onsdag 23. september 2009

တခါေလ့ အရက္မစဲြေရလူ

တရက္နိ ”အရက္နန္႕ က်န္းမာေရး” ဆိုေရ ေဆြးေႏြးပဲြတခုကို ေဟာ္တယ္တခုမာလုပ္နီကတ္ေတ။ ယင္းေဆြး ေႏြးပဲြမာ အရက္နန္႕ပါတ္သက္လို႕ က်န္းမာေရးပညာပီးအဖဲြ႕တိ၊ အရက္ထုတ္လုပ္ေတ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္တိ၊ အ ရက္ေသာက္တတ္ေတလူတိ လူတန္းစားအစံုပါကတ္ေတ။

ေဆြးေႏြးပဲြစေရဆိုစြာနန္႕ အရက္နန္႕ပါတ္သက္လို႕ ဆိုးက်ိဳး၊ ေကာင္းက်ိဳး၊ သူ႕အျမင္၊ ကိုယ့္အျမင္တိကို အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးကတ္ေတ။ ေဆြးေႏြးကတ္ယင္းနန္႕ အရက္ကိုဇာပိုင္ေသာက္ေက စဲြတတ္ေတဆိုေရအပိုင္း ေရာက္ပါလတ္ေတ....ရေရာင္းသတ္လို႕ ျငင္းဂတ္ခုန္ဂတ္ေတ အသံတိဆူလာေရခါ ေဆြးေႏြးပဲြစေလာက္ပင္တ ခြန္းေလ့၀င္မေျပာဘဲ ေနာက္ဆံုးခံုမာထိုင္ငိုက္နီေရ ၀ါက်ီးတလံုးႏိုးက်လားခေရ။ ႏိုးစြာနန္႕ခ်က္ခ်င္း လက္ ေထာင္လာပနာ....

”က်ေနာ္တခုေလာက္ ေျပာခ်င္ပါေရ၊ အရက္စဲြေရဆိုစြာကို က်ေနာ္လံုး၀လက္မခံပါ”

”ဇာျဖစ္လို႕ ေအပိုင္ေျပာႏိုင္စြာပါလဲ” လို႕ တျခားလူတိက ျပန္ပနာမီးကတ္ေတခါ ယင္း၀ါက်ီးက

” က်ေနာ္ အရက္ကို မိုးထဖက္မ်က္စိႏွစ္လံုးပြင့္ေလာက္ကပင္ နီတ၀င္ေသာက္လာစြာ ႏွစ္ေပါင္းေကာင္းၾကာ လာပါယာ.....က်ေနာ္တခါေလ့ မစဲြပါကား....................လတ္”

Ingen kommentarer: