torsdag 21. mai 2009

Depression on Arakan future!!!!

ရခိုင့္ရွိရီး ရင္လီးေရ


ရခိုင္လူမ်ိဳးတိေရ တျခားလူမ်ိဳးတိနန္႕စာေက ပင္ကိုယ္ဗီဇ သေဖာသဘာ၀အားျဖင့္ သသီးချခားနနန္္႕ အီးခ်မ္း လြတ္လပ္စြာနီထိုင္တတ္ေတလူမ်ိဳးတမ်ိဳးလို႕ေျပာေက ရဖို႕ထင္ပါေရ။ ကိုယ့္မိသားစု၊ ကုိယ့္ပါတ္၀န္းက်င္၊ ကိုယ့္ ရပ္ကိုယ့္ရြာ အသိုင္းအ၀ိုင္း သာေရးနာေရး၊ လူမႈ႕ေရးကိစၥတိကလဲြၿပီးေက တျခားပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမွာ ကိုယ္နန္႕ မဆိုင္ေက ၀င္မရႈပ္၊ ၀င္မေျပာက္တတ္ကတ္ပါ။ ကူညီစရာဟိေကေတာ့ စိတ္ထားျဖဴစင္စြာနန္႕ အားတက္သ ေရာ အကူအညီပီးတတ္ကတ္ပါေရ။ အေျခခံရိုသားေရစိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ တေယာက္နန္႕တေယာက္ၾကားမွာ သ၀န္တိုေရ၊ မနာလိုစိတ္ျဖစ္ကတ္ေတဆိုစြာ ကေဂါင္းနည္းကတ္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္မွာက ၿမိဳ႕နီလူဦးေရထက္ ကၽြန္း(ရြာ)နီလူဦးေရက ပိုမ်ားေရအတြက္ အမ်ားစုကိုအေျခခံပနာတင္ျပစြာရာျဖစ္ပါေရ။ သူမ်ားလူမ်ိဳးတိနန္႕မတူေရ ကေဂါင္းခ်စ္ဖို႕ေကာင္းေရ အမူအက်င့္ေသွ်တိ၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစိုင္လာေသွ်တိ ေဒသတိုင္းမွာကဲြျပားျခားနား စြာေလ့ ဟိကတ္ပါေရ။

ယေကေလ့ ဂနိအခ်ိန္မွာယင္းခ်င့္တိ ေကာင္းမႈန္၀ါး၀ါးျဖစ္လာေရ။ တခ်ိဳ႕ရိုးရာထံုးစိုင္ေခ်တိ၊ ရိုးရာပဲြေခ်တိဆို ေက မမိပေပ်ာက္ေတာင္ျဖစ္နီကတ္ပါယာ။ ဇာေၾကာင့္ဂုပိုင္ျဖစ္လာလဲလို႕မီးေက အရာရာနန္႕အေၾကာင္း ေၾကာင္းဆိုပိုင္ အေၾကာင္းတိေတာ့ အမ်ားႀကီးဟိပါဖို႕။ ယင္းခ်င့္တိထဲမွာ့ စီးပြါးေရးအေျခအေနစြာ အဓိကအက် ဆံုးလို႕ က်ေနာ္ထင္ပါေရ။ “အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္ေရ” ဆိုပိုင္ စီးပြါးေရးအဆင္မေျပကတ္ခါ လူတိစြာစိတ္ ဓါတ္ေရးရာအရ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္လာေရ။ ကိုယ့္စြာကို မယံုၾကည္မႈတိ၊ ကိုယ့္စြာကိုယ္သိမ္ငယ္စိတ္တိ၊ ေဘး ပါတ္၀န္းက်င္ကို အရြဲ႕တိုက္ခ်င္ေရစိတ္တိ၀င္လာေရ၊ ေနာက္ဆံုး ေတာင္စိုင္းစား ေျမာက္စိုင္းစားနန္႕ ”ဘ၀မွာ မထူးယာေ၀…ျဖစ္ခ်င္စြာျဖစ္လီဖိ”….ဆိုေရစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးတိ ၀င္လာတတ္ပါေရ။
ေအကိစၥစြာ လူတေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စျဖစ္ခါ အေရးမႀကီးပါ။ ေဘးကပံုမွန္လူတိက ၀ိုင္း၀န္းထိမ္းပီးလို႕ရ ေကေလ့ အဂုက တမ်ိဳးသားလံုး ယင္းအေျခအေနကိုေရာက္နီပါယာ။ ေတာင္မင္းကို ေျမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္ ဆို ေရပိုင္ ကိုယ့္အပူနန္႕ကိုယ္ေတာင္ ပူဖို႕မေလာက္ကတ္ေတလူတိေဂ်းပါယာ။

ယင္းပိုင္ ဒုကၡပင္လယ္ထဲမွာ ရီဆန္ဘ၀တိကို နိစိုင္နန္႕အမွ် လက္ပိုက္ကူးနီကတ္ရေရ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ အနီနန္႕ အထက္ကေဖာ္ျပခေရကိစၥတိကို ့စိုင္းစားဖို႕၊ လုပ္ကိုင္ဖို႕၊ ထိမ္းသိမ္းဖို႕ဆိုစြာ တခုပိုင္ေလ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အျခားတဖက္မွာ ေအာက္သားယိုင္ေက်းမႈ႕တိကို အသာအသာနန္႕ အားဓမၼသြတ္သြင္းလာေရ။ ယင္းခ်င့္က Indirect အဆင့္ရာဟိပါသိမ့္ေရ။ ယိုင္ေက်းမႈ႕ကိုသြတ္သြင္းလာေရပိုင္ ဂနိဆိုေက ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေအာက္သားရြာေပါင္း ရြီမရပါယာ။ ဘာသာစကားကိုပါ ေပ်ာက္ေအာင္ေဖ်ာက္ပါလတ္ေတ…..။ ယင္းအမ်ိဳး(ေအာက္သား)တခုတည္းရာလားဆိုေက ယင္းထက္ဆိုးေရအေကာင္တိ(ကုလား)ကေလ့ ရခိုင္ျပည္ကိုအသီရရ၊ အရွင္ရရ အမဲ၀ိုင္းဖ်က္ဖို႕ အကြက္ေကာင္းေခ်ာင္းနီကတ္ေတ။ ေအကိစၥကို တရက္စကားစပ္မိလို႕ ဗမာျပည္ ျပင္ပမွာနီၿပီးေက ကြန္ျပဴတာနန္႕ ညဥ့္တိုင္းအလုပ္လုပ္နီေရ ရခိုင္သမေသွ်တေယာက္ကို ေျပာမိခီလို႕ “ရခိုင္ ျပည္မွာ ကုလားနန္႕အတူတူနီလာကတ္စြာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာလာယာ…ဂုမွ ကုလားက ရခိုင္ျပည္ကိုလုဖို႕ႀကံလာေရ ဆိုစြာကို အကၽြန္နားမလည္ပါ…ဇာပိုင္လုဖို႕ ႀကံလာစြာပါလဲလတ္……..လူရို႕…………” ေအစာကိုဖတ္မိေရလူတိ သူ႕ကို(သူ႕ပိုင္ရခိုင္တိ)ႀကံဳေကတခ်က္ေခ်ရာ ယွင္းျပပီးလိုက္ကတ္ပါဖိ။ေအအတိုင္းဆိုေက ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္ လူမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးကိုပေဇာင္ေလာက္ပင္ခ်စ္ေတဆိုလီပက္စီ ဇာေလာက္ဆက္ၿပီးေက ထိမ္းထားႏိုင္ကတ္ပါ ဖို႕လဲဂု………..။
(ရြီးယင္း….ရြီးယင္းနန္႕ စိေသွ်အားလြန္ပါလားေရ…ျပန္စကတ္ပါေမ)
ဇာတြက္နန္႕ ဂုပိုင္ျဖစ္လာရေလလို႕ ပဌမတခ်က္စိုင္းစားမိစြာက ရခိုင္ျပည္စြာ အာဖရိကတိုက္က တိုင္းျပည္တ ခ်ိဳ႕ပိုင္ စိုက္စား၊ ပ်ိဳးစားစရာ နီရာမဟိလို႕လား။ ရခိုင္ျပည္ကထြက္ေတ ဆန္စပါး၊ သားငါး ပုဇြန္၊ သစ္သီး၊ သစ္ ရြက္တိကို ရခိုင္သားစားလို႕မကုန္ဆိုစြာေရ အတိတ္ကိုလြမ္းဘနာ ”ဒိုင္းက်ီဟိယင့္ ဆန္ဟိယင့္…ဘားဘူဟိယင့္ ရီဟိယင့္”..ကိုအာဂံုေဆာင္ပနာ လိုက္ဆိုနီစြာမဟုတ္ပါႏွမ္း… လက္ဟိအခ်ိန္ထိ ရခိုင္ျပည္မွာ ဇာေလာက္ေပါ သိမ့္လဲဆုိစြာ အားလံုးသိကတ္ပါေရ။

ယေက ေနာက္တခုက ရခိုင္ျပည္မွာဟိေရ ရခိုင္သားတိစြာ နလပိန္းတံုးတိ (စာမတတ္၊ ပီမတတ္)ျဖစ္နီကတ္ လို႕လား။ ဗမာတိရခိုင္ကိုဇာေလာက္ပင္ႏွိမ္ႏွိမ္ လက္ဟိျမန္မာျပည္လို႕ေခၚေရတိုင္းျပည္တဲမွာ တျခားလူမ်ိဳးတိ နန္႕စာေက ဂနိထိရခိုင္လူမ်ိဳးပညာေရးအဆင့္အတန္းစြာ ယင္းေလာက္မနိမ့္က်ပါသိမ့္။ ဗမာတိကႏွိမ္ေရလို႕ ေျပာေက လူတခ်ိဳ႕က က်ေနာ့္ကိုဗမာမုန္းတီးေရးသမား(အစြန္းေရာက္ေတ)ပိုင္ျမင္ကတ္ပါေရ။ က်ေနာ္ ေဒ အေၾကာင္းအရာတိကို ကိုယ့္ခံစားခ်က္သက္သက္နန္႕ မ်က္စိစံုမွိတ္ပနာရြီးနီစြာ….ဟုတ္လား၊ မဟုတ္လား သိ ခ်င္ေက ေဒစာအုပ္ေခ်ကိုရွာၿပီးေက ဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေခ်ေလာက္က ဗကသ (ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ)ကနီၿပီးေက ဗမာျပည္ပညာေရးစစ္တမ္း အဂၤလိပ္ပိုင္ Report (စာအုပ္ေခ်)တအုပ္ ထုတ္ခဖူးလီပါေရ။ က်ေနာ္ယင္းစာအုပ္ (Report) ေခ်ကိုဖတ္ၾကည့္ပနာ ဗမာနန္႕ရခိုင္ဇာေလာက္ကြာလဲလို႕ တြက္ၾကည့္ေရခါ ဗမာတိနီထိုင္ေရတိုင္း(၇)တိုင္းမွာ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းတစ္တိုင္းမွာ တကၠသိုလ္၊ ေကာ လိပ္ (အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ေက်ာင္းတိအပါအ၀င္) တစ္တိုင္းမွာ (၁၆)ေက်ာင္း ဟိေရအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္မွာ (၄)ေက်ာင္းရာလားတိြပါေရ။ (၁၆x၇= ၁၁၂) အေျဖက ဗမာလူမ်ိဳးအတြက္ (၁၁၂)ေက်ာင္း ဟိေရအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ အတြက္ (၄)ေက်ာင္းရာ ဟိပါေရေယ…မွားေကေလ့ က်ေနာ္သခ်ၤာည့ံလို႕ရာဟိပါဖို႕။ ယင္းစာအုပ္ေခ်ကိုဖတ္ဖူး ခေရအခ်ိန္ကေတာ့ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ကပါ။ က်ေနာ့္ကို သံသယဟိေရလူတိ မယံုေက ယင္းစာအုပ္ကိုရွာၿပီးေက ျပန္ ဖတ္ၾကည့္ကတ္ပါ။

ရခိုင္သားတိ အသိပညာဗဟုသုတျပည့္၀လာကတ္ဖို႕၊ စီးပြါးေရးအရေတာင့္တင္းလာဖို႕၊ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ စည္းစည္းရံုးရံုးျဖစ္လာကတ္ဖို႕စြာကို ေအာက္သား(ဗမာ)တိက သီေလာက္ေအာင္ေၾကာက္ေတ။ ယင္း တြက္နန္႕လည္း အစစအရာရာ နလန္မထူႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားေရ။ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္နန္႕တေယာက္၊ တဖဲြ႕နန္႕တဖဲြ႕ၾကားမွာ ျပႆနာမျဖစ္ေကျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးပီးေရ။ တျခားလူမ်ိဳးတိနန္႕ တိုက္ပီးေရ။ ရခိုင္သား တိ အမ်ိဳးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတိဖက္ကို အာရံုမေရာက္လာႏိုင္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းတိကို လဲြႏိုင္သမွ်လဲြလား ေအာင္ လႊဲပီးနီစြာရာျဖစ္ေတ။ ေအခ်င့္တိကို စိုင္းစားႏိုင္ေရ၊ စိုင္းစားဖုိ႕အခ်ိန္ေလ့ပီးႏိုင္ေရလူတိက အယင္ ျပဳျပင္ကတ္ရပါဖို႕။ ယင္းပိုင္မဟုတ္ဘဲ ယင္းသူရို႕ျဖစ္စီခ်င္ေရ၊ လားစီခ်င္ေရလမ္းေၾကာင္းကို သိသိႀကီးနန္႕ ရွိဆက္လားနီကတ္ေကေတာ့ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ေခ်ေလာက္အတြင္းမွာ ရန္သူ(ေအာက္သား)ပိုက္ခ်ထုပ္ ထဲကို ေရာက္လီကတ္ရပါဖို႕ယာ……။ (ပိုက္ခ်ထုပ္ကိုေရာက္လားခေရငါးက ေနာက္ဆံုးငပိလုပ္ေကေတာင္ ငပိ ေကာင္းမျဖစ္လားမသိယာ ထင္ေရ)

ေအျပႆနာတိကိုေယွာင္ယွားႏိုင္ဖို႕၊ ေအာက္သားတိအကြက္ဆင္ထားေရ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲကို သိယင့္သား နန္႕ ရွိကိုဆက္မလားမိကတ္ဖို႕အတြက္ ရခိုင္သားတိုင္းလုပ္ရဖို႕တာ၀န္တိကေတာ့ ဖဲြရာက်နီေရစီးပြါးေရးကို ျပန္နလန္ထလာေအာင္ လုပ္ကတ္ရပါဖို႕။ အႏွိမ္ခံရလို႕ တရက္ထက္တရက္နိမ့္က်လာေရ ရခိုင့္ပညာေရးကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ျမွင့္တင္ပီးကတ္ရပါဖို႕။ ရခိုင့္ရိုးရာ ယိုင္ေက်းမႈတိ၊ အမြီအႏွစ္တိကို အားလံုး၀ိုင္း၀န္းလို႕ ေဖာ္ထုတ္ပီးကတ္ရပါဖို႕။ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ျဖစ္ပ်က္ခကတ္ေတ၊ လက္ဟိမွာေလ့ျဖစ္တည္နီေရ၊ ရွိမာေလ့ ဆက္ျဖစ္ႏိုင္သိမ့္ေရ ယင္းပိုင္ပ႗ိပကၡတိ၊ ျပႆနာတိကို ေယွာင္ယွားႏိုင္ေက ရန္သူ႕ပရိယာယ္စက္ကြင္းက ရုန္းထြက္လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ကတ္ပါလိမ့္ေမ……..
အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ။

ခိုင္ထြန္းထြန္း

Ingen kommentarer: