fredag 25. september 2009

ေနာက္ဆံုးေပၚ ရခိုင္ Rap သျခင္း

လြတ္လပ္ဖို႕အတြက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး.....
စကား၀ိုင္းက..ျပန္ထ..
မိက်..
တခါေလ့ မရ....

Cho: ( ရခိုင္သားမာ အေခ်ခါ ရရိုးေခ်ရာ.......... ႀကီးခါစင္စစ္........ေအာက္ခ်ီးေနာက္လိုက္)၂

စည္းလံုးေရးအတြက္ ေဆြးေႏြး...
ေနာက္က မယားကို လွမ္းဗ်ာလ္ဆဲ...
ကဲြၿပဲ...
တခါေလ့ မၿမဲ...

Cho: (ရခိုင္သားမာ အေခ်ခါ ရရိုးေခ်ရာ..........ႀကီးခါစင္စစ္.......ေအာက္ခ်ီးေနာက္လိုက္)၂

အမ်ိဳးသားေရး ဗန္းျပ....
ေတာင္းလိုက္ေတ ေဖ့သာ မရမက....
မပီးေရလူ မဆလ
ဟာ ဟ....ရီရ.....

Cho: (ရခိုင္သားမာ အေခ်ခါ ရရိုးေခ်ရာ.........ႀကီးခါစင္စစ္....ေအာက္ခ်ီးေနာက္လိုက္)၂

အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပ........
ဆားမရ ရီမရ........
ေနာက္ဆံုးမာ ဗ်.....
ဟန္ျပ......

Cho: (ရခိုင္သားမာ အေခ်ခါ ရရိုးေခ်ရာ........ႀကီးခါစင္စစ္ ေအာက္ခ်ီးေနာက္လိုက္)၂

(ကဗ်ာမဟုတ္ပါႏွင္း......Rap သျခင္းျဖစ္လို႕ သျခင္းပိုင္ဆုိပနာ ဖတ္ကတ္ပါ....ဟီဟိ)

free4waddy

onsdag 23. september 2009

တခါေလ့ အရက္မစဲြေရလူ

တရက္နိ ”အရက္နန္႕ က်န္းမာေရး” ဆိုေရ ေဆြးေႏြးပဲြတခုကို ေဟာ္တယ္တခုမာလုပ္နီကတ္ေတ။ ယင္းေဆြး ေႏြးပဲြမာ အရက္နန္႕ပါတ္သက္လို႕ က်န္းမာေရးပညာပီးအဖဲြ႕တိ၊ အရက္ထုတ္လုပ္ေတ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္တိ၊ အ ရက္ေသာက္တတ္ေတလူတိ လူတန္းစားအစံုပါကတ္ေတ။

ေဆြးေႏြးပဲြစေရဆိုစြာနန္႕ အရက္နန္႕ပါတ္သက္လို႕ ဆိုးက်ိဳး၊ ေကာင္းက်ိဳး၊ သူ႕အျမင္၊ ကိုယ့္အျမင္တိကို အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးကတ္ေတ။ ေဆြးေႏြးကတ္ယင္းနန္႕ အရက္ကိုဇာပိုင္ေသာက္ေက စဲြတတ္ေတဆိုေရအပိုင္း ေရာက္ပါလတ္ေတ....ရေရာင္းသတ္လို႕ ျငင္းဂတ္ခုန္ဂတ္ေတ အသံတိဆူလာေရခါ ေဆြးေႏြးပဲြစေလာက္ပင္တ ခြန္းေလ့၀င္မေျပာဘဲ ေနာက္ဆံုးခံုမာထိုင္ငိုက္နီေရ ၀ါက်ီးတလံုးႏိုးက်လားခေရ။ ႏိုးစြာနန္႕ခ်က္ခ်င္း လက္ ေထာင္လာပနာ....

”က်ေနာ္တခုေလာက္ ေျပာခ်င္ပါေရ၊ အရက္စဲြေရဆိုစြာကို က်ေနာ္လံုး၀လက္မခံပါ”

”ဇာျဖစ္လို႕ ေအပိုင္ေျပာႏိုင္စြာပါလဲ” လို႕ တျခားလူတိက ျပန္ပနာမီးကတ္ေတခါ ယင္း၀ါက်ီးက

” က်ေနာ္ အရက္ကို မိုးထဖက္မ်က္စိႏွစ္လံုးပြင့္ေလာက္ကပင္ နီတ၀င္ေသာက္လာစြာ ႏွစ္ေပါင္းေကာင္းၾကာ လာပါယာ.....က်ေနာ္တခါေလ့ မစဲြပါကား....................လတ္”

မႀကီကဲြ၀ံ့ပါ....

ေဒ အကၡရာတိ
ကဗ်ာမက်
စာမလွဘဲ
က်ိန္စာ ျဖစ္ခရေကေတာင္။

ေအာ္....ခ်စ္ရသူ

မင္းအတြက္ ငါ
အခါတရာမက
က်ိန္ျပ၀ံ့ေရ
ငါေလ..... ”တခါမႀကီကဲြ၀့ံပါ”........။
၁၂နာရီ ၅၀ မိနစ္။ ၂၃၊ ၉၊ ၂၀၀၉။

lørdag 19. september 2009

င၀ါေခါင္ ေအာက္ခ်ီး

တခါက ကယန္း(ပေဒါင္)တိနီေရ ရြာတရြာနားမာ ဗမာစစ္တပ္ကားတစီး ေတာင္ထက္ကနီ ႀဘိတ္ေပါက္ပနာ ေျမာင္ထဲကိုထိုးက်လားခေရလတ္။ ေယခါ ကားဒရိုင္ဘာက အပါးဆံုးကယန္း(ပေဒါင္)ရြာ တရြာမာလားဘနာ ”က်ေနာ့္ကား”ေမွာက္”လားခလို႕ တခ်က္ေခ်အကူအညီပီးကတ္ပါ”လို႕လားေျပာေရ။ ရြာသားတိကေလ့ အားတက္သေရာနန္႕ ဒုကၡေရာက္နီေက ကူညီရဖို႕နန္႕ရာဆိုဘနာ လူတိစု၊ လိုအပ္စြာပစၥည္း၊ ပစၥယတိကို ယူၿပီးလိုက္လာကတ္ေတ။
ကားထိုးက်လားခေရေတာင္ထက္ကိုေရာက္လို႕ ကားကိုလည္းလွမ္းျမင္ရခါ ကူဖို႕လိုက္လာေရ ကယန္းတိက ဒရိုင္ဘာကို ဆဲလူဆဲ၊ သတ္ဖို႕ပုတ္ဖို႕ပ်င္လူကပ်င္ ျဖစ္လာကတ္ေတ။ေယခါ ဒရိုင္ဘာက
”ဇာျဖစ္လို႕လဲ ငါေအေလာက္ဒုကၡေရာက္နီစြာကို မကူညီကတ္ဘဲနန္႕ ငါ့ကိုရာတခု ဆဲလူဆဲ၊ သတ္ဖို႕ပ်င္လူပ်င္ လုပ္နီကတ္ေတဂါ” လို႕ မီးလိုက္ေတ။
ေယခါ ေအာက္သားစကားတတ္ေတ ကယန္းလူႀကီးတေယာက္က
”မင္း ငါရို႕ကို၀ါေရ” ဆိုပနာျပန္ေျပာေရ။
ဒရိုင္ဘာက ”ဇာက၀ါခီဖို႕လဲ..ဟိုမာမျမင္လား ကားေမွာက္နီစြာကို” ဆိုပနာ လက္ညွိဳးထိုးျပေရ ။
ေယခါ ယင္း၀ါက်ီးက ” ေယာ္ မင္း ေအေလာက္မ်က္စိႀဟိမာ ႀကဲေဒးေၾကာင္ေတာင္ ျမင္နီရစြာကိုေတာင္ အရာ၀ါနီသိမ့္ေရ မနားေယ......မင္း ေျပာခါ မင္းကားေမွာက္နီေရဆို...အဂု မင္းကားက ထလန္းဂါး(ပက္လက္)လန္နီစြာရာျမင္ေရ။ လံုး၀ မကူညီပီးေ၀း မင္း..င၀ါေခါင္” ဆိုပနာ အားလံုးရြာကိုျပန္လားခကတ္ေတလတ္..............။
အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ဂတ္ပါစီ.........။(ကယန္းလူမ်ိဳး အသိတေယာက္ေျပာျပဖူးစြာကို ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမရို႕ကို ေပ်ာ္စီခ်င္လို႕ မွ်၀ီပီးလိုက္စြာဘာရာ.....အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ။
free4waddy

torsdag 17. september 2009

ဘဦးနန္႕ မိုးနတ္သား

ဘဦးဆိုေရလူက အေခ်ကပင္ စိတ္တုိတတ္စြာ ရြာမာနာေမေက်ာ္။ ဂုတလိုင္း မိုး ကိုစိတ္တိုနီစြာ ၾကာယာ။ ထို တရက္ႏွစ္ရက္ကေလ့ ငါးၾဟာဖို႕လားစြာ ခေမာက္မပါလီလို႕ ႀဟာဖို႕မရခဘဲ ဘၾဘန္းတုန္ဘနာ အိမ္ျပန္ေရာက္ ပါလတ္ေတ.......မိုးႏွိပ္စက္လို႕။ဂနိေလ့ မိုးထက အိမ္ကထြက္ဖို႕ပ်င္ခါ နီကကႀကဲေတာက္လို႕ပူနီေရ။
ယင္းဇူးနန္႕ ဟင္းေခ် က်ီးေခ် တထပ္စာေလာက္ရဖို႕လားဆိုဗ်ာ ခေမာက္ကိုမယူခဘဲ ေတာနားေတာင္နား ေယာင္ပါလတ္ေတ။ ရြာျပင္ကိုထြက္လို႕ စေကေလာက္ေရာက္သိမ့္ေရ..မိုးက ဘဦးဟိေရဖက္ကိုဦးတည္ပနာ ေတာင္နားေယာင္ ရြာပါလတ္ေတ။ဘဦးစိတ္ထဲမာ ”ေအာ္...ေအမိုး.ငါ့မာ ခေမာက္မပါမွန္းသိလို႕ ငါ့ကိုသတ္ သတ္ ဒုကၡလိုက္ပီးေရဆိုဘနာ” ကေဂါင္းေဒါသထြက္လားေရ။ ရြာကိုျပန္ပနာ ခေမာက္ယူဖို႕ေလ့ အခ်ိန္မရ လိုက္ယာ။ ေနာက္ဆံုး.....မိုးဘားမာအရံႈးမခံခ်င္စြာနန္႕ ယင္းရြာလာေရမိုးကို အားရဗရ တခြန္းဆဲဆဲဘနာ ”(အေ၀း....(ပစၾကမ္း)....မိုး.....မင္းဘားမာေတာ့ အစြတ္မခံႏိုင္ေ၀း ေအမာၾကည္လီကား”
”ဂ်ံဳး................”
အနားမာဟိေရ ကန္းဘိုင္တခုထဲကို ခုန္ဆင္းပလိုက္ေတ။ ၿပီးေက ကန္းဘိုင္ထဲက မိုးကိုအႏိုင္ယူထားေရ မ်က္ ႏွာနန္႕ ေစာင့္ၾကည့္နီေရ။ ၾကည့္နီယင္း...ၾကည့္နီယင္းနန္႕ မိုးက ေတာင္စိုင္အတိုင္းရြာလားဘနာ တံ့လားခ ေရ......ဘဦးဟိနီေရ ကြင္းျပင္အနားကိုမေရာက္ခ.........။ ဘဦး ကန္းဘိုင္ထဲက ျပန္တက္ပနာ မိုးကိုေကာ္ႏွက္ ပလိုက္စြာ..... လယ္ကြင္းထဲမာဟိေရ ကၽြဲတိ၊ ႏြားတိ ပဒံုးေထာင္ပနာ ေတာင္စိုင္ရီမရ ၿပီးနီလီကတ္ယက္........)(ရခိုင္ ခေမာက္နန္႕ ေအာက္သားခေမာက္ မတူပါကား)လာဖတ္ကတ္ေတလူတိကို ေက်းဇူးတင္ပါေရ........။
free4waddy

torsdag 10. september 2009

အကို ထိုင္ဖို႕ဆိုေဂ....

ရပ္ကြက္ထဲ၊ ၿမိဳ႕ထဲမာ ဖါးေခ်ဆိုေရအေကာင္ မႀကိဳက္၊ မ်က္စိမက်ေရ ကလိေမေသွ်လို႕ မဟိ။ ျမင္ေက အားလံုးကို ႀကိဳက္ေတ၊ လိုက္ဘနာရည္းစားစကားေျပာေရ။ ”မရေကအရင္း၊ ရေကအျမတ္” ဆိုစြာက သူ႕လက္သံုးစကား။

ဂနိေလ့ ဖါးေခ်တေယာက္ တေယာင္ေယာင္နန္႕ လၻက္ရည္ဆိုင္ဖက္ကို ထြက္ပါလတ္ေတ။ ဆိုင္နားကိုမေရာက္ခင္ စေကအလုိမာ ႀဟိက ကလိေမေသွ်တေယာက္ နီကာမ်က္မွန္တပ္လို႕ ဇကုန္ဆင္ဘနာ ဆိုင္ထဲ၀င္လခစြာကို ရိပ္ခနဲျမင္လိုက္ေတ။ ဖါးေခ်ေလ့ ေနာက္ေယာင္ခံဘနာ ဆိုင္ထဲကိုလိုက္၀င္လိုက္ေတ။ မဟုတ္တကြန္ေခ်နန္႕ ယင္းကလိေမထိုင္နီေရခံုနားကို ကပ္လခၿပီးေက ေဘးကခံုလြတ္တလံုးကို ....
”မ.... ေဒခံုအားပါလားမသိ”
”အားပါေရ အကို”

ဖါးေခ် မႈိရေရမ်က္ႏွာနန္႕ ခံုမာထိုင္ဖို႕ ပ်င္စြာနန္႕ ယင္းကလိေမေေခ်က ထပ္ၿပီးေက” အကိုထိုင္ဖို႕ဆိုေဂ ေဒခံုေလ့ အားပါဖို႕ေဒ” လို႕ သူထိုင္နီေရခံုကို လက္ညိွဳးထိုးျပဘနာ ေဘးက စပဲြထိုးေခ်ကို လွမ္းမီးလိုက္ေတ....
”ေမာင္ေခ် ေအမာ ဇာေလာက္က်လဲလတ္”...............
(စိတ္ကူးနန္႕ ပံုေဖာ္ၿပီးေက ဖတ္ၾကည့္ကတ္ပါ။ အားလံုး ေပ်ာ္ႀဟြင္ႏိုင္ဂတ္ပါစီ....)

lørdag 5. september 2009

သတ္ဖို႕ မလိုယာ

တရက္နိ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယက္ ရြာနားကလယ္ျပင္မာ ႏြားတတူေက်ာင္းနီကတ္ေတ။ ႏြားေက်ာင္းနီယက္ပင္း ေတာပုတ္ေခ်အကြယ္က ကန္းသင္းေဘးမာ အစ္မေသနန္႕ ၿမိဳ႕ကလည္ဖို႕ေရာက္နီေရ အာဂႏၱဳအေကာင္တ ေကာင္နန္႕ ခ်ိန္းတိြနီကတ္စြာကို လားျမင္ကတ္ေတ။ ေယခါ အစ္ကိုအႀကီးက မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီးေက ညီေသကို -
”အေ၀း ညီေခ်…မင္း သူရို႕ႏွစ္ေယာက္ကိုၾကည့္ထားလိုက္…မေပ်ာက္စီေက့။ ငါရြာထဲက အမ်ိဳးတိကိုလားတိုင္ ပစ္ခီေမ” ဆိုဘနာ ထြက္လားခေရ။

တနားနီေက ရြာထဲကအမ်ိဳးတိ အဆြီတိ ဒုတ္တိ၊ ဓါးတိကိုင္ၿပီးေက သတ္ဖို႕လိုက္ပါလတ္ကတ္ေတ။ လူတိသတ္ ဖို႕လိုက္လာစြာကိုျမင္ခါ အေစာင့္က်န္ခေရ ညီေသစြာ ၿခံဳပုတ္ေနာက္က ထြက္လာဘနာ သတ္ဖို႕လိုက္လာေရ လူတိကို ဟန္႕လိုက္ေတ။ ” ယင္း ၿမိဳ႕ကလာေရဂိုးဂိုကို ေမးေမ ေအာက္ကနီဘနာ လိုင္စိကိုညွစ္သတ္ ထားစြာ ဂုဆိုေက ဒေယာတိေတာင္ကၽြတ္လို႕ …တင္သားေခ်တခုရာ လႈပ္ႏိုင္ယာ၊ သတ္ဖို႕မလိုယာ ျပန္လီကတ္ဖိ” လတ္။ ။
အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ…..။