိနန္႕ရာ စားအတူ၊ ေသာက္အတူ အခ်ိန္တိကို ျဖဳန္းပစ္ခ်င္ေရ။ ယင္းပိုင္နန္႕ ဘန္ေကာက္မာ တညဥ့္အိပ္ဘနာ ေနာက္နိန္႕ညဥ့္ ဘန္ေကာက္က မဲေဆာက္ကို လိုင္းကားနန္႕ထြက္ပါလတ္ေတ။
ေနာက္နိန္႕မိုးလင္းအာရံုမာ မဲေဆာက္ကို ေရာက္ပါလတ္ေတ။ မဲေဆာက္မာ ႀဟိဆက္ဖို႕ခရီးစိုင္အတြက္ လူႀကီးတိနန္႕တိုင္ပင္ကတ္ေတ။ ျပည္ထဲမာ ရန္ကုန္-စစ္ေတြကို လီယိုင္နန္႕မလားရဘဲ ကားနန္႕ရာလားရဖို႕ေက အခ်ိန္ (၄-၅)ရက္ လမ္းမာ ပုပ္လားဖို႕။ လီယိုင္လက္မွတ္တခုေခ်ေလာက္ရႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ေတ။ ေနာက္ဆံုး ဒုဥကၠဌ ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္ အကူအညီနန္႕ အျပင္းျပင္း ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ေလယာဥ္လက္မွတ္ရေရ။ ျပည္ထဲက ၀ိုင္း၀န္းကူညီပီးကတ္ေတ လူႀကီးတိကိုေလ့ ကေကာင္းေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေဒနီရာမာ နာေမနန္႕တကြ ေဖာ္ျပပီးခ်င္ေကေလ့ မေဖာ္ျပလိုက္စြာကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ဖို႕ထင္ပါေရ။


ရခိုင္ျပည္သို႕ အလည္တေခါက္ အပိုင္း(၂)

အိမ္ျပန္ခ်င္ေဇာနန္႕  မိုးထအိပ္ရာကထေရေလာက္ကပင္ လာေခၚဖို႕ကားဆရာကို ထိုင္ေစာင့္နီစြာ မိုးထ(၁၀)ခ်က္တီးေလာက္မ ကားဆရာကမန္းကတန္းေရာက္ခ်လာေရ။ ကားဆရာေရာက္ေတဆိုစြာနန္႕ အထုပ္အပိုးတိကို ကားထက္တင္ေက ျမ၀တီကို စထြက္ကတ္ေတ။ ကားဆရာက ျမ၀တီ-မဲေဆာက္တံတားထက္က ကားကိုေမာင္း၀င္လားၿပီးေက အကၽြန္ရို႕က ေလာင္းနန္႕ျမ၀တီဖက္ကမ္းကို ကူးကတ္ေတ။ ျမ၀တီဂိတ္ေပါက္မာ ကားဆရာလာေစာင့္နီၿပီးေက စားဖို႕ေသာက္ဖို႕ ျမ၀တီက ရခိုင္စားေသာက္ဆိုင္တဆိုင္ကိုလားကတ္ေတ။ ယင္းဆိုင္မာ မိုးထစာ စားေသာက္ၿပီးစြာနန္႕ ကားကိုဆီျဖည့္ေရ။ လူဆီတိ ရိကၡာျဖည့္ကတ္ေတ။ ယင္းအခ်ိန္ေလာက္ကပင္ လမ္းမာတလမ္းလံုး သျခင္းတိကိုဇကုန္ဖြင့္ဘနာ ေသာင္းက်န္းပါလတ္ကတ္စြာ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ထမင္းဆိုင္တဆိုင္မာ တံ့ဘနာ ညစာစားကတ္ေတ။ ရန္ကုန္ကို ညဥ့္ခါဖက္သား ေရာက္ေတ။ သံလ်င္က ကားဆရာအိမ္မာ တညဥ့္အိပ္ကတ္ေတ။ မိုးလင္းခါမ တည္းဖို႕၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္လုပ္ပီးဖို႕အိမ္ကို လိုက္ပို႕ပီးေရ။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကိုေစာင့္ယင္းနန္႕ သကၤန္းကၽြန္းက အိမ္သွ်င္မအမ်ိဳးတိအိမ္မာ (၂)ရက္ေလာက္ေစာင့္လိုက္ရေရ။

ေနာက္တရက္နိန္႕ အခင္ႀကီး သိန္းေက်ာ္က ေလယာဥ္လက္မွတ္အဆင္ေျပယာ။ အဲယားမႏၱေလးေကာင္တာမာ ကလိေမေခ်နာေမကို မီးဘနာ လားယူလိုက္ပါဆိုဘနာ ဖုန္းဆက္လာေရ။ သကၤန္းကၽြန္းအိမ္ကကားနန္႕ ေလယာဥ္ကြင္းထိလိုက္ပို႕ေရ။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ယူရဖို႕နီရာေရာက္လားခစြာနန္႕ အကၽြန္က ဖားျပဳတ္ေကၿမိဳ႕တက္လာစြာပိုင္ ေၾကာင္တိေၾကာင္ေတာင္ ျဖစ္နီေရ။ ယူနီေဖာင္းတိကေလ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဘးနားပတ္၀န္းက်င္ကလူတိေလ့ ကိုယ့္ကိုမယံုသခၤါမ်က္လံုးတိနန္႕ ၾကည့္နီေရပိုင္ ခံစားရေရ။ ယင္းအတြက္နန္႕ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကိစၥတိအားလံုးကို အိမ္သွ်င္မကိုလုပ္ခိုင္းလိုက္ဘနာ ေဂ်ာင္က်က်ေခ်တနီရာမာ လားထိုင္နီေရ။ ကံေကာင္းလိုိ႕ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကိစၥတိ အားလံုးအဆင္ေျပလာေရ။ တေယာက္ကို (၈၀၀၀၀)၊ ၂ ေယာက္စာ (၁၆၀၀၀၀) က်ေရ။ အရာတခုကံေကာင္းစြာက မဲေဆာက္ကပင္ ရန္ကုန္ထိကားအတူတူစီးလာကတ္ေတ ရေသ့ေတာင္က အေကာင္ေခ်တေယာက္ေလ့ ေလယာဥ္ကြင္းမာျပန္ဖို႕ အတူတူလာတိြေရ။ ယင္းသူေခ်က လားနီက်ဆိုခါ လမ္းေၾကာင္းတိ၊ အထာတိအားလံုးသိေရ။

ေလယာဥ္ပ်ံ ရခိုင္ျပည္ကိုေရာက္လို႕ စစ္ေတြၿမိဳ႕ထက္မာ ၀ဲနီေရခါ ျမင္ကြင္းတိ၊ သဘာ၀ရႈခင္းတိကိုၾကည့္ဘနာ အလိုလို၀မ္းနည္းခ်င္ပိုင္ တိြပါလတ္ေတ။ ယေကေလ့ မ်က္ရည္ေတာ့ မက်။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ညဥ့္ခင္းသား (၂)ခ်က္တီးခဲြ ေလာက္မာေရာက္တယ္။ ရေသ့ေတာင္က အေကာင္ေခ်က " အကို ေဒအခ်ိန္ဆိုေက ရခ်မ္းျပင္ စက္ေလွမီသိမ့္ေရ၊ က်ေနာ္ဖုန္းဆက္ထားလိုက္ယာ" လတ္။ (၂၃)ႏွစ္နန္႕ (၂)လ ၀ီးနီေရအိမ္ကို ေရာက္ပစ္ခ်င္ မခ်ိယာ။ ယပိုင္ဆိုေက စစ္ေတြမာ ညဥ့္မအိပ္ယာေ၀း...ကားတစီးၾကည့္ငွားလိုက္။ ရခ်မ္းျပင္ကို ဆင္းကတ္ေမလို႕ေျပာလိုက္ေတ။ ကားတစီး (၈၀၀၀)နန္႕ ငွားလိုက္ဘနာ ဆင္းဖို႕ပ်င္နီကတ္တုန္း ႀဟိကျဖတ္လားေရကားတစီးကို မ်က္စိထဲမာ ႀဟိတ္ခနဲျမင္လိုက္ေတ။ ကားေဂါင္းခန္းမာထိုင္လိုက္လာေရ ကလိေမေခ်ကိုေလ့ ခ်က္ခ်င္းမွတ္မိလိုက္ၿပီးေက........ေဟးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဆိုဘနာ ေအာ္တိုမက္တစ္ လက္ျပမိၿပီးသား ျဖစ္လားခေရ။

ယင္းကလိေမေခ်ကေတာ့ ဇာတ္လိုက္မ Small Khine ျဖစ္နီေရ။ ေဒနိန္႕ ေဒေလာက္ယာ...အရာက်န္စြာ ေနာက္ခါဆက္ေမ... း)


ရခိုင္ျပည္သို႕ အလည္တေခါက္ အပိုင္း(၃)

လူ(၃)ေယာက္ ကားတစီးကို (၈၀၀၀)နန္႕ ငွားဘနာ ရခ်မ္းျပင္ဆိပ္ကို တန္းဘနာဆင္းလားခကတ္ေတ။ စစ္ေတြၿမိဳ႕အလွတိကို ကားထက္က စေကရာခံစားဖို႕ရခေရ။ ယေကေလ့ အားလံုးေျပာင္းလဲလားခလို႕ ဇာနီရာေရာက္လို႕ ေရာက္မွန္းမသိပိုင္ ခံစားရေရ။ ရခ်မ္းျပင္ဆိပ္မာ ကားထက္ကဆင္းစြာနန္႕ အေခ်တိၿပီးပါလတ္ေတ။ အထုပ္တိကို သူ႕ထက္ငါအယင္လုကတ္ေတ။ အကၽြန္ရို႕မာပါေရအထုပ္တိက လင္မယား(၂)ေယာက္ေပါင္းထည့္လာစြာျဖစ္လို႕ ေတာ္ရံုေသတၱာထက္ႀကီးေရ။ အေသွ်တိက ယင္းအႀကီးသန္ကို ေဖ့သွ်ာအမ်ားရေအာင္ လုကတ္ေတ။ အကၽြန္က အထုပ္အငယ္ေခ်တိကို အေသွ်တိကို ပီးလိုက္ဘနာ ယင္းအထုပ္ႀကီးကို ကိုယ့္စြာကိုယ္ထမ္းခ်ေရ။ အေခ်တိကို သနားလို႕။ အေသွ်တိကို ေဖ့သွ်ာအိမ္ရွင္မပီးလိုက္ေတ ျမင္ယင့္။ ဇာေလာက္ပီးလိုက္လဲေတာ့ မသိ။

ယင္းစက္ေလွက ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ထက္က စက္ေလွဆိုခါ အသိေခ် ယက္ေခ်တိြဖို႕လား စက္ေလွကို အထက္ေအာက္တပါတ္ ပတ္ၾကည့္ပလိုက္ေတ။ လူတိမ်က္ႏွာကို ျမင္ဖူးေယာင္တိြမိေကေလ့ တေယာက္ကိုေလ့ မွတ္မရ။ အကၽြန္႕ကိုေလ့ တေယာက္ေလ့ ႏႈတ္ဆက္ဖို႕လူမဟိ။ ယင္းပိုင္နန္႕ ကုန္းထက္ကိုျပန္တက္လာဘနာ ရေသ့ေတာင္ကအေကာင္ေခ်နန္႕ ၀ီစကီတျပားေသာက္ကတ္ေတ။ မယားကေတာ့ ေဘးနားက နေခါင္းရႈ႕ံနီေရ း) ယင္းဆိုင္မာေလ့ စက္ေလွနန္႕လိုက္ဖို႕ ရေသ့ေတာင္ကလူတိ ရေရာင္းသတ္ဘနာ စကားေျပာနီကတ္ေတ။ တေယာက္ကို တေယာက္မွတ္မရကတ္။

ေနာက္ဆံုး စက္ေလွထက္ကိုေရာက္လို႕ ပတ္၀န္းက်င္ရႈခင္းတိကိုျမင္ရေအာင္ဆိုဘနာ အေခါင္ထက္ကလိုက္ေတ။ ယင္းခါမွ ရေသ့ေတာင္က အေကာင္ေခ်က မိတ္ဆက္ပီးေရ.....လြန္းးးးးးးးးးးးးးး အားလံုးကိုယ့္လူတိ။ လမ္းမာ အိမ္သွ်င္မကေတာ့ ၀မ္းဆာခ်င္ ဆာလီဖို႕။ တခုခု စားခ်င္ေက စားပလင့္လို႕ေျပာေကေလ့ သူကမစား။ အကၽြန္ကေတာ့ ရန္ကုန္ကထြက္လာေလာက္ကပင္ စိတ္ဆံုးျဖတ္ၿပီးသား။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္ ငတ္မြတ္တမ္းတနီခရေရ ေမေမလက္ရာထမင္းကို အိမ္ေရာက္မစားဖို႕။ လမ္းမာ တခုေလ့မစားဆိုဘနာ။

ဆက္ဖို႕သိမ့္ (ၾဟည္လားေက ဖတ္ဖို႕လူ ဟိဖို႕မဟုတ္) :D


 ရခိုင္ျပည္သို႕အလည္တေခါက္ အပိုင္း (၄)

ရေသ့ေတာင္ကို ညဥ့္(၈)ခ်က္တီးေလာက္မာ ေရာက္လားခေရ။ စက္ေလွဆိပ္မာ ညီမတိလာေစာင့္နီကတ္ေတ။ အကၽြန္တခါေလ့ မျမင္ဖူးေေရ အာဂႏၱဳေခ် (၂)ေယာက္လဲ ပါလာေရ။ အကၽြန္႕ကို အခင္ႀကီးးးးးးးးအခင္ႀကီးလတ္.......အကၽြန္႕တူေခ်တိ။ ကေဂါင္းခ်စ္ဖို႕ေကာင္းေရ။ စကားေျပာေက အသူ႕ကိုပင္ျဖစ္ျဖစ္ " ပါ " နန္႕ေျပာကတ္ေတ။ စက္ေလွဆိပ္နန္႕ အကၽြန္ရို႕အိမ္က လမ္းေလွ်ာက္ေက (၁၅)မိနစ္ေလာက္ဆိုေက ေရာက္ႏိုင္ေရ။

လမ္းမာ အမ်ိဳးအိမ္တိ၊ အသိမိတ္ေဆြတိကို မာေၾကာင္း၊ သာေၾကာင္း သတင္းမီးဘနာ လားပလိုက္စြာ ေနာက္ဆံုးအကၽြန္႕ပါပါေခ်က " ေ၀းးးးးးးးးးး မီးမနီေက့ဖိ....မဟုတ္ေက မင္းေဒညဥ့္ အိမ္ကိုေရာက္လီဖို႕မဟုတ္ယာ...လားဖိ...လားဖိ" ဆိုဘနာ ဟန္႕ပလိုက္မ မမိုက္စစမ္းနန္႕ အိမ္ကိုေရာက္လားခေရ။ လမ္းတိမာ မီးတလံုးလဲမဟိ။ မိုးခါေလ့ မိုးခါဆိုခါ မိုးေမွာင္ေလ့ က်ေရ။ ငါ ေဒပိုင္ေျပာေက ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း(မီးမွဴး) အကၽြန္႕ကို နေခါင္းငိုဖို႕သိမ့္။ အကၽြန္႕သငယ္ခ်င္း အရင္းေခါက္ေခါက္၊ အေခ်ကပင္ အတူတူေက်ာင္းတက္ဖက္ျဖစ္လို႕ ေျပာစြာရာ။ ယင္းသူကို ႀဟိဆိုင္လဲေျပာခေရ။ မင္း မီးမွဴးျဖစ္မ ငရို႕လမ္းတိမာ မီးတလံုးေလ့ မဟိလိုက္ယာ ဆိုဘနာ...... :D

အရာဆက္ဖို႕သိမ့္...ေစာင့္ဖတ္ကတ္နန္း၊ ေနာက္အပါတ္ဆိုေက ေဒပိုင္ရြီးခ်င္မ ရြီးႏိုင္ဖို႕ယာ...


ရခိုင္ျပည္သို႕ အလည္တေခါက္ အပိုင္း(၅)

မိုးလင္းစြာနန္႕အိမ္ႀဟိကမုန္႕တီဆိုင္မာ မုန္႕တီတခြက္ေသာက္ၿပီးေက အိမ္နားပါတ္၀န္းက လူတိကို လိုက္ႏႈတ္ဆက္ေတ။ " ငရို႕ထင္ယင့္ေဒ.......ေဒအိမ္မာ ညက အာဂႏၱဳတေယာက္ေရာက္ေတ" ဆိုဘနာ ျပန္ေျပာကတ္ေတ။ ေအးဟုတ္ေတ...ယင္းခ်င့္ အကၽြန္ေယ...အာဂႏၱဳမဟုတ္....ရြာသား ဆိုဘနာ ျပန္ေျပာလိုက္ေတ။

ၿပီးေက အကၽြန္႕ကို (၉)တန္းႏွစ္ကပင္ ခရာေတးသင္ပီးခေရ အကၽြန္႕၀ရီး(ဆရာ) နန္႕ လားတိြေရ။ ယေက ညစာသား လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ကတ္ေမေ၀း ဆိုဘနာေျပာလို႕ နာရီခဲြေလာက္ လမ္းထြက္ေလွ်ာက္ပလိုက္ကတ္ၿပီးေက လမ္းေလွ်ာက္လို႕အျပန္မာ ပံုမွန္လမ္းမဟုတ္ေတ လမ္းတလမ္းက အကၽြန္ကိုေခၚလားေရ။ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ ေသာက္ရီကန္ေဘာင္နန္႕ အထက္တန္းေက်ာင္းလမ္းၾကားက အေနာက္ဖက္ကို လားေရလမ္းက ေခၚယူလားခေရ။
" ေယာ္....ခင္ခင္..ဇာလုပ္ဖို႕လားလဲ ေဒလမ္းကို...ၾဟက္ပင္တိစူး၊ ရီတိ၊ က်ဳပ္တိမ်ားနန္႕" ဆိုဘနာ အကၽြန္ကမီးခါ " မင္းကိုငါ ျပစရာဟိေရလတ္" မင္းဘာႀကီးၾကားခ်င္နီေရ အပိုဒ္ေရာက္ဖို႕ယာေဒ............ :D

ယင္းပိုင္နန္႕ ရေသ့ေတာင္ေစတီေအာက္က အကၽြန္ရို႕အေခ်ခါ ဇီးသီးလားခူးစားနီေရ ၿခံတၿခံကိုေရာက္လားခေရ။ ယင္းၿခံထဲမွာ တည္းေခ်တလံုးဟိေရ။ ေစတီေတာင္ေအာက္မာ ေဘာလံုးလာေက်ာက္ကတ္ေတ လူငယ္ေခ်တိေလ့ ဟိေရ။ တဲထဲမာ ေပါင္းအိုးတိ၊ ငါးကင္ေခ်တိ၊ ခရုေပၚဟင္းရည္ေသာက္ေခ်တိ......

ယင္းၿခံေခ်နားကိုေရာက္စြာနန္႕ အကၽြန္႕၀ရီးက အကၽြန္႕ကို သတိပီးေရ။ " ေ၀း မထုိင္ေက့...မထုိင္ေက့....ထိုင္ေက ခ်ီးထုပ္တိမကန္လာဘနာ ထလို႕ေရာက္ဖို႕မဟုတ္ေဒ" လတ္။ ယင္းတဲေခ်ထဲကို ၀င္စြာနန္႕ " ေဟး......ငရို႕အတြက္ ဖန္ခြက္(၂)ခြက္ထည့္၊ စားစရာဇာဟိလဲ ဆိုဘနာ ဆိုင္သည္မကိုေျပာလိုက္ေတ။ ခရုေပၚေခ်ဟိပါေရ ယူပါဖို႕လား မီးစြာနန္႕ ေအး တခြက္ပီးဆိုဘနာ ေျပာလိုက္ေတ။ မထိုင္ေက့ဆိုေရအတိုင္း ယင္းေရာက္လာေရ ဖန္ခြက္(၂)ခြက္ကို ရပ္ေစာက္ေမာ့ဘနာ ခရုေပၚေခ်ကို ျမည္းယင္း တျခား၀ိုင္းတိမဟိေရဖက္က ခြီးပိုင္ၿခံေဖာက္ဘနာ ျပန္ၿပီးလာကတ္ေတ.......


ရခိုင္ျပည္သို႕ အလည္တေခါက္ အပိုင္း(၆)

ယင္းပိုင္ ခြီးထြက္ေပါက္ကထြက္လာၿပီးေက တူ၀ရီးႏွစ္ေယာက္ စကားေခ် တေျပာေျပာနန္႕ လမ္းေလွ်ာက္ဘနာ အိမ္ျပန္လာကတ္ေတ။ လမ္းမာ မယူျမစ္က ကြန္ပစ္ဘနာတက္လာေရ ေက်ာင္းနီဖက္သငယ္ခ်င္းတေယာက္နန္႕တိြေရ။ ငါ ေဒငါးတိကို ၿမိဳ႕ထဲမာေရာင္းဖို႕လားဖို႕ ပ်င္နီစြာေဒ.... မင္း၀ယ္လီဖိ...ငါ ၿမိဳ႕ထဲကို မလားယာ။ ငသတစ္ေခ် လက္၀ါးျပားေလာက္တေကာင္...ဟိုအေရာေရာ ေဒ အေရာေရာ ငါးေခ် တေကာင္ႏွစ္ေကာင္...ကုလားပုဇြန္ေခ် သံုးေလးေကာင္....ဇာေလာက္ပီးရဖို႕လဲဆိုမာ တေထာင္ပီးလီလတ္။ အကၽြန္ေလ့ အိတ္ထဲမာ ေဖ့သွ်ာအဆင္သင့္ပါစြာနန္႕ တျပားေလ့ မျပတ္ခ...

ေယေတာင္ အကၽြန္႕သငယ္ခ်င္းက ကုလားပုဇြန္ ႏွစ္ေကာင္ သံုးေကာင္ကို ခ်န္ထားခ်င္သိမ့္ေရ။ အကၽြန္ကေတာ့ ခ်န္ခ်န္ မခ်န္ခ်န္ တခုေလ့ မေျပာ။ အကၽြန္႕၀ရီးက ေဘးကနီဘနာ " အူး......ယင္းပုဇြန္တိကိုပါ ထည့္ပီးလိုက္ပါေ၀" ေျပာလို႕ ထည့္ပီးလိုက္ေတ။ အိမ္ကိုျပန္ေရာက္ေက ခ်က္စားေရ။ ငါ့၀ထု တပိုဒ္ဆံုးယာ............

Free4waddy

lørdag 31. mai 2014

Ready made (အဆင္သင့္စား) ေတာေကာင္သားကင္ ၀ထု
ဟိုး.....အယင္ေခါက္က တိုင္းျပည္တျပည္ကို ခြီးဘလူးတိ အုပ္ခ်ဳပ္လို႕နီေရလတ္......ယင္း ခြီးဘလူးတိစြာ တိုင္းျပည္ထဲမာ ကိုက္ခ်င္ပိုင္ကိုက္၊ သတ္ခ်င္ပိုင္သတ္၊ စားခ်င္ပိုင္စားဘ၀နန္႕ စိတ္တိုင္းက်အုပ္ခ်ဳပ္နီလီေရလတ္....။

သူရို႕တိုင္းျပည္ထဲမာ ယင္းပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္နီႏိုင္ေကေလ့ တိုင္းျပည္နားတ၀ိုက္က ခဲ၀ါတိ၊ ေတာေၾကာင္တိ၊ ဘာ၀ံုတိကိုက်ခါ သူရို႕လုပ္ခ်င္ပိုင္လုပ္လို႕မရ။ ခြီးဘလူတိေဟာင္ေက ေဒကေလ့ လိုက္ေဟာင္ေရ။ ကိုက္ေက့ ျပန္ကိုက္ေတဆိုခါ ခြီးဘလူးတိစြာ တျခားတိုင္းျပည္တိအလယ္မာ ကေကာင္းမ်က္ႏွာငယ္ရဘနာ အၾဟက္ကဲြနီလီေရလတ္.......။

ယင္းဇူးနန္႕ ခီြးဘလူးတိစြာ ယင္းခဲ၀ါတိ၊ ေတာေၾကာင္တိ၊ ဘာ၀ံုတိကို ဇာပိုင္နည္းနန္႕ မ်ိဳးျပဳန္းလားေအာင္လုပ္ရဖို႕လဲဆိုစြာကို အႀကံႀကီးႀကံဘနာ စိုင္းစားနီယင္း တရက္နိန္႕ခါ အႀကံတခု ဘြင္းခနဲေပၚလာပါေရလတ္.....

ယင္းအႀကံကေတာ့ခါ ေနာက္ဆံုးေပၚ တိုယိုတာ၊ ဟြန္ဒိုင္း၊ မစ္ဆူဘီခ်ီ အစဟိေရ ကားကုမၸဏီတိက ထုတ္လုပ္ေတ နည္းပညာအဆင့္ျမင့္ေရ ဖ်ာလိပ္တိကို ေအာ္ဒါမွာဘနာ ယင္းဖ်ာလိပ္တိနန္႕ ကိုင္းေထာင္ပါေရလတ္။ ေယခါ ယင္းေတာေကာင္အုပ္စုတိေရ တခါေလ့မျမင္ဖူးေရဖ်ာလိပ္ေခါင္းထဲကို အစုလိုက္၊ အစုလိုက္၀င္ကတ္ပါေရလတ္။ ဖ်ာလိပ္၀တိစြာ ၀င္စခါအက်ယ္ႀကီးပိုင္တိြေကေလ့ ၀င္လီက်ပ္လီ...၀င္လီက်ပ္လီနန္႕....ရုန္းလို႕လဲမရ၊ အူလို႕လဲမရ၊ ေဟာင္လို႕လဲမရ ျဖစ္လာၿပီးေက ေနာက္ဆံုးအေပါက္ ဖ်ာလိပ္၀က ထြက္က်လာေရခါ "တန္ဇူးထိုးၿပီး ေတာေကာင္းသား(အကင္)...စားရန္အသင့္" (Made in Burma) ဆိုေရ တံဆိပ္တိႏွိပ္ဘနာ ထြက္လားခလီပါေရလတ္.......

ငါ့၀ထု တပိုဒ္ဆံုးယာ....က်န္စြာဟိသိမ့္ေက ဆက္ေျပာလီကတ္ဖိ...........

Free4waddy

လက္ဟိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးကို သံုးသပ္ျခင္း

လက္ဟိရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးအေျခအေနကို သံုးသပ္ရဖို႕ဆိုေက ဟန္ေယာင္ေ၀ (EBO/NRP) ေကာင္းမႈနန္႕ ၂၀၀၄ က ျပည္ပမာ စခေရ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီက စလိုက္ေမ။ ယင္းညီလာခံမာ ျပည္ပရခိုင့္အတိုက္အခံအင္အားစုတိအားလံုးနီးပါး ပါခကတ္ေတ။ ယေကေလ့ မၾကာခင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္ၿပိဳက်လားခကတ္ေတ။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုစြာမာ အဓိကအေၾကာင္း(၂)ခုဟိေရ။ ယင္းခ်င့္တိက ဇာလဲဆိုေက-

(၁) ျပည္သူ႕ဆႏၵမပါဘဲ NGO ေဖ့သွ်ာနန္႕ သူရို႕အလိုက် ဖုတ္ပူမီးတိုက္လုပ္လိုက္ရခါ လမစိဘဲမြီးလာေရအေသွ်ပိုင္ မြီးေလာက္ကပင္ (၉၇)ပါးေရာဂါ ကပ္ပါလာေရ။ မၾကာခင္ သီက်လားေရ။

(၂) ေနာက္တခ်က္က ကိုယ္က်ိဳးေမွ်ာ္လူတစုေၾကာင့္ျဖစ္ေတ။ (ဥပမာ) ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဦးေဆာင္ေရ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးပါတီကို ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ (၆)လ အတြင္းမာ NUPA နန္႕ မဟာမိတ္လုပ္ထားစြာကို တရား၀င္ျပန္ဖ်က္ပီးဖို႕ေတာင္းဆိုခေရ။ (၆)လ မျပည့္ခင္ စိေခ်အလုိမာ မဟာမိတ္လုပ္ထားစြာကို လံုး၀မဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း တရား၀င္စတိတ္မန္းတေစာင္ထြက္လာေရ။
အထက္ကျဖစ္ရပ္တိေရ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီကို အဓိကၿဖိဳခဲြဖ်က္ဆီးပစ္ေတ အေၾကာင္းရင္းတိျဖစ္ေတ။

ယင္းပိုင္အေျခအေနကနီ ၂၀၁၂ မာ အစိုးရနန္႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တိ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္ပါလတ္ေတခါ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီလဲ အေျခအေနအရပါ၀င္လာရေရ။ အစုိးရအနီနန္႕ တျခားတိုင္းရင္းသားတိကိုပိုင္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီကိုေလ့ ျပည္ထဲကို၀င္ဘနာ ျပည္သူတိနန္႕ ထိတိြခြင့္ပီးၾကည့္လိုက္ေတ။ နဂိုကပင္ ႏိုင္ငံေရးဓါတ္ခံအင္အားေကာင္းေရ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ထက္သန္ေရလူတိနန္႕ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းတခု ရင္ရင္ခ်င္းထိမိကတ္ေတခါ ေတာ္လွန္ေရးမီးေတာက္ႀကီး ဟုန္းခနဲ ထေတာက္လားခေရ။ ေအာက္သားအစိုးရ မ်က္စိမ်က္ဆန္ျပဴးဘနာ ၿခီမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္လားခေရ။

တျခားတိုင္းရင္းသားတိကို ျပည္နယ္အဆင့္ေဆြးေႏြးပဲြ၊ ဗဟိုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတိကို အဆင့္ဆင့္လုပ္ေကေလ့ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတိကို ျပည္ထဲကိုေနာက္တေခါက္ ထပ္သြင္းဖို႕ ခ်ႏံု႕တံုေအာင္ ေၾကာက္လားခေရ။ ယင္းခ်င့္နန္႕ တခ်ိန္တည္းမာ လႈိင္းပိုင္တလိပ္လိပ္တက္လာေရ ရခိုင့္အမ်ိဳးသားႏိုးၾကားေရစိတ္ဓါတ္တိကို ခ်ိဳးပလိုက္ရဖို႕ဆိုစြာကို မယူမနည္းနန္႕ ႀကံစည္လာေရ။ ခ်က္ခ်င္းဆိုပိုင္ ရခိုင္-ကုလား အေရးအခင္းကို ဖန္တီးေရ။ ယင္းခ်င့္ရည္ရြယ္ခ်က္က ဇာလဲဆိုေက " ေတာ္လွန္ေရးသမတိကို အားကိုးနီလို႕မရ၊ ကုလားတိရန္ကို ျမင္ေရမလား...ငရို႕ကိုပုန္ကန္ဖို႕မေခ်ာင္းေက့" ရခိုင္သားတိကို တဖက္လွည့္နန္႕ လွည့္စားဘနာ ေျခာက္ပလိုက္စြာျဖစ္ေတ။

တဖက္မာ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိကိုေလ့ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ သပ္လွ်ိဳသိမ္းသြင္းေရ။ ေဒပိုင္ သပ္လွ်ိဳသိမ္းသြင္းစြာတိမာ ဇာေၾကာင့္ပါလာကတ္ရလဲဆိုစြာ အေၾကာင္း(၅)ခ်က္ဟိေရ။

(၁) နာမ္ရာဟိၿပီးေက ရုပ္မဟိေရ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိ နီရာလိုခ်င္မႈ။
(၂) ေတာ္လွန္ေရး နီၿမီ အၿခီကုပ္စခန္း ရခုိင္ျပည္မာ မခ်ႏိုင္မႈ။
(၃) တိုင္းျပည္နန္႕ လူမ်ိဳးအက်ိဳးထက္ ကိုယ္က်ိဳးပိုအေရးႀကီးေရ ေတာ္လွန္ေရးသမား တခ်ိဳ႕ပါ၀င္နီမႈ။
(၄) မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားတိ (ကရင္၊ ကခ်င္)ရို႕၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္နီရမႈ။
(၅) ႏိုင္ငံတကာနန္႕ အစိုးရစြန္႕ႀကဲပီးေရ မသထာရီစာတိကို ေလာဘေဇာတိုက္လာကတ္မႈ။

ေဒေဖာ္ျပပါ အေျခအေနတိစြာ လက္ဟိေတာ္လွန္ေရး၏ လက္တိြပဂတိ အေျခအေနတိျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ပါေရ။

မွတ္ခ်က္။ (တေယာက္ကိုေလ့ မပုတ္ခတ္၊ မေစာ္ကား။ အမွန္တရားကို တင္ျပျခင္းရာျဖစ္ေတ။ တေတ့က်လို႕ ေနာက္ကုန္းကို က်မြိနန္႕ေထာင္းပစ္ပိုင္ တိြလားေကေတာ့ မတတ္ႏိုင္)

Free4waddy