lørdag 10. mars 2012

ငရို႕လားဖို႕လမ္း
စာဖတ္ေတလူတိ မညီးရေအာင္ အတိုေခ် အတိုေခ် အပိုဒ္ေခ်တိခဲြဘနာ တင္ျပပီးပါေမ။ စာရွည္ဖို႕စြာေၾကာက္လို႕ တခ်ိဳ႕နီရာတိမာ တတံုးတတိုက္ရြီးထားမိစြာတိပါပါေရ။ စာဖတ္ေတလူတိကို အားမနာလို႕၊ မေလးစားလို႕မဟုတ္ပါ။ ႀကိဳၿပီးေက ေတာင္းပန္ပါယက္။ နားလည္ပီးႏိုင္ကတ္လိမ့္ေမလို႕ေလ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါေရ။

အခ်င္းခ်င္း အားပီးကတ္ရဖို႕…….

အကၽြန္က အေခ်ကပင္ ေဘာလံုးပဲြ၊ ေဘာ္လီေဘာပြဲ၊ ေဘာစိန္ပဲြ ယင္းပိုင္ၿပိဳင္ပဲြတိကို ေကာင္း၀ါသနာပါေရ။ အဂုေလ့ ေဘာလံုးပဲြတိကို အၿမဲတမ္းၾကည့္ျဖစ္ေတ။ ၾကည့္ယင္းၾကည့္ယင္းနန္႕ ဇာတခုသတိထားမိလာလဲဆိုေဂ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ေဘာလံုးအဆင့္အတန္းဇာေလာက္ဟိဖို႕လဲဆိုစြာကို ယင္းႏိုင္ငံတိက ေဘာလံုးပဲြတိမာ ပဲြၾကည့္ပရိတ္ႆတ္ (အားပီးေရလူ) ဇာေလာက္ဟိလဲဆိုစြာနန္႕ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာလို႕ရဖို႕ထင္ေေရ။ ကမၻာ့ထိပ္သီးႏိုင္ငံတိကပဲြတိမာ ပဲြတိုင္းလူျပည့္နီေကေလ့ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံတိကပဲြတိမာ ကြင္းထဲမာ ဆိတ္ဆီေျခာက္ဖို႕စြာေတာင္ ေၾကာက္ရေရ။ လက္ခုပ္သံတိစြာ အရႈံး၊ အႏိုင္ကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းဟိေရဆိုစြာကို သတိထားကတ္ပါ။ ရံႈးနီခါ ေဘာလံုးပဲြေတာင္လာမၾကည့္ဘဲနန္႕ ဒိုင္းရခါမ အလံကိုင္ဘနာ ႀဟိဆံုးကရြာထဲ၀င္ခ်င္ေရလူမ်ိဳးတိ မျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ပါ။ အခ်င္းခ်င္း ရခိုင္ဆိုေရအသိနန္႕ အားပီးကတ္ပါ။

တူညီေရ စိတ္သေဖာထား (common sense) တခု ထားကတ္ရဖုိ႕…….

ရခိုင္လူမ်ိဳးတိစြာ ဇာနီရာ၊ ဇာေဒသမာပင္နီနီ အဖရခိုင္ျပည္နန္႕ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ေတဆိုေရ အေျခခံစိတ္ဓါတ္စြာ လူတိုင္းမာ အနည္းနန္႕အမ်ားဟိကတ္ေတ။ တေယာက္နန္႕တေယာက္ လားေရလမ္းေၾကာင္းခ်င္း၊ လုပ္ပံုလုပ္နည္းခ်င္း မတူလို႕ တေယာက္ကိုတေယာက္၊ တဖဲြ႕ကိုတဖဲြ႕အျပစ္ဖို႕နီကတ္ဖို႕တပ္စား “ ငရို႕တိအားလံုး အဖရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအတြက္ လုပ္နီကတ္စြာ” ဆိုေရ အေျခခံတူညီေရစိတ္ခံစားမႈတခု မြီးႏိုင္ေက၊ တေယာက္နန္႕တေယာက္၊ တဖဲြ႕နန္႕တဖဲြ႕၊ တပါတီနန္႕တပါတီ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတိမာ ပိုအားေကာင္းလာဖို႕။

အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္စိတ္မြီးကတ္ရဖို႕………

အသားနာေက တခ်က္ေခ်ယာ။ အခ်င္းခ်င္းၾကားမာ တေယာက္ကုိတေယာက္ သံသယစိတ္၀င္လားယာဆိုေက စိတ္ခံစားမႈဆိုစြာ ကေဂါင္းေျဖေဖ်ာက္ရခက္ေတအမ်ိဳးျဖစ္ေတ။ အ၀ီးႀကီးကိုလားၾကည့္စရာမလို၊ ဂနိ ဗမာျပည္ဖြတ္ေခါင္းဆိုးဘ၀က်ေရာက္နီရစြာေရ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ကိုတေယာက္ ယံုၾကည္မႈမဟိလို႕၊ သံသယတိဖံုးလႊမ္းနီလို႕ဆိုေက အက်ယ္ခ်ဲ႕မေျပာယာ။ နားလည္ကတ္ဖို႕ထင္ေရ။ အစၥေရးေထာက္လွမ္းေရးတိ ကမၻာေက်ာ္လူသတ္တရားခံ အိုက္ခမန္းကို အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံသို႕ လားဖမ္းေရ စစ္ဆင္ေရးမာ အေျခအေနအရ လူအင္အားမလံုေလာက္။ ေယခါ စစ္ဆင္ေရးကိုဦးစီးေရလူက ယင္းစစ္ဆင္ေရးမာသံုးဖို႕လူတေယာက္ၾဟာခိုင္းစြာမာ “ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးဆိုေက က်ီယာ” လို႕ စကားေခ်တခြန္းေျပာခေရ။ ယင္းစကားေခ်တခြန္းစြာ သာမန္ၾကည့္ေက တခုေလ့မဟုတ္ေကေလ့ အစၥေရး(ဂ်ဴး)တိေရ ကိုယ္ရို႕လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ဇာေလာက္ထိယံုၾကည္ဂတ္လဲဆိုစြာ ျမင္ႏိုင္ေရ။ ယင္းပိုင္အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈဟိလို႕၊ အလုပ္လုပ္ေတနီရာတိမာ စိစပ္ေသခ်ာလြန္းအားႀကီးလို႕ ကမၻာေက်ာ္လူသတ္ေကာင္ အိုက္ခမန္းကို အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံထဲမာ ၾကက္ေခ်၊ ငွက္ေခ်ပိုင္ ဖမ္းဖမ္းဘနာ အစၥေရးႏိုင္ငံထဲထိေရာက္ေအာင္ ခိုးထုတ္လာႏိုင္ခေရ။

ေတာ္လွန္ေရးနန္႕ ႏိုင္ငံေရး

တိုင္းေရးျပည္ရာကိစၥကို ျပည္သူတိဆံုးျဖတ္ကတ္ေတခါ သေဖာထားတိအမ်ိဳးမ်ိဳးဟိလာဂတ္ဖို႕စြာမာ ဓမၼတာပါ။ ယေကေလ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စိုင္နန္႕အညီ အမ်ားစုဆႏၵကို ပထမဦးစားပီးရဖို႕။ ဇာျဖစ္လို႕(ပထမဦးစားပီး)လို႕ရြီးလဲဆိုေက လူနည္းစုတိဆႏၵကိုေလ့ ဥေပကၡာျပဳပစ္လို႕မရ။ လူနည္းစုဆႏၵကိုေလ့ အသိအမွတ္ျပဳရဖို႕ပိုင္ ဒုတိယဦးစားပီးအဆင့္အတန္းမာ ထားသင့္ေရ။
ရခိုင္တိ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ခင္ အယင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္သင့္ေရလို႕ျမင္ေရ။ ႏိုင္ငံေရးနန္႕ေတာ္လွန္ေရးဆိုစြာ လံုးထြီးနီပိုင္ျဖစ္နီေကေလ့ ရခိုင္တိအနီနန္႕ လက္ဟိအခ်ိန္မာ ေတာ္လွန္ေရးနန္႕ ႏိုင္ငံေရးကို ကျဂင္းလလင္း သွ်င္းလို႕ျမင္ဖို႕လိုေရ။ ဆိုလိုစြာက ဗမာကၽြန္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ တမ်ိဳးသားလံုးအတိုင္းအတာနန္႕ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ က်ေရအခန္းက႑က ၀ိုင္းလို႕ႀကိဳးစားကတ္ဖို႕လိုေရ။ ေဒနီရာမာ ေမသည္သူက ဆရာ၀န္ျဖစ္လို႕၊ ေမ၀ါသူက ေက်ာင္းဆရာျဖစ္လို႕၊ ေမနံသာသူက စစ္သား၊ ပုလိပ္ျဖစ္လို႕ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လို႕မရဆိုစြာ မဟိ။ အဆံုးစြန္ဆံုး စကားကိုေျပာရေက ရြာထဲကအရက္ပုန္းသည္မေတာင္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လို႕ရေရ။ ဥပမာ - ရန္သူစစ္သားတိ အရက္လာေသာက္စြာမာ အဆိပ္ခတ္ထည့္ပလိုက္လို႕ သီလားခေရဆိုပါဖိ။ ေဒခ်င့္စြာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေတ။ ေဒနီရာမာ တခ်ိဳ႕က လုပ္ရပ္တိကို ေစာဒကတက္ခ်င္ေက တက္ကတ္လိမ့္ေမ။ ယေကေလ့ ဇာဘင္ျဖစ္ျဖစ္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုစြာ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေတအလုပ္ျဖစ္လို႕ ရေရနည္းနန္႕ႏိုင္ေအာင္လုပ္ရဖို႕။ အဓိက ရန္သူကို ဂုတ္ခ်ိဳးဘနာ အႏိုင္ရဖို႕ရာလိုေရ။
ေဒပိုင္ ရေရနည္းနန္႕ေတာ္လွန္လို႕ ရခိုင္ျပည္က ၿမိဳ႕တိုင္း၊ ရြာတိုင္း၊ လမ္းတိုင္းမာ ရန္သူတိၿခီမခ်၀ံ့ယာဆိုခါ……တနည္းအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ယာဆိုခါ……..ယင္းခါမ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကို ဇာႏိုင္ငံေရးစနစ္နန္႕ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႕လဲဆိုစြာကို ျပည္သူတိသေဖာထားကို မီးရဖို႕။ အဲ….ယင္းခါမ ရခိုင္ျပည္ထဲမာ ဒီမိုကေရစီပါတီေထာင္ေထာင္၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီေထာင္ေထာင္၊ ေထာင္ခ်င္ပါတီ ေထာင္လီဂတ္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလမာ ငရို႕ဇာလမ္းကို လားဖို႕လဲဆိုစြာ ကေဂါင္းအေရးႀကီးေရ။

လမ္း……….

ဒီမိုကေရစီ/ ဖက္ဒရယ္လမ္းစိုင္နန္႕ လြတ္လပ္ေရးလမ္းစိုင္ကို ေရာဘနာ ဗလံုးဗထြီးစိုင္းစားပလိုက္ေက ကေကာင္းကားမကြာလို႕ ထင္ခ်င္ေကထင္လားႏိုင္ေရ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္နန္႕နီရေကေလ့ လြတ္လပ္ေရးနန္႕ ေကာင္းမကြာပါကားလို႕ေလ့ ထင္ခ်င္ေက ထင္လားႏိုင္ေရ။ အမွန္မာ ယင္းလမ္းစိုင္ႏွစ္ခုစြာ သံုးနန္႕ေလး (၃-၄)ပိုင္ကြာေရ။ ဇာျဖစ္လို႕လဲဆိုေက ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းကိုယ္က ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္နီလို႕ျဖစ္ေတ။ တတိုင္က ဗမာနန္႕ေပါင္းနီဖို႕ဆိုေရစိတ္ကူးနန္႕ တတိုင္က ဗမာကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ခဲြထြက္ဖို႕ဆိုေရ စိတ္ကူးတိေၾကာင့္ျဖစ္ေတ။ ယင္းထက္ပိုလို႕ရွင္းေအာင္ေျပာရေက အဂၤလိပ္လက္ထက္မာ ဗမာျပည္မာျဖစ္ခေရပိုင္ တဲြေရး၊ ခဲြေရး ျပႆနာျဖစ္ေတ။
ယင္းဇူးနန္႕ ဂနိခါ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမာဟိနီကတ္ေတ ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိ အားလံုးက “ ငရို႕…ဇာလမ္းကိုလားဖို႕လဲ” ဆိုစြာကို ျပည္သူတိကို ပပြင့္လလင္းမီးဖို႕အခ်ိန္က်နီယာျဖစ္ေတပိုင္ တိုင္းသူျပည္သားတိဖက္ကေလ့ ကိုယ္လားခ်င္ေရလမ္းေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆံုးျဖတ္ကတ္ရဖို႕။ ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္ အခ်ိန္မဟိယာ။ ေဒနီရာမာ ရခိုင့္လူမႈေရး၊ သာေရးနာေရးအသင္းတိစြာ ပါတီတိနန္႕ျပည္သူၾကားမာ ေပါင္းကူး၊ ၾကားခံ ေစတနာေပါက္လုပ္ကိုင္ပီးေရ အဖဲြ႕တိျဖစ္နီရဖို႕လိုေရ။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခု သတ္မွတ္လို႕ ေဒကိစၥကိုလုပ္ၿပီးလားစြာနန္႕ -

အားေကာင္းေမာင္းသန္
ရခိုင့္မာန္နန္႕
ရခိုင့္စည္သံ
ၿဗိန္းေစာင္းညံလို႕
ကလိေမေခ်
အေရြ႕ဆိုေဂ
ဟန္စိေလ………ဟန္စြေလ………..။

ရခိုင္ျပည္ ကၽြန္ဘ၀က လြတ္ကို လြတ္ေျမာက္ရဖို႕။
Free4waddy

Ingen kommentarer: