tirsdag 5. mai 2009

ရခိုင္လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းနန္႕ ပ႗ိပကၡပ႗ိပကၡဆိုစြာေရ သက္ဟိသတၱ၀ါတိုင္းမာဟိကတ္ပါေရ။ ေလာကမွာ လူလို႕ျဖစ္လာေရေလာက္ကပင္ ဆင္းရဲ လူပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်မ္းသာလူပင္ျဖစ္ျဖစ္ လူထုလူတန္းစားမရြီး ပ႗ိပကၡတိနန္႕ နိစိုင္နန္႕အမွ် တနည္းမဟုတ္ေက တနည္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳတိြကတ္ရပါေရ။ ျပႆနာမဟိေရလူလို႕ ေလာကမွာမဟိပါ။
ေယေကေလ့ ေအနီရာမွာ ကြားျခားလားကတ္စြာက ယင္းျဖစ္လာေရ ျပႆနာတိ၊ ပ႗ိပကၡတိကို ဇာပိုင္ေျဖ ယွင္းကတ္လဲဆိုစြာမွာ ကြားျခားလားကတ္ပါေရ။ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရဖို႕ဆိုပါေက စိုင္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ကတ္ေတ လူတိက ျပႆနာတိကို ေဂါင္းအီးအီးနန္႕ သေသသသပ္ေျဖယွင္းလားႏိုင္ေရလူတိဟိပိုင္၊ စိတ္လိုက္မာန္ပါနန္႕ ေဒါသကိုရွိထားပနာ ေျဖယွင္းကတ္လို႕ ျပႆနာတိက မယွင္းေရအျပင္ အတိုးနန္႕တက္လာကတ္စြာတိေလ့ က် ေနာ္ရို႕လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ုိင္းမွာ အမ်ားႀကီး တိြနီကတ္ရပါေရ။ ဥပမာ - ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုေက ရခိုင္သားတိကို ထိုင္း လူမ်ိဳးသတ္လို႕သီကတ္ရစြာ တမ်ိဳး၊ ကရင္တိ သတ္လို႕သီကတ္ရစြာတဖံု၊ အခ်င္းခ်င္းသတ္ကတ္၊ထိုးကတ္လို႕ သီကတ္ရစြာ ရြီမရ….ယင္းပိုင္အေျခအေနျဖစ္နီပါေရ။ သတင္းတိ မၾကားခ်င္မွအဆံုးပါ။

ေနာက္တခ်က္က ဂနိက်ေနာ္ရို႕ ရခိုင္လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေဘးကိုၾကည့္ၾကည့္၊ေတာင္ကိုၾကည့္ၾကည့္၊ ေျမာက္ကိုၾကည့္ၾကည့္၊ ေအာက္ကိုပင္ငံု႕ၾကည့္ၾကည့္၊ အထက္ကိုပင္လွန္ၾကည္ၾကည့္ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ ပ႗ိပကၡအသြင္ေဆာင္နီေရ မိုးရိပ္တိက အာကာၿပိဳက်လားေအာင္ထိ ရြာဖို႕မိုးပိုင္ အားယူနီကတ္ေတပိုင္ျမင္မိ ပါေရ။ အယင္ခါ လူႀကီးသူမတိကေျပာကတ္ပါေရ။ ရခိုင္သားမွာ ေဂါင္းႏွစ္လံုးက သံုးလံုးပူးေက ျပႆနာျဖစ္ ကတ္ပါေရလတ္။ အဂု ယင္းဆိုရိုးစကားက ေခတ္မမွီ လို္က္ပါယာ။ ဇာျဖစ္လို႕ေလ့ဆိုေက ဂုက ေဂါင္းတလံုး ေလ့ပူးစရာမလို၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ ျမင္ေလ့မျမင္ဖူးဘဲနန္႕ အင္တာနက္တိမွာတက္ပနာ ရန္ျဖစ္နီကတ္ ပါယာ……ရခိုင္သားတိက တိုးတက္ေတႏိုင္ငံတိကို တနိထက္တနိ၊ တရက္ထက္တရက္ ပိုေရာက္ပါလတ္ကတ္ ေတ။ ေယေကေလ့ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာတိက သူကငါကစလို႕ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာကတ္စြာေကာင္း မတိြရ။ ေကာင္းအားနည္းေရလို႕ ထင္မိေရ။

က်ေနာ္ရို႕တိမွာ တေယာက္ကိုတေယာက္အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ေလးစားမႈတိေလ့ ကေဂါင္းအားနည္း နီကတ္ပါသိမ့္ေရ။ ေအခ်င့္က က်ေနာ္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတခုတည္းမွာ ကြက္ၿပီးေကျဖစ္နီ စြာေတာ့မဟုတ္ပါ။ တျခား ဗမာျပည္ကလူမ်ိဳးတိထဲမွာေလ့ ယင္းပိုင္ပါ။ လူတေယာက္ သက္ဟိထင္ရွားဟိနီေရ၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕အနစ္နာခံလုပ္နီကတ္ေတခါ အသိအမွတ္ျပဳဖို႕စြာထား……ထမင္းစားၿပီးယာလားလို႕ပင္ မီးဖို႕လူ ဟိခ်င္မွဟိဖို႕။ အဲ..ယင္းလူေလ့သီယာလား… အသုဘအခမ္းအနားမွာ ယူဂ်ံဳးမရေရမ်က္ႏွာေပါက္တိနန္႕ ဂုဏ္ ျပဳလႊာတိ၊ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာတိနန္႕ ခ်ီးမႊမ္းေထာပနာျပဳတတ္ကတ္စြာေလ့ ရိုးရာအစိုင္အလာတခု ပိုင္ျဖစ္နီကတ္ယာ။ အမွန္ဆိုေက ယင္းလူသက္ဟိထင္ရွားဟိနီေရအခ်ိန္ခါရာ ယင္းလူလုပ္ကိုင္နီစြာတိမွာ စ ကားေခ်တခြန္းပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဖ့သာေသွ်တျပားတခ်ပ္ပင္ျဖစ္ျဖစ္ တတ္ႏိုင္ေရနည္းလမ္းနန္႕ အားပီးအားေျမွာက္ ျပဳသင့္ေရ။

လက္ဟိမွာျဖစ္ပ်က္နီကတ္စြာက ယင္းလူ ဇာတခုမွားဖုိ႕လဲဆိုစြာကို မသိမသာနန္႕ ထိုင္ေစာင့္နီ ကတ္ေတပိုင္ ျဖစ္နီေရ။ တခုမွားေရဆိုစြာနန္႕ ေျပာဆိုေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ဖို႕လူတိက အဆင္သင့္။ ပစ္လိုက္ကတ္ဖို႕ ႏွစ္ပိုင္းက်ိဳး တိက ေတာင္ပံုယာပံုဟိပါဖို႕ေယ……..။ က်ေနာ္ေျပာစြာကို မယံုေက ကိုယ္တိုင္စမ္းၾကည့္ခ်င္ေကေလ့ စမ္း ၾကည့္ကတ္ပါ……။ တိုက္တလံုးစာ ႏွစ္ပိုင္းက်ိဳးအုတ္ခဲ ေလာက္ကေတာ့ တနားေခ်ဟိပါဖို႕ေယ…..ဟဟ။

ေအျပႆနာတိ ပ႗ိပကၡတိက က်ေနာ္ရို႕လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ တရက္ထက္တရက္ အရိုးစဲြလာ ေကေလ့ ၾကည့္ေရလူေလာက္ရာျမင္ႏိုင္ပါေရ။ ျမင္ေကေလ့ ယင္းျပႆနာ၊ ပ႗ိပကၡတိကို ဇာပိုင္ေျဖယွင္းရဖုိ႕လဲဆိုေရ အေျဖကေလ့ ကေဂါင္းႏုညံ့သိမ္မိြပါသိမ့္ေရ။ ဂနိက်ေနာ္ရို႕ ရခိုင္လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ျပႆနာတိ၊ ပ႗ိပကၡတိ ကို ဖန္တီးဖို႕လြယ္ကတ္သေလာက္ ျပန္လို႕ေျဖယွင္းဖုိ႕ ကေကာင္းခက္ခဲနီေရအနီအထားပါ။ အဓိကျပႆနာက ျပႆနာတခုျဖစ္လာယာဆိုေက ေျပလည္ေအာင္ေျဖယွင္းကတ္ဖို႕စြာထက္ ကိုယ္လြတ္ရုန္းထြက္ဖို႕ ႀကိဳးစား ကတ္စြာက ပိုမ်ားနီပါေရ။ ျပႆနာတခုခုကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပေျပလလည္မေျဖယွင္းႏိုင္သရိြကာလပတ္လံုး ယင္းျပႆနာ မအီးခ်မ္းႏိုင္ပါ။ ကိုယ္လြတ္ရုန္းထြက္လားကတ္ေကေလ့ ရုန္းထြက္လားေရလူတိအတြက္ ယင္းျပ ႆနာ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးက ထာ၀ရအီးခ်မ္းမႈကို ပီးႏိုင္ဖို႕မဟုတ္ပါ။ ေလာေလာစိုင္ တခ်က္ေခ်အတြက္ အဆင္ ေျပခ်င္ေကေေျပပါလိမ့္ေမ….။ ရခိုင္သားတိမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တျခားလူမ်ိဳးတိနန္႕က်ေက ျဖဴး….ခံနီကတ္ ေတ….တခုေလ့ အထစ္အေငါ့မဟိပါ။ တခ်ိဳ႕ဆိုေက လူကိုထားဖိ….ကုလားတိနန္႕ေတာင္ လိုင္ဖင္းေခ်ဖက္ ဗ်ာလ္ ၿငိမ့္ခံနီကတ္ေတ……….။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းက်ေက ဘား..ဘား..ဒီး…ဒီး……..လုပ္ခ်င္ပိုင္လုပ္ တခုပိုင္ ေလ့ လွည့္လို႕မရစြာတိကေလ့ အမ်ားႀကီး။

ေအပိုင္ဇာေၾကာင့္ျဖစ္နီကတ္ေတလဲ။ အရင္းစစ္ေက အျမစ္ၿမီမွာဆိုပိုင္…လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုးက ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ ကၽြန္ျဖစ္နီကတ္ရၿပီးေက အရာတခါ ကၽြန္ပညာေရးစနစ္ေအာက္မွာ စိတ္ဓါတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာတိကို စနစ္တ က်အရိုက္သြင္းခံလိုက္ကတ္ရလို႕ျဖစ္ပါေရ။ စိုင္းစား၊ ဆင္ျခင္၊ ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္တခုေလ့မဟိေရ ပညာေရးစနစ္ ေအာက္မွာ လက္ဟိက်ေနာ္ရို႕အားလံုးတင္မက မိဖ၊ အဖိုး သွ်င္၊အေဘာင္သွ်င္ အစဟိေရ မ်ိဳးဆက္ (၄-၅)ဆက္ေလာက္ ေအာက္သားလက္ေအာက္မွာ ငပိကို ကိုင္သိပ္ေတပိုင္ သူရို႕တိျဖစ္စီခ်င္ေရပံုစံမ်ိဳးကို နည္းအမ်ိဳး မ်ိဳးနန္႕ အေသအခ်ာ သြတ္သြင္းခံလိုက္ကတ္ရပါေရ။ ဂုလည္းခံနီကတ္ရတုန္းပါ။ ေနာက္ခါ ပေဇာင္ပိုင္ျဖစ္လာ ဖို႕လဲဆိုစြာကိုေတာ့ အားလံုး၀ိုင္းလို႕စိုင္းစားကတ္ပါဖိ……….။

ရခိုင္တိအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ေအျပႆနာတိ ပ႗ိပကၡတိကိုေျဖယွင္းဖို႕ဆိုစြာထက္ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းလာကတ္ ေအာင္ အေထာက္အကူေခ်တခုျဖစ္ဖို႕လားလို႕ စိုင္းစားမိပနာ က်ေနာ္လြန္ခေရ (၇-၈ ႏွစ္၊ အတိအက်မမွတ္မိ)ေလာက္က က်ေနာ္နန္႕တတူနီဖူးခေရ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေခ်တေယာက္၊ ရဲေဖာ္ရဲဖက္ေခ်တေယာက္ ေျပာဖူးခ ေရစကားတခြန္းကို မွ်၀ီပီးခ်င္ပါေရ။ ေအစကားကိုေျပာခေရ ရခိုင္သားေခ်စြာ က်ေနာ့္ထက္အသက္အရြယ္ အရေသာ္၄င္း၊ အတိြအႀကံဳ၊ ပညာဇာေလာက္ပင္ငယ္ပါပက္စီ။ မွတ္သားသင့္ေရစကားတခြန္းျဖစ္လို႕ ေအ ေလာက္အခ်ိန္ၾကာလားခေကေလ့ က်ေနာ့္နားထဲကမထြက္သိမ့္ပိုင္ မွတ္သားထိုက္ေတ စကားတခြန္းေလ့ျဖစ္ လို႕ ဂနိထိအမွတ္ရနီပါသိမ့္ေရ။ ယင္းကေလေခ် က်ေနာ့္ကိုေျပာဖူးခေရ စကားကေတာ့”က်ေနာ့္ဘ၀မွာ ရခိုင္သား(လူမ်ိဳး)နန္႕ ဇာအေၾကာင္းနန္႕ပင္ျဖစ္ျဖစ္ လံုး၀ရန္မျဖစ္စီရ ဆိုၿပီးေက ဆံုးျဖတ္ထားပါေရ”လို႕ ေျပာခပါေရ။ ယင္းသူေခ်ကိုယ္တိုင္ေလ့ ဆံုးျဖတ္ထားေရအတိုင္း လံုး၀ရန္မျဖစ္ေတပိုင္ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေလ့ ထိပ္တိုက္တိြကတ္ရဖို႕ ျပႆနာတိ၊ ပ႗ိပကၡတိကို ယင္းစကားေခ်တခြန္းေၾကာင့္ အမ်ားႀကီးေယွာင္ယွား ႏိုင္ခပါေရ။ က်ေနာ္ပီးခ်င္ေရ မက္ေဆ့(ခ်္)က ရခိုင္စကားနန္႕ဆိုေက ေရာဂါျဖစ္နီေရလူတိအတြက္ ေတာဆီး ေတာင္ဆီးအဆင့္ေလာက္ရာ ျဖစ္ခ်င္ေကျဖစ္နီပါဖို႕။ ေယေကေလ့ တေယာက္ပင္သက္သာသာ၊ ႏွစ္ေယာက္ ပင္ သက္သာသာ….သက္သာေရလူဟိေက က်ေနာ္ေက်နပ္ပါေရ…….။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္စြာနန္႕ တေယာက္နန္႕တေယာက္ခ်စ္ခင္၊ ကူညီရိုင္းပင္းႏိုင္ကတ္ ပါစီ……….

ခိုင္ထြန္းထြန္း

Ingen kommentarer: