mandag 15. april 2013

အားေက စာဖတ္ကတ္

ဂိုးဘဲလ္ဆိုေရလူစြာ အငယ္ေခ်ကပင္ သသြက္လလက္နန္႕ ဥာဏ္ပညာေလ့ ထက္ျမက္ေတ။ ယေကေလ့ အသက္(၅)ႏွစ္သားေလာက္မာ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ဘနာ လီငန္းလိုက္လားၿပီးေက ခဲြစိတ္ကုသမႈခံလိုက္ရေရ။ ဆီးပညာတိကေလ့ ဂနိအခ်ိန္ခါပိုင္ မတိုးတက္သိမ့္ေရအတြက္ ယင္းခဲြစိတ္ကုသမႈေၾကာင့္ ဘယ္ဖက္ၿခီေထာက္စြာ ညာဖက္ၿခီေထာက္ထက္ (၄)လကၼ တိုလားခဘနာ ေထာ့က်ိဳးဘ၀ကို နိခ်င္းရက္ခ်င္းေရာက္လားခေရ။ ယင္းပိုင္ ေထာ့က်ိဳးဘ၀ကိုေရာက္လားခေရအတြက္ ေက်ာင္းမာ အေပါင္းအသင္းတိၾကားထဲမာ အႏိွမ္ခံဘ၀နန္႕ ေပါင္းဖို႕သင္းဖို႕လူမဟိ။ ေနာက္ဆံုး အကို(၂)ေယာက္ေတာင္ သူ႕ေၾကာင့္မ်က္ႏွာငယ္ရေရဆိုဘနာ အေပါင္းအသင္းမလုပ္ကတ္။ ယေကေလ့ ဂိုးဘဲလ္မာ မိတ္ေဆြအစစ္တိကို ၾဟာလို႕တိြခီေရ။ ယင္းမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းတိစြာ သက္ဟိလူတိေတာ့မဟုတ္။ သက္မဲ့စာအုပ္တိျဖစ္ေတ။ သူစြာတခ်ိန္လံုး ထပ္ခိုးအခန္းေခ်ထဲမာနီဘနာ တခ်ိန္လံုးစာဖတ္ေတ။ တိြသမွ်စာအုပ္၊ ရသမွ်စာအုပ္၊ စာအုပ္ဆိုေက ဇာစာအုပ္ပင္ျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးကိုဖတ္ေတ။ စြယ္စံုက်မ္းတိကို အစကနီအဆံုးထိ ရြီလို႕မရေအာင္ အေခါက္ေပါင္းအမ်ားႀကီးဖတ္ေတ။ ယင္းပိုင္နန္႕ သူစြာေရ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းမာ ဟစ္တလာမဟိဘဲ ဂိုးဘဲလ္ဆိုေရလူ ဟိႏိုင္ဖို႕မဟုတ္ပိုင္ ဂိုးဘဲလ္မဟိဘဲနန္႕ေလ့ ဟစ္တလာဆိုစြာ ေဒေလာက္ထိ ဘုန္းတဂိုးႀကီးလီဖို႕မဟုတ္လို႕ ေျပာရေလာက္ေအာင္ နာဇီပါတီမာ စည္းရံုးေရး၊ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရး၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္နန္႕ ဂ်ာမဏီမာ ဟစ္တလာၿပီးေက အေတာ္ဆံုးလူတေယာက္ျဖစ္ေတ။ အကၽြန္႕ကိုယ္တိြအျဖစ္အပ်က္ေခ်တခုကို ထပ္လို႕တင္ျပရဖို႕ဆိုေက အကၽြန္တပ္ေပါင္းစုတခုမာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နီခေရအခ်ိန္က လူမ်ိဳးစုေခ်တခုကို တပ္ေပါင္းစုမာ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္သြင္းဖို႕အတြက္ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕၀င္ေဂါင္းေဆာင္တေယာက္က စကားႀကံဳ(ပဲြစားလုပ္ဘနာ) ယူလာလတ္ေတ။ ယင္း Agenda ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမာ အဆိုတင္သြင္းေရ။ ေယခါ ယင္းလူမ်ိဳးစုေခ်နန္႕ သက္ဆိုင္ေရလူမ်ိဳးစုက ယင္းလူမ်ိဳးစုေခ်စြာ ငရို႕လူမ်ိဳးရာျဖစ္ေတဆိုေရအေၾကာင္းကို သမိုင္းအခ်က္အလက္နန္႕ ခ်က္က်လက္က် ျပန္လို႕ေခ်ပလိုက္ႏိုင္ေရအတြက္ ယင္းလူမ်ိဳးစုေခ်ကို အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ လက္မခံဖို႕ သေဘာထားက်လားေရ။ အဆိုတင္သြင္းလာေရလူထက္ ျပန္လို႕ေခ်ပေရလူစြာ စာတိအမ်ားႀကီးဖတ္ထားလို႕၊ အတိြအႀကံဳဗဟုသုတမ်ားလို႕ ကိုယ္ျဖစ္စီခ်င္စြာကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္လိုက္စြာျဖစ္ေတ။ အကၽြန္ရို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအနီနန္႕ အထက္မာေဖာ္ျပခေရပိုင္ အျဖစ္အပ်က္ေခ်တိ တနိန္႕မဟုတ္ေကတနိန္႕ ေအာက္သား(သို႕)ကုလားတိနန္႕ ေျပာကိုေျပာလာကတ္ရဖို႕။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ရို႕တိ ယင္းသူရို႕တိထက္ပိုလို႕ သိထား၊ တတ္ထားဖို႕လိုေရ။ ယင္းပိုင္ ယွဥ္လို႕မေျပာႏိုင္ခလို႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တပိုင္းပဲ့ပါလားခယာ။ ေဒတခါဆိုေက ရခိုင္ျပည္ပါေပ်ာက္လားႏိုင္ေရ။ ေဒမာဟိေရ ညီအကိုေမာင္ႏွမတိကို အားေရအခ်ိန္တိမာ စာဖတ္ကတ္ဖို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ဘာေရ။ အမိ၊ အဖတိကိုေလ့ အေခ်တိကို စာဖတ္ဖို႕အက်င့္ဟိလာေအာင္ ေလ့က်င့္ပီးကတ္ပါ။ ကာတြန္းစာအုပ္၊ ၀ထုစာအုပ္ဖတ္ေက ရည္းစားထားဖို႕တတ္ေတဆိုေရ စုတ္ပီစုတ္ပက္ အေတြးအေခၚတိကို ဂုကပင္စလို႕ ေဂါင္းထဲက ထုတ္ပလိုက္ကတ္ဖိ။ Free4waddy