søndag 27. mars 2011

ရခိုင့္ ပညာေရးအနာဂါတ္

အကၽြန္ေဒအေၾကာင္းအရာေသွ်ကို စာရြီးဖို႕စိုဥ္းစားနီစြာေကာင္းၾကာပါယာ။ ရြီးလိုက္ သိမ္းထားလိုက္နန္႕ အကၽြန္႕ကိုယ္အကၽြန္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျဖစ္နီဘာေရ။ ဇာလို႕လဲဆိုေဂ တခါတရီ ကိုယ္ကေစတနာနန္႕ မွန္ေရလို႕ယူဆဘနာ လုပ္လိုက္မိေဂေလ့ အျခားတဖက္မာ မခံခ်ိမခံသာ ခံစားဂတ္ရစြာမ်ိဳးတိ ဟိတတ္ပါေရ။ ေဒဂုရြီးဖို႕စိုဥ္းစားမိေရအေၾကာင္းအရာက တျခားကိစၥတိထက္ ထိခိုက္လြယ္၊ ခံစားရလြယ္ႏိုင္ေရ ကိစၥျဖစ္နီလို႕ဘာ။ ကိုယ္ရြီးလိုက္ ေျပာလိုက္ေတ ကိစၥတခုေၾကာင့္ လူငယ္ေခ်တိရင္ထဲမာ နာၾကင္မႈတိ၊ ထိခိုက္ခံစားရေရအျဖစ္မ်ိဳးတိကို စိုင္းစားမိစြာနန္႕ဘင္ လက္တြန္႕နီဘာေရေဒ။ အကၽြန္ရို႕တိစြာ သာမန္အေျခအေနမာ ျဖစ္ေတပိုင္နီတတ္ေကေလ့ ကိုယ္နိမ့္က်ေရအခ်ိန္မာ အလိုလိုနီယင္း အားငယ္တတ္ကတ္စြာ လူ႕သဘာ၀ပါ။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းမာပညာသင္နီဂတ္ေတ အေသွ်တိကိုဘာ။

ယေကေလ့ ေနာက္ဆံုးေဒစာကို ရြီးဘနာတင္ျပလိုက္ဖို႕ယာလို႕ ဆံုးျဖတ္မိစြာက မိရိုးဖလာဆိုေရပိုင္ နဂိုဒါသီက် လားလာလုပ္ကိုင္နီဂတ္ေတ လမ္းေဟာင္းကတဆင့္ လမ္းသစ္ကိုဓါတ္ေတာင့္ထိုးျပၾကည့္စြာဘာရာ။ ေနာက္တခုကေလ့ ေရရွည္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကိုတြက္ဆၿပီးေက အေထာက္အကူေခ်တခုျဖစ္ႏိုင္ဖို႕လားဆိုဘနာ အရဲစြန္႕တင္ျပလိုက္ပါေမ။

လူလို႕ျဖစ္လာေဂ ဘာသာေရးအရဘင္ျဖစ္စီ၊ လူမႈ႕ေရးအရဘင္ျဖစ္စီ ကိုယ္နန္႕ ကိုယ့္ပါတ္၀န္းက်င္ကို အေကာင္းျမင္ခ်င္ဂတ္ေတ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို အီးခ်မ္းသာယာ တိုးတက္စီခ်င္ဂတ္ေတ။ ယင္းထက္ တဆင့္ျမင့္လာေဂ ကဗာႀကီးကိုၿငိမ္းခ်မ္းစီခ်င္ဂတ္ေတ။ ယင္းဇူးနန္႕ေလ့ လူတိုင္းလူတိုင္းစြာ ကိုယ္ႏိုင္သေလာက္ ယင္းပိုင္က႑တိမာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကတ္ပါေရ။ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိမာေလ့ တျခားလူမ်ိဳးတိထက္မက လုပ္ကတ္စြာတိဟိဘာေရ။ ရခိုင္သားမွန္ေဂ ေစတနာ သဒၵါတရား တျခားလူမ်ိဳးထက္မနိမ့္က်ဘာ။ တျခားဘာသာတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းမာ ဘာသာေရးကိုအေျခခံ၊ လူမႈေရးကိုအေၾကာင္းျပ၊ ရလာစြာကို အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ထထိရေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ဂတ္ေကေလ့ေသာ့ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိမာ ယင္းခ်င့္အားနည္းေရလို႕ သံုးသပ္မိဘာေရ။ ဥပမာ ကုလားတိမာဆုိေဂ ဘာသာေရးနန္႕ၿခိမ္းေျခာက္ပနာ အလွဴေဖ့သွ်ာကိုေကာက္ေတ။ ႏွစ္စိုဥ္ႏွစ္တိုင္း ကိုယ့္ပိုင္ဆိုင္မႈကို(ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ)ကို ျပရဘနာ ယင္းအထဲက ရာခိုင္ႏႈန္းဇာေလာက္ကို မဟိဆင္းရဲသားတိအတြက္လွဴရဖို႕ဆိုဘနာ သတ္မွတ္ပီးရေရ။ ေဒကိစၥနန္႕ ပတ္သက္လို႕ ျပည္ပမာနီေရ ရခိုင္က ကုလားတေယာက္ကို မီးဖူးဘာေရ။ “မာမူမာ ကိုယ့္ပိုင္ဆိုင္မႈ ဇာေလာက္ဟိေရဆိုစြာကို ၀ါလို႕မရလား” ဆိုဘနာေျပာခါ သူက “ အဘာေလး ဆရာ…ပုလိပ္တိ၊ တရားယံုးတိမာရာ လိမ္၀့ံဘာေရ၊ ဘုရားကိုေတာ့ မလိမ္၀့ံဘာ”လတ္။ ယင္းေဖ့သွ်ာတိစြာ စနစ္တက်နန္႕ ဇာကိုေရာက္လားေရလဲဆိုစြာကိုေတာ့ စာဖတ္လူတိဥာဏ္မီသေလာက္ စိုဥ္းစားၾကည့္လီကတ္ပါဖိ။

ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုေျပာဖို႕လုပ္နီယင္းနန္႕ လူမ်ားအေၾကာင္းေရာက္လားေရ။ ယေက ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ျပန္စဘာေမေဒ။ အဓိက ပညာေရးနန္႕ ပတ္သက္ေတအေၾကာင္းကို အယင္ေျပာဘာေမ။ အကၽြန္ရို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိစြာ အေျခခံအားျဖင့္ ပညာေရးက႑ကို ပိုအားသန္ဂတ္ပါေရ။ အားသန္ေရအေလ်ာက္ တႏိုင္တပိုင္စီလုပ္နီဂတ္ပါေရ။ ယေကေလ့ ျပန္ရလာေရ အက်ိဳးအျမတ္ကို ျပန္တြက္ကတ္ဖို႕လိုဘာေရ။ ျပန္တြက္ေတနီရာမာေတာ့ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားႏိုင္ဘာေရ။ ေဒနီရာမာ ပပြင့္လလင္း၀န္ခံရေဂ အကၽြန္စြာေတာ္လွန္ေရးဖက္ေတာ္သားတေယာက္ အျမင္နန္႕ၾကည့္ဘာေရေဒ။

အကၽြန္႕အျမင္က အထဲနန္႕အျပင္ကို စည္းျခားပစ္ခ်င္ဘာေရ။ ဆိုလိုစြာက အထဲကကိစၥကို အထဲကလူတိ သူ႕စြာသူႏိုင္သေလာက္လုပ္ကတ္ပါ။ အျပင္က ကိစၥကို အျပင္မာသီးသန္႕အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေရလို႕ ျမင္မိဘာေရ။ ဇာျဖစ္လို႕ေဒပိုင္စိုင္းစားမိလာရေလ့ဆိုေဂ အဂုအေျခအေနက အက်ိဳးအျမတ္ီ စီးပြါးေရးသမားပိုင္ စီးပါြးတြက္ တြက္ဖို႕လိုအပ္လာဘာယာ။ ဇာသူမဆို အလုပ္တခုခုလုပ္ေတဆိုေက တခုခုကိုျပန္ရခ်င္လို႕ လုပ္ကတ္စြာေဂ်းပါယာ။ ေနာက္ဆံုး ဘာသာေရးမာ အလွဴအတန္းလုပ္ေက ေစတနာသံုးတန္ျပတ္မ ကုသိုလ္ရေရလို႕ ေျပာထားဘာေရ။ ေစတနာသံုးတန္ျပတ္ေတဆိုေကေတာင္မ ေနာက္ဆံုးမာ “ကုသိုလ္” ဆိုစြာကိုျပန္လိုခ်င္လို႕ အလွဴအတန္းလုပ္စြာပါေလ…မဟုတ္ပါလား..။

ယင္းပိုင္ဆိုေဂ ေဒနိခါ ျပည္ပႏိုင္ငံတိမာနီထိုင္နီဂတ္ေတ လူတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိက ျပည္တြင္းကအေသွ်တိအတြက္ ပညာဆက္သင္ႏိုင္ေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ ေထာက္ပ့ံပီးနီဂတ္ေတ။ မြန္ျမတ္ေတအလုပ္ပါ။ ယေကေလ့ တဖက္က အက်ိဳးအျမတ္ျပန္တြက္ေတခါ ေဒလုပ္ရပ္က ဇာနန္႕လားတူလဲဆိုေဂ အစိုးရကို ပစကဇာေလာက္ပင္မေကာင္းေျပာေျပာ လက္တိြမာ ယင္းအစိုးရကို သြယ္၀ိုက္ေတနည္းနန္႕ ေထာက္ခံပီးနီစြာနန္႕တူေရ။ ယင္းအစိုးရယႏၱရားတခုလံုး အရည္အသြီးျမင့္မားလာဖို႕၊ ေခ်ာဆီတိ၊ စက္သံုးဆီထိေလာင္းထည့္ပီးနီစြာနန္႕တူေရ။ အစိုးရမေကာင္းလို႕ ျပည္သူတိမခ်ိမဆန္႕ခံစားနီဂတ္ရစြာကို ေနာက္ကုန္းေခ်ကို အသာေခ်ပြတ္ပနာ ေခ်ာ့ပီးနီစြာနန္႕တူေရ။

တနည္းအားျဖင့္ေျပာရဖို႕ဆိုေဂ ေတာ္လွန္ေရးကို ထိခိုက္စီေရ။ ေဒပိုင္ေျပာလို႕ တခ်ိဳ႕လူတိနန္႕ အျမင္တူခ်င္မွ တူဘာဖို႕။ ယေကေလ့ ျပန္လို႕သံုးသပ္သင့္စြာက “ငါရို႕ေထာက္ပံ့ပီးလိုက္လို႕ ရခိုင္ေသွ်တိတခ်ိဳ႕ ပညာတတ္ျဖစ္လားခစြာေတာ့ မွန္ပါယင့္။ ယင္းတတ္လားခေရ ပညာတိက ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ျဖစ္မလာဘဲ ေအာက္ခ်ီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား ပိုၿပီးေက က်စ္လစ္ခိုင္မာေခ်ာမြတ္ေအာင္ လုပ္ပီးနီစြာနန္႕တူေရး။ ေဒနီရာမာ ၀ါသနာပါလို႕ မ်က္စိကို စဇိမွိတ္ဘနာျငင္းေဂေတာ့ မတတ္ႏိုင္။

ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္စိတ္ကူးမိစြာကို အထက္မာေျပာခပိုင္ ျပည္တြင္းက ကိစၥကို ျပည္တြင္းက ပညာေရးကိုစိတ္၀င္စားေရလူတိနန္႕ လုပ္ကတ္ပါ။ ျပည္ပကလူတိအတြက္ နယ္စပ္ (ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့(ခ်္)၊ အိႏၵိယ) သင့္ေတာ္ေရနီရာတခုမာ တမ်ိဳးသားလံုးနန္႕ အက်ံဳး၀င္ေရ ရခိုင္ေက်ာင္းတေက်ာင္းသီးသန္႕ဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ အယင္ႀကိဳးစားသင့္ေရ။ ယင္းကတဆင့္ အရွိန္ရလာစြာနန္႕အမွ် ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေရေက်ာင္း ျဖစ္လာေအာင္လုပ္လားလို႕ရပါေရ။ ယင္းပိုင္လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ေလ့ ရခိုင္သားမာ လူသားအရင္းအျမစ္တိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမာအလံုအေလာက္ဟိဘာေရ။ ယင္းပိုင္ဖြင့္ႏိုင္ေဂ ယင္းေက်ာင္းမာတက္ေတအေသွ်တိ -
- အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ႏိုးၾကားလာဖို႕၊
- ရခိုင္စာပီပိုပီျပင္လာဖို႕၊
- ႏိုင္ငံတကာနန္႕ ပိုနီးစပ္လာဖို႕၊
- လြတ္လပ္စြာစိုင္းစားတီထြင္၊ ႀကံဆႏိုင္ခြင့္ပိုရလာဖို႕၊
- အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာတိေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ ပိုလြယ္ကူလာဖို႕…..တျခားတျခား အားသာခ်က္တိ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာဖို႕လို႕ ေမွ်ာ္လင့္မိဘာေရ။

နိဂံုးခ်ဳပ္အနီနန္႕ တင္ျပရဖို႕ဆိုေဂ အယင္က ၁၀၀ ဖိုးရင္းလိုက္လို႕ ကိုယ့္ဘားကို ၂၀ ဖိုး ျပန္ေရာက္လာေရဆိုေဂ ေဒနည္းလမ္းက ၄၀ ဖိုးေလာက္ ျပန္ေရာက္လာဖို႕လားဆိုေရ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေခ်နန္႕ စိုင္းစားမိစြာကို တင္ျပယင္း
လက္ဟိလုပ္နီဂတ္ေတလူတိ စိုင္းစားလို႕ရေအာင္ အကၽြန္စိုင္းစားမိေရအေၾကာင္းေခ်ကို မွ်၀ီတင္ျပလိုက္စြာရာ ျဖစ္ပါေရ။

အမ်ိဳးသားေရးသစၥာနန္႕-
Free4waddy

Ingen kommentarer: