torsdag 21. mai 2009

Depression on Arakan future!!!!

ရခိုင့္ရွိရီး ရင္လီးေရ


ရခိုင္လူမ်ိဳးတိေရ တျခားလူမ်ိဳးတိနန္႕စာေက ပင္ကိုယ္ဗီဇ သေဖာသဘာ၀အားျဖင့္ သသီးချခားနနန္္႕ အီးခ်မ္း လြတ္လပ္စြာနီထိုင္တတ္ေတလူမ်ိဳးတမ်ိဳးလို႕ေျပာေက ရဖို႕ထင္ပါေရ။ ကိုယ့္မိသားစု၊ ကုိယ့္ပါတ္၀န္းက်င္၊ ကိုယ့္ ရပ္ကိုယ့္ရြာ အသိုင္းအ၀ိုင္း သာေရးနာေရး၊ လူမႈ႕ေရးကိစၥတိကလဲြၿပီးေက တျခားပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမွာ ကိုယ္နန္႕ မဆိုင္ေက ၀င္မရႈပ္၊ ၀င္မေျပာက္တတ္ကတ္ပါ။ ကူညီစရာဟိေကေတာ့ စိတ္ထားျဖဴစင္စြာနန္႕ အားတက္သ ေရာ အကူအညီပီးတတ္ကတ္ပါေရ။ အေျခခံရိုသားေရစိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ တေယာက္နန္႕တေယာက္ၾကားမွာ သ၀န္တိုေရ၊ မနာလိုစိတ္ျဖစ္ကတ္ေတဆိုစြာ ကေဂါင္းနည္းကတ္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္မွာက ၿမိဳ႕နီလူဦးေရထက္ ကၽြန္း(ရြာ)နီလူဦးေရက ပိုမ်ားေရအတြက္ အမ်ားစုကိုအေျခခံပနာတင္ျပစြာရာျဖစ္ပါေရ။ သူမ်ားလူမ်ိဳးတိနန္႕မတူေရ ကေဂါင္းခ်စ္ဖို႕ေကာင္းေရ အမူအက်င့္ေသွ်တိ၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစိုင္လာေသွ်တိ ေဒသတိုင္းမွာကဲြျပားျခားနား စြာေလ့ ဟိကတ္ပါေရ။

ယေကေလ့ ဂနိအခ်ိန္မွာယင္းခ်င့္တိ ေကာင္းမႈန္၀ါး၀ါးျဖစ္လာေရ။ တခ်ိဳ႕ရိုးရာထံုးစိုင္ေခ်တိ၊ ရိုးရာပဲြေခ်တိဆို ေက မမိပေပ်ာက္ေတာင္ျဖစ္နီကတ္ပါယာ။ ဇာေၾကာင့္ဂုပိုင္ျဖစ္လာလဲလို႕မီးေက အရာရာနန္႕အေၾကာင္း ေၾကာင္းဆိုပိုင္ အေၾကာင္းတိေတာ့ အမ်ားႀကီးဟိပါဖို႕။ ယင္းခ်င့္တိထဲမွာ့ စီးပြါးေရးအေျခအေနစြာ အဓိကအက် ဆံုးလို႕ က်ေနာ္ထင္ပါေရ။ “အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္ေရ” ဆိုပိုင္ စီးပြါးေရးအဆင္မေျပကတ္ခါ လူတိစြာစိတ္ ဓါတ္ေရးရာအရ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္လာေရ။ ကိုယ့္စြာကို မယံုၾကည္မႈတိ၊ ကိုယ့္စြာကိုယ္သိမ္ငယ္စိတ္တိ၊ ေဘး ပါတ္၀န္းက်င္ကို အရြဲ႕တိုက္ခ်င္ေရစိတ္တိ၀င္လာေရ၊ ေနာက္ဆံုး ေတာင္စိုင္းစား ေျမာက္စိုင္းစားနန္႕ ”ဘ၀မွာ မထူးယာေ၀…ျဖစ္ခ်င္စြာျဖစ္လီဖိ”….ဆိုေရစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးတိ ၀င္လာတတ္ပါေရ။
ေအကိစၥစြာ လူတေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စျဖစ္ခါ အေရးမႀကီးပါ။ ေဘးကပံုမွန္လူတိက ၀ိုင္း၀န္းထိမ္းပီးလို႕ရ ေကေလ့ အဂုက တမ်ိဳးသားလံုး ယင္းအေျခအေနကိုေရာက္နီပါယာ။ ေတာင္မင္းကို ေျမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္ ဆို ေရပိုင္ ကိုယ့္အပူနန္႕ကိုယ္ေတာင္ ပူဖို႕မေလာက္ကတ္ေတလူတိေဂ်းပါယာ။

ယင္းပိုင္ ဒုကၡပင္လယ္ထဲမွာ ရီဆန္ဘ၀တိကို နိစိုင္နန္႕အမွ် လက္ပိုက္ကူးနီကတ္ရေရ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ အနီနန္႕ အထက္ကေဖာ္ျပခေရကိစၥတိကို ့စိုင္းစားဖို႕၊ လုပ္ကိုင္ဖို႕၊ ထိမ္းသိမ္းဖို႕ဆိုစြာ တခုပိုင္ေလ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အျခားတဖက္မွာ ေအာက္သားယိုင္ေက်းမႈ႕တိကို အသာအသာနန္႕ အားဓမၼသြတ္သြင္းလာေရ။ ယင္းခ်င့္က Indirect အဆင့္ရာဟိပါသိမ့္ေရ။ ယိုင္ေက်းမႈ႕ကိုသြတ္သြင္းလာေရပိုင္ ဂနိဆိုေက ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေအာက္သားရြာေပါင္း ရြီမရပါယာ။ ဘာသာစကားကိုပါ ေပ်ာက္ေအာင္ေဖ်ာက္ပါလတ္ေတ…..။ ယင္းအမ်ိဳး(ေအာက္သား)တခုတည္းရာလားဆိုေက ယင္းထက္ဆိုးေရအေကာင္တိ(ကုလား)ကေလ့ ရခိုင္ျပည္ကိုအသီရရ၊ အရွင္ရရ အမဲ၀ိုင္းဖ်က္ဖို႕ အကြက္ေကာင္းေခ်ာင္းနီကတ္ေတ။ ေအကိစၥကို တရက္စကားစပ္မိလို႕ ဗမာျပည္ ျပင္ပမွာနီၿပီးေက ကြန္ျပဴတာနန္႕ ညဥ့္တိုင္းအလုပ္လုပ္နီေရ ရခိုင္သမေသွ်တေယာက္ကို ေျပာမိခီလို႕ “ရခိုင္ ျပည္မွာ ကုလားနန္႕အတူတူနီလာကတ္စြာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာလာယာ…ဂုမွ ကုလားက ရခိုင္ျပည္ကိုလုဖို႕ႀကံလာေရ ဆိုစြာကို အကၽြန္နားမလည္ပါ…ဇာပိုင္လုဖို႕ ႀကံလာစြာပါလဲလတ္……..လူရို႕…………” ေအစာကိုဖတ္မိေရလူတိ သူ႕ကို(သူ႕ပိုင္ရခိုင္တိ)ႀကံဳေကတခ်က္ေခ်ရာ ယွင္းျပပီးလိုက္ကတ္ပါဖိ။ေအအတိုင္းဆိုေက ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္ လူမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးကိုပေဇာင္ေလာက္ပင္ခ်စ္ေတဆိုလီပက္စီ ဇာေလာက္ဆက္ၿပီးေက ထိမ္းထားႏိုင္ကတ္ပါ ဖို႕လဲဂု………..။
(ရြီးယင္း….ရြီးယင္းနန္႕ စိေသွ်အားလြန္ပါလားေရ…ျပန္စကတ္ပါေမ)
ဇာတြက္နန္႕ ဂုပိုင္ျဖစ္လာရေလလို႕ ပဌမတခ်က္စိုင္းစားမိစြာက ရခိုင္ျပည္စြာ အာဖရိကတိုက္က တိုင္းျပည္တ ခ်ိဳ႕ပိုင္ စိုက္စား၊ ပ်ိဳးစားစရာ နီရာမဟိလို႕လား။ ရခိုင္ျပည္ကထြက္ေတ ဆန္စပါး၊ သားငါး ပုဇြန္၊ သစ္သီး၊ သစ္ ရြက္တိကို ရခိုင္သားစားလို႕မကုန္ဆိုစြာေရ အတိတ္ကိုလြမ္းဘနာ ”ဒိုင္းက်ီဟိယင့္ ဆန္ဟိယင့္…ဘားဘူဟိယင့္ ရီဟိယင့္”..ကိုအာဂံုေဆာင္ပနာ လိုက္ဆိုနီစြာမဟုတ္ပါႏွမ္း… လက္ဟိအခ်ိန္ထိ ရခိုင္ျပည္မွာ ဇာေလာက္ေပါ သိမ့္လဲဆုိစြာ အားလံုးသိကတ္ပါေရ။

ယေက ေနာက္တခုက ရခိုင္ျပည္မွာဟိေရ ရခိုင္သားတိစြာ နလပိန္းတံုးတိ (စာမတတ္၊ ပီမတတ္)ျဖစ္နီကတ္ လို႕လား။ ဗမာတိရခိုင္ကိုဇာေလာက္ပင္ႏွိမ္ႏွိမ္ လက္ဟိျမန္မာျပည္လို႕ေခၚေရတိုင္းျပည္တဲမွာ တျခားလူမ်ိဳးတိ နန္႕စာေက ဂနိထိရခိုင္လူမ်ိဳးပညာေရးအဆင့္အတန္းစြာ ယင္းေလာက္မနိမ့္က်ပါသိမ့္။ ဗမာတိကႏွိမ္ေရလို႕ ေျပာေက လူတခ်ိဳ႕က က်ေနာ့္ကိုဗမာမုန္းတီးေရးသမား(အစြန္းေရာက္ေတ)ပိုင္ျမင္ကတ္ပါေရ။ က်ေနာ္ ေဒ အေၾကာင္းအရာတိကို ကိုယ့္ခံစားခ်က္သက္သက္နန္႕ မ်က္စိစံုမွိတ္ပနာရြီးနီစြာ….ဟုတ္လား၊ မဟုတ္လား သိ ခ်င္ေက ေဒစာအုပ္ေခ်ကိုရွာၿပီးေက ဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေခ်ေလာက္က ဗကသ (ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ)ကနီၿပီးေက ဗမာျပည္ပညာေရးစစ္တမ္း အဂၤလိပ္ပိုင္ Report (စာအုပ္ေခ်)တအုပ္ ထုတ္ခဖူးလီပါေရ။ က်ေနာ္ယင္းစာအုပ္ (Report) ေခ်ကိုဖတ္ၾကည့္ပနာ ဗမာနန္႕ရခိုင္ဇာေလာက္ကြာလဲလို႕ တြက္ၾကည့္ေရခါ ဗမာတိနီထိုင္ေရတိုင္း(၇)တိုင္းမွာ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းတစ္တိုင္းမွာ တကၠသိုလ္၊ ေကာ လိပ္ (အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ေက်ာင္းတိအပါအ၀င္) တစ္တိုင္းမွာ (၁၆)ေက်ာင္း ဟိေရအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္မွာ (၄)ေက်ာင္းရာလားတိြပါေရ။ (၁၆x၇= ၁၁၂) အေျဖက ဗမာလူမ်ိဳးအတြက္ (၁၁၂)ေက်ာင္း ဟိေရအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ အတြက္ (၄)ေက်ာင္းရာ ဟိပါေရေယ…မွားေကေလ့ က်ေနာ္သခ်ၤာည့ံလို႕ရာဟိပါဖို႕။ ယင္းစာအုပ္ေခ်ကိုဖတ္ဖူး ခေရအခ်ိန္ကေတာ့ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ကပါ။ က်ေနာ့္ကို သံသယဟိေရလူတိ မယံုေက ယင္းစာအုပ္ကိုရွာၿပီးေက ျပန္ ဖတ္ၾကည့္ကတ္ပါ။

ရခိုင္သားတိ အသိပညာဗဟုသုတျပည့္၀လာကတ္ဖို႕၊ စီးပြါးေရးအရေတာင့္တင္းလာဖို႕၊ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ စည္းစည္းရံုးရံုးျဖစ္လာကတ္ဖို႕စြာကို ေအာက္သား(ဗမာ)တိက သီေလာက္ေအာင္ေၾကာက္ေတ။ ယင္း တြက္နန္႕လည္း အစစအရာရာ နလန္မထူႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားေရ။ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္နန္႕တေယာက္၊ တဖဲြ႕နန္႕တဖဲြ႕ၾကားမွာ ျပႆနာမျဖစ္ေကျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးပီးေရ။ တျခားလူမ်ိဳးတိနန္႕ တိုက္ပီးေရ။ ရခိုင္သား တိ အမ်ိဳးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတိဖက္ကို အာရံုမေရာက္လာႏိုင္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းတိကို လဲြႏိုင္သမွ်လဲြလား ေအာင္ လႊဲပီးနီစြာရာျဖစ္ေတ။ ေအခ်င့္တိကို စိုင္းစားႏိုင္ေရ၊ စိုင္းစားဖုိ႕အခ်ိန္ေလ့ပီးႏိုင္ေရလူတိက အယင္ ျပဳျပင္ကတ္ရပါဖို႕။ ယင္းပိုင္မဟုတ္ဘဲ ယင္းသူရို႕ျဖစ္စီခ်င္ေရ၊ လားစီခ်င္ေရလမ္းေၾကာင္းကို သိသိႀကီးနန္႕ ရွိဆက္လားနီကတ္ေကေတာ့ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ေခ်ေလာက္အတြင္းမွာ ရန္သူ(ေအာက္သား)ပိုက္ခ်ထုပ္ ထဲကို ေရာက္လီကတ္ရပါဖို႕ယာ……။ (ပိုက္ခ်ထုပ္ကိုေရာက္လားခေရငါးက ေနာက္ဆံုးငပိလုပ္ေကေတာင္ ငပိ ေကာင္းမျဖစ္လားမသိယာ ထင္ေရ)

ေအျပႆနာတိကိုေယွာင္ယွားႏိုင္ဖို႕၊ ေအာက္သားတိအကြက္ဆင္ထားေရ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲကို သိယင့္သား နန္႕ ရွိကိုဆက္မလားမိကတ္ဖို႕အတြက္ ရခိုင္သားတိုင္းလုပ္ရဖို႕တာ၀န္တိကေတာ့ ဖဲြရာက်နီေရစီးပြါးေရးကို ျပန္နလန္ထလာေအာင္ လုပ္ကတ္ရပါဖို႕။ အႏွိမ္ခံရလို႕ တရက္ထက္တရက္နိမ့္က်လာေရ ရခိုင့္ပညာေရးကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ျမွင့္တင္ပီးကတ္ရပါဖို႕။ ရခိုင့္ရိုးရာ ယိုင္ေက်းမႈတိ၊ အမြီအႏွစ္တိကို အားလံုး၀ိုင္း၀န္းလို႕ ေဖာ္ထုတ္ပီးကတ္ရပါဖို႕။ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ျဖစ္ပ်က္ခကတ္ေတ၊ လက္ဟိမွာေလ့ျဖစ္တည္နီေရ၊ ရွိမာေလ့ ဆက္ျဖစ္ႏိုင္သိမ့္ေရ ယင္းပိုင္ပ႗ိပကၡတိ၊ ျပႆနာတိကို ေယွာင္ယွားႏိုင္ေက ရန္သူ႕ပရိယာယ္စက္ကြင္းက ရုန္းထြက္လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ကတ္ပါလိမ့္ေမ……..
အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ။

ခိုင္ထြန္းထြန္း

tirsdag 5. mai 2009

ရခိုင္လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းနန္႕ ပ႗ိပကၡပ႗ိပကၡဆိုစြာေရ သက္ဟိသတၱ၀ါတိုင္းမာဟိကတ္ပါေရ။ ေလာကမွာ လူလို႕ျဖစ္လာေရေလာက္ကပင္ ဆင္းရဲ လူပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်မ္းသာလူပင္ျဖစ္ျဖစ္ လူထုလူတန္းစားမရြီး ပ႗ိပကၡတိနန္႕ နိစိုင္နန္႕အမွ် တနည္းမဟုတ္ေက တနည္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳတိြကတ္ရပါေရ။ ျပႆနာမဟိေရလူလို႕ ေလာကမွာမဟိပါ။
ေယေကေလ့ ေအနီရာမွာ ကြားျခားလားကတ္စြာက ယင္းျဖစ္လာေရ ျပႆနာတိ၊ ပ႗ိပကၡတိကို ဇာပိုင္ေျဖ ယွင္းကတ္လဲဆိုစြာမွာ ကြားျခားလားကတ္ပါေရ။ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရဖို႕ဆိုပါေက စိုင္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ကတ္ေတ လူတိက ျပႆနာတိကို ေဂါင္းအီးအီးနန္႕ သေသသသပ္ေျဖယွင္းလားႏိုင္ေရလူတိဟိပိုင္၊ စိတ္လိုက္မာန္ပါနန္႕ ေဒါသကိုရွိထားပနာ ေျဖယွင္းကတ္လို႕ ျပႆနာတိက မယွင္းေရအျပင္ အတိုးနန္႕တက္လာကတ္စြာတိေလ့ က် ေနာ္ရို႕လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ုိင္းမွာ အမ်ားႀကီး တိြနီကတ္ရပါေရ။ ဥပမာ - ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုေက ရခိုင္သားတိကို ထိုင္း လူမ်ိဳးသတ္လို႕သီကတ္ရစြာ တမ်ိဳး၊ ကရင္တိ သတ္လို႕သီကတ္ရစြာတဖံု၊ အခ်င္းခ်င္းသတ္ကတ္၊ထိုးကတ္လို႕ သီကတ္ရစြာ ရြီမရ….ယင္းပိုင္အေျခအေနျဖစ္နီပါေရ။ သတင္းတိ မၾကားခ်င္မွအဆံုးပါ။

ေနာက္တခ်က္က ဂနိက်ေနာ္ရို႕ ရခိုင္လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေဘးကိုၾကည့္ၾကည့္၊ေတာင္ကိုၾကည့္ၾကည့္၊ ေျမာက္ကိုၾကည့္ၾကည့္၊ ေအာက္ကိုပင္ငံု႕ၾကည့္ၾကည့္၊ အထက္ကိုပင္လွန္ၾကည္ၾကည့္ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ ပ႗ိပကၡအသြင္ေဆာင္နီေရ မိုးရိပ္တိက အာကာၿပိဳက်လားေအာင္ထိ ရြာဖို႕မိုးပိုင္ အားယူနီကတ္ေတပိုင္ျမင္မိ ပါေရ။ အယင္ခါ လူႀကီးသူမတိကေျပာကတ္ပါေရ။ ရခိုင္သားမွာ ေဂါင္းႏွစ္လံုးက သံုးလံုးပူးေက ျပႆနာျဖစ္ ကတ္ပါေရလတ္။ အဂု ယင္းဆိုရိုးစကားက ေခတ္မမွီ လို္က္ပါယာ။ ဇာျဖစ္လို႕ေလ့ဆိုေက ဂုက ေဂါင္းတလံုး ေလ့ပူးစရာမလို၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ ျမင္ေလ့မျမင္ဖူးဘဲနန္႕ အင္တာနက္တိမွာတက္ပနာ ရန္ျဖစ္နီကတ္ ပါယာ……ရခိုင္သားတိက တိုးတက္ေတႏိုင္ငံတိကို တနိထက္တနိ၊ တရက္ထက္တရက္ ပိုေရာက္ပါလတ္ကတ္ ေတ။ ေယေကေလ့ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာတိက သူကငါကစလို႕ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာကတ္စြာေကာင္း မတိြရ။ ေကာင္းအားနည္းေရလို႕ ထင္မိေရ။

က်ေနာ္ရို႕တိမွာ တေယာက္ကိုတေယာက္အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ေလးစားမႈတိေလ့ ကေဂါင္းအားနည္း နီကတ္ပါသိမ့္ေရ။ ေအခ်င့္က က်ေနာ္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတခုတည္းမွာ ကြက္ၿပီးေကျဖစ္နီ စြာေတာ့မဟုတ္ပါ။ တျခား ဗမာျပည္ကလူမ်ိဳးတိထဲမွာေလ့ ယင္းပိုင္ပါ။ လူတေယာက္ သက္ဟိထင္ရွားဟိနီေရ၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕အနစ္နာခံလုပ္နီကတ္ေတခါ အသိအမွတ္ျပဳဖို႕စြာထား……ထမင္းစားၿပီးယာလားလို႕ပင္ မီးဖို႕လူ ဟိခ်င္မွဟိဖို႕။ အဲ..ယင္းလူေလ့သီယာလား… အသုဘအခမ္းအနားမွာ ယူဂ်ံဳးမရေရမ်က္ႏွာေပါက္တိနန္႕ ဂုဏ္ ျပဳလႊာတိ၊ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာတိနန္႕ ခ်ီးမႊမ္းေထာပနာျပဳတတ္ကတ္စြာေလ့ ရိုးရာအစိုင္အလာတခု ပိုင္ျဖစ္နီကတ္ယာ။ အမွန္ဆိုေက ယင္းလူသက္ဟိထင္ရွားဟိနီေရအခ်ိန္ခါရာ ယင္းလူလုပ္ကိုင္နီစြာတိမွာ စ ကားေခ်တခြန္းပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဖ့သာေသွ်တျပားတခ်ပ္ပင္ျဖစ္ျဖစ္ တတ္ႏိုင္ေရနည္းလမ္းနန္႕ အားပီးအားေျမွာက္ ျပဳသင့္ေရ။

လက္ဟိမွာျဖစ္ပ်က္နီကတ္စြာက ယင္းလူ ဇာတခုမွားဖုိ႕လဲဆိုစြာကို မသိမသာနန္႕ ထိုင္ေစာင့္နီ ကတ္ေတပိုင္ ျဖစ္နီေရ။ တခုမွားေရဆိုစြာနန္႕ ေျပာဆိုေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ဖို႕လူတိက အဆင္သင့္။ ပစ္လိုက္ကတ္ဖို႕ ႏွစ္ပိုင္းက်ိဳး တိက ေတာင္ပံုယာပံုဟိပါဖို႕ေယ……..။ က်ေနာ္ေျပာစြာကို မယံုေက ကိုယ္တိုင္စမ္းၾကည့္ခ်င္ေကေလ့ စမ္း ၾကည့္ကတ္ပါ……။ တိုက္တလံုးစာ ႏွစ္ပိုင္းက်ိဳးအုတ္ခဲ ေလာက္ကေတာ့ တနားေခ်ဟိပါဖို႕ေယ…..ဟဟ။

ေအျပႆနာတိ ပ႗ိပကၡတိက က်ေနာ္ရို႕လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ တရက္ထက္တရက္ အရိုးစဲြလာ ေကေလ့ ၾကည့္ေရလူေလာက္ရာျမင္ႏိုင္ပါေရ။ ျမင္ေကေလ့ ယင္းျပႆနာ၊ ပ႗ိပကၡတိကို ဇာပိုင္ေျဖယွင္းရဖုိ႕လဲဆိုေရ အေျဖကေလ့ ကေဂါင္းႏုညံ့သိမ္မိြပါသိမ့္ေရ။ ဂနိက်ေနာ္ရို႕ ရခိုင္လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ျပႆနာတိ၊ ပ႗ိပကၡတိ ကို ဖန္တီးဖို႕လြယ္ကတ္သေလာက္ ျပန္လို႕ေျဖယွင္းဖုိ႕ ကေကာင္းခက္ခဲနီေရအနီအထားပါ။ အဓိကျပႆနာက ျပႆနာတခုျဖစ္လာယာဆိုေက ေျပလည္ေအာင္ေျဖယွင္းကတ္ဖို႕စြာထက္ ကိုယ္လြတ္ရုန္းထြက္ဖို႕ ႀကိဳးစား ကတ္စြာက ပိုမ်ားနီပါေရ။ ျပႆနာတခုခုကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပေျပလလည္မေျဖယွင္းႏိုင္သရိြကာလပတ္လံုး ယင္းျပႆနာ မအီးခ်မ္းႏိုင္ပါ။ ကိုယ္လြတ္ရုန္းထြက္လားကတ္ေကေလ့ ရုန္းထြက္လားေရလူတိအတြက္ ယင္းျပ ႆနာ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးက ထာ၀ရအီးခ်မ္းမႈကို ပီးႏိုင္ဖို႕မဟုတ္ပါ။ ေလာေလာစိုင္ တခ်က္ေခ်အတြက္ အဆင္ ေျပခ်င္ေကေေျပပါလိမ့္ေမ….။ ရခိုင္သားတိမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တျခားလူမ်ိဳးတိနန္႕က်ေက ျဖဴး….ခံနီကတ္ ေတ….တခုေလ့ အထစ္အေငါ့မဟိပါ။ တခ်ိဳ႕ဆိုေက လူကိုထားဖိ….ကုလားတိနန္႕ေတာင္ လိုင္ဖင္းေခ်ဖက္ ဗ်ာလ္ ၿငိမ့္ခံနီကတ္ေတ……….။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းက်ေက ဘား..ဘား..ဒီး…ဒီး……..လုပ္ခ်င္ပိုင္လုပ္ တခုပိုင္ ေလ့ လွည့္လို႕မရစြာတိကေလ့ အမ်ားႀကီး။

ေအပိုင္ဇာေၾကာင့္ျဖစ္နီကတ္ေတလဲ။ အရင္းစစ္ေက အျမစ္ၿမီမွာဆိုပိုင္…လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုးက ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ ကၽြန္ျဖစ္နီကတ္ရၿပီးေက အရာတခါ ကၽြန္ပညာေရးစနစ္ေအာက္မွာ စိတ္ဓါတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာတိကို စနစ္တ က်အရိုက္သြင္းခံလိုက္ကတ္ရလို႕ျဖစ္ပါေရ။ စိုင္းစား၊ ဆင္ျခင္၊ ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္တခုေလ့မဟိေရ ပညာေရးစနစ္ ေအာက္မွာ လက္ဟိက်ေနာ္ရို႕အားလံုးတင္မက မိဖ၊ အဖိုး သွ်င္၊အေဘာင္သွ်င္ အစဟိေရ မ်ိဳးဆက္ (၄-၅)ဆက္ေလာက္ ေအာက္သားလက္ေအာက္မွာ ငပိကို ကိုင္သိပ္ေတပိုင္ သူရို႕တိျဖစ္စီခ်င္ေရပံုစံမ်ိဳးကို နည္းအမ်ိဳး မ်ိဳးနန္႕ အေသအခ်ာ သြတ္သြင္းခံလိုက္ကတ္ရပါေရ။ ဂုလည္းခံနီကတ္ရတုန္းပါ။ ေနာက္ခါ ပေဇာင္ပိုင္ျဖစ္လာ ဖို႕လဲဆိုစြာကိုေတာ့ အားလံုး၀ိုင္းလို႕စိုင္းစားကတ္ပါဖိ……….။

ရခိုင္တိအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ေအျပႆနာတိ ပ႗ိပကၡတိကိုေျဖယွင္းဖို႕ဆိုစြာထက္ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းလာကတ္ ေအာင္ အေထာက္အကူေခ်တခုျဖစ္ဖို႕လားလို႕ စိုင္းစားမိပနာ က်ေနာ္လြန္ခေရ (၇-၈ ႏွစ္၊ အတိအက်မမွတ္မိ)ေလာက္က က်ေနာ္နန္႕တတူနီဖူးခေရ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေခ်တေယာက္၊ ရဲေဖာ္ရဲဖက္ေခ်တေယာက္ ေျပာဖူးခ ေရစကားတခြန္းကို မွ်၀ီပီးခ်င္ပါေရ။ ေအစကားကိုေျပာခေရ ရခိုင္သားေခ်စြာ က်ေနာ့္ထက္အသက္အရြယ္ အရေသာ္၄င္း၊ အတိြအႀကံဳ၊ ပညာဇာေလာက္ပင္ငယ္ပါပက္စီ။ မွတ္သားသင့္ေရစကားတခြန္းျဖစ္လို႕ ေအ ေလာက္အခ်ိန္ၾကာလားခေကေလ့ က်ေနာ့္နားထဲကမထြက္သိမ့္ပိုင္ မွတ္သားထိုက္ေတ စကားတခြန္းေလ့ျဖစ္ လို႕ ဂနိထိအမွတ္ရနီပါသိမ့္ေရ။ ယင္းကေလေခ် က်ေနာ့္ကိုေျပာဖူးခေရ စကားကေတာ့”က်ေနာ့္ဘ၀မွာ ရခိုင္သား(လူမ်ိဳး)နန္႕ ဇာအေၾကာင္းနန္႕ပင္ျဖစ္ျဖစ္ လံုး၀ရန္မျဖစ္စီရ ဆိုၿပီးေက ဆံုးျဖတ္ထားပါေရ”လို႕ ေျပာခပါေရ။ ယင္းသူေခ်ကိုယ္တိုင္ေလ့ ဆံုးျဖတ္ထားေရအတိုင္း လံုး၀ရန္မျဖစ္ေတပိုင္ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေလ့ ထိပ္တိုက္တိြကတ္ရဖို႕ ျပႆနာတိ၊ ပ႗ိပကၡတိကို ယင္းစကားေခ်တခြန္းေၾကာင့္ အမ်ားႀကီးေယွာင္ယွား ႏိုင္ခပါေရ။ က်ေနာ္ပီးခ်င္ေရ မက္ေဆ့(ခ်္)က ရခိုင္စကားနန္႕ဆိုေက ေရာဂါျဖစ္နီေရလူတိအတြက္ ေတာဆီး ေတာင္ဆီးအဆင့္ေလာက္ရာ ျဖစ္ခ်င္ေကျဖစ္နီပါဖို႕။ ေယေကေလ့ တေယာက္ပင္သက္သာသာ၊ ႏွစ္ေယာက္ ပင္ သက္သာသာ….သက္သာေရလူဟိေက က်ေနာ္ေက်နပ္ပါေရ…….။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္စြာနန္႕ တေယာက္နန္႕တေယာက္ခ်စ္ခင္၊ ကူညီရိုင္းပင္းႏိုင္ကတ္ ပါစီ……….

ခိုင္ထြန္းထြန္း