søndag 10. juli 2011

ၾကက္နန္႕ ဘဲ

အဖေသ။ မီးေခ်.......ဘာဘာၿမိဳ႕ထဲလားဖို႕ေဒ...ဘဲေခ်တိကို ၾကည့္ဖို႕လိုက္ဖို႕လား။

သမီးေသ။ မီးေခ်က ဘဲေခ်တိကိုၾကည့္ေက ဘာဘာက ၾကက္ေခ်တိကို ၾကည့္ဖို႕မလား။

္္free4waddy

Ingen kommentarer: