fredag 24. desember 2010

နီရာယူ....အသင့္ပ်င္....

ေအာ္....

ဒီဇဘၤာ....ဒီဇဘၤာ....

ဆိုးလိုက္ေတ ကံၾကမၼာ

မဟာဗမာ အမြီဆိုး

ငရို႕အမ်ိဳး....ကၽြန္လူမ်ိဳး....။ေအာ္....

ဒီဇဘၤာ....ဒီဇဘၤာ....

လာျပန္ယာ တခါ

ေဒၾကမၼာဆိုး

ငရို႕ မရိုက္ခ်ိဳးကတ္ယာလား....။ႏိုးထဂတ္ဖိ....

ရုန္းၾကြဂတ္ဖိ....

မခ်ိေရၾကားက

ဟိသမွ်အားနန္႕ ေလွာ္ဂတ္ေမ

အဖ ရခိုင္ျပည္ထိေလ။ေတာ္လွန္ေရးသစၥာနန္႕ -

free4waddy

Ingen kommentarer: