mandag 5. desember 2011

အာဏာရွင္နန္႕ ေဘာ္လံုး

ေလာကမာ လူလို႕ျဖစ္လာေဂ လူတေယာက္မာ အနည္းဆံုး၀ါသနာတခုစီဟိကတ္ေတ။ Free4waddy ရို႕ဆိုေဂ ၀ါသနာတိမ်ားအားႀကီးလို႕ ျမင္စြာကိုပ်င္ပလိုက္ခ်င္ေရ။ အရက္၀ိုင္းတိြေက က်ိဳက္ပလိုက္ခ်င္ေရ၊ ဖဲ၀ိုင္းျမင္ေက ေဖ်ာင္းပလိုက္ခ်င္ေရ။ ပဆစ္၀ိုင္းတိြေက ႀကိြပလိုက္ခ်င္ေရ။ သေဖာေျပာျပစြာ - အရာ အေဂါင့္ထင္နီကတ္ဖို႕သိမ့္ း)။

ေဒနိ သတင္းစာတခုမာ သတင္းေခ်တပုဒ္ဖတ္မိလို႕ ယင္းခ်င့္ကို အကၽြန္ေလ့ စိတ္ေလ့၀င္စားေရ။ ေနာက္ၿပီးေက တတ္ထားေရစာတလံုးႏွစ္လံုးကို ျပန္မမိလားရေအာင္ အိုးကပ္ဟင္းက်န္ေခ်တိကို မသိုးလားရေအာင္ ခြင္မာတည္ဘနာ ျပန္ေဆာက္ပစ္ေတသေဖာနန္႕ ဘာသာျပန္ဘနာ ေဒမာဟိေရ ကာ၀မ္းရို႕ကို ေဖာက္သည္ခ်လိုက္စြာပါရာ။

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက Lars C. Tisell ဆုိေရ အလြတ္သတင္းေထာက္ေယာက္နန္႕ ကမၻာၿမီတနီရာက အာဏာရွင္ေဟာင္းတေယာက္ရို႕ ေဘာလံုးနန္႕ပတ္သက္လို႕ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခကတ္ေတအေၾကာင္းကို ေဒနိသတင္းစာတေစာင္မာ ဖတ္လိုက္ရေရ။ ယင္း အာဏာရွင္စြာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက ေဘာလံုးအသင္း Malmo FF ဆိုေရ ကလပ္အသင္းကို သူ႕ႏိုင္ငံမာဟိေရ ရနံဆီနန္႕၀ယ္ဖို႕အတြက္ စကားေျပာျဖစ္ခကတ္ေတ။
၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊ ဥေရာပခ်န္ပီယံဖလားမာ Malmo FF အသင္းနန္႕ Monaco အသင္းရို႕ ကဇက္ၿပီးေရေနာက္ပိုင္းမာ ယင္းအာဏာရွင္စြာ Malmo FF အသင္းကို ကေဂါင္းစိတ္၀င္စားလားခေရ။

ယင္းပိုင္စိတ္၀င္စားလားခၿပီးေရေနာက္ပိုင္းမာ ယင္း Malmo FF အသင္းတသင္းလံုးကို၀ယ္ဖို႕အထိ စကားေျပာလာေရ။
Lars C. Tisell ေရ ယင္းအခ်ိန္က အာဖရိကတိုက္က တိုင္းျပည္တိမာလွည့္လည္ဘနာ အလြတ္သတင္းေထာက္လုပ္နီေရအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီးေက ယင္းအာဏာရွင္ကေလ့ တိုင္းျပည္အာဏာကို ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကပင္ အာဏာသိမ္းဘနာ အုပ္ခ်ဳပ္နီေရကာလျဖစ္ေတ။

ပထမဆံုးအဆက္အသြယ္ရစြာကေတာ့ ၁၉၆၉ခုႏွစ္၊ စက္တဘၤာလ၊ အာဏာစသိမ္းေရအပါတ္ထမာပါ။ ယင္းအခ်ိန္က အကၽြန္စြာ အကၽြန္႕ဘာဘာအလြတ္သတင္းေထာက္နန္႕တတူ ယင္းႏိုင္ငံထဲမာ ဟိနီခဘာေရ။ ဘာဘာက ဆြီဒင္နန္႕ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံတိက သတင္းစာတိအတြက္ အလြတ္သတင္းေထာက္လုပ္နီေရအခ်ိန္ပါ။ အကၽြန္ယင္းအာဏာရွင္ဇာတိၿမိဳ႕ကိုလားလည္ေရအခ်ိန္မာ Malmo FF နန္႕ Monaco အသင္းရို႕ ဥေရာပခ်န္ပီယံဖလားေက်ာက္ၿပီးလားခကတ္စြာ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ၾကာလားခပါယာ။ ယေကေလ့ ယင္းအာဏာရွင္ေရ Malmo FF ကဇက္ပံု၊ ကဇတ္နည္းတိကို အဂုထက္ထိ စဲြမက္နီတုန္းပါသိမ့္။
ယင္းအာဏာရွင္စြာ ျမင္းတိကို၀ါသနာပါေရပိုင္ ေဘာလံုးကိုေလ့ ကေဂါင္းစိတ္၀င္စားပါေရ။ ယင္းအာဏာရွင္စြာ Monaco မင္းသားနန္႕ေလ့ အဆက္အဆံဟိပါေရ။ Lars C. Tisell နန္႕တိြေရခါ ယင္းအာဏာရွင္ကမီးပါေရ -

အာဏာရွင္။ ။ “ Malmo FF အသင္းကို၀ယ္ဖို႕ဆိုေက သူရို႕တိ စ်ီးဇာေလာက္ေတာင္းဖို႕လို႕ မင္းထင္လဲ”
Lars C. Tisell။ ။ ေဘာလံုးကို ငါ့ေလ့ကေကာင္းခ်စ္ေတလူတေယာက္ရာ။ ယေကေလ့ ယင္းအသင္း စီးပြါးေရးအေျခအေနကို မသိလို႕ စ်ီးဇာေလာက္ေတာင္းႏိုင္ေရဆိုစြာကို ငါမေျပာႏိုင္။
ယၿပီးေက တဆက္တည္း Lars C. Tisell က ယင္းအာဏာရွင္ကို “ မင္းကကား ဇာေလာက္ပီးႏိုင္ဖို႕လဲ” ဆိုဘနာ ျပန္မီးလိုက္ေတ။ အာဏာရွင္ျပန္ေျဖလိုက္စြာက “ မင္း ငါ့ကို ေဖ့သွ်ာအေၾကာင္းနန္႕ပါတ္သက္လို႕ မီးစရာအေၾကာင္းမဟိ။ လာမေျပာေက့…ငါ့ (ငါ့တိုင္းျပည္)မာ ရနံဆီတိ မကန္ဟိေရ” လတ္။

ယေကေလ့ ယင္းအာဏာရွင္အနီနန္႕ ယင္းပိုင္ေဘာလံုးအသင္းတခု၀ယ္ဖို႕စြာကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္မေျပာ၀ံ့၊ တခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္လားခေဂ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္လာဖို႕ျပႆနာတိကို သူေၾကာက္ပံုရပါေရ။
ယင္းပိုင္နန္႕ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းကာလကပင္ သူနန္႕အာဏာရွင္အဆက္အသြယ္ျပတ္လားေရပိုင္ အာဏာရွင္အနီနန္႕ေလ့ တျခားႏိုင္ငံေရးအရႈပ္အထြီးတိမာ လံုးပမ္းနီရလို႕ ေဘာလံုးကိုစိတ္၀င္စားမႈကေလ့ နည္းပါးလားပါေရ။

အာဏာရွင္စိတ္ကူးစြာ စားပဲြခံုထက္က စာရြက္အဆင့္ေလာက္ရာဟိခၿပီးေက အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕၊ လက္မွတ္ထိုးေရအဆင့္ကို မေရာက္ႏိုင္ခပါ။
ဆြီဒင္ Express သတင္းစာမာေတာ့ ၁၉၇၆-၉၈ ထိ Malmo FF အသင္းမန္ေနဂ်ာ Cavalli Bjorkman နန္႕ အဆက္အသြယ္ဟိခကတ္ေတဆိုဘနာ ရီးသားေဖာ္ျပေကေလ့ သူနန္႕အာဏာရွင္ဖက္ကလူတိ တရား၀င္ဆက္သြယ္ခစြာ တခါေလ့ မဟိဖူးခဆိုဘနာ ျငင္းလားပါေရ။

အာဏာရွင္ ဇာသူလဲ စာဖတ္ေတလူတိ အေျဖပီးကတ္ပါ း)။

အတတ္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစားဘနာ ရခိုင္ပိုင္ျပန္ထားစြာပါ။ ဖတ္ရ အဆင္မေျပစြာတိဟိခ်င္ဟိပါဖို႕။ ဟိေက ပပြင့္လလင္းေ၀ဖန္ပီးကတ္ပါ။ ေနာက္ ရီးျဖစ္ေက ေဒထက္ပိုေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားပီးပါေမ။

အားလံုးကိုခင္မင္စြာနန္႕ -
Free4waddy

tirsdag 15. november 2011

ဘ၀တကၠသိုလ္က မွတ္စုေခ်တိ

ဘ၀တကၠသိုလ္က မွတ္စုေခ်တိ

လူတေယာက္ခ်င္းကပင္ စပနာ လူမ်ိဳးတခု၊ တိုင္းျပည္တခုထိလွမ္းၾကည့္လိုက္လို႕ အဆင့္အတန္းဆိုစြာကို အၾကမ္းဖ်င္းခဲြၾကည့္ဖို႕ဆိုေက သူရို႕၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနန္႕ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိကို ၾကည့္ဘနာခဲြရဖို႕။ ေဒနီရာမာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ဟန္ေဆာင္ဖံုးကြယ္လို႕ ရႏိုင္ေကေလ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက ဟန္ေဆာင္ဖံုးကြယ္ဖို႕ ထင္သေလာက္မလြယ္ႏိုင္။ ယင္းဇူးနန္႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထက္ ပိုအၿခီခံက်ေရ။ ယင္းစိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၿခီခံစြာ ဇာကလာလဲလို႕ ၿခီရာေကာက္လိုက္ေက ယင္းလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းနန္႕ ယင္းႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္က ပံုစံထုဘနာ ပံုသြင္းပီးလိုက္စြာျဖစ္ေတ။ ေဒနီရာမာ အကၽြန္တင္ျပခ်င္စြာက ဗမာျပည္ပညာေရးစနစ္ထဲက “မေရာင္ရာ ဆီလူး” ဆိုပိုင္ လုိက္လုပ္နီေရစြာတိကို အကၽြန္ေလ့လာထားေရ တျခားႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕က ပညာေရးစနစ္တိနန္႕ ႏႈိင္းယွည္ျပခ်င္လို႕။ ယေကေလ့ စာပုဒ္ရွည္လားေက ကိုယ့္လူတိဖတ္ရစြာ ညီးေငြ႕လားလတ္ေမေၾကာက္လို႕ သူမ်ားႏိုင္ငံအေၾကာင္းမေျပာခင္…အကၽြန္ရို႕ျဖတ္သန္းနီဂတ္ရေရဘ၀တိကို အယင္ၾကည့္ကတ္ေမ။

စာသင္ခန္းထဲကို ဆရာ၊ ဆရာမ ၀င္လာစြာနန္႕ “မဂၤလာပါ ဆရာ၊ ဆရာမ” လို႕ ႏႈတ္ဆက္ကတ္စြာ အက်င့္ေခ်ေကာင္းေရ။ ယေကေလ့ တဖက္မာျပန္ၾကည့္ေက ရခိုင္ျပည္၊ ဗမာျပည္အတိုင္းအတာနန္႕ ယင္းစကားလံုးစြာေရ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေခ်တိ၏ ရင္ထဲ၊ အသဲထဲက နနစ္ကကာလာေရစကားလံုးမဟုတ္ဘဲနန္႕ နိစၥဓူ၀ လုပ္ရိုးလုပ္စိုင္တခုကို လူမ်ားေအာ္လို႕ လိုက္ေအာ္လိုက္ရစြာေလာက္ရာျဖစ္ေတလို႕ ယူဆလို႕ရေရ။ ယင္းပိုင္ ရင္ထဲကလာေရစကားမဟုတ္လို႕ေလ့ အခ်င္းခ်င္းတိၾကားမာ တေယာက္ကိုတေယာက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးမႈတိျဖစ္မလာႏိုင္စြာျဖစ္ေတ။ ယၿပီးေက အခန္းထဲမာ “ၾသကာသ….ၾသကာသ…”နိတိုင္းဆိုနီရစြာေခ်နန္႕ေလ့ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းမႈတိ၊ ေလာကႀကီးကို အျပဳသေဖာေဆာင္ဘနာ အေကာင္းျမင္တတ္ေတ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံခြင့္လႊတ္တတ္ေတစိတ္ဓါတ္တိ အျမစ္မတြယ္လာႏိုင္ဆိုစြာကို အ၀ီးကိုလားၾကည့္စရာမလို။ ဂနိ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအပါအ၀င္ ဗမာတျပည္လံုးမာျဖစ္ပ်က္နီဂတ္ေတ ျပႆနာေပါင္းစံုကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ေရ။

အကၽြန္ အထက္မာေျပာခစြာတိကို လူစကားတတ္ေတ အဘုေခ်တိေလာက္ကိုမေျပာေက့..ေမာက္တင္ေခ်၊ ဇရြက္ေခ်၊ က်ီးေခ်တိကို သင္ပီးထားေကေတာင္ ယင္းပိုင္အသံမ်ိဳးထြက္ဖို႕တတ္ေတ။ လူမေျပာေက့ တိရိစၦာန္ေတာင္ လုပ္ႏိုင္ေရ။ အကၽြန္ရို႕ဆိုေက (၂)တန္းႏွစ္ခါ တႏွစ္လံုး “ဣတိပိေသာ ဘဂ၀ါ”ကို ဆိုရေရ။ ဂုထိေတာင္ အလြတ္ရနီသိမ့္ေရ။ ယေကေလ့ အဓိပၸါယ္ဇာလဲလို႕မီးေက ဂုထက္ထိ ဂဃနဏမသိမ့္။ ယေက ဇာအဓိပၸါယ္ဟိလဲ။ ယင္းပိုင္အခ်ိန္တိမာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တိ၊ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္စိတ္တိ၊ လူတေယာက္မာ ဟိသင့္ေရ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိ၊ ကိုယ္ကာယ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ အစဟိေရစြာတိ လက္တိြအသံုးခ်လို႕ရဖို႕၊ အက်ိဳးဟိဖို႕ နည္းလမ္းတိအမ်ားႀကီးဟိေရ။

အၿခီခံပညာအဆင့္မာ ယင္းပိုင္စြာတိကို မသင္ပီးလိုက္ေတအျပင္ “ကိုယ္ကလဲြေက ကိုယ့္ဒူးကိုေတာင္ ကိုယ္မယံုေဂ”့….လတ္။ ဗမာျပည္ဖြတ္ေခါင္းဆိုးျဖစ္နီရေရအေၾကာင္းရင္းတိထဲမာ ေဒခ်င့္ေလ့တခုပါေရ။ ကိုယ့္မိသားစုအခ်င္းခ်င္း၊ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းအခ်င္းခ်င္း၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းတေယာက္ကိုတေယာက္ မယံုၾကည္လိုက္ယာဆိုေလာက္ကပင္ စိုင္းစားရာၾကည့္လီကတ္ဖိ။ အႀကီးသန္ကိုလားမစိုင္းစားေက့။ ကိုယ့္အိမ္ေခ်တအိမ္မာ တေယာက္ကိုတေယာက္ အယံုအၾကည္မဟိဆိုေက ယင္းအိမ္ေလာက္စိတ္ပ်က္ညီးေငြ႕စရာေကာင္းေရအိမ္ ကဗာမာဟိလီဖို႕မဟုတ္ယာ။ အဲ…ဗမာျပည္ဆိုေရတိုင္းျပည္မာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအဆက္ဆက္က တိုင္းသူျပည္သားတိကို ေဒပိုင္မ်ိဳးစိတ္ဓါတ္တိကို ရိုက္သြင္းထားေရေယ။ သူရို႕အခ်င္းခ်င္းေလ့ တေယာက္နန္႕တေယာက္မယံုၾကည္ေရပိုင္ တိုင္းသူျပည္သားတိကိုေလ့ တေယာက္နန္႕တေယာက္ ယယံုကၾကည္ သြီးစည္းညီညြတ္လားဖို႕စြာကို သီေအာင္ေၾကာက္ေတ။

ၾကည္လင္၊ ေတာက္ပ၊ စူးရွဘနာ ၾကင္းလို႕လင္းလို႕ ထုတ္ခ်င္းေပါက္ျမင္ႏိုင္စြမ္းဟိေရ ငရို႕စကၡဳ(၂)ကြင္းကို သံသယဆိုေရမႈိင္းနန္႕ အတိုက္ခံလိုက္ရလို႕ ၾကက္ခိုးတိကပ္နီကတ္ရေရ။ ႏုပ်ိဳ၊ လန္းဆန္း၊ တက္ႀကြနီေရ ငရို႕ဦးေႏွာက္တိကို အဆံုးမဟိႏိုင္ေရ ကၽြန္ဇာတ္ဆက္ကႏိုင္ဖို႕အတြက္ ဓါတ္ခဲြခန္းသြင္းပနာ ေဂ်ာင္ထိုးခံနီကတ္ရေရခါ အသက္ၾဟင္ယက္တန္းလန္း လူသီေကာင္ဘ၀ပိုင္ ျဖစ္နီကတ္ရေရ။ ယင္းအက်ိဳးဆက္တိက ေဒနိအကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ ေဒပိုင္အေျခအေနမ်ိဳးထိ ေရာက္လာကတ္ရျခင္း၏ အၿခီခံျပယုဂ္လို႕ဆိုေက လြန္ဖို႕မထင္။

ေနာက္စကားပံုတခုဟိသိမ့္ေရ….“ကိုယ္က်င့္တရားဆိုစြာ ခါး၀တ္ပုဆိုးပိုင္ ၿမဲၿမံနီရဖို႕”လတ္။ ခါးမာ၀တ္ထားေရ ဒေယာစြာ လူေရွ႕သူေရွ႕မာ အိေျႏၵေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ေလာက္၊ မကၽြတ္က်ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ရာ အာရံုစိုက္ႏိုင္ေရ။ ေယေတာင္ တခါတရီအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ လူေရွ႕သူေရွ႕မာ ကၽြတ္က်လားစြာတိဟိသိမ့္ယင့္။ လူမဟိေရနီရာ၊ ဆိတ္ကြယ္ေရနီရာ၊ ညဥ့္ခါ(အိပ္ေက) ကၽြတ္ယာ ယင္းဒေယာ။ ယေက ဇာမာလဲ…ယင္းသူရို႕ေျပာေရ ကိုယ္က်င့္တရား ဆိုစြာ။ ယင္းသူရို႕ေျပာေရ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုစြာ လူတိကိုဟန္ေဆာင္ဖို႕ သတ္သတ္ေျပာနီစြာေလာက္ရာဟိေရ။ ေဒခ်င့္က လူတိကို သူေတာ္ေကာင္းဟန္ေဆာင္တတ္ဖို႕ (hypocrisy) ျဖစ္ေအာင္ ေျပာေရအဆင့္ေလာက္ရာဟိေရ။

ေဒပိုင္ ပညာေရးစနစ္၊ ေဒပိုင္ႏိုင္ငံတိမာ ကၽြန္ဘ၀နန္႕ဇာတ္သြင္းခံနီကတ္ရလို႕ ေဒနိန္႕အကၽြန္ရို႕အခ်င္းခ်င္းၾကားမာ တေယာက္ကိုတေယာက္ မယံုႏိုင္၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္။ ေဒပိုင္ျဖစ္နီကတ္စြာတိကို မစိုင္းစားမိခါ မျပင္ႏိုင္ခကတ္ေကေလ့ စိုင္းစားမိေရအခ်ိန္မာ သတိတရားနန္႕ စိုင္းစားခ်င့္ခ်ိန္ဘနာ ရန္သူတိျဖစ္စီခ်င္ေရဆႏၵကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးမျဖစ္စီရ ဆိုေရစိတ္မ်ိဳးမြီးဘနာ အဖရခိုင္ျပည္အတြက္ သားေကာင္းသမီးေကာင္းတိ ျဖစ္ႏိုင္ဂတ္ပါစီလို႕ ဆုေတာင္းပီးလိုက္ပါေရ။

Free4waddy

lørdag 12. november 2011

ခုခံကာကြယ္စစ္က ေခ်မႈန္းေရးသို႕

အမွန္က က်ေနာ္ မလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္က စာရီးျခင္း။ ယင္းေနာက္မာ စည္းရံုးျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း….အစဟိေရ ယင္းပိုင္စြာေခ်တိ။ ဇာျဖစ္လို႕လဲဆိုေဂ အကၽြန္စကားကို ခ်ခ်ိဳသသာမေျပာတတ္၊ လူမ်ားနား၀င္ေအာင္ ေညာင့္လို႕ေခ် မေျပာတတ္။ ကိုယ္မေျပာတတ္ေတေကေလ့ ေျပာတတ္ေတလူတိ ေျပာဂတ္ပက္စီဆိုဘနာ အီးလို႕မနီ။ ယင္းပိုင္ေျပာတတ္ေတ လူမ်ိဳးတိကိုေလ့ မႀကိဳက္။ ဗီဇကပင္ မေကာင္းလို႕ ေျပာလို႕ရေရ း)။ အဂုေလ့ ေျပာပါဖို႕ယာေဒ။
ေျပာဖို႕အေၾကာင္းအရာက ရခိုင္နန္႕ကုလား တိုက္ပဲြအေၾကာင္း…………

ဂနိ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိျပည္ပ မီဒီယာသတင္းဌာနတိကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕သပိတ္ေမွာက္၊ ဆႏၵျပ၊ တိုက္ခိုက္နီကတ္ေတ။ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာတိကို မေက်နပ္ေက ကန္႕ကြက္ရဖို႕၊ ေျပာကတ္ရဖို႕။ ေဒခ်င့္စြာ အကၽြန္ရို႕ အခြင့္အေရးျဖစ္ေတ။ ယေကေလ့ ယင္းအလုပ္စြာ ထင္သေလာက္မထိေရာက္ဆိုစြာလက္တိြျဖစ္ေတ။ ယင္းသူရို႕ကို မလုပ္ေက့၊ မေျပာေက့၊ မေၾကာ္ျငာေက့ဆိုဘနာ လားေျပာလို႕မရ။ ယင္းေကာင္တိစြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေလ့ မဟုတ္။ ယၿပီးေက ယင္းခ်င့္စြာ ယင္းေကာင္တိမာ လုပ္စားနီဂတ္စြာတိ။ အကၽြန္က စာနန္႕ ဖုန္းနန္႕မဟုတ္။ ျပည္ပေရဒီယိုက လူတခ်ိဳ႕ကို လူခ်င္းတိြဘနာ စကားေျပာၿပီးယာ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္က်ခါေတာ့ ‘ဟုတ္ကဲ့ပါ၊ မလုပ္ပါဘူး၊ ဘာ၊ ညာနန္႕’ မ်က္ႏွာလႊဲေက ျပန္လုပ္ကတ္စြာယာ။ (အသံဖိုင္ပါ သိမ္းထားစြာဟိပါေရ)

ယင္းပိုင္ယာ….ကုလားတိကိုေလ့ Arakan လို႕မေျပာေက့။ Rohingya လို႕ မေအာ္ေက့ဆိုဘနာ လားေျပာလို႕မရ။ ယင္းသူရို႕လုပ္စရာဟိစြာကို လုပ္ကတ္ဖို႕စြာယာ။ ေအး အကၽြန္ရို႕စိုင္းစားကတ္ရဖို႕စြာက “ ငရို႕ ဇာလုပ္ကတ္ဖို႕လဲ “ ဆိုစြာကို ေဂါင္းအအီးနန္႕ စိုင္းစားကတ္ရဖို႕။ ကုလားတိုက္ကို က်ား၀င္ပိုင္ ကမၻာျပတ္ကို ပတ္ပနာ ေကာ္ႏွက္နီလို႕မရ။ ေကာက္ရိုးမီးပိုင္ တခ်က္ေခ် ဟုန္းဟုန္းေတာက္ပနာ သီက်လားလို႕ေလ့မျဖစ္။ အလွပ အေသအခ်ာ စနစ္တက်နန္႕တုန္႕ျပန္တတ္ဖို႕လိုလာယာ။ တိုက္ပဲြက ျဖစ္နီယာ…တိုက္ပဲြၾကားထဲမာ ကစိုင့္ကလ်ားနန္႕ ကူပါ၊ ကယ္ပါဆိုဘနာ ငပိကိုင္မိေရ ေမ်ာက္တိပိုင္ ၿပီးနီလို႕မရ။ က်ဥ္ဆံစာ မိလားဖို႕။

ဇာပိုင္တုန္႕ျပန္ကတ္ဖို႕လဲဆိုစြာကို စိုင္းစားမိခါ ပဌမတခ်က္က ဟုတ္စြာ၊ မဟုတ္စြာ အပထား။ ယင္းကုလားတိက ႏိုင္ငံတကာမာ အနည္းနန္႕အမ်ား ေထာက္ခံမႈရနီဂတ္ေတလို႕ ေျပာလို႕ရေရ။ ယင္းေကာင္တိ လိမ္စြာကို ခံနီဂတ္ရေရလို႕ေျပာေျပာ၊ ေဖ့သွ်ာနန္႕ေပါက္ေတလို႕ဆိုဆို ယင္းေကာင္တိကို လူလူခ်င္းဆိုေရအျမင္နန္႕ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ခ်င္းစာကတ္ေတ။ ဇာျဖစ္လို႕ ယင္းပိုင္ကိုယ္ခ်င္းစာလာကတ္လဲ။ ယင္းသူရို႕ေျပာေရစကားကို နား၀င္လို႕၊ ယင္းသူရို႕ရီးေရစာတိကို ဖတ္မိလို႕ျဖစ္ေတ။ ယင္းကုလားတိက ေဒနိ ေနာက္ဆံုးေပၚ အေမရိကန္လုပ္၊ ၿဗိတိန္လုပ္ “English” ဆိုေရ ေခတ္မီွလက္နက္တိနန္႕ ပစ္နီစြာမာ ရခိုင္တိက ဗႏၶဳလေခတ္ကသံုးခေရ “ေအာက္ခ်ီးစာ” လက္နက္နန္႕ လားတိုက္နီလို႕မရ။ ကမၻာမာ ဗမာျပည္ကလဲြေက တေကာင္ေလ့ နားမလည္။

ယင္းဇူးနန္႕ ရခိုင္သမိုင္း၊ ရိုးရာ၊ ယိုင္ေက်းမႈအမြီအႏွစ္၊ စာပီ အစဟိေရစြာတိကို ႏိုင္ငံတကာကပိုသိလာေအာင္ အဂၤလိပ္ပိုင္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕။ အဖဲြ႕အစည္းတိက ထုတ္ေတစတိတ္မန္းတိကိုေလ့ အဂၤလိပ္ပိုင္ထုတ္ကတ္ရဖို႕။ ကုလားဆိုးတိ အႏၱရာယ္၊ ယင္းေကာင္တိ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္တိ ဇာနည္းဇာဖံု ဟိေရဆိုစြာတိကအစ ဒီမိုကေရစီနန္႕ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုေရ အရီကိုၿခံဳဘနာ နယ္ေျမလုဖို႕ႀကိဳးစားနီေရဆိုစြာတိကို ကကြင္းကကြက္ေပၚလာႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပတတ္ကတ္ရဖို႕။ တခ်က္ခြပ္၊ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ သေဖာမ်ိဳးနန္႕ ကုလားအဖဲြ႕တိက ထိုင္းရို႕၊ မေလးသွ်ားရို႕ကို လူေမွာင္ခိုကူးနီစြာတိကို ေဖာ္ထုတ္ကတ္ရဖို႕။ (လူေမွာင္ခိုကုန္ကူးလို႕ ေအာင္ျမင္လားခေဂ ယင္းေကာင္တိအတြက္ေဖ့သွ်ာရေရ။ မေအာင္ျမင္ဘဲ အဖမ္းခံရကတ္ေက ကမၻာကိုပတ္လို႕ေအာ္ေရ။ ယေက ဘုမသိ၊ ဘမသိ အေနာက္ႏိုင္ငံတိကအေကာင္တိ ယင္းေကာင္တိကို လူသားခ်င္းစာနာေရဆိုဘနာလုပ္ေတ။ ကုလားဥာဏ္တိ……..)
ဂနိလက္ဟိအခ်ိန္မာ ကုလားတိကို ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားဘနာ အမုန္းခံလို႕တိုက္နီကတ္ေတ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ရို႕၊ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းရို႕၊ ေဒါက္တာအသွ်င္နာယကရို႕၊ ဆရာ ခင္ေမာင္ေစာရို႕တိဆိုစြာ လူႀကီးတိျဖစ္နီကတ္ယာ။ ေဒတာ၀န္တိကို လက္ဆင့္ကမ္းယူဖို႕ မ်ိဳးဆက္သစ္တိ အဆင္သင့္ျပင္ထားကတ္ရဖို႕ယာ။ ရခိုင္သမိုင္းပညာသွ်င္ေခ်တိ မြီးထုတ္ကတ္ရဖို႕။ အကၽြန္ရို႕ပိုင္အေကာင္ (၁၀၀၀)ေလာက္ အခြန္းေပါင္း တသိန္း္ ပစေပါက္ေအာင္ေျပာစြာနန္႕ ယင္းပိုင္ Dr. …ေခ်တလံုး ပဒံုးပါေရလူတေယာက္ တခြန္းေျပာစြာ ပိုထိေရာက္ေတ။

ေလာေလာစိုင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕၊ လက္တိြက်ဖို႕ထင္စြာအလုပ္က လက္ဟိထြက္နီၿပီးသား စာအုပ္၊ စာတမ္းတိထဲက ထိေရာက္ဖို႕အေၾကာင္းအရာေခ်တိကို ရြီးဘနာ အဂၤလိပ္ပိုင္ဘာသာျပန္ဖို႕ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္ေရ ေစတနာ့၀န္ထမ္း “volunteer” အဖဲြ႕ေခ်တခုဖဲြ႕ဘနာ လုပ္ႏိုင္ေက ပိုထိေရာက္ဖို႕ထင္ေရ။ ယင္းခ်င့္တိကို စာအုပ္စာတမ္းျပန္ထုတ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ေဖ့သွ်ာလိုေရ။ ယင္းလိုေရေဖ့သွ်ာတိကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမာဟိေရ သဌီးတိဘားက ေကာက္ရဖို႕။ ေဒခ်င့္စြာ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္ေတ။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ဖို႕အတြက္ ရန္သူလူ၊ မိတ္ေဆြလူဆိုဘနာ ခဲြျခားနီရဖို႕အခ်ိန္မဟုတ္။ ေနာက္ဆံုး အစိုးရအဖဲြ႕ဘားက ေထာက္ပံ့ပီးေကေလ့ ယင္းေဖ့သွ်ာကို လက္ခံရဖို႕စြာယာ။ ေဒတိုက္ပဲြမာ ႏိုင္ဖို႕လိုေရ။ မႏိုင္လို႕ မျဖစ္။ အခ်စ္နန္႕စစ္မာ တရားေရ၊ မတရားေရဆိုစြာ မဟိ။ အဓိက ႏိုင္ဖို႕ရာလိုေရ…………။
အားလံုး စိုင္းစားဆင္ျခင္ဘနာ ေဒထက္ေကာင္းေရ နည္းလမ္းတိရွာကတ္ပါ…………
Free4waddy

onsdag 7. september 2011

စနစ္နန္႕ လူ

ကမၻာ့တိုင္းျပည္တိမာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တိ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားဘနာ ဟိကတ္ေတ။ ဆိုရွယ္လစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၊ အရင္းရွင္စနစ္္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္၊ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ ဆုိဘနာ ဟိကတ္ေတ။
- အာဏာရွင္စနစ္နန္႕ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ကလဲြေက က်န္ေရစနစ္တိစြာ ႏိုင္ငံေရးကိုကၽြမ္းက်င္ေရ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးတိ ရီးဆဲြထားစြာျဖစ္လို႕ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေကာင္းေရစနစ္တိေဂ်းယာမ်ားေရ။ အဓိက အုပ္ခ်ဳပ္ေတလူတိေၾကာင့္ရာ အနိမ့္၊ အျမင့္၊ အတက္၊ အက် ကြာျခားလားစြာျဖစ္ေတ။ ဇာေလာက္ေကာင္းေရကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္နီလီပက္စီ အေမာင္းမတတ္ေက တိုက္ဖို႕၊ ေမွာက္ဖို႕၊ ေနာက္ဆံုးစုတ္ျပတ္သတ္လီဖို႕စြာ ေသခ်ာေရ။ ယင္းပိုင္ယာ စနစ္ဇာေလာက္ပင္ေကာင္းေကာင္း ယင္းစနစ္ကိုေမာင္းႏွင္ေရ အစိုးရမေကာင္းေက ယင္းတိုင္းျပည္ကလူတိ ခြီးျဖစ္စြာယာ။

အရာ ဥပမာတခုျပရဖို႕ဆိုေက အကၽြန္ရို႕ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ မေကာင္းေၾကာင္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ သတ္သြင္းခံလာဂတ္ရလို႕ ကြန္ျမဴနစ္လို႕အသံၾကားလိုက္ေကပင္ ၾကက္သိန္းထလားေရပိုင္ ခံစားကတ္ရေရ။ ဂနိအခ်ိန္မာ ကမၻာႀကီးမာ အေမရိကန္ကိုအားက်ဘနာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ အရင္းရွင္စနစ္တိ ေပၚျပဴလာပိုင္ျဖစ္လာေရ။ ယေကေလ့ ဂနိလက္ဟိအေျခအေန အမွန္မာ ဆင္းရဲသားအေျခခံေရ၊ သာတူညီမွ်ေကာင္းစားေရး၀ါဒ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဘားမာ လူအမ်ားအထင္ႀကီးေလးစားခံနီရေရ အေမရိကန္စြာ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္း အမ်ားႀကီး ဒါေဒါင္က်နီေရ။ ကမၻာ့အရင္းရွင္ႀကီး အေမရိကန္က ဆင္းရဲသား သာတူညီမွ် ေကာင္းစားေရး၀ါဒ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္နန္႕ အုပ္ခ်ဳပ္နီေရ တရုတ္ကို ဒါေဒါင္ပီးမက်ီေလာက္ေအာင္ ဟိနီေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ စနစ္ဆိုစြာ ပညတ္ခ်က္တခုရာျဖစ္ၿပီးေက တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေတလူတိကရာ အဓိကက်ေရဆိုစြာကို ေဒခ်င့္က သက္သီျပနီေရ။ စနစ္နန္႕လူမာ လူရာအဓိကျဖစ္ေတ။

ဗမာျပည္မာေလ့ ယင္းပိုင္ယာ၊ ေန၀င္းတသက္လံုးနီးပါး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္နန္႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခေရ။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္မေကာင္းလို႕ မဟုတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရအေကာင္တိ စစ္တပ္အားကိုးနန္႕ အာဏာကိုမတရားယူဘနာ စိတ္ထင္တိုင္းေမာင္းနီခလို႕ တိုင္းျပည္ပင္လယ္ထဲကို ထုိးက်လားစြာျဖစ္ေတ။

အရာ အဂု ဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ဆိုဘနာ မိုးဦးက် ဖဘူတိေအာ္ပိုင္ ေအာ္နီဂတ္ျပန္ယာ။ ေအာ္ခ်င္ပိုင္ေအာ္နီကတ္လီ၊ ဂနိလက္ဟိလႊတ္ေတာ္မာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုစြာကို အိမ္မက္ေတာင္မက္လို႕မရသိမ့္ အေျခအေနမာဟိေရ။

ေဒပိုင္မ်ိဳးအေျခအေနမာေတာင္ ဟိုတရက္နိက လႊတ္ေတာ္မာအသံတသံၾကားလိုက္ေတ။ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္က သူရို႕ျပည္နယ္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ေတအတြက္နန္႕ တျခားတိုင္းေဒသႀကီးတိ၊ ျပည္နယ္အစိုးရတိကို ဗဟိုအစိုးရက ေဖ့သွ်ာခဲြတမ္း (၁၀၀၀) ခ်ပီးေရဆိုေဂ သူရို႕ျပည္နယ္ကို (၁၂၀၀) ေလာက္ ပီးသင့္ေရဆိုဘနာ ေတာင္းလာစြာတိြရေရ။ ေဒခ်င့္စြာေရ ယင္းသူရို႕တိေမွ်ာ္လင့္နီေရ၊ ေခ်ာင္းနီေရ ဖက္ဒရယ္ အႏွစ္သာရ၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္နန္႕ အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေတ။ ဖက္ဒရယ္ဆိုေရ “ဆင္ျဖဴ” ကို မွီဘနာ ႀကံရည္စုတ္ဖို႕ ေခ်ာင္းနီဂတ္ေတဆိုစြာကို ျပလိုက္စြာျဖစ္ေတ။ ေအာက္သားတိေလ့ အတူတူယာ။ ဒို႕တာ၀န္အေရးသံုးပါးဆိုဘနာ လူၾကားေကာင္းေအာင္ “အူ” ျပနီဂတ္စြာရာျဖစ္ေတ။ ယင္းသူရို႕ ၀မ္းထဲမာ အူဇာႏွစ္ေခြဟိလဲဆိုစြာကအစ ခ်ေျဂာင္းကို ေၾကာင္းလို႕ျမင္ေရ။

အမွန္အကန္စစ္မွန္ေရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္နန္႕လားေရဆိုခေဂေတာင္ ျပည္နယ္တခုနန္႕တခု၊ တိုင္းတတိုင္းနန္႕ တတိုင္းကို တညီတည္းလုပ္လို႕မရ။ ယင္းျပည္နယ္တိ၊ တိုင္းတိမာဟိနီေရ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္တိ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတိနန္႕ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရတိ၏ စီမံခန္႕ခဲြမႈ၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မာ မူတည္ဘနာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟနီဖို႕စြာက ေသခ်ာေရ။ ဗဟိုအစိုးရအနီနန္႕ ခ်မ္းသာေရျပည္နယ္က ေဖ့သွ်ာတိကို ဒျမတိုက္ဘနာ ဆင္းရဲေရျပည္နယ္တိကို ပီးခြင့္မဟိ။ ဂနိ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျမစ္ကပင္ ေနာင္းနီေရတိုင္းျပည္တိမာေလ့ ယင္းပိုင္ယာ။ ျပည္နယ္ေလာက္ကို မေျပာေက့၊ ခရိုင္တခုနန္႕ တခုေတာင္ စီးပြါးေရအေျခအေန မတူဂတ္။

ယင္းပိုင္ဆိုေက ဗမာျပည္မာ အတိုက္အခံလုပ္နီဂတ္ေတ ေအာက္သားနတ္ေယာင္ဂါးအုပ္စုတိနန္႕ တျခားတိုင္းရင္းသားတခ်ိဳ႕ ဇာျဖစ္လို႕ ဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ဆိုစြာကို ငငမ္းတက္လို႕ လိုခ်င္နီဂတ္လဲဆိုစြာကို ျမင္ကတ္ဖို႕ထင္ေရ။

ယင္းခ်င့္မာ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးနာေမခံ ရခိုင္တခ်ိဳ႕က “သူမ်ားေယာင္လို႕လိုက္ေယာင္…အေမာင္ ေတာင္မွန္းမသိ၊ ေျမာက္မွန္းမသိ” ေနာက္က လိုက္ေအာ္နီကတ္ေတ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း စိေခ်ေထာက္ျပခီေဂ “ ေအာင္ဆန္း သဂ်လီသံနန္႕” လာ “ေဟာင္”ေရ အေကာင္တိက ဟိသိမ့္ေရ။ ယင္းပိုင္အေကာင္တိကို ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း မမီးခင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုေရစာလံုးကို အဂၤလိပ္ပိုင္ မၾကည့္ဘဲ တခ်က္ေပါင္းျပလို႕ ေျပာလိုက္ေက ႏွိမ္ေရလို႕ေျပာဖို႕။ မေျပာယာ။

ေအး…ေဒါသသံတိ ႀဟိကိုဆက္ပါလားေက မေကာင္း။ ေဒေလာက္နန္႕ တံ့လိုက္ေမဖိ။ ေနာက္ဆံုး ေျပာခ်င္စြာက “စနစ္ကို ယံုေရ၊ လူကို မယံု” ။ ယံုေရလူတိ ရခိုင္ျပည္ကထြက္ေတဆီကို ျဖည့္ဘနာ ယင္းေကာင္တိေမာင္းဖို႕ ဖက္ဒရယ္ကားႀကီးမာ ေနာက္ကတဲြလို႕ လိုက္လီကတ္ဖိ………………။

Free4waddy

torsdag 25. august 2011

ငါ့အျမင္ အပိုင္း(ႏွစ္)

အကၽြန္ရို႕ၿမိဳ႕မာ အကၽြန္ရို႕နီေရအပိုင္း(ရပ္ကြက္)စြာ တျခားအပိုင္းတိနန္႕စာေဂ အဆင္းရဲဆံုးရပ္ကြက္လို႕ေျပာလို႕ရေရ။ လက္လုပ္လက္စားတိမ်ားၿပီးေက ၀န္ထမ္းမိသားစုတိ အနည္းအက်ဥ္းရာဟိေရ။ ၿမိဳ႕အတိုင္းအတာနန္႕ သဌီးလို႕သတ္မွတ္ခံရေရအိမ္ တအိမ္ေလ့မဟိ။ ေဖ့သွ်ာမဟိေကေလ့ အကၽြန္ရို႕အပိုင္းမာ တျခားေဖ့သွ်ာဟိေရဆိုေရအပိုင္းတိထက္ အားသာေရအခ်က္တိဟိေရ။ ယင္းခ်င့္က ဇာတိလဲဆိုေဂ အကၽြန္ရို႕အပိုင္းကလူတိစြာ ယင္းအပိုင္းမာ အၾကာႀကီးအတူတူနီလာဂတ္ေတ ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးတိပိုင္ တေယာက္နန္႕တေယာက္ စစည္းလလံုးပိုဟိေရ။ ဇာေၾကာင့္ေဒပိုင္ေျပာႏိုင္လဲဆိုေဂ တျခားရပ္ကြက္တိမာေလာက္ တျခားရြာတိ၊ ၿမိဳ႕တိက ေျပာင္းလာေရလူတိ မဟိလို႕။ တရပ္ကြက္လံုးမာ အမ်ားစုစြာ မိသားစုအႀကီးသန္တခုနန္႕ တူနီေရ။

အကၽြန္ရို႕ၿမိဳ႕မာ ယင္းအခ်ိန္က မိုးရာသီ ရပ္ကြက္လိုက္ ေဘာလံုးပဲြႏွစ္တိုင္းခ်ေရ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တႏွစ္ကို လူႀကီး၊ လူငယ္ (Senior, Junior) ပဲြစီ ခ်စြာမ်ားေရ။ ေဘာလံုးပဲြက်ဖို႕လာတိုင္း အဓိက တိြရေရျပႆနာက ရံပံုေငြကိစၥျဖစ္ေတ။ အပိုင္းဆင္းရဲလို႕ ရံပံုေငြဆိုစြာ တျပားေလ့မဟိ။ ေဘာလံုးသမတိအတြက္ ၀တ္စံု၀ယ္ဖို႕ေဖ့သွ်ာ တခါေလ့မဟိ။ ယေကေလ့ ယင္းပိုင္အခက္အခဲဟိလို႕ဆိုဘနာ ၿပိဳင္ပဲြမ၀င္ဘဲတခါေလ့မနီခ။ ေဖ့သွ်ာမဟိေဂ ေဂါင္းေဆာင္လုပ္ကတ္ေတလူတိဘားက နာရီဟိလူနာရီ၊ ပတီးဟိလူပတီး၊ လက္စြပ္ဟိလူလက္စြပ္တိကို ခၽြတ္ဘနာ ေပါင္ကတ္ေတ။ ရေရေဖ့သွ်ာနန္႕ ၀တ္စံု၀ယ္ဘနာ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကတ္ေတ။ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္တိုင္းေလ့ အကၽြန္ရို႕ရပ္ကြက္စြာ ႏွစ္တိုင္း ဒိုင္းရေရ။ အကၽြန္မွတ္မိသေလာက္ (၅)ႏွစ္ ေက်ာက္စြာမာ လူႀကီး၊ လူငယ္ စုစုေပါင္း (၈) ဒိုင္းရေရ။ ေနာက္ဆုိေဂ တျခားအပိုင္းတိကလာဘနာ သူရို႕အပိုင္းနန္႕ ဒရ၀မ္(သေရ)ေခ်ေလာက္ ေက်ာက္ပီးပါ ဆိုဘနာ ေတာင္းပန္ယင္းနန္႕ ေဖ့သွ်ာလာပီးဂတ္စြာထိ ျဖစ္လာေရ။

ေဒအေၾကာင္းအရာကို ရရိုးေခ်ၾကည့္ေက ရရိုးေခ်နန္႕ၿပီးလားလီဖို႕။ ေဘာလံုးေက်ာက္ေတ၊ ႏိုင္ေရ၊ ဒိုင္းရေရ။ ယွယွင္းေေခ်ယာ။ ယေကေလ့ ယင္းပိုင္ႏိုင္လာဖို႕အတြက္ ေနာက္မာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားတိ အမ်ားႀကီးဟိေရ။ ပဌမအပိုဒ္မာေျပာခစြာေလ့ တခ်က္အပါအ၀င္ျဖစ္ေတပိုင္ ေနာက္အေျခခံအေၾကာင္းတရားတိကို ရသေလာက္ေျပာရေဂ…အကၽြန္ရို႕အပိုင္းစြာ တျခားအပိုင္းတိထက္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအား ပိုေကာင္းေရ။ ေဂါင္းေဆာင္လုပ္ေတလူတိက မမွန္ကကန္နန္႕ အနစ္နာခံဦးေဆာင္ဘနာ ေနာက္ကလိုက္ေတလူတိကေလ့ ေဂါင္းေဆာင္တိေနာက္က တစိတ္တည္း၊ တ၀မ္းတည္းလိုက္ခဂတ္စြာကို တိြရေရ။ ယင္း ေဘာလံုးသမားစရင္းထဲမာ မပါေရလူတိကေလ့ က်ေရတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ဂတ္ေတ။ အကၽြန္ဆိုေက ယင္းအခ်ိန္က အပိုင္းကေဘာလံုးအသင္းမာ ေဘာလံုးေကာက္အဆင့္မာေတာင္မဟိသိမ့္။ ယေကေလ့ ကိုယ့္အပိုင္းကို ႏိုင္ဇီခ်င္ေရစိတ္ဓါတ္နန္႕ ေဘာလံုးသမတိကို နင္းပီးရဖို႕လား၊ ဖ်စ္ပီးရဖို႕လား၊ ေနာက္ အသင္းရံပံုေငြရဖို႕အတြက္ ဗီဒီယိုတိငွားဘနာျပဂတ္စြာရို႕၊ သမ၀ါယမေခတ္ျဖစ္လို႕ ကုန္ပေဒသာဆိုင္တိမာ အားကစားရံပံုေငြအတြက္ဆိုဘနာ နီးစပ္ရာလူႀကီးတိဘားက ေထာက္ခံစာေတာင္းလို႕ရေရ။ (ယင္းေထာက္ခံစာနန္႕ ကုန္ပေဒသာဆိုင္က ပစၥည္းထုတ္ဘနာ အျပင္မာေရာင္းေဂ အျမတ္ရေရအလုပ္)။ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္မာစာရြီးေက လက္ရြီးလွလို႕ ယင္းအလုပ္တိကိုစီ လုပ္ရေရ။ ယွယွင္းေျပာရေဂ ကိုယ့္အသင္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ဆိုေဂ ခိုင္းခ်င္စြာခိုင္း၊ ခိုင္းစြာကိုလုပ္ေတ။

တျခားလူတိေလ့ ယင္းပိုင္ယာ။ တခ်ိဳ႕အသက္ႀကီးေရလူႀကီးတိ ေပ်ာ္ေလ့ေပ်ာ္တတ္ေတ လူႀကီးတိက ဇာလုပ္ကတ္ေလ့ဆိုေဂ ေဘာလံုးအသင္း ဒိုင္းရလာလို႕ အလံကိုင္ဘနာရပ္ကြက္ထဲကို ၀င္လာစြာနန္႕ အ၀ကနီဘနာ ေဘာလံုးသမားတိကို ပန္းကံုးတိစြပ္ကတ္ေတ။ ဒိုင္းရလို႕ ဆုခံဖို႕လားေရ တတ္ႏိုင္ေရအိမ္တိက ဘာလီတိ လိေမၼာ္ရည္တိ တိုက္ကတ္ေတ။ ကေဂါင္းေပ်ာ္ဖို႕ေကာင္းခေရ အခ်ိန္တိကို မ်က္စိထဲမာ ျပန္ျမင္မိေရ။

ေဒပိုင္ေအာင္ျမင္မႈရခစြာတိမာ အားလံုးကိုၿခံဳၾကည့္ေဂ..အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို တိြဂတ္ရဖို႕၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကတဆင့္ ကိုယ္ရို႕စြာကိုယ္ရို႕ ယံုၾကည္မႈ(Confidence) ဟိနီဂတ္စြာကို ျမင္ဂတ္ရဖို႕ (နာရီတိ၊ ပတီးတိ၊ လက္စြပ္တိကို ခၽြတ္ေပါင္ဘနာ ေဘာလံုးေက်ာက္အက်ီီ၀ယ္ကတ္စြာေရ ငရို႕ဒိုင္းရဖို႕ေသခ်ာေရ ဆိုေရ ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေတ)။ လူႀကီး၊ လူငယ္တိအားလံုး၊ တရပ္ကြက္လံုးကလူတိ အားပီးေထာက္ခံစြာတိကို ျမင္ကတ္ဖို႕။ ေဒခ်င့္တိစြာေရ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႕အတြက္ မဟိမျဖစ္လိုအပ္ေတစြာတိျဖစ္ေတ။

အထက္က အကၽြန္တင္ျပထားစြာေရ ေဘာလံုးပဲြေခ်တခုအေၾကာင္းနန္႕ ရပ္ကြက္ေခ်အေၾကာင္းတခုေလာက္ရာျဖစ္ေတ။ ေယေကေလ့ ဇာအလုပ္မာဘင္ျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ဖို႕နည္းလမ္းတိစြာ အေျခခံအားျဖင့္တူနီတတ္ေတ။ အင္အားႀကီးစြာ၊ အင္အားငယ္စြာ၊ ေဖ့သွ်ာဟိစြာ၊ ေဖ့သွ်ာမဟိစြာ သာမညရာျဖစ္ၿပီးေက စည္းလံုးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ အားပီးေထာက္ခံမႈ (အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ) တိရာ အဓိက က်ေရ။

ဂနိ ရခိုင္ျပည္ေလ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမာ ဒုတိယအဆင္းရဲဆံုးျဖစ္နီေရ။ ယေကေလ့ အကၽြန္ရို႕မာ တျခားလူတိထက္ အားသာခ်က္တိ အမ်ားႀကီးဟိနီေရ။ အပါးဆံုး ဥပမာ တခုျပရေဂ ၂၀၁၀ ရြီးေကာက္ပဲြကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ကတ္။ ယင္းပိုင္ တျခားအားသာခ်က္တိကို ၾဟာဂတ္ပါ။ စိတ္မပ်က္ကတ္ေက့၊ အားမငယ္ကတ္ေက့။ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္တိကို သမာသမတ္က်က် အျပန္အလွန္စိုင္းစားဘနာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ေရနိန္႕၊ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရနိန္႕ ငရို႕ “ဒိုင္း” ရကို ရရဖို႕။ဆက္ရြီးပါေမ…

Free4waddy

søndag 21. august 2011

ငါ့အျမင္

ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္။

ဂနိ ဗမာျပည္မာျဖစ္နီဂတ္ေတ စစ္ပဲြတိကို ဗမာအပါအ၀င္ တျခားတိုင္းရင္းသားတိနန္႕ ႏိုင္ငံတကာက ျပည္တြင္းစစ္ဆိုဘနာ ကင္းပြန္းတပ္ေျပာဆိုနီဂတ္ေတ။ ရခိုင္ရို႕တိအနီနန္႕ ေတာ္လွန္ေရးကို ယွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရေက ရခိုင္ရို႕အနီနန္႕ မတရားက်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခံလိုက္ရလို႕ ဆံုးယွံဴးလားေရအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပန္လည္ရယူဖို႕တိုက္ခိုက္နီဂတ္စြာျဖစ္ေတအတြက္ ရခိုင္ရို႕တိအတြက္ ေဒခ်င့္စြာျပည္တြင္းစစ္မဟုတ္။ ျပည္ပက မတရားသျဖင့္က်ဴးေက်ာ္လာေရစစ္ကို ျပန္လို႕ေတာ္လွန္နီဂတ္စြာျဖစ္ေတအတြက္နန္႕ “ျပည္ပ မတရားက်ဴးေက်ာ္စစ္” ရာျဖစ္ေတ။

ရန္သူနယ္ခ်ဲ႕ေကာင္တိကိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရနည္းလမ္း....

မတရားသျဖင့္က်ဴးေက်ာ္အႏိုင္က်င့္နီဂတ္ေတအေကာင္တိကို ျပန္လို႕ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးနန္႕ အလိုအပ္ဆံုးက ျပည္သူတိစည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖစ္ေတ။ ေဒအခ်က္ကို အားလံုးရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိကေလ့ လက္ခံထားဂတ္ေတ။ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပန္းတိုင္ဆိုစြာတခုရာဟိသင့္ေကေလ့ အကၽြန္ရို႕လူမ်ိဳးတိၾကားထဲမာ ၀ိ၀ါဒကဲြနီဂတ္စြာတိ ဟိနီသိမ့္ေရ။ ကိုယ္ရို႕ ဇာလိုခ်င္လဲဆိုစြာ မသဲကဲြျဖစ္နီသိမ့္ေရလို႕ သံုးသပ္လို႕ရေရ။

ဇာျဖစ္လို႕ ေဒပိုင္သံုးသပ္လဲဆိုေဂ တခ်ိဳ႕က ဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္နီၿပီးေက တခ်ိဳ႕က လြတ္လပ္ေရး ဆိုဘနာ အပိုင္း(၂)ပိုင္း ကဲြနီလို႕ျဖစ္ေတ။ ေဒ အၿခီခံကဲြျပားေရအျမင္ တထပ္တည္းက်ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္သရြိ ႀဟိကိုဆက္လို႕လားဖို႕ဆိုစြာ မလြယ္။ ကိုယ္ရို႕ ဇာကိုလိုခ်င္ေရလဲဆိုစြာကို ကိုယ္ရို႕စြာကိုယ္ရို႕ေတာင္ ျပတ္ျပတ္သားသားမစိုင္းစား၊ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဂတ္ေက လက္တိြမာျဖစ္လာဖို႕ဆိုစြာ ကေဂါင္းအခက္အခဲဟိေရ။ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ ၉၆ ပါးေရာဂါနန္႕ မခ်ိျဖစ္နီေရလူတေယာက္ကို ၿခီနန္႕လက္ကို ကိုင္ဘနာတေယာက္တဖက္ ဆဲြနီဂတ္ေက ေနာက္ဆံုးမာ ယင္းလူနာသီက်လားစြာရာ အဖတ္တင္ဖို႕။ ယင္းဇူးနန္႕ ငရို႕ဇာလမ္းကိုလားဂတ္ဖို႕လဲဆိုစြာကို ပပီပျပင္ရြီးဂတ္ရဖို႕ အခ်ိန္က်နီယာ။

ညီညြတ္ေရးကို ဇာပိုင္တည္ေဆာက္ဖို႕လဲ -

လူမႈ႕ေရးအဖဲြ႕အစည္းပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာသာေရးအဖဲြ႕အစည္းဘင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီအဖဲြ႕အစည္းဘင္ျဖစ္ျဖစ္ လူတိကိုအၿခီခံဘနာဖဲြ႕ထားဂတ္စြာျဖစ္ေတ။ ယင္းလူတိစြာ ျပည္သူျပည္သားတိျဖစ္ေတ။ ငရို႕တိျဖစ္ေတ။ ျပည္သူျပည္သားတိ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္စြာ မဟိဘဲနန္႕ ယင္းအဖဲြ႕အစည္းတိ၊ ပါတီတိဆိုစြာ ရပ္တည္လို႕မရ။ ရေရဆိုေဂေလ့ နာေမခံသက္သက္ေလာက္ရာဟိဖို႕။

အကၽြန္အထက္က အပိုဒ္ေခ်ကို ဇာေၾကာင့္ေျပာရလဲဆိုေဂ အကၽြန္ရို႕တိအားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တနီခဂတ္ေတ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ ဆိုေရအေၾကာင္းကို ေျပာခ်င္လို႕။ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ဖို႕အတြက္ ပါတီတိကိုတေပါင္းတစည္းတည္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဂတ္ေတ။ ယေကေလ့ ထင္ေရပိုင္ျဖစ္မလာ။ ဇာေၾကာင့္လဲလို႕ ျပန္သံုးသပ္ရသေလာက္ေျပာရေဂ
(၁) အတၱတိေၾကာင့္။
(၂) ျပည္သူျပည္သားတိ ရင္ထဲကလာေရ စစ္မွန္ေရစည္းလံုးမႈမဟုတ္လို႕၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို အၿခီမခံခလို႕၊ (NGOs တိအလိုက် လမစိဘဲနန္႕ မြီးလာေရ ေပါင္းစည္းေရးျဖစ္လို႕)။ ေပါင္းစည္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးဆိုစြာ နာေမသက္သက္ေလာက္ရာဟိခေရ။ တခုေလ့ အလုပ္ျဖစ္မလာ။ ေဒပိုင္ျဖစ္ပ်က္ခစြာတိကို “ၿပီးလားခစြာ ၿပီးပါလီဖိ….”ဆုိဘနာ ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္သျခင္းပိုင္ ေအာ္ပစ္လို႕မရ။ ေဒခ်င့္တိက သခၤန္းစာကိုယူဘနာ အရံႈးထဲက အျမတ္ကို ရေအာင္လုပ္တတ္ဖို႕လိုေရ။

အကၽြန္ရို႕အားလံုးပါတီတိ၊ တပ္မေတာ္တိအားလံုး တစုတစည္းတည္းနန္႕ ရန္သူကို ေတာ္လွန္ဖို႕ဆိုဘနာေမွ်ာ္လင့္နီခဂတ္စြာ ဆယ္စုႏွစ္တိေက်ာ္ပါလတ္ယာ။ ဂုထိျဖစ္မလာသိမ့္။ နည္းလမ္းေဟာင္းတိနန္႕ မေအာင္ျမင္ခေဂ နည္းလမ္းသစ္တိကို အားလံုး၀ိုင္းရွာကတ္ရဖုိ႕။ မျဖစ္ေက ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕နည္းကိုၾဟာႀကံဂတ္ရဖို႕။ မျဖစ္ႏိုင္ေရနည္းလမ္းတိ၊ ျဂာအိုက်နီေရအေတြးအေခၚတိနန္႕ ထပ္ကာတလဲလဲ အခ်ိန္ကုန္ခံဘနာ လုပ္နီဖို႕အစား အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးနည္းလမ္းတိကို ၾဟာႀကံဂတ္ရဖို႕စြာ အကၽြန္ရို႕လူငယ္ေခ်တိ တာ၀န္ျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕မဟုတ္ထင္ဘနာ မလုပ္ဘဲထိုင္နီဖို႕တပ္စား ထဘနာလုပ္ၾကည့္လိုက္စြာက ပိုအက်ိဳးဟိေရ။ ေနာက္ဆံုး ထင္ထားေရပိုင္ ျဖစ္မလာခဆိုေဂေတာင္ အနည္းဆံုး ဇာျဖစ္လို႕ မျဖစ္ခလဲဆိုစြာေခ်တခုကို အတိြအႀကံဳတခုရလိုက္ဖို႕။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္း ရခို္င္အဖဲြ႕အစည္းတိမာ အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္သင့္ေရ။

ျပည္သူတိ ေအာက္ၿခီမာ အယင္စုစည္းေအာင္လုပ္ကတ္ရဖို႕။ ယင္းပိုင္စုစည္းေရနီရာမာ အယင္ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တူေရ အဖဲြ႕ေခ်တိအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းလာေအာင္လုပ္ကတ္ရဖို႕။ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မတူဘဲ ခ်က္ခ်င္းျဗဳန္းစားႀကီး လိုင္းပူးမိေက ေရွာ့(ခ္)ျဖစ္တတ္ေတ။ လက္ဟိ ရခိုင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမာ အၾကမ္းဖ်င္း (၂)မ်ိဳးခဲြလို႕ရေရလို႕ျမင္ေရ။ ပဌမ တခုက ေတာ္လွန္ေရးကို စိတ္အားသန္ေရလူတိနန္႕ ေနာက္တဖဲြ႕က လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရးတိကို အားသန္ေရအဖဲြ႕(၂) ဖဲြ႕ တိြရေရ။ ေဒ လိုင္းႀကီး (၂)လိုင္းရာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ႕တိနန္႕ ဟန္ခ်က္ညီညီခ်ီတက္ႏိုင္ေဂ အကၽြန္ရို႕လိုခ်င္ငတ္မြတ္နီေရအေျဖရဖို႕ က်က်ဴးလလြန္ ႏွစ္(၅၀)ယာ။

ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးပါတီတိ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိစြာ အပင္တပင္၏ ပင္စည္၊ အကိုင္းအခက္၊ အရြက္၊ အသီး၊ အပြင့္တိနန္႕တူၿပီးေက အကၽြန္ရို႕ျပည္သူတိစြာ ယင္းအပင္၏ အျမစ္တိနန္႕တူေရ။ အျမစ္တိ မခိုင္ဘဲနန္႕ ယင္းအပင္ ဇာေလာက္သန္သန္၊ ဇာေလာက္လွလွ မခိုင္ၿမဲႏိုင္။ လီတခ်က္ေခ်တိုက္စြာနန္႕ ဘုန္းခနဲလဲလားလီဖို႕စြာ ေသခ်ာေရ။ ယင္းအတြက္နန္႕ အျမစ္နန္႕တူေရ အကၽြန္ရို႕အားလံုး ခို္င္မာနီဖို႕လိုအပ္ေတ။ ရခိုင္မသားတိုင္းမာ တာ၀န္ဟိေရ။ ပစကေလ့ ေျပာနီဂတ္ေတပိုင္ လက္ကေလ့လက္တိြလုပ္ဖို႕လိုအပ္ပါလတ္ေတ။ ေဒနိအခ်ိန္ခါ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိုင္း ကိုယ္အားသန္ေရလိုင္း တလိုင္းလိုင္းမာ အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္နီသင့္ေရ။

လူတေယာက္ကို မေၾကနပ္လို႕ ယင္းအဖဲြ႕မာ ငါမလုပ္ဆိုေရ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးတိကို အျမစ္ကပင္ တူးပလိုက္ကတ္ရဖို႕ယာ။ ေမွ်ာ့တိကို ခ်ရီျပန္ပိုင္ ျပန္ပလိုက္ဖိ။ ယင္းလူကို မေၾကနပ္လို႕ ငါမလုပ္ဆိုစြာေရ ဇာနန္႕လားတူလဲဆိုေဂ ယင္းသူကို မင္းလုပ္ခ်င္စြာလုပ္လီဖိဆိုဘနာ လုပ္ခြင့္ပီးလိုက္စြာနန္႕ တူေရ။ အရံႈးပီး လက္ေျမွာက္လိုက္စြာနန္႕တူေရ။ အမွန္အကန္ နားလည္ထားရဖို႕စြာက ေဒခ်င့္စြာ ယင္းလူကုမၸဏီမဟုတ္၊ အမ်ိဳးသားေရးအခန္းက႑ျဖစ္ေတဆိုစြာကို နားလည္ထားဖို႕လိုေရ။ ျဖစ္သင့္စြာက ယင္းလူမွားစြာတိလုပ္နီေဂ ေစတနာမွန္မွန္၊ အခ်က္အလက္ခခိုင္မမာနန္႕ ေထာက္္ျပရဖို႕၊ အဖဲြ႕၀င္အမ်ားစုသေဖာမတူေဂ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ျပန္လို႕ရြီးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ဟိရဖို႕။ မဲပီးပိုင္ခြင့္ဟိဖို႕အတြက္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ယင္းအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္နီဖို႕လိုေရ။ ကိုယ့္မဲတျပားက လီထက္မာ အြင္လိုင္းထက္မာ ပစသရမ္းနီစြာထက္ အဆေပါင္းမရီြတြက္ႏိုင္ေအာင္ ထိေရာက္ေတ။ လက္တိြေလ့ က်ေရ။
မူ၀ါဒ၊ လမ္းစိုင္တိနန္႕ လူပုဂၢိဳလ္ကို ခခဲြချခားျမင္တတ္ဖို႕လိုေရ။ ရခိုင္လူငယ္တိုင္း ရခိုင္အဖဲြ႕အစည္းတိမာ အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္နီသင့္ေရ။ ကမၻာအရပ္ရပ္မာ ဟိနီေရ ရခိုင္အဖဲြ႕အစည္းတိ တေပါင္းတည္း၊ အရိပ္တခုတည္းေအာက္မာ ေရာက္လာေရနိမာ ငရို႕တိအားနန္႕ ရန္သူကိုမ်က္ျဖဴဆိုက္စီရဖို႕။

အထက္မာေျပာခေရ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး အစဟိေရအသင္းအဖဲြ႕တိအားလံုး အယင္တေပါင္းတစည္းတိျဖစ္ေအာင္ အယင္လုပ္ကတ္ရဖို႕။ ေဒပိုင္ အဖဲြ႕အစည္းေခ်တိမာ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္တိက ပါတီအဖဲြ႕အစည္းတိေလာက္ ကႀကီးမမားမဟိေရအတြက္ ေပါင္းစည္းရစြာပိုလြယ္ဖို႕ထင္ေရ။ ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားတိနန္႕ဖဲြ႕စည္းထားေရ အဖဲြ႕အစည္းေခ်တိေပါင္းစည္းမိစြာနန္႕ အကၽြန္ရို႕ ဇာလမ္းကိုလားခ်င္လဲ။ လားခ်င္ေရလမ္းကို အကၽြန္ရို႕ေျပာဖို႕။ အျမင္တူေရပါတီတိ လိုက္လာလိမ့္ေမ။ အျမင္မတူေရ ပါတီတိ က်န္ခလိမ့္ေမ။ က်န္ခေရပါတီတိစြာေလ့ ျပည္သူေနာက္ခံအင္အားမဟိယာျဖစ္လို႕ ေတာင္းဆိုး၊ ပလံုးဆိုးတိပိုင္ လီမာရြင့္လို႕ ေပ်ာက္လားလိမ့္ေမ။ ျပည္သူေနာက္ခံအင္အားမဟိဘဲနန္႕ လူတေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စနန္႕ အၾဟက္မဟိေရမ်က္ႏွာနန္႕ ပါတီနာေမခံဘနာ ဖ်က္ျမင္းလုပ္နီေက ရခိုင္ျပည္သူတိ ဒါဏ္ခတ္စြာကို အလွပလွ ခံဂတ္ရလိမ့္ေမ။ ေဒပိုင္စြာတိကို စိုင္းစားမိတိုင္း လႈိင္း (ဂစၦပ) ရြီးေရ “မ်ဥ္းမတ္တိ” ဆိုေရ ကဗ်ာထဲက စာသားေခ်တိကိုစီ လားအတြက္ေပၚေရ….

ေက်ာက္ေဆာင္ကိုအားက်
ေဂ်ာင္ေသွ်ထဲက ဖဲြရာက်ေသွ်တရြီ
ဆႂကြီဒႆနတိနန္ ့က်င္ကိုင္
သီအိုရီမႈိတက္တိနန္ ့ ရထားၿပိဳင္ဆဲြယင္း
လိုင္ေၾကာတင္းေရလို ့ ဆိုခ်င္ဆို
အပိုမယွိေရ သိကၡာတခ်ပ္ကို
အလိုယွိေရ ရိကၡာတနပ္မ်ိဳဖို ့
အခ်ိဳသကာ ပုရစ္မ်က္ႏွာတပိုင္းနန္ ့
သမိုင္းဘင္းဂ်ီ မခံႏိုင္။

ေတာ္လွန္ေရး ေဂါင္းေဆာင္တိကိုေလ့ သမိုင္းဘင္းဂ်ီအျဖစ္မခံဂတ္ပါေက့လို႕ ေတာင္းပန္ခ်င္ဘာေရ။ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးတိ မ်က္ႏွာကိုေထာက္ကတ္ပါဖိ။ တျခားလူမ်ိဳးတိမာ စည္းလံုးနီဂတ္ယာ။ ကရင္မာ KNU နန္႕ DKBA ေပါင္းနီကတ္ယာ၊ ရွမ္းမာ SSA ေတာင္ပိုင္းနန္႕ ေျမာက္ပိုင္း ေပါင္းနီဂတ္ယာ။ ေအာက္သားတိမာ သိန္းစိန္နန္႕ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပါင္းဖို႕ပ်င္နီယာ..အကၽြန္ရို႕ ရခို္င္တိ ဇာျဖစ္လို႕ မေပါင္းႏိုင္ ျဖစ္နီရစြာလဲ။ ဇာဇာ အာဃာတဟိခကတ္လို႕၊ ဇာအက်ိဳးစီးပြါးကို ေမွ်ာ္မွန္းလို႕ မေပါင္းႏိုင္ဂတ္လဲဆိုစြာကို ပါတီေဂါင္းေဆာင္တိ ျပည္သူကိုေျဖယွင္းခ်က္ ပီးရဖုိ႕ေဒ။ ယင္းပိုင္ရာမဟုတ္ခေက ေဂါင္းေဆာင္ႀကီးတိ မ်ိဳးဆက္သစ္သားသမီးတိကို ရခိုင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမာ သစၥာေဖာက္သားသမီးတိအျဖစ္ ခ်န္ထားခဂတ္ဖို႕လား ဆိုစြာကို အလီးအနက္စိုင္းစားဂတ္ပါ။

ေဂါင္းေဆာင္ႀကီးတိသက္တမ္းအျပင္ ေနာက္လာဖို႕သားစိုင္ၿမီးဆက္ ရခိုင္ျပည္သူတိဘားမာ ခြီးပုတ္ေလာက္က်ဘ၀နန္႕ အသက္ၾဟင္ကတ္ရဖို႕ေယ။ စကားလံုးအသံုးအႏႈံးတိရိုင္းလို႕ တခ်ိဳ႕က ႀကိဳက္ခ်င္မ ႀကိဳက္ဖို႕။ မႀကိဳက္ေကေလ့ မတတ္ႏိုင္။ တခါတရီမာ လူတခ်ိဳ႕ကို ေဒပိုင္စကားလံုးတိနန္႕ရာ တန္ေရ။ ရုန္႕ရင္းၾကမ္းတမ္းေရစကားလံုးတိစြာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္မွန္းသိေရ။ ေဒစကားလံုးတိစြာ ဇာလူတေယာက္ကိုေလ့ ဦးတည္တိုက္ခိုက္နီစြာမဟုတ္ေတပိုင္ ဇာပါတီ၊ ဇာေဂါင္းေခါင္တိကိုေလ့ ဦးတည္ဘနာ ေျပာနီစြာမဟုတ္ပါ။ အေတြးအေခၚ အယူအဆတိနန္႕ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာတိကို ျမင္သေလာက္ ေထာက္ျပစြာရာျဖစ္ေတ။ စကားႀကီး၊ စကားက်ယ္ျဖစ္လားခလားေတာ့ မသိ။ (ထင္ခ်င္ပိုင္ ထင္လီဂတ္ဖိ)

ေတာ္လွန္ေရးကို အရွွိန္ျမွင့္ရဖို႕….ေအာက္သားက်ဴးေက်ာ္သူ နယ္ခ်ဲ႕တိကို မေတာ္လွန္ႏိုင္သမွ်၊ ကၽြန္ဘ၀က မလြတ္ေျမာက္သမွ် ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္လီဖို႕မဟုတ္။ ယင္းဇူးနန္႕ ရခိုင္သား၊ သမီးတို္င္း ရင္ထဲ အသဲထဲမာ ေဒေကာင္တိကို ေတာ္လွန္ရဖို႕ဆိုေရစိတ္ကို အသြီးထဲ၊ အသားထဲ၊ ရိုးတြင္းျခင္ဆီထဲမာ စဲြနီေအာင္ ထည့္ထားဂတ္ရဖို႕။

ပါတီတိကို ေဒပိုင္ျမင္ေရေဒ။

ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးပါတီတိကို အၾကမ္းဖ်င္းသံုးသပ္ရေဂ တဆက္ဆက္ဆုတ္ယုတ္လာစြာကို ျမင္နီရေရ။ (ဂနိဆိုေဂ ျမန္မာျပည္အသိုင္းအ၀ိုင္းမာ အထီးက်န္ပိုင္ျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ယေကေလ့ လားေရလမ္းေၾကာင္းခ်င္း မတူလို႕ ယင္းကိစၥကို ေကာင္းစိုင္းစားစရာမလိုလို႕ထင္ေရ။) ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးပါတီတိ ဇာျဖစ္လို႕ ေဒပိုင္ဆုတ္ယုတ္လာေလ့ဆိုစြာကို ျပန္သံုးသပ္ရေက လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္တိ မမြီးထုတ္ႏိုင္လို႕၊ မဟိလို႕၊ လူငယ္တိကို နီရာမပီးလို႕ ျဖစ္ေတ။ ယင္းထက္ပိုဆိုးစြာက ျပည္သူတိနန္႕ ဆက္စပ္ႏို္င္မႈ အားနည္းလို႕ျဖစ္ေတ။ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕တိစြာ ေဒနိခါဇာနန္႕လားတူလဲဆိုေဂ ျခာခ်ိဳင္ေကာင္နန္႕ တူနီေရ။ အလယ္မာ ခါးျပတ္နီေရ။

တခ်ိဳ႕အဖဲြ႕တိဆိုေဂ ပပြင့္လလင္းေ၀ဖန္ရေက တိုင္းရင္းသားတိအခ်င္းခ်င္း မဟာမိတ္ဖဲြ႕စြာမာေတာင္ ဒုတိယတန္းစား အဆင့္အတန္းနန္႕ ရရိုင္းေျပာရေဂ အရက္၀ယ္၊ ၾကက္သတ္၊ ထမင္းခ်က္အဆင့္နန္႕ တိုင္းျပည္နန္႕လူမ်ိဳးမ်က္ႏွာကိုမေထာက္ ကိုယ္ရို႕ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕ဟိေရဆိုစြာကို ျပခ်င္လို႕ ဒူးေထာက္ ဖျဗားေမွာက္ဘနာ ေတာက္တဲ့ကပ္ ကပ္နီကတ္စြာတိကိုေလ့ မျမင္ခ်င္အဆံုး ျမင္နီဂတ္ရေရ။ ႏိုင္ငံေရးသိကၡာေလ့ မဟိ၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးဆိုစြာကို စိတ္ပင္မကူး၊ ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းဆိုေရပိုင္ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးသိကၡာကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ခ်နင္းပလိုက္စြာျဖစ္ေတ။
(ဆက္ဖို႕ဟိသိမ့္ေရ)...

tirsdag 16. august 2011

ရန္ကုန္ခ်ီး

အကၽြန္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀က အျဖစ္အပ်က္ေသွ်တခုဘာ….တရက္နိ စာသင္ခန္းထဲကို ေက်ာင္းသားသစ္ေခ်တေယာက္ေရာက္ပါလတ္ေတ။ အတန္းပို္င္ဆရာမက ေက်ာင္းသားအားလံုးနန္႕ မိတ္ဆက္ပီးစြာက ေဒသူေခ်စြာ ရခိုင္ျဖစ္ေတ။ ရန္ကုန္ သာေကတ က ေျပာင္းလာစြာဆိုဘနာ မိ္တ္ဆက္ပီးေရ။

ယင္းပိုင္နန္႕ ေက်ာင္းတက္လာကတ္စြာ တလကႏွစ္လ၊ ႏွစ္လက သံုးလ ၾကာပါလတ္ၿပီးေက အခ်င္းခ်င္းေလ့ စေကမီးထူးေခၚေျပာ အဆင့္ကိုေရာက္ပါလတ္ကတ္ေတ။ ယေကေလ့ free4waddy နားစြာ ယင္းသူေျပာေရေအာက္ခ်ီးစကားသံတိကို ဂလန္႕ေဂ်းၾကားေရ။ တခါတရီေလ့ က်ိပီက်ိပက္ပိုင္ၾကားေရ။ တခါေလ့ နားထဲကို တတည့္၀င္လားခေရလို႕မဟိ။ ဖလိသတ္၊ ဖလာသတ္၀င္နီပိုင္ေဂ်း ခံစားနီရေရ။

ေအာင့္ခံနီစြာ ၾကာပါလတ္ခါ တရက္နိ ယင္းသူရို႕စကားေျပာနီဂတ္စြာမာ ယင္းသူကို တခုေခ်ေလ့ မဆိုင္ဘဲနန္႕ စကားတခြန္းလားမီးလိုက္ေတ -

“ ေ၀း…မင္း သာေကတမာ နီခဘနာ ေကာင္းေအာက္ခ်ီးစကားေျပာဂါး။ ရန္ကုန္ေရာက္ဖူးလား မင္း၊ ရန္ကုန္ခ်ီးကိုကား ျမင္ဖူးလား” ဆိုဘနာ မီးပလိုက္ေတ။ ယင္းအခ်ိန္မာ free4waddy က ရန္ကုန္ကိုမေျပာေက့ စစ္ေတြကိုေတာင္ အလွပမေရာက္ဖူးသိမ့္….းးးး))))။ ယေက ဟိုသူကေလ့မခံ။ တေယာက္နန္႕တေယာက္ ရန္ျဖစ္ဖို႕ပ်င္ကတ္ဘနာ ေနာက္ဆံုး ဆရာမဘားကိုေရာက္လားခေရ။

ယင္းဆရာမကေလ့ ဘာဘာနန္႕မိတ္ေဆြဆိုခါ အားလံုးအေၾကာင္းသိ၊ အစင္းသိတိ။ ယင္းအခ်ိန္က ဘာဘာေလ့ ရန္ကုန္မာသင္တန္းတက္နီလို႕ အိမ္မာမဟိေရအခ်ိန္။ ဆရာမက အထက္မာျဖစ္ပ်က္ခေရ ျပႆနာတိကို စစ္ဘနာ ေနာက္ဆံုး အကၽြန္႕ကို ဆံုးမလိုက္စြာက -

“ယင္းသူက ရန္ကုန္ကလာစြာျဖစ္လို႕ ရန္ကုန္ခ်ီးကို ျမင္ဖူးေရ။ နင္မျမင္ဖူးသိမ့္ဆိုေဂ နင့္ဖအဂုရန္ကုန္မာဟိမလား၊ နင့္ဖ ျပန္လာခါ ရန္ကုန္ခ်ီးတထုပ္ ပလစတစ္အိတ္ေခ်နန္႕ ထုပ္ယူခလို႕ မွာလိုက္” လတ္။

ယင္းနိကဘင္စလို႕ အခန္းထဲမာ free4waddy ကို ခ်စ္ကတ္ေတ ကလိေမေခ်တိက free4waddy လာစြာျမင္ေဂ မၾကားတၾကားနန္႕ “ ေထာ…ေထာ…ရန္ကုန္ခ်ီးလာယာေထာ….”ဆိုဘနာ ေျပာဂတ္စြာတိကို နားထဲမာ ၾကားမိယင္း……………………………

အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ဂတ္ပါဇီ……..

Free4waddy

søndag 10. juli 2011

ၾကက္နန္႕ ဘဲ

အဖေသ။ မီးေခ်.......ဘာဘာၿမိဳ႕ထဲလားဖို႕ေဒ...ဘဲေခ်တိကို ၾကည့္ဖို႕လိုက္ဖို႕လား။

သမီးေသ။ မီးေခ်က ဘဲေခ်တိကိုၾကည့္ေက ဘာဘာက ၾကက္ေခ်တိကို ၾကည့္ဖို႕မလား။

္္free4waddy

ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္း လြတ္လပ္ရီးနိန္႕အတြက္ အမွတ္တရ

ဗမာျပည္မာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကနီၿပီးေက ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆိုဘနာေပၚလာစြာ ရက္ေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္စေခ်ျဖစ္ပါလတ္ယာ။ ရြီးေကာက္ပဲြကာလမာ ဗမာအမ်ားစုနီေရေဒသတိကလဲြေက တျခားလူမ်ိဳးတိနီကတ္ေတနီရာတိမာ သူ႕ရို႕လူမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳေရပါတီတိ အမ်ားစုအႏိုင္ရလားခကတ္ေတ။ ေဒခ်င့္က ဗမာလူမ်ိဳးတိကို တျခားတိုင္းရင္းသားတိက ဇာေလာက္ထိယံုၾကည္မႈဟိလဲဆိုစြာကို ျပလိုက္စြာျဖစ္ေတ။ ရွင္းရွင္းေျပာရေက ယင္းသူရို႕လက္ေအာက္မာျဖစ္ႏိုင္ေက တစိေလ့မနီလို႕ ေျပာလိုက္ကတ္စြာျဖစ္ေတ။ရြီးေကာက္ပဲြကာလနန္႕ ရြီးေကာက္ပဲြၿပီးေရေနာက္ပိုင္းမာ အႏိုင္ရေရတျခားလူမ်ိဳးတိပါတီတိက သူရို႕လူမ်ိဳးစာပီတိကိုေဖာ္ထုတ္ဖို႕ေျပာလာကတ္ေတ။ ယင္းအသံတိထြက္လာစြာနန္႕ ဗမာတိစြာ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ပါလတ္ကတ္ေတ။ ေဒနီရာမာ လက္ဟိအစိုးရဆိုေရလူတိကိုထားဖိ။ ျပည္ပမာအၿခီစိုက္ေတ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရးဆိုဘနာ လွ်ာမာအရိုးမဟိတိုင္းေအာ္နီဂတ္ေတ ေအာက္ခ်ီးတိက “ ဗမာျပည္ကေက်ာင္းတိမာ ဘာသာရပ္တိမ်ားနီယာ….အရာေလ့ တို္င္းရင္းသားဘာသာတိကို ထပ္သင္ရဖို႕ဆိုေဂ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိအတြက္ အမ်ားႀကီးအခက္အခဲ ဟိလာဖို႕” ဆိုဘနာ ဂေယာင္ဂတန္းနန္႕ ငန္းလိုက္ေတလူတိပိုင္ ထေအာ္ဂတ္ေတ။ အမွန္က ေဒကိစၥစြာ ယင္းသူရို႕နန္႕တခုေလ့မဆိုင္။ ယင္းသူရို႕ သင္စရာေလ့မလို။ ကိုယ့္ျပည္တိမာ ကိုယ့္စာကိုသင္ဖို႕ေျပာနီဂတ္စြာရာျဖစ္ေတ။ယင္းအသံတိစေကထြက္လာစြာနန္႕ လက္ဟိအစိုးရကေလ့ ၀န္ႀကီးဌာနတိကို ျပန္ပ်င္ပလိုက္ေတ။ အဓိကအေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေတ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနတိကို ျပန္ဖ်က္ပလိုက္ေတ။ ေဒလုပ္ရပ္စြာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုးပစကို ပိတ္ပလိုက္စြာနန္႕တူေရ၊ ဦးေႏွာက္တိကို ထုတ္စားပလိုက္စြာနန္႕တူေရ။ ယင္းထက္စကားကို ကႀကီးက်က်ယ္ေျပာရေဂ မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒကို ဥပေဒနန္႕ အတိအက်သြတ္သြင္းပလိုက္စြာျဖစ္ေတ။တျခားကဗာက ယိုဥ္ေက်းေရ၊ လူ႕အသိစိ္တ္ဓါတ္ အျပည့္အ၀ဟိေရတိုင္းျပည္တိမာ သူရို႕နန္႕ အသြီးအေရာင္ေလ့မတူ၊ ဘာသာအယူ၀ါဒေလ့မတူေရ အဘုေခ်တေယာက္ပင္ျဖစ္လီပက္စီ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တိနန္႕ စာသင္ေက်ာင္းတိက သူ႕မိခင္ဘာသာစကားနန္႕ စာပီမေပ်ာက္လားရေအာင္ စီစိုဥ္ပီးေရ၊ ဆရာတိကို ငွားဘနာသင္ပီးေရ။

ယပိုင္ဆိုေဂ အေျဖကယွင္းနီယာ။ ကိုယ္ရို႕စာပီကိုသင္ခ်င္ေရ၊ ကိုယ္ရို႕စကားကို လလြတ္လလပ္ေျပာဆိုခ်င္ေရဆိုေဂ အကၽြန္ရို႕အတြက္ တျခားရြီးခ်ယ္စရာလမ္းမဟိ။ ေဒသူရို႕လက္ေအာက္မာနီရသမွ်ကာလပတ္လံုး ယင္းစိတ္ကူးအိမ္မက္တိကို တခါေလ့အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႕ရလီဖို႕မဟုတ္ဆိုစြာကို တင္ျပယင္းနန္႕ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါေမ….။အားလံုးကို ခင္မင္စြာနန္႕ -

Free4waddy

torsdag 2. juni 2011

လက္တိြ ၿဂိဳးေက်ာက္ ေပ်ာက္ဆီး

အကၽြန္က ညစာသားထမင္းစားၿပီးေက အိမ္ႀဟိကအေဘာင္ေခ်ကြမ္းယာဆိုင္မာ ထိုင္နီက်။ ယင္းအခ်ိန္ဆိုေက ကလိေမေခ်တိ ရီခပ္ဖို႕၊ ဖုရားလားဖို႕လာဂတ္စြာတိကို ေငးယင္း၊ နတ္ေယာင္ဂါးခံယင္း အခ်ိန္ကုန္ေရ။

ယင္းပိုင္ ထိုင္နီယင္း တရက္….“ျဂဳ………….ျဂဳ” နန္႕ပင္ ၿဂိဳးေက်ာက္ပါလတ္ေတ။ ေယခါ အေဘာင္ေခ်က “ဟိုက္…အိမ္ျပန္ဘနာ ရီ(၇)က်ိတ္ အသက္ေအာင့္လို႕ေသာက္ပစ္ခီ” ေျပာလို႕ လားေသာက္ပစ္ခီဘနာ ျပန္လာထိုင္နီေရ။ ေယေကေလ့ ၿဂိဳးေက်ာက္စြာက တံ့မလားဘဲ ဆက္ေက်ာက္နီတုန္းသိမ့္။ မေပ်ာက္စြာျမင္ခါ အေဘာင္ေခ်က အဆက္အစပ္မဟိ စကားတခြန္းေျပာလာေရ။

အေဘာင္ေခ်။ ။ ေဟး………နင္ စီကာလိပ္ေသာက္ခ်င္ေက ငါ့ကိုေျပာဘနာ ေသာက္လို႕ရစြာရာမလား၊ ခိုးေသာက္စရာကားမလို။ ေဒဆိုင္မာ နင္ ဇာစားစား ႀကိဳက္စြာကို ယူစားလို႕ရေရ။ ခိုးစား စရာမလိုလတ္။

အကၽြန္။ ။ ေယာ္…မဟုတ္စြာကို မေျပာေက့ေလ့ အေဘာင္ေခ်။ ယင္းပိုင္အလုပ္တိကို စိတ္ေတာင္မကူးဖူး။ မဟုတ္စြာကိုခ်က္ မေျပာေက့။ ယင္းပိုင္ျငင္းနီဂတ္ယင္း ၾဟက္ေလ့ၾဟက္၊ ေဒါသေလ့အတံုးလိုက္ထြက္၊ မ်က္ႏွာတိနီၿပီးေက အသားတိေတာင္ တုန္ပါလတ္ေတ။ ျဖစ္ႏိုင္ေက ယင္းဆိုင္တဆိုင္လံုးကို ၿဖိဳသတ္ပလိုက္ခ်င္စိတ္ ေပါက္ပါလတ္ေတ။ ယေကေလ့ အေဘာင္ေခ်က မတံ့။ မ်က္ႏွာသီေခ်နန္႕ ဆက္ေျပာေရ -

အေဘာင္ေခ်။ ။ ငါ မဟုတ္စြာကို ေျပာဖို႕လား၊ နင္ခိုးေသာက္စြာကို ျမင္ေရလူဟိလို႕ ငါ့ကိုလာတိုင္လို႕ ငါေျပာစြာ။

အကၽြန္။ ။ ယေက ဇာသူျမင္လဲေျပာ….(ေဒါသက အထြဋ္အထိပ္ကိုေရာက္နီၿပီးေက ယင္းအခ်ိန္က ၿဂိဳးေက်ာက္သိမ့္လား၊ မေက်ာက္ယာလားဆိုစြာေတာင္ မမွတ္မိလိုက္ယာ)

အေဘာင္ေခ်ေလ့ ေဘးဘီ၀ဲယာ ၾကည့္ပလိုက္ၿပီးေက ဆိုင္ဖက္ကိုလာနီေရ (ယင္းအခ်ိန္က ပုလိပ္နယ္ထိမ္း In-charge သား) ရြယ္တူအေကာင္ေခ်ကို လက္ညိွဳးထိုးဘနာ “ေထာ…….ယင္းသူေျပာေရေယ” လို႕ ေျပာလိုက္စြာနန္႕ အကၽြန္ဆိုင္ထက္ကခုန္ဆင္းဘနာ ယင္းသူ႕ပါးကို ဒံုးသီးပိုင္ၿပီးပါလားၿပီးေက ဟိ႕သမွ်အားနန္႕ဇကုန္သတ္ပလိုက္ေတ။ အေဘာင္ေခ် ေနာက္က “ဟိုက္…ဟိုက္…မဟုတ္…မဟုတ္….ငါ အလကား ေျပာစြာရာ”လို႕ ေအာ္ေရအသံကို ဂရုစိုက္ဖို႕ အခ်ိန္မရခ။ ယင္းသူေလ့ ဘုမသိ ဘမသိနန္႕အသတ္ခံရခါ ေနာက္ဆံုး(၂)ေယာက္ ထြီးဘနာသတ္ပလိုက္ကတ္စြာ ေဘးနားကလူႀကီး(၃-၄)ေယာက္ မနည္းဖ်ိဳင္လိုက္ကတ္ရေရ။

ေနာက္ဆံုး သတ္ပဲြၿပီးခါ အကၽြန္႕ပါပါေရာက္လာဘနာ ဇာျဖစ္ကတ္စြာလဲလို႕မီးခါ အေဘာင္ေခ်က “ ယင္းသူ ၿဂိဳးေက်ာက္နီစြာျမင္လို႕ ၿဂိဳးေက်ာက္ေပ်ာက္လားေအာင္ လုပ္စြာ” လတ္။ ပါပါကေလ့ ျပန္ေျပာေရ..“ အရီးမာ ၿဂိဳးေက်ာက္ေပ်ာက္စြာကား ဟုတ္ယင့္…ဆီးရံုတိ၊ ဂါတ္တိေရာက္လားဂတ္ဖို႕အတပ္….မေရာက္လားစြာကံေကာင္းသိမ့္ေရ”လတ္။ေအမာဟိနီဂတ္ေတ ညီအကိုေမာင္ႏွမတိေလ့ ၿဂိဳးေက်ာက္ေက ေဒနည္းနန္႕စမ္းၾကည့္ကတ္ပါ။ လံုး၀ေပ်ာက္ေၾကာင္း လက္တိြအာမခံဘာသည္။ ၿဂိဳးေက်ာက္ေပ်ာက္ၿပီးေက ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္လာစြာကိုေတာ့ တာ၀န္မယူႏိုင္ဘာ…..။

အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ဂတ္ဘာဇီ………..Free4waddy

søndag 27. mars 2011

ရခိုင့္ ပညာေရးအနာဂါတ္

အကၽြန္ေဒအေၾကာင္းအရာေသွ်ကို စာရြီးဖို႕စိုဥ္းစားနီစြာေကာင္းၾကာပါယာ။ ရြီးလိုက္ သိမ္းထားလိုက္နန္႕ အကၽြန္႕ကိုယ္အကၽြန္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျဖစ္နီဘာေရ။ ဇာလို႕လဲဆိုေဂ တခါတရီ ကိုယ္ကေစတနာနန္႕ မွန္ေရလို႕ယူဆဘနာ လုပ္လိုက္မိေဂေလ့ အျခားတဖက္မာ မခံခ်ိမခံသာ ခံစားဂတ္ရစြာမ်ိဳးတိ ဟိတတ္ပါေရ။ ေဒဂုရြီးဖို႕စိုဥ္းစားမိေရအေၾကာင္းအရာက တျခားကိစၥတိထက္ ထိခိုက္လြယ္၊ ခံစားရလြယ္ႏိုင္ေရ ကိစၥျဖစ္နီလို႕ဘာ။ ကိုယ္ရြီးလိုက္ ေျပာလိုက္ေတ ကိစၥတခုေၾကာင့္ လူငယ္ေခ်တိရင္ထဲမာ နာၾကင္မႈတိ၊ ထိခိုက္ခံစားရေရအျဖစ္မ်ိဳးတိကို စိုင္းစားမိစြာနန္႕ဘင္ လက္တြန္႕နီဘာေရေဒ။ အကၽြန္ရို႕တိစြာ သာမန္အေျခအေနမာ ျဖစ္ေတပိုင္နီတတ္ေကေလ့ ကိုယ္နိမ့္က်ေရအခ်ိန္မာ အလိုလိုနီယင္း အားငယ္တတ္ကတ္စြာ လူ႕သဘာ၀ပါ။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းမာပညာသင္နီဂတ္ေတ အေသွ်တိကိုဘာ။

ယေကေလ့ ေနာက္ဆံုးေဒစာကို ရြီးဘနာတင္ျပလိုက္ဖို႕ယာလို႕ ဆံုးျဖတ္မိစြာက မိရိုးဖလာဆိုေရပိုင္ နဂိုဒါသီက် လားလာလုပ္ကိုင္နီဂတ္ေတ လမ္းေဟာင္းကတဆင့္ လမ္းသစ္ကိုဓါတ္ေတာင့္ထိုးျပၾကည့္စြာဘာရာ။ ေနာက္တခုကေလ့ ေရရွည္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကိုတြက္ဆၿပီးေက အေထာက္အကူေခ်တခုျဖစ္ႏိုင္ဖို႕လားဆိုဘနာ အရဲစြန္႕တင္ျပလိုက္ပါေမ။

လူလို႕ျဖစ္လာေဂ ဘာသာေရးအရဘင္ျဖစ္စီ၊ လူမႈ႕ေရးအရဘင္ျဖစ္စီ ကိုယ္နန္႕ ကိုယ့္ပါတ္၀န္းက်င္ကို အေကာင္းျမင္ခ်င္ဂတ္ေတ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို အီးခ်မ္းသာယာ တိုးတက္စီခ်င္ဂတ္ေတ။ ယင္းထက္ တဆင့္ျမင့္လာေဂ ကဗာႀကီးကိုၿငိမ္းခ်မ္းစီခ်င္ဂတ္ေတ။ ယင္းဇူးနန္႕ေလ့ လူတိုင္းလူတိုင္းစြာ ကိုယ္ႏိုင္သေလာက္ ယင္းပိုင္က႑တိမာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကတ္ပါေရ။ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိမာေလ့ တျခားလူမ်ိဳးတိထက္မက လုပ္ကတ္စြာတိဟိဘာေရ။ ရခိုင္သားမွန္ေဂ ေစတနာ သဒၵါတရား တျခားလူမ်ိဳးထက္မနိမ့္က်ဘာ။ တျခားဘာသာတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းမာ ဘာသာေရးကိုအေျခခံ၊ လူမႈေရးကိုအေၾကာင္းျပ၊ ရလာစြာကို အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ထထိရေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ဂတ္ေကေလ့ေသာ့ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိမာ ယင္းခ်င့္အားနည္းေရလို႕ သံုးသပ္မိဘာေရ။ ဥပမာ ကုလားတိမာဆုိေဂ ဘာသာေရးနန္႕ၿခိမ္းေျခာက္ပနာ အလွဴေဖ့သွ်ာကိုေကာက္ေတ။ ႏွစ္စိုဥ္ႏွစ္တိုင္း ကိုယ့္ပိုင္ဆိုင္မႈကို(ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ)ကို ျပရဘနာ ယင္းအထဲက ရာခိုင္ႏႈန္းဇာေလာက္ကို မဟိဆင္းရဲသားတိအတြက္လွဴရဖို႕ဆိုဘနာ သတ္မွတ္ပီးရေရ။ ေဒကိစၥနန္႕ ပတ္သက္လို႕ ျပည္ပမာနီေရ ရခိုင္က ကုလားတေယာက္ကို မီးဖူးဘာေရ။ “မာမူမာ ကိုယ့္ပိုင္ဆိုင္မႈ ဇာေလာက္ဟိေရဆိုစြာကို ၀ါလို႕မရလား” ဆိုဘနာေျပာခါ သူက “ အဘာေလး ဆရာ…ပုလိပ္တိ၊ တရားယံုးတိမာရာ လိမ္၀့ံဘာေရ၊ ဘုရားကိုေတာ့ မလိမ္၀့ံဘာ”လတ္။ ယင္းေဖ့သွ်ာတိစြာ စနစ္တက်နန္႕ ဇာကိုေရာက္လားေရလဲဆိုစြာကိုေတာ့ စာဖတ္လူတိဥာဏ္မီသေလာက္ စိုဥ္းစားၾကည့္လီကတ္ပါဖိ။

ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုေျပာဖို႕လုပ္နီယင္းနန္႕ လူမ်ားအေၾကာင္းေရာက္လားေရ။ ယေက ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ျပန္စဘာေမေဒ။ အဓိက ပညာေရးနန္႕ ပတ္သက္ေတအေၾကာင္းကို အယင္ေျပာဘာေမ။ အကၽြန္ရို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိစြာ အေျခခံအားျဖင့္ ပညာေရးက႑ကို ပိုအားသန္ဂတ္ပါေရ။ အားသန္ေရအေလ်ာက္ တႏိုင္တပိုင္စီလုပ္နီဂတ္ပါေရ။ ယေကေလ့ ျပန္ရလာေရ အက်ိဳးအျမတ္ကို ျပန္တြက္ကတ္ဖို႕လိုဘာေရ။ ျပန္တြက္ေတနီရာမာေတာ့ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားႏိုင္ဘာေရ။ ေဒနီရာမာ ပပြင့္လလင္း၀န္ခံရေဂ အကၽြန္စြာေတာ္လွန္ေရးဖက္ေတာ္သားတေယာက္ အျမင္နန္႕ၾကည့္ဘာေရေဒ။

အကၽြန္႕အျမင္က အထဲနန္႕အျပင္ကို စည္းျခားပစ္ခ်င္ဘာေရ။ ဆိုလိုစြာက အထဲကကိစၥကို အထဲကလူတိ သူ႕စြာသူႏိုင္သေလာက္လုပ္ကတ္ပါ။ အျပင္က ကိစၥကို အျပင္မာသီးသန္႕အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေရလို႕ ျမင္မိဘာေရ။ ဇာျဖစ္လို႕ေဒပိုင္စိုင္းစားမိလာရေလ့ဆိုေဂ အဂုအေျခအေနက အက်ိဳးအျမတ္ီ စီးပြါးေရးသမားပိုင္ စီးပါြးတြက္ တြက္ဖို႕လိုအပ္လာဘာယာ။ ဇာသူမဆို အလုပ္တခုခုလုပ္ေတဆိုေက တခုခုကိုျပန္ရခ်င္လို႕ လုပ္ကတ္စြာေဂ်းပါယာ။ ေနာက္ဆံုး ဘာသာေရးမာ အလွဴအတန္းလုပ္ေက ေစတနာသံုးတန္ျပတ္မ ကုသိုလ္ရေရလို႕ ေျပာထားဘာေရ။ ေစတနာသံုးတန္ျပတ္ေတဆိုေကေတာင္မ ေနာက္ဆံုးမာ “ကုသိုလ္” ဆိုစြာကိုျပန္လိုခ်င္လို႕ အလွဴအတန္းလုပ္စြာပါေလ…မဟုတ္ပါလား..။

ယင္းပိုင္ဆိုေဂ ေဒနိခါ ျပည္ပႏိုင္ငံတိမာနီထိုင္နီဂတ္ေတ လူတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိက ျပည္တြင္းကအေသွ်တိအတြက္ ပညာဆက္သင္ႏိုင္ေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ ေထာက္ပ့ံပီးနီဂတ္ေတ။ မြန္ျမတ္ေတအလုပ္ပါ။ ယေကေလ့ တဖက္က အက်ိဳးအျမတ္ျပန္တြက္ေတခါ ေဒလုပ္ရပ္က ဇာနန္႕လားတူလဲဆိုေဂ အစိုးရကို ပစကဇာေလာက္ပင္မေကာင္းေျပာေျပာ လက္တိြမာ ယင္းအစိုးရကို သြယ္၀ိုက္ေတနည္းနန္႕ ေထာက္ခံပီးနီစြာနန္႕တူေရ။ ယင္းအစိုးရယႏၱရားတခုလံုး အရည္အသြီးျမင့္မားလာဖို႕၊ ေခ်ာဆီတိ၊ စက္သံုးဆီထိေလာင္းထည့္ပီးနီစြာနန္႕တူေရ။ အစိုးရမေကာင္းလို႕ ျပည္သူတိမခ်ိမဆန္႕ခံစားနီဂတ္ရစြာကို ေနာက္ကုန္းေခ်ကို အသာေခ်ပြတ္ပနာ ေခ်ာ့ပီးနီစြာနန္႕တူေရ။

တနည္းအားျဖင့္ေျပာရဖို႕ဆိုေဂ ေတာ္လွန္ေရးကို ထိခိုက္စီေရ။ ေဒပိုင္ေျပာလို႕ တခ်ိဳ႕လူတိနန္႕ အျမင္တူခ်င္မွ တူဘာဖို႕။ ယေကေလ့ ျပန္လို႕သံုးသပ္သင့္စြာက “ငါရို႕ေထာက္ပံ့ပီးလိုက္လို႕ ရခိုင္ေသွ်တိတခ်ိဳ႕ ပညာတတ္ျဖစ္လားခစြာေတာ့ မွန္ပါယင့္။ ယင္းတတ္လားခေရ ပညာတိက ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ျဖစ္မလာဘဲ ေအာက္ခ်ီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား ပိုၿပီးေက က်စ္လစ္ခိုင္မာေခ်ာမြတ္ေအာင္ လုပ္ပီးနီစြာနန္႕တူေရး။ ေဒနီရာမာ ၀ါသနာပါလို႕ မ်က္စိကို စဇိမွိတ္ဘနာျငင္းေဂေတာ့ မတတ္ႏိုင္။

ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္စိတ္ကူးမိစြာကို အထက္မာေျပာခပိုင္ ျပည္တြင္းက ကိစၥကို ျပည္တြင္းက ပညာေရးကိုစိတ္၀င္စားေရလူတိနန္႕ လုပ္ကတ္ပါ။ ျပည္ပကလူတိအတြက္ နယ္စပ္ (ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့(ခ်္)၊ အိႏၵိယ) သင့္ေတာ္ေရနီရာတခုမာ တမ်ိဳးသားလံုးနန္႕ အက်ံဳး၀င္ေရ ရခိုင္ေက်ာင္းတေက်ာင္းသီးသန္႕ဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ အယင္ႀကိဳးစားသင့္ေရ။ ယင္းကတဆင့္ အရွိန္ရလာစြာနန္႕အမွ် ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေရေက်ာင္း ျဖစ္လာေအာင္လုပ္လားလို႕ရပါေရ။ ယင္းပိုင္လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ေလ့ ရခိုင္သားမာ လူသားအရင္းအျမစ္တိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမာအလံုအေလာက္ဟိဘာေရ။ ယင္းပိုင္ဖြင့္ႏိုင္ေဂ ယင္းေက်ာင္းမာတက္ေတအေသွ်တိ -
- အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ႏိုးၾကားလာဖို႕၊
- ရခိုင္စာပီပိုပီျပင္လာဖို႕၊
- ႏိုင္ငံတကာနန္႕ ပိုနီးစပ္လာဖို႕၊
- လြတ္လပ္စြာစိုင္းစားတီထြင္၊ ႀကံဆႏိုင္ခြင့္ပိုရလာဖို႕၊
- အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာတိေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ ပိုလြယ္ကူလာဖို႕…..တျခားတျခား အားသာခ်က္တိ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာဖို႕လို႕ ေမွ်ာ္လင့္မိဘာေရ။

နိဂံုးခ်ဳပ္အနီနန္႕ တင္ျပရဖို႕ဆိုေဂ အယင္က ၁၀၀ ဖိုးရင္းလိုက္လို႕ ကိုယ့္ဘားကို ၂၀ ဖိုး ျပန္ေရာက္လာေရဆိုေဂ ေဒနည္းလမ္းက ၄၀ ဖိုးေလာက္ ျပန္ေရာက္လာဖို႕လားဆိုေရ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေခ်နန္႕ စိုင္းစားမိစြာကို တင္ျပယင္း
လက္ဟိလုပ္နီဂတ္ေတလူတိ စိုင္းစားလို႕ရေအာင္ အကၽြန္စိုင္းစားမိေရအေၾကာင္းေခ်ကို မွ်၀ီတင္ျပလိုက္စြာရာ ျဖစ္ပါေရ။

အမ်ိဳးသားေရးသစၥာနန္႕-
Free4waddy

lørdag 12. mars 2011

ပညာေရးနန္႕ ေတာ္လွန္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

ဂနိလက္ဟိအေျခအေနအရ အကၽြန္႕အျမင္ကိုတင္ျပရဖို႕ဆိုဘာေဂ ရခိုင္ျပည္နန္႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအတြက္ အဓိကအေရးအႀကီးဆံုးက ဗမာကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေရးပါ။ ဇာျဖစ္လို႕ လြတ္ေျမာက္ခ်င္ရေရလဲဆုိစြာကိုေတာ့ မရိုးႏိုင္ေရ (သို႕) ရိုးအီနီေရ အေၾကာင္းျပခ်က္တိနန္႕ မတင္ျပခ်င္ဘာယာ…..ခံစားဖူးေရလူတိုင္း နားလည္ဂတ္ၿပီးသားဘာရာ။
လြတ္ေျမာက္ဖို႕အတြက္ အလုပ္(၂)ခုကို အကၽြန္ဥာဏ္မီသေလာက္ စိုင္းစားမိခါ ဦးစားပီးလုပ္ရဖို႕အလုပ္(၂)ခု လားတိြဘာေရ။ ယင္းခ်င့္တိက -
- ပဌမ စစ္တပ္ကိုခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ကတ္ရဖို႕။
- ဒုတိယ ပညာေရးကို ျမွင့္တင္ဂတ္ရဖို႕ဆိုဘနာ စိုင္းစားမိဘာေရ။

ပဌမအနီနန္႕ ပညာေရးနန္႕ပါတ္သတ္လို႕ ေဒပိုင္လုပ္ႏိုင္ေဂ ပိုမေကာင္းႏိုင္လားဆိုဘနာ စိုင္းစားမိစြာကို အယင္တင္ျပပါေမ။
ပညာေရးက႑က စိတ္၀င္စားေရလူေလ့မ်ားေရပိုင္ လူတိုင္းေလ့ ပါ၀င္ႏိုင္ဂတ္ေတ။ အဂု အကၽြန္စိုင္းစားမိေရက႑မာ ရည္ရြယ္ခ်က္(၂)ခုဟိဘာေရ။ တခုက ရခိုင့္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားလာဖို႕နန္႕ ေနာက္တခုက ရခိုင္စာပီတိုးတက္လာဖို႕အတြက္ လက္တိြအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ ျဖစ္ပါေရ။
ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအတြက္ ပညာေရးကိုျမွင့္တင္ဖို႕အလုပ္မာ အပိုင္း(၂)ပိုင္း ျမင္ပါေရ။ တပိုင္းက ျပည္တြင္း၊ တပိုင္းက ျပည္ပ။ ျပည္တြင္းမာ ရခုိင္လူငယ္ေခ်တိ ပညာရည္ျမင့္မားဖို႕အတြက္ ရခိုင္သဟာယ အသင္းက အဓိကတတ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္နီကတ္ပါေရ။ ျပည္ပမာဆိုေဂေလ့ ပုဂၢလိကတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိ တတ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္နီဂတ္စြာတိကို တိြရဘာေရ။ အထူးသျဖင့္ တမ်ိဳးသားလံုးနန္႕သက္ဆိုင္ေရဆိုေဂ WAO ေလ့ လုပ္နီဘာေရ။

အတိုခ်ံဳးေျပာရေဂ အထဲနန္႕အျပင္ကို စည္းျခားပစ္ခ်င္ဘာေရ။ ဆိုလိုစြာက အထဲကကိစၥကို ရခိုင္သဟာယအသင္းက သူ႕စြာသူႏိုင္သေလာက္လုပ္လီ။ အျပင္က ကိစၥကို ပညာေရးကိုစိတ္၀င္စားေရလူတိက အျပင္မာအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေရလို႕ ျမင္မိဘာေရ။ ဇာျဖစ္လို႕ေဒပိုင္စိုင္းစားမိလာရေလ့ဆိုေဂ တခါတရီ စီးပြါးေရးသမားပိုင္ စီးပါြးတြက္ တြက္လာမိဘာေရ။ စီးပြါးေရးတြက္ တြက္ေတဆိုစြာက ေဒပိုင္ပါ။ ဇာသူမဆို အလုပ္တခုခုလုပ္ေတဆိုေက တခုခုကိုျပန္ရခ်င္လို႕ လုပ္ကတ္စြာေဂ်းပါယာ။ ေနာက္ဆံုး ဘာသာေရးမာ အလွဴအတန္းလုပ္ေက ေစတနာသံုးတန္ျပတ္မ ကုသိုလ္ရေရလို႕ ေျပာထားဘာေရ။ ေစတနာသံုးတန္ျပတ္ေတဆိုေကေတာင္မ ေနာက္ဆံုးမာ “ကုသိုလ္” ဆိုစြာကိုျပန္လိုခ်င္လို႕ အလွဴအတန္းလုပ္စြာမဟုတ္ပါလား..။

ယင္းပိုင္ဆိုေဂ ေဒနိခါ ျပည္ပႏိုင္ငံတိမာနီထိုင္နီဂတ္ေတ လူတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိက ျပည္တြင္းကအေသွ်တိအတြက္ ပညာဆက္သင္ႏိုင္ေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ ေထာက္ပ့ံပီးနီဂတ္ေတ။ ေဒလုပ္ရပ္က ဇာနန္႕လားတူလဲဆိုေဂ အစိုးရကို ပစကဇာေလာက္ပင္မေကာင္းေျပာေျပာ လက္တိြမာ ယင္းအစိုးရကို သြယ္၀ိုက္ေတနည္းနန္႕ ေထာက္ခံပီးနီစြာနန္႕တူေရ။ ယင္းအစိုးရယႏၱရားတခုလံုး အရည္အသြီးျမင့္မားလာဖို႕၊ ေခ်ာဆီတိ၊ စက္သံုးဆီထိေလာင္းထည့္ပီးနီစြာနန္႕တူေရ။

တနည္းအားျဖင့္ေျပာရဖို႕ဆိုေဂ ေတာ္လွန္ေရးကို ထိခိုက္စီေရ။ ေဒပိုင္ေျပာလို႕ တခ်ိဳ႕လူတိနန္႕ အျမင္တူခ်င္မွ တူဘာဖို႕။ ယေကေလ့ အမွန္အကန္ျပန္လို႕သံုးသပ္ရဖို႕စြာက ငါရို႕ေထာက္ပံ့ပီးလိုက္လို႕ ရခိုင္ေသွ်တိတခ်ိဳ႕ ပညာတတ္ျဖစ္လားခစြာေတာ့ မွန္ပါယင့္။ ယင္းတတ္လားခေရ ပညာတိက ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ျဖစ္မလာဘဲ ေအာက္ခ်ီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား ပိုခိုင္မာေခ်ာမြတ္လာေအာင္ ျဖစ္နီစြာက လက္တိြမဟုတ္ပါလား။

ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ျဖစ္စီခ်င္ေရသေဖာထားကို တင္ျပရဖို႕ဆုိေဂ ပညာေရးကို ေဒပိုင္ပံုစံမ်ိဳးနန္႕ ေထာက္ပံ့ပီးပါ။ ျပည္တြင္းက ကိစၥကို ျပည္တြင္းက ပညာေရးကိုစိတ္၀င္စားေရလူတိနန္႕ ရခိုင္သဟာယအသင္းရို႕က လုပ္ကတ္ပါ။ ျပည္ပကလူတိအတြက္ နယ္စပ္ (ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့(ခ်္)၊ အိႏၵိယ) တနီရာမာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေရအထိ သီးသန္႕ရခိုင္ေက်ာင္းတေက်ာင္းစဖြင့္ဘနာ လုပ္ေဆာင္စြာက ပိုထိေရာက္ဖို႕ထင္ဘာေရ။ ယင္းကတဆင့္ အရွိန္ရလာစြာနန္႕အမွ် ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေရေက်ာင္း ျဖစ္လာေအာင္လုပ္လားလို႕ရပါေရ။ ယင္းပိုင္လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ေလ့ ရခိုင္သားမာ လူသားအရင္းအျမစ္တိ ျပည္ပမာအလံုအေလာက္ဟိဘာေရ။ ယင္းပိုင္ဖြင့္ႏိုင္ေဂ ယင္းေက်ာင္းမာတက္ေတအေသွ်တိ -
- အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ႏိုးၾကားလာဖို႕၊
- ရခိုင္စာပီပိုပီျပင္လာဖို႕၊
- ႏိုင္ငံတကာနန္႕ ပိုနီးစပ္လာဖို႕၊
- လြတ္လပ္စြာစိုင္းစားတီထြင္၊ ႀကံဆႏိုင္ခြင့္ပိုရလာဖို႕၊
- အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာတိေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ ပိုလြယ္ကူလာဖို႕…..တျခားတျခား အားသာခ်က္တိ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာဖို႕လို႕ ေမွ်ာ္လင့္မိဘာေရ။

နိဂံုးခ်ဳပ္အနီနန္႕ တင္ျပရဖို႕ဆိုေဂ အယင္က ၁၀၀ ဖိုးရင္းလိုက္လို႕ ကိုယ့္ဘားကို ၂၀ ဖိုး ျပန္ေရာက္လာေရဆိုေဂ ေဒနည္းလမ္းက ၄၀ ဖိုးေလာက္ ျပန္ေရာက္လာဖို႕လားဆိုေရ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေခ်နန္႕ စိုင္းစားမိစြာကို တင္ျပယင္း
လက္ဟိလုပ္နီဂတ္ေတလူတိ စိုင္းစားလို႕ရေအာင္ အကၽြန္စိုင္းစားမိေရအေၾကာင္းေခ်ကို မွ်၀ီတင္ျပလိုက္စြာရာ ျဖစ္ပါေရ။

torsdag 10. februar 2011

ပဥၥမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္နန္႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေသွ်တိ ကံေကာင္းပံု

ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းတိၾကားမာ လက္ဟိစစ္အုပ္စုကို၊ အထူးသျဖင့္ သန္းေရႊကို ပဥၥမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ဖို႕ႀကိဳးစားနီေရဆိုဘနာ ေျပာဆိုနီဂတ္သံတိကို ရက္ျပတ္ၾကားနီရေရ။ သန္းေရႊကေလ့ မင္းရူး၊ ေဗဒင္ရူး၊ နတ္ကုတ္မရူးဆိုခါ ဟုတ္ခ်င္ေလ့ ဟုတ္ဖို႕။ တခ်ိဳ႕ကေလ့ ယင္းခ်င့္ကို ကေဂါင္းစိုးရိမ္နီဂတ္ေတ။

အကၽြန္ကေတာ့ ပဥၥမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို တစိေသွ်ေလ့မေၾကာက္ေတာင္မက ထူေထာင္ဖို႕လူကို အားရ၀မ္းသာႀကိဳဆိုေရ။ ဇာျဖစ္လို႕လဲဆိုေဂ အကၽြန္ရို႕အေခ်ဘ၀ ေက်ာင္းတက္ခခါ ေအာက္ခ်ီးဘုရင္တိ၊ စစ္သူႀကီးတိနာေမနန္႕ ေက်ာင္းမာ အလွည့္က်သန္႕ယွင္းေရးလုပ္ကတ္ရေရ။ အေလာင္းဘုရား၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ ဗႏၶဳလ၊ က်န္စစ္သား ဆိုဘနာ။ ေက်ာင္းက တပါတ္မာ (၅)ရက္ဖြင့္ေရဆိုခါ တလလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဴး၊ ၾကာသားပတီးဆိုေက (၄)ေကာင္ကုန္ယာ။ ေသာက္ၾကာနိန္႕အတြက္ မက်န္ယာ။ ေသာက္ၾကာနိန္႕တရက္ကို ေက်ာင္းသားအားလံုးစုဘနာ လုပ္ကတ္ရေရ။

အဂု ပဥၥမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ေပၚလာဖို႕ဆိုေဂ (၅)ေကာင္ျဖစ္လာဖို႕။ ယင္းပိုင္ဆိုေက (၅)ရက္ ကြတ္တိ။ သန္းေရႊျဖစ္ဖို႕လား၊ ေမာင္ေအးျဖစ္ဖို႕လား၊ သိန္းစိန္ျဖစ္ဖို႕လား။ ျဖစ္ခ်င္အေကာင္ျဖစ္။ ေသာက္ၾကာနိန္႕ သန္႕ယွင္းေရးလုပ္ခိုင္းလို႕ရေရ။ အနာဂါတ္မာ လာဖို႕ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေခ်တိ ကံေကာင္းေရလို႕ ေျပာရဖို႕….ေသာက္ၾကာနိန္႕အတြက္ ပူစရာမလိုယာ။

Free4waddy

lørdag 8. januar 2011

မတရားလူထိပ္


နီခါ အေမရိကား

မီးခီေဂ ရခိုင္သား

ေအာက္ခ်ီးသံၾကားမာ

ဖရား....ဖရား....လတ္ေထာ....။free4waddy

fredag 7. januar 2011

သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ႕ကို ကိုင္လႈပ္ျခင္း

ျမတ္စြာဘုရားသွ်င္ ရခိုင္ျပည္ကိုေရာက္ခေရဆိုစြာကို ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္း အသြီးအသားထဲမာ ယံုၾကည္ကတ္ေတ။ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေတ အေထာက္အထားတိေလ့ ဟိကတ္ေတ။ ေဒခ်င့္က ရခုိင္လူမ်ိဳးရို႕တိ ယံုၾကည္မႈ။ လက္ဟိ မႏၱေလးမာစံပါယ္ကိန္း၀ပ္နီေရ မဟာျမတ္မုနိရုပ္ပြားေတာ္ကို ဘုရားသွ်င္ကိုယ္တိုင္ ရင္ေငြ႕ေတာ္(၇)အုပ္္နန္႕ သြန္းလုပ္ခေရလို႕ ယံုၾကည္ကတ္ေတ။ ေဒခ်င့္စြာလူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ သမိုင္းဆိုေဂေလ့ရေရပိုင္ ယံုၾကည္မႈပါ။

အကၽြန္ ဘုရားသွ်င္ ရခိုင္ျပည္ကိုေရာက္ခေရ၊ မေရာက္ခဆိုေရအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးနီစြာမဟုတ္ပါႏွင္း။ ယံုၾကည္မႈ ဆိုစြာကိုေျပာနီစြာဘာ။ ဘုရားအေၾကာင္း၊ ဘုရားသမိုင္းကိုေဆြးေႏြးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ယင္းအေၾကာင္းတိကို အကၽြန္(၅)မိနစ္ျပည့္ေအာင္ေတာင္ မေလ့လာဖူး။ သိေလ့ မသိ။ ယင္းပိုင္အေကာင္တေကာင္က စိတ္ထဲမာအထင္ေသွ်တခုနန္႕ “ေရာက္ခေရ၊ မေရာက္ခ”လို႕ေျပာပလိုက္ေက ယင္းသမိုင္းေၾကာင္းတိကို တဘ၀လံုး ဘ၀ကိုပီးဆပ္ပနာ ေလ့လာသုေတသနျပဳနီခဂတ္ေတ ရခိုင္ျမန္မာပ႑ိတ္ ဆရာႀကီး ဦးဦးသာထြန္းရို႕၊ တျခားတျခား ရခုိင္သမိုင္းဆရာတိကို ေစာ္ကားပိုင္ျဖစ္လားဖို႕။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္တခုေလ့ မေျပာဘာ။

ယေကေလ့ အကၽြန္စိတ္၀င္စားစြာတခ်က္ဟိေရ။ ဘုရားသွ်င္ ရခိုင္ျပည္သို႕မေရာက္ခလို႕ေျပာစြာေရ သြီးရိုးသားရိုးမျဖစ္ႏိုင္ဆိုဘနာ အကၽြန္႕စိတ္ထဲမာ သံသယ၀င္နီစြာၾကာယာ။ ေဒခ်င့္မာ ပေယာဂ ပါကိုပါလီရဖို႕ထင္ေရ။ အကၽြန္ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းတက္ခခါ(ရန္ကုန္မာ) ေဒစကားကို ျမန္မာစာဆရာမတေယာက္ေျပာဖူးေရ။ ေျပာဖူးေရဆိုစြာထက္ သင္ဖူးေရဆိုေဂ ပိုမွန္ဖို႕ထင္ေရ။ ယင္းဆရာမက ဇာေျပာလဲဆိုေဂ ဘုရားသွ်င္စြာ ပြင့္ေရနီရာကပင္ ယူဇနာ (….)ထိရာ ၾကြေရာက္ခေရ။ တျခားနီရာတိကို တခုကိုေလ့ မေရာက္ခလို႕ ေျပာေရ။ ယင္းဆရာမ ဆိုလိုခ်င္စြာက ရခိုင္ျပည္ကိုေလ့ မေရာက္ခလို႕ ေျပာခ်င္ပံုရေရ။ ေယဒါေလ့ ယင္းအခ်ိန္က ေဒကိစၥတိကို အခ်ိန္ယူဘနာ စိုင္းစားဆင္ျခင္ဖို႕မရခ။ တႏွစ္တတန္းမွန္မွန္ေအာင္ဖို႕အတြက္ ႀဟိကဆရာမေျပာစြာကို ေနာက္က “၏၊ သည္ မလဲြ”လိုက္မွတ္နီရေရ။ ဆရာမက မေရာက္ခလို႕သင္ျပထားစြာကို ကိုယ့္စြာကိုယ္ေလ့လာဘနာ ေရာက္ခဘာေရလို႕ လားေျဖခီေဂ တႏွစ္ရွဴလီဖို႕ယာ ..(ဗမာျပည္ပညာေရးစနစ္)။ ယွင္းယွင္းေျပာရေဂ ေဒကိစၥကို ယင္းေလာက္ထိေလ့ အလီးအနက္မထားခ။

လြန္ခေရ ႏွစ္စိေခ်ေလာက္က ေဒကိစၥအကၽြန္႕ေဂါင္းထဲကို ျပန္ေရာက္ပါလတ္ေတ။ ဘုရားသွ်င္ၾကြေရာက္ခေရ ယူဇနာ ဇာေလာက္လဲဆိုစြာကို အတိအက်သိခ်င္ပါလတ္ေတ။ စာအုပ္တိကိုျပန္လွန္ၾကည့္ဖို႕အတြက္ လက္ထဲမာစာအုပ္တအုပ္ေလ့ မဟိယာ။ ယေကေလ့ အကၽြန္အရံႈးမပီး။ ျပည္တြင္းက တကၠသိုလ္နန္႕နီးစပ္ေတ၊ တကၠသိုလ္တိမာ လက္ဟိလုပ္နီဂတ္ေတ မိတ္ေဆြတိကို အကူအညီေတာင္းေရ။ ဂနိအခ်ိန္ထိ တေယာက္ေလ့တိက်ေရအေျဖကိုမရသိမ့္။

ေဒကိစၥစြာ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေတအေကာင္တိ အႀကံျဖစ္ရဖို႕။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖို႕၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ဘိုးစိုဥ္ေဘာင္ဆက္ အသြီးအသားထဲကယံုၾကည္လာဂတ္စြာကို ယံုထင္ေၾကာင္ထင္ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္လားၿပီးေက အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္တိကို ရိုက္ခ်ိဳးပလိုက္ဖို႕ လုပ္ႀကံဖန္တီးစြာရာျဖစ္ရဖို႕လို႕ ယူဆေရ…..။

လူတေယာက္ပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးပင္ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိ၊ ယံုၾကည္မႈတိပ်က္စီးလားယာဆိုေဂ ျပန္အဖတ္ဆည္လို႕မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ထိ အရံႈးနန္႕ရင္ဆိုင္ရဖို႕စြာမာ က်ိန္းသီယာ။ ယင္းဇူးနန္႕ ကို္ယ္ရို႕တိယံုၾကည္မႈကို မသမာေအာက္တန္းက်ေရအေကာင္တိေၾကာင့္ တေဖ့ေသွ်ေလ့ မယိုင္လားဖို႕လိုအပ္ေတ။ ယင္းအေကာင္တိ မႈိင္းမမိလားဖို႕ ေကာင္းအေရးႀကီးေရ။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ယုတၱိက်က်၊ ဓမၼဓိဌာန္က်က် စိုင္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္ဂတ္ေတ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိျဖစ္ႏိုင္ဂတ္ပါဇီလို႕ ႏွစ္သစ္မာဆုေတာင္းပီးယင္း အကၽြန္႕အျမင္ကို မွ်၀ီပီးလိုက္ပါေရ။Free4waddy