lørdag 13. juni 2009

ဆရာႀကီးပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ မိန္႕ခြန္း

ပါေမာကၡ ဆရာႀကီးေဒါက္တာေအးေက်ာ္၏
ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအသင္း (ဥေရာပ) ႒ာနခဲြ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံဖြင့္ပဲြမိန္႕ခြန္း


WAO (ဥေရာပ)က ကမကထလုပ္ၿပီးေက ေဆာင္ရြက္ေတ ေအပဲြမာ က်ေနာ့ကိုဖိတ္ေတအတြက္ေၾကာင့္အား လံုးသူကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ၿပီးေက ဂု အစိုင္အလာတခုျဖစ္လားေအာင္အတြက္ က်ေနာ္ရို႕ National song အမ်ိဳးသားသျခင္းကို သီဆိုၿပီးဖြင့္လွစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ ပထမဆံုးေသာ ရခိုင္သမိုင္းမာ ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ျဖစ္ပါေရ။

ရခိုင္သမိုင္းမာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ကတ္ေတ ဂုတက္ေရာက္လာကတ္ေတအားလံုးသူကိုေလ့ ေကာင္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ဂုဏ္လည္းယူပါေရ။ ေနာက္တခုကေလ့ က်ေနာ္ရို႕မွာ က်ေနာ္ရို႕ႏိုင္ငံအတြက္ က်ဆံုးလားခ ကတ္ေတ ေဂါင္းေဆာင္တိ၊ လူငယ္တိအတြက္ကိုေလ့ အရိုအေသအေလး အျမတ္ထားၿပီးေက သတိတရနန္႕ ဂုဏ္ျပဳအရိုအေသပီးကတ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးအနီနန္႕ အင္မတန္မွ၀မ္းသာပါေရ။ ဂုဏ္ေလ့ယူပါေရ။ ရခိုင္ျဖစ္ရစြာကိုေလ့ အခိ်န္မရီြး ဂုဏ္ယူပါေရ။

ေယေတာ့ခါ က်ေနာ္ရို႕ ရခိုင္ဆိုတဲ့ဟာ(၃)မ်ိဳးရွိေရ(နာေမအားျဖင့္)။ နံပါတ္(၁)က ရကၡိတဆိုေရစကား။ ရကၡိတ ဆိုတဲ့စကားဟာ ဗုဒၵဘာသာကိုထိမ္းေရ၊ အမ်ိဳးကိုထိမ္းေရ၊ ကိုယ့္ဘာသာစကား ကိုထိမ္းေရ။ ယင္းဟာေၾကာင့္ ကိုယ့္အိမ္မာဟိေရ အေသွ်တိကိုေလ့ေသာ့ ရခိုင္စကားသင္ပီးကတ္ပါလို႕ ဆရာႀကီးႀကံဳေရအခါမွာ မိတၱာရပ္ခံ ပါေရ။ ရခိုင္စကားေလ့တတ္ေတ၊ ဗမာစကားေလ့တတ္ေတ၊ မြန္စကားေလ့တတ္ေတ၊ ကရင္စကားေလ့တတ္ ေတ၊ ေနာ္ေ၀းစကားေလ့တတ္ေတ၊ အဂၤလိပ္စကားေလ့တတ္ေတဆိုေက ေအအေသွ်တိေနာင္ေရးဟာ အင္မ တန္မွက်ယ္ျပန္႕ပါေရ။ အလင္းေရာင္ေကာင္းပါေရ။ ယင္းဟာက တခု။

ေနာက္တခုက ရခိုင္ဆိုစြာ အာရကၡဆိုေရ စကားကလာေရအတြက္ေၾကာင့္ အာရကၡဆိုစြာက မိမိႏိုင္ငံကို ေစာင့္ ေယွာက္ေတ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံတိကိုေလ့ ေစာင့္ေယွာက္ေတလို႕ အဓိပၸါယ္ရေရ။ ယင္းဟာေၾကာင့္ အာရကၡ ဆိုေရစကားကိုေလ့ ထိမ္းသိမ္းကတ္ဖို႕အတြက္ က်ေနာ္မိတၱာရပ္ခံပါေရ။

ေနာက္တခုက ဘဂၤလားေဒ့(ေခ်္)ကလူတိက က်ေနာ္ရို႕ကို ”ေမာ့ဂ္” လို႕ေခၚေရ။ ”ေမာ့(ဂ္) ”ဆိုစြာက မာဂဒ ႏိုင္ ငံကလာေရ တိုင္းရင္းသားလို႕ အဓိပၸါယ္ရေရ။ ယင္းမာဂဒ ႏိုင္ငံကလာေရ တိုင္းရင္းသားတိစြာ ဘုရားသွ်င္မပြင့္ ခင္ေလာက္ကပင္ က်ေနာ္ရို႕အင္ဒိုအာရီယန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေတ ရခိုင္သားတိစြာ မာဂဒတိုင္းမာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဟိ လီကတ္ဖို႕။ ယင္းဟာေၾကာင့္ ဗုဒဘာသာကို ဘုရားသွ်င္ပြင့္ၿပီးၿပီးခ်င္း ရခိုင္သားတိက ဦးစြာပဌမရေရလူမ်ိဳးျဖစ္ ပါေရ။ ယင္းဟာကိုေလ့ေသာ့ က်ေနာ္ရို႕အနီနန္႕ အမ်ားႀကီးဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ပါေရ။

ေနာက္တခုက အႀဟိေတာင္အာရွသမိုင္းမာ ေ၀သာလီေခတ္ဆိုစြာဟိပါေရ။ ေ၀သာလီေခတ္ဆိုစြာက ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ၾကာပါေရ။ ေအဒီ (၃၃၀)ေလာက္ကစၿပီးေက ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာမင္း(၁၀၄၄)ေလာက္ထိ ရွည္လ်ားေရသက္တမ္းဟိေရ ေ၀သာလီေခတ္ဆိုစြာ ထင္ရွားစြာဟိပါေရ။ ယင္းဟာအတြက္ကိုလည္း ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၿပီးေက ဇာတိဇာတိ သုေတသနျပန္လုပ္သင့္ေရဆိုစြာကို လူငယ္တိကေလ့လာရပါဖို႕။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ နီလို႕မျဖစ္ပါ။ ေယေတာ့ ယင္းကိစၥနန္႕ပတ္သက္လို႕ က်ေနာ္တဆက္တည္းေျပာခ်င္စြာက ရခိုင္ဆိုသည္မွာ ဇာ ႏိုင္ငံကိုဘဲေရာက္ေရာက္၊ ဇာနီရာကိုဘင္ေရာက္ေရာက္ လူနည္းစုရာျဖစ္ေတ။ ယင္းလူနည္းစုျဖစ္ေတအတြက္ ေၾကာင့္ အေရးအႀကီးဆံုးကဇာလဲဆိုေက လူမ်ားထက္ပိုစည္းရံုးကတ္ရဖို႕။ We have to be united more than any other peoples in the world because we are a minority, always and any kind of! ယင္းတခုမွာၾကားခ်င္ေရ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးဟာ လူနည္းစုျဖစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ စည္းလံုးရဖို႕၊ ညီညြတ္ရဖို႕၊ သည္း ခံရဖို႕။ ယင္းဟာတခု ဆရာႀကီးမွာၾကားခ်င္ေရ။

ေနာက္တခုက လူနည္းစုျဖစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ သူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္လုပ္ရဖို႕။ Quality peoples ျဖစ္ ေအာင္လုပ္ရဖုိ႕။ သူမ်ားထက္ပိုႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕။ ဗမာျပည္မွာသိေရအတိုင္းယာ ဗမာျပည္မာ ရခိုင္ျဖစ္တဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ့္အနီနန္႕ တခါေလ့ပါေမာကၡျဖစ္လို႕ အလားအလာမဟိ ပါ။ In Burma, I am not opportunity to be a professor, that’s exactly true but in America I can be professor and I am a professor. ယင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ပိုင္ႏိုင္ငံတိ၊ ေနာ္ေ၀းပိုင္ႏိုင္ငံတိ၊ တျခားႏိုင္ငံတိမွာ တန္းတူရည္တူအခြင့္ အေရးပီးေရအတြက္ေၾကာင့္ ငါရို႕ရခိုင္သားေခ်၊ ရခိုင္သူေခ်တိစြာ သူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္ Quality peoples ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားကတ္ပါ။ ဒါတခုကို က်ေနာ္ထပ္ၿပီးေက မွာပါရစီ။

ေနာက္တခုက သူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္၊ Quality peoples အျပင္ သူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္၊ သူမ်ားထက္နာ ေမေကာင္းရေအာင္။ ရခိုင္ျပည္မွာ သဇင္ပန္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ပန္းျဖစ္ေတ။ ယင္းႏိုင္ငံေတာ္ပန္းျဖစ္ေတပိုင္ ငါရို႕ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိက ဂုဏ္ယူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စႏၵကူးနံသာပင္ျဖစ္ေအာင္ေလ့ ႀကိဳးစားကတ္ပါ။ ယင္းပိုင္ ေယွာင္ ႀကိဳးစားဖို႕အတြက္၊ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ က်ေနာ္ရို႕ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္မွာပါေရ ပ႒ာန္းက်မ္းမာ အ ခ်က္(၄)ခ်က္ေဖာ္ျပထားေရ။

ယင္းအခ်က္(၄)ခ်က္က ဇာလဲဆိုလို႕ရွိေက ဆႏၵဓိပဓိ၊ ဆႏၵျပင္းထန္ရဖို႕။ ဆႏၵျပင္းထန္လို႕ ရခိုင္တိဟာ ႏွစ္ ေပါင္းသံုးေထာင္ေလးေထာင္ခံႏိုင္စြာ။ က်ေနာ္ရို႕ဆႏၵတိ ေကာင္းေကာင္းျပင္းထန္ေရ။ ဇာေၾကာင့္ေအပိုင္ျပင္း ထန္လဲဆိုေက ပင္လယ္ကမ္းမာနီေရ။ လီကေလ့၀ုန္း၀ုန္းထနီေရ၊ ျမစ္ရီကေလ့ တက္နီေရ။ ပင္လယ္လႈိင္းက ေလ့တက္နီေရ။ တခါတခါ လီမုန္းတိုင္းက်ေရ။ ယင္းၾကားထဲက ရပ္တည္ႏိုင္ေရ ႏွစ္ေပါင္းသံုးေထာင္ေလး ေထာင္ကာလဟာ အင္မတန္ႀကံ႕ခိုင္ေရစိတ္ဓါတ္ဟိစြာေတာ့ အင္မတန္ထင္ယွားေရ။ ယင္းဟာ ဆႏၵဓိပတိပါ။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္စြာကိုစဲြထားပါ မေပ်ာက္စီေက့။ ရခိုင္ျပည္လိုခ်င္ေကေလ့ ဆႏၵကိုစဲြထားပါ၊ မေပ်ာက္စီေက့။ ပါ ေမာကၡျဖစ္ခ်င္ေကေလ့ ဆႏၵကိုစဲြထားပါ။ မေပ်ာက္စီေက့။ ယင္းဆႏၵဓိပတိဆိုစြာက ေအပ႒ာန္းက်မ္းမာပါေရ ” ဆႏၵဓိပတိ ဆႏၵသမၸ ယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပဓိ ပစၥေယန ပစၥေယာ”။ ဆႏၵဟာ ေကာင္းအေရး ႀကီးေရ။

ေနာက္တခုက ဇာအေရးႀကီးလဲဆိုလို႕ရွိေဂ ၀ီရိယာဓိပတိ။ ၀ီရိယဆိုစြာက Hard working ျဖစ္ရဖို႕။ လူတ ေယာက္ Hard working ျဖစ္လာေက လူတေယာက္စြာ ေတာ္လာေရ။ Hard working ဆိုစြာ ဇာလဲဆိုလို႕ရွိ ေဂ ဆရာႀကီးအတိြအႀကံဳအရ အခက္အခဲဆံုးက မွန္ကန္ေရကိစၥ ၀ီရိယကို ထပ္ကာအလီလီ…ထပ္ကာအလီလီ မျဖစ္မခ်င္းလုပ္စြာဟာ ေကာင္းေကာင္းအခက္အခဲျဖစ္ေတ။ လုပ္ၾကည့္ကတ္ပါ။ ယင္းပိုင္ေယွာင္ ၀ီရိယာဓိပတိ ရွိရဖို႕။ ဒါ နံပါတ္(၂)အခ်က္။

နံပါတ္(၃)အခ်က္က စိတ္တာဓိပတိ။ ” စိတၱာဓိပဓိ စိတၱသမၸယုတၱကာနံ ဓမၷာနံ တံသမုဌာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ” စိတ္ဓါတ္ထက္သန္ရဖို႕။ စိတ္ဓါတ္ထက္သန္ဖို႕အတြက္ ဘိန္း၊ ဘင္းကေဇာ္ မေသာက္ရ။ Drug မစဲြရ။ အရက္ေသစာေသာက္ေကေလ့ အျပင္းအထန္မေသာက္ရ။ ယင္းပိုင္ေယွာင္ဆိုလို႕ရွိေက စိတ္ဓါတ္ ထက္သန္လို႕ရေရ။

ေနာက္တခုက အခ်က္(၄)က ၀ိမံသာဓိပဓိ။ ပညာနန္႕ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး၊ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေက လုပ္ရဖို႕။ ပညာဆိုဟာက အ တန္းပညာကို ေျပာဟာမဟုတ္။ အတန္းပညာဆိုစြာက သူ႕အတန္းနန္႕သူ တက္လာစြာ။ ၀ိမံသာဆိုေရပညာက ဘ၀အတိြအႀကံဳ၊ ႀဟိအလားအလာ၊ ကိုယ့္ပါတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနတိကိုအားလံုး စူးစမ္းၿပီးေက ေကာင္းေရစြာ ကိုလုပ္စြာျဖစ္ေတ။ ေကာင္းေရကိစၥကိုလုပ္ေတဆိုစြာ ၀ိမံသာဓိပတိ။

ဆရာႀကီးေျပာခ်င္ေရအခ်က္က သံုးေလးငါးခ်က္ေလာက္ရာဟိေရ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရေက ရခိုင္သားမည္ သည္မာ တိုင္းျပည္တိုင္းမာ လူနည္းစုျဖစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ လူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ဖို႕။ သူ မ်ားထက္စည္းရံုးေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕။ ေနာက္တခုက ရခိုင္ရိုးမေတာင္မာ သဇင္ပန္းတိဟာ လႈိင္လႈိင္ပြင့္နီ ေရပိုင္ ဇာႏိုင္ငံကိုေရာက္ေရာက္ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိစြာ စႏၵကူးနံသာပင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕။ ယင္းပိုင္ေယွာင္ႀကိဳးစားဖို႕အတြက္ နံပါတ္(၁) ဆႏၵဓိပတိကို ဦးစားပီးပါ။ နံပါတ္(၂) ၀ီရိယာဓိပဓိကို ဦးစားပီးပါ။ နံပါတ္(၃) စိတ္တာဓိပတိျဖစ္ေအာင္ ဦးစားပီးပါ။ နံပါတ္(၄) ၀ိမံသာဓိပတိကို ဦးစားပီးပါ။ ယင္းပိုင္ေယွာင္ဆိုေက သံုးေလးငါးႏွစ္အတြင္းမာ ရခိုင္ျပည္သူကိုေစာင့္ေယွာက္ႏိုင္ဖို႕၊ ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ဖို႕၊ အေရာင္အ၀ါေလ့ေတာက္လာ ဖို႕လို႕ ဆရာႀကီးအနီနန္႕ မိတၱာေလ့ရပ္ခံေရ၊ ဆက္ၿပီးေကေလ့ ႀကိဳးစားကတ္ဖို႕ေတာင္းပန္ယင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရ စီ…… အားလံုး..၀မ္းသာပါေရ…..။

(လက္ခုပ္သံတိ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

ဆရာႀကီး၏ မိန္႕ခြန္းကို မူရင္းအသံအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရြီးထားပါေရ။ အမွားအယြင္း တခုခုပါခေရဆို ေက ျပန္လို႕ကူးယူေဖာ္ျပပီးေရ အကၽြန္၏တာ၀န္ရာျဖစ္ပါေရ။

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ……..။
ခိုင္ထြန္းထြန္း

1 kommentar:

Zan Zan sa...

ဂရုတစ္စိုက္ဖတ္လို႔ မွတ္လားခပါေရ။ တင္ျပၿပီးထားေရ အတြက္ေက်းဇူးပါ။
ဇံဇံ