lørdag 11. mai 2013

ခ်စ္လီ၊ ညီလီ၊ စည္းရံုးလီ

ေဒစကားစြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ လက္သံုး။ အတိတ္မာေလ့ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမဟိလို႕ တိုင္းျပည္ေပ်ာက္ခဖူးေရ။ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္း၊ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိတိုင္း ေျပာကတ္ေတ။ တခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ေတ ရခိုင္တိညီညြတ္ေက တိုင္းျပည္တ၀က္ ရယာလတ္။ ယေကေလ့ ယင္းညီညြတ္ေရးကို တေယာက္ေလ့ ထထိရေရာက္မလုပ္ႏိုင္ကတ္သိမ့္။ တခ်ိဳ႕ေဂါင္းေဆာင္တိ ႀကိဳးစားဖူးခကတ္ေတ။ ယေကေလ့ ယင္းညီညြတ္ေရးစြာ သေႏၶတည္ေရေလာက္ကပင္ မ်ိဳးရိုးဗီဇမွန္ခလို႕ (၉၆)ပါးေရာဂါနန္႕ မြီးပါလတ္ေတ။ ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားတိ ဆႏၵမဟိဘဲနန္႕ NGO အလိုက် လုပ္လိုက္ရေရ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးျဖစ္လို႕ တာၾဟည္မခံခစြာျဖစ္ေတ။ လုပ္ခေရလူတိကို အျပစ္ေျပာစြာမဟုတ္။ အျဖစ္အပ်က္တိထဲက သင္ခဏ္းစာယူစရာကို ေထာက္ျပစြာရာျဖစ္ေတ။ စည္းရံုးေရး၊ ညီညြတ္ေရးဆိုစြာကို လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေျပာနီကတ္ရံုေလာက္နန္႕ အလုပ္မျဖစ္။ ပါးစပ္ကေျပာေရပိုင္ လက္တိြေလ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕လိုေရ။ မဟုတ္ေက တခါေလ့ ရလီဖို႕မဟုတ္။ ယၿပီးေက ေဒနိအခ်ိန္မာ ပိုလို႕အေရးႀကီးစြာတခုက တပါတီနန္႕ တပါတီ၊ တဖဲြ႕နန္႕တဖဲြ႕ သပုပ္လီလြင့္တိုက္ခိုက္နီကတ္စြာတိကို ရပ္သင့္ယာ။ ကိုယ့္အတြက္ေလ့အက်ိဳးမဟိ၊ အမ်ားအတြက္ေလ့ အက်ိဳးမဟိဆိုေက ယင္းစကားတိကို မေျပာစြာအေကာင္းဆံုး။ ေဆြးေႏြးကတ္ေတအခါ Compromise တိကို အတက္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕၊ ေရွာင္ရွားဖို႕လိုေရ။ ငါလိုခ်င္စြာ၊ ငါျဖစ္ခ်င္စြာကိုရမွ စကားေျပာဖို႕ ေဆြးေႏြးဖို႕ဆိုေရ မလိုအပ္ေတ အတၱ၊ မာနတိကို ခ၀ါခ်ဘနာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ဖို႕ဆိုေရ အၿခီခံရပ္တည္ခ်က္မာ ရပ္တည္ဖို႕လိုပါလတ္ေတ။ တိုင္းျပည္တိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းမာ ပါတီကဲြ၊ အဖဲြ႕အစည္းကဲြတိဟိကတ္ေတ။ ယေကေလ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ေရနီရာမာ ဘံုရပ္တည္ခ်က္တခုနန္႕ အလုပ္တဲြလုပ္လို႕ရကတ္ေတ။ ေဒနီရာမာ အထက္ကေျပာလားခေရ Compromise နန္႕ မတူေရခ်ဥ္းကပ္မႈတခုကို တရုတ္ေဂါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတံုးက်င့္သံုးလားခစြာတခုကို သတိထားမိေရ။ ဂ်ပန္ကို တိုက္ဖို႕အတြက္ ေမာ္စီတံုးဦးေဆာင္ေရ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနန္႕ ရွန္ေကခ်ိတ္ဦးေဆာင္ေရ ကူမင္တန္ပါတီ ပူးေပါင္းဖို႕လိုပါလတ္ေတခါ ေမာ္စီတံုးက - ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲဖို႕၊ ဒီမိုကေရစီလြတ္လပ္မႈတိပီးဖို႕၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပဖို႕၊ ဂ်ပန္ကိုခုခံဖို႕အတြက္ အယင္ဆံုးျပင္ဆင္ဖို႕နန္႕ ျပည္သူတိ နီထိုင္မႈဘ၀ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ပီးဖို႕ ဆိုေရဂတိ(၅)ခ်က္ကို မင္းရို႕လုပ္ပီး။ ငရို႕ဖက္ကေလ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ(၂)ရပ္ အတိုက္အခံျဖစ္နီစြာတိကို ပါယ္ဖ်က္ဖို႕၊ တပ္နီေတာ္ကိုေလ့ နာေမေျပာင္းဖို႕၊ ေတာ္လွန္ေရးအၿခီခံေဒသတိမာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္က်င့္သံုးဖို႕၊ ၿမီရွင္တိပါးက ၿမီယာတိသိမ္းယူထားစြာတိကို ရပ္တံ့ဖို႕ဆိုဘနာ ဂတိ(၄)ခ်က္ပီးေရ။ ေဒခ်င့္စြာ စည္းလံုးေရး၊ ညီညြတ္ေရးအတြက္ တျခားလူမ်ိဳးတိ ဇာပိုင္လုပ္ခကတ္လဲဆိုစြာတိထဲက ဥပမာေခ်တခုရာျဖစ္ေတ။ တျခား အစၥေရးက ဂ်ဴးတိမာေလ့ ဟာဂါးနားတပ္ဖဲြ႕၊ အိုင္ယာဂန္တပ္ဖဲြ႕တိၾကားမာ အာရပ္တိရန္ကိုကာကြယ္ဖို႕ အပီးအယူလုပ္ခကတ္ရစြာတိဟိေရ။ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကို ေစတနာအမွန္နန္႕ ငရို႕ရခိုင္အဖဲြ႕အစည္းတိ၊ ပါတီတိ ညီညြတ္ဖို႕လိုယာ ဆိုစြာကို အေျပာသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္နန္႕လက္တိြလုပ္ကတ္ဖို႕ဆိုေက (၃) ႏွစ္ဆိုေရ အခ်ိန္ေတာင္ ေကာင္းၾကာဖို႕လားမသိထင္ေရ။ ရခိုင္ျပည္က လူရိုေသ၊ သွ်င္ရိုေသ အဖဲြ႕ေခ်တဖဲြ႕ ဖဲြ႕ဘနာလုပ္ေက ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္းလိုခ်င္ေတာင့္တနီေရ ညီညြတ္ေရးကို မရႏိုင္ဆိုစြာမဟိ။ ေနာ္ေ၀းလူမ်ိဳးတိမာ စကားပံုတခုဟိေရ။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ “အလုပ္တခုခုလုပ္ဖို႕ဆိုေက ယင္းအလုပ္ထဲကို ၿခီေခ်တလွမ္း အယင္၀င္ၾကည့္လိုက္ပါ” လတ္။ ရခိုင္သားတိေလ့ ညီညြတ္ေရးကိုလိုခ်င္ေရဆိုေက ညီညြတ္ေရးအလုပ္ထဲကို ၿခီေခ်တလွမ္း စ၀င္လိုက္ကတ္ပါ။ အားလံုးညီညြတ္လာကတ္ပါလိမ့္ေမ။ Free4waddy

Read more...

mandag 15. april 2013

အားေက စာဖတ္ကတ္

ဂိုးဘဲလ္ဆိုေရလူစြာ အငယ္ေခ်ကပင္ သသြက္လလက္နန္႕ ဥာဏ္ပညာေလ့ ထက္ျမက္ေတ။ ယေကေလ့ အသက္(၅)ႏွစ္သားေလာက္မာ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ဘနာ လီငန္းလိုက္လားၿပီးေက ခဲြစိတ္ကုသမႈခံလိုက္ရေရ။ ဆီးပညာတိကေလ့ ဂနိအခ်ိန္ခါပိုင္ မတိုးတက္သိမ့္ေရအတြက္ ယင္းခဲြစိတ္ကုသမႈေၾကာင့္ ဘယ္ဖက္ၿခီေထာက္စြာ ညာဖက္ၿခီေထာက္ထက္ (၄)လကၼ တိုလားခဘနာ ေထာ့က်ိဳးဘ၀ကို နိခ်င္းရက္ခ်င္းေရာက္လားခေရ။ ယင္းပိုင္ ေထာ့က်ိဳးဘ၀ကိုေရာက္လားခေရအတြက္ ေက်ာင္းမာ အေပါင္းအသင္းတိၾကားထဲမာ အႏိွမ္ခံဘ၀နန္႕ ေပါင္းဖို႕သင္းဖို႕လူမဟိ။ ေနာက္ဆံုး အကို(၂)ေယာက္ေတာင္ သူ႕ေၾကာင့္မ်က္ႏွာငယ္ရေရဆိုဘနာ အေပါင္းအသင္းမလုပ္ကတ္။ ယေကေလ့ ဂိုးဘဲလ္မာ မိတ္ေဆြအစစ္တိကို ၾဟာလို႕တိြခီေရ။ ယင္းမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းတိစြာ သက္ဟိလူတိေတာ့မဟုတ္။ သက္မဲ့စာအုပ္တိျဖစ္ေတ။ သူစြာတခ်ိန္လံုး ထပ္ခိုးအခန္းေခ်ထဲမာနီဘနာ တခ်ိန္လံုးစာဖတ္ေတ။ တိြသမွ်စာအုပ္၊ ရသမွ်စာအုပ္၊ စာအုပ္ဆိုေက ဇာစာအုပ္ပင္ျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးကိုဖတ္ေတ။ စြယ္စံုက်မ္းတိကို အစကနီအဆံုးထိ ရြီလို႕မရေအာင္ အေခါက္ေပါင္းအမ်ားႀကီးဖတ္ေတ။ ယင္းပိုင္နန္႕ သူစြာေရ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းမာ ဟစ္တလာမဟိဘဲ ဂိုးဘဲလ္ဆိုေရလူ ဟိႏိုင္ဖို႕မဟုတ္ပိုင္ ဂိုးဘဲလ္မဟိဘဲနန္႕ေလ့ ဟစ္တလာဆိုစြာ ေဒေလာက္ထိ ဘုန္းတဂိုးႀကီးလီဖို႕မဟုတ္လို႕ ေျပာရေလာက္ေအာင္ နာဇီပါတီမာ စည္းရံုးေရး၊ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရး၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္နန္႕ ဂ်ာမဏီမာ ဟစ္တလာၿပီးေက အေတာ္ဆံုးလူတေယာက္ျဖစ္ေတ။ အကၽြန္႕ကိုယ္တိြအျဖစ္အပ်က္ေခ်တခုကို ထပ္လို႕တင္ျပရဖို႕ဆိုေက အကၽြန္တပ္ေပါင္းစုတခုမာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နီခေရအခ်ိန္က လူမ်ိဳးစုေခ်တခုကို တပ္ေပါင္းစုမာ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္သြင္းဖို႕အတြက္ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕၀င္ေဂါင္းေဆာင္တေယာက္က စကားႀကံဳ(ပဲြစားလုပ္ဘနာ) ယူလာလတ္ေတ။ ယင္း Agenda ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမာ အဆိုတင္သြင္းေရ။ ေယခါ ယင္းလူမ်ိဳးစုေခ်နန္႕ သက္ဆိုင္ေရလူမ်ိဳးစုက ယင္းလူမ်ိဳးစုေခ်စြာ ငရို႕လူမ်ိဳးရာျဖစ္ေတဆိုေရအေၾကာင္းကို သမိုင္းအခ်က္အလက္နန္႕ ခ်က္က်လက္က် ျပန္လို႕ေခ်ပလိုက္ႏိုင္ေရအတြက္ ယင္းလူမ်ိဳးစုေခ်ကို အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ လက္မခံဖို႕ သေဘာထားက်လားေရ။ အဆိုတင္သြင္းလာေရလူထက္ ျပန္လို႕ေခ်ပေရလူစြာ စာတိအမ်ားႀကီးဖတ္ထားလို႕၊ အတိြအႀကံဳဗဟုသုတမ်ားလို႕ ကိုယ္ျဖစ္စီခ်င္စြာကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္လိုက္စြာျဖစ္ေတ။ အကၽြန္ရို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအနီနန္႕ အထက္မာေဖာ္ျပခေရပိုင္ အျဖစ္အပ်က္ေခ်တိ တနိန္႕မဟုတ္ေကတနိန္႕ ေအာက္သား(သို႕)ကုလားတိနန္႕ ေျပာကိုေျပာလာကတ္ရဖို႕။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ရို႕တိ ယင္းသူရို႕တိထက္ပိုလို႕ သိထား၊ တတ္ထားဖို႕လိုေရ။ ယင္းပိုင္ ယွဥ္လို႕မေျပာႏိုင္ခလို႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တပိုင္းပဲ့ပါလားခယာ။ ေဒတခါဆိုေက ရခိုင္ျပည္ပါေပ်ာက္လားႏိုင္ေရ။ ေဒမာဟိေရ ညီအကိုေမာင္ႏွမတိကို အားေရအခ်ိန္တိမာ စာဖတ္ကတ္ဖို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ဘာေရ။ အမိ၊ အဖတိကိုေလ့ အေခ်တိကို စာဖတ္ဖို႕အက်င့္ဟိလာေအာင္ ေလ့က်င့္ပီးကတ္ပါ။ ကာတြန္းစာအုပ္၊ ၀ထုစာအုပ္ဖတ္ေက ရည္းစားထားဖို႕တတ္ေတဆိုေရ စုတ္ပီစုတ္ပက္ အေတြးအေခၚတိကို ဂုကပင္စလို႕ ေဂါင္းထဲက ထုတ္ပလိုက္ကတ္ဖိ။ Free4waddy

Read more...

søndag 20. januar 2013

ငရို႕ အိမ္ျပန္ဂတ္ရဖို႕

ဂနိ ကမၻာႀကီးမာ Globalization ေခတ္စားနီေရ။ ယင္း Globalization ေၾကာင့္ ယိုင္ေက်းမႈတိကအစ အျပန္အလွန္ ေရာထြီးယွက္တင္ျဖစ္ပါလတ္ကတ္ေတ။ ေဒခ်င့္စြာ သဘာ၀ရီစီးေၾကာင္း၊ ေခတ္ရီစီးေၾကာင္းျဖစ္ေတအတြက္ တေယာက္ေလ့ ဟန္႕လို႕မရ။ ျဖစ္ပ်က္နီေရေလာကထဲမာ ကိုယ္ရို႕အတြက္ အက်ိဳးအျပစ္၊ အဆိုးအေကာင္း စိစစ္ဘနာ ယူသံုးတတ္ဖို႕ရာလိုေရ။ ေယဘူယ်ေျပာရဖို႕ဆိုေဂ အေနာက္တိုင္းယိုင္ေက်းမႈတိ အႀဟိဖက္ကို အသာအသာေရာက္ပါလတ္ကတ္ေတ။ Happy Birthday, Happy New Year, Marry Christmas, Valentine day အစ….အစ ဟိေရ ယိုင္ေက်းမႈတိ ရီပန္းစားပါလတ္ေတ။ ေဒခ်င့္တိကို ေကာင္းေရ၊ ဆိုေရ မေ၀ဖန္ခ်င္။ ျပဳလုပ္ေတ ကာယကံသွ်င္၏ စိတ္မာမူတည္နီစြာျဖစ္လို႕ ကိုယ့္ေၾကာင့္လူမ်ားတိအေပ်ာ္ကို မဖ်က္ဆီးပစ္ခ်င္။ ယေကေလ့ ေဒနီရာမာ လူအမ်ားစု သတိမထားမိ၊ သတိထားမိေကေလ့ လူအမ်ားသိေအာင္မခ်ျပ၊ မရြီးျပသိမ့္ေရ ယိုင္ေက်းမႈတခုဟိသိမ့္ေရ။ ယင္း ယိုင္ေက်းမႈစြာ ေဒနိအကၽြန္ရို႕လူမ်ိဳး၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး ပေယာဂတိေၾကာင့္ လုပ္ကိုလုပ္ရဖို႕ ပဲြေတာင္းပါလတ္ေတ။ ယေကေလ့ အထက္မာေျပာခေရ ပဲြေခ်တိ၊ ပါတီေခ်တိကို တရက္ႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လိုက္ေက ျဖစ္ႏိုင္ေကေလ့ ေဒဂုအကၽြန္ေျပာဖို႕ အလုပ္ကေတာ့ အနည္းဆံုးတႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္မ အဆင္ေျပႏိုင္ဖို႕။ စကားပလႅင္ခံစြာ မ်ားလားယာလားမသိ။ ေျပာေမဖိ ယေက း) အေနာက္တိုင္းယိုင္ေက်းမႈမာ မြီးနိတိ၊ ခရိစမတ္ပဲြေတာ္၊ ႏွစ္သစ္ကူးနိတိစြာ သူရို႕အတြက္ ကေဂါင္းအေရးႀကီးေရ နိထူးနိျမတ္တိျဖစ္ေတပိုင္ ယင္းခ်င့္တိနန္႕ ေနာက္ဆက္တဲြကတ္ပါလာစြာက အေနာက္ႏိုင္ငံသားတိစြာ ကမၻာႀကီးဇာနီရာကိုပင္ ေရာက္နီလီပတ္စီ ခရိစမတ္ပဲြေတာ္က်ေဂ ကိုယ့္အိမ္ကိုေရာက္ေအာင္ျပန္ဂတ္ေတ။ (လံုး၀ အလုပ္မအား၊ ခြင့္ယူလို႕မရေေရလူကလဲြေဂ) ေဒယိုင္ေက်းမႈ အေလ့အထကို အကၽြန္ရို႕တေယာက္ေလ့ မယူႏိုင္ကတ္သိမ့္။ အမ်ားစုက ယူႏိုင္ကတ္ေတ အေျခအေနမာေလ့ ဟိလီဖို႕မထင္။ အိမ္ကထြက္လားခေရဆိုေရ လိပ္ကိုရီမာလႊတ္လိုက္ေတပိုင္ ျပန္ေပၚမလာဂတ္စြာက မ်ားေရ။ အကၽြန္ကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္လားခယာ။ အိမ္တေခါက္ မျပန္ႏိုင္ေရ ဘ၀။ မျပန္ႏိုင္စြာကို ျပန္ႏိုင္ေအာင္၊ မျဖစ္ႏိုင္စြာကို ျဖစ္လာႏိုင္ေအာင္ အကၽြန္ရို႕ေတာ္လွန္ဂတ္ရဖို႕အခ်ိန္က်လာယာ။ အကၽြန္ရို႕ ေဒပိုင္အိမ္မျပန္ႏိုင္ဂတ္လို႕ လူမ်ိဳးျခားတိဘားမာ မတရားအႏိုင္က်င့္ခံလိုက္ကတ္ရေရ၊ ခံနီဂတ္ရေရ ဆိုေရအသိတိကို ေဂါင္းထဲမာ ငယက္ေဂါင္းသံမိႈကို ဆယ္ေပါင္တူနန္႕ထုဘနာ သြင္းထားဂတ္ရဖို႕ အခ်ိန္ကိုေရာက္ပါလတ္ယာ။ ေဒခ်င့္က ႏိုင္ငံေရးအပိုင္းျဖစ္ေတ။ လူမႈေရးအရ ျပန္ၾကည့္ေကေလ့ ကိုယ့္ျပည္၊ ကိုယ့္ရြာျပန္ေရာက္လားခလို႕ မိဖ၊ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမတိ၊ အမ်ိဳးတိ၊ သငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြတိနန္႕ ျပန္တိြကတ္ရဖို႕ ဆိုေရ ခံစားမႈစြာ တခုနန္႕ေလ့ ဖလို႕မရ။ စိတ္ကူးၾကည့္မိစြာနန္႕ပင္ ေဖာ္ျပဖို႕မတတ္ေအာင္ ၾကည္ႏူးမိေရ။ ေဖ့သွ်ာဆိုစြာ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ၿခီႏွစ္ေခ်ာင္း အေကာင္းဟိေဂ ၾဟာလို႕ရေရ။ မိဖ၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမတိ၊ အမ်ိဳးတိ၊ သငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြတိဆိုစြာ ဆံုးယွံဳးလားေဂ ျပန္ၾဟာလို႕မရ။ စီးပြါးေရးအျမင္အရ ၾကည့္ေဂေလ့ အကၽြန္ရို႕တိ ႏိုင္ငံျခားမာၾဟာလို႕ရလာေရေဖ့သွ်ာတိကို ရခိုင္ျပည္မာ ျပန္သံုးေရဆိုေလာက္ကပင္ ရခိုင္ျပည္စီးပြါးေရးအတြက္ တဖက္တလမ္းက အေထာက္အကူျပဳစြာျဖစ္ေတ။ လမ္းေဘးမာ မုန္႕တီေခ်တခြက္ေသာက္လိုက္ေကေလ့ မုန္႕တီသည္မအတြက္ အျမတ္ရေရ။ ႏိုင္ငံတကာမာ ခရီးလားလုပ္ငန္းတိက ႏွစ္စိုင္ေဒၚလာဘီလီယံနန္႕၀င္နီဂတ္စြာေရ ေဒခ်င့္တိကျဖစ္ေတ။ အကၽြန္ရို႕ တႏွစ္မာ အေယာက္ (၁၀၀၀) ျပန္ဘနာ တေယာက္ကို ေဒၚလာ (၁၀၀)ဖိုးရာ ရခိုင္ျပည္မာ သံုးပစ္ခ။ ရခိုင္ျပည္အတြက္ ေဒၚလာ တသိန္းက်န္ခဖို႕။ ေဒခ်င့္စြာ ေဖ့သွ်ာစီးပြါးေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္သိမ့္။ တျခား နည္းပညာတိ၊ အတိြအႀကံဳတိ အမ်ားႀကီးဟိသိမ့္ေရ။ ကိုယ္လုပ္ပီးႏိုင္ေဂ လုပ္ပီးႏိုင္သေလာက္ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးဟိေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ရို႕ ၀ါကၽြတ္ခါပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ သႀကၤန္က်ခါပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ နိႀကီး၊ ရက္ႀကီး တရက္ရက္မာ အိမ္ျပန္လည္သင့္ေရ။ ယင္းပိုင္လားလည္ဖို႕အတြက္ အထက္မာေျပာခေရပိုင္ အခ်ိန္ယူဘနာ အစီအစိုင္နန္႕လုပ္ေက လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေရ။ မျဖစ္ႏိုင္ဆိုစြာ မဟိ။ မျဖစ္ႏိုင္ဆိုေရ ေ၀ါဟာရစြာ ငပ်င္းတိအတြက္ ဖန္တီးပီးထားေရ ဆင္ၿခီရာျဖစ္ေတ။ အကၽြန္(၂)ႏွစ္အတြင္းမာ ေရာက္ေအာင္လားလည္ဖို႕ အစီအစိုင္ဆဲြထားေရ။ တတည့္၀င္လို႕မရေဂ ေစာင္းဂန္း၀င္ဖို႕။ ေရာက္ေအာင္ လားဖို႕။ မိတ္ေဆြရို႕ေလ့ ျပန္လို႕ အလည္လားႏိုင္ေအာင္ စီစိုင္ဂတ္စီခ်င္ဘာေရ။ အဖရခိုင္ျပည္မာ အားလံုးအတူတူ ပေပ်ာ္ဟၾဟြင္ ျပန္တိြဂတ္ပါေမ။ ငရို႕ အိမ္ျပန္ဂတ္ေမ……………….. Free4waddy

Read more...

søndag 30. september 2012

အကၽြန္နန္႕ အရက္

အမွန္တရားဆိုစြာ ဖံုးထား၊ ၀ွတ္ထားလို႕ရေရ အမ်ိဳးမဟုတ္။ ရေကေလ့ တခ်က္ေခ်ရာ။ ေနာက္တခုက သူမ်ားကိုရာ လိမ္လို႕ရခ်င္ေက ရဖို႕။ ကိုယ့္စြာကိုယ္ တခါေလ့ လိမ္လို႕မရ။ အကၽြန္ပဌမဆံုး အရက္ကိုစေသာက္ဖူးစြာ (၄)တန္းႏွစ္ကထင္ေရ။ သႀကၤန္တရက္မာ အစ္ကို၀မ္းကဲြတိ တိုက္လို႕အရက္ကို ပဌမဆံုးစေသာက္ဖူးေရ။ ေနာက္ (၁၀)တန္းႏွစ္ေလာက္မာ အေပါင္းအသင္းတိနန္႕ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွတ္ ေသာက္တတ္လာေရ။ ႀကိဳတင္ အခ်ိန္းအခ်က္လုပ္ဘနာ အိမ္ကမသိေအာင္ ဆိုင္တိမာ ခိုးေသာက္ဖို႕တတ္လာေရ။ အရက္ေသာက္မ လူရာ၀င္ေရ၊ အေပါင္းအသင္းဆန္႕ေရ၊ ေခတ္မွီေရဆိုေရ အေတြးအေခၚတိက ေခတ္ရီစီေၾကာင္းနန္႕အညီ ၀င္ပါလတ္ေတ။ ပတ္၀န္းက်င္မာေလ့ ယင္းအတိုင္းျဖစ္နီေရ။ ယင္းခ်င့္ထက္ တဆင့္ပိုတက္လာစြာက အိမ္ကထြက္လာေရ၊ ရခိုင္ျပည္ကထြက္လာေရေနာက္ပိုင္းမာ ပိုဆိုးလာေရ။ ဘ၀မာ ျဖစ္ခ်င္ခေရစြာတခုကို မျဖစ္ႏိုင္ယာလို႕ သိလိုက္ရေရအခ်ိန္(၁၉၉၅ ေလာက္မာ) ‘ဘ၀မာ ျဖစ္ခ်င္စြာမျဖစ္ေက….ျဖစ္ခ်င္စြာ ျဖစ္လီဖိ..’ ဆိုဘနာ ဘ၀ကို အလိဇီထိုးဘနာ အေလွ်ာ့ပီးပလိုက္ေတပိုင္ျဖစ္လားခါ အရက္ေသာက္ေတအရွိန္က ဒီဂရီအျမင့္ဆံုးကိုေရာက္လားေရ။ ေျပာဆိုဆံုးမဖို႕လူမဟိ။ ကိုယ္က အေဖာ္မညွိေက သူကအေဖာ္လာညွိေရ..သူမလာေက ကိုယ္လားေခၚေရ။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းတိနန္႕ ယင္းပိုင္ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ စိတ္ဟိတိုင္း လြတ္ခ်င္ပိုင္လြတ္ပလိုက္စြာ ေနာက္ဆံုးအရက္သမားဘ၀ ေရာက္လားခေရ။ မေသာက္ရေက လက္တိၿခီတိ တုန္ေရအဆင့္ထိေရာက္လားေရ။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းတိၾကားမာ ယစ္ေဖြ ဆိုေရအၾကည့္မ်ိဳးတိနန္႕ အၾကည့္ခံရေရ။ ရခိုင္မိတ္ေဆြတိက ယူက်ံဳးမရ၊ အားမရေရ လီသံတိနန္႕ တိြေကတိြေရနီရာမာ ေျပာဆိုဆံုးကတ္ေတ။ ယေကေလ့ သူရို႕ဆံုးမစြာတိ ဘယ္ဖက္နားက၀င္ေက ညာဖက္နားက ျပန္ထြက္လားခေရ။ ယင္းပိုင္ေသာက္ပါလတ္ေတ အေျခအေနက ပတ္၀န္းက်င္အသစ္၊ နီရာအသစ္တခုကိုေရာက္ပါလတ္ေတ အခ်ိန္မာ အတုယူဖို႕ေကာင္းေရအက်င့္ေခ်တခုကို ယင္းသူရို႕တိဘားမာ ဘြင္းခနဲတိြလိုက္ရေရ။ ေဒနီရာသစ္ကိုေရာက္ေတ အခ်ိန္ထိ အကၽြန္စြာ ညဥ့္တိုင္း၀ီစကီေသာက္ေတ။ တရက္ကို ပ်မ္းမွ်၀ီစကီ တအာဒါေလာက္ ေသာက္ေတ။ ေက်ာင္းတက္ေကေလ့ ေသာက္ေတ။ အလုပ္လုပ္ေကေလ့ ေသာက္ေတ။ ပ်က္ေတနိလို႕မဟိ။ ေက်ာင္းတက္၊ ေက်ာင္းကျပန္ေက အရက္ဆိုင္ကို၀င္၊ ၀ီစကီ တအာဒါ (သို႕) တပုလင္း၀ယ္၊ အိမ္ျပန္ေရာက္ေက ေက်ာင္းကပီးေရအိမ္စာတိလုပ္ၿပီးစြာနန္႕ အေသာက္လုပ္ငန္းစေရ။ ယင္းပုိင္နိန္႕စိုင္နန္႕အမွ်ေသာက္လာေရ ယစ္ေဖြ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မာ လံုး၀စတိုင္လ္ေျပာင္းပလိုက္ေတ။ တနည္းေျပာရေက ေသာက္ႏႈန္း တပါတ္္မာ (၇)ရက္ေသာက္နီစြာက (၂)ရက္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ပလိုက္ေတ။ ေဒခ်င့္စြာ အဂုနားက အကၽြန္ေျပာခေရ က်ေနာ့္လက္ဟိပါတ္၀န္းက်င္က အတုခိုးယူလိုက္စြာ။ အေနာက္တိုင္း ယိုဥ္ေက်းမႈလို႕ ေျပာေကေလ့ရေရ။ ေဒသူရို႕တိစြာ အလုပ္ကိုလုပ္ေတအခ်ိန္မာ အလုပ္ကိုႀကိဳးစားၿပီးေက နားေရအခ်ိန္မာေလ့ တန္ေအာင္စည္းစိမ္ခံစားကတ္ေတ။ ဇိမ္ခံကတ္ေတ။ တနလၤာကပင္ ေသာက္ၾကာနိန္႕ထိ အလုပ္လုပ္ေတ။ ေသာက္ၾကာနိန္႕ညစာသားေရာက္ေတ၊ အလုပ္ခ်ိန္ၿပီးယာဆိုစြာနန္႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မာ လလြတ္လလပ္ဇိမ္ခံေရ။ အရက္ေသာက္ကတ္ေတ၊ ၀ိုင္ေသာက္ကတ္ေတ၊ ဘီယာေသာက္ကတ္ေတ။ ကိုယ္ႀကိဳက္စြာကိုယ္ေသာက္ကတ္ေတ။ အလုပ္လုပ္ေတရက္တိမာ မေသာက္ကတ္။ အကၽြန္ယင္းအက်င့္ကို အတုခိုးယူလိုက္ေတ။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ေဖ့သာ ဇာေလာက္သက္လာလားလဲဆိုေက တရက္ကို (၁၀၀) ႏႈန္းနန္႕တြက္ေကေတာင္ တလအတြက္ (၃၀၀၀) သက္သာလားေရ။ ကိုယ့္စြာကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ပိုရလားေရ။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးတိအတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း လုပ္ပီး၊ ေျပာပီး၊ ရြီးပီးႏိုင္ဖို႕ ပိုအခ်ိန္ရလာေရ။ အရက္ႀကိဳက္တတ္ေတ၊ အရက္ေသာက္နီေရလူတေယာက္ကို လံုး၀မေသာက္ေက့လို႕ ေျပာစြာေရ လက္တိြမက်ေရပိုင္ ျဖစ္ေလ့ေကာင္းမျဖစ္ႏိုင္။ အခန္႕မသင့္ေက အဆဲေတာင္ခံရႏိုင္ေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္က မေသာက္ေက့လို႕မေျပာ။ ေသာက္ကတ္၊ အကၽြန္ေသာက္ေတပိုင္ ေသာက္ကတ္၊ အလုပ္လုပ္ေတနိတိမာ မေသာက္ေက့၊ အလုပ္အားေရနိန္႕တိိမာ အီးလို႕ပေပ်ာ္ပပါး ေသာက္ကတ္လို႕ အႀကံျပဳခ်င္ေရ။ အကၽြန္ေျပာေရ အစီအစိုင္ကို ရခိုင္သားထဲက တေယာက္လိုက္နာေက တေယာက္အတြက္ အက်ိဳးဟိေရ။ ရခိုင္သားတိုင္းလိုက္နာေက ရခိုင္တျပည္လံုးအတြက္ အက်ိဳးဟိဖို႕။ ယေကေလ့ အထက္ဆံုးမာ အကၽြန္ေျပာခေရပိုင္ “ လူမ်ားကို လိမ္လို႕ရေရ၊ ကိုယ့္စြာကိုယ္ မလိမ္ကတ္ပါေက့” Free4waddy

Read more...

torsdag 27. september 2012

လစ္ဘရယ္၀ါဒ

လစ္ဘရယ္၀ါဒစြာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးဟိေရ - (၁) ကိုယ္နန္႕သိေရလူ၊ တရြာတည္းသား၊ ေက်ာင္းနီဖက္၊ ရင္းႏွီးေရမိတ္ေဆြ၊ ခ်င္ခင္ေရလူ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္း၊ လက္ေအာက္ငယ္သားေဟာင္းျဖစ္နီလို႕ သူရို႕တိမွားနီမွန္းသိေဂေလ့ မူအရ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးစြာတိမလုပ္ဘဲ အအီးခ်ခ်မ္းနန္႕ မိ္တ္မပ်က္ေအာင္ဆိုဘနာ မသိကြန္ေဆာင္နီျခင္း။ အျပတ္မေျဖယွင္းဘဲ ဟုတ္ရူဘရူေလာက္ရာေျဖယွင္းျခင္း။ ေဒပိုင္လုပ္စြာတိေရ အဖဲြ႕အစည္းအတြက္တင္မက လူတေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ပါ အက်ိဳးယုတ္စီေရ။ (၂) အဖဲြ႕အစည္းကို တတက္ကၾကြအႀကံမပီးဘဲ ကြယ္ရာမာ ဘရဗရီေ၀ဖန္ေရ၊ ႀဟိမာ မေျပာဘဲ ကြယ္ရာမာ ေပါက္ကရေျပာေရ၊ အစည္းအေ၀းမာ မေျပာဘဲ အစည္းေ၀းၿပီးမ ေျပာေရ၊ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္စြာတိကို အေရးမထားဘဲနန္႕ ကိုယ္ထင္စြာေလွ်ာက္လုပ္ေတ။ (၃) ကိုယ္နန္႕မဆိုင္ဆိုဘနာ ေဘးခ်ိတ္ထားလိုက္ေတ။ မွားမွန္းသိေကေလ့ တတိန္းေခ်နီေက အျပစ္လြတ္ေတဆိုေရသေဖာနန္႕ နီတတ္ေတ။ နတ္ေယာင္ဂါး၊ လပါး၀ဘနာ အႏၱရာယ္ကကင္းနန္႕ အမွားလြတ္ေအာင္ ေရွာင္နီတတ္ေတ။ (၄) အမိန္႕ကို မနာခံတတ္ဘဲ ကိုယ့္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုရာ ဦးစားပီးလုပ္တတ္ေတ။ အဖဲြ႕အစည္း၏ ျပဳစုေစာင့္ေယွာက္မႈကိုရာလိုလားဘနာ အဖြဲ႕အစည္း၏ စည္းကမ္းတိကို မလိုက္နာ။ (၅) ညီညြတ္ဖို႕၊ တိုးတက္ဖို႕နန္႕ လုပ္ငန္းတိေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ မွားနီေရထင္ျမင္ခ်က္တိကို တိုက္ခိုက္ျငင္းခံုရဖို႕တပ္စား ပုဂိဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္ေတ၊ အလိဇီထိုးေရ၊ အၿငိဳးနန္႕လုပ္ေတ၊ လက္စားေခ်ဖို႕ႀကံေရ။ ေဒခ်င့္စြာ ပဥၥမအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေတ။ (၆) မမွန္ေရေျပာသံတိကို ၾကားနီရေကေလ့ ျပန္မေျပာ။ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမတိေျပာစြာတိကိုၾကားရေကေတာင္ ဆိုင္ရာကိုမတိုင္ဘဲ ဖာသိဖာသာနီေရ။ (၇) လူတိနန္႕တိြေရခါ တခုေလ့မေျပာ၊ ၀ါဒမျဖန္႕၊ မလႈံ႕ေဆာ္၊ မစံုစမ္း၊ မၿမီးျမန္း၊ လူထုတိအခက္အခဲကို ဂရုမစိုက္ မသိကြန္ေဆာင္ေရ။ (၈) လူထုအက်ိဳးကို ထိခိုက္နစ္နာေအာင္လုပ္နီစြာတိကိုျမင္ေကေလ့ ေဒါသေလ့မထြက္၊ မုန္းေရစိတ္ေလ့မေပၚ၊ ေဖ်ာင္းေလ့ မေဖ်ာင္းဖ်၊ ဟန္႕ေလ့ မဟန္႕ ကိုယ္နန္႕မဆိုင္ပိုင္နီေရ။ (၉) အလုပ္လုပ္ေတနီရာမာ မစိစပ္၊ မေသခ်ာ။ စီမံကိန္းနန္႕ ဦးတည္ခ်က္ အတိအက်မဟိ။ ျဖစ္ေတပိုင္လုပ္ေတ။ ၀တ္က်ီတန္းက်ီ ဟရူဘရူလုပ္ေတ။ (၁၀) ကိုယ့္စြာကိုယ္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳခေရလူလို႕ ယူဆဘနာ ၀ါရင့္ေရလူအျဖစ္ ဂိုက္ထုတ္ေတ။ တာ၀န္ႀကီးတိကိုေလ့ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္။ တာ၀န္ေခ်တိကိုေလ့ ထမ္းေဆာင္ခ်င္စိတ္မဟိ။ အလုပ္ကို ကႀကိဳးစစားမလုပ္။ ပေပါ့ဆဆလုပ္ေတ။ (၁၁) ကိုယ္မွားနီမွန္းသိေဂေလ့ ျပင္ခ်င္စိတ္မဟိ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လစ္ဘရယ္၀ါဒ က်င့္သံုးေရ။ ေဒခ်င့္တိအျပင္ တျခားအေၾကာင္းတိဟိသိမ့္ေကေလ့ ေဒ(၁၁)ခ်က္ကေတာ့ အဓိကျဖစ္ေတ။ (ေမာ္စီတုန္း အတြဲ(၂)က ကူးယူေဖာ္ျပသည္။) Free4waddy

Read more...

torsdag 6. september 2012

ေရွးေဟာင္းရခိုင္ သုေတသန ပညာသွ်င္ ဦးစံသာေအာင္ (၁၉၂၅-၁၉၈၁)။


ေရွးေဟာင္း ရခိုင္သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ သုေတသန နယ္ပယ္တြင္ ႏိုင္ငံျခား သုေတသီ ပညာသွ်င္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေပၚထြက္ခပါသည္။ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ားထဲမွမူ လက္ခ်ိဳး ေရတြက္ၾကည့္လွ်င္ လက္တဖက္ပင္ ျပည့္မည္ မထင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ေခတ္ဦး ေက်ာက္စာ၊ ေခါင္းေလာင္းစာ၊ ေၾကးျပားစာ၊ ဒဂၤါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက် သုေတသန ျပဳသူ အလြန္ နည္းပါးခသည္။ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ ဦးစံေ႐ႊဘု၊ ရခိုင္ပ႑ိတ္ ဦးဦးသာထြန္း၊ ဦးေအာင္သာဦး ႐ို႕သာ ထင္ထင္ရွားရွား ဟိခသည္။ ဦးစံေ႐ႊဘုမွာ စစ္မျဖစ္မီက ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေရွးေဟာင္း သုေတသီ (Archaecologist) တဦး ျဖစ္၍၊ ရခိုင္သမိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္းဂ်ာနယ္ (The Journal of Burma Research Society) တြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ သုေတသန စာတမ္းမ်ား ႐ြီးခသူ ျဖစ္သည္။ အျခား ထင္ရွားသူ တဦးမွာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ႐ူပေဗဒ ပါေမာကၡ၊ ေနာင္တြင္ အထက္တန္း ပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသူ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ဦးစံသာေအာင္ (၁၉၂၅-၁၉၈၁) ျဖစ္သည္။ ဦးစံသာေအာင္သည္ ေရွးေဟာင္း ပ်ဴ၊ မြန္၊ ျမန္မာ အကၡရာရင္းျမစ္ ပညာသွ်င္ ဦးသာျမတ္ကို စံျပဳ၍ သိပၸံပညာ နယ္ပယ္မွ ဝိဇၨာပညာရပ္ နယ္ပယ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းလာသူ တဦး ျဖစ္သည္။ ဦးသာျမတ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သိပၸံဘြဲ႕ရ လယ္သာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၫႊန္ၾကားေရးဝန္ ဘဝမွ ယဥ္ေက်းမႈ ဗိမာန္ ၫႊန္ၾကားေရးဝန္၊ ျမန္မာစာေပ ဘာသာစာကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ သုေတသန ပညာသွ်င္ အျဖစ္ ထင္ရွားခသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဦးစံသာေအာင္သည္လည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မွ ႐ူပေဗဒျဖင့္ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ A.M. (Physics) ရ၍ ႐ူပေဗဒ ပါေမာကၡ၊ အထက္တန္းပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္း ရခိုင္သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ပညာသွ်င္ အျဖစ္ ပိုမို ထင္ရွားခပါသည္။

ေရွးေဟာင္း ရခိုင္သမိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စနစ္တက် တူးေဖာ္မႈ အားနည္းခသည္။ ထို႔ျပင္ ရခိုင္ ရာဇဝင္သည္လည္း အျခားေသာ ရာဇဝင္မ်ား နည္းတူ ဒ႑ာရီဆန္ေသာ ေရွးေဟာင္း အစဥ္အလာ ေျပာစကားမ်ား၊ ထူးကဲ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္နီရာ ခိုင္မာမႈ မဟိလွေခ်။ သို႔ေသာ္ ေအဒီ ၇၂၉ ဝန္းက်င္တြင္ ေရးထိုးခသည္ဟု ယူဆေသာ အာနႏၵစ႑ႏၵ ေက်ာက္စာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးဟိ သွ်စ္ေသာင္းဘုရား၌ တြိ႕ဟိခရာမွ ေခတ္ဦး ရခိုင္ သမိုင္းသည္ ပိုမို ပီျပင္လာပါသည္။ အာနႏၵစျႏၵ ေက်ာက္စာကို သွ်စ္ေသာင္းဘုရား အနီးတြင္ တြိ႕ေသာေၾကာင့္ သွ်စ္ေသာင္းဘုရား ေက်ာက္စာ ဟုလည္း ေခၚေဝၚခကတ္သည္။ ဤေက်ာက္စာကို ရခိုင္ဘုရင္ မင္းဗာႀကီး (၁၅၃၁-၁၅၅၃) လက္ထက္တြင္ ေဝသာလီၿမိဳ႕ နန္းေတာ္ရာကုန္း အနီးမွ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ သွ်စ္ေသာင္းဘုရား အနီး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထားချခင္း ျဖစ္သည္။ အာနႏၵစျႏၵ ေက်ာက္စာအရ ရခိုင္ ေဝသာလီၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အေစာဆံုး ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားဟု ယူဆေသာ ဗိႆႏိုး၊ ဟန္လင္း၊ သေရေခတၲရာ႐ို႕ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ဟု ပညာသွ်င္မ်ားက သတ္မွတ္ခကတ္သည္။

အာနႏၵစျႏၵ ေက်ာက္စာကို ပထမဦးဆံုး အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ထုတ္၍ စာတမ္း႐ြီးသားခေသာ ပညာသွ်င္မွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္၊ ေဘလီယာ ေကာလိပ္မွ အေရွ႕တိုင္း ပညာပါေမာကၡ ေဒါက္တာ အီး၊ အိပ္ခ်္၊ ဂြၽန္စတင္ ( Dr.E.H. Johnston) ျဖစ္သည္။ ဂြၽန္စတင္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ေလ့လာသူ တဦးမွာ အိႏိၵယ ေက်ာက္စာဝန္ ေဒါက္တာ ဒီ၊ စီ၊ ဆာကား (Dr. D. C. Sircar) ျဖစ္သည္။ ဂြၽန္စတင္၏ စာတမ္းသည္ ဂြၽန္စတင္ ကြယ္လြန္ၿပီးမွ ဆာရစ္ခ်တ္ဘန္း (Sir Richard Bum) ႏွင့္ ပါေမာကၡ ဂ်ီ၊ အိပ္ခ်္၊ လုစ္ (G. H. Luce) ႐ို႕၏ ႀကိဳးစား တည္းျဖတ္မႈျဖင့္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂြၽန္စတင္၏ 'ရခိုင္ျပည္နယ္ဟိ သကၠတ ေက်ာက္စာအခ်ိဳ႕' Some Sanskrit Inscriptions of Arakan စာတမ္းကို ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ထုတ္ အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အာဖရိက ပညာ ေလ့လာေရး စာေစာင္ အတြဲ ၁၁၊ အပိုင္း၂၊ Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 11, Pt. 2 (1944) တြင္ တြိ႕ႏိုင္ပါသည္။ ေဒါက္တာ ဆာကားသည္ ရခိုင္ေက်ာက္စာမ်ား အေၾကာင္းကို အိႏိၵယ အက္ပီဂရမ္ဖီယာ India Epigraphia, Vol. 32 (1975) ႏွင့္ Vol. 37 (1967) ႐ို႕တြင္ ႐ြီးသားခသည္။

အာနႏၵစျႏၵ ေက်ာက္စာသည္ ေခတ္ဦး ရခိုင္ သမိုင္းအတြက္ အလြန္ အေရးပါ လွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာ မင္းသုဝဏ္သည္ ၁၉၅၁-၅၂ ခုႏွစ္ထုတ္ ဓညဝတီမဂၢဇင္း၌ 'အာနႏၵစျႏၵ၊ သွ်စ္ရာစု ရခိုင္မင္းတပါး' အမည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသန အရာဟိ မြန္ဘိုေကသည္ ျပည္ေထာင္စု ယဥ္ေက်းမႈ စာေစာင္၊ အတြဲ ၂၊ အမွတ္ ၇ (မတ္ ၁၉၅၇) တြင္ 'သွ်စ္ေသာင္းဘုရားမွ သကၠတ ေက်ာက္စာတိုင္' ေဆာင္းပါးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ထုတ္ ေခတ္ေဟာင္း ျမန္မာရာဇဝင္တြင္ 'ရခိုင္ေခတ္ဦး' အမည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဦးေအာင္သာဦးသည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ထုတ္ ရခိုင္ ယဥ္ေက်းမႈ စာေစာင္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၁ တြင္ 'ေဝသာလီ' ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း႐ီးသားခကတ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေရ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ သုေတသန ကြန္ဂရက္တြင္ မႏၱေလး တကၠသိုလ္ ပါဠိဌာနမွ ဆရာျမင့္ေဆြ သည္ 'အာနႏၵစျႏၵ သကၠတေက်ာက္စာ' အမည္ျဖင့္ သုေတသန စာတမ္း ဖတ္ၾကားခ၍ စာပႏွီင့္ လူမႈေရး သိပၸံဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၂၊ အမွတ္ ၃၊ စက္တင္ဘာ ၁၉၆၉ တြင္ ပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပခသည္။ အာနႏၵစျႏၵ ေက်ာက္စာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အဦးဆံုး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုေတသန ျပဳထားေသာ စာတမ္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အျပည့္အစံုဆံုး သုေတသန လက္ရာ ျပပါဆိုလွ်င္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ဝီခေရ ဦးစံသာေအာင္၏ 'အာနႏၵစျႏၵ၊ ရွစ္ရာစု ရခိုင္ေဝသာလီမင္း' စာအုပ္ကို ျပရပါသည္။

ဦးစံသာေအာင္၏ စာအုပ္တြင္ အခန္း ၁၄ ခန္း ခြဲထားသည္။ အခန္း (၁) တြင္ ေက်ာက္ စာတိုင္ တည္နီရာႏွင့္ ႐ြီးထုိးထားေသာ စာမ်ား၊ အခန္း (၂) တြင္ ေဝသာလီ၊ အခန္း (၃) တြင္ အာနႏၵစျႏၵ ေက်ာက္စာကို ဖတ္ျခင္းမ်ား၊ အခန္း (၄) တြင္ အာနႏၵစျႏၵမင္း ေက်ာက္စာ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အခန္း (၅) တြင္ အာနႏၵစျႏၵမင္း ေက်ာက္စာသံုး ဗ်ည္းအစ သရအလယ္ သရ ႏွစ္လံုးဆင့္မ်ားႏွင့္ အသတ္မ်ား၊ အခန္း (၆) တြင္ တေၾကာင္းခ်င္း ယခုေခတ္ ျမန္မာ အကၡရာျဖင့္ ဖလွယ္ျခင္း၊ အခန္း (၇) တြင္ ေက်ာက္စာစာကိုယ္ ေဝါဟာရ အဖြင့္ႏွင့္ ျမန္မာျပန္၊ အခန္း (၈) တြင္ ေခတ္ဦးကာလ ရခိုင္မင္းဆက္၊ အခန္း (၉) တြင္ ဒုတိယေခတ္ မင္းဆက္၊ အခန္း (၁ဝ) တြင္ တတိယေခတ္ မင္းဆက္၊ အခန္း (၁၁) တြင္ အာနႏၵစျႏၵမင္း၊ အခန္း (၁၂) တြင္ မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ား၊ အခန္း (၁၃) တြင္ ေဝသာလီမွ ေစတီသည္ ေက်ာက္စာငယ္၊ အခန္း (၁၄) တြင္ ေဝါဟာရ အၫႊန္း ဟူ၍ စနစ္တက် တင္ျပထားသည္။ လိုအပ္ေသာ ဓာတ္ပံု၊ ေျမပံု၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား အျပည့္အစံု ပါဝင္သည္။ ေက်ာက္စာကို တလံုးခ်င္း အဓိပၸာယ္ ဖလွယ္၍ ေက်ာက္စာ ဖတ္ပံု နည္းစနစ္ကို ယွင္းလင္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေခတ္ဦး ရခိုင္မင္းဆက္ အမည္မ်ားကို ေက်ာက္စာပါ သကၠရာဇ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းထားရာ ရခိုင္သမိုင္း၊ ဒဂၤါးႏွင့္ ဗုဒၶ အႏုပညာ ေလ့လာလိုသူမ်ား အတြက္ပါ အထူး အသံုးဝင္လွပါသည္။

ေခတ္ဦးရခိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစံသာေအာင္၏ ပထမဦးဆံုး သုေတသန လက္ရာမွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ဝီခေသာ 'ေအဒီေျခာက္ရာစုႏွင့္ ယင္းမတိုင္မီ ရခိုင္ျပည္ သံုးအကၡရာ' စာအုပ္ ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးသူက နိဒါန္းတြင္ -

"ဤစာအုပ္တြင္ ေရွးအိႏိၵယႏိုင္ငံသံုး ျဗာဟၼီ အကၡရာအေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼီ အကၡရာမ်ား အေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတို႔ မည္သို႔ ဆင့္ကဲေ ျပာင္းလဲလာပံုကိုလည္း ယွင္းလင္းထားပါသည္။ ယင္းေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တြိ႕ရေသာ ေက်ာက္စာမ်ား၊ ေခါင္းေလာင္းစာမ်ား၊ ဒဂၤါးစာမ်ား၊ ေၾကးနီျပားစာ စသည္႐ို႕ကို သမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ မူရင္းစာကိုပါ ယေန႔သံုး ျမန္မာ အကၡရာျဖင့္ ျပန္ဆို ကူးေရး၍လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္း႐ို႕ကို စုစည္းၿပီး ၆ ရာစု မတိုင္မီ ရခိုင္ျပည္နယ္သံုး ဗ်ည္းႏွင့္ သရ႐ို႕ကို ထုတ္ယူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္" ဟု ယွင္းလင္းထားပါသည္။

ထိုသို႔ ယွင္းလင္းရာတြင္ ျဗာဟၼီ အကၡရာမ်ား ေခတ္အဆက္ ဆက္ေျပာင္းလဲလာပံု ဇယား၊ ဓာတ္ပံု၊ အဓိပၸာယ္ ယွင္းလင္းခ်က္၊ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ေဖာ္ျပသည္။ တဖန္ ယင္း႐ို႕ကို ျခံဳငံု သံုးသပ္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္သံုး အကၡရာမ်ားသည္ ပ်ဴအကၡရာႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ကဒံဗ၊ ပလႅ အကၡရာမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ကြဲျပား ျခားနားသည္။ ဆင့္ပြား မဟုတ္ဟု တင္ျပထားပါသည္။

မည္သို႔ ဆိုေစ ေရွးေဟာင္း ရခိုင္ အကၡရာရင္းျမစ္ ေျပာင္းလဲလာပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စနစ္တက် ေလ့လာ တင္ျပထားေသာ သုေတသန လက္ရာ တရပ္ ျဖစ္သည္။

ဦးစံသာေအာင္၏ တတိယေျမာက္ သုေတသန လက္ရာမွာ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ 'ရခိုင္ ဒဂၤါးမ်ား' ျဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္ကို ဦးစံသာေအာင္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Lancashire and Chesice Numismatic Spciety မွ 'Arakanse Coins' အမည္ျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ဝီခသည္။ ဘာသာျပန္သူမွာ မစၥတာ ေရာ္ဘင္ဆင္ (Mr. Robinson) ႏွင့္ ေအးဆက္ (Aye Set) ႐ို႕ ျဖစ္သည္။

ဦးစံသာေအာင္ မတိုင္မီကပင္ ရခိုင္ဒဂၤါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားသား သုေတသီ ပညာသွ်င္မ်ားသည္ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား႐ြီးသားခပါသည္။ ေသာမတ္စ္လတၲား (Thomas Latter) ၏ 'ရခိုင္ဒဂၤါးမ်ား' The Coins of Arakan စာတမ္းကို ၁၈၄၆ ခုႏွစ္ထုတ္ ေတာ္ဝင္ အာရွေရးရာ စာေစာင္ The Joumal of the Royal Asiatic Society of Brngal, Vol. 15 (1846) တြင္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းစာေစာင္မွာပင္ ဆာ အာသာ ဖယ္ယာ (Sir Arhtur P. Phayre) ၏ 'ရခိုင္ဒဂၤါးမ်ား' The Coins of Arakan : the historical coins ကို လည္းေကာင္း၊ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္ထုတ္ ယင္းစာေစာင္ အတြဲ ၄၁ တြင္ ဂ်ီ၊ အီး၊ ဖ႐ိုင္ယာ (G. E. Fryer) ၏ 'ရခိုင္ ဒဂၤါးမွတ္စု' Note on Arakanese Coins စာတမ္း၊ ၁၈၉၂ ခုႏွစ္ထုတ္ ယင္းစာေစာင္ အတြဲ ၆၁၊ အပိုင္း ၁ တြင္ ဒဗလ်ဴ၊ သီအိုဘဲ (W. Theobald) ၏ 'ရခိုင္ ေဝသာလီေခတ္ အမွတ္တံဆိပ္ပါ ဒဂၤါးမ်ား' On a symbolical Coins of the Wethali Dynasty of Arakan စာတမ္း၊ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ထုတ္ အင္ဒိယန္း အင္တီကြာရီ The Indian Antiquary, Vol. 57 (1928) တြင္ ဆာ ရစ္ခ်က္တင္ပယ္ (Sir Richard Temple) 'ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တြိ႕ရေသာ ဒဂၤါးမ်ားဆိုင္ရာ မွတ္စု' Notes on Currency and Coinage among the Burmese စာတမ္း၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္နိန္႔ထုတ္ ေနးခ်ိန္း၊ တနဂၤေႏြ အခ်ပ္ပို (The Nation Sunday Supplement) တြင္ ရပ္စတင္ (C. A. Rouston) ၏ 'ရခိုင္ဒဂၤါး အခ်ိဳ႕' (Some Coins of Arakan ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ၁၈၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆာ အာသာဖယ္ယာ၏ 'ျမန္မာ ပဲခူးႏွင့္ ရခိုင္ဒဂၤါးမ်ား' Coins of Arakan of Pegu and Burma လံုးခ်င္း စာအုပ္မ်ား ထြက္ေပၚ လာခပါသည္။

ၾသစေၾတးလ် အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္မွ ပင္မလာဂတ္မန္း (Pamela Gutman) သည္လည္း ပါရဂူဘြဲ႕ အတြက္ 'ေခတ္ဦးရခိုင္' Ancient Arakan စာတမ္းကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ တင္သြင္းခသည္။ ရခိုင္ ဒဂၤါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရခိုင္ပ႑ိတ္ ဦးဦးသာထြန္း၏ (ေဝသာလီေခတ္ ဒဂၤါးမ်ား) ေဆာင္းပါးကို ျပည္ေထာင္စု ယဥ္ေက်းမႈ စာေစာင္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂ (ဧၿပီ ၁၉၆၃) ႏွင့္ ဦးေအာင္သာဦး၏ 'ရခိုင္ဒဂၤါးသမိုင္း'ကို ရခိုင္တန္ေဆာင္ မဂၢဇင္း (၁၉၇၂) တြင္ တြိ႕ႏိုင္ပါသည္။

ဦးစံသာေအာင္၏ 'ရခိုင္ဒဂၤါးမ်ား' စာအုပ္တြင္ အခန္း ၁ဝ ခန္းခြဲ၍ ျပဳစုထားသည္။ အခန္း (၁) တြင္ ဒဂၤါးမ်ား ေပၚေပါက္လာေရး၊ အခန္း (၂) တြင္ ေရွးေဟာင္း ရခိုင္ဒဂၤါးမ်ား၊ အခန္း (၃) တြင္ ရခိုင္ ေဝသာလီ ဒဂၤါးမ်ားကို ရခိုင္ ရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ ညႇိျခင္း၊ အခန္း (၄) တြင္ အာနႏၵစ႑ႏၵမင္း ေက်ာက္စာပါ ေရွးမင္းမ်ား၊ အခန္း (၅) တြင္ မဂၤလာ အမွတ္လကၡဏာပံုမ်ား၊ အခန္း (၆) တြင္ မဂၤလာ အမွတ္လကၡဏာပံုမ်ား မပါေသာ ရခိုင္ဒဂၤါးမ်ား၊ အခန္း (၇) တြင္ ေျမာက္ဦးမင္းဆက္မ်ား၏ အတၴဳပၸတၲိ အက်ဥ္း၊ အခန္း (၈) တြင္ ေျမာက္ဦး မင္းဆက္မ်ား၊ အခန္း (၉) တြင္ ဒဂၤါးစာမ်ား ဖတ္ရန္ ဗ်ည္းႏွင့္ သရမ်ား၊ အခန္း (၁ဝ) တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ပစၥည္း၊ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္႐ို႕ပါဝင္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ရခိုင္ဒဂၤါး ၁၄၈ ျပား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးစံသာေအာင္၏ 'ရခိုင္ဒဂၤါးမ်ား' စာအုပ္ ထြက္ေပၚလာေသာ အခါ ပညာေရး တကၠသိုလ္ လက္ေထာက္ ကထိက ဦးတိုးလွ (တကၠသိုလ္မ်ား သမိုင္းသုေတသန ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တိုးလွ) က တကၠသိုလ္ ပညာပေဒသာ စာေစာင္တြင္ -

"… မစၥတာ ဒူ႐ြိဳင္ဆယ္ စီစဥ္ေသာ ဖယ္ယာျပတိုက္ဟိ'ဒဂၤါးမ်ားစာရင္း' ေခၚ စာအုပ္ႏွင့္ ဆာ အသာဖယ္ယာ ျပဳစုေသာ 'ရခိုင္၊ ပဲခူးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒဂၤါးမ်ား' ဟူေသာ စာအုပ္႐ို႕ကို ပံုႏွိပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းစာအုပ္႐ို႕မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထား၍ လြန္စြာလည္း ေရွးက်၍ နိန္ေသာ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ေခ်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနည္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း၌ ေရွးက သြန္းခတ္ ထုတ္လုပ္ခေသာ ဒဂၤါးမ်ား အေၾကာင္းကို ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ အသစ္ ထပ္မံ ေရးသား ျပဳစုရန္ လိုအပ္ေပသည္။"

အထက္ပါ စာပုိဒ္ကို ေရွးေဟာင္း သုေတသန ၫႊန္ၾကားေရးဝန္၏ ၁၉၅၇-၅၈ ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ (စာ-၄) မွ ထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။

"ေ႐ႊငံုးမင္း အၿမီးေမွ်ာ္သလုိ အႏွစ္ ၂ဝ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ မေပၚလာေသးတကား။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေနရာမွ ေမွ်ာ္လင့္ မွန္းဆ ၾကည့္ႏိုင္တတ္သည္ထက္ ပို၍ေကာင္းေသာ၊ ရခိုင္ဒဂၤါး သမိုင္း က်မ္းတေစာင္ ထြက္ေပၚလာေပၿပီ။ ယင္းကား ဦးစံသာေအာင္၏ 'ရခိုင္ဒဂၤါးမ်ား' ပင္တည္း။ “ ေရွးေဟာင္း ဒဂၤါးတျပားသည္ ေခတ္တေခတ္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စာပီ အႏုပညာႏွင့္ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈ ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈႀကီး တရပ္လံုးကို လႊမ္းျခံဳထားရကား အမ်ိဳးသား သမိုင္းကို သိလုိသူတိုင္း ဒဂၤါးသမိုင္းကို ေလ့လာၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုသို႔ေသာ သမိုင္းအတြက္ ဦးစံသာေအာင္၏ 'ရခိုင္ဒဂၤါးမ်ား' သည္ ပုဗၺမဂၤလာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သကၠတဘာသာ ကြၽမ္းဝင္လိုသူမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း အကၡရာ လက္ေရးပညာကို ေလ့လာလိုသူမ်ား၊ သမိုင္းပညာသွ်င္မ်ား၊ ေဘာကေဗဒ ပညာရွင္မ်ား စသည္႐ို႕ ေလ့လာထိုက္သည့္ က်မ္းတဆူ ျဖစ္သည္" ဟု လိႈက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆို ေဝဖန္ထားပါသည္။

ဦးစံသာေအာင္၏ ေနာက္ဆံုးလက္ရာမွာ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ဝီခေရ ေခတ္ေဟာင္း ရခိုင္ ဗုဒၶ အႏုပညာလက္ရာမ်ား 'The Buddhist Art of Ancient Arakan' စာအုပ္ ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ေအဒီ ၈ ရာစု အာနျႏၵမင္း မတိုင္မီ ရခိုင္ ရာဇဝင္လာ မင္းဆက္မ်ားကို ေခတ္သံုးေခတ္ ပိုင္းျခား၍ မင္းဆက္ ဇယားမ်ားႏွင့္ တင္ျပသည္။ ထို႔ေနာက္ ဓညဝတီႏွင့္ ေဝသာလီၿမိဳ႕ေဟာင္း႐ို႕ကို ေျမပံုအၫႊန္းႏွင့္ အေသးစိတ္ ေလ့လာ တင္ျပထားသည္။ ထိုမွတဆင့္ ရခိုင္ေဒသမွ တူးေဖာ္ တြိ႕ရေသာ ဗုဒၶ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၏ မုျဒာဟန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆြးေႏြး တင္ျပသည္။ ထို႔ျပင္ ထူးျခားေသာ မကိုဋ္ေဆာင္း ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ၿဖိဳးဟန္ (ဗိုက္ပူ) ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ေလ့လာ ယွင္းလင္းထားသည္။ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား အျပင္ ရခိုင္ ေရွးေဟာင္းဒဂၤါးမ်ား၊ အုတ္ခြက္မ်ား၊ ေၾကးနီျပား၊ ေၾကးေခါင္းေလာင္းႏွင့္ ေၾကးဆီမီးတိုင္ ႐ုပ္တု အမ်ိဳးမ်ိဳး ဓာတ္ပံု၊ ေျမပံု၊ ေက်ာက္စာ မိတၲဴမ်ား ပါဝင္ရာ ေခတ္ဦးရခိုင္ ဗုဒၶ အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားရဖြယ္ က်မ္းတေစာင္ဟု ပညာသွ်င္မ်ားက သံုးသပ္ခသည္။

ဦးစံသာေအာင္ကို အဖ အၿငိမ္းစား စက္ရွင္ တရားသူႀကီး ဦးသာဇံဦး (K.S.M., A.T.M.) ႏွင့္ အမိ ေဒၚမဘု ႐ို႕မွ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္နိန္႔တြင္ ဖြားျမင္သည္။ မိခင္မွ ကိုလိုနီေခတ္ဦး အလြန္ ထင္ရွားေသာ ရခိုင္သူေဌးႀကီး ဦးရဲေက်ာ္သူ၏ အႏြယ္ ျဖစ္သည္။

ငယ္စဥ္က ရန္ကုန္ တီတီစီေက်ာင္း၊ သာယာဝတီ၊ ျမင္းျခံ၊ စစ္ေတြ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္၍ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တန္းျမင့္ ေက်ာင္းထြက္ စာေမးပြဲကို စစ္ေတြ အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္သည္။ ႐ူပေဗဒႏွင့္ ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ဂုဏ္ထူးရသည္။ ၁၉၄ဝ-၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၊ ၁၉၄၅-၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ကာလကတၲား တကၠသိုလ္႐ို႕တြင္ ပညာသင္ၾကား၍ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ ဘီအက္စ္စီ ႐ူပေဗဒ ဂုဏ္ထူးတန္းကို ပထမ အဆင့္မွ ေအာင္ျမင္သည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မွ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ (A.M.) ကို ႐ူပေဗဒျဖင့္ ရခသည္။

၁၉၅ဝ-၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ႐ူပေဗဒဌာန သ႐ုပ္ျပဆရာ၊ ၁၉၅၁-၅၄ တြင္ လက္ေထာက္ကထိက၊ ၁၉၅၄-၆၄ တြင္ ကထိက၊ ၁၉၆၄-၇ဝ ပါေမာကၡ၊ ၁၉၇ဝ-၇၂ တြင္ တကၠသိုလ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၁၉၇၂-၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ရခိုင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အသင္း ဥကၠ႒၊ ရခိုင္တန္ေဆာင္ အဂၤလိပ္စာ အတိုင္ပင္ ခံစာတည္း၊ ၁၉၆၆-၇ဝ တြင္ တကၠသိုလ္မ်ား တိုင္းရင္းသား စာပီႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ၁၉၇ဝ-၈၁ ခုႏွစ္တြင္ နာယက၊ တကၠသိုလ္မ်ား အားကစား အဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္း အမႈေဆာင္၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ မူဝါဒအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ တကၠသိုလ္ ပညာပေဒသာ စာေစာင္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ သုေတသန စာေစာင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စာတည္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ႐ူပေဗဒဌာန ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ မဲဆႏၵနယ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ ခံရသည္။

၁၉၅၄-၇ဝ ခုႏွစ္ အတြင္း အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ၾသစႀတီးယား႐ို႕တြင္ က်င္းပေသာ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္၍ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ တ႐ုတ္ျပည္ ပီကင္းတြင္ က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတြင္ Aims and Paractice of Physics Teaching in Burma (Myanmar) စာတမ္းကို တင္သြင္းခသည္။ ပညာေရး ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ (၁၉၇၃)၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (၁၉၇၅)၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ (၁၉၇၇) ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လားေရာက္ခသည္။

ပံုႏွိပ္ ထုတ္ဝီခေသာ သိပၸံပညာ ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားမွာ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ခႏွင့္ တြဲ၍ 'အေျချပဳ ႐ူပေဗဒ' (၄ တြဲ) (၁၉၇၁)၊ '႐ူပေဗဒအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ' (၁၉၇၁)၊ 'ကြန္ပ်ဴတာ' (၁၉၇၃)၊ 'အက္တမ္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္' (၁၉၇၄) ႐ို႕႐ြီးသား၍၊ '႐ူပေဗဒအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ' စာအုပ္ျဖင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ အမ်ိဳးသား စာပီဆုကို သိပၸံႏွင့္ အသံုးခ် ဘာသာရပ္ အတြက္ ရခသည္။ စာေပဗိမာန္မွ ဦးေဆာင္ က်င္းပေသာ သိပၸံ စာပီ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတြင္ 'လူထုအတြက္ သိပၸံစာပီ' စာတမ္း တင္သြင္း၍ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ဝီခသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ဝီေသာ Working People's Daily, The Guardian ႐ို႕တြင္ ႐ူပေဗဒ သိပၸံပညာ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္သမိုင္း အႏုပညာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အမ်ားအျပား႐ြီးသားခသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ စာအုပ္ အျဖစ္ ထုတ္ဝီရန္ က်န္ရွိနိန္သီးသည္။ သာဓက ျပရေသာ္ ဂါဒီးယန္း သတင္းစာတြင္႐ြီးသားခေသာ ရခိုင္ မဟာမုနိ ဘုရားသမိုင္း (Legend of Mahamuin) ျဖစ္သည္။

ဦးစံသာေအာင္သည္ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း ရခိုင္သမိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္နီစဥ္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္၊ ေမ ၂၅ ရက္နိန္႔တြင္ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္ခပါသည္။
အၫႊန္း
ေမာင္ေဇယ်ာ [မိုးဂ်ာနယ္၊ အမွတ္ ၆၊ ဇြန္ ၂ဝဝ၅]
၁။ ေစာထြန္းေအာင္၊ ေဒါက္တာ။ 'ဦးစံသာေအာင္ႏွင့္ ဘဝမွတ္တိုင္မ်ား'၊ ရခိုင္တန္ေဆာင္၊ အမွတ္ ၁၉ (၁၉၆၆) စာ ၁၅-၂၃။ ၂။ စံသာေအာင္၊ ဦး။ 'ေအဒီ ေျခာက္ရာစုႏွင့္ ယင္းမတိုင္မီ ရခိုင္ျပည္သံုး အကၡရာ'။ ရန္ကုန္၊ ဥမၼာေအာင္စာေပ၊ ၁၉၇၄။ ၃။ တိုးလွ၊ ဦး။ 'ရခိုင္ဒဂၤါးမ်ား၊ စာအုပ္ေဝဖန္ခ်က္'၊ တကၠသိုလ္ ပညာပေဒသာ စာေစာင္။ တြဲ ၁၃၊ မွတ္ ၅ (စက္တင္ဘာ ၁၉၇၉) စာ ၁၇ဝ-၁၇၂။ ၄။ Embree, John F.Biliography of the People's and cultures of Mainland Southeast Asia, by John F. Embree and Lillian Ota Dotson. New Haven: Yale University, 1950.

Read more...

torsdag 7. juni 2012

ကုလား(၃)ေကာင္နန္႕ တစ္စိ (၃) လံုး

ရခိုင္ျပည္မာ ျဖစ္ပ်က္နီေရ ျပႆနာတိကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖို႕ အဖဲြ႕တခုဖဲြ႕ထားယာဆိုစြာကို လူတိုင္းသိကတ္ယာထင္ပါေရ။ ေဒမာေလ့ ခံစားခ်က္တိကို ရင္ထဲမာဟိေက ဟိေရအတိုင္းေဖာ္ျပနီကတ္ေတ။ တခ်ိဳ႕ေလ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေခ်တိနန္႕ စနစ္တက်လုပ္ဘနာ တင္ျပနီကတ္ပါေရ။ ျပႆနာတိ အထြီးလိုက္ျဖစ္နီလို႕ စိတ္တိျခဴနီရေကေလ့ တဖက္မာ ရခိုင္လူမ်ိဳးနန္႕ရခိုင္ျပည္ကိုထိေဂ အသဲကပင္နာကတ္စြာတိျမင္ရလို႕ အားရမိပါေရ။ယေကေလ့ ေျပာနီ၊ ဆိုနီဂတ္ေတနီရာမာ အဓိကအေရးအႀကီးဆံုးတခ်က္ က်န္နီသိမ့္ေရ။ အကၽြန္ေလ့ ေဒနိသတင္းစာတေစာင္ေကာက္ဖတ္မိလို႕ သတင္းတခုကိုျမင္မိခါမ ျဗဳန္းခနဲစိတ္ထဲမာေပၚလာစြာပါ။ ယေကေလ့ အခ်ိန္ေနာက္မက်သိမ့္။ ရသိမ့္ေရ။ ဖတ္မိေရသတင္းကို အတိုရႈံးေျပာရဖို႕ဆိုေဂ - အယ္လ္ခိုင္းဒါးအဖဲြ႕စြာ အသီခံဗံုးခဲြသမားတိကို ကုလားအင္တာနက္တိမာ ေလွ်ာက္လႊာေခၚနီစြာပါ။ အရည္အျခင္းတိကေတာ့ လူသတ္၀ံ့ရဖို႕၊ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မဟုတ္ေတလူတိကို သတ္ျဖတ္ဖူးေၾကာင္း ျပရဖို႕…….အစ..အစ ဟိေရစြာတိ။ အဓိက တိုက္ခိုက္ရဖို႕နိန္ရာတိကေတာ့ အေမရိကန္၊ အစၥေရးနန္႕ ျပင္သစ္ ျဖစ္ေတ။ (ကိုယ့္လူတိ ေၾကာက္လားဂတ္လတ္ေမ ေၾကာက္လို႕)ေဒသတင္းကို ဖတ္ၿပီးစြာနန္႕ အထက္ဆံုးက အပိုဒ္ကစြာကုိ လားအတြက္ေပၚေရ။ နဂိုကပင္ေလ့ သံသယစေက ဟိေရ။ သံသယက တျခားစြာမဟုတ္။ ယင္းကုလား(၃)ေကာင္ကို ဖမ္းမိစြာနန္႕ ဇာေၾကာင့္မသီတာေထြးကိုသတ္ရေရဆိုေရ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခ်က္ခ်င္းထြက္လာေရ။ မယားယူဖို႕ေဖ့သာမဟိလို႕ ပစၥည္းတိကို ယူခ်င္လို႕လတ္။ ေဒအေၾကာင္းျပခ်က္စြာ လံုး၀ယုတၱိမဟိေရအျပင္ ေနာက္ကြယ္ကႀကိဳးကိုင္ေရအေကာင္တိ ႀကိဳတင္အကြက္ခ်သင္ပီးထားစြာျဖစ္ရဖို႕လို႕ ယူဆေရ။ ဗမာျပည္က အေယာင္ေဆာင္ မဟာသူေတာ္စင္၊ သူေတာ္စင္မအေပါင္းရို႕ကို ကုလားဥာဏ္ျပဘနာ လမ္းလႊဲပီးလိုက္စြာျဖစ္ေတ။အကၽြန္ရို႕အတြက္ အဓိကနန္႕ အေရးအႀကီးဆံုးလုပ္ရဖို႕အလုပ္က ကုလား(၃)ေကာင္ကို သီဒါဏ္ပီးေရး၊ မပီးေရးထက္ ယင္းကုလား(၃)ေကာင္ေနာက္မာ ဇာမူဆလင္အၾကမ္းဖက္သမားအဖဲြ႕ ဟိနီလဲဆိုစြာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႕ ကေဂါင္းအေရးႀကီးေရ။ ေဒကိစၥစြာ ရခိုင္တိ ေနာက္တဆင့္ေအာင္ပဲြတခုအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေတ။ ယင္းဇူးနန္႕ အဂုအသစ္ဖဲြ႕ထားေရ စံုစမ္းေရးအဖဲြ႕ကို ေဒကိစၥကိုေဖာ္ထုတ္ပီးဖို႕ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ရခိုင္တိ အဓိကေတာင္းဆိုဂတ္ရပါဖုိ႕။ ေတာင္းဆိုဂတ္ပါလို႕လည္း တခါတည္းတိုက္တြန္းလိုက္ပါယင့္……။Free4waddy

Read more...

About This Blog

About This Blog

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP