søndag 20. januar 2013

ငရို႕ အိမ္ျပန္ဂတ္ရဖို႕

ဂနိ ကမၻာႀကီးမာ Globalization ေခတ္စားနီေရ။ ယင္း Globalization ေၾကာင့္ ယိုင္ေက်းမႈတိကအစ အျပန္အလွန္ ေရာထြီးယွက္တင္ျဖစ္ပါလတ္ကတ္ေတ။ ေဒခ်င့္စြာ သဘာ၀ရီစီးေၾကာင္း၊ ေခတ္ရီစီးေၾကာင္းျဖစ္ေတအတြက္ တေယာက္ေလ့ ဟန္႕လို႕မရ။ ျဖစ္ပ်က္နီေရေလာကထဲမာ ကိုယ္ရို႕အတြက္ အက်ိဳးအျပစ္၊ အဆိုးအေကာင္း စိစစ္ဘနာ ယူသံုးတတ္ဖို႕ရာလိုေရ။ ေယဘူယ်ေျပာရဖို႕ဆိုေဂ အေနာက္တိုင္းယိုင္ေက်းမႈတိ အႀဟိဖက္ကို အသာအသာေရာက္ပါလတ္ကတ္ေတ။ Happy Birthday, Happy New Year, Marry Christmas, Valentine day အစ….အစ ဟိေရ ယိုင္ေက်းမႈတိ ရီပန္းစားပါလတ္ေတ။ ေဒခ်င့္တိကို ေကာင္းေရ၊ ဆိုေရ မေ၀ဖန္ခ်င္။ ျပဳလုပ္ေတ ကာယကံသွ်င္၏ စိတ္မာမူတည္နီစြာျဖစ္လို႕ ကိုယ့္ေၾကာင့္လူမ်ားတိအေပ်ာ္ကို မဖ်က္ဆီးပစ္ခ်င္။ ယေကေလ့ ေဒနီရာမာ လူအမ်ားစု သတိမထားမိ၊ သတိထားမိေကေလ့ လူအမ်ားသိေအာင္မခ်ျပ၊ မရြီးျပသိမ့္ေရ ယိုင္ေက်းမႈတခုဟိသိမ့္ေရ။ ယင္း ယိုင္ေက်းမႈစြာ ေဒနိအကၽြန္ရို႕လူမ်ိဳး၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး ပေယာဂတိေၾကာင့္ လုပ္ကိုလုပ္ရဖို႕ ပဲြေတာင္းပါလတ္ေတ။ ယေကေလ့ အထက္မာေျပာခေရ ပဲြေခ်တိ၊ ပါတီေခ်တိကို တရက္ႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လိုက္ေက ျဖစ္ႏိုင္ေကေလ့ ေဒဂုအကၽြန္ေျပာဖို႕ အလုပ္ကေတာ့ အနည္းဆံုးတႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္မ အဆင္ေျပႏိုင္ဖို႕။ စကားပလႅင္ခံစြာ မ်ားလားယာလားမသိ။ ေျပာေမဖိ ယေက း) အေနာက္တိုင္းယိုင္ေက်းမႈမာ မြီးနိတိ၊ ခရိစမတ္ပဲြေတာ္၊ ႏွစ္သစ္ကူးနိတိစြာ သူရို႕အတြက္ ကေဂါင္းအေရးႀကီးေရ နိထူးနိျမတ္တိျဖစ္ေတပိုင္ ယင္းခ်င့္တိနန္႕ ေနာက္ဆက္တဲြကတ္ပါလာစြာက အေနာက္ႏိုင္ငံသားတိစြာ ကမၻာႀကီးဇာနီရာကိုပင္ ေရာက္နီလီပတ္စီ ခရိစမတ္ပဲြေတာ္က်ေဂ ကိုယ့္အိမ္ကိုေရာက္ေအာင္ျပန္ဂတ္ေတ။ (လံုး၀ အလုပ္မအား၊ ခြင့္ယူလို႕မရေေရလူကလဲြေဂ) ေဒယိုင္ေက်းမႈ အေလ့အထကို အကၽြန္ရို႕တေယာက္ေလ့ မယူႏိုင္ကတ္သိမ့္။ အမ်ားစုက ယူႏိုင္ကတ္ေတ အေျခအေနမာေလ့ ဟိလီဖို႕မထင္။ အိမ္ကထြက္လားခေရဆိုေရ လိပ္ကိုရီမာလႊတ္လိုက္ေတပိုင္ ျပန္ေပၚမလာဂတ္စြာက မ်ားေရ။ အကၽြန္ကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္လားခယာ။ အိမ္တေခါက္ မျပန္ႏိုင္ေရ ဘ၀။ မျပန္ႏိုင္စြာကို ျပန္ႏိုင္ေအာင္၊ မျဖစ္ႏိုင္စြာကို ျဖစ္လာႏိုင္ေအာင္ အကၽြန္ရို႕ေတာ္လွန္ဂတ္ရဖို႕အခ်ိန္က်လာယာ။ အကၽြန္ရို႕ ေဒပိုင္အိမ္မျပန္ႏိုင္ဂတ္လို႕ လူမ်ိဳးျခားတိဘားမာ မတရားအႏိုင္က်င့္ခံလိုက္ကတ္ရေရ၊ ခံနီဂတ္ရေရ ဆိုေရအသိတိကို ေဂါင္းထဲမာ ငယက္ေဂါင္းသံမိႈကို ဆယ္ေပါင္တူနန္႕ထုဘနာ သြင္းထားဂတ္ရဖို႕ အခ်ိန္ကိုေရာက္ပါလတ္ယာ။ ေဒခ်င့္က ႏိုင္ငံေရးအပိုင္းျဖစ္ေတ။ လူမႈေရးအရ ျပန္ၾကည့္ေကေလ့ ကိုယ့္ျပည္၊ ကိုယ့္ရြာျပန္ေရာက္လားခလို႕ မိဖ၊ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမတိ၊ အမ်ိဳးတိ၊ သငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြတိနန္႕ ျပန္တိြကတ္ရဖို႕ ဆိုေရ ခံစားမႈစြာ တခုနန္႕ေလ့ ဖလို႕မရ။ စိတ္ကူးၾကည့္မိစြာနန္႕ပင္ ေဖာ္ျပဖို႕မတတ္ေအာင္ ၾကည္ႏူးမိေရ။ ေဖ့သွ်ာဆိုစြာ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ၿခီႏွစ္ေခ်ာင္း အေကာင္းဟိေဂ ၾဟာလို႕ရေရ။ မိဖ၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမတိ၊ အမ်ိဳးတိ၊ သငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြတိဆိုစြာ ဆံုးယွံဳးလားေဂ ျပန္ၾဟာလို႕မရ။ စီးပြါးေရးအျမင္အရ ၾကည့္ေဂေလ့ အကၽြန္ရို႕တိ ႏိုင္ငံျခားမာၾဟာလို႕ရလာေရေဖ့သွ်ာတိကို ရခိုင္ျပည္မာ ျပန္သံုးေရဆိုေလာက္ကပင္ ရခိုင္ျပည္စီးပြါးေရးအတြက္ တဖက္တလမ္းက အေထာက္အကူျပဳစြာျဖစ္ေတ။ လမ္းေဘးမာ မုန္႕တီေခ်တခြက္ေသာက္လိုက္ေကေလ့ မုန္႕တီသည္မအတြက္ အျမတ္ရေရ။ ႏိုင္ငံတကာမာ ခရီးလားလုပ္ငန္းတိက ႏွစ္စိုင္ေဒၚလာဘီလီယံနန္႕၀င္နီဂတ္စြာေရ ေဒခ်င့္တိကျဖစ္ေတ။ အကၽြန္ရို႕ တႏွစ္မာ အေယာက္ (၁၀၀၀) ျပန္ဘနာ တေယာက္ကို ေဒၚလာ (၁၀၀)ဖိုးရာ ရခိုင္ျပည္မာ သံုးပစ္ခ။ ရခိုင္ျပည္အတြက္ ေဒၚလာ တသိန္းက်န္ခဖို႕။ ေဒခ်င့္စြာ ေဖ့သွ်ာစီးပြါးေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္သိမ့္။ တျခား နည္းပညာတိ၊ အတိြအႀကံဳတိ အမ်ားႀကီးဟိသိမ့္ေရ။ ကိုယ္လုပ္ပီးႏိုင္ေဂ လုပ္ပီးႏိုင္သေလာက္ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးဟိေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ရို႕ ၀ါကၽြတ္ခါပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ သႀကၤန္က်ခါပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ နိႀကီး၊ ရက္ႀကီး တရက္ရက္မာ အိမ္ျပန္လည္သင့္ေရ။ ယင္းပိုင္လားလည္ဖို႕အတြက္ အထက္မာေျပာခေရပိုင္ အခ်ိန္ယူဘနာ အစီအစိုင္နန္႕လုပ္ေက လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေရ။ မျဖစ္ႏိုင္ဆိုစြာ မဟိ။ မျဖစ္ႏိုင္ဆိုေရ ေ၀ါဟာရစြာ ငပ်င္းတိအတြက္ ဖန္တီးပီးထားေရ ဆင္ၿခီရာျဖစ္ေတ။ အကၽြန္(၂)ႏွစ္အတြင္းမာ ေရာက္ေအာင္လားလည္ဖို႕ အစီအစိုင္ဆဲြထားေရ။ တတည့္၀င္လို႕မရေဂ ေစာင္းဂန္း၀င္ဖို႕။ ေရာက္ေအာင္ လားဖို႕။ မိတ္ေဆြရို႕ေလ့ ျပန္လို႕ အလည္လားႏိုင္ေအာင္ စီစိုင္ဂတ္စီခ်င္ဘာေရ။ အဖရခိုင္ျပည္မာ အားလံုးအတူတူ ပေပ်ာ္ဟၾဟြင္ ျပန္တိြဂတ္ပါေမ။ ငရို႕ အိမ္ျပန္ဂတ္ေမ……………….. Free4waddy