lørdag 6. juni 2009

Crazy thinking!

တမတ္တန္ စီမံကိန္း (သို႕မဟုတ္) အရူးစိတ္ကူး


တရက္တရက္လာေဂ လုပ္စရာအလုပ္ကေလ့ ထေထြထထူးမဟိစြာနန္႕ စာရြီးဘနာ ဘေလာ့ခ္မာတင္ဖို႕ စိုင္း စားမိေရ။ ခက္စြာက စာရြီးဖို႕ကုန္ၾကမ္းကတခုေလ့ ေဂါင္းထဲမာမဟိခါ ခ်ရီြးလို႕မက်ႏိုင္။ ယင္းပိုင္နန္႕ပင္ ေနာက္ ဆံုးမာ ရိုးေတာင္ခရင္းက ရခိုင္ျပည္သူတိ၊ ကဘာအရပ္ရပ္က ရခိုင္တိဘားကို စိတ္ကေရာက္လားခေရ။ ရခိုင္ တိဘားကို စိတ္ကူးေရာက္လခေရဆိုစြာနန္႕ ျပႆနာက စလာဗ်ာ။ ျပႆနာဆိုလို႕ တျခားသူျပႆနာမဟုတ္ ပါ။ ကၽြန္ေတာ့ျပႆနာပါရာ၊ ဇာအေၾကာင္းအရာကို ရြီးရမွန္းမသိေရ ျပႆနာပါ။ ေအပိုင္ မနီႏိုင္၊ မထိုင္ႏိုင္ လက္ေမ်ာက္လို႕ေလ့ တခ်ိဳ႕လူတိက ကၽြန္ေတာ့ဘေလာ့ခ္ထက္မာ နတ္တိ၊ သၾကားမင္းတိပိုင္ ကိုယ္ေရာင္ ေဖ်ာက္ၿပီးေက လာဟန္႕ကတ္စြာ တိျမင္ခါ ၾကက္သီးဖျဖန္းထမိပါေရ (အေခ်ကပင္ ဆိတ္ဆီေၾကာက္တတ္လို႕)။

စိတ္ထဲမာ ရြီးခ်င္ေျပာခ်င္နီစြာက ျပႆနာတိနန္႕ ဒါရိုက္(direct)သက္ဆိုင္နီခါ ေအျဖစ္ပ်က္နီေရ ျပႆနာတိ ကို ဇာပိုင္ေျဖယွင္းကတ္ဖို႕လဲ စိုင္းစားမိေရ။ ယင္းအေၾကာင္းအရာတိကို ေလ့လာဖို႕စာအုပ္စာတမ္းတိက လက္ ထဲမာတခုေလ့မဟိ။ ေနာက္ဆံုး အင္တာနက္ထက္မာ တျခားလူမ်ိဳးတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိမွာ ပ႗ိပကၡတိကို ဇာပိုင္ ေျဖယွင္းကတ္လဲဆိုစြာကို လုိက္ၾဟာယင္း လိုက္ၾဟာယင္းနန္႕ စာေၾကာင္းေခ်တခုကို မ်က္စိေရာက္လားခၿပီး ေက ယင္းစာသားေသွ်ေၾကာင့္ပင္ အစကရြီးဖို႕ေျပာဖို႕ မွန္းထားခေရ ဦးတည္ေရလမ္းေၾကာင္း (direction) တိ ပါ စိေကေျပာင္းပါလားေရလို႕ ထင္လိုက္ေတ….။ ယင္းစာသားေခ်ကေတာ့ ………… “Remember always to put yourself in their position” ပါလတ္။ ရခိုင္ပိုင္ေျပာရဖို႕ဆုိေကေဒါ့ခါ ဆန္႕က်င္ဖက္၊ အတိုက္အခံျဖစ္နီေရ လူနီရာမာ ၀င္ၿပီးေကခံစားခိုင္းစြာပါ။ ယင္း(ဆန္႕က်င္ဖက္)လူနီရာမွာ ငါရာဆိုေဂ၀ါ …. (ပေဇာင္ပိုင္ ခံစားရဖုိ႕ လဲ) ဆိုစြာကို အၿမဲတမ္းအတြက္ေပၚပါ”လတ္။ ယင္းစကားေခ်ေက်းဇူးနန္႕ ေအ ”တမတ္တန္စီမံကိန္း”ျဖစ္ လာရ စြာပါ။

ရခိုင္သားတိအားလံုးစြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးနန္႕ ရခိုင္ျပည္ကိုခ်စ္ကတ္စြာ တေယာက္ေလ့ျငင္းလို႕မရပါ။ ရခိုင္သားတိုင္း အဂင့္ဂင့္ခ်စ္ကတ္ပါေရ။ တျခားလူမ်ိဳးတိထက္ ပိုခ်စ္ကတ္ေတလို႕ က်ေနာ္ယံုပါေရ။ တျခားလူမ်ိဳးတိကေလ့ ယင္းပိုင္ထင္ကတ္ပါေရ။ ေအနိ တေယာက္နန္႕တေယာက္၊ တဖဲြ႕နန္႕တဖဲြ႕၊ တပါတီနန္႕တပါတီျဖစ္နီကတ္ေတ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္မယွင္းစြာတိ၊ အာဃာတတိ၊ အၿငိဳးတိယင္းျပႆနာတိအားလံုးစြာ အမ်ိဳးကိုခ်စ္လို႕ ျဖစ္နီဂတ္ စြာပါယွင့္။ ကိုယ့္စီးပါြးေရး တ၀မ္းတခါးအတြက္ရာ ရခိုင္တိအားလံုးလုပ္နီကတ္ဖို႕ဆိုေက ေအျပႆနာတိ ေပၚ လာစရာအေၾကာင္းမဟိပါ။ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးကိုရာ မခ်စ္ကတ္ဆိုေက ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိၾကား မာ ျဖစ္ပ်က္နီကတ္ေတ ျပႆနာတိကို ကိုယ္နန္႕မဆိုင္ေရပိုင္ အားလံုးဥေပကၡာျပဳနီကတ္ပါဖို႕နင္းရာ……။ ယယွင္းေျပာရ ေက ပိုေတာင္စိတ္ခ်မ္းသာၿပီးေက အသက္ပိုရွည္ဖုိ႕သိမ့္ (ဟ..ဟ)…………။

ယပိုင္ဆိုေက ယင္းေလာက္ခ်စ္ကတ္ယင္းသားနင့္ ဇာျဖစ္လို႕ေအပိုင္ျပႆနာတိ ျဖစ္နီကတ္ရလဲလို႕ မီးစရာဟိ ပါေရ။ ဟုတ္ပါေရ။ ျဖစ္နီကတ္ရပါေရ။ အစြာျဖစ္လို႕ ေဒပိုင္ေယွာင္ျဖစ္နီကတ္ရလဲဆိုေက ၀န္ပိနီလို႕ပါ။ ကိုယ့္ မာဟိနီေရအားက ျမင္းေကာင္ေရ တေကာင္ေလာက္ရာဟိေရ။ ထမ္းရဖို႕၀န္က ျမင္းေကာင္ေရ ေထာင္နန္႕ ေသာင္းနန္႕ညီမွ်ေရ၀န္ဆိုခါ ရခိုင္သားတိစြာေညာင္းလို႕ ဖဖတ္သီနီကတ္ပါယာ။ ၾကည့္လိုက္ေက လုပ္စရာတိ ေဂ်းယာဆိုခါ ဇာခ်င့္ကိုအယင္လုပ္လို႕လုပ္ရမွန္းမသိ။ လုပ္လိုက္ျပန္ေကေလ့ ”ႏွမ္းတစိနန္႕ ဆီမျဖစ္”ဆုိပိုင္ က်နီပါေရ။ ေယခါ လုပ္နီကတ္ကိုင္နီကတ္ေတလူတိစြာ လုပ္ယင္းကိုင္ယင္းနန္႕ ယင္း၀န္စြာ ေဂါင္းထက္ကိုတ ရက္ထက္တရက္ပိလာပနာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိကအစ ဖိစီးလာပါေရ။ လူဆိုစြာ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာနန္႕ အီးလို႕နီရေရခါ ေဂါင္းကိုၿခီနန္႕ေက်ာက္ပစ္ေကေလ့ ရယ္ခ်င္ရယ္နီကတ္ပါဖို႕။ အဲ…ေညာင္း လာေရ၊ ပင္ပမ္းလာေရအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္နားမာ တျခားတေယာက္ လီပျပင္းရွဴပလိုက္ေကေတာင္ ”လီကိုယင္း ေလာက္ပင္ ပျပင္းရွဴစရာလိုလား” ဆိုေရအၾကည့္မ်ိဳးနန္႕ ၾကည့္တတ္ကတ္စြာ လူ႕သဘာ၀ပါ။ ဂုက်ေနာ္ရို႕ထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္နီကတ္ေတျပႆနာတိစြာေလ့ ယင္းအတိုင္းပါရာ။

ေအနီရာမွာ က်ေနာ္ရို႕အားလံုးက ဇာနန္႕လားတူနီပိုင္တိြလဲဆိုေက ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ ရီထဲမွာျမဳပ္နီေရ သေဖာၤတစင္းကို ႏႈိးပနာခ်က္ခ်င္းေမာင္းဖို႕ႀကိဳးစားနီကတ္ေတလူတိနန္႕ လားတူပါေရ။ လက္ဟိအေျခအေနမွာ ယင္းသေဖၤာစြာ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ က်ဳပ္ေတာထဲကမထြက္ႏိုင္သိမ့္။ ယင္းသေဖၤာပ်က္ကို ျပန္အသက္
၀င္လာစီခ်င္ေရေဇာနန္႕ ေဖာ္ဖို႕ႀကိဳးစားနီကတ္ေကေလ့ တေယာက္တေပါက္ ၾဘန္းစီးကာရျဖစ္နီလို႕ မေအာင္ ျမင္ပါ။ မေအာင္ျမင္ေရအျပင္ တရက္ထက္တရက္ ပိုေတာင္ျမဳပ္လာနီပါေရ။ စနစ္တက် စီမံညႊန္ၾကားႏိုင္ေရ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးတိ မဟိပါသိမ့္။ ဗရမ္းဗရာ ေမာင္းဖို႕ႀကိဳးစားနီကတ္ေကေလ့သေဖၤာက ရီျပင္ကိုေလ့ မေရာက္သိမ့္ပိုင္ စက္တိကေလ့ သံခ်ီးကိုက္နီတုန္းသိမ့္၊ ကပၸတိန္ေလ့မဟိသိမ့္၊ သေဖၤာသားေလ့မဟိသိမ့္၊ ဆီေလ့မဟိသိမ့္…. ၾကည့္လိုက္ေက တခုေလ့အဆင္သင့္မျဖစ္သိမ့္။ ယင္းပိုင္ႀကိဳးစားယင္း၊ ရုန္းယင္းကန္ယင္းနန္႕ အားကုန္လာ ကတ္ေတခါ တခ်ိဳ႕ကေလ့ စိတ္ကုန္လာကတ္ေတစြာတိဟိေရပိုင္ တခ်ိဳ႕ကေလ့ ေညာင္းအားႀကီးလို႕ ေဘးနား ကလူ လီပျပင္းရွဴေကေတာင္ အျပစ္ျမင္လာကတ္ေတ အေျခအေနပါရာ။ လက္မေလွ်ာ့ကတ္ပါေက့။ က်ေနာ္ရို႕ က်ဳပ္ေတာထဲက ၾကမ္းျပင္ကိုအယင္ေရာက္ေအာင္လုပ္ကတ္ပါေမ။ ၾကမ္းျပင္ကတဆင့္ ရီထက္၊ ရီထက္ကတ ဆင့္ ေဒါက္က်င္း၊ ေဒါက္ခ်ၿပီးေက ရခိုင္ျပည္ကို အလံလႊင့္လို႕ေမာင္းေရနိ အေညာင္းတိ အားလံုးေျပလား ၿပီးေက ယင္းအခ်ိန္ခါ သေဖၤာထက္မွာ တေယာက္ကိုတေယာက္ ေဂါင္းကိုခေထာက္နန္႕ပင္ေက်ာက္ေက်ာက္၊ ေနာက္ကုန္းကို တန္းေတာင္ နန္႕ပင္ထုထု မျပစ္မျမင္ဘဲ လိုင္ဖင္းဖက္ဘ်ာလ္ အိမ္ျပန္ကတ္ဖို႕နင္းရာ………..။

သေဖၤာျမဳပ္ေတနိကပင္ ျပန္ေဖာ္ဖို႕ႀကိဳးစားခကတ္စြာ သေဖၤာကအထက္ကိုမတက္လာေရအျပင္ တရက္ထက္ တရက္ ပိုျမဳပ္လာနီစြာ လူတိုင္းအသိျဖစ္ပါေရ။ ေယဇူးနန္႕ ေဒနည္းအတိုင္းဆက္ေဖာ္နီလို႕ အလုပ္မျဖစ္ပါယာ။ ပထမဆံုးႀကိဳးစားရဖို႕အလုပ္က ကဘာအရပ္ရပ္မာေရာက္နီကတ္ေတ ရခိုင္သားတိပါးက ေဖ့သွ်ာေကာက္ရပါ ဖို႕။ ေဖ့သွ်ာေကာက္ေတနီရာမွာ အႀဟိႀဟိက်ေအာင္ စံတခုသတ္မွတ္ရပါဖို႕။ ယင္းစံက ပေဇာင္ပိုင္ျဖစ္သင့္လဲ ဆိုေက ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အလုပ္သမားတိအတြက္ အနိမ့္ဆံုး(တနာရီ/တရက္)လုပ္အားခေဖ့သွ်ာသတ္မွတ္ထားစြာ တိဟိပါေရ။ ယင္းခ်င့္ကိုမူတည္ၿပီးနာ ဇာႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံသင့္လဲဆိုစြာကို အမ်ားသေဖာတူဆံုးျဖတ္ ကတ္ရပါဖို႕။ ယင္းေဖ့သွ်ာတိကိုေကာက္ခံဖို႕၊ စီမံခန္႕ခဲြဖို႕၊ သံုးစဲြဖို႕အတြက္ ရခိုင္အမ်ားစု ေလးစားယံုၾကည္ရ ေရ၊ အားကိုးအားထားျပဳရေရ အဖဲြ႕အစည္းတခု (သို႕) လူတစု လိုပါေရ။

ဒုတိယအဆင့္မွာ အထက္မွာက်ေနာ္ေျပာခေရပိုင္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္၀င္စားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးဟိနီကတ္ေတအတြက္ တူေရအုပ္စုတိကို တစုစီခဲြထုတ္ကတ္ရပါဖို႕။ ဥပမာ စစ္ေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပါြးေရ၊ က်မၼာေရး၊ လူမႈ႕ေရး၊ ရခိုင့္သ မိုင္းဆိုင္ရာယိုင္ေက်းမႈ႕တိကို ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ သတင္းနန္႕မီဒီယာ အစဟိေရ ယင္းပိုင္အုပ္စုတူတိကို တခုခ်င္းစီခဲြထုတ္ကတ္ရပါဖို႕။ စစ္ေရးဆိုေက စစ္ေရးကို စိတ္၀င္စားေရလူတိ တစုစုပနာ စစ္ေရးကိုေဇာက္ခ်ပ နာလုပ္ (ျဖစ္ႏိုင္ေက အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ တရပ္ေပၚေအာင္ထိလုပ္)။ မီဒီယာကို စိတ္၀င္စားေရလူတိကေလ့ ျဖစ္ႏိုင္ေက ရခိုင္အသံလႊင့္ဌာနတခု ရုပ္ျမင္သံၾကားတခုေပၚေအာင္ထိလုပ္။ ပညာေရးကို စိတ္၀င္စားေရလူတိ ကေလ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ အစုအဖဲြ႕တခုဖဲြ႕ပနာ ပညာေရးနန္႕သက္ဆိုင္ေရစြာတိကို လုပ္။ ဂုနား ကေျပာခေရ တျခားတျခား အဖဲြ႕တိေလ့ ယပိုင္အစုခဲြပနာလုပ္လားကတ္ဖို႕ဆိုေက အေျခအေန တမ်ိဳးေျပာင္းကိုေျပာင္းလာပါဖို႕။

ေဒ အစုအဖဲြ႕တိ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ေဖ့သွ်ာကို ပထမအဆင့္မွာ တင္ျပခေရ အဖဲြ႕အစည္းတခု(သို႕)လူတစုက အေျခအေနကိုၾကည့္ပနာ ဇာနီရာမွာဇာေလာက္သံုးသင့္ေရဆိုစြာကို စီမံခန္႕ခဲြ ပီးရပါဖို႕။ ေအနီရာမာ တခုထပ္ၿပီးေက သတိထားရဖို႕စြာက ေအယွင့္တိကိုလုပ္ေတကိုင္ေရနီရာမာ Volunteer (ေစတနာ့၀န္ထမ္း)ပံုစံ မ်ိဳးနန္႕ လားလို႕ေကာင္းအလုပ္မျဖစ္ပါယာ….။ ေစတနာ့၀န္ထမ္းက အားေဂ လုပ္ေတ….မအားေဂ မလုပ္ဆိုခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေဂါင္းေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေတ။ ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ပါ။

ဂနိ ကဘာႀကီးမာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားနီကတ္ေတလူတိကိုၾကည့္ၾကည့္၊ အဖဲြ႕အစည္းတိကိုၾကည့္ၾကည့္၊ ႏိုင္ငံ တိကိုပင္ၾကည့္ၾကည့္ အားလံုးကိုစနစ္တက်နန္႕ စီမံခန္႕ခဲြလာကတ္လို႕ ေအာင္ျမင္လာဂတ္စြာေဂ်းပါယာ။ ဗရမ္း ဗရာနန္႕ ေအာင္ျမင္လာကတ္စြာမဟုတ္ပါ။ ယင္းဇူးနန္႕ က်ေနာ္ရို႕ရခိုင္တိမာေလ့ ဇာပင္လုပ္လုပ္ အားလံုးကို စနစ္တက်စီမံခန္႕ခဲြတတ္ေတအက်င့္ဟိဖို႕နန္႕ လက္တိြအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ကတ္ရဖို႕အခ်ိန္က်နီပါယာ……။ ယင္းပိုင္ မလုပ္ႏိုင္သမွ်ကာလပတ္လံုး ဇာပင္လုပ္လုပ္ ”ၾကက္ဖင္မာ ရီဆံုးဆံုးလို႕” ျဖစ္နီပါဖို႕။ အလုပ္လုပ္ကတ္ ေတ ကိုင္ကတ္ေတနီရာတိမာေလ့ တေယာက္ကိုတေယာက္၊ တဖဲြ႕ကိုတဖဲြ႕ အျပစ္တင္စြာတိ၊ စိတ္ပ်က္လက္ ေလွ်ာ့လားစြာတိက အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ယွားႏိုင္ကတ္ေအာင္ ”Remember always to put yourself in their position” ဆိုေရ စကားေခ်ကို ေအစာနန္႕တတူ အားလံုးကိုမွ်၀ီ ပီးလိုက္ပါယင့္……..။

ခိုင္ထြန္းထြန္း

Ingen kommentarer: