lørdag 27. november 2010

ရခိုင္နန္႕ ဖက္ဒရယ္

ရခိုင္တိ ဆံုယံွဳးနီေရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာစြာ“ရႊီတံုး” နန္႕ တူၿပီးေဂ၊ ဂနိဗမာတခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ တျခားတိုင္းရင္းသားတိေတာင္းဆိုနီဂတ္ေတ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုစြာ “ႀကီးတံုး” အဆင့္ရာဟိေရ။ ေအာက္ခ်ီးတိနန္႕ေပါင္းေက “ႀကီးတံုး” က “ခ်ီးတံုး” ျဖစ္လားဖို႕စြာေသခ်ာေရ။ စနစ္ကိုယံုေရ၊ လူကို မယံု။

ေနာက္တခ်က္က တျခားတုိင္းရင္းသားမာ ပထ၀ီအနီအထားအရ သူရို႕ခေထာက္မာသူရို႕ ေရၾဟည္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕အခက္အခဲဟိေရ။ ေအာက္ခ်ီးမာ ပိုဆိုးေရ။ ေအာက္ခ်ီးျပည္က ထြက္ကုန္ဆိုလို႕ ထန္းရည္နန္႕ ျမက္ေျခာက္ ရာဟိေရ။ ယင္း ထန္းရည္နန္႕ျမက္ေျခာက္ကို ျပည္ပကိုတင္ပို႕ဖို႕ဆိုေဂေတာင္မ ရခိုင္နန္႕မြန္က သီးျခားခြဲထြက္လားေဂ ေအာက္ခ်ီးျပည္စြာ လာအိုႏိုင္ငံရို႕ပိုင္ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံျဖစ္လားဖို႕။ ယင္းခ်င့္ကို ေအာက္ခ်ီးတခ်ိဳ႕ကျမင္ဘနာ ဖက္ဒရယ္လို႕ေအာ္ေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုစြာကို ေအာက္ခ်ီးတခ်ိဳ႕နန္႕ တျခားတိုင္းရင္းသားတိက ကၽြန္းကိုင္းမွီ၊ ကိုင္းကၽြန္းမွီ သေဖာမ်ိဳးနန္႕ မခ်စ္ေကေလ့ ေအာင့္ဘနာနမ္းနီဂတ္စြာရာျဖစ္ေတ။ တေယာက္ကုိတေယာက္ မခဲြႏိုင္၊ မခြာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခ်စ္လို႕မဟုတ္။

ရခိုင္တိအနီနန္႕ ေဒအခ်ိန္မာ ဟိုေယာင္ေယာင္ ေဒေယာင္ေယာင္လုပ္နီဖို႕အခ်ိန္မဟုတ္ယာ။ ရခိုင္ျပည္ကၽြန္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္ၿပီးေဂ ေခတ္မီ၊ သာယာ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳး၊ တိုးတက္၊ အီးခ်မ္းေရ ရခိုင္ႏိုင္ငံျပန္တည္ေထာင္ဖို႕ကိုရာ လံုး၀(လံုး၀) အာရံုစူးစိုက္သင့္ေရ။ ရခိုင္ျပည္ကို ကိုယ္စားျပဳနီေရပါတီတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိအားလံုး “ဘံု” ရည္မွန္းခ်က္တခုရာ ဟိသင့္ေရ။ ယင္းေလာက္ယာ.....

free4waddy

torsdag 18. november 2010

ရခိုင္စာပီ ၾဟင္သန္ဘာဇီ.....

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးအနီနန္႕ တျခားလူမ်ိဳးတိကို တန္းတူရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕ ဘာသာစကားနန္႕ စာပီစြာ အသက္ေလာက္အေရးႀကီးဘာေရ။ ဘာသာစကားဟိၿပီးေက စာပီမဟိေရလူမ်ိဳးေခ်တိ အကၽြန္ရို႕မ်ိဳးႏြယ္ထဲမာ ဇာပိုင္အေျခအေနဟိဂတ္ေတလဲဆိုစြာကို မ်က္စိမာတခ်က္ေခ် အယင္ ျမင္ဂတ္ပါ။ သူရို႕တိ ဘ၀အေျခအနီ၊ နီထိုင္စားေသာက္မႈအဆင့္အတန္း၊ လူရာ၀င္မႈ၊ မ၀င္မႈတိကို မ်က္စိမာေၾကာင္းလို႕ ျမင္မိဂတ္ဖို႕ထင္ဘာေရ။ (ေဒပိုင္ေျပာရစြာသည္ သူရို႕တိကိုႏွိမ္ခ်င္လို႕ အထင္ေသးလို႕မဟုတ္ပါ။ အပါးဆံုးဥပမာေခ်တခုကို ထိုးျပလိုက္စြာရာျဖစ္ပါေရ။)

စကားဆိုစြာက လူခ်င္းတိြမေျပာလို႕ရစြာျဖစ္ၿပီးေက စာပီဆိုစြာက လူမပါဘဲ လီထဲမာအတိုင္းအဆမဟိ ေျပာလို႕ရေရဆိုစြာကို ေဒစာကသက္သီျပနီဘာေရေဒ။


ရခိုင္စာပီစြာ ဗမာျပည္ထဲက ကရင္၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္းတိမာပိုင္ တခုေခ်ေလ့မဟိစြာက အသစ္စရစြာ မဟုတ္ပါ။ ဟိၿပီးသား သံခ်ီးတက္နီေရဓါးေခ်ကို ျပန္သြီးေရအဆင့္ေလာက္ရာဟိဘာေရ။ ယေကေလ့ ဂနိ ယင္းျပန္သြီးဖို႕အဆင့္ေခ်ေလာက္မာ အဓိကျပႆနာတခုက လီယူလီသိမ္း ျပႆနာလို႕ အၾကမ္းဖ်င္းယူဆလို႕ရဘာေရ။ ေဒျပႆနာက လူမ်ိဳးတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတိုင္းမာ ႀကံဳနီဂတ္ရစြာပါ။ အကၽြန္ရို႕မာ အဓိက အဟန္႕အတားျဖစ္နီစြာက ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းဆိုေရ ေဒသစဲြအၿခီခံျပႆနာ။ ေဒနီရာမာ အကၽြန္တခုေျပာခ်င္စြာက သံတဲြမာပင္နီနီ၊ ေမာင္ေတာမာပင္နီနီ ရခိုင္မ်ိဳးရိုးကမြီးလာေက အားလံုးရခိုင္သားပါယာ။ ရခိုင္သမိုင္းမာ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပဲြဆိုဘနာ အေမရိကန္မာပိုင္ ျဖစ္ခစြာေလ့မဟိခ၊ ေတာင္ပိုင္းသားေျပာေရစကားကို ေျမာက္ပိုင္းသားနားမလည္ဆိုစြာေလ့ မဟိပိုင္၊ ေျမာက္ပိုင္းသားေျပာေရစကားကိုေတာင္ပိုင္းသားတိနားမလည္ဆိုစြာေလ့ မဟိသေလာက္ရွားေရ။ ယင္းပိုင္ဆိုေက ဇာျဖစ္လို႕ “ဘံု” စာပီတခု ျပန္ၾဟင္သန္လာေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘဲနီရပါဖို႕လဲ။ ေဒနီရာမာ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမာ နားလည္မႈတခုလိုအပ္နီစြာက


“ေတာင္ပိုင္းသားတိကေလ့ ေျမာက္ပိုင္းလီသံကို ရခိုင္စာပီအျဖစ္ျပန္ေဖာ္ထုတ္ဖို႕ႀကိဳးစားနီေရလို႕ မျမင္မိဖို႕လိုေရပိုင္၊ ေျမာက္ပိုင္းသားတိကေလ့ ေတာင္ပိုင္းသားတိ လီယူလီသိမ္းကို အတိုင္းအတာ တခုထိနားလည္ခြင့္လႊတ္ပီးကတ္ရဖို႕”လို႕ျမင္ဘာေရ။


ယေကေလ့ “ ဘယ္ကလာသလဲ၊ ဘယ္နယ္ကလဲ” ဆိုေရ အသံုးအႏႈန္းတိကို ေရွာင္ရွားပနာ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ေတ ရခိုင္စာပီျပန္ၾဟင္သန္ေရးကို အာရံုစိုက္ပနာရြီးလားေက မၾကာေရတနိန္႕မာ ရုပ္လံုးေပၚလာဖို႕လံုး၀ယံုၾကည္ဘာေရ။ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းဆိုေရ အေတြးအေခၚေရ မသမာေရအေကာင္တိ၊ လူစိတ္မဟိေရအေကာင္တိ သြီးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ပီးမႈရာျဖစ္ပါေရ။ ဂနိလူငယ္ေခ်တိၾကားထဲမာ ယင္းအေတြးအေခၚတိမဟိပါယာ။ ယင္းခ်င့္ကို ဇာကသက္သီျပနီလဲဆိုေက ဂနိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးထဲမာ ေတာင္ပိုင္းကလူငယ္ေခ်တိ ဇာေလာက္ပါနီေတဆိုစြာကို ေလ့လာၾကည့္ေဂ သိဘာလိမ့္ေမ။ လီယူလီသိမ္းစိေခ်ကဲြျပားနီစြာေလာက္နန္႕ ႀဟိဆက္မတိုးႏိုင္ေဂ မ်က္ျဖဴဆိုက္လီ၊ ဆရာႀကိဳက္လီပါယာေယ။


လီယူလီသိမ္းကဲြျပားကတ္စြာတိကို အကၽြန္႕အတိြအႀကံဳကို စိေခ်တင္ျပပါေမ။ ဥပမာ ဗမာျပည္မာ ရထားကို အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိက “ရထား”လို႕ အသံထြက္ကတ္ပါေရ။ ရန္ကုန္တ၀ိုက္မာ “ယထား” ဆိုဘနာ အသံထြက္ကတ္ေတ။ ေမာ္လၿမိဳင္ဖက္ကိုေရာက္လားခေက “ယက္ထား” ဆိုဘနာ အသံထြက္ ကတ္ေတ။ ဇာေလာက္ပင္ လီယူလီသိမ္းကဲြကဲြ ဂနိဗမာျပည္မာ “ျမန္မာစာ”ဆိုစြာ ဘံုစာပီတခုအျဖစ္ရပ္တည္နီဘာေရ။ ေဒခ်င့္က လီယူလီသိမ္းကဲြကတ္စြာေလာက္ပါသိမ့္။


လီယူလီသိမ္းထက္ပိုဆိုးစြာတိ ဟိပါသိမ့္ေရ။ ဥပမာ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုပါဖိ။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ထဲမာ စ်ီးလားလို႕ (၂၅)ျပားတန္တခုကို ဇာေလာက္က်လဲလို႕ မီးခီေက ထိုင္းလူမ်ိဳးတိက “ယဲ့ဆိဟ” (၂၅)ျပား လို႕ေျပာဘာေရ။ ယေက ခ်င္းမိုင္ကိုေရာက္လားခလို႕ လားမီးခီေက “ ေစာင္ဟ” လို႕ ေျဖပါဖို႕ေယ။ အဂုလက္ဟိ က်ေနာ္နီေရႏိုင္ငံမာေလ့ ယင္းပိုင္ပါယာ။ ပထမ က်ေနာ္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမာနီဘနာေက်ာင္းတက္ခခါ ယင္းဖက္ကလူတိ (၂၅)ကို “ခ်ဳယာဖန္း” လို႕ ေျပာဂတ္ၿပီးေက အဂုလက္ဟိ က်ေနာ္အလုပ္လုပ္နီေရ ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းကလူတိက်ေဂ “ဖန္း ေအာ္ တီးဗဲ” ဆိုၿပီးေက ေျပာဂတ္ေတ။


အကၽြန္ အလယ္ပိုင္းကေျပာင္းလာခါစ ဘဏ္မာေဖ့သွ်ာ(၂၀၀၀) လားထုတ္ဖို႕ေျပာစြာကို စကားနားမလည္လို႕ ဘဏ္က၀ါက်ီးမ က ဘဏ္ထဲမာဟိသမွ်ေဖ့သွ်ာကို ထုတ္ပီးလိုက္ေတ။ ေဒဂု အလုပ္ကိုစေရာက္ခါစေလ့ အလုပ္ထဲကလူတိက အကၽြန္႕ကိုဇာေျပာလဲဆိုေက “မင္းေျပာေရစကားက ငါရို႕စကားမဟုတ္၊ ခက္က ခက္နန္႕” ဇာျဖစ္ေတ၊ ညာျဖစ္ေတဆိုဘနာ ေျပာခကတ္ပါေရ။ ေဒႏိုင္ငံမာ အဂုထက္ထိ ယင္းပိုင္လီယူလီသိမ္းကဲြစြာတိကို ေဒသ(၁၉)ခု ခဲြဘနာ ေလ့လာနီဂတ္တုန္းဘာသိမ့္။ အကၽြန္ရို႕မာက ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းဆိုဘနာ (၂)ခုရာ ဟိပါသိမ့္ေရ။

လီသံဇာေလာက္ပင္ကဲြကဲြ၊ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈံးဇာေလာက္ပင္ကြာကြာ ဘံုစာပီတခုဟိနီလို႕ ကမၻာ့အလယ္မာ မ်က္ႏွာေမာ့၊ ရင္ေကာ့နီကတ္စြာ မဟုတ္ပါလားခ်င့္။


ေနာက္တခုက

အကၽြန္ရာ ယင္းပိုင္အေျပာခံရလို႕ ေဒေကာင္တိနန္႕အလုပ္အတူတူဆက္လုပ္လို႕ရဖို႕မဟုတ္ဆိုဘနာ ထြက္လားခေက ဂုေလာက္ဆိုေက ထမင္းငတ္၊ ဟင္းငတ္နန္႕ လစန္႕ေၾကာင္ခ်င္ေဂ ေၾကာင္လီေယာက္ေမ။ ယင္းဇူးနန္႕ အမ်ိဳးသားအတြက္ မဟိမျဖစ္လိုအပ္ေတ၊ ကေဂါင္းေလ့အေရးႀကီးေရ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တခုကို ခ်ီတက္နီဂတ္စြာမာ တေယာက္ကိုတေယာက္ သည္းခံစိတ္ၾဟည္ဘနာ အခ်င္းခ်င္းလက္တဲြလုပ္လားဂတ္ဖို႕ အခ်ိန္က်နီဘာယာ။

ရခိုင္စာပီတခု အယင္ဆံုးျပန္လို႕ၾဟင္သန္လာေအာင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္းမာ တာ၀န္ဟိဘာေရ။ အားလံုး၀ိုင္းလို႕ ႀကိဳးစားဂတ္ပါေမ…..


အားလံုးကို ေလးစားစြာနန္႕ -

free4waddy

mandag 15. november 2010

ေအာက္ခ်ီးကိုးကြယ္ခ်င္ေရ လူတိသို႕

ေအအမ္ပီမာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကို ေလ့စာခ်င္စိတ္၊ သိခ်င္၊ ျမင္ခ်င္၊ တတ္ခ်င္စိတ္တိကို ၀လံုးေခါင္းမာထည့္ဘနာ ပိတ္ပင္ထားေရ။ အျမင္မက်ယ္ေအာင္ လုပ္ထားေရဆိုဘနာ တခ်ိဳ႕ကေျပာလို႕ ေဒစာကိုရြီးလိုက္ရစြာ။ ယေကေလ့ ဇာပင္ျဖစ္ျဖစ္ ေဒပိုင္စာရြီးခ်င္စိတ္ျဖစ္လာေအာင္ စိတ္ကိုဆြပီးေရအတြက္ ေက်းဇူးတင္ဘာေရ။

ေအာက္ခ်ီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာလာဂတ္စြာ ႏွစ္ေပါင္းဇာေလာက္ၾကာယာလဲ။ မြီးေလာက္ကပင္ ျမင္နီရယာ။ အရာတခါ ေက်ာင္းမာ ၀ေသွ်တန္းကပင္ သင္ခ်င္မွန္းမသိ၊ မသင္ခ်င္မွန္းမသိ ယင္းသူရို႕အေၾကာင္းတိ၊ သမိုင္းတိကို မသင္မနီရ သင္ပါလတ္ကတ္ၿပီးယာ။ ယင္းဇူးနန္႕ ဂနိကမၻာမာဟိသမွ်ရခိုင္သားကို ေအာက္ခ်ီး(Expert) လို႕ ေျပာလို႕ရေရ။ ဂနိေလ့ ဇာနီရာမဆို ေအာက္ခ်ီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာလို႕ရေရ။ ေအာက္ခ်ီးတိ ပစဟေလာက္ကပင္ အူမကိုျမင္ေရ။ ေဒနီရာမာ ရခိုင္နန္႕ တျခားျပင္ပကမၻာက အေၾကာင္းတိကိုရာေဆြးေႏြးေျပာဆိုသင့္ေရ။ ယင္းအေကာင္တိအေၾကာင္းေရာက္ပါလတ္ေက ဖြတ္၀င္စြာထက္ဆိုးေရ။

ေဗဒင္ဆရာေတာ့ မဟုတ္။ ယေကေလ့တခုေျပာခေမ။ ဖဆပလေခတ္မာ ေအာင္ဆန္းတိုင္းရင္းအေရးလုပ္လို႕ ေအာက္ခ်ီးတိလက္သပ္ပနာ ဂဠဳန္ဦးေစာကိုသတ္ခိုင္းပလိုက္ေတ။ ယင္းေခတ္က ေအာင္ဆန္းကိုသတ္ဖို႕ ေအာက္ခ်ီးတိမာ ဂဠဳန္ဦးေစာတေယာက္ရာဟိခေရ။ ဂနိ ဗမာျပည္မာ မဆိုေကာင္း၊ ဆိုေကာင္း ဒီမိုကေရစီရလာလို႕ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရာ တိုင္းရင္းသားအေရးကို တခ်က္ဦးစားပီးဘနာလုပ္ၾကည့္။ ဂဠဳန္ဦးေစာလက္သစ္ အေကာင္ေပါင္း ေသာင္းနန္႕သိန္းနန္႕ခ်ီလို႕ဟိေရ။ မယံုေဂ ေစာင့္ၾကည့္။ ယင္းခ်င့္စြာ ေအာက္ခ်ီးတိ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေယ။ ေကာင္း အ၀ီးႀကီးလားၾကည့္နီစရာမလို၊ ေလ့လာနီစရာမလို။

ယင္းေကာင္တိအေၾကာင္းကို ဦးစားပီးဘနာ ေဒနီရာမာ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးနီစြာေရ ရခုိင္သားတိကို ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါျဖစ္လားႏိုင္ေရ။ ယင္းေကာင္တိကို အထင္ႀကီးဘနာ ကိုးကြယ္ဖို႕ေမွ်ာ္လင့္နီစြာေရ ဇာနန္႕လားတူလဲဆိုေဂ….
ေအာက္ခ်ီးတိ ဦးရွင္ႀကီးနတ္ကို ကိုးကြယ္နီစြာနန္႕ တူေရ။ ေအာက္ခ်ီးတိမာ ရီလမ္းခရီးလားဖို႕ဆိုေက အႏၱရယ္မက်ေရာက္ေအာင္၊ အႏၱရယ္က်ေရာက္ခေကေလ့ ကယ္ပါ၊ ကူပါဆိုဘနာ ဦးရွင္ႀကီးနတ္ကို ပူေဇာ္ပသဂတ္ေတ။ ဦးရွင္ႀကီးဆိုေရနတ္စြာ ရီျမဳပ္လို႕သီေရနတ္လို႕ လူမ်ားတိေျပာစြာကို ၾကားဖူးေရ။ ယပိုင္ဆိုေဂ ယင္းနတ္က ရီထဲမာ တျခားသူမ်ားတိ ဒုကၡေရာက္နီစြာကိုကူႏိုင္ဖို႕လား၊ မကူႏိုင္လား အေသအခ်ာစိုင္းစားၿပီးမ ပူေဇာ္ပသကတ္။

စကားစပ္မိလို႕ အရာတခုေျပာျပလိုက္ေမ။ တခါက မယူကမ္းက သဗၺာန္တစီး ရေသ့ေတာင္က စ်ီး၀ယ္လို႕အျပန္ မယူျမစ္အလယ္ေလာက္ကိုေရာက္ေတခါ မုန္းတိုင္းမိေရလတ္။ ေယခါ သဗၺာန္မာပါေရလူတိက ေၾကာက္ဘနာ ကၽြီးကတ္ေတ၊ ေအာ္ကတ္ေတ။ မယူရွင္မကယ္ပါ၊ ဘုရားကယ္ပါ၊ တရားကယ္ပါနန္႕ သဗၺာန္ကို တခုပိုင္ေလ့ထိမ္းလို႕မရေအာင္ ေအာ္နီဂတ္ေတလတ္။ ေနာက္ဆံုးသဗၺာန္ေသက တခုပိုင္ေလ့ထိမ္းလို႕မရခါ ေဒါသထြက္ၿပီးေက “ ဟိုက္…ခလိုးသမီးတိ၊ ေဒအခ်ိန္မာ နင္ရို႕တိကို မယူရွင္မေလ့မကယ္ႏိုင္၊ ဘုရားေလ့မကယ္ႏိုင္။ ကယ္ႏိုင္စြာဆိုလို႕ ေဒေကာင္ ေမာင္သာျဖဴရာဟိေရကား။
ႀဟိခိုးခ်င္ေဂ ငါ့ကိုခိုးဂတ္” ဆိုဘနာ ေကာင္းဆဲပလိုက္မ သဗၺာန္ၿငိမ္က်လားေရလတ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို ရခိုင္ကလဲြၿပီးေက တေကာင္ေလ့ ဆာဒါခံဘနာ လာမကူဆိုစြာကို မွတ္ထား။

ယင္းဇူးနန္႕ တခုေလ့ျဖစ္လာဖို႕မဟုတ္စြာကို သိယင့္သားနန္႕ ဆားမစားရ၊ ရီမစားရ ေအာက္ခ်ီးအေၾကာင္းတိကို ေအာ္နီဂတ္စြာတိေရ အက်ိဳးမဟိေရအျပင္ ပိုလို႕ေတာင္ဆိုးလားႏိုင္ေရဆိုစြာကို သတိျပဳဂတ္ဖို႕လိုေရ။ ကိုယ္ရို႕အေၾကာင္းကို အယင္သိေအာင္လုပ္ကတ္ပါ။
( သဗၺာန္ေသနာေမကို တျခားနာေမတခု အစားထိုးလိုက္ပါေရ။)

Free4waddy