lørdag 11. mai 2013

ခ်စ္လီ၊ ညီလီ၊ စည္းရံုးလီ

ေဒစကားစြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ လက္သံုး။ အတိတ္မာေလ့ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမဟိလို႕ တိုင္းျပည္ေပ်ာက္ခဖူးေရ။ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္း၊ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိတိုင္း ေျပာကတ္ေတ။ တခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ေတ ရခိုင္တိညီညြတ္ေက တိုင္းျပည္တ၀က္ ရယာလတ္။ ယေကေလ့ ယင္းညီညြတ္ေရးကို တေယာက္ေလ့ ထထိရေရာက္မလုပ္ႏိုင္ကတ္သိမ့္။ တခ်ိဳ႕ေဂါင္းေဆာင္တိ ႀကိဳးစားဖူးခကတ္ေတ။ ယေကေလ့ ယင္းညီညြတ္ေရးစြာ သေႏၶတည္ေရေလာက္ကပင္ မ်ိဳးရိုးဗီဇမွန္ခလို႕ (၉၆)ပါးေရာဂါနန္႕ မြီးပါလတ္ေတ။ ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားတိ ဆႏၵမဟိဘဲနန္႕ NGO အလိုက် လုပ္လိုက္ရေရ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးျဖစ္လို႕ တာၾဟည္မခံခစြာျဖစ္ေတ။ လုပ္ခေရလူတိကို အျပစ္ေျပာစြာမဟုတ္။ အျဖစ္အပ်က္တိထဲက သင္ခဏ္းစာယူစရာကို ေထာက္ျပစြာရာျဖစ္ေတ။ စည္းရံုးေရး၊ ညီညြတ္ေရးဆိုစြာကို လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေျပာနီကတ္ရံုေလာက္နန္႕ အလုပ္မျဖစ္။ ပါးစပ္ကေျပာေရပိုင္ လက္တိြေလ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕လိုေရ။ မဟုတ္ေက တခါေလ့ ရလီဖို႕မဟုတ္။ ယၿပီးေက ေဒနိအခ်ိန္မာ ပိုလို႕အေရးႀကီးစြာတခုက တပါတီနန္႕ တပါတီ၊ တဖဲြ႕နန္႕တဖဲြ႕ သပုပ္လီလြင့္တိုက္ခိုက္နီကတ္စြာတိကို ရပ္သင့္ယာ။ ကိုယ့္အတြက္ေလ့အက်ိဳးမဟိ၊ အမ်ားအတြက္ေလ့ အက်ိဳးမဟိဆိုေက ယင္းစကားတိကို မေျပာစြာအေကာင္းဆံုး။ ေဆြးေႏြးကတ္ေတအခါ Compromise တိကို အတက္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕၊ ေရွာင္ရွားဖို႕လိုေရ။ ငါလိုခ်င္စြာ၊ ငါျဖစ္ခ်င္စြာကိုရမွ စကားေျပာဖို႕ ေဆြးေႏြးဖို႕ဆိုေရ မလိုအပ္ေတ အတၱ၊ မာနတိကို ခ၀ါခ်ဘနာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ဖို႕ဆိုေရ အၿခီခံရပ္တည္ခ်က္မာ ရပ္တည္ဖို႕လိုပါလတ္ေတ။ တိုင္းျပည္တိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းမာ ပါတီကဲြ၊ အဖဲြ႕အစည္းကဲြတိဟိကတ္ေတ။ ယေကေလ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ေရနီရာမာ ဘံုရပ္တည္ခ်က္တခုနန္႕ အလုပ္တဲြလုပ္လို႕ရကတ္ေတ။ ေဒနီရာမာ အထက္ကေျပာလားခေရ Compromise နန္႕ မတူေရခ်ဥ္းကပ္မႈတခုကို တရုတ္ေဂါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတံုးက်င့္သံုးလားခစြာတခုကို သတိထားမိေရ။ ဂ်ပန္ကို တိုက္ဖို႕အတြက္ ေမာ္စီတံုးဦးေဆာင္ေရ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနန္႕ ရွန္ေကခ်ိတ္ဦးေဆာင္ေရ ကူမင္တန္ပါတီ ပူးေပါင္းဖို႕လိုပါလတ္ေတခါ ေမာ္စီတံုးက - ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲဖို႕၊ ဒီမိုကေရစီလြတ္လပ္မႈတိပီးဖို႕၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပဖို႕၊ ဂ်ပန္ကိုခုခံဖို႕အတြက္ အယင္ဆံုးျပင္ဆင္ဖို႕နန္႕ ျပည္သူတိ နီထိုင္မႈဘ၀ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ပီးဖို႕ ဆိုေရဂတိ(၅)ခ်က္ကို မင္းရို႕လုပ္ပီး။ ငရို႕ဖက္ကေလ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ(၂)ရပ္ အတိုက္အခံျဖစ္နီစြာတိကို ပါယ္ဖ်က္ဖို႕၊ တပ္နီေတာ္ကိုေလ့ နာေမေျပာင္းဖို႕၊ ေတာ္လွန္ေရးအၿခီခံေဒသတိမာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္က်င့္သံုးဖို႕၊ ၿမီရွင္တိပါးက ၿမီယာတိသိမ္းယူထားစြာတိကို ရပ္တံ့ဖို႕ဆိုဘနာ ဂတိ(၄)ခ်က္ပီးေရ။ ေဒခ်င့္စြာ စည္းလံုးေရး၊ ညီညြတ္ေရးအတြက္ တျခားလူမ်ိဳးတိ ဇာပိုင္လုပ္ခကတ္လဲဆိုစြာတိထဲက ဥပမာေခ်တခုရာျဖစ္ေတ။ တျခား အစၥေရးက ဂ်ဴးတိမာေလ့ ဟာဂါးနားတပ္ဖဲြ႕၊ အိုင္ယာဂန္တပ္ဖဲြ႕တိၾကားမာ အာရပ္တိရန္ကိုကာကြယ္ဖို႕ အပီးအယူလုပ္ခကတ္ရစြာတိဟိေရ။ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကို ေစတနာအမွန္နန္႕ ငရို႕ရခိုင္အဖဲြ႕အစည္းတိ၊ ပါတီတိ ညီညြတ္ဖို႕လိုယာ ဆိုစြာကို အေျပာသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္နန္႕လက္တိြလုပ္ကတ္ဖို႕ဆိုေက (၃) ႏွစ္ဆိုေရ အခ်ိန္ေတာင္ ေကာင္းၾကာဖို႕လားမသိထင္ေရ။ ရခိုင္ျပည္က လူရိုေသ၊ သွ်င္ရိုေသ အဖဲြ႕ေခ်တဖဲြ႕ ဖဲြ႕ဘနာလုပ္ေက ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္းလိုခ်င္ေတာင့္တနီေရ ညီညြတ္ေရးကို မရႏိုင္ဆိုစြာမဟိ။ ေနာ္ေ၀းလူမ်ိဳးတိမာ စကားပံုတခုဟိေရ။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ “အလုပ္တခုခုလုပ္ဖို႕ဆိုေက ယင္းအလုပ္ထဲကို ၿခီေခ်တလွမ္း အယင္၀င္ၾကည့္လိုက္ပါ” လတ္။ ရခိုင္သားတိေလ့ ညီညြတ္ေရးကိုလိုခ်င္ေရဆိုေက ညီညြတ္ေရးအလုပ္ထဲကို ၿခီေခ်တလွမ္း စ၀င္လိုက္ကတ္ပါ။ အားလံုးညီညြတ္လာကတ္ပါလိမ့္ေမ။ Free4waddy

Ingen kommentarer: