onsdag 7. september 2011

စနစ္နန္႕ လူ

ကမၻာ့တိုင္းျပည္တိမာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တိ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားဘနာ ဟိကတ္ေတ။ ဆိုရွယ္လစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၊ အရင္းရွင္စနစ္္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္၊ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ ဆုိဘနာ ဟိကတ္ေတ။
- အာဏာရွင္စနစ္နန္႕ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ကလဲြေက က်န္ေရစနစ္တိစြာ ႏိုင္ငံေရးကိုကၽြမ္းက်င္ေရ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးတိ ရီးဆဲြထားစြာျဖစ္လို႕ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေကာင္းေရစနစ္တိေဂ်းယာမ်ားေရ။ အဓိက အုပ္ခ်ဳပ္ေတလူတိေၾကာင့္ရာ အနိမ့္၊ အျမင့္၊ အတက္၊ အက် ကြာျခားလားစြာျဖစ္ေတ။ ဇာေလာက္ေကာင္းေရကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္နီလီပက္စီ အေမာင္းမတတ္ေက တိုက္ဖို႕၊ ေမွာက္ဖို႕၊ ေနာက္ဆံုးစုတ္ျပတ္သတ္လီဖို႕စြာ ေသခ်ာေရ။ ယင္းပိုင္ယာ စနစ္ဇာေလာက္ပင္ေကာင္းေကာင္း ယင္းစနစ္ကိုေမာင္းႏွင္ေရ အစိုးရမေကာင္းေက ယင္းတိုင္းျပည္ကလူတိ ခြီးျဖစ္စြာယာ။

အရာ ဥပမာတခုျပရဖို႕ဆိုေက အကၽြန္ရို႕ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ မေကာင္းေၾကာင္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ သတ္သြင္းခံလာဂတ္ရလို႕ ကြန္ျမဴနစ္လို႕အသံၾကားလိုက္ေကပင္ ၾကက္သိန္းထလားေရပိုင္ ခံစားကတ္ရေရ။ ဂနိအခ်ိန္မာ ကမၻာႀကီးမာ အေမရိကန္ကိုအားက်ဘနာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ အရင္းရွင္စနစ္တိ ေပၚျပဴလာပိုင္ျဖစ္လာေရ။ ယေကေလ့ ဂနိလက္ဟိအေျခအေန အမွန္မာ ဆင္းရဲသားအေျခခံေရ၊ သာတူညီမွ်ေကာင္းစားေရး၀ါဒ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဘားမာ လူအမ်ားအထင္ႀကီးေလးစားခံနီရေရ အေမရိကန္စြာ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္း အမ်ားႀကီး ဒါေဒါင္က်နီေရ။ ကမၻာ့အရင္းရွင္ႀကီး အေမရိကန္က ဆင္းရဲသား သာတူညီမွ် ေကာင္းစားေရး၀ါဒ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္နန္႕ အုပ္ခ်ဳပ္နီေရ တရုတ္ကို ဒါေဒါင္ပီးမက်ီေလာက္ေအာင္ ဟိနီေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ စနစ္ဆိုစြာ ပညတ္ခ်က္တခုရာျဖစ္ၿပီးေက တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေတလူတိကရာ အဓိကက်ေရဆိုစြာကို ေဒခ်င့္က သက္သီျပနီေရ။ စနစ္နန္႕လူမာ လူရာအဓိကျဖစ္ေတ။

ဗမာျပည္မာေလ့ ယင္းပိုင္ယာ၊ ေန၀င္းတသက္လံုးနီးပါး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္နန္႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခေရ။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္မေကာင္းလို႕ မဟုတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရအေကာင္တိ စစ္တပ္အားကိုးနန္႕ အာဏာကိုမတရားယူဘနာ စိတ္ထင္တိုင္းေမာင္းနီခလို႕ တိုင္းျပည္ပင္လယ္ထဲကို ထုိးက်လားစြာျဖစ္ေတ။

အရာ အဂု ဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ဆိုဘနာ မိုးဦးက် ဖဘူတိေအာ္ပိုင္ ေအာ္နီဂတ္ျပန္ယာ။ ေအာ္ခ်င္ပိုင္ေအာ္နီကတ္လီ၊ ဂနိလက္ဟိလႊတ္ေတာ္မာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုစြာကို အိမ္မက္ေတာင္မက္လို႕မရသိမ့္ အေျခအေနမာဟိေရ။

ေဒပိုင္မ်ိဳးအေျခအေနမာေတာင္ ဟိုတရက္နိက လႊတ္ေတာ္မာအသံတသံၾကားလိုက္ေတ။ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္က သူရို႕ျပည္နယ္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ေတအတြက္နန္႕ တျခားတိုင္းေဒသႀကီးတိ၊ ျပည္နယ္အစိုးရတိကို ဗဟိုအစိုးရက ေဖ့သွ်ာခဲြတမ္း (၁၀၀၀) ခ်ပီးေရဆိုေဂ သူရို႕ျပည္နယ္ကို (၁၂၀၀) ေလာက္ ပီးသင့္ေရဆိုဘနာ ေတာင္းလာစြာတိြရေရ။ ေဒခ်င့္စြာေရ ယင္းသူရို႕တိေမွ်ာ္လင့္နီေရ၊ ေခ်ာင္းနီေရ ဖက္ဒရယ္ အႏွစ္သာရ၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္နန္႕ အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေတ။ ဖက္ဒရယ္ဆိုေရ “ဆင္ျဖဴ” ကို မွီဘနာ ႀကံရည္စုတ္ဖို႕ ေခ်ာင္းနီဂတ္ေတဆိုစြာကို ျပလိုက္စြာျဖစ္ေတ။ ေအာက္သားတိေလ့ အတူတူယာ။ ဒို႕တာ၀န္အေရးသံုးပါးဆိုဘနာ လူၾကားေကာင္းေအာင္ “အူ” ျပနီဂတ္စြာရာျဖစ္ေတ။ ယင္းသူရို႕ ၀မ္းထဲမာ အူဇာႏွစ္ေခြဟိလဲဆိုစြာကအစ ခ်ေျဂာင္းကို ေၾကာင္းလို႕ျမင္ေရ။

အမွန္အကန္စစ္မွန္ေရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္နန္႕လားေရဆိုခေဂေတာင္ ျပည္နယ္တခုနန္႕တခု၊ တိုင္းတတိုင္းနန္႕ တတိုင္းကို တညီတည္းလုပ္လို႕မရ။ ယင္းျပည္နယ္တိ၊ တိုင္းတိမာဟိနီေရ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္တိ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတိနန္႕ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရတိ၏ စီမံခန္႕ခဲြမႈ၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မာ မူတည္ဘနာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟနီဖို႕စြာက ေသခ်ာေရ။ ဗဟိုအစိုးရအနီနန္႕ ခ်မ္းသာေရျပည္နယ္က ေဖ့သွ်ာတိကို ဒျမတိုက္ဘနာ ဆင္းရဲေရျပည္နယ္တိကို ပီးခြင့္မဟိ။ ဂနိ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျမစ္ကပင္ ေနာင္းနီေရတိုင္းျပည္တိမာေလ့ ယင္းပိုင္ယာ။ ျပည္နယ္ေလာက္ကို မေျပာေက့၊ ခရိုင္တခုနန္႕ တခုေတာင္ စီးပြါးေရအေျခအေန မတူဂတ္။

ယင္းပိုင္ဆိုေက ဗမာျပည္မာ အတိုက္အခံလုပ္နီဂတ္ေတ ေအာက္သားနတ္ေယာင္ဂါးအုပ္စုတိနန္႕ တျခားတိုင္းရင္းသားတခ်ိဳ႕ ဇာျဖစ္လို႕ ဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ဆိုစြာကို ငငမ္းတက္လို႕ လိုခ်င္နီဂတ္လဲဆိုစြာကို ျမင္ကတ္ဖို႕ထင္ေရ။

ယင္းခ်င့္မာ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးနာေမခံ ရခိုင္တခ်ိဳ႕က “သူမ်ားေယာင္လို႕လိုက္ေယာင္…အေမာင္ ေတာင္မွန္းမသိ၊ ေျမာက္မွန္းမသိ” ေနာက္က လိုက္ေအာ္နီကတ္ေတ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း စိေခ်ေထာက္ျပခီေဂ “ ေအာင္ဆန္း သဂ်လီသံနန္႕” လာ “ေဟာင္”ေရ အေကာင္တိက ဟိသိမ့္ေရ။ ယင္းပိုင္အေကာင္တိကို ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း မမီးခင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုေရစာလံုးကို အဂၤလိပ္ပိုင္ မၾကည့္ဘဲ တခ်က္ေပါင္းျပလို႕ ေျပာလိုက္ေက ႏွိမ္ေရလို႕ေျပာဖို႕။ မေျပာယာ။

ေအး…ေဒါသသံတိ ႀဟိကိုဆက္ပါလားေက မေကာင္း။ ေဒေလာက္နန္႕ တံ့လိုက္ေမဖိ။ ေနာက္ဆံုး ေျပာခ်င္စြာက “စနစ္ကို ယံုေရ၊ လူကို မယံု” ။ ယံုေရလူတိ ရခိုင္ျပည္ကထြက္ေတဆီကို ျဖည့္ဘနာ ယင္းေကာင္တိေမာင္းဖို႕ ဖက္ဒရယ္ကားႀကီးမာ ေနာက္ကတဲြလို႕ လိုက္လီကတ္ဖိ………………။

Free4waddy