fredag 29. oktober 2010

အဖၿမီ

(က)
အထင္ကရသမိုင္း
ေဖ်ာက္ဖ်က္မရေရသမိုင္း
ဂႏၱ၀င္သမိုင္းမ်ားကို
ရင္ဖက္တိထဲမာ
ကိုယ္စီကိုယ္ငွ
ထိုးထြင္းထားဂတ္ေတ….။
သမိုင္း ဆိုေရစကလံုးတိစြာ
ရိုးအီနီေဂေေလ့ေသာ့
“သမိုင္းဆိုစြာ ဇာတိမာန္”
ယင္းဇာတိမာန္ကို
သမိုင္းက မြီးပီးလိုက္ေတ….။

(ခ)
ၿမီဖံုးခေရ ၿမိဳ႕ျပမ်ား
ျပာဖုံးခေရ ၿမိဳ႕ျပမ်ား
သြီးစြန္းခေရ ၿမိဳ႕ျပမ်ား
ယင္း ၿမိဳ႕ျပတိစြာ
လူးလိွမ့္ဘနာ လႈပ္ယွား
ဓါးသြီးေရအသံတိ
ဘ၀ဂ္ညံဖုိ႕ေဒ….။

(ဂ)
အစိုဥ္အလာႀကီးမားျခင္း
ရႊီေရာင္လႊမ္းေရ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၏
ယိုဥ္ေက်းမႈ ျပယုဂ္တိစြာ
ငါရို႕ ႏွလံုးသားထဲမာ
ငါရို႕ သြီးသားထဲမာ
ခိုင္မာစြာ တည္ဟိ
ၿခြီဖ်က္မရေရ သမိုင္းခြန္အား
ေဒၿမီစြာ
ငါရို႕အဖၿမီ….။

(ဃ)
ျပာျဖစ္လားေရ ရခိုင့္ရႊီနန္းေတာ္
ေဒၿမီမာ ျပန္ဘနာက်ေရာက္ခ
ငါရို႕သြီးမ်ားစြာ
ႏွလံုးသြီးသားတိနန္႕ တသားတည္းျဖစ္
ယံုၾကည္သူရို႕
အသက္နန္႕ ထုဆစ္ခဂတ္ေတ
အေတာက္ပဆံုး သမိုင္း
အခမ္းနားဆံုးေသာ သမိုင္းအျဖစ္
ရဲရင့္ေရ ရကၡိတသီြးတိနန္႕ ထုဆစ္ကတ္
ေဖ်ာက္ဖ်က္မရေရ သမိုင္းတြန္းအား
ေဒၿမီစြာ
ငါရို႕ အဖၿမီ….။

(င)
ေတာ္လွန္သူရို႕၏
သြီးတိ
ခၽြီးတိ
ဘ၀တိ
အသက္တိနန္႕ ထုဆစ္ကတ္ေက
ရႊီေရာင္ နိန္႕သစ္တိစြာ
ဂႏၱ၀င္သစ္၏ အမွတ္တရ
ဂႏၱ၀င္သစ္၏ အထင္ကရသမိုင္းျဖစ္ရဖို႕ေဒ
မမိႏိုင္ေရ သမိုင္းစြမ္းအား
ေဒၿမီစြာ
ငါရို႕ အဖၿမီ….။

(စ)
ေဒၿမီစြာ
ရကၡိတၿမီ
အဖၿမီ
ဘူမိရကၡိတ ပုတၱရၿမီ
ဂႏၱ၀င္ၿမီ
ငါရို႕ၿမီ
အို….အဖၿမီ။

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ) (၁၀၊ ၆၊ ၀၅)

tirsdag 12. oktober 2010

ဗံုး (Made by Arakan)

ခါတိုင္းနိဆို အလုပ္ကို နာရီခဲြပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္နီက်။ ဂနိမိုးထဖက္ စိတ္ကူးေသွ်တခုနန္႕ စိတ္တိတက္ၾကြလာဘနာေလွ်ာက္ပလိုက္စြာ(၂၅)မိနစ္နန္႕ ေရာက္လားခေရ။ ယင္းစိတ္ကူးေသွ်ကေတာ့ မၾကာခင္ထြက္လာဖို႕ဟိေရ “ ဥဒါန္းမက်ီ” နန္႕ ” ရိုးေတာင္ထိပ္သို႕ ဓါးမမိုးစီခ်င္” ဆိုေရ ရခိုင့္မ်ိဳးခ်စ္ အႏုပိုင္ညာသွ်င္တိ ဖန္တီးလိုက္ေတ ရခိုင့္အႏုပညာ“ဗံုး” တိျဖစ္ေတ။“ ေဒ “ဗံုး” ႏွစ္လံုးစြာ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိ အတြက္တပ္လွန္႕သံျဖစ္ၿပီးေက ေအာက္ခ်ီးတိအတြက္ စက္ႀကီး(၁၃)ပါးထဲက ၀ရဇိန္လက္နက္၊ မိုးႀကိဳးစက္ပိုင္ ယင္းေကာင္တိကို မိုးႀကိဳးပစ္လိုက္စြာျဖစ္ေတ။

ဂနိအခ်ိန္မာ ေအာက္ခ်ီးတိကို ရာစြာလက္နက္နန္႕ တိုက္ကတ္ရဖို႕။ ေတာ္လွန္ရီးတရပ္ဆိုစြာ ေတာထဲမာသနပ္ကိုင္လို႕ တိုက္နီမွေတာ္လွန္ရီးမဟုတ္။ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ေက ရေရလက္နက္၊ ဟိေရလက္နက္နန္႕တိုက္လို႕ရေရ။ ဂီတာကိုင္ေရလက္တိက ဂစ္တာနန္႕တိုက္၊ ေဘာလ္ပင္ကိုင္ေရလက္တိက ေဘာလ္ပန္နန္႕တိုက္၊ ေျမျဖဴကိုင္ေရလက္တိက ေျမျဖဴနန္႕တိုက္ကတ္ရဖုိ႕။

ယင္းပိုင္ယာ သစၥာေဖာက္ဆိုစြာေလ့ ရန္သူဘားမာ ဒူးေထာက္လက္ေျမွာက္ဘနာ လက္နက္လားခ်ေရအေကာင္မ သစၥာေဖာက္မဟုတ္။ ရန္သူနန္႕ သမီးေယာကၹပိုင္အလူးတလဲနီပနာ ရန္သူ႕နန္႕အက်ိဳးတူ (သို႕) ရန္သူ႕အက်ိဳးစီးပါြးကို ေဒါက္ေထာက္ပီးနီေရအေကာင္တိစြာေလ့ သစၥာေဖာက္ယာ။

ဂနိ ဂီတာကိုင္ေရလက္တိ၊ ေဘာလ္ပန္ကိုင္ေရလက္တိ ေတာ္လွန္ရီးစင္ျမင့္ထက္ကိုတက္ပါလတ္ကတ္ယာေထာ….ေဒခ်င့္စြာ ဇာဘင္ေျပာေျပာ ေတာ္လွန္ရီးမာ တဆင့္တိုးတက္လာေရဆိုစြာကို တေယာက္ေလ့ျငင္းလို႕မရ။ ေဒ သျခင္းသံတကို ၾကားလိုက္စြာနန္႕ိ အကၽြန္ရို႕နေျဂာ၊ ပေျဂာတိစိမ့္လားေရပိုင္ တျခားရခိုင္သားတိ နားထဲကိုေရာက္လားခေက…. အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းထဲက လူငယ္ေခ်တိရင္ထဲကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လားခေက ငါရို႕အနာဂါတ္ ငါရို႕လက္ထဲကိုေရာက္လာဖို႕စြာေသခ်ာေရ။ ရန္သူႏိုင္ငံနန္႕ ရန္သူစစ္တပ္ကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ ပထမ ရန္သူဦးေႏွာက္ကို မလႈပ္ႏိုင္၊ မယွားႏိုင္၊ ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါအေျခအေနပ်က္လားေအာင္လုပ္ရဖို႕ဆိုဘနာ စစ္ဥပေဒသတိက ဆိုထားေရ။ ဂုေလ့ ေဒ “ဗံုး“ ႏွစ္လံုးေၾကာင့္ ေအာက္ခ်ီးတိ ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါမျဖစ္လားေဂေတာင္ အနည္းဆံုး “ ေနာက္ကုန္းကို က်မြိနန္႕ အေထာင္းခံရေရပိုင္”ေတာ့ တိြလီဂတ္ဖို႕စြာေတာ့ ေသခ်ာေရ။

ယင္းဇူးနန္႕ အဂုထြက္လာဖို႕ အမ်ိဳးသားရီးနန္႕သက္ဆိုင္ေရသျခင္းတိကို အမ်ိဳးသားရီးအသိနန္႕ ၀ယ္ယူအားပီးဂတ္ဖို႕ တိုက္တြန္းေရ။ ေျပာက္က်ားတိကို ထမင္းေခ်တနပ္၊ ဆလိပ္ေခ်တလိပ္၊ ဆတ္ေၾကးေခ် တျပားတခ်ပ္ပီးမ အမ်ိဳးသားရီး၊ ေတာ္လွန္ရီးကုိ အားပီးစြာ၊ ေထာက္ခံစြာမဟုတ္။ ေဒပိုင္ အမ်ိဳးသားရီးနန္႕ဆိုင္ေရ ကိစၥတိမာ ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းဟိသေလာက္ ကူညီပံ့ပိုးပီးစြာေလ့ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ေၾကာင္း လက္တိြျပစြာနန္႕ အတူတူျဖစ္ေတ။
အဂု အသစ္ထြက္လာဖို႕ ၊ ဥဒါန္းမက်ီ နန္႕ ရိုးေတာင္ထပ္သို႕ ဓါးမမိုးစီခ်င္ ဆိုေရ “ဗံုး”ႏွစ္လံုးကို ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိုင္း ဘယ္တလံုး၊ ညာတလံုးကိုင္ဘနာ ေအာက္ခ်ီးတိေနာက္ကုန္းကို ”က်မြိနန္႕ ေထာင္းပိုင္ေထာင္းႏိုင္ဂတ္ပါဇီ”

မ်ိဳးခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္ အႏုပညာသွ်င္တိကို ေဒစာပိုဒ္ေခ်နန္႕ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါေရ။

အမ်ိဳးသားရီးသစၥာနန္႕ -
Free4waddy