torsdag 29. april 2010

စိတ္ဓါတ္နန္႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

တရက္နိ အလုပ္မာ ဆရာတေယာက္က ‘ေ၀း မင္းအသီးတိစားခ်င္ေက ငါ့အခန္းကိုလာလတ္၊ အသီးတိမကန္ဟိေရ’ ဆိုလို႕ ၀မ္းဆာပိုင္တိြစြာနန္႕ သူစာသင္နီေရ (၃)တန္း အခန္းကို ၀င္လားခေရ။ ၀င္၀င္ခ်င္း အသီးတိကိုမ်က္စိမေရာက္ဘဲ သင္ပုန္းႀကီးကိုမ်က္စိကေရာက္လားခေရ။ ယင္း(၃)တန္းအေခ်တိကို ယင္းနိက သင္နီစြာက” ……………………………………………….” ဆိုေရ စာလံုးကို စက္၀ိုင္းေခ်တ၀ိုင္း ၀ိုင္းဘနာ ေဘးပတ္ပတ္လည္မာ တျခားလုပ္သင့္လုပ္ထိုက္စြာေခ်တိကို ခ်ရြီးျပထားေရ။ အကၽြန္ခ်က္ခ်င္းစိုင္းစားမိစြာက ငါရို႕တိေဒပိုင္အရြယ္ခါ ဇာတိကိုသင္ကတ္ခရလဲ ဆိုေစာ္ကိုပါ။ ယင္းခါက ျမန္မာစာ၊ သခ်ၤာ၊ ပထ၀ီ၊ ေအာက္ခ်ီးသမိုင္း ထင္ေရ။

စက္၀ိုင္း အလယ္ေဂါင္မာ ဇာရြီးထားလဲဆိုစြာကို စာဖတ္ပရိတ္သတ္တိ မသိခ်င္ဂတ္ပါလာ? (၃)တန္းအေခ်တိကို သင္နီစြာျဖစ္လို႕ ဇာျဖစ္ႏိုင္ေရဆိုစြာကို စာဖတ္လူတိ အယင္စိုင္းစားၾကည့္ဂတ္ပါနန္း…(ေဟေဟ)။

ယင္းခ်င့္ကို မလားခင္ သစ္သီးတိဖက္ကို အယင္လားဂတ္ပါေမကား။ စာသင္ခန္းထဲကို အသီးတိဇာပိုင္ေရာက္လာရလဲလို႕ ထင္ခ်င္ထင္ဂတ္ပါဖို႕။ ေဒႏိုင္ငံမာက ေက်ာင္းသားတိကို နိတိုင္းအသီးတမ်ိဳးမ်ိဳး (အမ်ားအားျဖင့္ ပန္းသီး၊ နေပ်ာသီး၊ လိမ္ေမာ္သီး…………………….) နန္႕ ႏြားႏို႕(မဟုတ္ေက) ေခ်ာ့ကလက္အရည္တမ်ိဳး(တေယာက္တဗူးက်) နိတိုင္း ေကၽြးဘာေရ။ အစိုးရက အလကားပီးစြာဘာ။ အားကစားလုပ္ခ်ိန္တိမာဆိုေက မလုပ္မနီရဘာ။ ငါ ပ်င္းေရ၊ တေယာက္တည္း အခန္းထဲမာရာနီခ်င္ေရဆိုဘနာ က်န္နီခလို႕ မရ။ အျပင္ကို အားလံုးထြက္။ ၿပီးေက ဆရာ၊ ဆရာမတိက အခန္းတန္းခါးကို ေသာ့ပိတ္ထားခဘာေရ။ အျပင္(မဟုတ္ေက) အားကစားရံုမာ လားကဇတ္ကတ္ၿပီးစြာနန္႕ ျပန္လာေက ယင္းအသီးတိနန္႕ ႏို႕တိကို ေသာက္ကတ္လို႕လားမသိ အေခ်တိစြာ မ်က္စိေအာက္မာ တရက္ထက္တရက္ သန္ပါလတ္ကတ္ေတ။ အရပ္တိဆိုေလ့ ေမာ္ေတာင္ၾကည့္ရဖို႕။ ကလိေမေခ်တိက ပိုအႀကီးယင္ဘာေရ။

အထက္က စက္၀ိုင္းကိစၥနန္႕ပက္သတ္လို႕ အကၽြန္႕စိတ္ကူးတိစြာ ဟိုးလြန္ခေရ ၃-၄ ႏွစ္ေလာက္ကတရက္ကို ျပန္ေရာက္လားခဘာေရ။ ယင္းအခ်ိန္က အကၽြန္စြာ ေဒဘာသာစကားနန္႔ စာကို အလုပ္နန္႕တဲြဘနာ လက္တိြလုပ္နီရေရ အခ်ိန္ဘာ။ ယင္းနိက ၾကက္ခနီအဖဲြ႕နန္႕ ၀ိုင္းလုပ္ပီးရဖို႕တာ၀န္က်ဘာေရ။ ၾကက္ခနီအဖဲြ႕က ဦးေဆာင္ဘနာ အာဖရိကတိုက္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲသားတိကို ကူညီဖို႕အတြက္ ၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားတိဘားက အ၀တ္အစားအေဟာင္းတိနန္႕ ဖနပ္ေဟာင္းတိကို လွဴဒါန္းပီးကတ္ဖို႕ ေၾကာ္ျငာထားဘာေရ။ ၾကက္ခနီအဖဲြ႕နန္႕ အကၽြန္က ၿမိဳ႕လယ္ကကြင္းျပင္မာ ယင္းပစၥည္းတိကို လက္ခံယူရပါေရ။

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတိစြာ အထုပ္ႀကီးတိ၊ အထုပ္ေခ်တိကို လာဘနာလွဴလိုက္ကတ္စြာ တခ်က္ေခ်နန္႕ ပစၥည္းတိေတာင္ပိုင္ ပံုလားဘာေရ။ အိမ္မာ အေဟာင္းမဟိေရလူတခ်ိဳ႕ေလ့ စ်ီးထဲကပစၥည္းတိကို ၀ယ္ဘနာ လွဴပလိုက္ကတ္ေစာ္ တခ်က္ေခ်နန္႕ (၁၀)ဘီးကား ၄-၅ စီးေလာက္ တိုက္ပလိုက္ရဘာေရ။ ယင္းခါက အကၽြန္စိုင္းစားေရ။ ေအာ္……..ေဒႏိုင္ငံသားတိ ေကာင္းသဒၵါတရား ထက္သန္ဂတ္ေတမလားဂု….ဇာျဖစ္လို႕လဲခ်င့္ ဆိုဘနာ။ ယေကေလ့ ယင္းအေျဖကို မရခဘာ။

ဟိုနိက စာသင္ခန္းထဲကို ေရာက္လားခါမ….ေအာ္…ေဒသူရို႕တိကို အငယ္ေခ်ခါကပင္ ေဒပိုင္စိတ္ဓါတ္တိ ရိုက္သြင္းပီးထားလို႕လားမသိယာ…ဆိုပနာ စိုင္းစားမိဘာေရ။ စက္၀ိုင္း အလယ္ေဂါင္မာ ရြီးထားစြာကေတာ့ “ လူသား၀ါဒ “ ျဖစ္ၿပီးေက ေဘးပတ္ပတ္လည္မာ ရြီးထားစြာတိကေတာ့ လူသားတိုင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ေရ အခ်က္ေခ်တိကို ရြီးျပထားစြာဘာ။ အကၽြန္အလုပ္က အိမ္ျပန္ေရာက္ခါမ ယင္းခ်င့္ေခ်ကို ဓါတ္ပံုရိုက္ဘနာ မယူမိခစြာကို ေနာင္တရနီမိေရ။ ေနာက္တရက္ စေစာလားၿပီးေက ဟိဖို႕သိမ့္လားဆိုဘနာ လားၾကည့္ခီခါ မဟိလိုက္ပါယာ။ ယင္းဇူးနန္႕ လူသားတိလုပ္ေဆာင္သင့္ေရ အခ်က္ေခ်တိကို အျပည့္အ၀ မတင္ျပလိုက္ႏိုင္ဘာ။

ယင္းပိုင္ဆိုေဂ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးကား ဇာပိုင္စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးတိ၊ အသိဥာဏ္မ်ိဳးတိကို ရိုက္သြင္းခံနီဂတ္ရလဲ ဆိုေစာ္ကို စိုင္းစားဂတ္ရပါဖို႕ေယ။

(ေနာက္ေလ့ ႀကံဳေဂ တင္ျပပီးဘာေမ။ ေဒနီရာမာ လိုအပ္စြာတိဟိေကေလ့ ပပြင့္လလင္း အႀကံပီးကတ္ပါ)
Free4waddy

1 kommentar:

Khaing Mrat sa...

ေကာင္းမိုက္ပါေရ....အားပီးခပါယင့္အစ္ကို။