torsdag 26. juni 2008


Land confiscate in Arakan!!!!
Focus!!!!

ဆံုရပ္

ကိုယ့္စိတ္ကူးထဲမွာေတာ့
ေအခ်င့္စြာ
ဘုရားသတ္ပါစီ
မဟာနန္းေတာ္ႀကီးပါေယ ----

ယေကေလ့
တရံလူအျမင္မွွာ
ဖ်ာကာထားေယွာင္ဆိုပါေေက ----

မတူေရ စကၡဳတိ
အျမင္ညွိလို ့ရေအာင္
အလင္းတန္းဆံုရပ္တခု
ဂု လိုအပ္နီပါေရ ----။

mandag 23. juni 2008

Sea and Salt

ပင္လယ္ဇာေၾကာင့္ ဆားငံလဲ????

ဟိုးအရင္ေခါက္က ရြာတရြာမွာ ထင္းႃခြီသမ တေယာက္ဟိေရလတ္၊ ယင္းလူစြာ နိန္ ့တိုင္းနိန္ ့တိုင္း ေတာထဲကို၀င္ပနာ အပင္ႀကီးတိကို ခြပ္ေတ၊ ခြပ္လို ့ရေရအပင္တိကို မသြီးဖုတ္ေတ၊ ရလာေရ မသြီးတိကိုေရာင္းပနာ အ သက္မြီး၀မ္းေက်ာင္းျပဳပါေရလတ္။ ယင္းပိုင္နန္ ့ တရက္နိခါ အပင္ႀကီးတပင္ကို ခြပ္နီေရအခ်ိန္မွာ ယင္းအပင္ကို ေစာင့္ေရ အပင္ေစာင့္နတ္က ကေဂါင္းမာန္ပါပနာ ထြက္လာၿပီးေက ယင္းထင္းႃခြီသမကို `အေ၀း မင္းအစြာ ျဖစ္လို ့ငါ့အိမ္ကို ဖ်က္နီစြာေရာင္၊ မင္းမွာ ငါ့အိမ္ကို အဂုပိုင္ဖ်က္ဆီးဖို ့အခြင့္အာဏာမဟိ။ မင္းေဒအပင္ကိုခြပ္ လို ့ေဖ့သာရလား? ဆိုၿပီးေက မီးလီပါေရ။ ေယခါ ထင္းခြပ္သမက `ဟုတ္ပါေရ အသွ်င္နတ္မင္း၊ အကၽြန္က အ ပင္တိကို ခြပ္ပနာမသြီးဖုတ္ပါေရ၊ ယင္းမသြီးကိုေရာင္းလို ့ရေရ ေဖ့သာနန္ ့ အသက္မြီး၀မ္းေက်ာင္းျပဳပါေရ` ဆုိ ၿပီးေက ေျဖပါေရလတ္။ ေယခါ သစ္ပင္ေစာင့္နတ္က `မင္းေဒအလုပ္လုပ္လို ့ ေဖ့သာဇာေလာက္ရလဲ ယၿပီး ေက ယင္းေဖ့သာတိနန္ ့ကား မင္း ဇာဇာ၀ယ္ေရလဲ`ဆိုၿပီးေက မီးပါေရ။
ေယခါ ထင္းႃခြီသမက အကၽြန္ဖုတ္လို ့ရေရမသြီးနန္ ့ဆန္စိေခ်နန္ ့ဖပါေရ။ ယင္းရေရဆန္က အကၽြန္္႐ို ့လင့္မယားအတြက္လလံုလေလာက္ စားလို ့ရပါေရ။က်န္စြာကို ဒါေဒါင္တိလည္းဆပ္ေတ၊ ျပန္ၿပီးေကလည္း ခ်ီးငွါးပါေရ လုိ ့ေျဖပါေရလတ္။
ေယခါ အပင္ေစာင့္ နတ္က မင္းေဒေလာက္ ဆန္တဖဲ့ေခ်နန္ ့ဇာပိုင္လုပ္လဲ? ဆိုၿပီးေက မီးပါေရ။ ထင္းႃခြီသမ ျပန္ေျဖစြာက `ရလာေရဆန္ကိုခ်က္ပနာ အကၽြန္႐ို ့လင္မယားႏွစ္ေယာက္ စားပါေရ၊ ယၿပီးေက အကၽြန္ ့အမိ လည္းေသာ့ အကၽြန္႐ို ့နန္ ့တတူတူစားကတ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္ကေတာ့ခါ အကၽြန္႐ို ့အေခ်ခါ အမိက အကၽြန္႐ို ့တိိကုိ ေကၽြးခေရ ထမင္းဒါေဒါင္တိကို ျပန္ဆပ္စြာပါ။ ယၿပီးေက အကၽြန္႐ို ့အေခ်(၂)ေယာက္လည္း အကၽြန္႐ို ့နန္ ့တတူတူ ထမင္းစားကတ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္ကေတာ့ အကၽြန္႐ို ့အသက္ႀကီးလာခါ သူ႐ို ့ပါးမွာတလွည့္ျပန္စားရဖို ့ျဖစ္လို ့ ခ်ီးထားေရသေဖာျဖစ္ပါေရ `လို ့ယွင္းျပလိုက္ပါေရလတ္။

ေယခါ သစ္ပင္ေစာင့္ နတ္ႀကီးက `ေအာ္ ---- မင္းဘ၀ကလည္း ကေဂါင္းဆင္းရဲေရမလားေယ` ဆိုပနာ ငါ မင္း ကို ပုလင္းေခ်တလံုးပီးလိုက္မယ္၊ အိမ္ျပန္ခါ ယင္းခ်င့္ကို အိိမ္ကိုယူလီ၊ မင္းတခုခုကို စိတ္မွာလိုခ်င္ေရခါ ယင္းပု လင္းေခ်ကိုေျပာၿပီးေက ေတာင္းလီ၊ မင္းလိုခ်င္စြာကို ရလိိမ့္ေမ။ ယေကေလ့ မင္းလိုခ်င္စြာကိုရၿပီးစြာနန္ ့ `တန္ ့ဖိ`လို ့ေျပာဖို ့စြာကို မမိစီကဲ့။ မင္း ယင္းပိုင္ရာ `တန္ ့ဖိ`လို ့မေျပာခေက မင္းအတြက္အသက္အႏၲရာယ္ ေတာင္ဟိႏိုင္ေရ `ဆိုၿပီးေကလည္း သတိပီးလိုက္ပါေရလတ္။

ထင္းႃခြီသမေရ အိမ္ျပန္လားခၿပီးေက ယင္းပုလင္းေခ်ပါးမွာ သူအလိုဟိသမွ် ဆန္နန္ ့ဆားကို နိစိုင္ နိစိုင္ေတာင္းယူပါေရလတ္။ ယင္းပိုင္ေတာင္းယူၿပီးတိုင္းလည္း သစ္ပင္ေစာင့္နတ္မင္းႀကီးမွာလို္က္ေတအတိုင္း `တန္ ့ဖိ`လို ့လည္း အၿမဲတမ္းေျပာပါေရလတ္။ ယင္းဇုနန္ ့ထင္းႃခြီသမေရ ကိုယ္လိုခ်င္စြာဟူသမွ်ကို လိုခ်င္ေရ အခ်ိန္မွာရနီေရအတြက္ေၾကာင့္ ကုိယ္တိုင္စားဖို ့ေသာက္ဖိုု ့စြာကို ပူပင္စရာမလိုတင္မက အိမ္နားပါတ္၀န္းက်င္ ကအိမ္တိကိုလည္း ေရာင္းစားႏိုင္လို ့ စီးပါြးတက္လာပနာ အိမ္ႀကီးယာသန္အသစ္တိကိုလည္း ေဆာက္လာႏိုင္ ပါေရလတ္။

ယင္းခါ သူ ့အိမ္နားမွာ ဆိုင္ေသတေယာက္ဟိပါေရလတ္၊ ယင္းဆိုင္ေသစြာ ထင္းႃခြီသမနန္ ့တျခားအိမ္နားပါတ္၀န္းက်င္ကလူတိ သူ ့ဆိုင္မွာ ဆန္တိ၊ ဆားတိမ၀ယ္ကတ္စြာကို သတိျပဳမိလာပါေရ၊ ယၿပီးေက ထင္းႃခြီသမက လည္း အိမ္ႀကီးယာသန္တိေဆာက္စြာကို သတိျပဳမိလာေရခါ ေဒသူဇာျဖစ္လို ့ ဂုပိုင္ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲလာလဲ ဆုိစြာကို စိုင္းစားမိပါေရလတ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ယင္းဆိုင္ေသက ထင္းႃခြီသမမွာ ပုလင္းေခ်တလံုးဟိစြာကို သိလားပနာ ယင္းပုလင္းေခ်ကိုရေအာင္ခိုးဖို ့ဆိုၿပီးေကလည္း ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါေရလတ္။

ဆိုင္ေသေရ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္ကိစၥတိနန္ ့ တခါတရီ တျခားတိုင္းျပည္တိကိုလည္း ခရီးလားက်င့္ ဟိပါေရ လတ္။ ယင္းပိုင္လားယင္းနန္ ့ တေခါက္မွာေတာ့ ေၾကာင္ေခ်တေကာင္ ရလာလတ္ပါေရ။ ယင္းေၾကာင္ေခ်ကို အသံုးျပဳပနာ ထင္းႃခြီသမပါးက ပုလင္းေခ်ကို ရေယာင္ခိုးယူလီပါေရလတ္။ ပုလင္းေခ်ကိုခိုးပနာ ေလာင္းေခ်တ စီးနန္ ့ပင္လယ္ျပင္မွာ အယင္လားနီက်အတိုင္းတျခားတိုင္းျပည္တိကို ခရီးလားလီပါေရ။ ဆိုင္ေသေရ လား ယင္းလာယင္း တျခားတိုင္းျပည္တိကိုေရာက္ေတအခ်ိန္မွာ ေရာင္းဖို ့စိတ္ကူးနန္ ့ ပုလင္းေခ်ကို ဆားတိအ မ်ားႀကီးထုတ္ပီးဖို ့ေျပာလိုက္ပါေရ။
ဆိုင္ေသေေျပာေရအတိုင္း ပုလင္းေခ်ကလည္းဆားတိကို ထုတ္ပီးလီပါေရ။ ယင္းပိုင္ ဆားတိကို အဆက္မျပတ္ ထုတ္ပီးနီယင္း တနားၾကာေရခါ ေလာင္းထဲမွာဆားတိျပည့္လာပါေရလတ္။ ဇာအတြက္လည္းဆိုေက ဆိုင္ေသ ေရ`တန္ ့ဖိ`ဆိုေရစကားကို မသင္ခရပါ။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ယင္းေလာင္းေခ်စြာ ဆားအလီးကိုမခံႏိုင္လို ့ ပင္ လယ္ထဲမွာ ျမဳပ္လားခပါေရလတ္။ ယင္းပုလင္းေခ်လည္း ေလာင္းျမဳပ္စြာမွာ တတူတူပါလားခၿပီးေက ပင္လယ္ ၾကမ္းျပင္မွာ ဂနိထက္ထိ ယင္းဆားတိကိုထုတ္ပီးနီလီပါေရလတ္ ----။

ေအနီရာမွာ ေနာ္ေ၀းလူမ်ိဳးတိကေတာ့ သူ႐ို ့၀ထုတပုဒ္ အစမွာ Det var en gang ဆိုၿပီးေက စပနာ ဆံုးေရခါ “---- og snipp, snapp, snute sa er eventyret ute” လို ့ေျပာကတ္ပါေရ။

P. Chr. Asbjornsen နန္ ့Jorgen Moe ႐ို ့ရြီးခေရ ေနာ္ေ၀း၀ထုကို ရခိုင္ပိုင္ ျပန္ထားစြာပါ။ အားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ။

torsdag 19. juni 2008

Salad Bowl!!!!

စြပ္ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈ
ေအတခါ ယိုင္ေက်းမႈနန္ ့ပါတ္သက္လို ့ အေမရိကန္ယိုင္ေက်းမႈဖက္ကို တခ်က္ေခ် မ်က္ေစာင္းထိုးၾကည့္လိုက္ ကတ္ပါမယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို အနည္းနန္ ့အမ်ားဆိုပိုင္ အားလံုးသိထားကတ္ စြာျဖစ္လို ့ အမ်ားႀကီးမရီြးပါယာ၊ ဂနိ အေမရိကန္လူမႈအဖဲြ ့အစည္း တနည္းအားျဖင့္ယိုင္ေက်းမႈကို salad bowl (သို ့) pizza ဆိုၿပီးေက ေခၚေ၀ၚေျပာဆိုနီကတ္ပါေရ။ ရခိုင္ပိုင္ဒါ႐ိုက္ျပန္ေျပာဖို ့ဆိုပါေက စြပ္ျပဳတ္ ယိုင္ေက်းမႈ လို ့ေခၚေကအသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ဖို ့ထင္ပါေရ။ လူႀကီးလူေကာင္းပိုင္၊ သိမ္သိမ္မိြမိြေျပာဖို ့ဆိုေကေတာ့ မ်ဴလတီ ကာလ္ခ်ာ(Multi culture) လို ့ေျပာရဖို ့ထင္ပါေရ။ ဇာေၾကာင့္ ယင္းစြပ္ျပဳတ္ယိုင္ေက်းမႈ ျဖစ္လာရလဲဆိုပါေက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို ့ ကမၻာအရပ္ရပ္ကလူတိ စတင္အၿခီခ်နီထိုင္လာကတ္စြာက အရင္းခံအေၾကာင္း တရားပါ။

ယင္းပိုင္ေရာက္လာကတ္ေတအထဲမွာ အာဖရိကတိုက္က လူကၽြန္တိ၊ ဥေရာပတိုက္က အငတ္ေဘးေၾကာင့္ ေျပာင္းရႊိအၿခီခ်နီထိုင္လာေရလူတိ၊ ေတာင္အေမရိကတိုက္က နိစိုင္နန္ ့အမွ်ခိုး၀င္နီကတ္ေတလူတိ၊ အာရွ တိုက္က စစ္ေဘးစစ္ဒါဏ္ေၾကာင့္ ေရာက္ဟိလာေရလူတိလည္း ရြီတြက္လို ့မကုန္ဟိပါေရ။ ယင္းပိုင္ ကမၻာ့နီရာ အသီးသီးက ေရာက္ဟိအၿခီခ်နီထိုင္လာကတ္ေတလူတိစြာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ကာလတခုအတြင္းမွာ စြပ္ ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈထဲကို တနည္းတဖံုသြတ္သြင္းစြာကို ခံလိုက္ကတ္ရပါေရ။

စြပ္ျပဳတ္ယိုင္ေက်းမႈဆိုစြာ ဇာလဲဆိုစြာကို ရခိုင္လူမ်ိဳးတိနန္ ့အနီးစပ္ဆံုးဥပမာတခုကိုပီးဖို ့ က်ေနာ္စိုင္းစား ၾကည့္ေရခါ မုန္ ့တီကိုလားၿပီးေက မ်က္စိမွာ ျမင္မိပါေရ။ ဇာေၾကာင့္လဲဆိုပါေက ပထမအခ်က္က စြပ္ျပဳတ္စြာ လည္း အရည္ပါ၊အဖတ္ပါေသာက္ရၿပီးေက မုန္ ့တီနန္ ့အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္နီလို ့ပါ။ ရခိုင္သားတိုင္းစြာေရ မုန္ ့တီတ ခြက္ကို ကိုယ္တိုင္ကေဂါင္းမမြန္မလုပ္တတ္ေကေတာင္မွ မုန္ ့တီတခြက္၏ ရာဇ၀င္ကို ကေဂါင္းသိပါေရ။ မုန္ ့တီတခြက္ျဖစ္လာဖို ့အတြက္ ျမစ္၊ေခ်ာင္း၊ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာတိထဲက ငါး၊ ပုဇြန္ပါေရ၊ လယ္ျပင္ထဲကျဖစ္လာေရ ဆန္လည္းပါေရ၊ ဟင္းျခင္းတိထဲထြက္လာေရ င႐ုတ္သီး၊ နံနံပင္၊ ၾကက္သြန္နီ/ျဖဴ၊ ပဒေၾကာ၊င႐ုပ္ေကာင္း၊ စက္ ႐ံုတိကထြက္လာေရ ဆီ၊ ေတာထဲေတာင္ထဲျပားတိထဲက ထြက္လာေရထင္းကအစ ေနာက္ဆံုးဂ်ပန္ျပည္က ထြက္ေတ အာဂ်ီႏိုမိုတို အခ်ိဳမႈန္ ့ေတာင္ ပါလိုက္ပါသိမ့္ေရ။ ယေကလည္း ေနာက္ဆံုးမွာ ယင္းမတူကဲြျပား ျခားနားေရ အသြင္အျပင္လကၡဏာတိအားလံုးေရ မုန္ ့တီခြက္ထဲကိုေရာက္ေတဆိုစြာနန္ ့ ေအာ္တိုမက္တစ္ မုန္ ့တီဆိုၿပီးေက ျဖစ္လားခပါေရ။ ယင္းနီရာမွာ ငါးပါလို ့ငါးရည္ ဆိုၿပီးတေယာက္လည္းမေခၚ၊ ဆန္ပါလို ့ ဆန္ရည္ ေခၚလို ့လည္းမရ၊ အာဂ်ီႏိုမိုတိုထည့္လို ့အာဂ်ီႏိုမိုတိုအရည္လို ့အေခၚခံပိုင္ခြင့္မဟိေရ အျဖစ္မ်ိဳးကိို က်ေရာက္ လားပါေရ။

ေအခ်င့္နန္ ့တဆက္တည္းတခုစိုင္းစားမိစြာက အေမရိကမွာေရာက္ဟိအၿခီခ် နီထိုင္နီကတ္ေတ အကၽြန္႐ို ့၏ မ ဟာႏြယ္၊ မဟာမ်ိဳး ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းတိလဲ စြပ္ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈထဲမွာ အစြာေလာက္ ေပါ ေလာေပၚနီဂတ္ပါယာလဲ ဆိုစြာကိုပါ။ ယင္းစြပ္ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈမွာ နစ္ေမ်ာနီပနာ ဇာလူမ်ိဳးလဲလို ့မီးလာေက ဆ ရာေဒါက္တာေအးခ်မ္းေျပာပိုင္ ရခိုင္လည္းမဟုတ္၊ အဂၤလိပ္လည္းမဟုတ္၊ ဂ်ပန္လည္းမဟုတ္ ငါ႐ို ့ကမၻာသား ရာလို ့ေျပာနီကတ္ယာလား? ေနာက္တခါ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာေအးေက်ာ္က ရခိုင္သားမွန္ေက ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ရဖို ့ဆိုၿပီးေက ေျပာပါေရ။ ယေဂ ဇာဘာသာကိုးကြယ္လဲလို ့မီးလာေက ယင္းလူတခ်ိဳ ့က ဘာသာမဟိလို ့ေျပာနီကတ္ယာလား? ဆိုေရ ဆိုေရ အေၾကာင္းတိကိုလည္း စိုင္းစားမိပါေရ။ ယင္းပိုင္စိုင္းစားစရာ ျဖစ္လာရစြာ က လူတခ်ိဳ ့နယ္စပ္တိမွာ အတူတူနီခကတ္ေတခါ က်ားဖမ္းဖို ့၊ ဆင္ဖမ္းဖို ့ တၿငိဳးတည္းၿငိဳးနီခကတ္ပနာ အေမ ရိကကိုေရာက္ေတခါ အမ်ိဳးသားရီးအတြက္ ကိန္ ---- ကိန္ ေတာင္ ျမည္သံမၾကားမိလို ့ပါ။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တ ေယာက္ကိုလည္း တိုက္ခိုက္စြာမဟုတ္္ပါႏွမ္း ----။ ေယေကေလ့ အေခ်ခါေျပာကတ္ေတပိုင္ ”မတရားလူ ထိပ္” ပါရာ၊ တတည့္က်လူ နာခ်င္ေကနာလီပါကတ္။

ဂုနားက စြပ္ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈ အေၾကာင္းကို ျပန္ဆက္ရေက အေမရိကမွာ ဇာေလာက္ပင္ စြပ္ျပဳတ္ယိုင္ေက်းမႈ ျဖစ္နီလီပက္စီ ယင္းစြပ္ျပဳပ္ထဲမွာ ပါ၀င္ပါတ္သက္နီကတ္ေတ အမ်ိဳးတိအမ်ားႀကီးထဲက တခုခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အသြီးကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳစြာခံကတ္ရပါေရ။ ဇာပင္ေျပာေျပာ ေဒခ်င့္စြာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေရ ေကာင္းေရလကၡဏာတခုပါ။ ဗမာျပည္မွာ ဗမာလက္ေအာက္မွာ ယင္းပိုင္စြပ္ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈျဖစ္လာေက ဂုပိုင္ အသိအမွတ္ျပဳစြာကို ခံကတ္ရဖို ့ ထင္၊ မထင္? စြပ္ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈအစား ေအာက္သားယိုင္ေက်းမႈ ျဖစ္လား ႏိုင္၊ မလားႏိုင္? ဆိုစြာကို စာဖတ္သူတိ စိုင္းစားကတ္ပါ။ ယိုင္ေက်းမႈေပ်ာက္လားေက ဇာျဖစ္လားႏိုင္ေရ ဆိုစြာ ကိုေတာ့ အယင္အပုဒ္မွာ တင္ျပထားပါယင့္ ----။ အျဖစ္အပ်က္၊ အေၾကာင္းျခင္းရာတိကို ဆက္စပ္စိုင္းစားပနာ အေကာင္းဆံုးနည္းတခုကို ရွာဖြီေဖာ္ထုတ္ကတ္ဖို ့ အားလံုးကို ထပ္ၿပီးေက အတြက္ေဖာ္ပီးလိုက္ပါေရ။ ေက်းဇူး တင္ပါေရ။
ကိုးကားစာအုပ္ -
Free ways
ဆက္ၿပီးေက တင္ျပပါဖို ့သိမ့္ ----။

tirsdag 17. juni 2008

We must revolt!!!! (1)

ငါရို ့ေတာ္လွန္ကတ္ရဖို ့

လူသားမ်ိဳးႏြယ္တခု ေလာကအလယ္မွာ တင့္တင့္တယ္တယ္နီထိုင္လားကတ္ဖို ့အ တြက္ ယင္းလူမ်ိဳးရို ့၏ ပိုင္နက္နီၿမီ ဘာသာစကား၊ စာပီ၊ ပညာရီး၊ စီးပါြးေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံရီးအစဟိေရ အၿခီခံအုဋ္ျမစ္တိအားလံုး အ ေရးႀကီးပါေရ။ ယင္းခ်င့္တိအားလံုးကို ၿခံဳပနာေျပာရပါေက ယိုင္ေက်းမႈဆိုစြာလူမ်ိဳးတမ်ိဳးအတြက္ အသက္သီြး ေၾကာျဖစ္ပါေရ။ ဇာေၾကာင့္လဲဆိုေက ယိုင္ေက်းမႈဆိုစြာေရ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ အသြင္အျပင္လကၡဏာကို အဓိက ေဖာ္ေဆာင္ပီးစြာျဖစ္ပါေရ။ ယင္းအျပင္ အႏုပညာလက္ရာတိ၊ ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစိုင္လာတိ၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္တိအားလံုးလည္း အက်ံဳး၀င္ပါေရ။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးနန္ ့တမ်ိဳးကိုခဲြျခားေရနီရာမွာ ဂုနားကေျပာခေရ အခ်က္အလက္ တိကိုအၿခီခံပနာ ရခိုင္၊ ကုလား၊ ေအာက္သားဆိုၿပီးေက ျဖစ္လာကတ္စြာပါ။

၁၉၄၅ ခု၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေရေနာက္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနန္ ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၾကားမွာ စစ္အီးတိုက္ပဲြျဖစ္ေပၚခပါေရ။ ယင္းစစ္အီးတိုက္ပဲြ၏ အဓိကအေျခခံကေတာ့ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံနန္ ့တႏိုင္ငံအၾကားမွာ စစ္ရီးအရအတင္းအဓမၼ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ဖို ့အဟန္ ့အတားတိ ဟိလာေရအတြက္ စစ္ရီး အစား မိမိ႐ို ့ယိုင္ေက်းမႈကို တျခားလူမ်ိဳး၊ တျခားႏုိင္ငံတိထဲမွာ လႊမ္းမိုးလာေအာင္ သိမ္မိြညင္သာစြာ ႀကိဳးစား ကတ္ျခင္းျဖစ္ေတလို ့ ဆိုႏိုင္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္အျပင္ တျခားစီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပါယ္တိမွာပါ အသာ စီးရေအာင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳး စားခကတ္စြာျဖစ္ပါေရ။ ေယဒါေလ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကဲြေရ ေနာက္ပိုင္း မွာ စစ္အီးတိုက္ပဲြစြာ ၿပီးဆံုးလားခယာလို ့ ကမၻာ့ျပည္သူအမ်ားစုက ထင္ျမင္ယူဆထားကတ္ပါေရ။

ယပိုင္ဆိုေက သူ႐ို ့တိထင္ျမင္ယူဆထားကတ္ေတပိုင္ ဟုတ္၊ မဟုတ္။ က်ေနာ္႐ို ့ ရခိုင္ျပည္ဖက္ကို တခ်က္ေခ် လားႀကည့္ကတ္ပါမယ္။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေအာက္သားလက္ေအာက္ကို က်ေရာက္ေတအခ်ိန္ကပင္ ဂနိထိ ႏွစ္ေပါင္း(၂၂၄)ႏွစ္ေက်ာ္ အေျခအေနကို တခ်က္ေခ် မ်က္စိမွာ အယင္ျမင္ၾကည့္ကတ္စီခ်င္ပါေရ။ ေနာက္တခါ (၁၈၂၄-၁၉၄၂) ထိ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္၊ (၁၉၄၂-၁၉၄၅) ဂ်ပန္လက္ေအာက္အ ေျခအေန၊ ေနာက္တခါ (၁၉၄၅-၁၉၄၇) အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ အေျခအေန၊ ယၿပီးေက ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးအ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ေခတ္အဆက္ ဆက္ (ဖဆပလ၊ မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ) ႐ုိ ့ကို ခဲြျခားၾကည့္ကတ္စီခ်င္ပါေရ။

ေခတ္မွီဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေတႏိုင္ငံတိမွာေတာ့ အေၾကာင္းအရာတခုကို ေလ့လာေရနီရာမွာ အခ်ိန္ကာလအတိုင္း အတာ(ရီတို)ကို ခ်ံဳ ့ႏိုင္သမွ်ခ်ံဳ ့ၿပီးေက ေလ့လာကတ္စြာ ကို တိြကတ္ရပါေရ။ (ဥပမာ - ၅ႏွစ္၊ ၁၀ႏွစ္၊ ၁၅ႏွစ္ စ သည္ျဖင့္) ေယဒါလည္း က်ေနာ္႐ို ့အနီနန္ ့ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေျခအေနမပီးေရအတြက္ လက္လွမ္း မီသေလာက္ကို ေလ့လာပနာ ျပန္လည္သံုးသပ္၊ ဆန္းစစ္ကတ္ရပါဖို ့။ ယင္းပိုင္ေလ့လာေရခါလည္း စာပီ၊ ဘာ သာစကား၊ ယိုင္ေက်းမႈအႏုပညာ၊ ရွိေဟာင္း အမြီအႏွစ္၊ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းစိုင္လာပဲြလမ္းသဘင္ အစဟိေရ စြာတိ တိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈတိကို တိြကတ္ရပါဖို ့ေယ။ ယင္းအခ်က္အလက္တိကို ဂနိက်ေနာ္႐ို ့မ်ိဳး ဆက္မွာ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ မရွာဖြီ၊ မစုေဆာင္းႏိုင္ခဆိုပါေက ---- (နမိတ္မဟိ၊ နမာမဟိေရစကားကိုေတာ့ အကၽြန္မေျပာခ်င္ပါ။) ဇာျဖစ္လာဖို ့လဲဆိုစြာကို အားလံုးျမင္ေယာင္ကတ္ပါလိမ့္မယ္လို ့ ယံုၾကည္ပါေရ။

ယိုင္ေက်းမႈတိေပ်ာက္ကြယ္လို ့ လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္လားခေရလူမ်ိဳးတိ အမ်ားႀကီးပါ။ ဥပမာ ဗမာျပည္ထဲက ပ်ဴလူ မ်ိဳးတိစြာ နာမယ္ေလာက္ရာၾကားဖူးကတ္ပါယာ။ ေအနိခါ ယင္းလူမ်ိဳးတိစြာ ရခိုင္ျဖစ္နီလား၊ ေအာက္သားျဖစ္နီ လားဆိုစြာကို မသိကတ္ပါယာ။ ေသခ်ာစြာတခုကေတာ့ ယင္းလူမ်ိဳးတိထက္ လူဦးေရအားျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ အင္ အားအရေသာ္၄င္း အစစသာလြန္ေရလူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ ယိုင္ေက်းမႈအမ်ားႀကီးလႊမ္းမိုးခံရခပနာ ယင္းလူမ်ိဳးအျဖစ့္ တစိမ့္စိမ့္ အသြင္ေျပာင္း ၀င္ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္လားစြာကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ေျပာႏိုင္ပါေရ။

ေအနီရာမွာ ႀကံဳလို ့တခု သတိရလာပါေရ။ အကွၽြန္အေခ်ခါ အိမ္ရွိနားက မွတ္ပံုတင္ ႐ံုးထဲကို ရက္ျပတ္၀င္ထြက္ လားလာတတ္ပါေရ။ ယင္းခါက ယင္း႐ံုးထဲမွာကပ္ထားေရ ”ၿမီမ်ိဳ၍ လူမ်ိဳးမျပဳတ္၊ လူမ်ိဳမွ လူမ်ိဳးျပဳတ္မည္” ဆို ေရဆိုင္းပုဒ္စာသားအဓိပၸါယ္ကို ဂဃနဏ မသိခပါ။ ဂုျပန္စိုင္းစားၾကည့္မွ ၾကက္သီးျဖန္းျဖန္းထမိပိုင္တိြပါေရ။ ဂနိ လက္ဟိရခိုင္ျပည္မွာျဖစ္ပ်က္နီေရအေၾကာင္းအရာတိနန္ ့ ယင္းသူ႐ို ့(ေအာက္သား) ေျပာထားေရ စကား နန္ ့ ကိုက္ညီလား၊ မကိုက္ညီလား ဆိုစြာကိုတခ်က္ေခ် ျပန္သံုးသပ္ကတ္ပါ။

ယိုင္ေက်းမႈတခုက အျခားယိုင္ေက်းမႈတခုကို အသာအသာ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ လာစြာဟိေရပိုင္ အတင္းအ ဓမၼထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာစြာတိလည္းဟိပါေရ။ မသိမသာခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ ခ်ဥ္းကပ္လာစြာတိဟိပိုင္ ၊ ေျဗာင္က်က်အတင္းအဓမၼခိုးယူနီ ကတ္စြာတိကိုလည္း မ်က္စိရွိမွာ ျမင္နီကတ္ရပါေရ။ ဂနိ ရခိုင္လူမ်ိဳး႐ို ့ ယိုင္ေက်းမႈကို က်ည္ဆံတလံုးေခ် အကုန္ခံစရာမလိုဘဲ ဓါးျမတိုက္ ခံနီကတ္ရပါယာ။ တခ်ိန္တည္းမွာ လူလည္း အမ်ိဳခံနီကတ္ရပါယာ။ ယင္းခ်င့္တိကို ကာကြယ္ဖို့အတြက္ အကၽြန္႐ို ့မွာ ရြီးစရာလမ္း အမ်ားႀကီးမဟိပါေယ။

ဆက္ၿပီးေက တင္ျပပါဖို ့သိမ့္ ----။

fredag 13. juni 2008

Life and willing!!!!

ဘ၀နန္ ့ဆႏၵ

ၫိဳမိႈင္းမိႈင္းေတာအုပ္နန္ ့
စိမ္းလမ္းေရ လယ္ကြင္္းျပင္
ငါခင္မင္ျမတ္ႏိုးေရ ----

ျပာလဲ့လဲ့ ပင္လယ္ျပင္
ညင္သာေရ လီၫွင္းနန္ ့
တဖဲြဖဲြ မိုးစက္တိၾကားမွာလည္း
ငါပီတိ ျဖစ္ဖူးခေရ ----

ေယဒါလဲ့
စိမ္းပုတ္ပုတ္ ယူနီေဖာင္းနန္ ့
မဲၾကဳတ္ၾကဳတ္ မုတ္ဆိတ္တိကို
ငါႏွလံုးပ်ိဳ ့ေရ ----

ေအက္ျပည္ေအာက္ရြာက
စိမ့္၀င္လာေရ
ေအာက္သိုးသိုးလီသံတိကို
ၾကားရစြာ ငါ့နားေညာင္းေရ ----

ေယဇုနန္ ့
အျဖဴေရာင္ ျပည္ဖံုးကား
ႏွင္းခဲတိၾကားမွာ
ငါ သြီးခဲေကေလ့ ခဲလီပတ္စီဖိ ----

ခိုင္ေနာင္ဂ်ိန္
၁၆. ၂. ၂၀၀၈

Revolution dream!!!!

ေတာ္လွန္ရီးအိမ္မက္

အထက္ကိုၾကည့္ေက အာကာ
ေအာက္ကိုၾကည့္ေက ၿမီႀကီး
ယင္းခ်င့္ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီး ----

အလယ္မွာ လူတသိုက္
တဂ်ိဳက္ဂ်ဳိက္ တႀကံႀကံ
ေခၚေတာ ၾသဇာခံလူခံ
အင္(န္)ဂ်ီအိုၾသဇာ ခံလူခံ
အမ်ိဳးသားရီး ေနာက္မွာခ်န္ ----

ေဖာက္ျပန္လူက ရြီမေလာက္
ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီး
ငါးပါးေမွာက္ ----

စိုင္းစားဆင္ျခင္
သံုးသပ္စီခ်င္
ျမင္ေယာင္ လြတ္ရာလမ္း ----

ခိုင္ေနာင္ဂ်ိန္
(၅. ၁. ၂၀၀၈)

Big Tide!!!!

ျမစ္ရီႀကီးျခင္း

ယမကာ နဒီျမစ္မင္း
ရိုးေတာင္ရင္းမွာ ရစ္ခြီ
ရခိုင္ၿမီကိုေက်ာ္ျဖတ္
ဘဂၤလားပင္လယ္ထဲ ကြိပတ္၀င္။

ေဒျမစ္ရီကိုေသာက္
ျမစ္လယ္မွာ ေေလာင္းေမွာက္ပနာ
ကမ္းေပ်ာက္သူအမ်ားႀကီး။

ေဒျမစ္ထဲ
ဂ်ဳန္းခနဲခုန္ခ်
ဘ၀ဆံုးသူေလ့ မရီီတြက္ႏိုင္။

နတ္ျမစ္ မယူ
ကုလားတန္ေလးၿမိဳ ့
ႏႈိင္းလို ့မရ
လႈိင္းထမာန္ဖီ
ကာလာစံုရီေၾကာ
တေ၀ါေ၀ါ တ၀ုန္း၀ုန္းနန္ ့
ရက္ရက္စက္စက္ ဖံုးလႊမ္းဖို ့
ငါရို ့စိုးရိမ္ရီမွတ္
တဆက္ဆက္ေရာက္လာဗ်ာ။

ရခိုင္ရိုးမ မဂၢဇင္း(၄)
ၫိဳဘန္း (ေလး၀တီ)
ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္ ရခုိင္ကဗ်ာသီးသန္ ့စုစည္းမႈ စာအုပ္က ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Poems

၀ီးလြင့္အိပ္မက္

ဖိုးေခါင္ေတာင္ထက္မွာ
မ်ဥ္းေျဖာင့္တေၾကာင္း
ဆဲြၾကည့္ကတ္ဖို ့ဆိုေက
အကိုဇာနီရာမာမဆို
ပါျဖစ္ေအာင္ပါဖို ့ဆို။

ပင္ျမင့္ထက္ကငွက္
အေတာင္ကၽြတ္ငွက္ေတာ့
မဟုတ္ပါႏွမ္းအကို။

ရီလာဖို ့အတြက္
ေျမာင္းေသွ်ေဖာက္
ေပါက္တူးေသွ်ေေပါက္လို ့
ေစာင့္ကတ္ရဖို ့ဆို။

ေဒါသတရား ----
မာနတရား ----
ဥေပကၡတရား ----
ၿငိလားေရဆိုေက
ကၽြန္ေတာ္ေလ
ေျမာင္းေဘာင္ေသွ်ထက္ကျဖစ္ျဖစ္
သစ္ေျခာက္ပင္ေအာက္ကျဖစ္ျဖစ္
ေစာင့္နီေမႏွမ္း။

ေပါက္ေတာေရႊေျမမဂၢဇင္း(၂)
ေနာင္ရဲခိုင္ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္ ရခုိင္ကဗ်ာသီးသန္ ့စုစည္းမႈ စာအုပ္က ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။


မ်ဥ္းမတ္တိ

လူဆိုစြာ
ကမၻာကိုမွီ ၂၃၁/၂ ဒီဂရီ
အၿခီကပင္ တိမ္းေစာင္းနီေရလတ္
ျဖတ္လမ္းလိုက္လူလိုက္
နဖူးသိုက္တူးလူက တူးပနာ
မာနကို ခ၀ါခ်
ခံယူခ်က္ကိုဆီးဆိုး
မိုးခါးရီေသာက္လူကေသာက္
တစ္ေယာက္ ----
ႏွစ္ေယာက္ ----
သံုးေယာက္ ----
ရြီမေလာက္။

ေက်ာက္ေဆာင္ကိုအားက်
ေဂ်ာင္ေသွ်ထဲက ဖဲြရာက်ေသွ်တရြီ
ဆႂကြီဒႆနတိနန္ ့က်င္ကိုင္
သီအိုရီမႈိတက္တိနန္ ့ ရထားၿပိဳင္ဆဲြယင္း
လိုင္ေၾကာတင္းေရလို ့ ဆိုခ်င္ဆို
အပိုမယွိေရ သိကၡာတခ်ပ္ကို
အလိုယွိေရ ရိကၡာတနပ္မ်ိဳဖို ့
အခ်ိဳသကာ ပုရစ္မ်က္ႏွာတပိုင္းနန္ ့
သမိုင္းဘင္းဂ်ီ မခံႏိုင္။

လိႈင္း (ဂစၧပ)
ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္ ရခုိင္ကဗ်ာသီးသန္ ့စုစည္းမႈ စာအုပ္က ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
တာ၀န္က်ီ

ကိုယ့္သားကုိယ့္သီြး
နီးရာ၀ီးပါး
မြီးဖြားႀကီးျပင္း
အခ်င္းခ်င္းတိ။

စကားလီသံ
ကဲြစြာမွန္လည္း
အမွန္စိတ္ထား
တသီြးသားတည္း၊။

လူမ်ိဳးမေဖ်ာက္
မိန္ ့မေပ်ာက္ဖို ့
တေယာက္ကို္ယ္စီ
တာ၀န္က်ီေအာင္
ေရာက္နီေရရပ္
စြမ္းေဆာင္ကတ္မွ
ရခိုင္ပီပီ
တာ၀န္က်ီ။

သဟာယမဂၢဇင္း (၅)
ေအာင္ျမတ္ (ယိုးတ႐ုတ္)
ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္ ရခုိင္ကဗ်ာသီးသန္ ့စုစည္းမႈ စာအုပ္က ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

mandag 9. juni 2008

We must revolt!!!! (2)

,dkifaus;r_ydkif;rSmjyef=unfhvdkufau &cdkfifh¶dk;&m òydifavmif;òydif yJGa&/ jrefrmh¶dk;&m avSòyifyJGjzpfeDyg,m/ &cdkifh¶dk;&mqDrD;cGuftuudk A rmwdueDuwfyg,m? ,if;ydkifupGmrSm &cdkifh¶dk;&mtuudk ArmvlrsdK; wd uESpfoufoazmusvdk@ ¶dk;¶dk;wef;wef;upGmr[kwfbJ Armjynfta=umif;w ckvnf; roda& vlwdyg;rSm Armh,dkifaus;r_toGifajymif;yem ujywifqufeD pGmjzpfyga&? &cdkifjynfwGif;rSm &cdkifh¶kd;&m/,dkifaus;r_tpdkiftvmwd udk enf;rsdK;pHkeef@ ydwfyifwm;qD;cHeDuwf&pGmudk tm;vHk; todjzpfyga&? 2003 ckESpfuqdkau xdkif;EdkifiHcsif;rdkifòr@rSm Arm,dkif aus;r_tzJG@u &cdkifh&dk;&mqD rD;cGuftuudk axmifaygif;rsm;pGmaom EdkifiHjcm;om;wd &SdrSm Armh&dk; &m,dkifaus;r_tutjzpf wifqufvm;cpGmudk *kxdrsufpd xjurxGufygodrhf?


aemufwcg o}uFef ----? &efukefrSm [da&rsdK;o#dKuf&cdkifwdu &cdkifh ¶dk; &mo}uFefudk tpdkiftvmrysufESpfpdkifESpfwdkif;usif;yeDuwfpGmwd udk=um;&/ =unfh&vdk@ &ifxJ/ toJxJrSm razmfjywwfatmif tlv_duf onf;v_duf 0rf;omyDwd rsuf&nfv$rf;rdyga&? ,if;csifheef@ qef@usifzuf& cdkifjynfrSm atmufom;,dkifaus;r_udktwif;t"rRoGwfoGif;jcif;cHeD uwf&a&/ &cdkifh¶dk;&m&Davmif; r¾yfxJu avmif;wdeD&mrSm jcifowfqD; jzef;a&ydkufwdeD&m,lvmpGmwdudk jrif&vdk@ toJESvHk;wdudk tyfeef@ qG a&ydkifcHpm;&yga& ----?

atudpPu atedArmjynfEdkifiHa&rSm ay:yifjzpfeDa& qef@usifuef@uGufrJyD; a&;xuf ta&;}uD;yga&? Zmjzpfvdk@atydkifajymvJqdkau zJG@pnf;tkyfcsKyfyHk qdkpGmu tcsdeftwdkif;twm tuef@towf [dyga&/ jynfoluvufrcH,m qdka&edrSm tcsdefra&G;jyefysifvdk@&a&? ,dkifaus;r_wd a&m,Suf¶_yf xGD;vm;cau atcsifhu jyefysif&pGm ua*gif;tcuftcJ [dyga&? jyefysifvdk@ &csifrSvnf;&ygzdk@? atjy\emudk wa,muf/ wpk/ wzJG@umuG,fvdk@r&yg? &cdkfifom;wdkif;rSm wm0ef[dyga&? tm; vHk;0dkif;0ef;xdrf;odrf;um uG,f uwf&ygzdk@? &cdkifjynfrSm Armtaqmifta,mifeef@ atmufom;wdOD;aqmif usif;ya&r¾yfwdudkvHk;0rvnfywfuwfzdk@/ryg0ifrygwfoufrdzdk@ta&;}uD; yga&? ,if;ol¶dk@OD; aqmifusif;ya&r¾yfwdudkvm;zdk@tpm; udk,f&dk@zmom udk,f&dk@ wjcm;enf; vrf;wdeef@ aysmf&$if EdkifatmifzefwD;uwfygvdk@ &cdkifvli,facswdudk tEl;t!Gwfawmif;yef csifyga&?

&cdkifom;/ &cdkifvlrsdK;vdk@ udk,fhudk,fudkcH,la&vlwdkif;rSm um uG,fzdk@wm0ef[dyga&? vl}uD;/ vl acs/ a,muFsm;/ rdef;r &GD;eDp&mrvdkyg? aemufwcg ZmtzJG@tpnf;u vkyfvdrfhr,f/ araoygwDuvkyfvdrfhr,fqdk Asmvf udk,feef@rqdkifydkifeDvdk@r&yga,? ,if;ydkifapmifheDau wcgvnf; tvkyfr jzpfyg? ,if;Zl;eef@ wa,mufwnf;[dau wa,mufwnf;vkyf&zdk@/ ESpfa,muf[dauESpfa,muf vkyfuwf&ygzdk@? ,if;ydkif twlwltvkyf wJGvkyfuwfzdk@twGufvnf;tcsif;csif;wa,mufeef@wa,muftaumif;jrif0g'xm;uwfzdk@vnf; *edusaemf&dk@cdkifhvlr_tzJG@tpnf;twGuf aumif; ta&;w}uD; vdktyfeD yg,mvdk@ usaemhtjrifudkwifjyvdkufyg,ifh ----?

Burma and World

ArmeJ@ urBm
EdkifiHwEdkifiH. zG@Hòzd;r_/ wdk;wufr_/ qkwf,kwfr_ ponfhponfhtajccHta=umif;t&mrsm; xJwGif ynma&;u¾onf vnf; t"dutajccHusaom ta=umif;t&mw&yfjzpf ayonf? uefawmfonf Armjynf ynma&;avmuwGif twdkif;twmwckxd jzwf oef;cJhzl;¶Hkr#ru rdom;pktodkif;t0dkif;rSmvnf; ynma&;rdom;pkjzpfonf? 4if;ESifhquf pyfI cifrif&if;ESD;cJhbl;aom rdwfaqGtaygif;toif;a&mif;&if;rsm;pGmvnf;&SdcJhbl;onf? tJ'DtajccHta=umif;t&mw&m;awGu usaemfhudk ckvdkpma&;zdk@v_H@aqmfcJhjcif;jzpfonf? aemufwcsufu ArmjynfwGif; etz ppftkyfpk. rsufpdydwf/ em;ydwfudk cHae=u&aom ausmif;om;ausmif;oltm;vHk;udk usaemfwdk@jzwfoef;vmcJh&o r#aom b0tajctaeeJ@ vuf&Sdwjcm;EdkifiHawGrS ausmif;om;/ ausmif;olawG&J@tajctae/ tcGifhta&;awGudk r#a0 ay;csifwJhqENeJ@ 'Daqmif;yg;udk a&;vkduf&jcif;jzpfygw,f? yxrqHk;taeeef@ &cdkifjynf(Armjynf)rSm usaemfaexdkifcJhpOfu b,fvdkjzwfoef;cJh&w,f qdkwmxuf tck usaemf a&muf&SdaexdkifwJh wkdif;jynfwcku ausmif;om;/ ausmif;olawG &J@tajctaeudk OD;pm;ay;ajymcsifygw,f/ bmjzpfvdk@ vJqdkawmh usaemf &ckdifjynf (Armjynf)eJ@ a0;uGmvmcJhwm tckqdk&if (17)ESpfausmf &dScJh+yDjzpfawmh 'D=um;xJrSm t ajymif;tvJawGvnf; trsm;}uD; jzpfaumif;jzpfEkdifygw,f? 'gayrJh aocsmwmwckuawmh tJ'Dtajymif;tvJ[m wdk; wufr_r[kwfbJ qkwf,kwfr_omjzpfvdrfhr,fqdkwmawmh aocsmygw,f? tckusaemf[m taemufOa&myEdkifiHwEdkifiHrSm ta=umif;trsdK;rsdK;a=umifh a&mufaewm (2)ESpfausmfavmuf&Sdyg+yD/ vuf&Sdvnf; 'DEdkifiHrSm ausmif;wufaeygw,f? ausmif;wuf&if;eJ@ wzufrSmvnf; 'DEdkifiH&J@ ynma&;eJ@ywfoufwJh tajctaeawGudk waphwapmif;avhvmaeoljzpfygw,f? 'DEdkifiHrSm ausmif;om;wa,mufjzpfzdk@twGuf t"dutajc cHvdktyfcsufu vlom;wa,mufjzpfzdk@bJvdkygw,f? usefwmbmrSrvdkbl;? usaemfqdkvdkwmu ArmjynfrSmvdk ausmif;0ifa=u;/ pmtkyfzdk;/ uGefygAl;zdk;/ ausmif;vc/ usL&Sifcwdk@tjyif vm'fay; vm'f,lr_awG wckrSr&Sdygbl;? vlwa,mufjzpfvm+yDqdkwmeJ@ ausmif;oGm;udkoGm;&r,fqkdwJh Oya' &Sdaevdk@ygbJ? cav; wa,mufausmif;ae&rJh@ touft&G,fa&mufvmvdk@ rdbuausmif;rydk@bl;qdk&if tJ'DrdbtaeeJ@ jy\emawGudk t}uD;tus,f &ifqdkif&wJh tajctaexd a&mufoGm;Edkifw,f? ArmjynfrSmvdk cav;awG vrf;ab;rSmcGuf udkif+yD; awmif;pm;aer,fqdk&ifawmh pmzwfolawGtaeeJ@ b,fvdkjzpf oGm;Edkifw,fqdkwm pOf;pm;om=unfh=uayawmh ---? 'DEdkifiHrSmu cav;wdkif; tajccHynma&;udk (10)ESpf/ usaemfwdk@ ArmjynfrSmqdk&ifawmh (10)wef;atmifwJhtxdudk tcrJhroifrae& qdkwJhOya'&dSw,f? tJ'DOya'udk csdK;azmuf +yD; rdbawGtaeeJ@ cav;awGudk ausmif;oGm;EdkifpGrf;&Sd&ufeJ@ ta=umif;wpHkw&ma=umifh ausmif;rydk@jzpfcJh&if rdbawGtaeeJ@ cav;awGqHk;¶H_;oGm;EdkifwJh tajctaeawmifa&muf oGm;Edkifw,f? tqdk;qHk;jzpfoGm;EdkifwJh tajctaeudk ajymjywmyg? 'Dvdk (10)ESpf roifrae&pepfa=umifh oif+yD;wJhtcsdefrSm vli,fawG[m touf(16-17)jzpfvm=uyg+yD? 'DrSm jy\em wck&Sdvmwmu taemufEdkifiHawG&J@ ,Ofaus;r_t& touf(18)ESpfjynfh&if tawmifpHkvmwJh iSufuav;awGvdk t odkufxJu cJGxGufcsif vm=u+yD? rdbawGeJ@ twlraecsif=uawmhbl;? 'gayrJh rdbawGeJ@ twlraevdk@/ tvkyf r&Sdvdk@/ ydkuf qHr&Sdvdk@ ausmif;qufrwuf&bl;qdkwJh tajctaersdK;udkvnf; EdkifiHudk tkyfcsKyfwJh tpdk;ua&mufcGifhray;ygbl;? tJ'Dvdkrjzpf&atmif tpdk;&taeeJ@ ausmif;qufwufcsifwJh ausmif;ol/ ausmif;om;awG udk zlvHkavmufiwJh twdkif; twmwckxd ausmif;wufaepOfumvrSm tpdk;&u vdktyf wJhydkufqHudk xkwfacs;ay;w,f? tpdk;&qDu xkwfacs; ay;xm;wJh ydkufqHudkvnf; ausmif;om;awGtaeeJ@ ausmif;+yD;vdk@tvkyfjyefr&rcsif; jyefqyfp&m rvdkbl;? tvkyf&rS t&pfusjyefqyfvdk@&w,f? 'D=um;xJ olwdk@taeeJ@ tydk0ifaiGvdkcsif&if ausmif;wuf&if; tcsdefydkif;tvkyfawG vkyfudkif Edkifw,f? 'Dae&mrSm ta&;t}uD;qHk;vdk@ usaemf,lqrdwJhtcsufwcsufudk wifjycsifygw,f? 'DrSm ausmif;olausmif;om;awG[m ausmif;pae+yDqdkuwnf;u udk,f0goemyg&mudk vGwfvyfpGmvkyfudkifcGifh&dS=uw,f? tJ'DvdkvkyfcGifh&SdwJhtavsmuf olwdk@ av;awG[m &SmazGcGifh/ pl;prf;cGifh/ prf;oyfcGifhawG ydkrdk&&Sdvm=uw,f? tJ'DvdkvkyfEdkifatmifvnf; jynfoludkwm0ef ,l xm;wJh/ wm0ef&SdwJh tpdk;&u taxmuftulðyypPnf;awGudk tjynfhtpHkxm;ay;ygw,f? tckqdk&if 'Dwdkif;jynfrSm rl}udKwufaewJhcav;awG[m Digital Camera eJ@ Computer udk b,fvdkudkifwG,foHk;pJG&r,fqdkwmudk oifae=uyg+yD? txufwef;ausmif;om;awGrSmawmh Lap-top Computer vlwdkif;rSm &Sdygw,f? udk,fydkifr&SdwJhausmif;om;awGudk ausmif;u iSg;ay;ygw,f? tJ'D&JtusdK;qufu bmjzpfvmovJqdkawmh cav;awG t&G,fa&mufvdk@ vkyfief;cGiftoD;oD;0ifvm=uwJhtcsdefrSm olwdk@[m wu,fht&nftcsif;&SdwJh/ vufawG@vkyfudkifEdkifwJh/ wm0ef,lEdkif/ wm0ef,lwwfwJh vli,fawGjzpfae=u+yDrdk@ EdkifiHawmfudkvnf; wzefjyef+yD; wu,ftusdK;ðyEdkif=uygw,f? 'gayrJh 'DEdkifiHrSm tpdk;&eJ@ jynfol=um;rSm bmjy\emrS r&Sdawmhbl;vm;qdk+yD; ar;p&m&Sdaumif; &SdvmEdkifygw,f? tukefvHk;acsmarG@aewmawmh r[kwfygbl;/ &Sdygw,f? jy\emu bmvJqdkawmh rl}udKausmif;awGudpPyg? wEdkifiHvHk;rSm &SdaewJh cav;OD;a&eJ@ ausmif;ta&twGuf rr#wr_ygbJ? 'ghtjyif rl}udKausmif;p&dwfuvnf; tifrwef }uD;ygw,f/ awmf&Hkwef&Hkrdom;pkawGtaeeJ@ cav;awGudk rl}udKausmif; rxm;Edkif=uygbl;? tpdk;&awGtaeeJ@ 'DudpPu jy\emwck jzpfaewJhtjyif ygwDawGtaeeJ@vnf; a&G;aumufyJGeD;vm+yDqdk&if rl}udKausmif;awGudk vHkavmufatmifaqmufay; yghr,f/ ausmif;p&dwfawG av#mhay;yghr,f qdkwmvnf; rJqG,fyJGa0g[m& vdk@awmif ac:qdkEdkifygw,f? wjcm;EdkifiHu tpdk;&awGtaeeJ@ ynma&;/ cav;vli,fawGta&;udk b,fvdkOD;pm;ay; tav;xm;w,fqdkwm&,f/ Arm EdkifiHu tpdk;&awGtaeeJ@ ausmif;ol/ ausmif;om;awG udk b,fvdkoabmxm;w,fqdkwmudk waphwapmif; jyefvnf oHk;oyfEdkif=uzdk@ wifjy vdkuf&jcif;jzpfygw,f? aemufaemifvnf; tcef@oifh&if qufvufwifjyygtHk;rnf?
cdkifaemif*sdef