lørdag 12. mars 2011

ပညာေရးနန္႕ ေတာ္လွန္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

ဂနိလက္ဟိအေျခအေနအရ အကၽြန္႕အျမင္ကိုတင္ျပရဖို႕ဆိုဘာေဂ ရခိုင္ျပည္နန္႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအတြက္ အဓိကအေရးအႀကီးဆံုးက ဗမာကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေရးပါ။ ဇာျဖစ္လို႕ လြတ္ေျမာက္ခ်င္ရေရလဲဆုိစြာကိုေတာ့ မရိုးႏိုင္ေရ (သို႕) ရိုးအီနီေရ အေၾကာင္းျပခ်က္တိနန္႕ မတင္ျပခ်င္ဘာယာ…..ခံစားဖူးေရလူတိုင္း နားလည္ဂတ္ၿပီးသားဘာရာ။
လြတ္ေျမာက္ဖို႕အတြက္ အလုပ္(၂)ခုကို အကၽြန္ဥာဏ္မီသေလာက္ စိုင္းစားမိခါ ဦးစားပီးလုပ္ရဖို႕အလုပ္(၂)ခု လားတိြဘာေရ။ ယင္းခ်င့္တိက -
- ပဌမ စစ္တပ္ကိုခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ကတ္ရဖို႕။
- ဒုတိယ ပညာေရးကို ျမွင့္တင္ဂတ္ရဖို႕ဆိုဘနာ စိုင္းစားမိဘာေရ။

ပဌမအနီနန္႕ ပညာေရးနန္႕ပါတ္သတ္လို႕ ေဒပိုင္လုပ္ႏိုင္ေဂ ပိုမေကာင္းႏိုင္လားဆိုဘနာ စိုင္းစားမိစြာကို အယင္တင္ျပပါေမ။
ပညာေရးက႑က စိတ္၀င္စားေရလူေလ့မ်ားေရပိုင္ လူတိုင္းေလ့ ပါ၀င္ႏိုင္ဂတ္ေတ။ အဂု အကၽြန္စိုင္းစားမိေရက႑မာ ရည္ရြယ္ခ်က္(၂)ခုဟိဘာေရ။ တခုက ရခိုင့္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားလာဖို႕နန္႕ ေနာက္တခုက ရခိုင္စာပီတိုးတက္လာဖို႕အတြက္ လက္တိြအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ ျဖစ္ပါေရ။
ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအတြက္ ပညာေရးကိုျမွင့္တင္ဖို႕အလုပ္မာ အပိုင္း(၂)ပိုင္း ျမင္ပါေရ။ တပိုင္းက ျပည္တြင္း၊ တပိုင္းက ျပည္ပ။ ျပည္တြင္းမာ ရခုိင္လူငယ္ေခ်တိ ပညာရည္ျမင့္မားဖို႕အတြက္ ရခိုင္သဟာယ အသင္းက အဓိကတတ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္နီကတ္ပါေရ။ ျပည္ပမာဆိုေဂေလ့ ပုဂၢလိကတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိ တတ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္နီဂတ္စြာတိကို တိြရဘာေရ။ အထူးသျဖင့္ တမ်ိဳးသားလံုးနန္႕သက္ဆိုင္ေရဆိုေဂ WAO ေလ့ လုပ္နီဘာေရ။

အတိုခ်ံဳးေျပာရေဂ အထဲနန္႕အျပင္ကို စည္းျခားပစ္ခ်င္ဘာေရ။ ဆိုလိုစြာက အထဲကကိစၥကို ရခိုင္သဟာယအသင္းက သူ႕စြာသူႏိုင္သေလာက္လုပ္လီ။ အျပင္က ကိစၥကို ပညာေရးကိုစိတ္၀င္စားေရလူတိက အျပင္မာအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေရလို႕ ျမင္မိဘာေရ။ ဇာျဖစ္လို႕ေဒပိုင္စိုင္းစားမိလာရေလ့ဆိုေဂ တခါတရီ စီးပြါးေရးသမားပိုင္ စီးပါြးတြက္ တြက္လာမိဘာေရ။ စီးပြါးေရးတြက္ တြက္ေတဆိုစြာက ေဒပိုင္ပါ။ ဇာသူမဆို အလုပ္တခုခုလုပ္ေတဆိုေက တခုခုကိုျပန္ရခ်င္လို႕ လုပ္ကတ္စြာေဂ်းပါယာ။ ေနာက္ဆံုး ဘာသာေရးမာ အလွဴအတန္းလုပ္ေက ေစတနာသံုးတန္ျပတ္မ ကုသိုလ္ရေရလို႕ ေျပာထားဘာေရ။ ေစတနာသံုးတန္ျပတ္ေတဆိုေကေတာင္မ ေနာက္ဆံုးမာ “ကုသိုလ္” ဆိုစြာကိုျပန္လိုခ်င္လို႕ အလွဴအတန္းလုပ္စြာမဟုတ္ပါလား..။

ယင္းပိုင္ဆိုေဂ ေဒနိခါ ျပည္ပႏိုင္ငံတိမာနီထိုင္နီဂတ္ေတ လူတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိက ျပည္တြင္းကအေသွ်တိအတြက္ ပညာဆက္သင္ႏိုင္ေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ ေထာက္ပ့ံပီးနီဂတ္ေတ။ ေဒလုပ္ရပ္က ဇာနန္႕လားတူလဲဆိုေဂ အစိုးရကို ပစကဇာေလာက္ပင္မေကာင္းေျပာေျပာ လက္တိြမာ ယင္းအစိုးရကို သြယ္၀ိုက္ေတနည္းနန္႕ ေထာက္ခံပီးနီစြာနန္႕တူေရ။ ယင္းအစိုးရယႏၱရားတခုလံုး အရည္အသြီးျမင့္မားလာဖို႕၊ ေခ်ာဆီတိ၊ စက္သံုးဆီထိေလာင္းထည့္ပီးနီစြာနန္႕တူေရ။

တနည္းအားျဖင့္ေျပာရဖို႕ဆိုေဂ ေတာ္လွန္ေရးကို ထိခိုက္စီေရ။ ေဒပိုင္ေျပာလို႕ တခ်ိဳ႕လူတိနန္႕ အျမင္တူခ်င္မွ တူဘာဖို႕။ ယေကေလ့ အမွန္အကန္ျပန္လို႕သံုးသပ္ရဖို႕စြာက ငါရို႕ေထာက္ပံ့ပီးလိုက္လို႕ ရခိုင္ေသွ်တိတခ်ိဳ႕ ပညာတတ္ျဖစ္လားခစြာေတာ့ မွန္ပါယင့္။ ယင္းတတ္လားခေရ ပညာတိက ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ျဖစ္မလာဘဲ ေအာက္ခ်ီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား ပိုခိုင္မာေခ်ာမြတ္လာေအာင္ ျဖစ္နီစြာက လက္တိြမဟုတ္ပါလား။

ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ျဖစ္စီခ်င္ေရသေဖာထားကို တင္ျပရဖို႕ဆုိေဂ ပညာေရးကို ေဒပိုင္ပံုစံမ်ိဳးနန္႕ ေထာက္ပံ့ပီးပါ။ ျပည္တြင္းက ကိစၥကို ျပည္တြင္းက ပညာေရးကိုစိတ္၀င္စားေရလူတိနန္႕ ရခိုင္သဟာယအသင္းရို႕က လုပ္ကတ္ပါ။ ျပည္ပကလူတိအတြက္ နယ္စပ္ (ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့(ခ်္)၊ အိႏၵိယ) တနီရာမာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေရအထိ သီးသန္႕ရခိုင္ေက်ာင္းတေက်ာင္းစဖြင့္ဘနာ လုပ္ေဆာင္စြာက ပိုထိေရာက္ဖို႕ထင္ဘာေရ။ ယင္းကတဆင့္ အရွိန္ရလာစြာနန္႕အမွ် ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေရေက်ာင္း ျဖစ္လာေအာင္လုပ္လားလို႕ရပါေရ။ ယင္းပိုင္လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ေလ့ ရခိုင္သားမာ လူသားအရင္းအျမစ္တိ ျပည္ပမာအလံုအေလာက္ဟိဘာေရ။ ယင္းပိုင္ဖြင့္ႏိုင္ေဂ ယင္းေက်ာင္းမာတက္ေတအေသွ်တိ -
- အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ႏိုးၾကားလာဖို႕၊
- ရခိုင္စာပီပိုပီျပင္လာဖို႕၊
- ႏိုင္ငံတကာနန္႕ ပိုနီးစပ္လာဖို႕၊
- လြတ္လပ္စြာစိုင္းစားတီထြင္၊ ႀကံဆႏိုင္ခြင့္ပိုရလာဖို႕၊
- အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာတိေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ ပိုလြယ္ကူလာဖို႕…..တျခားတျခား အားသာခ်က္တိ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာဖို႕လို႕ ေမွ်ာ္လင့္မိဘာေရ။

နိဂံုးခ်ဳပ္အနီနန္႕ တင္ျပရဖို႕ဆိုေဂ အယင္က ၁၀၀ ဖိုးရင္းလိုက္လို႕ ကိုယ့္ဘားကို ၂၀ ဖိုး ျပန္ေရာက္လာေရဆိုေဂ ေဒနည္းလမ္းက ၄၀ ဖိုးေလာက္ ျပန္ေရာက္လာဖို႕လားဆိုေရ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေခ်နန္႕ စိုင္းစားမိစြာကို တင္ျပယင္း
လက္ဟိလုပ္နီဂတ္ေတလူတိ စိုင္းစားလို႕ရေအာင္ အကၽြန္စိုင္းစားမိေရအေၾကာင္းေခ်ကို မွ်၀ီတင္ျပလိုက္စြာရာ ျဖစ္ပါေရ။

Ingen kommentarer: