lørdag 2. august 2014

အဖသွ်င္
အိုးထိမ္းသည္ မဟုတ္
ယေကေလ့
ထမင္းလုပ္ေပါင္း
သိန္းေသာင္းကုေဋ
ဖန္တီးပီးႏိုင္ခေရ....လူ။

မ်က္စိ အထူးကုမဟုတ္
ယေကေလ့
စကၡဳအကြင္းေပါင္း
သိန္းေသာင္းကုေဋ
ဖြင့္ပီးႏိုင္ခေရ.....လူ။

ႏွလံုးသား တစံု
ခံုေသွ် တခံု
သင္ပုန္းႀကီးတခ်ပ္
ေျမျဖဴ တ၀က္နန္႕
ငရို႕တိ အသက္သခင္
အဖသွ်င္...........။

Free4waddy

torsdag 5. juni 2014

ယစ္ေဖြ မာယာ
အယင္က အကၽြန္ရို႕ၿမိဳ႕မာ ယစ္ေကကေဂါင္းဆိုးေရ လူတေယာက္ဟိခဖူးေရ။ တျခားတၿမိဳ႕က သူႀကိဳက္ေတ နဆမေခ်တေယာက္လဲ ဆီးရံုမာက်လို႕ဟိေရ။ ယင္းတုိင္သွ်င္က ယစ္လာေဂ အပိုင္းမာ ပတ္ဘနာ ေကာ္ႏွက္ေတ။ တရက္ေလ့မဟုတ္၊ ႏွစ္ရက္ေလ့မဟုတ္ဆိုခါ အကို၀မ္းကဲြတေယာက္က ထြက္ဘနာ နား၀တလံုး သတ္ပလိုက္ေတ။ ယစ္ေဖြက ယင္းအကိုေသကို ေၾကာက္ေလ့ ေၾကာက္ေတဆိုခါ အသတ္တလံုးခံရစြာနန္႕ လဲလားခဘနာ သတိမရျဖစ္လားခေရ။

အမိေသတိ၊ အစ္မေသတိ ၿပီးလာကတ္ဘနာ " လွေ၀..........လွေ၀" ဆိုဘနာ ေကာင္း ေခၚကတ္ေတ။ မရ.....လံုး၀ သတိမိနီေရ။

ယေက ပေဇာင္ပ်င္ဖို႕ေရာင္....ေဘးနားကလူတိကို အကူအညီေခၚဘနာ ကုတင္တလံုးနန္႕ထမ္းဘနာ ဆီးရံုကိုပို႕ကတ္ေတ။ ယင္းထမ္းေရအထဲမာ သူရို႕အမ်ိဳးထဲက အသက္အႀကီး လပ်ိဳႀကီးတေယာက္ေလ့ပါေရ။

ဆီးရံုေရာက္လားခေကေလ့ ကုတင္ထက္မာ လံုး၀သတိမရ။ အမိတိ၊ အစ္မတိ၊ တျခားလူတိ အမ်ိဳးမ်ိဳးပိုင္ေခၚကတ္ေတ....တခုပိုင္ေလ့ သတိမရ။

တာ၀န္က် နဆမေခ် ေရာက္ပါလတ္ေတ။ " ကိုလွေ၀....ကိုလွေ၀" ေခၚလိုက္မာ...." အံုး.........ဆရာမေခ်လား" ဆိုဘနာ ခ်က္ခ်င္း သတိရလာေရ။

ေဘးမာ ရပ္ၾကည့္နီေရ သူရို႕အမ်ိဳးလပ်ိဳႀကီးေလ့ မႏိုင္မနင္းနန္႕ထမ္းလာရစြာ ေခၽြးေတာင္မတိတ္သိမ့္။ ယေကေလ့ အသာအယာ တခြန္းေျပာဘနာ ဆီးရံုကျပန္ထြက္လားခေရ။

" အမိကလိုး....ဆီးရံုကျပန္လာေက...မင္းကုတင္မင္း ကိုယ့္စြာကိုယ္ ထမ္းလို႕ လာလီဖိ" လတ္.....

Free4waddy

ဂ်ိဳး........ေက်ာ္...........ဂ်ိဳးေက်ာ္..........(၃) ထုပ္မွ (၁၀) တည္းရယ္. .....
တခါက ရခိုင္ျပည္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖဲြ႕တဖဲြ႕ ရန္ကုန္ကို အစည္းအေ၀းကိစၥတခုနန္႕ လားကတ္ေတလတ္.....တည္းဖို႕အိမ္ကိုေလ့ ဒလမာ စီစိုင္ပီးထားေရလို႕ေျပာေရ။ ရန္ကုန္ဖက္ကမ္းကနီ ဒလကိုအလာ သေဖၤာထက္မာ ေအာက္သမတေယာက္ စကၠဴထုပ္ေခ်တိကိုင္ဘနာ....
ဂ်ိဳး........ေက်ာ္...........ဂ်ိဳးေက်ာ္..........(၃) ထုပ္မွ (၁၀).....ဆိုဘနာေရာင္းနီေရလတ္။ ရခိုင္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ၀ါက်ီးတေယာက္ အသာေခ်၊ တတိန္းေခ် တေယာက္တည္း တဆယ္ဖိုး (၃)ထုပ္ ၀ယ္ယူခေရလတ္။
ဒလက တည္းဖို႕အိမ္ကိုေရာက္လို႕ တျခားလူတိက အျပင္ထမင္းဆိုင္မာ ထမင္းစားဖို႕လားကတ္ပါေမ အခင္ႀကီးလို႕ ေခၚခါ...မင္းရို႕လားလီကတ္ဖိေ၀း...ငါ ေဒမာ ဟိစြာေခ်နန္႕ ဆန္ဗူးလတ္ေလာက္ခ်က္ဘနာ ဟိစြာေခ်နန္႕ စားပလိုက္ဖို႕ယာ ေျပာဘနာ က်န္ခေရလတ္။
ယေက က်န္ေရလူတိေလ့ အျပင္ထမင္းဆိုင္ကိုလားဘနာ စားပစ္ခီကတ္ေတ။ စားၿပီးေသာက္ၿပီးလို႕ ျပန္ေရာက္ကတ္ေတခါ ယင္းအခင္ႀကီးကို စားၿပီးယာလား အခင္ႀကီးလို႕ မီးလိုက္ကတ္ေတလတ္....
ျပန္ေျဖလိုက္ေတ အေျဖက........
ခလိုးသမီး ေအာက္သမ........ငါက ၿဂိဳးသား ထင္ဘနာ ၀ယ္လိုက္စြာ။ ထမင္းၿခိဳးတိေဂ်းယာ။ အားလံုးကို ေ၀းသတ္ပလိုက္ယာငါ...................

(လူမ်ားေျပာျပဖူးစြာကို တဆင့္ခံ ျပန္ေဖာက္သည္ခ်လိုက္စြာပါ)

Free4waddy

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ
 ဖားေခ်ဆိုေရအေကာင္ အလွပေခ် ကလိေမေခ်တိျမင္ေက အားလံုးကိုႀကိဳက္ေတ....ရည္းစားစကား လိုက္ေျပာေရ။ စစ္ေတြေကာလိပ္မာ ေက်ာင္းတက္နီယင္း ဘူးသီးေတာင္က ကလိေမေသွ်တေယာက္နန္႕ ႀကိဳက္ကတ္ေတ။ ယင္းကလိေမေသွ်နန္႕ ႀကိဳက္နီကတ္ယင္း အရာ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ စစ္ေတြ အစဟိေရၿမိဳ႕တိက ကလိေမအလွပေခ်တိကိုေလ့ ႀကံဳေက ႀကံဳေရပိုင္ ႀကဲစီႀကဲစဲ သဂါလူးထားေရမ်က္ႏွာနန္႕ ပိုးေရ။ ရည္းစားစကားလိုက္ေျပာေရ။ ယင္းေခတ္က ေဒပိုင္ အိန္တာနက္တိ၊ ဖုန္းတိမေပၚသိမ့္ဆိုခါ သမီးရည္းစားတိ စာအပီးအယူလုပ္ရေရေခတ္သိမ့္။

ေကာင္းမၾကာ...ရည္းစားေသနားကိုေပါက္လားေက ျပႆနာတက္ကတ္ယာ။

ရည္းစားေသ။ ။ ဟိုက္ ဖားေခ်....နင္ ယပိုင္ပြီနီဖို႕ဆိုေက နင္နန္႕ငါလမ္းခဲြပလိုက္ဖို႕ဗ်ာလ္....

ဖားေခ်။         ။ နင္ ခဲြ၀ံ့ေက ခဲြေလ....နင့္ပါးက ျပန္ထားေရစာတိကို အားလံုးဘူးသီးေတာင္ သေဖၤာမာ ကပ္ပလိုက္ဖို႕ငါ....။

ရည္းစားေသ။ ။ ဟိုက္....ဖားေခ်...နင္ ယင္းပိုင္ မစုတ္ပဲ့ေကနန္း။

ဖားေခ်။         ။ နင္ေလ့ မစုတ္ပဲ့ေက့ ယေက။

ရည္းစားေသ။ ။ေအး ေကာင္းယင့္....ေနာက္ တခါ ရည္းစားထားလို႕ ၾကားပက္စီခ်....

ဖားေခ်။         ။ မထား......မထား....နင့္မာေလ့ လူမ်ားေျပာစြာတိကို လိုက္ယံုနီေရ....ဟဲ...ဟဲ။  

Free4waddy

မႊီးေရ ငပိ

ေဖ့စ္ဘုတ္မာ အဖိုးသွ်င္ ငပိေရာင္းစြာကို ျမင္လို႕ စစ္ေတြၿမိဳ႕က ငပိရာဇ၀င္တခုကို အတြက္ေပၚလားေရ။
ငပိသည္မ။ ငပိပါေရဂါး...........ငပိ.....
အခင္ ဦးလွျဖဴ။ ဟိုင္း ငပိစေက ၾကည့္ကတ္ေမဇံ ဆိုဘနာ ေခၚလိုက္ေတ။
ငပိေသမေလ့ သူ႕ငပိစြံစီခ်င္ေဇာနန္႕ သူ႕ငပိဇာေလာက္ေကာင္းေၾကာင္းတိကို ပစကအျမွဳပ္ထြက္ေအာင္ ေၾကာ္ျငာနီေရ။
အခင္ ဦးလွျဖဴ နားညိန္းလို႕ မခ်ိယာ...ယေကေလ့ တခုေလ့ ျပန္မေျပာဘဲနန္႕ သည္းခံနီသိမ့္ေရ။
ငပိေသမေလ့ ေၾကာ္ျငာနီယင္းနန္႕ ေနာက္ဆံုး ငပိေကာင္းေၾကာင္းကို " အကၽြန္႕ငပိ မႊီးကမႊီးနန္႕...ႀကိဳင္ခံနီယင့္" ဆိုဘနာ ပစက ထြက္က်လားေရ.....။
ယေက အခင္ ဦးလွျဖဴ ေပါက္ကဲြယာ...." ဇာေျပာေရေဟ့....နင့္ငပိ မႊီးေရ...ဟုတ္လာ...မႊီးေက နင့္ငပိကို မ၀ယ္ယာငါ...." ဆိုဘနာ အိိမ္ထက္ ျပန္တက္လားခေရ။
ငပိေသမေလ့ ကိုယ့္စကားနန္႕ကိုယ္ ငပိေတာင္းေခ်ထမ္းလို႕ ၿခံထဲက ျပန္ထြက္လားခေရ...။

Free4waddy

ဒုခ်ီးရာတန္း၊ ကုလားေရႊေမာင္၊ အေနာက္အုပ္စု၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႕

တရားခံ ေရႊေမာင္

ဒုခ်ီးရာတန္း၊ ကုလားေရႊေမာင္၊ အေနာက္အုပ္စု၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႕ ေၾကးစားမီဒီယာ
ကုလားမႏိုင္ ရခိုင္ေမး၊ ကုလားအေၾကာင္းကို ဗမာျပည္မွာ ရခိုင္ေလာက္သိတဲ့လူမ်ိဳးတမ်ိဳးမွ မရွိဘူး။ ကုလားေတြဘယ္ေလာက္ ေက်ာက္က်စ္ကလိမ္က်တယ္ဆိုတာ ရခိုင္ေတြအသိဆံုး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒုခ်ီးရာတန္းရြာကိစၥမွာ အဓိကႀကိဳးကိုင္သူဟာ ေရႊေမာင္ဘဲျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီရြာကလူေတြနဲ႕ ေရႊေမာင္နဲ႕ ဖုန္းအဆက္အသြယ္အၿမဲတမ္းရွိေနတယ္ဆိုတာ သူ႕အင္တာဗ်ဴးကိုနားေထာင္ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္တယ္။ သတင္းစာ၊ ေရဒီယိုမရွိတဲ့ ကုလားရြာမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံက သံတမန္ေတြလာမယ္ဆိုတာကို ေရႊေမာင္လိုအမတ္တေယာက္ဖုန္းဆက္မေျပာဘဲ အဲဒီရြာကကုလားေတြ ဘယ္လိုမွ သိႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ေနာက္တခ်က္က ဘာမွမရွိတဲ့ သံုးေလးေထာင္ေလာက္တန္တဲ့ အိမ္အခြံေတြကို မီးရိႈ႕စမ္း။ အိမ္တလံုးကို တစ္သိန္းေပးမယ္ဆိုရင္ ကုလားမွမဟုတ္ဘူး၊ ရခိုင္ေတြ ဗမာေတြလဲ ရႈိ႕မွာဘဲ။ ဒါမွမဟုတ္ အေနာက္ႏိုင္ငံက သံတမန္ေတြလာၾကည့္ရင္ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့အိမ္ေတြကို ရႏိုင္တယ္လို႕ ဖုန္းဆက္ေျပာရင္လဲ ရိႈ႕ၾကမွာဘဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေရႊေမာင္ဟာ အဓိက တရားခံျဖစ္တယ္။ အဓိက တရားခံ သူျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အာရံုလႊဲခ်င္လို႕ ကုလားဥာဏ္နဲ႕ ျပည္သူ႕ရဲေတြကို ထိုးခ်ၿပီး လမ္းေၾကာင္းလႊဲေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါကို အစိုးရတာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေရႊေမာင္လိုအေကာင္ကို ရခိုင္ေတြရဲ႕အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ balance ညွိၿပီး ထိမ္းထားႏိုင္ေအာင္ တမင္ေမြးထားတာျဖစ္တယ္။

ဒုခ်ီးရာတန္း ျပႆနာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံေတြက မဟုတ္မွန္းသိလ်က္နဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳး၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခ်င္ေနၾကတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဟာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ၾကြယ္၀ၿပီး စစ္ေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ရခိုင္ျပည္ရဲ႕အေနအထားကို သြားရည္တမ်ားမ်ားျဖစ္ေနၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ တေန႕တျခား စီးပြါးေရး၊ စစ္ေရး အင္အားေတာင့္တင္းလာတဲ့ တရုတ္နဲ႕ အိႏၵိယတို႕ရဲ႕အေနအထားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႕၊ ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႕ အတြက္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တခ်က္က အစၥလမ္မစ္၀ါဒီေတြရဲ႕ တေန႕တျခား အၾကမ္းဖက္ပစ္မွတ္ျဖစ္လာတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႕ ရခိုင္ျပည္ကို အစၥလမ္မစ္ပစ္မွတ္ျဖစ္လာေအာင္ အာရံုလႊဲတာလဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ျမန္မာအစိုးရကိုဖိအားေပးႏိုင္ဖို႕ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ဘာသားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ စကားလံုးလွလွေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႕ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ မင္းတို႕ႏိုင္ငံေတြက လူ႕အခြင့္အေရးေတြ၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ငါေမးမယ္။ မင္းတို႕ႏိုင္ငံေတြကို လာခြင့္ရဖို႕ တခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္ကလူေတြကို ဗီဇာမဲ့ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံက လူေတြက်ေတာ့ ဗီဇာအျပင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျပရတယ္။ ဒါ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခဲြျခားတာမဟုတ္ဘူးလား? လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာ မဟုတ္ဘူးလား။

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မွာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ျဖစ္၊ အစၥလမ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဟိႏၵဴျဖစ္ျဖစ္ ခေလးေတြကို စာသင္ေက်ာင္းအစီအစဥ္နဲ႕ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတြကို မသြားမေနရသြားရတာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္လား? မူဆလင္ခေလးေတြကို မူႀကိဳေက်ာင္းေတြမွာ ၀က္ရုပ္ကေလးေတြနဲ႕ ကစားခိုင္းတာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္လား? ေလာေလာစဥ္ ဒါဘဲေမးမယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ သူတို႕အလိုက် လက္ေ၀ခံအစိုးရတရပ္ေပၚလာဖို႕ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနတာျဖစ္တယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အရွက္တရားကင္းမဲ့စြာ ျပင္ဆင္ခိုင္းတယ္ဆိုကတည္းက သိကၡာကင္းမဲ့စြာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနတယ္ဆိုတာ သိသာတယ္။ မင္းတို႕ႏိုင္ငံေတြက တခ်ိဳ႕ဥပေဒေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပင္ခိုင္းရင္ ျပင္မလားေမးခ်င္တယ္။

ဒုခ်ီးရာတန္းမာ ကုလားအေကာင္(၄၀) လံၾကဳပ္သတင္းကို မရမက အေမွရွာၿပီး ဟိုကလာစစ္လိုက္၊ ဒီက လာစစ္လိုက္ လုပ္ေနၾကတယ္။ ကုလားႏိုင္ငံေတြမွာ အၾကမ္းဖက္ အေသခံဗံုးခဲြလို႕ လူေတြ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် ရာနဲ႕ခ်ီ ေသေနၾကတယ္....မင္းတို႕ သြားစစ္ရဲလား? မသြားရဲဘူး မလား?

နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့မယ္။ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕ သတိထားရမွာက အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရေတြ၊ သန္းၾကြယ္သေဌးေတြအေနနဲ႕ သူတို႕လိုခ်င္တာကိုရဖို႕ ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ဘူးဆိုတာ သတိထားဖို႕လိုတယ္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံလို ကမၻာေလာက္ႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံကိုေတာင္ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာျပည္လို ဇီးရြက္ေလာက္သာရွိတဲ့ႏိုင္ငံကို စရင္းထဲမွာေတာင္ ထည့္မွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေညာင္သီးကိုေလ့ စားပါ။ ေလးသံ ျမားသံကိုေလ့ နားေထာင္ပါ။ ငါးစာကိုခ်ည္း မၾကည့္နဲ႕၊ အထဲက ငါးမွ်ားခ်ိတ္ကိုလဲ ၾကည့္ပါလို႕ ရင္ထဲက ဆႏၵမွန္၊ ဆႏၵမြန္နဲ႕ အႀကံျပဳရင္း အဆံုးသတ္ပါရေစ..........။

Free4waddy

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမာ ဖီးဖီေအာက္သားစစ္တပ္မာ အမ်ိဳးကိုခ်စ္လို႕ မိုင္ ၁၀၀ ေလာက္ ၿခီက်င္ေလွ်ာက္ဖူးေရအေကာင္ တေကာင္ေလ့ မဟိ။ ေအာက္သားျပည္မာ မေျပာေက့ အႀဟိေတာင္အာသွ်မာေလ့ တေယာက္ေလ့ မဟိ။
အာသွ်တိုက္မာ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေမာ္စီတံုး လီ(၈၀၀၀) ခရီးစြာ အရွည္ဆံုျဖစ္ၿပီးေက ဥကၠဌႀကီးခိုင္မိုးးလင္းဦးစီးဘနာ ကရင္ျပည္က ရခိုင္ျပည္ထိ ခ်ီတက္ခေရ ခရီးစိုင္စြာ မိုင္ေပါင္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္ေရအတြက္ အာသွ်တိုက္မာ ဒုတိယအရွည္ဆံုးခရီးျဖစ္ေတ။
ယင္း ခရီးစိုင္မာ လက္ဟိ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဥကၠဌႀကီး ခိုင္ရဲခိုင္ပါေရ။

ယင္းဇူးနန္႕ ေအာက္သားတပ္မာ မိုင္တရာေတာင္ ၿခီက်င္မေလွ်ာက္ဖူးဘဲနန္႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရာထူးယူထားေက အကၽြန္ရို႕ဥကၠဌႀကီး ခိုင္ရဲခိုင္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမာ ဖီးဖီ ရာထူးကို အကၽြန္ပီးလိုက္ပါေရ............။

Free4waddy