onsdag 21. mars 2012

ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္

အကၽြန္ရို႕တိစြာ စကားစေျပာတတ္ေတအရြယ္၊ ေက်ာင္းစနီေရအရြယ္တိေလာက္ကပင္ လူတိုင္းအမီးခံဖူးေရ မီးခြန္းတခုဟိေရ။ ယင္းခ်င့္က “ ႀကီးလာေဂ ဇာလုပ္ဖို႕လဲ” လတ္။ ယင္းအခ်ိန္က စိတ္မာျဖစ္ခ်င္ခစြာတိကို ေျဖဖူးခကတ္ေတ လူတိေဂ်းယာ။ ယေကေလ့ လက္တိြမာ ျဖစ္ခ်င္ခစြာနန္႕ျဖစ္နီရေရဘ၀ တျခားစီျဖစ္နီရေရလူက ရခိုင္ႏႈန္းကေဂါင္းမ်ားလီဖို႕ထင္ေရ။ ေဒပိုင္ျဖစ္လာရစြာေရ တိုင္းသူျပည္သားတိ ညံ့ဖ်င္းလုိ႕မဟုတ္။ အေျခခံအက်ဆံုးတရားခံက ယင္းတိုင္းျပည္၏ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရစြာျဖစ္ေတ။

တိုးတက္ထြန္းကားေရတိုင္းျပည္တိမာ လူတိုင္းကိုယ္ျဖစ္ခ်င္စြာကို လုပ္လို႕ရေရ။ ယင္းပိုင္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ေလ့ ယင္းတိုင္းျပည္တိ၏ ပညာေရးစနစ္တိက အေထာက္အကူျပဳပီးထားေရ။ မိခင္ဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္၊ သမိုင္း၊ ပထ၀ီ၊ သိပၸံံ အေျခခံဘာသာရပ္တိအျပင္ တျခားဘာသာရပ္တိျဖစ္ေတ ကြန္ျပဴတာ၊ ပန္းခ်ီ၊ လက္သမား၊ ပန္းထိုး၊ အခ်က္အျပဳတ္၊ အားကစား အစဟိေရဘာသာရပ္တိကို အတန္းအလိုက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းတိမာသင္ပီးေရ။ ယင္းခ်င့္တိအျပင္ ေက်ာင္းသား/သူ တေယာက္ခ်င္းစီလိုက္လို႕ သူရို႕တိ၀ါသနာပါစြာကို လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းတိကလမ္းေၾကာင္းခ်ပီးေရ။

ဥပမာ ေက်ာင္းသား/သူ တေယာက္ေယာက္ ဓါတ္ပံုရိုက္ဖို႕ ၀ါသနာပါေရဆိုပါဖိ။ ယင္းအေခ်အတြက္ အခ်ိန္စရင္းသီးသန္႕ဆဲြဘနာ ဓါတ္ပံုပညာရွင္တိဘားက စာတိြလက္တိြပညာသင္ယူႏိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းတိကစီစိုင္ပီးေရ။ တျခားဘာသာရပ္တိေလ့ ထိုနည္းအတိုင္းယာ။ ယင္းပိုင္ သင္ပီးလိုက္ေတ အေသွ်တိစြာ အေျခခံပညာေက်ာင္း မၿပီးခင္အခ်ိန္မာ ကိုယ့္ေက်ာင္းက တျခားအတန္းအငယ္တိက အေသွ်တိကို ယင္းဘာသာရပ္တိနန္႕ပတ္သက္လို႕ တဆင့္ခံျပန္လို႕ ပို႕ခ်ပီးရေရ။ အေျခခံပညာေက်ာင္းအဆင့္မာေလာက္ကပင္ ယင္းအေခ်တိစြာ ကိုယ္ရို႕ျဖစ္ခ်င္ေရစြာကို လမ္းတ၀က္ေလာက္ထိ ေရာက္လားခေရလို႕ ေျပာလို႕ရေရ။ ကိုယ္ရို႕လားခ်င္ေရ၊ လုပ္ခ်င္ေရစြာကို အပူအပင္မဟိဘဲနန္႕ လလြတ္လလပ္လားႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးပီးထားေရ။

အေျခခံပညာအဆင့္ၿပီးစြာနန္႕ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ကို တခါတည္းဆက္တက္လို႕မရ။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ကိုဆက္တက္ဖို႕အတြက္ ၾကားခံေက်ာင္းတခုကို (၃)ႏွစ္ ဆက္တက္ရေရ။ ေဒၾကားခံေက်ာင္း(၃)ႏွစ္တက္ေတ အခ်ိန္မာ ေက်ာင္းသားတိစြာ ကိုယ္ရို႕စိတ္၀င္စားေရအလုပ္ကို ပိုလို႕စာတိြ၊ လက္တိြ လုပ္လာႏိုင္ေရပိုင္ ႏြီရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တိမာ သူရို႕စိတ္၀င္စားေရအလုပ္တိမာ ေဖ့သွ်ာ၀င္ေငြရေအာင္ ၀င္လုပ္ကတ္ရေရ (ေက်ာင္းပိတ္ထားေရအခ်ိန္မာ အစိုးရအေထာက္အပံ့မပီးလို႕)။ ပုလိပ္အလုပ္ကိုစိတ္၀င္စားေရလူက ပုလိပ္ဌာနမာ အလုပ္သင္ဆင္း၊ စ်ီးေရာင္းဖို႕၀ါသနာပါေရလူက စူပါမားကတ္တိမာ အေရာင္းစေရးလုပ္ ၀င္လုပ္ကတ္ရေရ။ ယင္းပိုင္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ေလ့ ေက်ာင္းတိ၊ ကုမၸံဏီတိနန္႕ အစိုးရၾကားမာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိနန္႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားေရ။

ဗမာျပည္က ပညာေရးစနစ္တိနန္႕ ႏႈိင္းယွဥ္ရဖို႕ေက အကၽြန္ကေဒပိုင္ျမင္ေရ။ ခရီးတခု၊ ပန္းတိုင္တခုကို အတူတူလားကတ္စြာမာ တိုးတက္ေတႏိုင္ငံတိကအေခ်တိက ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္လားခြင့္ရၿပီးေက ဗမာျပည္ကေက်ာင္းသားတိက ဇာနန္႕တူလဲဆိုေဂ ဗိုက္စကုတိထဲမာ နာဇီတိက ဂ်ဴးတိကို ရထားတဲြတိမာအလံုပိတ္ဘနာ သီမင္းစခန္းသို႕ လားပို႕စြာနန္႕တူနီပိုင္ တိြေရ။ အေျခခံပညာအဆင့္မာေလ့ တခုေလ့မသင္ပီးခ။ အေျခခံပညာၿပီးလို႕ အဆင့္ျမင့္ပညာကိုေရာက္ပါလတ္ေကေလ့ သူရို႕သတ္မွတ္ထားေရ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သမိုင္း၊ ပထ၀ီ၊ သိပၸံ အစဟိေရ ရထားတဲြတိမာ ငပိသိပ္၊ ငခ်ိဳင္သိပ္ အလံုပိတ္ဘနာ B.A, B.sc ဆိုေရ ဘူတာကိုပို႕ေရ။ ဂိတ္ဆံုးကိုရာ ေရာက္လားခေရ လမ္းတေလွ်ာက္မာဟိနီေရ သဘာ၀အလွတိကို မခံစားခရရံုတင္မက လမ္းမာ ေတာင္ဟိလား၊ ေခ်ာင္းဟိလား၊ ဂူေခါင္းဟိလား တခုေခ်ေလ့ မသိခ။ ယင္းပိုင္နန္႕ အကၽြန္ရို႕တိစြာ တေခတ္ၿပီးတေခတ္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာတိ ဆုတ္ယုတ္ၿပီးယင္း ဆုတ္ယုတ္လာဂတ္ေတ။

ယင္းခ်င့္တိထက္ပိုဆိုးစြာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္မာ ကိုယ္မနီႏိုင္ဘဲ သူမ်ားႏိုင္ငံတိမာ ရေရအလုပ္ကို၀င္လုပ္နီဂတ္ရေရ။ ရခိုင္ျပည္မာ ပန္းထိမ္ခြပ္နီခလူက တျခားတိုင္းျပည္တျပည္ေရာက္ပါလတ္ေက စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံမာ လုပ္ခ်င္ေဂလုပ္ရေရ၊ မိရိုးဖလာလယ္လုပ္နီခေရလူက ငါးဖမ္းဘုတ္တိမာ လိုက္ရေရ၊ ေက်ာင္းဆရာလုပ္နီခလူက အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမာလုပ္နီရေရ။ ဘ၀မာ ငါ” ဇာျဖစ္ခ်င္ေရ” ဆိုေရ စိတ္ဓါတ္တိကို ရစရာမဟိေအာင္ အဖ်က္စီးခံလိုက္ကတ္ရေရ။ အသက္မသီရံုတမယ္ သိကၡာမဟိ ဘ၀တိကိုရုန္းကန္နီဂတ္ရေရ။ ဇာသူ႕ေၾကာင့္လဲ အကၽြန္မေျပာ။ အစြန္းေရာက္ေတလို႕ အေျပာခံရလတ္ေမေၾကာက္ေတ။ စာဖတ္လူတိ စိုင္းစားကတ္ပါဖိ။

အကၽြန္႕မာ ” တနိန္႕နိန္႕ တခ်ိန္ခ်ိန္ ငရို႕ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ခေဂ” ဆိုေရ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေခ်တခုဟိေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ သူမ်ားတိုင္းျပည္တိက ပညာေရးစနစ္တိကို ဥာဏ္မီသေလာက္ေလ့လာေရ၊ မွတ္ထားေရ။ တခ်ိန္ခ်ိန္က်ေဂ ကိုယ့္အေသွ်တိကို တျခားကမၻာကအေခ်တိနန္႕ တန္းတူျဖစ္ေအာင္လုပ္ပီးခ်င္ေရ ဆႏၵတိဟိေရ။ စကားလံုးတိ ေကာင္းႀကီးက်ယ္လားယာလားမသိ။ စိတ္ကူးသေလာက္ လုပ္ႏိုင္ဖို႕၊ မလုပ္ႏိုင္ဖို႕စြာကို ကံသီ၊ ကံမေျပာလို႕မရေကေလ့့ ေဒခ်င့္တိစြာ ရင္ထဲကဆႏၵအမွန္တိပါရာ။ စကား ဆိုစြာက မေျပာဘဲနီေက တခုေလ့မျဖစ္။ ေျပာမိလိုက္လို႕ ေျပာပိုင္မလုပ္ႏိုင္ေဂ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားလို႕ လူမ်ားဘားမာ အထင္ေသးခံရေရ။ ဇာပင္ျဖစ္ျဖစ္ ေဒမွန္ကန္ေရသစၥာစကားေၾကာင့္ “ ရခိုင္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရဘာဇီ “

တျခားညီအကိုေမာင္ႏွမတိကိုေလ့ ကိုယ္ရို႕လက္ဟိက်င္လည္နီရေရဘ၀ပါတ္၀န္းက်င္က အတိြအႀကံဳ၊ သင္ခဏ္းစာကို တနိန္႕နိန္႕တခ်ိန္ခ်ိန္မာ အဖရခိုင္ျပည္အတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးျပန္လို႕ မွ်၀ီပီးႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာဂတ္ပါလို႕တိုက္တြန္းယင္း ေဒမာတံ့လိုက္ပါေမ။

Free4waddy

lørdag 10. mars 2012

ငရို႕လားဖို႕လမ္း
စာဖတ္ေတလူတိ မညီးရေအာင္ အတိုေခ် အတိုေခ် အပိုဒ္ေခ်တိခဲြဘနာ တင္ျပပီးပါေမ။ စာရွည္ဖို႕စြာေၾကာက္လို႕ တခ်ိဳ႕နီရာတိမာ တတံုးတတိုက္ရြီးထားမိစြာတိပါပါေရ။ စာဖတ္ေတလူတိကို အားမနာလို႕၊ မေလးစားလို႕မဟုတ္ပါ။ ႀကိဳၿပီးေက ေတာင္းပန္ပါယက္။ နားလည္ပီးႏိုင္ကတ္လိမ့္ေမလို႕ေလ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါေရ။

အခ်င္းခ်င္း အားပီးကတ္ရဖို႕…….

အကၽြန္က အေခ်ကပင္ ေဘာလံုးပဲြ၊ ေဘာ္လီေဘာပြဲ၊ ေဘာစိန္ပဲြ ယင္းပိုင္ၿပိဳင္ပဲြတိကို ေကာင္း၀ါသနာပါေရ။ အဂုေလ့ ေဘာလံုးပဲြတိကို အၿမဲတမ္းၾကည့္ျဖစ္ေတ။ ၾကည့္ယင္းၾကည့္ယင္းနန္႕ ဇာတခုသတိထားမိလာလဲဆိုေဂ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ေဘာလံုးအဆင့္အတန္းဇာေလာက္ဟိဖို႕လဲဆိုစြာကို ယင္းႏိုင္ငံတိက ေဘာလံုးပဲြတိမာ ပဲြၾကည့္ပရိတ္ႆတ္ (အားပီးေရလူ) ဇာေလာက္ဟိလဲဆိုစြာနန္႕ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာလို႕ရဖို႕ထင္ေေရ။ ကမၻာ့ထိပ္သီးႏိုင္ငံတိကပဲြတိမာ ပဲြတိုင္းလူျပည့္နီေကေလ့ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံတိကပဲြတိမာ ကြင္းထဲမာ ဆိတ္ဆီေျခာက္ဖို႕စြာေတာင္ ေၾကာက္ရေရ။ လက္ခုပ္သံတိစြာ အရႈံး၊ အႏိုင္ကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းဟိေရဆိုစြာကို သတိထားကတ္ပါ။ ရံႈးနီခါ ေဘာလံုးပဲြေတာင္လာမၾကည့္ဘဲနန္႕ ဒိုင္းရခါမ အလံကိုင္ဘနာ ႀဟိဆံုးကရြာထဲ၀င္ခ်င္ေရလူမ်ိဳးတိ မျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ပါ။ အခ်င္းခ်င္း ရခိုင္ဆိုေရအသိနန္႕ အားပီးကတ္ပါ။

တူညီေရ စိတ္သေဖာထား (common sense) တခု ထားကတ္ရဖုိ႕…….

ရခိုင္လူမ်ိဳးတိစြာ ဇာနီရာ၊ ဇာေဒသမာပင္နီနီ အဖရခိုင္ျပည္နန္႕ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ေတဆိုေရ အေျခခံစိတ္ဓါတ္စြာ လူတိုင္းမာ အနည္းနန္႕အမ်ားဟိကတ္ေတ။ တေယာက္နန္႕တေယာက္ လားေရလမ္းေၾကာင္းခ်င္း၊ လုပ္ပံုလုပ္နည္းခ်င္း မတူလို႕ တေယာက္ကိုတေယာက္၊ တဖဲြ႕ကိုတဖဲြ႕အျပစ္ဖို႕နီကတ္ဖို႕တပ္စား “ ငရို႕တိအားလံုး အဖရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအတြက္ လုပ္နီကတ္စြာ” ဆိုေရ အေျခခံတူညီေရစိတ္ခံစားမႈတခု မြီးႏိုင္ေက၊ တေယာက္နန္႕တေယာက္၊ တဖဲြ႕နန္႕တဖဲြ႕၊ တပါတီနန္႕တပါတီ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတိမာ ပိုအားေကာင္းလာဖို႕။

အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္စိတ္မြီးကတ္ရဖို႕………

အသားနာေက တခ်က္ေခ်ယာ။ အခ်င္းခ်င္းၾကားမာ တေယာက္ကုိတေယာက္ သံသယစိတ္၀င္လားယာဆိုေက စိတ္ခံစားမႈဆိုစြာ ကေဂါင္းေျဖေဖ်ာက္ရခက္ေတအမ်ိဳးျဖစ္ေတ။ အ၀ီးႀကီးကိုလားၾကည့္စရာမလို၊ ဂနိ ဗမာျပည္ဖြတ္ေခါင္းဆိုးဘ၀က်ေရာက္နီရစြာေရ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ကိုတေယာက္ ယံုၾကည္မႈမဟိလို႕၊ သံသယတိဖံုးလႊမ္းနီလို႕ဆိုေက အက်ယ္ခ်ဲ႕မေျပာယာ။ နားလည္ကတ္ဖို႕ထင္ေရ။ အစၥေရးေထာက္လွမ္းေရးတိ ကမၻာေက်ာ္လူသတ္တရားခံ အိုက္ခမန္းကို အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံသို႕ လားဖမ္းေရ စစ္ဆင္ေရးမာ အေျခအေနအရ လူအင္အားမလံုေလာက္။ ေယခါ စစ္ဆင္ေရးကိုဦးစီးေရလူက ယင္းစစ္ဆင္ေရးမာသံုးဖို႕လူတေယာက္ၾဟာခိုင္းစြာမာ “ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးဆိုေက က်ီယာ” လို႕ စကားေခ်တခြန္းေျပာခေရ။ ယင္းစကားေခ်တခြန္းစြာ သာမန္ၾကည့္ေက တခုေလ့မဟုတ္ေကေလ့ အစၥေရး(ဂ်ဴး)တိေရ ကိုယ္ရို႕လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ဇာေလာက္ထိယံုၾကည္ဂတ္လဲဆိုစြာ ျမင္ႏိုင္ေရ။ ယင္းပိုင္အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈဟိလို႕၊ အလုပ္လုပ္ေတနီရာတိမာ စိစပ္ေသခ်ာလြန္းအားႀကီးလို႕ ကမၻာေက်ာ္လူသတ္ေကာင္ အိုက္ခမန္းကို အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံထဲမာ ၾကက္ေခ်၊ ငွက္ေခ်ပိုင္ ဖမ္းဖမ္းဘနာ အစၥေရးႏိုင္ငံထဲထိေရာက္ေအာင္ ခိုးထုတ္လာႏိုင္ခေရ။

ေတာ္လွန္ေရးနန္႕ ႏိုင္ငံေရး

တိုင္းေရးျပည္ရာကိစၥကို ျပည္သူတိဆံုးျဖတ္ကတ္ေတခါ သေဖာထားတိအမ်ိဳးမ်ိဳးဟိလာဂတ္ဖို႕စြာမာ ဓမၼတာပါ။ ယေကေလ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စိုင္နန္႕အညီ အမ်ားစုဆႏၵကို ပထမဦးစားပီးရဖို႕။ ဇာျဖစ္လို႕(ပထမဦးစားပီး)လို႕ရြီးလဲဆိုေက လူနည္းစုတိဆႏၵကိုေလ့ ဥေပကၡာျပဳပစ္လို႕မရ။ လူနည္းစုဆႏၵကိုေလ့ အသိအမွတ္ျပဳရဖို႕ပိုင္ ဒုတိယဦးစားပီးအဆင့္အတန္းမာ ထားသင့္ေရ။
ရခိုင္တိ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ခင္ အယင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္သင့္ေရလို႕ျမင္ေရ။ ႏိုင္ငံေရးနန္႕ေတာ္လွန္ေရးဆိုစြာ လံုးထြီးနီပိုင္ျဖစ္နီေကေလ့ ရခိုင္တိအနီနန္႕ လက္ဟိအခ်ိန္မာ ေတာ္လွန္ေရးနန္႕ ႏိုင္ငံေရးကို ကျဂင္းလလင္း သွ်င္းလို႕ျမင္ဖို႕လိုေရ။ ဆိုလိုစြာက ဗမာကၽြန္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ တမ်ိဳးသားလံုးအတိုင္းအတာနန္႕ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ က်ေရအခန္းက႑က ၀ိုင္းလို႕ႀကိဳးစားကတ္ဖို႕လိုေရ။ ေဒနီရာမာ ေမသည္သူက ဆရာ၀န္ျဖစ္လို႕၊ ေမ၀ါသူက ေက်ာင္းဆရာျဖစ္လို႕၊ ေမနံသာသူက စစ္သား၊ ပုလိပ္ျဖစ္လို႕ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လို႕မရဆိုစြာ မဟိ။ အဆံုးစြန္ဆံုး စကားကိုေျပာရေက ရြာထဲကအရက္ပုန္းသည္မေတာင္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လို႕ရေရ။ ဥပမာ - ရန္သူစစ္သားတိ အရက္လာေသာက္စြာမာ အဆိပ္ခတ္ထည့္ပလိုက္လို႕ သီလားခေရဆိုပါဖိ။ ေဒခ်င့္စြာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေတ။ ေဒနီရာမာ တခ်ိဳ႕က လုပ္ရပ္တိကို ေစာဒကတက္ခ်င္ေက တက္ကတ္လိမ့္ေမ။ ယေကေလ့ ဇာဘင္ျဖစ္ျဖစ္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုစြာ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေတအလုပ္ျဖစ္လို႕ ရေရနည္းနန္႕ႏိုင္ေအာင္လုပ္ရဖို႕။ အဓိက ရန္သူကို ဂုတ္ခ်ိဳးဘနာ အႏိုင္ရဖို႕ရာလိုေရ။
ေဒပိုင္ ရေရနည္းနန္႕ေတာ္လွန္လို႕ ရခိုင္ျပည္က ၿမိဳ႕တိုင္း၊ ရြာတိုင္း၊ လမ္းတိုင္းမာ ရန္သူတိၿခီမခ်၀ံ့ယာဆိုခါ……တနည္းအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ယာဆိုခါ……..ယင္းခါမ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကို ဇာႏိုင္ငံေရးစနစ္နန္႕ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႕လဲဆိုစြာကို ျပည္သူတိသေဖာထားကို မီးရဖို႕။ အဲ….ယင္းခါမ ရခိုင္ျပည္ထဲမာ ဒီမိုကေရစီပါတီေထာင္ေထာင္၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီေထာင္ေထာင္၊ ေထာင္ခ်င္ပါတီ ေထာင္လီဂတ္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလမာ ငရို႕ဇာလမ္းကို လားဖို႕လဲဆိုစြာ ကေဂါင္းအေရးႀကီးေရ။

လမ္း……….

ဒီမိုကေရစီ/ ဖက္ဒရယ္လမ္းစိုင္နန္႕ လြတ္လပ္ေရးလမ္းစိုင္ကို ေရာဘနာ ဗလံုးဗထြီးစိုင္းစားပလိုက္ေက ကေကာင္းကားမကြာလို႕ ထင္ခ်င္ေကထင္လားႏိုင္ေရ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္နန္႕နီရေကေလ့ လြတ္လပ္ေရးနန္႕ ေကာင္းမကြာပါကားလို႕ေလ့ ထင္ခ်င္ေက ထင္လားႏိုင္ေရ။ အမွန္မာ ယင္းလမ္းစိုင္ႏွစ္ခုစြာ သံုးနန္႕ေလး (၃-၄)ပိုင္ကြာေရ။ ဇာျဖစ္လို႕လဲဆိုေက ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းကိုယ္က ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္နီလို႕ျဖစ္ေတ။ တတိုင္က ဗမာနန္႕ေပါင္းနီဖို႕ဆိုေရစိတ္ကူးနန္႕ တတိုင္က ဗမာကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ခဲြထြက္ဖို႕ဆိုေရ စိတ္ကူးတိေၾကာင့္ျဖစ္ေတ။ ယင္းထက္ပိုလို႕ရွင္းေအာင္ေျပာရေက အဂၤလိပ္လက္ထက္မာ ဗမာျပည္မာျဖစ္ခေရပိုင္ တဲြေရး၊ ခဲြေရး ျပႆနာျဖစ္ေတ။
ယင္းဇူးနန္႕ ဂနိခါ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမာဟိနီကတ္ေတ ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိ အားလံုးက “ ငရို႕…ဇာလမ္းကိုလားဖို႕လဲ” ဆိုစြာကို ျပည္သူတိကို ပပြင့္လလင္းမီးဖို႕အခ်ိန္က်နီယာျဖစ္ေတပိုင္ တိုင္းသူျပည္သားတိဖက္ကေလ့ ကိုယ္လားခ်င္ေရလမ္းေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆံုးျဖတ္ကတ္ရဖို႕။ ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္ အခ်ိန္မဟိယာ။ ေဒနီရာမာ ရခိုင့္လူမႈေရး၊ သာေရးနာေရးအသင္းတိစြာ ပါတီတိနန္႕ျပည္သူၾကားမာ ေပါင္းကူး၊ ၾကားခံ ေစတနာေပါက္လုပ္ကိုင္ပီးေရ အဖဲြ႕တိျဖစ္နီရဖို႕လိုေရ။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခု သတ္မွတ္လို႕ ေဒကိစၥကိုလုပ္ၿပီးလားစြာနန္႕ -

အားေကာင္းေမာင္းသန္
ရခိုင့္မာန္နန္႕
ရခိုင့္စည္သံ
ၿဗိန္းေစာင္းညံလို႕
ကလိေမေခ်
အေရြ႕ဆိုေဂ
ဟန္စိေလ………ဟန္စြေလ………..။

ရခိုင္ျပည္ ကၽြန္ဘ၀က လြတ္ကို လြတ္ေျမာက္ရဖို႕။
Free4waddy