fredag 24. desember 2010

နီရာယူ....အသင့္ပ်င္....

ေအာ္....

ဒီဇဘၤာ....ဒီဇဘၤာ....

ဆိုးလိုက္ေတ ကံၾကမၼာ

မဟာဗမာ အမြီဆိုး

ငရို႕အမ်ိဳး....ကၽြန္လူမ်ိဳး....။ေအာ္....

ဒီဇဘၤာ....ဒီဇဘၤာ....

လာျပန္ယာ တခါ

ေဒၾကမၼာဆိုး

ငရို႕ မရိုက္ခ်ိဳးကတ္ယာလား....။ႏိုးထဂတ္ဖိ....

ရုန္းၾကြဂတ္ဖိ....

မခ်ိေရၾကားက

ဟိသမွ်အားနန္႕ ေလွာ္ဂတ္ေမ

အဖ ရခိုင္ျပည္ထိေလ။ေတာ္လွန္ေရးသစၥာနန္႕ -

free4waddy

လူအားလို႕ လက္ယားနီသည္။

ေဒနိခါ wild tv program မာ ျပလားေရ အစီအစိုင္ေခ်တခုကိုၾကည့္ဘနာ ဆက္စပ္စိုင္းစားမိလားေရ အေၾကာင္းေခ်တိကို ရြီးျပပါေမ။ တီဗြီထဲမာ ကၽြဲေခ်တေကာင္ အမိ၀မ္းကမြီးလို႕ အခ်င္းေတာင္ အစိမ္းလလတ္ပါသိမ့္။ ယိုင္ပီယိုင္ပါးနန္႕ ေတာထဲမာ လမ္းေလွ်ာက္နီဘာေရ။ ယင္းကၽြဲေခ်ကို ေတာစပ္ကျခေသၤ့မတေကာင္က ေခ်ာင္းနီေရ။ တခ်က္ေခ်ရာၾကာေရ…ယင္းျခေသၤ့မက ယင္းကၽြဲေခ်ကို အလြယ့္ေေခ် ဖမ္းစားပလိုက္ေတ။ (ေဒခ်င့္က တီဗြီမာ ျမင္လုိက္ရေရ ျမင္ကြင္း)ကၽြဲေခ်ခမာ အမိ၀မ္းကက်လို႕ ေလာကႀကီးအလွကို မႈံရီမႈံ၀ါးၾကည့္ဘနာ လမ္းစမ္းေလွ်ာက္ၾကည့္နီေရအခ်ိန္။ ေတာစတဖက္က ျခေသၤ့မ ကၽြဲေခ်ကိုေခ်ာင္းနီေရ။ ယင္းျမင္ကြင္းကို အကၽြန္ရို႕အားလံုးျမင္နီရေရ။ ယင္းနီရာမာရာ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးထဲက၊ ဗုဒၶဘာသာထဲက တေယာက္ေယာက္ဟိခဖို႕ဆိုေဂ ျခေသၤ့မအစာတထပ္မစားရစြာကို ဂရုမစိုက္ဘဲ ကၽြဲေခ်တဘ၀ အသက္ၾဟင္သန္ဖို႕လမ္းကို ရြီးခ်ယ္ဘနာ ျခေသ့ၤမလန္႕လားေအာင္ ဟိုင္းးးး ဟိုင္းးးးဆိုဘနာ အသံပီးလို႕ျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာက္ခဲနန္႕ျဖစ္ျဖစ္ ပစ္ဘနာ လုပ္ပလိုက္ကတ္ဖို႕စြာေသခ်ာေရ။ေယေကေလ့ ေဒနိ တိရိစၦာန္အခြင့္အေရးကိုလႈပ္ယွားပါေရဆိုေရလူတိအနီနန္႕ မလုပ္ခ။ ဇာျဖစ္လို႕လဲ……ေဒသတင္းအခ်က္အလက္တိကို ရယူဖို႕ ဗီဒီယိုရိုက္ခေရလူတိစြာေရ တိရိစၦာန္အခြင့္အေရးကို လႈပ္ယွားနီဘာေရဆိုဘနာ ကမၻာမာႀကြီးေၾကာ္ထားဂတ္ေတ လူတိျဖစ္ေတ။ ယင္းနီရာမာ ကၽြဲေခ်တေကာင္တန္ဖိုး၊ အသက္တေခ်ာင္းကို ယင္းသူရို႕တိ ဂရုမစိုက္။ ဇာကို ဂရုစိုက္ေလ့ဆိုေဂ ယင္းသူရို႕အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေခ်တခု ရဖို႕စြာကိုရာ စိတ္၀င္စားေရ။ (ဂနိ ဒီမိုကေရစီလို႕ေအာ္နီကတ္ေတ မဟာဗမာ့သတင္းမီဒီယာတခ်ဳိ႕ပိုင္)တိရိစၦာန္အခြင့္အေရးကို လႈပ္ယွားနီပါေရဆိုေရလူတိက တိရိစၦာန္တေကာင္သီဖို႕စြာကို ကိုယ့္ထမင္းအိုးေလာက္ တန္ဖိုးမထား။ ယင္းပိုင္ယာ ဂနိကမၻာမာ လူသားခ်င္းတန္းတူေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုဘနာ ကုလားဆိုးတိကို ေအာ္ပီးနီကတ္ေတအေကာင္တိကို တခ်က္လားေျပာၾကည့္ခီ။ ယင္းကုလားဆိုးတိကို လူသားခ်င္းတန္းတူအခြင့္အေရးဟိေရဆိုဘနာ မင္းရို႕ႏိုင္ငံမာ ထားလိုက္ဆိုေဂ တႏိုင္ငံကေလ့ လက္ခံဖို႕မဟုတ္ေယ။ယင္းပိုင္ယာ ကၽြဲေခ်ပိုင္အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္နီေရ ငရို႕ဘ၀ကို ေအာက္ခ်ီးျခေသၤ့မက တခါေလ့သနားလီဖို႕မဟုတ္။ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေအာ္နီဂတ္ေတ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းတိကေလ့ သူရို႕ထမင္းအိုးကဲြဖို႕၊ အက်ိဳးစီးပြါးထိခိုက္ဖို႕ဆိုေဂ လက္ပိုက္ၾကည့္နီဂတ္ဖို႕စြာမာမလဲြ။ ယင္းဇူးနန္႕ အရာ အရာစြာတိကိုေလ့ ကိုယ္ရို႕စြာကိုယ္ရို႕ စိုင္းစားဆင္ျခင္လီဂတ္ပါဖိ…..(ဥပမာ ဖက္ဒရယ္ရို႕…ပဌမ၊ ဒုတိယ ပိန္လံုညီလာခံေခ်တိက အစပေယ…)

“ငရို႕ကို ငရို႕ကလဲြၿပီးေက တေကာင္ေလ့ မကူညီ”

အားလံုးကိုေလးစားစြာနန္႕ -

Free4waddy

lørdag 27. november 2010

ရခိုင္နန္႕ ဖက္ဒရယ္

ရခိုင္တိ ဆံုယံွဳးနီေရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာစြာ“ရႊီတံုး” နန္႕ တူၿပီးေဂ၊ ဂနိဗမာတခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ တျခားတိုင္းရင္းသားတိေတာင္းဆိုနီဂတ္ေတ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုစြာ “ႀကီးတံုး” အဆင့္ရာဟိေရ။ ေအာက္ခ်ီးတိနန္႕ေပါင္းေက “ႀကီးတံုး” က “ခ်ီးတံုး” ျဖစ္လားဖို႕စြာေသခ်ာေရ။ စနစ္ကိုယံုေရ၊ လူကို မယံု။

ေနာက္တခ်က္က တျခားတုိင္းရင္းသားမာ ပထ၀ီအနီအထားအရ သူရို႕ခေထာက္မာသူရို႕ ေရၾဟည္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕အခက္အခဲဟိေရ။ ေအာက္ခ်ီးမာ ပိုဆိုးေရ။ ေအာက္ခ်ီးျပည္က ထြက္ကုန္ဆိုလို႕ ထန္းရည္နန္႕ ျမက္ေျခာက္ ရာဟိေရ။ ယင္း ထန္းရည္နန္႕ျမက္ေျခာက္ကို ျပည္ပကိုတင္ပို႕ဖို႕ဆိုေဂေတာင္မ ရခိုင္နန္႕မြန္က သီးျခားခြဲထြက္လားေဂ ေအာက္ခ်ီးျပည္စြာ လာအိုႏိုင္ငံရို႕ပိုင္ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံျဖစ္လားဖို႕။ ယင္းခ်င့္ကို ေအာက္ခ်ီးတခ်ိဳ႕ကျမင္ဘနာ ဖက္ဒရယ္လို႕ေအာ္ေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုစြာကို ေအာက္ခ်ီးတခ်ိဳ႕နန္႕ တျခားတိုင္းရင္းသားတိက ကၽြန္းကိုင္းမွီ၊ ကိုင္းကၽြန္းမွီ သေဖာမ်ိဳးနန္႕ မခ်စ္ေကေလ့ ေအာင့္ဘနာနမ္းနီဂတ္စြာရာျဖစ္ေတ။ တေယာက္ကုိတေယာက္ မခဲြႏိုင္၊ မခြာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခ်စ္လို႕မဟုတ္။

ရခိုင္တိအနီနန္႕ ေဒအခ်ိန္မာ ဟိုေယာင္ေယာင္ ေဒေယာင္ေယာင္လုပ္နီဖို႕အခ်ိန္မဟုတ္ယာ။ ရခိုင္ျပည္ကၽြန္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္ၿပီးေဂ ေခတ္မီ၊ သာယာ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳး၊ တိုးတက္၊ အီးခ်မ္းေရ ရခိုင္ႏိုင္ငံျပန္တည္ေထာင္ဖို႕ကိုရာ လံုး၀(လံုး၀) အာရံုစူးစိုက္သင့္ေရ။ ရခိုင္ျပည္ကို ကိုယ္စားျပဳနီေရပါတီတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိအားလံုး “ဘံု” ရည္မွန္းခ်က္တခုရာ ဟိသင့္ေရ။ ယင္းေလာက္ယာ.....

free4waddy

torsdag 18. november 2010

ရခိုင္စာပီ ၾဟင္သန္ဘာဇီ.....

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးအနီနန္႕ တျခားလူမ်ိဳးတိကို တန္းတူရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕ ဘာသာစကားနန္႕ စာပီစြာ အသက္ေလာက္အေရးႀကီးဘာေရ။ ဘာသာစကားဟိၿပီးေက စာပီမဟိေရလူမ်ိဳးေခ်တိ အကၽြန္ရို႕မ်ိဳးႏြယ္ထဲမာ ဇာပိုင္အေျခအေနဟိဂတ္ေတလဲဆိုစြာကို မ်က္စိမာတခ်က္ေခ် အယင္ ျမင္ဂတ္ပါ။ သူရို႕တိ ဘ၀အေျခအနီ၊ နီထိုင္စားေသာက္မႈအဆင့္အတန္း၊ လူရာ၀င္မႈ၊ မ၀င္မႈတိကို မ်က္စိမာေၾကာင္းလို႕ ျမင္မိဂတ္ဖို႕ထင္ဘာေရ။ (ေဒပိုင္ေျပာရစြာသည္ သူရို႕တိကိုႏွိမ္ခ်င္လို႕ အထင္ေသးလို႕မဟုတ္ပါ။ အပါးဆံုးဥပမာေခ်တခုကို ထိုးျပလိုက္စြာရာျဖစ္ပါေရ။)

စကားဆိုစြာက လူခ်င္းတိြမေျပာလို႕ရစြာျဖစ္ၿပီးေက စာပီဆိုစြာက လူမပါဘဲ လီထဲမာအတိုင္းအဆမဟိ ေျပာလို႕ရေရဆိုစြာကို ေဒစာကသက္သီျပနီဘာေရေဒ။


ရခိုင္စာပီစြာ ဗမာျပည္ထဲက ကရင္၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္းတိမာပိုင္ တခုေခ်ေလ့မဟိစြာက အသစ္စရစြာ မဟုတ္ပါ။ ဟိၿပီးသား သံခ်ီးတက္နီေရဓါးေခ်ကို ျပန္သြီးေရအဆင့္ေလာက္ရာဟိဘာေရ။ ယေကေလ့ ဂနိ ယင္းျပန္သြီးဖို႕အဆင့္ေခ်ေလာက္မာ အဓိကျပႆနာတခုက လီယူလီသိမ္း ျပႆနာလို႕ အၾကမ္းဖ်င္းယူဆလို႕ရဘာေရ။ ေဒျပႆနာက လူမ်ိဳးတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတိုင္းမာ ႀကံဳနီဂတ္ရစြာပါ။ အကၽြန္ရို႕မာ အဓိက အဟန္႕အတားျဖစ္နီစြာက ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းဆိုေရ ေဒသစဲြအၿခီခံျပႆနာ။ ေဒနီရာမာ အကၽြန္တခုေျပာခ်င္စြာက သံတဲြမာပင္နီနီ၊ ေမာင္ေတာမာပင္နီနီ ရခိုင္မ်ိဳးရိုးကမြီးလာေက အားလံုးရခိုင္သားပါယာ။ ရခိုင္သမိုင္းမာ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပဲြဆိုဘနာ အေမရိကန္မာပိုင္ ျဖစ္ခစြာေလ့မဟိခ၊ ေတာင္ပိုင္းသားေျပာေရစကားကို ေျမာက္ပိုင္းသားနားမလည္ဆိုစြာေလ့ မဟိပိုင္၊ ေျမာက္ပိုင္းသားေျပာေရစကားကိုေတာင္ပိုင္းသားတိနားမလည္ဆိုစြာေလ့ မဟိသေလာက္ရွားေရ။ ယင္းပိုင္ဆိုေက ဇာျဖစ္လို႕ “ဘံု” စာပီတခု ျပန္ၾဟင္သန္လာေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘဲနီရပါဖို႕လဲ။ ေဒနီရာမာ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမာ နားလည္မႈတခုလိုအပ္နီစြာက


“ေတာင္ပိုင္းသားတိကေလ့ ေျမာက္ပိုင္းလီသံကို ရခိုင္စာပီအျဖစ္ျပန္ေဖာ္ထုတ္ဖို႕ႀကိဳးစားနီေရလို႕ မျမင္မိဖို႕လိုေရပိုင္၊ ေျမာက္ပိုင္းသားတိကေလ့ ေတာင္ပိုင္းသားတိ လီယူလီသိမ္းကို အတိုင္းအတာ တခုထိနားလည္ခြင့္လႊတ္ပီးကတ္ရဖို႕”လို႕ျမင္ဘာေရ။


ယေကေလ့ “ ဘယ္ကလာသလဲ၊ ဘယ္နယ္ကလဲ” ဆိုေရ အသံုးအႏႈန္းတိကို ေရွာင္ရွားပနာ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ေတ ရခိုင္စာပီျပန္ၾဟင္သန္ေရးကို အာရံုစိုက္ပနာရြီးလားေက မၾကာေရတနိန္႕မာ ရုပ္လံုးေပၚလာဖို႕လံုး၀ယံုၾကည္ဘာေရ။ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းဆိုေရ အေတြးအေခၚေရ မသမာေရအေကာင္တိ၊ လူစိတ္မဟိေရအေကာင္တိ သြီးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ပီးမႈရာျဖစ္ပါေရ။ ဂနိလူငယ္ေခ်တိၾကားထဲမာ ယင္းအေတြးအေခၚတိမဟိပါယာ။ ယင္းခ်င့္ကို ဇာကသက္သီျပနီလဲဆိုေက ဂနိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးထဲမာ ေတာင္ပိုင္းကလူငယ္ေခ်တိ ဇာေလာက္ပါနီေတဆိုစြာကို ေလ့လာၾကည့္ေဂ သိဘာလိမ့္ေမ။ လီယူလီသိမ္းစိေခ်ကဲြျပားနီစြာေလာက္နန္႕ ႀဟိဆက္မတိုးႏိုင္ေဂ မ်က္ျဖဴဆိုက္လီ၊ ဆရာႀကိဳက္လီပါယာေယ။


လီယူလီသိမ္းကဲြျပားကတ္စြာတိကို အကၽြန္႕အတိြအႀကံဳကို စိေခ်တင္ျပပါေမ။ ဥပမာ ဗမာျပည္မာ ရထားကို အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိက “ရထား”လို႕ အသံထြက္ကတ္ပါေရ။ ရန္ကုန္တ၀ိုက္မာ “ယထား” ဆိုဘနာ အသံထြက္ကတ္ေတ။ ေမာ္လၿမိဳင္ဖက္ကိုေရာက္လားခေက “ယက္ထား” ဆိုဘနာ အသံထြက္ ကတ္ေတ။ ဇာေလာက္ပင္ လီယူလီသိမ္းကဲြကဲြ ဂနိဗမာျပည္မာ “ျမန္မာစာ”ဆိုစြာ ဘံုစာပီတခုအျဖစ္ရပ္တည္နီဘာေရ။ ေဒခ်င့္က လီယူလီသိမ္းကဲြကတ္စြာေလာက္ပါသိမ့္။


လီယူလီသိမ္းထက္ပိုဆိုးစြာတိ ဟိပါသိမ့္ေရ။ ဥပမာ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုပါဖိ။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ထဲမာ စ်ီးလားလို႕ (၂၅)ျပားတန္တခုကို ဇာေလာက္က်လဲလို႕ မီးခီေက ထိုင္းလူမ်ိဳးတိက “ယဲ့ဆိဟ” (၂၅)ျပား လို႕ေျပာဘာေရ။ ယေက ခ်င္းမိုင္ကိုေရာက္လားခလို႕ လားမီးခီေက “ ေစာင္ဟ” လို႕ ေျဖပါဖို႕ေယ။ အဂုလက္ဟိ က်ေနာ္နီေရႏိုင္ငံမာေလ့ ယင္းပိုင္ပါယာ။ ပထမ က်ေနာ္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမာနီဘနာေက်ာင္းတက္ခခါ ယင္းဖက္ကလူတိ (၂၅)ကို “ခ်ဳယာဖန္း” လို႕ ေျပာဂတ္ၿပီးေက အဂုလက္ဟိ က်ေနာ္အလုပ္လုပ္နီေရ ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းကလူတိက်ေဂ “ဖန္း ေအာ္ တီးဗဲ” ဆိုၿပီးေက ေျပာဂတ္ေတ။


အကၽြန္ အလယ္ပိုင္းကေျပာင္းလာခါစ ဘဏ္မာေဖ့သွ်ာ(၂၀၀၀) လားထုတ္ဖို႕ေျပာစြာကို စကားနားမလည္လို႕ ဘဏ္က၀ါက်ီးမ က ဘဏ္ထဲမာဟိသမွ်ေဖ့သွ်ာကို ထုတ္ပီးလိုက္ေတ။ ေဒဂု အလုပ္ကိုစေရာက္ခါစေလ့ အလုပ္ထဲကလူတိက အကၽြန္႕ကိုဇာေျပာလဲဆိုေက “မင္းေျပာေရစကားက ငါရို႕စကားမဟုတ္၊ ခက္က ခက္နန္႕” ဇာျဖစ္ေတ၊ ညာျဖစ္ေတဆိုဘနာ ေျပာခကတ္ပါေရ။ ေဒႏိုင္ငံမာ အဂုထက္ထိ ယင္းပိုင္လီယူလီသိမ္းကဲြစြာတိကို ေဒသ(၁၉)ခု ခဲြဘနာ ေလ့လာနီဂတ္တုန္းဘာသိမ့္။ အကၽြန္ရို႕မာက ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းဆိုဘနာ (၂)ခုရာ ဟိပါသိမ့္ေရ။

လီသံဇာေလာက္ပင္ကဲြကဲြ၊ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈံးဇာေလာက္ပင္ကြာကြာ ဘံုစာပီတခုဟိနီလို႕ ကမၻာ့အလယ္မာ မ်က္ႏွာေမာ့၊ ရင္ေကာ့နီကတ္စြာ မဟုတ္ပါလားခ်င့္။


ေနာက္တခုက

အကၽြန္ရာ ယင္းပိုင္အေျပာခံရလို႕ ေဒေကာင္တိနန္႕အလုပ္အတူတူဆက္လုပ္လို႕ရဖို႕မဟုတ္ဆိုဘနာ ထြက္လားခေက ဂုေလာက္ဆိုေက ထမင္းငတ္၊ ဟင္းငတ္နန္႕ လစန္႕ေၾကာင္ခ်င္ေဂ ေၾကာင္လီေယာက္ေမ။ ယင္းဇူးနန္႕ အမ်ိဳးသားအတြက္ မဟိမျဖစ္လိုအပ္ေတ၊ ကေဂါင္းေလ့အေရးႀကီးေရ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တခုကို ခ်ီတက္နီဂတ္စြာမာ တေယာက္ကိုတေယာက္ သည္းခံစိတ္ၾဟည္ဘနာ အခ်င္းခ်င္းလက္တဲြလုပ္လားဂတ္ဖို႕ အခ်ိန္က်နီဘာယာ။

ရခိုင္စာပီတခု အယင္ဆံုးျပန္လို႕ၾဟင္သန္လာေအာင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္းမာ တာ၀န္ဟိဘာေရ။ အားလံုး၀ိုင္းလို႕ ႀကိဳးစားဂတ္ပါေမ…..


အားလံုးကို ေလးစားစြာနန္႕ -

free4waddy

mandag 15. november 2010

ေအာက္ခ်ီးကိုးကြယ္ခ်င္ေရ လူတိသို႕

ေအအမ္ပီမာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကို ေလ့စာခ်င္စိတ္၊ သိခ်င္၊ ျမင္ခ်င္၊ တတ္ခ်င္စိတ္တိကို ၀လံုးေခါင္းမာထည့္ဘနာ ပိတ္ပင္ထားေရ။ အျမင္မက်ယ္ေအာင္ လုပ္ထားေရဆိုဘနာ တခ်ိဳ႕ကေျပာလို႕ ေဒစာကိုရြီးလိုက္ရစြာ။ ယေကေလ့ ဇာပင္ျဖစ္ျဖစ္ ေဒပိုင္စာရြီးခ်င္စိတ္ျဖစ္လာေအာင္ စိတ္ကိုဆြပီးေရအတြက္ ေက်းဇူးတင္ဘာေရ။

ေအာက္ခ်ီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာလာဂတ္စြာ ႏွစ္ေပါင္းဇာေလာက္ၾကာယာလဲ။ မြီးေလာက္ကပင္ ျမင္နီရယာ။ အရာတခါ ေက်ာင္းမာ ၀ေသွ်တန္းကပင္ သင္ခ်င္မွန္းမသိ၊ မသင္ခ်င္မွန္းမသိ ယင္းသူရို႕အေၾကာင္းတိ၊ သမိုင္းတိကို မသင္မနီရ သင္ပါလတ္ကတ္ၿပီးယာ။ ယင္းဇူးနန္႕ ဂနိကမၻာမာဟိသမွ်ရခိုင္သားကို ေအာက္ခ်ီး(Expert) လို႕ ေျပာလို႕ရေရ။ ဂနိေလ့ ဇာနီရာမဆို ေအာက္ခ်ီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာလို႕ရေရ။ ေအာက္ခ်ီးတိ ပစဟေလာက္ကပင္ အူမကိုျမင္ေရ။ ေဒနီရာမာ ရခိုင္နန္႕ တျခားျပင္ပကမၻာက အေၾကာင္းတိကိုရာေဆြးေႏြးေျပာဆိုသင့္ေရ။ ယင္းအေကာင္တိအေၾကာင္းေရာက္ပါလတ္ေက ဖြတ္၀င္စြာထက္ဆိုးေရ။

ေဗဒင္ဆရာေတာ့ မဟုတ္။ ယေကေလ့တခုေျပာခေမ။ ဖဆပလေခတ္မာ ေအာင္ဆန္းတိုင္းရင္းအေရးလုပ္လို႕ ေအာက္ခ်ီးတိလက္သပ္ပနာ ဂဠဳန္ဦးေစာကိုသတ္ခိုင္းပလိုက္ေတ။ ယင္းေခတ္က ေအာင္ဆန္းကိုသတ္ဖို႕ ေအာက္ခ်ီးတိမာ ဂဠဳန္ဦးေစာတေယာက္ရာဟိခေရ။ ဂနိ ဗမာျပည္မာ မဆိုေကာင္း၊ ဆိုေကာင္း ဒီမိုကေရစီရလာလို႕ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရာ တိုင္းရင္းသားအေရးကို တခ်က္ဦးစားပီးဘနာလုပ္ၾကည့္။ ဂဠဳန္ဦးေစာလက္သစ္ အေကာင္ေပါင္း ေသာင္းနန္႕သိန္းနန္႕ခ်ီလို႕ဟိေရ။ မယံုေဂ ေစာင့္ၾကည့္။ ယင္းခ်င့္စြာ ေအာက္ခ်ီးတိ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေယ။ ေကာင္း အ၀ီးႀကီးလားၾကည့္နီစရာမလို၊ ေလ့လာနီစရာမလို။

ယင္းေကာင္တိအေၾကာင္းကို ဦးစားပီးဘနာ ေဒနီရာမာ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးနီစြာေရ ရခုိင္သားတိကို ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါျဖစ္လားႏိုင္ေရ။ ယင္းေကာင္တိကို အထင္ႀကီးဘနာ ကိုးကြယ္ဖို႕ေမွ်ာ္လင့္နီစြာေရ ဇာနန္႕လားတူလဲဆိုေဂ….
ေအာက္ခ်ီးတိ ဦးရွင္ႀကီးနတ္ကို ကိုးကြယ္နီစြာနန္႕ တူေရ။ ေအာက္ခ်ီးတိမာ ရီလမ္းခရီးလားဖို႕ဆိုေက အႏၱရယ္မက်ေရာက္ေအာင္၊ အႏၱရယ္က်ေရာက္ခေကေလ့ ကယ္ပါ၊ ကူပါဆိုဘနာ ဦးရွင္ႀကီးနတ္ကို ပူေဇာ္ပသဂတ္ေတ။ ဦးရွင္ႀကီးဆိုေရနတ္စြာ ရီျမဳပ္လို႕သီေရနတ္လို႕ လူမ်ားတိေျပာစြာကို ၾကားဖူးေရ။ ယပိုင္ဆိုေဂ ယင္းနတ္က ရီထဲမာ တျခားသူမ်ားတိ ဒုကၡေရာက္နီစြာကိုကူႏိုင္ဖို႕လား၊ မကူႏိုင္လား အေသအခ်ာစိုင္းစားၿပီးမ ပူေဇာ္ပသကတ္။

စကားစပ္မိလို႕ အရာတခုေျပာျပလိုက္ေမ။ တခါက မယူကမ္းက သဗၺာန္တစီး ရေသ့ေတာင္က စ်ီး၀ယ္လို႕အျပန္ မယူျမစ္အလယ္ေလာက္ကိုေရာက္ေတခါ မုန္းတိုင္းမိေရလတ္။ ေယခါ သဗၺာန္မာပါေရလူတိက ေၾကာက္ဘနာ ကၽြီးကတ္ေတ၊ ေအာ္ကတ္ေတ။ မယူရွင္မကယ္ပါ၊ ဘုရားကယ္ပါ၊ တရားကယ္ပါနန္႕ သဗၺာန္ကို တခုပိုင္ေလ့ထိမ္းလို႕မရေအာင္ ေအာ္နီဂတ္ေတလတ္။ ေနာက္ဆံုးသဗၺာန္ေသက တခုပိုင္ေလ့ထိမ္းလို႕မရခါ ေဒါသထြက္ၿပီးေက “ ဟိုက္…ခလိုးသမီးတိ၊ ေဒအခ်ိန္မာ နင္ရို႕တိကို မယူရွင္မေလ့မကယ္ႏိုင္၊ ဘုရားေလ့မကယ္ႏိုင္။ ကယ္ႏိုင္စြာဆိုလို႕ ေဒေကာင္ ေမာင္သာျဖဴရာဟိေရကား။
ႀဟိခိုးခ်င္ေဂ ငါ့ကိုခိုးဂတ္” ဆိုဘနာ ေကာင္းဆဲပလိုက္မ သဗၺာန္ၿငိမ္က်လားေရလတ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို ရခိုင္ကလဲြၿပီးေက တေကာင္ေလ့ ဆာဒါခံဘနာ လာမကူဆိုစြာကို မွတ္ထား။

ယင္းဇူးနန္႕ တခုေလ့ျဖစ္လာဖို႕မဟုတ္စြာကို သိယင့္သားနန္႕ ဆားမစားရ၊ ရီမစားရ ေအာက္ခ်ီးအေၾကာင္းတိကို ေအာ္နီဂတ္စြာတိေရ အက်ိဳးမဟိေရအျပင္ ပိုလို႕ေတာင္ဆိုးလားႏိုင္ေရဆိုစြာကို သတိျပဳဂတ္ဖို႕လိုေရ။ ကိုယ္ရို႕အေၾကာင္းကို အယင္သိေအာင္လုပ္ကတ္ပါ။
( သဗၺာန္ေသနာေမကို တျခားနာေမတခု အစားထိုးလိုက္ပါေရ။)

Free4waddy

fredag 29. oktober 2010

အဖၿမီ

(က)
အထင္ကရသမိုင္း
ေဖ်ာက္ဖ်က္မရေရသမိုင္း
ဂႏၱ၀င္သမိုင္းမ်ားကို
ရင္ဖက္တိထဲမာ
ကိုယ္စီကိုယ္ငွ
ထိုးထြင္းထားဂတ္ေတ….။
သမိုင္း ဆိုေရစကလံုးတိစြာ
ရိုးအီနီေဂေေလ့ေသာ့
“သမိုင္းဆိုစြာ ဇာတိမာန္”
ယင္းဇာတိမာန္ကို
သမိုင္းက မြီးပီးလိုက္ေတ….။

(ခ)
ၿမီဖံုးခေရ ၿမိဳ႕ျပမ်ား
ျပာဖုံးခေရ ၿမိဳ႕ျပမ်ား
သြီးစြန္းခေရ ၿမိဳ႕ျပမ်ား
ယင္း ၿမိဳ႕ျပတိစြာ
လူးလိွမ့္ဘနာ လႈပ္ယွား
ဓါးသြီးေရအသံတိ
ဘ၀ဂ္ညံဖုိ႕ေဒ….။

(ဂ)
အစိုဥ္အလာႀကီးမားျခင္း
ရႊီေရာင္လႊမ္းေရ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၏
ယိုဥ္ေက်းမႈ ျပယုဂ္တိစြာ
ငါရို႕ ႏွလံုးသားထဲမာ
ငါရို႕ သြီးသားထဲမာ
ခိုင္မာစြာ တည္ဟိ
ၿခြီဖ်က္မရေရ သမိုင္းခြန္အား
ေဒၿမီစြာ
ငါရို႕အဖၿမီ….။

(ဃ)
ျပာျဖစ္လားေရ ရခိုင့္ရႊီနန္းေတာ္
ေဒၿမီမာ ျပန္ဘနာက်ေရာက္ခ
ငါရို႕သြီးမ်ားစြာ
ႏွလံုးသြီးသားတိနန္႕ တသားတည္းျဖစ္
ယံုၾကည္သူရို႕
အသက္နန္႕ ထုဆစ္ခဂတ္ေတ
အေတာက္ပဆံုး သမိုင္း
အခမ္းနားဆံုးေသာ သမိုင္းအျဖစ္
ရဲရင့္ေရ ရကၡိတသီြးတိနန္႕ ထုဆစ္ကတ္
ေဖ်ာက္ဖ်က္မရေရ သမိုင္းတြန္းအား
ေဒၿမီစြာ
ငါရို႕ အဖၿမီ….။

(င)
ေတာ္လွန္သူရို႕၏
သြီးတိ
ခၽြီးတိ
ဘ၀တိ
အသက္တိနန္႕ ထုဆစ္ကတ္ေက
ရႊီေရာင္ နိန္႕သစ္တိစြာ
ဂႏၱ၀င္သစ္၏ အမွတ္တရ
ဂႏၱ၀င္သစ္၏ အထင္ကရသမိုင္းျဖစ္ရဖို႕ေဒ
မမိႏိုင္ေရ သမိုင္းစြမ္းအား
ေဒၿမီစြာ
ငါရို႕ အဖၿမီ….။

(စ)
ေဒၿမီစြာ
ရကၡိတၿမီ
အဖၿမီ
ဘူမိရကၡိတ ပုတၱရၿမီ
ဂႏၱ၀င္ၿမီ
ငါရို႕ၿမီ
အို….အဖၿမီ။

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ) (၁၀၊ ၆၊ ၀၅)

tirsdag 12. oktober 2010

ဗံုး (Made by Arakan)

ခါတိုင္းနိဆို အလုပ္ကို နာရီခဲြပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္နီက်။ ဂနိမိုးထဖက္ စိတ္ကူးေသွ်တခုနန္႕ စိတ္တိတက္ၾကြလာဘနာေလွ်ာက္ပလိုက္စြာ(၂၅)မိနစ္နန္႕ ေရာက္လားခေရ။ ယင္းစိတ္ကူးေသွ်ကေတာ့ မၾကာခင္ထြက္လာဖို႕ဟိေရ “ ဥဒါန္းမက်ီ” နန္႕ ” ရိုးေတာင္ထိပ္သို႕ ဓါးမမိုးစီခ်င္” ဆိုေရ ရခိုင့္မ်ိဳးခ်စ္ အႏုပိုင္ညာသွ်င္တိ ဖန္တီးလိုက္ေတ ရခိုင့္အႏုပညာ“ဗံုး” တိျဖစ္ေတ။“ ေဒ “ဗံုး” ႏွစ္လံုးစြာ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိ အတြက္တပ္လွန္႕သံျဖစ္ၿပီးေက ေအာက္ခ်ီးတိအတြက္ စက္ႀကီး(၁၃)ပါးထဲက ၀ရဇိန္လက္နက္၊ မိုးႀကိဳးစက္ပိုင္ ယင္းေကာင္တိကို မိုးႀကိဳးပစ္လိုက္စြာျဖစ္ေတ။

ဂနိအခ်ိန္မာ ေအာက္ခ်ီးတိကို ရာစြာလက္နက္နန္႕ တိုက္ကတ္ရဖို႕။ ေတာ္လွန္ရီးတရပ္ဆိုစြာ ေတာထဲမာသနပ္ကိုင္လို႕ တိုက္နီမွေတာ္လွန္ရီးမဟုတ္။ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ေက ရေရလက္နက္၊ ဟိေရလက္နက္နန္႕တိုက္လို႕ရေရ။ ဂီတာကိုင္ေရလက္တိက ဂစ္တာနန္႕တိုက္၊ ေဘာလ္ပင္ကိုင္ေရလက္တိက ေဘာလ္ပန္နန္႕တိုက္၊ ေျမျဖဴကိုင္ေရလက္တိက ေျမျဖဴနန္႕တိုက္ကတ္ရဖုိ႕။

ယင္းပိုင္ယာ သစၥာေဖာက္ဆိုစြာေလ့ ရန္သူဘားမာ ဒူးေထာက္လက္ေျမွာက္ဘနာ လက္နက္လားခ်ေရအေကာင္မ သစၥာေဖာက္မဟုတ္။ ရန္သူနန္႕ သမီးေယာကၹပိုင္အလူးတလဲနီပနာ ရန္သူ႕နန္႕အက်ိဳးတူ (သို႕) ရန္သူ႕အက်ိဳးစီးပါြးကို ေဒါက္ေထာက္ပီးနီေရအေကာင္တိစြာေလ့ သစၥာေဖာက္ယာ။

ဂနိ ဂီတာကိုင္ေရလက္တိ၊ ေဘာလ္ပန္ကိုင္ေရလက္တိ ေတာ္လွန္ရီးစင္ျမင့္ထက္ကိုတက္ပါလတ္ကတ္ယာေထာ….ေဒခ်င့္စြာ ဇာဘင္ေျပာေျပာ ေတာ္လွန္ရီးမာ တဆင့္တိုးတက္လာေရဆိုစြာကို တေယာက္ေလ့ျငင္းလို႕မရ။ ေဒ သျခင္းသံတကို ၾကားလိုက္စြာနန္႕ိ အကၽြန္ရို႕နေျဂာ၊ ပေျဂာတိစိမ့္လားေရပိုင္ တျခားရခိုင္သားတိ နားထဲကိုေရာက္လားခေက…. အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းထဲက လူငယ္ေခ်တိရင္ထဲကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လားခေက ငါရို႕အနာဂါတ္ ငါရို႕လက္ထဲကိုေရာက္လာဖို႕စြာေသခ်ာေရ။ ရန္သူႏိုင္ငံနန္႕ ရန္သူစစ္တပ္ကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ ပထမ ရန္သူဦးေႏွာက္ကို မလႈပ္ႏိုင္၊ မယွားႏိုင္၊ ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါအေျခအေနပ်က္လားေအာင္လုပ္ရဖို႕ဆိုဘနာ စစ္ဥပေဒသတိက ဆိုထားေရ။ ဂုေလ့ ေဒ “ဗံုး“ ႏွစ္လံုးေၾကာင့္ ေအာက္ခ်ီးတိ ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါမျဖစ္လားေဂေတာင္ အနည္းဆံုး “ ေနာက္ကုန္းကို က်မြိနန္႕ အေထာင္းခံရေရပိုင္”ေတာ့ တိြလီဂတ္ဖို႕စြာေတာ့ ေသခ်ာေရ။

ယင္းဇူးနန္႕ အဂုထြက္လာဖို႕ အမ်ိဳးသားရီးနန္႕သက္ဆိုင္ေရသျခင္းတိကို အမ်ိဳးသားရီးအသိနန္႕ ၀ယ္ယူအားပီးဂတ္ဖို႕ တိုက္တြန္းေရ။ ေျပာက္က်ားတိကို ထမင္းေခ်တနပ္၊ ဆလိပ္ေခ်တလိပ္၊ ဆတ္ေၾကးေခ် တျပားတခ်ပ္ပီးမ အမ်ိဳးသားရီး၊ ေတာ္လွန္ရီးကုိ အားပီးစြာ၊ ေထာက္ခံစြာမဟုတ္။ ေဒပိုင္ အမ်ိဳးသားရီးနန္႕ဆိုင္ေရ ကိစၥတိမာ ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းဟိသေလာက္ ကူညီပံ့ပိုးပီးစြာေလ့ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ေၾကာင္း လက္တိြျပစြာနန္႕ အတူတူျဖစ္ေတ။
အဂု အသစ္ထြက္လာဖို႕ ၊ ဥဒါန္းမက်ီ နန္႕ ရိုးေတာင္ထပ္သို႕ ဓါးမမိုးစီခ်င္ ဆိုေရ “ဗံုး”ႏွစ္လံုးကို ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိုင္း ဘယ္တလံုး၊ ညာတလံုးကိုင္ဘနာ ေအာက္ခ်ီးတိေနာက္ကုန္းကို ”က်မြိနန္႕ ေထာင္းပိုင္ေထာင္းႏိုင္ဂတ္ပါဇီ”

မ်ိဳးခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္ အႏုပညာသွ်င္တိကို ေဒစာပိုဒ္ေခ်နန္႕ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါေရ။

အမ်ိဳးသားရီးသစၥာနန္႕ -
Free4waddy

fredag 17. september 2010

စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနန္႕ အကၽြန္႕အျမင္

ေဒနိ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္း အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္ဖို႕စြာကိုလိုခ်င္ကတ္ေတ။ တခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ေတ.. ” ရခိုင္သားတိ ေဒနိစည္းလံုးညီညြတ္ေက နက္ဖန္ခါလြတ္လပ္ေရးရေရ” ။ တခ်ိဳ႕က ”ရခိုင္သားတိ ညီစြာနန္႕ လြတ္လပ္ေရး ၅၀ % ရယာ” လတ္…..ယပိုင္ဆိုေဂ ရခိုင္သားတိအထဲမာ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးစြာ ေဒေလာက္၊ အသက္ေလာက္အေရးႀကီးမွန္းသိနီဂတ္ယင့္နန္႕ ဇာျဖစ္လို႕မလုပ္ႏိုင္ဂတ္စြာလဲလို႕ မီးခြန္းေပၚလာေရ။ အေသခ်ာဆံုးအေျဖက စည္းလံုးညီညြတ္ေရးဆိုစြာကို လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေအာ္နီဂတ္ၿပီးေက လက္တိြမလုပ္ကတ္လို႕ျဖစ္ေတ။ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို လိုခ်င္ေဂ စည္းလံုးညီညြတ္ဖို႕အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္တိ၊ နည္းလမ္းတိကို လူတိုင္းကရွာပနာ လုိက္လုပ္ကတ္ဖို႕အေရးႀကီးေရ။ ပစက ေအာ္နီစြာေလာက္နန္႕မရဆိုစြာကို အားလံုးသေဖာေပါက္သင့္ယာ။

အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္ဖို႕အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္တိကေတာ့ အမ်ားႀကီးဟိႏိုင္ဘာေရ။ ယင္းအထဲက အေရးႀကီးေရထင္ေရ အခ်က္ေခ်တိကို အကၽြန္႕အထင္ တင္ျပရေက..

(၁) ရင္းႏွီးမႈ -
တေယာက္နန္႕တေယာက္ ရင္းႏွီးအကၽြမ္း၀င္မႈမဟိဘဲနန္႕ စကားေျပာဖုိ႕စြာမလြယ္ (အကၽြန္ရို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိမာ ပိုဆိုးေရ။ ကိုယ္နန္႕ မသိ၊ မရင္းႏွီးေက စကားေျပာဖို႕အင္ေရ အက်င့္ဟိကတ္ေတ)။ ယင္းဇူးနန္႕ တေယာက္နန္႕တေယာက္ ရင္းႏွီးအကၽြမ္း၀င္မႈဟိေအာင္ စကားေျပာကတ္ဖို႕လိုအပ္ေတ။

တေယာက္နန္႕တေယာက္ ရင္းႏွီးလာေက တေယာက္စိတ္ဓါတ္ကိုတေယာက္သိလာဖို႕၊ တေယာက္ခံစားခ်က္ကို တေယာက္နားလည္လာဖို႕၊ တေယာက္နန္႕တေယာက္ အျပန္အလွန္ ၾဘန္းစီးကာ ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္နီဂတ္စြာတိကနီဘနာ ”ခြီးကိုသတ္ခ်င္ေဂ ခြီးရွင္မ်က္ႏွာကိုၾကည့္” ဆိုေရစကားပိုင္ လံုး၀ေလ်ာ့က်လားဖို႕လို႕ျမင္ေရ။
ယင္းဇူးနန္႕ အခ်င္းခ်င္းၾကားမာ တေယာက္နန္႕တေယာက္ အကၽြမ္း၀င္ေအာင္၊ ရင္းႏွီးေအာင္အယင္လုပ္ကတ္ရဖို႕။ ေဒခ်င့္က အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္ျဖစ္ေတ။

ဇာေၾကာင့္ ေဒစကားကိုေျပာရလဲဆိုေက ေဒနိေဒမာျဖစ္ပ်က္နီဂတ္ေတ အျခင္းအရာတိကိုျမင္လို႕၊ တစိေခ်ေလ့ စိတ္မခ်မ္းသာလို႕ ေျပာရစြာ။ ေဒမာ ၀င္ဘနာေျပာဆိုေဆြးေႏြးနီဂတ္ေတလူတိထဲမာ ရင္းႏွီးမႈဆိုေရ အေျခခံမဟိလို႕ ေဒပိုင္ျဖစ္နီဂတ္စြာ။ အမ်ိဳးသားရီးအတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး ဇာေလာက္ပင္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးနီဂတ္ေကေလ့ေသာ့ တေယာက္နန္႕တေယာက္ မသိဂတ္၊ မသိေအာင္ေလ့ နာေမ၀ွတ္တိကို သံုးနီဂတ္ေတ။ တေယာက္ကိုတေယာက္ ေျပာခ်င္ပိုင္ေျပာလို႕ရေရ။ ဆဲခ်င္ပိုင္ဆဲလို႕ ရေရ။

ယင္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးနီဂတ္စြာတိက ၾကာလာခါ ဇာေလာက္ထိျဖစ္လာလဲဆိုေဂ အမ်ိဳးသားေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အားဆီးေသွ်တခြက္၊ ေကာင္းက်ိဳးေသွ်တခ်က္ မျဖစ္ေတအျပင္ သြယ္၀ိုက္ေတနည္းနန္႕(သို႕) ဒါရိုက္(Direct) ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးကို ဖ်က္ဆီးပိုင္ျဖစ္လာေရ။ ရခိုင့္အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်တိစိတ္ဓါတ္ကို ေအာက္ခ်ီးတိဖ်က္စီးစရာမလုိဘဲနန္႕ ရခိုင္တိက (volunteer) ေစတနာေပါက္ ဖ်က္ဆီးပီးနီဂတ္စြာနန္႕တူေရ။ ”ခ်စ္ရာမေရာက္ဘဲ ႏွိပ္ရာေရာက္နီေရ” ေမေသ့သူတေယာက္ကိုေလ့ တိုက္ခိုက္နီစြာမဟုတ္ပါနန္း။ အားလံုးကိုၿခံဳဘနာ အၾကမ္းေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္စြာပါရာ။ ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို ျပန္ေဆြးေႏြးလို႕ ရဘာေရ။

အကၽြန္ရို႕ရခိုင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမာ အမ်ားစုက လက္ဟိအေျခအေနအရ ” နငယ္ကို လံုးတင္ဖို႕ပ်င္သိမ့္….ႏိုင္ငံေရးလာဖို႕ယာလားမသိ” ”သေ၀ထိုး တ၀န္းဗူယီးခ်ာ…စြာနန္႕ ေတာ္လွန္ေရး လာဖို႕ယာလားမသိ” ဆိုဘနာ သန္ဖက္၀င္နီဂတ္စြာမာ ေဒပိုင္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးနီဂတ္စြာတိေရ ကိုယ္ရို႕အတြက္ အက်ိဳးဟိႏိုင္လား၊ အက်ိဳးယုတ္ႏိုင္လားဆိုစြာကို ျပန္ဘနာသံုးသပ္ကတ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ပါယာ လူရို႕႕႕႕႕။

(ေလာေလာစိုင္ ေဒေလာက္နန္႕ တံ့ထားလိုက္ပါဖို႕သိမ့္….လိုအပ္ေတလို႕ထင္ေဂ ဆက္တင္ျပပီးပါေမ….)
အားလံုးကို ေလးစားစြာနန္႕ -
Free4waddy

søndag 15. august 2010

ရာထူးႀကီးႀကီး ယူဂတ္ဖို႕လား????

တခါက ဘန္ေကာက္မာနီေရ အသိတေယာက္ ေအာက္ခ်ီးမေခ်တေကာင္နန္႕ ရကတ္ေတ။ ရလို႕ ေကာင္းမၾကာလိုက္။ ရက္ျပတ္ ရန္ျဖစ္ကတ္ေတ။ ရန္ျဖစ္တိုင္း လင္ေသက ဇာစီေျပာလဲဆိုေက -

”ငါ ေဒေကာင္မကို ရာထူးတိုးပီးလိုက္ဖို႕ယာေဒ” လို႕စီေျပာေရ။

မယားေသေလ့ ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါနန္႕ ဇာေျပာလို႕ေျပာမွန္းမသိ။ ေဘးနားက သငယ္ခ်င္းတိကေလ့ နားမလည္ကတ္။ ေနာက္ဆံုး တေယာက္က မနီႏိုင္လို႕
” ယာ အကို႕မာ ယင္းေလာက္ေလ့ ရန္ျဖစ္ကတ္ေတ၊ အရာေလ့ ရာထူးတိုးပီးဖို႕ေဂ်းေျပာနီေရ၊ ဇာပိုင္စြာေလ” လို႕ မီးလိုက္ေတ။
ယင္းခါ ဇာျပန္ေျပာလဲဆိုေဂ

” ငါ ေနာက္တေယာက္ ထပ္ယူလိုက္ေက ေဒေကာင္မအလိုလို မယားႀကီး ရာထူးကိုတိုးလီဖို႕ မလားေယ” လတ္။

Free4waddy

mandag 9. august 2010

ရခိုင့္ရိုးရာ ငေစြအက
ရခိုင္ရိုးရာအကတိအထဲမာ ငစည္အကစြာ ၿခီလွမ္းဟန္နန္႕ လက္ေျဖာက္တီးဟန္ကို အဓိကထားပနာ ကျပရေရ အကတခုျဖစ္ပါေရ။ အဆိုနန္႕အကရာ ပါ၀င္ဘနာ တေယာက္တည္းကျပရေရ အတီးလြတ္အကျဖစ္ပါေရ။ ငစည္တတ္ေခၚ ငစည္ဆရာက အမူအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ ကျပရပါေရ။ အမူအရာေကာင္းေက ေကာင္းသေလာက္၊ အဆိုအေျပာေကာင္းေက ေကာင္းသေလာက္ ပဲြၾကည့္ပရိတ္သိတ္တိ စိတ္မာ အႏုပိုဥ္ညာရသကို ခံစားရကတ္ပါေရ။

ပထမဆံုး ငစည္တက္သည္ ငစည္သျခင္းနန္႕ နိဒါန္းပ်ိဳးလို႕ တိုင္းျပည္တည္၊ ဒုတိယ ဇာတ္ကြက္ေဖာ္ၿပီးေက၊ တတိယ ေလာင္းတစင္းနန္႕ ငစည္ၾဟာျခင္း ယင္းပိုင္ အပိုင္း(၃)ပိုင္းခဲြပနာ ကျပကတ္ပါေရ။ ရခုိင္ပင္လယ္ကမ္းတိမာ ငစည္ၾဟာပံုကို ဟန္နန္႕ကျပလားစြာျဖစ္ပါေရ။ ငစည္ကိုအေၾကာင္းျပဳပနာ ယင္းအကကို ငစည္အက၊ ငေစြအက၊ ငစည္အက၊ ငစည္ႏႈိက္ပဲြ ဆိုပနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာကတ္ပါေရ။ ငေစြ ကပဲြမာ ရယ္စရာ(ဟာသ)ေျမာက္ေတ ပဲြျဖစ္ေတအျပင္ သိုက္၊ တေဘာင္၊ စနည္း စေရ အနာဂါတ္ကို ႀကိဳပနာေဟာေျပာေရ အခ်က္တိေလ့ ပါေရအတြက္ လာပနာနားေထာင္ဂတ္ေတ အာဂႏၱဳတိက ကေဂါင္းႀကိဳက္ကတ္ပါေရ။
အယင္ေခါက္ခါက ငေစြအကကို နန္းထဲမာရာ ကျပခကတ္ေကေလ့ ဘုရင္ေခတ္ကုန္ဆံုးလားခေရေနာက္ပိုင္းမာ ငေစြကပဲြမာ ရပ္ရြာပဲြတိအျဖစ္ ျပန္ႏံွ႕လာခဘာေရ။ ရာဇ၀င္ေၾကာင္းနန္႕ သင္ခဏ္းစာတိ ပါ၀င္ေရအတြက္နန္႕ လူႀကိဳက္မ်ားခဘာေရ။ ငစည္အက ဇာတ္လမ္းမာ သကၠရာ ၉၈၄ ခုႏွစ္မာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မာ စိုးစံေတာ္မူခေရ နရပတိမင္းက ၀ါလွျဖဴ (ေခၚ) ၀ါစိုးျဖဴကို မိဖုရားအျဖစ္ေကာက္ယူ သိမ္းပိုက္ခပါေရ။ ၀ါလွျဖဴက မႀကိဳက္လို႕ သက္ႀကီးရြယ္အို (၀ါက်ီး) ဘုရင္ကို ငစည္အရုပ္နန္႕ နံႏွိမ္ပနာ နတ္ရြာစံစီခေရ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါေရ။ ေလာင္းၾကက္စားအမတ္ ငကုသကိုရာ မိဖုရားက ႀကိဳက္ေတအတြက္နန္႕ ဘုရင္ႀကီးကို နတ္ရြာစံစီတင္မက သားေတာ္ေခ် မင္းစနီကိုပါသတ္ပနာ ငကုသကို သကၠရာဇ္ (၁၀၀၀) ျပည့္ႏွစ္မာ ထီးနန္းစိုးစံစီခဘာေရ။ ငကုသစြာ ေဒမိဖုရားက ေနာက္ခါငါ့ကိုေလ့ ေဒပိုင္လုပ္ႀကံႏိုင္ေရလို႕ စိုင္းစားမိဘနာ မိဖုရားအျဖစ္ကခ်ဘနာ နန္းေတာ္ကႏွင္ထုတ္လိုက္ပါေရ။ သူတပါးကို မေကာင္းႀကံေက ကိုယ္ကိုတိုင္ေဘးဒါဏ္ခံရစြာကို သင္ခဏ္းစာပီးေရ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါေရ။
ငစည္ကပဲြမာ မီးတိုင္ကို ေကာင္းမသံုးကတ္ပါ။ လပ ပျပင္ေအာက္မာ ၿမီကြက္တလင္းျပင္မာ ကျပကတ္ပါေရ။ လူတိက ၀ိုင္းပနာၾကည့္ကတ္ပါေရ။ ဇာတ္ထုပ္တခုကို တေယာက္တည္းကျပရစြာ ျဖစ္ေတအတြက္နန္႕ ရွင္ဘုရင္စကာေျပာခါ ပလႅင္အျဖစ္ ဆံုထက္က ေျပာရၿပီးေက၊ အမတ္ႀကီးက ေလွ်ာက္တင္ေရအခါ ပလႅင္ေအာက္ကိုဆင္းပနာ ေလွ်ာက္တင္ရပါေရ။ ငစည္ကဖို႕အတြက္ ပစၥည္း၊ ပစၥယတိ ေကာင္းမလိုဘာ။ ရာဇပလႅင္အျဖစ္ ထိုင္ဖို႕ ဆံုတလံုး၊ ယက္သဲ့တခု၊ ပလိုင္းတလံုး၊ ေလွာ္တက္တေခ်ာင္း၊ ေတာင္းတလံုး၊ ဆန္တခြက္၊ ကေတာ့ပဲြတခု၊ ပ၀ါတပိုင္းရာ လိုဘာေရ။ ပု၀ါကို မမပိုင္လုပ္ေတခါ သံုးဖို႕အတြက္ျဖစ္ပါေရ။ ငစြယ္တတ္စြာ ေဂါင္းမာ ငါးအစြယ္ပိုင္ ရွိတတည့္သို႕တေထာ္ေလာက္ ထြက္နီေအာင္ ေခါင္းေပါင္းေပါင္းထားရဘာေရ။ ငစြယ္တတ္သည္ သာျခင္းေခၚ လကၤာတမ်ိဳးနန္႕ စပ္ဆိုထားေရ ငေစြသျခင္းကိုဆိုလို႕ ကပါေရ။ ရွိက်ေသာ ရခုိင္စကားတိပါ၀င္ေရ ရမ္းၿဗဲစကားကို သံုးပါသည္။

အမွားပါလို႕ လိုအပ္စြာတိဟိေက ထပ္လို႕ျဖည့္စြက္ပီးကတ္ပါ ဟာလူရို႕႕႕႕႕႕႕။

Free4waddy

lørdag 7. august 2010

ရခိုင္ျပည္သစ္ေတာအေၾကာင္း

ရခိုင္ျပည္တြင္ သစ္ေတာဧရိယာ ဧက (၉ ၀၈၄ ၄၀၆) ကိုးသန္းေက်ာ္ဟိဘာေရ။ ယင္း သစ္ေတာဧရိယာတိထဲက ႀကိဳး၀ုိင္းသစ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေရဧရိယာက (၃၃၆ ၂၄၆) သံုးသိန္းေက်ာ္ဟိဘာေရ။ ႀကိဳးျပင္သစ္ေတာ ဧရိယာက (၈ ၇၄၁ ၁၆၀) ဟိဘာေရ။ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတိကို ေတာင္ဂုတ္၊ ေျမပံု၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ အမ္းနန္႕ သံတဲြၿမိဳ႕နယ္တိမာ အမ်ားဆံုးလုပ္ကိုင္ကတ္ပါေရ။ သံတဲြ၊ ေတာင္ဂုတ္နန္႕ ဂြၿမိဳ႕နယ္တိမာ ၿပိဳင္းပင္ပိုင္ သစ္မာတိေပါက္ၿပီးေက ႏွစ္တိုင္းသစ္တန္ခ်ိန္ တေသာင္းေက်ာ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဘာေရ။ ၿပိဳင္းပင္တိကို ႀကိဳး၀ိုင္းတိနန္႕ စနစ္တက်ထားဟိၿပီးေက ႏိုင္ငံျခားသို႕တင္ပို႕ေရာင္းခ်ဘာေရ။
ရခိုင္ျပည္မာ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္ေရ သစ္လုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းပိုင္ သစ္စက္ႀကီးကို ေတာင္ဂုတ္ၿမိဳ႕နန္႕ (၃၆)မိုင္၀ီးေရ ဆားျပင္ရြာမာ တည္ေဆာက္ထားနီဘာေရ။ သစ္စက္ႀကီးၿပီးလို႕ လည္ပတ္ေက တႏွစ္ကို သစ္လံုး တန္ေလးေထာင္ ခြဲစိတ္ႏိုင္ဘာဖို႕။ ခဲြစိတ္ၿပီးေရ သစ္တိကို ရီလမ္းကတဆင့္ ေလာင္း၊ စက္ေလွတိနန္႕ သံတဲြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြနန္႕ တျခားၿမိဳ႕တိသို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်လားဖို႕ ျဖစ္ပါေရ။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ဟိ ေမယုသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမာ ရခိုင္ျပည္သစ္ေတာဦးစီးဌာနက စီမံကိန္းခ်ၿပီး စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ စိုက္ပ်ိဳးထားေရ ကၽြန္းနန္႕ ၿပိဳင္းပင္တိမာ ၾဟင္သန္ႀကီးျပင္းနီကတ္ပါေရ။ ေမယုသစ္ေတာ ႀကိဳး၀ိုင္းမာ စတုရန္းမိုင္ ၂၂၀ ေလာက္ အက်ယ္ဟိဘာေရ။ ယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမာ ရခိုင္ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ထိ ကၽြန္းနန္႕ ၿပိဳင္းပင္တိကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးပါလတ္စြာ ေျမ ၁၂၄ ဧကမာ ၿပိဳင္းပင္ေေပါင္း ၁၅၀ ၀၄၀ ပင္နန္႕၊ ေျမ ၁၄၆ ဧကမာ ကၽြန္းပင္ေပါင္း ၁၇၆ ၆၆၀ ပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဘာေရ။

ရခိုင္ျပည္မာ အဖိုးတန္သစ္တိ တိုးေပါလာဖို႕အတြက္ ရခိုင္ျပည္သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အတြင္းမာ သံတဲြႀကိဳး၀ိုင္းဧက ၅၀ မာ ကၽြန္းပင္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးခဘာေရ။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ တင္းမေျမာက္ေတာင္၊ သာဇီႀကိဳး၀ိုင္းနန္႕ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေျမာင္းႀကိဳး၀ိုင္းတိမာ ကၽြန္းပင္တိစိုက္ထားခဘာေရ။ ယၿပီးေက သစ္ေတာထိမ္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းတိကိုေလ့ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက လုပ္နီဘာေရ။

ရခိုင္ျပည္မာဟိေရ သစ္ေတာတိထဲက တျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းတခုက ၀ါးျဖစ္ပါေရ။ အဓိက ေပါက္ေတ၀ါးမာ ခယန္၀ါးျဖစ္ၿပီးေက ဧရိယာမိုင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမာ တမ်ိဳးတည္းေပါက္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္မာ စိုင္းဒင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ၊ ကုလားတန္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ၊ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္၀ွမ္းေဒသက ဒလက္ေခ်ာင္းေဒသနန္႕ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တိမာ ၀ါးေတာတိေပါက္ကတ္ပါေရ။ ၀ါးေတာအက်ယ္မာ စုစုေပါင္းဧရိယာ ၅၄၅၀ စတုရန္းမိုင္ဟိၿပီးေက ၀ါးထုတ္ႏိုင္ေရ ဧရိယာက ၂၁၂၀ စတုရန္းမိုင္ ဟိဘာေရ။ ၀ါးေတာတိမာ စုစုေပါင္း ၀ါးတန္ခ်ိန္ (၂၃)သန္းေလာက္ဟိဘာေရ။ အမ်ားဆံုးေပါက္ေတ ခယန္၀ါးမာ ေပ (၅၀) က (၇၀)ထိ ရွည္ၿပီးေက အခ်င္း တလက္မခဲြက (၃) လက္မထိ ဟိဘာေရ။ ၀ါးဆစ္ တခုနန္႕တခုအၾကား (၁၂) လက္မက (၂၀)ထိ ရွည္ဘာေရ။ ေျဖာင့္ပနာ အသားပါးေကေလ့ မာေရအတြက္နန္႕ အိမ္ေဆာက္ဖို႕နန္႕ စကၠဴထုတ္ဖို႕ ေပ်ာ့ဖတ္တိလုပ္စြာမာ ကေဂါင္းအသံုး၀င္ဘာေရ။
ယၿပီးေက ႀကိမ္၊ သိုင္း၊ ေလွ်ာ္၊ သဇင္ပန္း၊ ပ်ားရည္ အစဟိေရ အဖိုးတန္သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းတိေလ့ ထြက္ပါသိမ့္ေရ။

မွတ္ခ်က္။ ။ တိုင္းရင္းသားရိုးရာယိုဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစိုဥ္မ်ား စာအုပ္ကတဆင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးရခုိင္ပိုင္ ဘာသာျပန္ဘနာ မွ်၀ီပီးစြာဘာ။ ေနာက္အခ်ိန္ရခါ ဓါတ္သတၱဳတိအေၾကာင္း တင္ျပပီးလားဘာေမ။

ရခိုင္သားတိပိုင္စြာကို ရခိုင္သားတိ စားဂတ္ရလားလို႕ စိုင္းစားၾကည့္ဂတ္ပါလူရို႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္စြာနန္႕ -
Free4waddy

søndag 27. juni 2010

ခ်စ္သူေသွ်ႏွစ္ေယာက္၊ ဘ၀တခုနန္႕ ကဗ်ာေသွ်တပုဒ္

ငါရို႕အခ်စ္မာ
ဂုဏ္ပကာသန မပါစြာ
ေသခ်ာေရ....။

မာယာဆိုစြာ
ေအာက္ရြာ(ျပည္)က လာမွန္းသိလို႕
မ်ိဳးရကၡသိကၡာ သမာဓိ
တစိေခ်ေတာင္ မေလ်ာ့ခ....။

ေယဒါေလ့
မသမာေရ သမိုင္းယုတ္
ေခတ္စုတ္တိေအာက္မာ....

”ငါ” ဆိုေရ
ဘ၀တခုလံုးကို
သူ႕ကဗ်ာ ကုန္ၾကမ္းအတြက္
ရက္စက္စြာ ပီးဆပ္လိုက္ရေရခါ.....

free4waddy

mandag 17. mai 2010

အခ်စ္ဆံုးေခ်အတြက္

ရင္ထဲမာ….
စႏၵာလ ၀င္းပပမင္းမ်က္ႏွာ
ၾကည့္မ၀ဘာ ခ်စ္သူ....။

သြီးသက္ ခႏၶာ
ကမၻာၿမီက်ေအာင္ထိ
ခ်စ္ဂတိ မပ်က္စီတမ္းနန္း… ခ်စ္သူ….။

ဦးဦးဖ်ားဖ်ား
မင္းအနားမာ
မဟိခရေဂေလ့
ေက်နပ္ေတ
ေနာက္ဆံုးလူ ျဖစ္ရေဂ က်ီယာ….။
Free4waddy

torsdag 29. april 2010

စိတ္ဓါတ္နန္႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

တရက္နိ အလုပ္မာ ဆရာတေယာက္က ‘ေ၀း မင္းအသီးတိစားခ်င္ေက ငါ့အခန္းကိုလာလတ္၊ အသီးတိမကန္ဟိေရ’ ဆိုလို႕ ၀မ္းဆာပိုင္တိြစြာနန္႕ သူစာသင္နီေရ (၃)တန္း အခန္းကို ၀င္လားခေရ။ ၀င္၀င္ခ်င္း အသီးတိကိုမ်က္စိမေရာက္ဘဲ သင္ပုန္းႀကီးကိုမ်က္စိကေရာက္လားခေရ။ ယင္း(၃)တန္းအေခ်တိကို ယင္းနိက သင္နီစြာက” ……………………………………………….” ဆိုေရ စာလံုးကို စက္၀ိုင္းေခ်တ၀ိုင္း ၀ိုင္းဘနာ ေဘးပတ္ပတ္လည္မာ တျခားလုပ္သင့္လုပ္ထိုက္စြာေခ်တိကို ခ်ရြီးျပထားေရ။ အကၽြန္ခ်က္ခ်င္းစိုင္းစားမိစြာက ငါရို႕တိေဒပိုင္အရြယ္ခါ ဇာတိကိုသင္ကတ္ခရလဲ ဆိုေစာ္ကိုပါ။ ယင္းခါက ျမန္မာစာ၊ သခ်ၤာ၊ ပထ၀ီ၊ ေအာက္ခ်ီးသမိုင္း ထင္ေရ။

စက္၀ိုင္း အလယ္ေဂါင္မာ ဇာရြီးထားလဲဆိုစြာကို စာဖတ္ပရိတ္သတ္တိ မသိခ်င္ဂတ္ပါလာ? (၃)တန္းအေခ်တိကို သင္နီစြာျဖစ္လို႕ ဇာျဖစ္ႏိုင္ေရဆိုစြာကို စာဖတ္လူတိ အယင္စိုင္းစားၾကည့္ဂတ္ပါနန္း…(ေဟေဟ)။

ယင္းခ်င့္ကို မလားခင္ သစ္သီးတိဖက္ကို အယင္လားဂတ္ပါေမကား။ စာသင္ခန္းထဲကို အသီးတိဇာပိုင္ေရာက္လာရလဲလို႕ ထင္ခ်င္ထင္ဂတ္ပါဖို႕။ ေဒႏိုင္ငံမာက ေက်ာင္းသားတိကို နိတိုင္းအသီးတမ်ိဳးမ်ိဳး (အမ်ားအားျဖင့္ ပန္းသီး၊ နေပ်ာသီး၊ လိမ္ေမာ္သီး…………………….) နန္႕ ႏြားႏို႕(မဟုတ္ေက) ေခ်ာ့ကလက္အရည္တမ်ိဳး(တေယာက္တဗူးက်) နိတိုင္း ေကၽြးဘာေရ။ အစိုးရက အလကားပီးစြာဘာ။ အားကစားလုပ္ခ်ိန္တိမာဆိုေက မလုပ္မနီရဘာ။ ငါ ပ်င္းေရ၊ တေယာက္တည္း အခန္းထဲမာရာနီခ်င္ေရဆိုဘနာ က်န္နီခလို႕ မရ။ အျပင္ကို အားလံုးထြက္။ ၿပီးေက ဆရာ၊ ဆရာမတိက အခန္းတန္းခါးကို ေသာ့ပိတ္ထားခဘာေရ။ အျပင္(မဟုတ္ေက) အားကစားရံုမာ လားကဇတ္ကတ္ၿပီးစြာနန္႕ ျပန္လာေက ယင္းအသီးတိနန္႕ ႏို႕တိကို ေသာက္ကတ္လို႕လားမသိ အေခ်တိစြာ မ်က္စိေအာက္မာ တရက္ထက္တရက္ သန္ပါလတ္ကတ္ေတ။ အရပ္တိဆိုေလ့ ေမာ္ေတာင္ၾကည့္ရဖို႕။ ကလိေမေခ်တိက ပိုအႀကီးယင္ဘာေရ။

အထက္က စက္၀ိုင္းကိစၥနန္႕ပက္သတ္လို႕ အကၽြန္႕စိတ္ကူးတိစြာ ဟိုးလြန္ခေရ ၃-၄ ႏွစ္ေလာက္ကတရက္ကို ျပန္ေရာက္လားခဘာေရ။ ယင္းအခ်ိန္က အကၽြန္စြာ ေဒဘာသာစကားနန္႔ စာကို အလုပ္နန္႕တဲြဘနာ လက္တိြလုပ္နီရေရ အခ်ိန္ဘာ။ ယင္းနိက ၾကက္ခနီအဖဲြ႕နန္႕ ၀ိုင္းလုပ္ပီးရဖို႕တာ၀န္က်ဘာေရ။ ၾကက္ခနီအဖဲြ႕က ဦးေဆာင္ဘနာ အာဖရိကတိုက္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲသားတိကို ကူညီဖို႕အတြက္ ၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားတိဘားက အ၀တ္အစားအေဟာင္းတိနန္႕ ဖနပ္ေဟာင္းတိကို လွဴဒါန္းပီးကတ္ဖို႕ ေၾကာ္ျငာထားဘာေရ။ ၾကက္ခနီအဖဲြ႕နန္႕ အကၽြန္က ၿမိဳ႕လယ္ကကြင္းျပင္မာ ယင္းပစၥည္းတိကို လက္ခံယူရပါေရ။

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတိစြာ အထုပ္ႀကီးတိ၊ အထုပ္ေခ်တိကို လာဘနာလွဴလိုက္ကတ္စြာ တခ်က္ေခ်နန္႕ ပစၥည္းတိေတာင္ပိုင္ ပံုလားဘာေရ။ အိမ္မာ အေဟာင္းမဟိေရလူတခ်ိဳ႕ေလ့ စ်ီးထဲကပစၥည္းတိကို ၀ယ္ဘနာ လွဴပလိုက္ကတ္ေစာ္ တခ်က္ေခ်နန္႕ (၁၀)ဘီးကား ၄-၅ စီးေလာက္ တိုက္ပလိုက္ရဘာေရ။ ယင္းခါက အကၽြန္စိုင္းစားေရ။ ေအာ္……..ေဒႏိုင္ငံသားတိ ေကာင္းသဒၵါတရား ထက္သန္ဂတ္ေတမလားဂု….ဇာျဖစ္လို႕လဲခ်င့္ ဆိုဘနာ။ ယေကေလ့ ယင္းအေျဖကို မရခဘာ။

ဟိုနိက စာသင္ခန္းထဲကို ေရာက္လားခါမ….ေအာ္…ေဒသူရို႕တိကို အငယ္ေခ်ခါကပင္ ေဒပိုင္စိတ္ဓါတ္တိ ရိုက္သြင္းပီးထားလို႕လားမသိယာ…ဆိုပနာ စိုင္းစားမိဘာေရ။ စက္၀ိုင္း အလယ္ေဂါင္မာ ရြီးထားစြာကေတာ့ “ လူသား၀ါဒ “ ျဖစ္ၿပီးေက ေဘးပတ္ပတ္လည္မာ ရြီးထားစြာတိကေတာ့ လူသားတိုင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ေရ အခ်က္ေခ်တိကို ရြီးျပထားစြာဘာ။ အကၽြန္အလုပ္က အိမ္ျပန္ေရာက္ခါမ ယင္းခ်င့္ေခ်ကို ဓါတ္ပံုရိုက္ဘနာ မယူမိခစြာကို ေနာင္တရနီမိေရ။ ေနာက္တရက္ စေစာလားၿပီးေက ဟိဖို႕သိမ့္လားဆိုဘနာ လားၾကည့္ခီခါ မဟိလိုက္ပါယာ။ ယင္းဇူးနန္႕ လူသားတိလုပ္ေဆာင္သင့္ေရ အခ်က္ေခ်တိကို အျပည့္အ၀ မတင္ျပလိုက္ႏိုင္ဘာ။

ယင္းပိုင္ဆိုေဂ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးကား ဇာပိုင္စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးတိ၊ အသိဥာဏ္မ်ိဳးတိကို ရိုက္သြင္းခံနီဂတ္ရလဲ ဆိုေစာ္ကို စိုင္းစားဂတ္ရပါဖို႕ေယ။

(ေနာက္ေလ့ ႀကံဳေဂ တင္ျပပီးဘာေမ။ ေဒနီရာမာ လိုအပ္စြာတိဟိေကေလ့ ပပြင့္လလင္း အႀကံပီးကတ္ပါ)
Free4waddy

lørdag 3. april 2010

၂၀၁၀ ရြီးေကာက္ပဲြနန္႕ ေမ်ာက္လား၊ ပန္းလား

တခါက နတ္ေယာင္ဂါး တေယာက္နန္႕ ရရိုးသသားေခ်တေယာက္ ပန္း၊ ေမ်ာက္လွန္တမ္း ကဇက္ကတ္ေတလတ္။ နတ္ေယာင္ဂါးက ပန္းက်ေဂေလ့ သူစားေရ။ ေမ်ာက္က်ေဂေလ့ သူစားေရ။ တလက္ေလ့ မဟုတ္၊ ႏွစ္လက္ေလ့မဟုတ္ဆိုခါ ရရိုးသသားေခ်က မခံႏိုင္လို႕ မီးေရလတ္။

“အကိုး…အကိုက ေမ်ာက္က်ေဂေလ့ အကိုစားေရ၊ ပန္းက်ေဂေလ့ အကိုစားေရ…အကိုေဂ်းစားနီေရ…အကၽြန္က ဇာခါစားရဖို႕လဲ ယေက” ဆိုပနာမီးေရလတ္။

ေယခါ နတ္ေယာင္ဂါးက ဇာေျပာလိုက္လဲဆိုေဂ “ ေဖ့သာတိေဒါင္ေထာင္ေဂ မင္းစား” လို႕ ေျပာလိုက္ေတလတ္။

ဂုေလ့ လာဖို႕ ၂၀၁၀ ရြီးေကာက္ပဲြခါ ရခို္င္သားတိ ေဖ့သာတိေဒါင္ေထာင္ခါမ စားလီရဖို႕ယာလား မသိယာနန္း……..။
အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ဂတ္ပါစီ
Free4waddy

torsdag 1. april 2010

အာလီနန္႕ အကၽြန္႕ျပႆနာ

အာလီနန္႕ အကၽြန္႕ျပႆနာ
(သို႕မဟုတ္)
စိတ္ခံစားမႈနန္႕ ခဲြထြက္စိုင္းစားျခင္း


လူတိုင္း စိတ္မာစဲြလန္းနီေရ အစဲြအလမ္းတခုစီဟိကတ္ပါေရ။ ယင္းအစဲြအလမ္းစြာေလ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားကတ္ပါေရ။ ခ်စ္စြာ၊ မုန္းစြာ၊ ႀကိဳက္စြာ၊ မႀကိဳက္စြာ အမ်ိဳးမ်ိဳးဟိကတ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္တိစြာေရ အခြင့္အခါသင့္တိုင္း၊ ႀကံဳႀကိဳက္တိုင္း နဂိုဟိနီၿပီးသားဓါတ္ခံက အလုိအေလ်ာက္စိတ္ခံစားမႈကို ျဖစ္ေပၚလာစီတတ္ပါေရ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေလ့ ကိုယ္ႀကိဳက္စြာ၊ ႏွစ္သက္စြာတိြရ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားရေဂ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ခံစားရစီပနာ ကိုယ္မႀကိဳက္စြာ၊ မႏွစ္သက္စြာတိကို တိြရ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားရေဂ အလိုအေလ်ာက္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္မႈတိကို ျဖစ္ေပၚစီတတ္ပါေရ။

အကၽြန္ေလ့လူသားတိထဲက တေယာက္ျဖစ္ေတအတြက္နန္႕ ယင္းအထဲမာပါပါေရ။ အကၽြန္က မိုးထဖက္အလုပ္လားေဂ လမ္းမာေဒၿမဳိ႕ကလႊင့္ေရ ေရဒီယိုလိုင္းကိုနားေထာင္ဘနာ လားက်င့္ဟိပါေရ။ ယင္းေရဒီယိုမာ ေကာ္ဖီေၾကာ္ျငာတခုစီလာဘာေရ။ ယင္းေၾကာ္ျငာမာ “ အာလီ………..အာလီ“ ဆိုဘနာစီ ေအာ္ဘာေရ။ ယေက အစခါ အကၽြန္ကပေဇာင္ပိုင္ စိုင္းစားမိလဲဆိုေက “ဇာေလတခု…မိုးမလင္းသိမ့္..ကုလားနာေမ အာလီ ကိုရာတခု ေအာ္နီကတ္ေတဂါး” ဆိုပနာ စိုင္းစားမိေရ။ ယင္းအသံကို ၾကားေဂစိတ္ထဲမာ အလိုလို စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္နီပါေရ။ ယင္းပိုင္ တရက္မဟုတ္၊ တပါတ္မဟုတ္ အလုပ္လားတိုင္း၊ ယင္းအသံကိုၾကားတိုင္း အကၽြန္ေစာ္ အလိုလိုစိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္နီပါေရ။
ေဒခ်င့္စြာေရ ကုလားကိုိမုန္းေရစိတ္ဓါတ္အရင္းခံနန္႕ မိုးမလင္းသိမ့္ ကုလားနာေမကိုၾကားရေရခါ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရစြာပါ။

ယပိုင္ဆိုေက အကၽြန္က အရာအျခားတဖက္က လွည့္စိုင္းစားပါေရ။ ဇာပိုင္စိုင္းစားလဲဆိုေဂ ေဒခ်င့္ေစာ္ ကုလားနာေမကိုေအာ္နီဂတ္ေစာ္မဟုတ္။ အဂၤလိပ္ပိုင္ Early မိုးထဖက္ေစာေစာမာ လူတိကိုေကာ္ဖီေသာက္ဖို႕ ႏႈိးေဆာ္ေစာ္ရာ ဆိုဘနာေျပာင္းၿပီးေက ခံစားၾကည့္ပါေရ။ ေယခါ အယင္ခံစားနီေရ ကုလားနာေမပိုင္ ခံစားနီစြာထက္ အမ်ားႀကီးသက္သာလားပါေရ။

ယင္းဇူးနန္႕ ေဒမာဟိနီဂတ္ေတ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိကိုေလ့ အေၾကာင္းအရာတခုခု၊ ျပႆနာတခုခုကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳတိြခံစားဂတ္ရေရခါ နဂိုဟိၿပီးသားခံစားခ်က္အတိုင္း ဒါသီက်စိုင္းစားေတြးေခၚေရ ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲနန္႕ ေဒါင့္ေပါင္းစံု၊ ဖက္ေပါင္းစံုက စိုင္းစားေတြးေခၚႏိုင္ေအာင္ အကၽြန္႕ကိုယ္တိြအျဖစ္အပ်က္ေခ်တခုကို မွ်၀ီတင္ျပလိုက္ရေစာ္ရာ ျဖစ္ပါေရ။

သာမန္အျဖစ္အပ်က္ေခ်တခုကေလ့ တခါတရီ ဘ၀တခုလံုးနန္႕သက္ဆိုင္ေရ အေတြးအေခၚေခ်တိကို ရႏိုင္ဖို႕ထင္ဘာေရ။ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိုင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာ ဟိႏိုင္ဂတ္ပါစီ…..။


Free4waddy

tirsdag 23. mars 2010

၂၀၁၀ ရခိုင့္ရိုးရာ သႀကၤန္သံဂ်ပ္

ေလး ေလး....ေလး ေလး....ေမာင္ရို႕...းေမာင္ရို႕....
ေမာင္ရို႕....ေမာင္ရို႕....ေလး ေလး....ေလး ေလး

ႏိုင္ငံေရး.........ႏိုင္ငံေရး..................

ရခိုင္ျပည္ ႏိုင္ငံေရး
အေလး(လီး)ထားလို႕ နားေထာင္စီခ်င္
ကမၻာတခြင္ ႀဟိကိုမတိုး
ခ်င္း(လူမ်ိဳး) ေနာက္ကိုေလ့ ေရာက္နီဗ်ာလ္ေလ.....။

ANC ေဘာလံုးပဲြ
ဟက္တက္ကဲြလို႕.....ခ်အိုးေပၚေရ...
ေဒ ရခိုင္ ဇာေဂ်ာင္ျဂား
လားနီရဖို႕....မသိဗ်ာလ္ေ၀............။

ကမၻာျပတ္က ရခိုင္တိ
ပစမစိ ၀မ္းအူနာေရ...
ေဒပိုင္ရာ..... ႀဟိကိုလား
ဆယ္ပါးေမွာက္ဖို႕ က်ိန္းသီနီေရ.......။

စတိတ္မန္႕တိ တ၀ီ၀ီ
Delete လုပ္လို႕ တခါေလ့ မက်ီ
အေျပာနန္႕အလုပ္ တခါေလ့မညီ

(သံၿပိဳင္) ျဖဳတ္ကတ္ပါ....ထုတ္ကတ္ပါ....သတ္ကတ္ပါ ေလးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး

(သႀကၤန္က်လို႕...ေမာင္ရို႕ေပ်ာ္ေရ.....ေက်းဇူးျပဳလို႕ မဆဲပါေဂ့ေ၀....)၂ ဟိဟိ

(ကၽြန္းသားအျမင္ သံစိုင္ေခ်နန္႕ ဖတ္ၾကည့္ကတ္ပါႏွင္း)

mandag 22. mars 2010

၂၀၁၀ သႀကၤန္စာ

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲဖို႕အတြက္ ဘာသာစကား၊ စာပီတိအေရးႀကီးေရပိုင္ ယင္းလူမ်ိဳး၏ ယိုဥ္ေက်းမႈကေလ့ ကေဂါင္းအေရးႀကီးေရ။ ဂု သႀကၤန္ပါးပါလတ္ယာ..ကမၻာမာ ဇာလူမ်ိဳးနန္႕ေလ့ မတူေရ ရခိုင့္ရိုးရာသႀကၤန္ယိုဥ္ေက်းမႈကို ရခိုင္တိထိမ္းသိမ္းကတ္ရဖို႕ အခ်ိန္ကိုေရာက္ပါလတ္ယာ။

ရခုိင့္ရိုးရာယိုဥ္ေက်းမႈ သႀကၤန္ကို ရခိုင္တိမထိမ္းသိမ္းေက ဇာလူမ်ိဳးကေလ့ လာလို႕ထိမ္းသိမ္းပီးလီဖို႕ မဟုတ္။

ဂနိ ရခိုင္တျပည္လံုးမာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ (တရားသည္ျဖစ္စီ၊ မတရားသည္ျဖစ္စီ) ၀င္ေရာက္နီရာယူလာေရ ေအာက္ခ်ီးသႀကၤန္ယိုဥ္ေက်းမႈကို အမ်ိဳးသာေရးစိတ္ဓါတ္ိနန္႕ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ကတ္ရဖို႕တာ၀န္ေစာ္ ရခိုင္သားတိုင္းအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တရပ္ျဖစ္လာေရ။

လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းတခုကို ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္လုပ္လို႕ရေကေလ့ ရိုးရာယိုဥ္ေက်းမႈ အစိုင္အလာဆိုေစာ္တိကို ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္လုပ္လို႕မရ ထင္ေရ။
ဥပမာ နံသာသြီးပဲြကို ေခတ္မီီေအာင္ဆိုဘနာ ရြာလယ္ေဂါင္မာ အမႈန္႕ႀကိတ္စက္တလံုးခ်လို႕ ႀကိတ္ပစ္ေစာ္ေရ နံသာရည္ျဖစ္ခ်င္ေဂ ျဖစ္လာလိမ့္ေမ။ ရခိုင့္ရိုးရာ နံသာသြီးပဲြေတာ့ ျဖစ္လာဖို႕မဟုတ္။

ဘုရားရီခ်ိဳးေစာ္ကိုေလ့ လူတိခ်ိဳးေစာ္ၾကာေရဆိုဘနာ မီးသတ္ကားက္ပိုက္နန္႕ လာခ်ိဳးလို႕ ရလီဖို႕မဟုတ္…..
ယင္းပိုင္ယာ…ရခိုင့္ရိုးရာသႀကၤန္ယိုဥ္ေက်းမႈ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေတ မ႑ပ္ထဲမာေလာင္းတိနန္႕၊ အပ်ိဳေသွ် လပ်ိဳေသွ်တိ တေယာက္နန္႕တေယာက္ ရီဖလားကိုင္ဘနာ အျပန္အလွန္ေလာင္းကတ္ေစာ္တိေရ ရခိုင့္ရိုးရာသႀကၤန္ယိုဥ္ေက်းမႈ အစစ္အမွန္တိျဖစ္ေတ။ ယင္းနီရာမာ ဂနိေခတ္မွီေရလို႕ ေျပာရဖို႕လား???? ေအာက္ခ်ီးယိုဥ္ေက်းမႈလို႕ ေျပာရဖုိ႕လား(ေသခ်ာေရ) ျပြတ္နန္႕ရီေလာင္းနီဂတ္ေစာ္တိျမင္ေရခါ အသဲႏွလံုးကို အပ္နန္႕ထိုးပိုင္ ခံစားရေရ။

ယင္းဇူးနန္႕…….
အကၽြန္ရခိုင္ျပည္က ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတိကို မွာခ်င္ဘာေရ….။
(၁) ရခိုင့္ရိုးရာယိုင္ဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးဘနာ ေအာက္ခ်ီးယိုဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးဖို႕ႀကိဳးစားနီေရ မ႑ပ္တိကို လံုး၀(လံုး၀) မလားဂတ္ေက့။ (အမိအဖတိေလ့ ကိုယ့္သားသမီးတိကို ယင္းမ႑ပ္တိမာ ၀င္ပါခြင့္မျပဳသင့္ေရပိုင္ လူငယ္လူရြယ္တိကေလ့ ကိုယ့္ရိုးရာယိုဥ္ေက်းမႈကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဖာ္ထုတ္ပီးဂတ္ရဖို႕ တာ၀န္ဟိေရ)။

(၂) တ၀မ္းတခါး ေကာင္းစားဖို႕အတြက္ ေအာက္ခ်ီးယိုဥ္ေက်းမႈကို ရခိုင္ျပည္မွာ ျပန္႕ပြါးေအာင္လုပ္နီဂတ္ေတ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ ကုမၸဏီတိ၊ လူပုဂၢိဳလ္တိကို တတ္ႏိုင္ေရနည္းနန္႕ ဆန္႕က်င္ဂတ္။

လိုအပ္ေစာ္တိဟိေက ထပ္ျဖည့္ပီးကတ္ပါ…….

Free4waddy

onsdag 10. februar 2010

ခ်စ္သူ.... သာဓု ေခၚႏိုင္ဇီ...

အၿပံဳးနန္႕ ကမ္းခေရ လက္ကို
အရံွဴးဆု ပီးအပ္ေတေျပာဖို႕
ကို႕မာ အားမဟိပါ ခ်စ္သူ….။

မင္းမဟိေရ ၿမိဳ႕ျပညဥ္႕အလွတိက
ကို႕ဘ၀ကို ေတာက္ပႏိုင္ဖို႕ မထင္
ရင္ကဲြခံဗ်ာလ္ ေတာျပန္ထြက္လိုက္ေမ
ရေသ့ ဘ၀နန္႕ေတာ့ မဟုတ္ပါ ခ်စ္သူ….။

ကြဲအက္ စုတ္ျပတ္လီဖို႕
ႏွလံုးသြီးတစက္
မင္းရင္ကို မေဖာက္ထြက္ႏိုင္ခေကေလ့
အဖျပည္အတြက္ ပီးဆပ္လိုက္ေမ
ခ်စ္သူ သာဓု ေခၚႏိုင္ဇီ….။
Free4waddy

mandag 18. januar 2010

၂၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားနန္႕ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဓါတ္ပံုတိ

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံ ကိုယ္စလွယ္တိ အမွတ္တရ


၂၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အဖရခိုင့္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ က်ဆံုးနိန္႕အခမ္းအနား (ေနာ္ေ၀း)