lørdag 12. november 2011

ခုခံကာကြယ္စစ္က ေခ်မႈန္းေရးသို႕

အမွန္က က်ေနာ္ မလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္က စာရီးျခင္း။ ယင္းေနာက္မာ စည္းရံုးျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း….အစဟိေရ ယင္းပိုင္စြာေခ်တိ။ ဇာျဖစ္လို႕လဲဆိုေဂ အကၽြန္စကားကို ခ်ခ်ိဳသသာမေျပာတတ္၊ လူမ်ားနား၀င္ေအာင္ ေညာင့္လို႕ေခ် မေျပာတတ္။ ကိုယ္မေျပာတတ္ေတေကေလ့ ေျပာတတ္ေတလူတိ ေျပာဂတ္ပက္စီဆိုဘနာ အီးလို႕မနီ။ ယင္းပိုင္ေျပာတတ္ေတ လူမ်ိဳးတိကိုေလ့ မႀကိဳက္။ ဗီဇကပင္ မေကာင္းလို႕ ေျပာလို႕ရေရ း)။ အဂုေလ့ ေျပာပါဖို႕ယာေဒ။
ေျပာဖို႕အေၾကာင္းအရာက ရခိုင္နန္႕ကုလား တိုက္ပဲြအေၾကာင္း…………

ဂနိ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိျပည္ပ မီဒီယာသတင္းဌာနတိကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕သပိတ္ေမွာက္၊ ဆႏၵျပ၊ တိုက္ခိုက္နီကတ္ေတ။ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာတိကို မေက်နပ္ေက ကန္႕ကြက္ရဖို႕၊ ေျပာကတ္ရဖို႕။ ေဒခ်င့္စြာ အကၽြန္ရို႕ အခြင့္အေရးျဖစ္ေတ။ ယေကေလ့ ယင္းအလုပ္စြာ ထင္သေလာက္မထိေရာက္ဆိုစြာလက္တိြျဖစ္ေတ။ ယင္းသူရို႕ကို မလုပ္ေက့၊ မေျပာေက့၊ မေၾကာ္ျငာေက့ဆိုဘနာ လားေျပာလို႕မရ။ ယင္းေကာင္တိစြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေလ့ မဟုတ္။ ယၿပီးေက ယင္းခ်င့္စြာ ယင္းေကာင္တိမာ လုပ္စားနီဂတ္စြာတိ။ အကၽြန္က စာနန္႕ ဖုန္းနန္႕မဟုတ္။ ျပည္ပေရဒီယိုက လူတခ်ိဳ႕ကို လူခ်င္းတိြဘနာ စကားေျပာၿပီးယာ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္က်ခါေတာ့ ‘ဟုတ္ကဲ့ပါ၊ မလုပ္ပါဘူး၊ ဘာ၊ ညာနန္႕’ မ်က္ႏွာလႊဲေက ျပန္လုပ္ကတ္စြာယာ။ (အသံဖိုင္ပါ သိမ္းထားစြာဟိပါေရ)

ယင္းပိုင္ယာ….ကုလားတိကိုေလ့ Arakan လို႕မေျပာေက့။ Rohingya လို႕ မေအာ္ေက့ဆိုဘနာ လားေျပာလို႕မရ။ ယင္းသူရို႕လုပ္စရာဟိစြာကို လုပ္ကတ္ဖို႕စြာယာ။ ေအး အကၽြန္ရို႕စိုင္းစားကတ္ရဖို႕စြာက “ ငရို႕ ဇာလုပ္ကတ္ဖို႕လဲ “ ဆိုစြာကို ေဂါင္းအအီးနန္႕ စိုင္းစားကတ္ရဖို႕။ ကုလားတိုက္ကို က်ား၀င္ပိုင္ ကမၻာျပတ္ကို ပတ္ပနာ ေကာ္ႏွက္နီလို႕မရ။ ေကာက္ရိုးမီးပိုင္ တခ်က္ေခ် ဟုန္းဟုန္းေတာက္ပနာ သီက်လားလို႕ေလ့မျဖစ္။ အလွပ အေသအခ်ာ စနစ္တက်နန္႕တုန္႕ျပန္တတ္ဖို႕လိုလာယာ။ တိုက္ပဲြက ျဖစ္နီယာ…တိုက္ပဲြၾကားထဲမာ ကစိုင့္ကလ်ားနန္႕ ကူပါ၊ ကယ္ပါဆိုဘနာ ငပိကိုင္မိေရ ေမ်ာက္တိပိုင္ ၿပီးနီလို႕မရ။ က်ဥ္ဆံစာ မိလားဖို႕။

ဇာပိုင္တုန္႕ျပန္ကတ္ဖို႕လဲဆိုစြာကို စိုင္းစားမိခါ ပဌမတခ်က္က ဟုတ္စြာ၊ မဟုတ္စြာ အပထား။ ယင္းကုလားတိက ႏိုင္ငံတကာမာ အနည္းနန္႕အမ်ား ေထာက္ခံမႈရနီဂတ္ေတလို႕ ေျပာလို႕ရေရ။ ယင္းေကာင္တိ လိမ္စြာကို ခံနီဂတ္ရေရလို႕ေျပာေျပာ၊ ေဖ့သွ်ာနန္႕ေပါက္ေတလို႕ဆိုဆို ယင္းေကာင္တိကို လူလူခ်င္းဆိုေရအျမင္နန္႕ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ခ်င္းစာကတ္ေတ။ ဇာျဖစ္လို႕ ယင္းပိုင္ကိုယ္ခ်င္းစာလာကတ္လဲ။ ယင္းသူရို႕ေျပာေရစကားကို နား၀င္လို႕၊ ယင္းသူရို႕ရီးေရစာတိကို ဖတ္မိလို႕ျဖစ္ေတ။ ယင္းကုလားတိက ေဒနိ ေနာက္ဆံုးေပၚ အေမရိကန္လုပ္၊ ၿဗိတိန္လုပ္ “English” ဆိုေရ ေခတ္မီွလက္နက္တိနန္႕ ပစ္နီစြာမာ ရခိုင္တိက ဗႏၶဳလေခတ္ကသံုးခေရ “ေအာက္ခ်ီးစာ” လက္နက္နန္႕ လားတိုက္နီလို႕မရ။ ကမၻာမာ ဗမာျပည္ကလဲြေက တေကာင္ေလ့ နားမလည္။

ယင္းဇူးနန္႕ ရခိုင္သမိုင္း၊ ရိုးရာ၊ ယိုင္ေက်းမႈအမြီအႏွစ္၊ စာပီ အစဟိေရစြာတိကို ႏိုင္ငံတကာကပိုသိလာေအာင္ အဂၤလိပ္ပိုင္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕။ အဖဲြ႕အစည္းတိက ထုတ္ေတစတိတ္မန္းတိကိုေလ့ အဂၤလိပ္ပိုင္ထုတ္ကတ္ရဖို႕။ ကုလားဆိုးတိ အႏၱရာယ္၊ ယင္းေကာင္တိ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္တိ ဇာနည္းဇာဖံု ဟိေရဆိုစြာတိကအစ ဒီမိုကေရစီနန္႕ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုေရ အရီကိုၿခံဳဘနာ နယ္ေျမလုဖို႕ႀကိဳးစားနီေရဆိုစြာတိကို ကကြင္းကကြက္ေပၚလာႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပတတ္ကတ္ရဖို႕။ တခ်က္ခြပ္၊ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ သေဖာမ်ိဳးနန္႕ ကုလားအဖဲြ႕တိက ထိုင္းရို႕၊ မေလးသွ်ားရို႕ကို လူေမွာင္ခိုကူးနီစြာတိကို ေဖာ္ထုတ္ကတ္ရဖို႕။ (လူေမွာင္ခိုကုန္ကူးလို႕ ေအာင္ျမင္လားခေဂ ယင္းေကာင္တိအတြက္ေဖ့သွ်ာရေရ။ မေအာင္ျမင္ဘဲ အဖမ္းခံရကတ္ေက ကမၻာကိုပတ္လို႕ေအာ္ေရ။ ယေက ဘုမသိ၊ ဘမသိ အေနာက္ႏိုင္ငံတိကအေကာင္တိ ယင္းေကာင္တိကို လူသားခ်င္းစာနာေရဆိုဘနာလုပ္ေတ။ ကုလားဥာဏ္တိ……..)
ဂနိလက္ဟိအခ်ိန္မာ ကုလားတိကို ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားဘနာ အမုန္းခံလို႕တိုက္နီကတ္ေတ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ရို႕၊ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းရို႕၊ ေဒါက္တာအသွ်င္နာယကရို႕၊ ဆရာ ခင္ေမာင္ေစာရို႕တိဆိုစြာ လူႀကီးတိျဖစ္နီကတ္ယာ။ ေဒတာ၀န္တိကို လက္ဆင့္ကမ္းယူဖို႕ မ်ိဳးဆက္သစ္တိ အဆင္သင့္ျပင္ထားကတ္ရဖို႕ယာ။ ရခိုင္သမိုင္းပညာသွ်င္ေခ်တိ မြီးထုတ္ကတ္ရဖို႕။ အကၽြန္ရို႕ပိုင္အေကာင္ (၁၀၀၀)ေလာက္ အခြန္းေပါင္း တသိန္း္ ပစေပါက္ေအာင္ေျပာစြာနန္႕ ယင္းပိုင္ Dr. …ေခ်တလံုး ပဒံုးပါေရလူတေယာက္ တခြန္းေျပာစြာ ပိုထိေရာက္ေတ။

ေလာေလာစိုင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕၊ လက္တိြက်ဖို႕ထင္စြာအလုပ္က လက္ဟိထြက္နီၿပီးသား စာအုပ္၊ စာတမ္းတိထဲက ထိေရာက္ဖို႕အေၾကာင္းအရာေခ်တိကို ရြီးဘနာ အဂၤလိပ္ပိုင္ဘာသာျပန္ဖို႕ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္ေရ ေစတနာ့၀န္ထမ္း “volunteer” အဖဲြ႕ေခ်တခုဖဲြ႕ဘနာ လုပ္ႏိုင္ေက ပိုထိေရာက္ဖို႕ထင္ေရ။ ယင္းခ်င့္တိကို စာအုပ္စာတမ္းျပန္ထုတ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ေဖ့သွ်ာလိုေရ။ ယင္းလိုေရေဖ့သွ်ာတိကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမာဟိေရ သဌီးတိဘားက ေကာက္ရဖို႕။ ေဒခ်င့္စြာ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္ေတ။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ဖို႕အတြက္ ရန္သူလူ၊ မိတ္ေဆြလူဆိုဘနာ ခဲြျခားနီရဖို႕အခ်ိန္မဟုတ္။ ေနာက္ဆံုး အစိုးရအဖဲြ႕ဘားက ေထာက္ပံ့ပီးေကေလ့ ယင္းေဖ့သွ်ာကို လက္ခံရဖို႕စြာယာ။ ေဒတိုက္ပဲြမာ ႏိုင္ဖို႕လိုေရ။ မႏိုင္လို႕ မျဖစ္။ အခ်စ္နန္႕စစ္မာ တရားေရ၊ မတရားေရဆိုစြာ မဟိ။ အဓိက ႏိုင္ဖို႕ရာလိုေရ…………။
အားလံုး စိုင္းစားဆင္ျခင္ဘနာ ေဒထက္ေကာင္းေရ နည္းလမ္းတိရွာကတ္ပါ…………
Free4waddy

Ingen kommentarer: