søndag 10. juli 2011

ၾကက္နန္႕ ဘဲ

အဖေသ။ မီးေခ်.......ဘာဘာၿမိဳ႕ထဲလားဖို႕ေဒ...ဘဲေခ်တိကို ၾကည့္ဖို႕လိုက္ဖို႕လား။

သမီးေသ။ မီးေခ်က ဘဲေခ်တိကိုၾကည့္ေက ဘာဘာက ၾကက္ေခ်တိကို ၾကည့္ဖို႕မလား။

္္free4waddy

ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္း လြတ္လပ္ရီးနိန္႕အတြက္ အမွတ္တရ

ဗမာျပည္မာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကနီၿပီးေက ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆိုဘနာေပၚလာစြာ ရက္ေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္စေခ်ျဖစ္ပါလတ္ယာ။ ရြီးေကာက္ပဲြကာလမာ ဗမာအမ်ားစုနီေရေဒသတိကလဲြေက တျခားလူမ်ိဳးတိနီကတ္ေတနီရာတိမာ သူ႕ရို႕လူမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳေရပါတီတိ အမ်ားစုအႏိုင္ရလားခကတ္ေတ။ ေဒခ်င့္က ဗမာလူမ်ိဳးတိကို တျခားတိုင္းရင္းသားတိက ဇာေလာက္ထိယံုၾကည္မႈဟိလဲဆိုစြာကို ျပလိုက္စြာျဖစ္ေတ။ ရွင္းရွင္းေျပာရေက ယင္းသူရို႕လက္ေအာက္မာျဖစ္ႏိုင္ေက တစိေလ့မနီလို႕ ေျပာလိုက္ကတ္စြာျဖစ္ေတ။ရြီးေကာက္ပဲြကာလနန္႕ ရြီးေကာက္ပဲြၿပီးေရေနာက္ပိုင္းမာ အႏိုင္ရေရတျခားလူမ်ိဳးတိပါတီတိက သူရို႕လူမ်ိဳးစာပီတိကိုေဖာ္ထုတ္ဖို႕ေျပာလာကတ္ေတ။ ယင္းအသံတိထြက္လာစြာနန္႕ ဗမာတိစြာ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ပါလတ္ကတ္ေတ။ ေဒနီရာမာ လက္ဟိအစိုးရဆိုေရလူတိကိုထားဖိ။ ျပည္ပမာအၿခီစိုက္ေတ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရးဆိုဘနာ လွ်ာမာအရိုးမဟိတိုင္းေအာ္နီဂတ္ေတ ေအာက္ခ်ီးတိက “ ဗမာျပည္ကေက်ာင္းတိမာ ဘာသာရပ္တိမ်ားနီယာ….အရာေလ့ တို္င္းရင္းသားဘာသာတိကို ထပ္သင္ရဖို႕ဆိုေဂ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိအတြက္ အမ်ားႀကီးအခက္အခဲ ဟိလာဖို႕” ဆိုဘနာ ဂေယာင္ဂတန္းနန္႕ ငန္းလိုက္ေတလူတိပိုင္ ထေအာ္ဂတ္ေတ။ အမွန္က ေဒကိစၥစြာ ယင္းသူရို႕နန္႕တခုေလ့မဆိုင္။ ယင္းသူရို႕ သင္စရာေလ့မလို။ ကိုယ့္ျပည္တိမာ ကိုယ့္စာကိုသင္ဖို႕ေျပာနီဂတ္စြာရာျဖစ္ေတ။ယင္းအသံတိစေကထြက္လာစြာနန္႕ လက္ဟိအစိုးရကေလ့ ၀န္ႀကီးဌာနတိကို ျပန္ပ်င္ပလိုက္ေတ။ အဓိကအေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေတ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနတိကို ျပန္ဖ်က္ပလိုက္ေတ။ ေဒလုပ္ရပ္စြာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုးပစကို ပိတ္ပလိုက္စြာနန္႕တူေရ၊ ဦးေႏွာက္တိကို ထုတ္စားပလိုက္စြာနန္႕တူေရ။ ယင္းထက္စကားကို ကႀကီးက်က်ယ္ေျပာရေဂ မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒကို ဥပေဒနန္႕ အတိအက်သြတ္သြင္းပလိုက္စြာျဖစ္ေတ။တျခားကဗာက ယိုဥ္ေက်းေရ၊ လူ႕အသိစိ္တ္ဓါတ္ အျပည့္အ၀ဟိေရတိုင္းျပည္တိမာ သူရို႕နန္႕ အသြီးအေရာင္ေလ့မတူ၊ ဘာသာအယူ၀ါဒေလ့မတူေရ အဘုေခ်တေယာက္ပင္ျဖစ္လီပက္စီ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တိနန္႕ စာသင္ေက်ာင္းတိက သူ႕မိခင္ဘာသာစကားနန္႕ စာပီမေပ်ာက္လားရေအာင္ စီစိုဥ္ပီးေရ၊ ဆရာတိကို ငွားဘနာသင္ပီးေရ။

ယပိုင္ဆိုေဂ အေျဖကယွင္းနီယာ။ ကိုယ္ရို႕စာပီကိုသင္ခ်င္ေရ၊ ကိုယ္ရို႕စကားကို လလြတ္လလပ္ေျပာဆိုခ်င္ေရဆိုေဂ အကၽြန္ရို႕အတြက္ တျခားရြီးခ်ယ္စရာလမ္းမဟိ။ ေဒသူရို႕လက္ေအာက္မာနီရသမွ်ကာလပတ္လံုး ယင္းစိတ္ကူးအိမ္မက္တိကို တခါေလ့အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႕ရလီဖို႕မဟုတ္ဆိုစြာကို တင္ျပယင္းနန္႕ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါေမ….။အားလံုးကို ခင္မင္စြာနန္႕ -

Free4waddy