fredag 24. desember 2010

နီရာယူ....အသင့္ပ်င္....

ေအာ္....

ဒီဇဘၤာ....ဒီဇဘၤာ....

ဆိုးလိုက္ေတ ကံၾကမၼာ

မဟာဗမာ အမြီဆိုး

ငရို႕အမ်ိဳး....ကၽြန္လူမ်ိဳး....။ေအာ္....

ဒီဇဘၤာ....ဒီဇဘၤာ....

လာျပန္ယာ တခါ

ေဒၾကမၼာဆိုး

ငရို႕ မရိုက္ခ်ိဳးကတ္ယာလား....။ႏိုးထဂတ္ဖိ....

ရုန္းၾကြဂတ္ဖိ....

မခ်ိေရၾကားက

ဟိသမွ်အားနန္႕ ေလွာ္ဂတ္ေမ

အဖ ရခိုင္ျပည္ထိေလ။ေတာ္လွန္ေရးသစၥာနန္႕ -

free4waddy

လူအားလို႕ လက္ယားနီသည္။

ေဒနိခါ wild tv program မာ ျပလားေရ အစီအစိုင္ေခ်တခုကိုၾကည့္ဘနာ ဆက္စပ္စိုင္းစားမိလားေရ အေၾကာင္းေခ်တိကို ရြီးျပပါေမ။ တီဗြီထဲမာ ကၽြဲေခ်တေကာင္ အမိ၀မ္းကမြီးလို႕ အခ်င္းေတာင္ အစိမ္းလလတ္ပါသိမ့္။ ယိုင္ပီယိုင္ပါးနန္႕ ေတာထဲမာ လမ္းေလွ်ာက္နီဘာေရ။ ယင္းကၽြဲေခ်ကို ေတာစပ္ကျခေသၤ့မတေကာင္က ေခ်ာင္းနီေရ။ တခ်က္ေခ်ရာၾကာေရ…ယင္းျခေသၤ့မက ယင္းကၽြဲေခ်ကို အလြယ့္ေေခ် ဖမ္းစားပလိုက္ေတ။ (ေဒခ်င့္က တီဗြီမာ ျမင္လုိက္ရေရ ျမင္ကြင္း)ကၽြဲေခ်ခမာ အမိ၀မ္းကက်လို႕ ေလာကႀကီးအလွကို မႈံရီမႈံ၀ါးၾကည့္ဘနာ လမ္းစမ္းေလွ်ာက္ၾကည့္နီေရအခ်ိန္။ ေတာစတဖက္က ျခေသၤ့မ ကၽြဲေခ်ကိုေခ်ာင္းနီေရ။ ယင္းျမင္ကြင္းကို အကၽြန္ရို႕အားလံုးျမင္နီရေရ။ ယင္းနီရာမာရာ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးထဲက၊ ဗုဒၶဘာသာထဲက တေယာက္ေယာက္ဟိခဖို႕ဆိုေဂ ျခေသၤ့မအစာတထပ္မစားရစြာကို ဂရုမစိုက္ဘဲ ကၽြဲေခ်တဘ၀ အသက္ၾဟင္သန္ဖို႕လမ္းကို ရြီးခ်ယ္ဘနာ ျခေသ့ၤမလန္႕လားေအာင္ ဟိုင္းးးး ဟိုင္းးးးဆိုဘနာ အသံပီးလို႕ျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာက္ခဲနန္႕ျဖစ္ျဖစ္ ပစ္ဘနာ လုပ္ပလိုက္ကတ္ဖို႕စြာေသခ်ာေရ။ေယေကေလ့ ေဒနိ တိရိစၦာန္အခြင့္အေရးကိုလႈပ္ယွားပါေရဆိုေရလူတိအနီနန္႕ မလုပ္ခ။ ဇာျဖစ္လို႕လဲ……ေဒသတင္းအခ်က္အလက္တိကို ရယူဖို႕ ဗီဒီယိုရိုက္ခေရလူတိစြာေရ တိရိစၦာန္အခြင့္အေရးကို လႈပ္ယွားနီဘာေရဆိုဘနာ ကမၻာမာႀကြီးေၾကာ္ထားဂတ္ေတ လူတိျဖစ္ေတ။ ယင္းနီရာမာ ကၽြဲေခ်တေကာင္တန္ဖိုး၊ အသက္တေခ်ာင္းကို ယင္းသူရို႕တိ ဂရုမစိုက္။ ဇာကို ဂရုစိုက္ေလ့ဆိုေဂ ယင္းသူရို႕အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေခ်တခု ရဖို႕စြာကိုရာ စိတ္၀င္စားေရ။ (ဂနိ ဒီမိုကေရစီလို႕ေအာ္နီကတ္ေတ မဟာဗမာ့သတင္းမီဒီယာတခ်ဳိ႕ပိုင္)တိရိစၦာန္အခြင့္အေရးကို လႈပ္ယွားနီပါေရဆိုေရလူတိက တိရိစၦာန္တေကာင္သီဖို႕စြာကို ကိုယ့္ထမင္းအိုးေလာက္ တန္ဖိုးမထား။ ယင္းပိုင္ယာ ဂနိကမၻာမာ လူသားခ်င္းတန္းတူေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုဘနာ ကုလားဆိုးတိကို ေအာ္ပီးနီကတ္ေတအေကာင္တိကို တခ်က္လားေျပာၾကည့္ခီ။ ယင္းကုလားဆိုးတိကို လူသားခ်င္းတန္းတူအခြင့္အေရးဟိေရဆိုဘနာ မင္းရို႕ႏိုင္ငံမာ ထားလိုက္ဆိုေဂ တႏိုင္ငံကေလ့ လက္ခံဖို႕မဟုတ္ေယ။ယင္းပိုင္ယာ ကၽြဲေခ်ပိုင္အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္နီေရ ငရို႕ဘ၀ကို ေအာက္ခ်ီးျခေသၤ့မက တခါေလ့သနားလီဖို႕မဟုတ္။ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေအာ္နီဂတ္ေတ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းတိကေလ့ သူရို႕ထမင္းအိုးကဲြဖို႕၊ အက်ိဳးစီးပြါးထိခိုက္ဖို႕ဆိုေဂ လက္ပိုက္ၾကည့္နီဂတ္ဖို႕စြာမာမလဲြ။ ယင္းဇူးနန္႕ အရာ အရာစြာတိကိုေလ့ ကိုယ္ရို႕စြာကိုယ္ရို႕ စိုင္းစားဆင္ျခင္လီဂတ္ပါဖိ…..(ဥပမာ ဖက္ဒရယ္ရို႕…ပဌမ၊ ဒုတိယ ပိန္လံုညီလာခံေခ်တိက အစပေယ…)

“ငရို႕ကို ငရို႕ကလဲြၿပီးေက တေကာင္ေလ့ မကူညီ”

အားလံုးကိုေလးစားစြာနန္႕ -

Free4waddy