torsdag 25. august 2011

ငါ့အျမင္ အပိုင္း(ႏွစ္)

အကၽြန္ရို႕ၿမိဳ႕မာ အကၽြန္ရို႕နီေရအပိုင္း(ရပ္ကြက္)စြာ တျခားအပိုင္းတိနန္႕စာေဂ အဆင္းရဲဆံုးရပ္ကြက္လို႕ေျပာလို႕ရေရ။ လက္လုပ္လက္စားတိမ်ားၿပီးေက ၀န္ထမ္းမိသားစုတိ အနည္းအက်ဥ္းရာဟိေရ။ ၿမိဳ႕အတိုင္းအတာနန္႕ သဌီးလို႕သတ္မွတ္ခံရေရအိမ္ တအိမ္ေလ့မဟိ။ ေဖ့သွ်ာမဟိေကေလ့ အကၽြန္ရို႕အပိုင္းမာ တျခားေဖ့သွ်ာဟိေရဆိုေရအပိုင္းတိထက္ အားသာေရအခ်က္တိဟိေရ။ ယင္းခ်င့္က ဇာတိလဲဆိုေဂ အကၽြန္ရို႕အပိုင္းကလူတိစြာ ယင္းအပိုင္းမာ အၾကာႀကီးအတူတူနီလာဂတ္ေတ ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးတိပိုင္ တေယာက္နန္႕တေယာက္ စစည္းလလံုးပိုဟိေရ။ ဇာေၾကာင့္ေဒပိုင္ေျပာႏိုင္လဲဆိုေဂ တျခားရပ္ကြက္တိမာေလာက္ တျခားရြာတိ၊ ၿမိဳ႕တိက ေျပာင္းလာေရလူတိ မဟိလို႕။ တရပ္ကြက္လံုးမာ အမ်ားစုစြာ မိသားစုအႀကီးသန္တခုနန္႕ တူနီေရ။

အကၽြန္ရို႕ၿမိဳ႕မာ ယင္းအခ်ိန္က မိုးရာသီ ရပ္ကြက္လိုက္ ေဘာလံုးပဲြႏွစ္တိုင္းခ်ေရ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တႏွစ္ကို လူႀကီး၊ လူငယ္ (Senior, Junior) ပဲြစီ ခ်စြာမ်ားေရ။ ေဘာလံုးပဲြက်ဖို႕လာတိုင္း အဓိက တိြရေရျပႆနာက ရံပံုေငြကိစၥျဖစ္ေတ။ အပိုင္းဆင္းရဲလို႕ ရံပံုေငြဆိုစြာ တျပားေလ့မဟိ။ ေဘာလံုးသမတိအတြက္ ၀တ္စံု၀ယ္ဖို႕ေဖ့သွ်ာ တခါေလ့မဟိ။ ယေကေလ့ ယင္းပိုင္အခက္အခဲဟိလို႕ဆိုဘနာ ၿပိဳင္ပဲြမ၀င္ဘဲတခါေလ့မနီခ။ ေဖ့သွ်ာမဟိေဂ ေဂါင္းေဆာင္လုပ္ကတ္ေတလူတိဘားက နာရီဟိလူနာရီ၊ ပတီးဟိလူပတီး၊ လက္စြပ္ဟိလူလက္စြပ္တိကို ခၽြတ္ဘနာ ေပါင္ကတ္ေတ။ ရေရေဖ့သွ်ာနန္႕ ၀တ္စံု၀ယ္ဘနာ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကတ္ေတ။ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္တိုင္းေလ့ အကၽြန္ရို႕ရပ္ကြက္စြာ ႏွစ္တိုင္း ဒိုင္းရေရ။ အကၽြန္မွတ္မိသေလာက္ (၅)ႏွစ္ ေက်ာက္စြာမာ လူႀကီး၊ လူငယ္ စုစုေပါင္း (၈) ဒိုင္းရေရ။ ေနာက္ဆုိေဂ တျခားအပိုင္းတိကလာဘနာ သူရို႕အပိုင္းနန္႕ ဒရ၀မ္(သေရ)ေခ်ေလာက္ ေက်ာက္ပီးပါ ဆိုဘနာ ေတာင္းပန္ယင္းနန္႕ ေဖ့သွ်ာလာပီးဂတ္စြာထိ ျဖစ္လာေရ။

ေဒအေၾကာင္းအရာကို ရရိုးေခ်ၾကည့္ေက ရရိုးေခ်နန္႕ၿပီးလားလီဖို႕။ ေဘာလံုးေက်ာက္ေတ၊ ႏိုင္ေရ၊ ဒိုင္းရေရ။ ယွယွင္းေေခ်ယာ။ ယေကေလ့ ယင္းပိုင္ႏိုင္လာဖို႕အတြက္ ေနာက္မာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားတိ အမ်ားႀကီးဟိေရ။ ပဌမအပိုဒ္မာေျပာခစြာေလ့ တခ်က္အပါအ၀င္ျဖစ္ေတပိုင္ ေနာက္အေျခခံအေၾကာင္းတရားတိကို ရသေလာက္ေျပာရေဂ…အကၽြန္ရို႕အပိုင္းစြာ တျခားအပိုင္းတိထက္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအား ပိုေကာင္းေရ။ ေဂါင္းေဆာင္လုပ္ေတလူတိက မမွန္ကကန္နန္႕ အနစ္နာခံဦးေဆာင္ဘနာ ေနာက္ကလိုက္ေတလူတိကေလ့ ေဂါင္းေဆာင္တိေနာက္က တစိတ္တည္း၊ တ၀မ္းတည္းလိုက္ခဂတ္စြာကို တိြရေရ။ ယင္း ေဘာလံုးသမားစရင္းထဲမာ မပါေရလူတိကေလ့ က်ေရတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ဂတ္ေတ။ အကၽြန္ဆိုေက ယင္းအခ်ိန္က အပိုင္းကေဘာလံုးအသင္းမာ ေဘာလံုးေကာက္အဆင့္မာေတာင္မဟိသိမ့္။ ယေကေလ့ ကိုယ့္အပိုင္းကို ႏိုင္ဇီခ်င္ေရစိတ္ဓါတ္နန္႕ ေဘာလံုးသမတိကို နင္းပီးရဖို႕လား၊ ဖ်စ္ပီးရဖို႕လား၊ ေနာက္ အသင္းရံပံုေငြရဖို႕အတြက္ ဗီဒီယိုတိငွားဘနာျပဂတ္စြာရို႕၊ သမ၀ါယမေခတ္ျဖစ္လို႕ ကုန္ပေဒသာဆိုင္တိမာ အားကစားရံပံုေငြအတြက္ဆိုဘနာ နီးစပ္ရာလူႀကီးတိဘားက ေထာက္ခံစာေတာင္းလို႕ရေရ။ (ယင္းေထာက္ခံစာနန္႕ ကုန္ပေဒသာဆိုင္က ပစၥည္းထုတ္ဘနာ အျပင္မာေရာင္းေဂ အျမတ္ရေရအလုပ္)။ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္မာစာရြီးေက လက္ရြီးလွလို႕ ယင္းအလုပ္တိကိုစီ လုပ္ရေရ။ ယွယွင္းေျပာရေဂ ကိုယ့္အသင္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ဆိုေဂ ခိုင္းခ်င္စြာခိုင္း၊ ခိုင္းစြာကိုလုပ္ေတ။

တျခားလူတိေလ့ ယင္းပိုင္ယာ။ တခ်ိဳ႕အသက္ႀကီးေရလူႀကီးတိ ေပ်ာ္ေလ့ေပ်ာ္တတ္ေတ လူႀကီးတိက ဇာလုပ္ကတ္ေလ့ဆိုေဂ ေဘာလံုးအသင္း ဒိုင္းရလာလို႕ အလံကိုင္ဘနာရပ္ကြက္ထဲကို ၀င္လာစြာနန္႕ အ၀ကနီဘနာ ေဘာလံုးသမားတိကို ပန္းကံုးတိစြပ္ကတ္ေတ။ ဒိုင္းရလို႕ ဆုခံဖို႕လားေရ တတ္ႏိုင္ေရအိမ္တိက ဘာလီတိ လိေမၼာ္ရည္တိ တိုက္ကတ္ေတ။ ကေဂါင္းေပ်ာ္ဖို႕ေကာင္းခေရ အခ်ိန္တိကို မ်က္စိထဲမာ ျပန္ျမင္မိေရ။

ေဒပိုင္ေအာင္ျမင္မႈရခစြာတိမာ အားလံုးကိုၿခံဳၾကည့္ေဂ..အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို တိြဂတ္ရဖို႕၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကတဆင့္ ကိုယ္ရို႕စြာကိုယ္ရို႕ ယံုၾကည္မႈ(Confidence) ဟိနီဂတ္စြာကို ျမင္ဂတ္ရဖို႕ (နာရီတိ၊ ပတီးတိ၊ လက္စြပ္တိကို ခၽြတ္ေပါင္ဘနာ ေဘာလံုးေက်ာက္အက်ီီ၀ယ္ကတ္စြာေရ ငရို႕ဒိုင္းရဖို႕ေသခ်ာေရ ဆိုေရ ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေတ)။ လူႀကီး၊ လူငယ္တိအားလံုး၊ တရပ္ကြက္လံုးကလူတိ အားပီးေထာက္ခံစြာတိကို ျမင္ကတ္ဖို႕။ ေဒခ်င့္တိစြာေရ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႕အတြက္ မဟိမျဖစ္လိုအပ္ေတစြာတိျဖစ္ေတ။

အထက္က အကၽြန္တင္ျပထားစြာေရ ေဘာလံုးပဲြေခ်တခုအေၾကာင္းနန္႕ ရပ္ကြက္ေခ်အေၾကာင္းတခုေလာက္ရာျဖစ္ေတ။ ေယေကေလ့ ဇာအလုပ္မာဘင္ျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ဖို႕နည္းလမ္းတိစြာ အေျခခံအားျဖင့္တူနီတတ္ေတ။ အင္အားႀကီးစြာ၊ အင္အားငယ္စြာ၊ ေဖ့သွ်ာဟိစြာ၊ ေဖ့သွ်ာမဟိစြာ သာမညရာျဖစ္ၿပီးေက စည္းလံုးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ အားပီးေထာက္ခံမႈ (အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ) တိရာ အဓိက က်ေရ။

ဂနိ ရခိုင္ျပည္ေလ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမာ ဒုတိယအဆင္းရဲဆံုးျဖစ္နီေရ။ ယေကေလ့ အကၽြန္ရို႕မာ တျခားလူတိထက္ အားသာခ်က္တိ အမ်ားႀကီးဟိနီေရ။ အပါးဆံုး ဥပမာ တခုျပရေဂ ၂၀၁၀ ရြီးေကာက္ပဲြကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ကတ္။ ယင္းပိုင္ တျခားအားသာခ်က္တိကို ၾဟာဂတ္ပါ။ စိတ္မပ်က္ကတ္ေက့၊ အားမငယ္ကတ္ေက့။ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္တိကို သမာသမတ္က်က် အျပန္အလွန္စိုင္းစားဘနာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ေရနိန္႕၊ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရနိန္႕ ငရို႕ “ဒိုင္း” ရကို ရရဖို႕။ဆက္ရြီးပါေမ…

Free4waddy

søndag 21. august 2011

ငါ့အျမင္

ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္။

ဂနိ ဗမာျပည္မာျဖစ္နီဂတ္ေတ စစ္ပဲြတိကို ဗမာအပါအ၀င္ တျခားတိုင္းရင္းသားတိနန္႕ ႏိုင္ငံတကာက ျပည္တြင္းစစ္ဆိုဘနာ ကင္းပြန္းတပ္ေျပာဆိုနီဂတ္ေတ။ ရခိုင္ရို႕တိအနီနန္႕ ေတာ္လွန္ေရးကို ယွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရေက ရခိုင္ရို႕အနီနန္႕ မတရားက်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခံလိုက္ရလို႕ ဆံုးယွံဴးလားေရအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပန္လည္ရယူဖို႕တိုက္ခိုက္နီဂတ္စြာျဖစ္ေတအတြက္ ရခိုင္ရို႕တိအတြက္ ေဒခ်င့္စြာျပည္တြင္းစစ္မဟုတ္။ ျပည္ပက မတရားသျဖင့္က်ဴးေက်ာ္လာေရစစ္ကို ျပန္လို႕ေတာ္လွန္နီဂတ္စြာျဖစ္ေတအတြက္နန္႕ “ျပည္ပ မတရားက်ဴးေက်ာ္စစ္” ရာျဖစ္ေတ။

ရန္သူနယ္ခ်ဲ႕ေကာင္တိကိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရနည္းလမ္း....

မတရားသျဖင့္က်ဴးေက်ာ္အႏိုင္က်င့္နီဂတ္ေတအေကာင္တိကို ျပန္လို႕ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးနန္႕ အလိုအပ္ဆံုးက ျပည္သူတိစည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖစ္ေတ။ ေဒအခ်က္ကို အားလံုးရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိကေလ့ လက္ခံထားဂတ္ေတ။ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပန္းတိုင္ဆိုစြာတခုရာဟိသင့္ေကေလ့ အကၽြန္ရို႕လူမ်ိဳးတိၾကားထဲမာ ၀ိ၀ါဒကဲြနီဂတ္စြာတိ ဟိနီသိမ့္ေရ။ ကိုယ္ရို႕ ဇာလိုခ်င္လဲဆိုစြာ မသဲကဲြျဖစ္နီသိမ့္ေရလို႕ သံုးသပ္လို႕ရေရ။

ဇာျဖစ္လို႕ ေဒပိုင္သံုးသပ္လဲဆိုေဂ တခ်ိဳ႕က ဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္နီၿပီးေက တခ်ိဳ႕က လြတ္လပ္ေရး ဆိုဘနာ အပိုင္း(၂)ပိုင္း ကဲြနီလို႕ျဖစ္ေတ။ ေဒ အၿခီခံကဲြျပားေရအျမင္ တထပ္တည္းက်ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္သရြိ ႀဟိကိုဆက္လို႕လားဖို႕ဆိုစြာ မလြယ္။ ကိုယ္ရို႕ ဇာကိုလိုခ်င္ေရလဲဆိုစြာကို ကိုယ္ရို႕စြာကိုယ္ရို႕ေတာင္ ျပတ္ျပတ္သားသားမစိုင္းစား၊ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဂတ္ေက လက္တိြမာျဖစ္လာဖို႕ဆိုစြာ ကေဂါင္းအခက္အခဲဟိေရ။ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ ၉၆ ပါးေရာဂါနန္႕ မခ်ိျဖစ္နီေရလူတေယာက္ကို ၿခီနန္႕လက္ကို ကိုင္ဘနာတေယာက္တဖက္ ဆဲြနီဂတ္ေက ေနာက္ဆံုးမာ ယင္းလူနာသီက်လားစြာရာ အဖတ္တင္ဖို႕။ ယင္းဇူးနန္႕ ငရို႕ဇာလမ္းကိုလားဂတ္ဖို႕လဲဆိုစြာကို ပပီပျပင္ရြီးဂတ္ရဖို႕ အခ်ိန္က်နီယာ။

ညီညြတ္ေရးကို ဇာပိုင္တည္ေဆာက္ဖို႕လဲ -

လူမႈ႕ေရးအဖဲြ႕အစည္းပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာသာေရးအဖဲြ႕အစည္းဘင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီအဖဲြ႕အစည္းဘင္ျဖစ္ျဖစ္ လူတိကိုအၿခီခံဘနာဖဲြ႕ထားဂတ္စြာျဖစ္ေတ။ ယင္းလူတိစြာ ျပည္သူျပည္သားတိျဖစ္ေတ။ ငရို႕တိျဖစ္ေတ။ ျပည္သူျပည္သားတိ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္စြာ မဟိဘဲနန္႕ ယင္းအဖဲြ႕အစည္းတိ၊ ပါတီတိဆိုစြာ ရပ္တည္လို႕မရ။ ရေရဆိုေဂေလ့ နာေမခံသက္သက္ေလာက္ရာဟိဖို႕။

အကၽြန္အထက္က အပိုဒ္ေခ်ကို ဇာေၾကာင့္ေျပာရလဲဆိုေဂ အကၽြန္ရို႕တိအားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တနီခဂတ္ေတ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ ဆိုေရအေၾကာင္းကို ေျပာခ်င္လို႕။ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ဖို႕အတြက္ ပါတီတိကိုတေပါင္းတစည္းတည္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဂတ္ေတ။ ယေကေလ့ ထင္ေရပိုင္ျဖစ္မလာ။ ဇာေၾကာင့္လဲလို႕ ျပန္သံုးသပ္ရသေလာက္ေျပာရေဂ
(၁) အတၱတိေၾကာင့္။
(၂) ျပည္သူျပည္သားတိ ရင္ထဲကလာေရ စစ္မွန္ေရစည္းလံုးမႈမဟုတ္လို႕၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို အၿခီမခံခလို႕၊ (NGOs တိအလိုက် လမစိဘဲနန္႕ မြီးလာေရ ေပါင္းစည္းေရးျဖစ္လို႕)။ ေပါင္းစည္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးဆိုစြာ နာေမသက္သက္ေလာက္ရာဟိခေရ။ တခုေလ့ အလုပ္ျဖစ္မလာ။ ေဒပိုင္ျဖစ္ပ်က္ခစြာတိကို “ၿပီးလားခစြာ ၿပီးပါလီဖိ….”ဆုိဘနာ ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္သျခင္းပိုင္ ေအာ္ပစ္လို႕မရ။ ေဒခ်င့္တိက သခၤန္းစာကိုယူဘနာ အရံႈးထဲက အျမတ္ကို ရေအာင္လုပ္တတ္ဖို႕လိုေရ။

အကၽြန္ရို႕အားလံုးပါတီတိ၊ တပ္မေတာ္တိအားလံုး တစုတစည္းတည္းနန္႕ ရန္သူကို ေတာ္လွန္ဖို႕ဆိုဘနာေမွ်ာ္လင့္နီခဂတ္စြာ ဆယ္စုႏွစ္တိေက်ာ္ပါလတ္ယာ။ ဂုထိျဖစ္မလာသိမ့္။ နည္းလမ္းေဟာင္းတိနန္႕ မေအာင္ျမင္ခေဂ နည္းလမ္းသစ္တိကို အားလံုး၀ိုင္းရွာကတ္ရဖုိ႕။ မျဖစ္ေက ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕နည္းကိုၾဟာႀကံဂတ္ရဖို႕။ မျဖစ္ႏိုင္ေရနည္းလမ္းတိ၊ ျဂာအိုက်နီေရအေတြးအေခၚတိနန္႕ ထပ္ကာတလဲလဲ အခ်ိန္ကုန္ခံဘနာ လုပ္နီဖို႕အစား အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးနည္းလမ္းတိကို ၾဟာႀကံဂတ္ရဖို႕စြာ အကၽြန္ရို႕လူငယ္ေခ်တိ တာ၀န္ျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕မဟုတ္ထင္ဘနာ မလုပ္ဘဲထိုင္နီဖို႕တပ္စား ထဘနာလုပ္ၾကည့္လိုက္စြာက ပိုအက်ိဳးဟိေရ။ ေနာက္ဆံုး ထင္ထားေရပိုင္ ျဖစ္မလာခဆိုေဂေတာင္ အနည္းဆံုး ဇာျဖစ္လို႕ မျဖစ္ခလဲဆိုစြာေခ်တခုကို အတိြအႀကံဳတခုရလိုက္ဖို႕။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္း ရခို္င္အဖဲြ႕အစည္းတိမာ အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္သင့္ေရ။

ျပည္သူတိ ေအာက္ၿခီမာ အယင္စုစည္းေအာင္လုပ္ကတ္ရဖို႕။ ယင္းပိုင္စုစည္းေရနီရာမာ အယင္ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တူေရ အဖဲြ႕ေခ်တိအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းလာေအာင္လုပ္ကတ္ရဖို႕။ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မတူဘဲ ခ်က္ခ်င္းျဗဳန္းစားႀကီး လိုင္းပူးမိေက ေရွာ့(ခ္)ျဖစ္တတ္ေတ။ လက္ဟိ ရခိုင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမာ အၾကမ္းဖ်င္း (၂)မ်ိဳးခဲြလို႕ရေရလို႕ျမင္ေရ။ ပဌမ တခုက ေတာ္လွန္ေရးကို စိတ္အားသန္ေရလူတိနန္႕ ေနာက္တဖဲြ႕က လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရးတိကို အားသန္ေရအဖဲြ႕(၂) ဖဲြ႕ တိြရေရ။ ေဒ လိုင္းႀကီး (၂)လိုင္းရာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ႕တိနန္႕ ဟန္ခ်က္ညီညီခ်ီတက္ႏိုင္ေဂ အကၽြန္ရို႕လိုခ်င္ငတ္မြတ္နီေရအေျဖရဖို႕ က်က်ဴးလလြန္ ႏွစ္(၅၀)ယာ။

ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးပါတီတိ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိစြာ အပင္တပင္၏ ပင္စည္၊ အကိုင္းအခက္၊ အရြက္၊ အသီး၊ အပြင့္တိနန္႕တူၿပီးေက အကၽြန္ရို႕ျပည္သူတိစြာ ယင္းအပင္၏ အျမစ္တိနန္႕တူေရ။ အျမစ္တိ မခိုင္ဘဲနန္႕ ယင္းအပင္ ဇာေလာက္သန္သန္၊ ဇာေလာက္လွလွ မခိုင္ၿမဲႏိုင္။ လီတခ်က္ေခ်တိုက္စြာနန္႕ ဘုန္းခနဲလဲလားလီဖို႕စြာ ေသခ်ာေရ။ ယင္းအတြက္နန္႕ အျမစ္နန္႕တူေရ အကၽြန္ရို႕အားလံုး ခို္င္မာနီဖို႕လိုအပ္ေတ။ ရခိုင္မသားတိုင္းမာ တာ၀န္ဟိေရ။ ပစကေလ့ ေျပာနီဂတ္ေတပိုင္ လက္ကေလ့လက္တိြလုပ္ဖို႕လိုအပ္ပါလတ္ေတ။ ေဒနိအခ်ိန္ခါ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိုင္း ကိုယ္အားသန္ေရလိုင္း တလိုင္းလိုင္းမာ အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္နီသင့္ေရ။

လူတေယာက္ကို မေၾကနပ္လို႕ ယင္းအဖဲြ႕မာ ငါမလုပ္ဆိုေရ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးတိကို အျမစ္ကပင္ တူးပလိုက္ကတ္ရဖို႕ယာ။ ေမွ်ာ့တိကို ခ်ရီျပန္ပိုင္ ျပန္ပလိုက္ဖိ။ ယင္းလူကို မေၾကနပ္လို႕ ငါမလုပ္ဆိုစြာေရ ဇာနန္႕လားတူလဲဆိုေဂ ယင္းသူကို မင္းလုပ္ခ်င္စြာလုပ္လီဖိဆိုဘနာ လုပ္ခြင့္ပီးလိုက္စြာနန္႕ တူေရ။ အရံႈးပီး လက္ေျမွာက္လိုက္စြာနန္႕တူေရ။ အမွန္အကန္ နားလည္ထားရဖို႕စြာက ေဒခ်င့္စြာ ယင္းလူကုမၸဏီမဟုတ္၊ အမ်ိဳးသားေရးအခန္းက႑ျဖစ္ေတဆိုစြာကို နားလည္ထားဖို႕လိုေရ။ ျဖစ္သင့္စြာက ယင္းလူမွားစြာတိလုပ္နီေဂ ေစတနာမွန္မွန္၊ အခ်က္အလက္ခခိုင္မမာနန္႕ ေထာက္္ျပရဖို႕၊ အဖဲြ႕၀င္အမ်ားစုသေဖာမတူေဂ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ျပန္လို႕ရြီးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ဟိရဖို႕။ မဲပီးပိုင္ခြင့္ဟိဖို႕အတြက္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ယင္းအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္နီဖို႕လိုေရ။ ကိုယ့္မဲတျပားက လီထက္မာ အြင္လိုင္းထက္မာ ပစသရမ္းနီစြာထက္ အဆေပါင္းမရီြတြက္ႏိုင္ေအာင္ ထိေရာက္ေတ။ လက္တိြေလ့ က်ေရ။
မူ၀ါဒ၊ လမ္းစိုင္တိနန္႕ လူပုဂၢိဳလ္ကို ခခဲြချခားျမင္တတ္ဖို႕လိုေရ။ ရခိုင္လူငယ္တိုင္း ရခိုင္အဖဲြ႕အစည္းတိမာ အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္နီသင့္ေရ။ ကမၻာအရပ္ရပ္မာ ဟိနီေရ ရခိုင္အဖဲြ႕အစည္းတိ တေပါင္းတည္း၊ အရိပ္တခုတည္းေအာက္မာ ေရာက္လာေရနိမာ ငရို႕တိအားနန္႕ ရန္သူကိုမ်က္ျဖဴဆိုက္စီရဖို႕။

အထက္မာေျပာခေရ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး အစဟိေရအသင္းအဖဲြ႕တိအားလံုး အယင္တေပါင္းတစည္းတိျဖစ္ေအာင္ အယင္လုပ္ကတ္ရဖို႕။ ေဒပိုင္ အဖဲြ႕အစည္းေခ်တိမာ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္တိက ပါတီအဖဲြ႕အစည္းတိေလာက္ ကႀကီးမမားမဟိေရအတြက္ ေပါင္းစည္းရစြာပိုလြယ္ဖို႕ထင္ေရ။ ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားတိနန္႕ဖဲြ႕စည္းထားေရ အဖဲြ႕အစည္းေခ်တိေပါင္းစည္းမိစြာနန္႕ အကၽြန္ရို႕ ဇာလမ္းကိုလားခ်င္လဲ။ လားခ်င္ေရလမ္းကို အကၽြန္ရို႕ေျပာဖို႕။ အျမင္တူေရပါတီတိ လိုက္လာလိမ့္ေမ။ အျမင္မတူေရ ပါတီတိ က်န္ခလိမ့္ေမ။ က်န္ခေရပါတီတိစြာေလ့ ျပည္သူေနာက္ခံအင္အားမဟိယာျဖစ္လို႕ ေတာင္းဆိုး၊ ပလံုးဆိုးတိပိုင္ လီမာရြင့္လို႕ ေပ်ာက္လားလိမ့္ေမ။ ျပည္သူေနာက္ခံအင္အားမဟိဘဲနန္႕ လူတေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စနန္႕ အၾဟက္မဟိေရမ်က္ႏွာနန္႕ ပါတီနာေမခံဘနာ ဖ်က္ျမင္းလုပ္နီေက ရခိုင္ျပည္သူတိ ဒါဏ္ခတ္စြာကို အလွပလွ ခံဂတ္ရလိမ့္ေမ။ ေဒပိုင္စြာတိကို စိုင္းစားမိတိုင္း လႈိင္း (ဂစၦပ) ရြီးေရ “မ်ဥ္းမတ္တိ” ဆိုေရ ကဗ်ာထဲက စာသားေခ်တိကိုစီ လားအတြက္ေပၚေရ….

ေက်ာက္ေဆာင္ကိုအားက်
ေဂ်ာင္ေသွ်ထဲက ဖဲြရာက်ေသွ်တရြီ
ဆႂကြီဒႆနတိနန္ ့က်င္ကိုင္
သီအိုရီမႈိတက္တိနန္ ့ ရထားၿပိဳင္ဆဲြယင္း
လိုင္ေၾကာတင္းေရလို ့ ဆိုခ်င္ဆို
အပိုမယွိေရ သိကၡာတခ်ပ္ကို
အလိုယွိေရ ရိကၡာတနပ္မ်ိဳဖို ့
အခ်ိဳသကာ ပုရစ္မ်က္ႏွာတပိုင္းနန္ ့
သမိုင္းဘင္းဂ်ီ မခံႏိုင္။

ေတာ္လွန္ေရး ေဂါင္းေဆာင္တိကိုေလ့ သမိုင္းဘင္းဂ်ီအျဖစ္မခံဂတ္ပါေက့လို႕ ေတာင္းပန္ခ်င္ဘာေရ။ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးတိ မ်က္ႏွာကိုေထာက္ကတ္ပါဖိ။ တျခားလူမ်ိဳးတိမာ စည္းလံုးနီဂတ္ယာ။ ကရင္မာ KNU နန္႕ DKBA ေပါင္းနီကတ္ယာ၊ ရွမ္းမာ SSA ေတာင္ပိုင္းနန္႕ ေျမာက္ပိုင္း ေပါင္းနီဂတ္ယာ။ ေအာက္သားတိမာ သိန္းစိန္နန္႕ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပါင္းဖို႕ပ်င္နီယာ..အကၽြန္ရို႕ ရခို္င္တိ ဇာျဖစ္လို႕ မေပါင္းႏိုင္ ျဖစ္နီရစြာလဲ။ ဇာဇာ အာဃာတဟိခကတ္လို႕၊ ဇာအက်ိဳးစီးပြါးကို ေမွ်ာ္မွန္းလို႕ မေပါင္းႏိုင္ဂတ္လဲဆိုစြာကို ပါတီေဂါင္းေဆာင္တိ ျပည္သူကိုေျဖယွင္းခ်က္ ပီးရဖုိ႕ေဒ။ ယင္းပိုင္ရာမဟုတ္ခေက ေဂါင္းေဆာင္ႀကီးတိ မ်ိဳးဆက္သစ္သားသမီးတိကို ရခိုင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမာ သစၥာေဖာက္သားသမီးတိအျဖစ္ ခ်န္ထားခဂတ္ဖို႕လား ဆိုစြာကို အလီးအနက္စိုင္းစားဂတ္ပါ။

ေဂါင္းေဆာင္ႀကီးတိသက္တမ္းအျပင္ ေနာက္လာဖို႕သားစိုင္ၿမီးဆက္ ရခိုင္ျပည္သူတိဘားမာ ခြီးပုတ္ေလာက္က်ဘ၀နန္႕ အသက္ၾဟင္ကတ္ရဖို႕ေယ။ စကားလံုးအသံုးအႏႈံးတိရိုင္းလို႕ တခ်ိဳ႕က ႀကိဳက္ခ်င္မ ႀကိဳက္ဖို႕။ မႀကိဳက္ေကေလ့ မတတ္ႏိုင္။ တခါတရီမာ လူတခ်ိဳ႕ကို ေဒပိုင္စကားလံုးတိနန္႕ရာ တန္ေရ။ ရုန္႕ရင္းၾကမ္းတမ္းေရစကားလံုးတိစြာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္မွန္းသိေရ။ ေဒစကားလံုးတိစြာ ဇာလူတေယာက္ကိုေလ့ ဦးတည္တိုက္ခိုက္နီစြာမဟုတ္ေတပိုင္ ဇာပါတီ၊ ဇာေဂါင္းေခါင္တိကိုေလ့ ဦးတည္ဘနာ ေျပာနီစြာမဟုတ္ပါ။ အေတြးအေခၚ အယူအဆတိနန္႕ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာတိကို ျမင္သေလာက္ ေထာက္ျပစြာရာျဖစ္ေတ။ စကားႀကီး၊ စကားက်ယ္ျဖစ္လားခလားေတာ့ မသိ။ (ထင္ခ်င္ပိုင္ ထင္လီဂတ္ဖိ)

ေတာ္လွန္ေရးကို အရွွိန္ျမွင့္ရဖို႕….ေအာက္သားက်ဴးေက်ာ္သူ နယ္ခ်ဲ႕တိကို မေတာ္လွန္ႏိုင္သမွ်၊ ကၽြန္ဘ၀က မလြတ္ေျမာက္သမွ် ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္လီဖို႕မဟုတ္။ ယင္းဇူးနန္႕ ရခိုင္သား၊ သမီးတို္င္း ရင္ထဲ အသဲထဲမာ ေဒေကာင္တိကို ေတာ္လွန္ရဖို႕ဆိုေရစိတ္ကို အသြီးထဲ၊ အသားထဲ၊ ရိုးတြင္းျခင္ဆီထဲမာ စဲြနီေအာင္ ထည့္ထားဂတ္ရဖို႕။

ပါတီတိကို ေဒပိုင္ျမင္ေရေဒ။

ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးပါတီတိကို အၾကမ္းဖ်င္းသံုးသပ္ရေဂ တဆက္ဆက္ဆုတ္ယုတ္လာစြာကို ျမင္နီရေရ။ (ဂနိဆိုေဂ ျမန္မာျပည္အသိုင္းအ၀ိုင္းမာ အထီးက်န္ပိုင္ျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ယေကေလ့ လားေရလမ္းေၾကာင္းခ်င္း မတူလို႕ ယင္းကိစၥကို ေကာင္းစိုင္းစားစရာမလိုလို႕ထင္ေရ။) ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးပါတီတိ ဇာျဖစ္လို႕ ေဒပိုင္ဆုတ္ယုတ္လာေလ့ဆိုစြာကို ျပန္သံုးသပ္ရေက လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္တိ မမြီးထုတ္ႏိုင္လို႕၊ မဟိလို႕၊ လူငယ္တိကို နီရာမပီးလို႕ ျဖစ္ေတ။ ယင္းထက္ပိုဆိုးစြာက ျပည္သူတိနန္႕ ဆက္စပ္ႏို္င္မႈ အားနည္းလို႕ျဖစ္ေတ။ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕တိစြာ ေဒနိခါဇာနန္႕လားတူလဲဆိုေဂ ျခာခ်ိဳင္ေကာင္နန္႕ တူနီေရ။ အလယ္မာ ခါးျပတ္နီေရ။

တခ်ိဳ႕အဖဲြ႕တိဆိုေဂ ပပြင့္လလင္းေ၀ဖန္ရေက တိုင္းရင္းသားတိအခ်င္းခ်င္း မဟာမိတ္ဖဲြ႕စြာမာေတာင္ ဒုတိယတန္းစား အဆင့္အတန္းနန္႕ ရရိုင္းေျပာရေဂ အရက္၀ယ္၊ ၾကက္သတ္၊ ထမင္းခ်က္အဆင့္နန္႕ တိုင္းျပည္နန္႕လူမ်ိဳးမ်က္ႏွာကိုမေထာက္ ကိုယ္ရို႕ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕ဟိေရဆိုစြာကို ျပခ်င္လို႕ ဒူးေထာက္ ဖျဗားေမွာက္ဘနာ ေတာက္တဲ့ကပ္ ကပ္နီကတ္စြာတိကိုေလ့ မျမင္ခ်င္အဆံုး ျမင္နီဂတ္ရေရ။ ႏိုင္ငံေရးသိကၡာေလ့ မဟိ၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးဆိုစြာကို စိတ္ပင္မကူး၊ ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းဆိုေရပိုင္ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးသိကၡာကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ခ်နင္းပလိုက္စြာျဖစ္ေတ။
(ဆက္ဖို႕ဟိသိမ့္ေရ)...

tirsdag 16. august 2011

ရန္ကုန္ခ်ီး

အကၽြန္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀က အျဖစ္အပ်က္ေသွ်တခုဘာ….တရက္နိ စာသင္ခန္းထဲကို ေက်ာင္းသားသစ္ေခ်တေယာက္ေရာက္ပါလတ္ေတ။ အတန္းပို္င္ဆရာမက ေက်ာင္းသားအားလံုးနန္႕ မိတ္ဆက္ပီးစြာက ေဒသူေခ်စြာ ရခိုင္ျဖစ္ေတ။ ရန္ကုန္ သာေကတ က ေျပာင္းလာစြာဆိုဘနာ မိ္တ္ဆက္ပီးေရ။

ယင္းပိုင္နန္႕ ေက်ာင္းတက္လာကတ္စြာ တလကႏွစ္လ၊ ႏွစ္လက သံုးလ ၾကာပါလတ္ၿပီးေက အခ်င္းခ်င္းေလ့ စေကမီးထူးေခၚေျပာ အဆင့္ကိုေရာက္ပါလတ္ကတ္ေတ။ ယေကေလ့ free4waddy နားစြာ ယင္းသူေျပာေရေအာက္ခ်ီးစကားသံတိကို ဂလန္႕ေဂ်းၾကားေရ။ တခါတရီေလ့ က်ိပီက်ိပက္ပိုင္ၾကားေရ။ တခါေလ့ နားထဲကို တတည့္၀င္လားခေရလို႕မဟိ။ ဖလိသတ္၊ ဖလာသတ္၀င္နီပိုင္ေဂ်း ခံစားနီရေရ။

ေအာင့္ခံနီစြာ ၾကာပါလတ္ခါ တရက္နိ ယင္းသူရို႕စကားေျပာနီဂတ္စြာမာ ယင္းသူကို တခုေခ်ေလ့ မဆိုင္ဘဲနန္႕ စကားတခြန္းလားမီးလိုက္ေတ -

“ ေ၀း…မင္း သာေကတမာ နီခဘနာ ေကာင္းေအာက္ခ်ီးစကားေျပာဂါး။ ရန္ကုန္ေရာက္ဖူးလား မင္း၊ ရန္ကုန္ခ်ီးကိုကား ျမင္ဖူးလား” ဆိုဘနာ မီးပလိုက္ေတ။ ယင္းအခ်ိန္မာ free4waddy က ရန္ကုန္ကိုမေျပာေက့ စစ္ေတြကိုေတာင္ အလွပမေရာက္ဖူးသိမ့္….းးးး))))။ ယေက ဟိုသူကေလ့မခံ။ တေယာက္နန္႕တေယာက္ ရန္ျဖစ္ဖို႕ပ်င္ကတ္ဘနာ ေနာက္ဆံုး ဆရာမဘားကိုေရာက္လားခေရ။

ယင္းဆရာမကေလ့ ဘာဘာနန္႕မိတ္ေဆြဆိုခါ အားလံုးအေၾကာင္းသိ၊ အစင္းသိတိ။ ယင္းအခ်ိန္က ဘာဘာေလ့ ရန္ကုန္မာသင္တန္းတက္နီလို႕ အိမ္မာမဟိေရအခ်ိန္။ ဆရာမက အထက္မာျဖစ္ပ်က္ခေရ ျပႆနာတိကို စစ္ဘနာ ေနာက္ဆံုး အကၽြန္႕ကို ဆံုးမလိုက္စြာက -

“ယင္းသူက ရန္ကုန္ကလာစြာျဖစ္လို႕ ရန္ကုန္ခ်ီးကို ျမင္ဖူးေရ။ နင္မျမင္ဖူးသိမ့္ဆိုေဂ နင့္ဖအဂုရန္ကုန္မာဟိမလား၊ နင့္ဖ ျပန္လာခါ ရန္ကုန္ခ်ီးတထုပ္ ပလစတစ္အိတ္ေခ်နန္႕ ထုပ္ယူခလို႕ မွာလိုက္” လတ္။

ယင္းနိကဘင္စလို႕ အခန္းထဲမာ free4waddy ကို ခ်စ္ကတ္ေတ ကလိေမေခ်တိက free4waddy လာစြာျမင္ေဂ မၾကားတၾကားနန္႕ “ ေထာ…ေထာ…ရန္ကုန္ခ်ီးလာယာေထာ….”ဆိုဘနာ ေျပာဂတ္စြာတိကို နားထဲမာ ၾကားမိယင္း……………………………

အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ဂတ္ပါဇီ……..

Free4waddy