onsdag 21. mars 2012

ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္

အကၽြန္ရို႕တိစြာ စကားစေျပာတတ္ေတအရြယ္၊ ေက်ာင္းစနီေရအရြယ္တိေလာက္ကပင္ လူတိုင္းအမီးခံဖူးေရ မီးခြန္းတခုဟိေရ။ ယင္းခ်င့္က “ ႀကီးလာေဂ ဇာလုပ္ဖို႕လဲ” လတ္။ ယင္းအခ်ိန္က စိတ္မာျဖစ္ခ်င္ခစြာတိကို ေျဖဖူးခကတ္ေတ လူတိေဂ်းယာ။ ယေကေလ့ လက္တိြမာ ျဖစ္ခ်င္ခစြာနန္႕ျဖစ္နီရေရဘ၀ တျခားစီျဖစ္နီရေရလူက ရခိုင္ႏႈန္းကေဂါင္းမ်ားလီဖို႕ထင္ေရ။ ေဒပိုင္ျဖစ္လာရစြာေရ တိုင္းသူျပည္သားတိ ညံ့ဖ်င္းလုိ႕မဟုတ္။ အေျခခံအက်ဆံုးတရားခံက ယင္းတိုင္းျပည္၏ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရစြာျဖစ္ေတ။

တိုးတက္ထြန္းကားေရတိုင္းျပည္တိမာ လူတိုင္းကိုယ္ျဖစ္ခ်င္စြာကို လုပ္လို႕ရေရ။ ယင္းပိုင္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ေလ့ ယင္းတိုင္းျပည္တိ၏ ပညာေရးစနစ္တိက အေထာက္အကူျပဳပီးထားေရ။ မိခင္ဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္၊ သမိုင္း၊ ပထ၀ီ၊ သိပၸံံ အေျခခံဘာသာရပ္တိအျပင္ တျခားဘာသာရပ္တိျဖစ္ေတ ကြန္ျပဴတာ၊ ပန္းခ်ီ၊ လက္သမား၊ ပန္းထိုး၊ အခ်က္အျပဳတ္၊ အားကစား အစဟိေရဘာသာရပ္တိကို အတန္းအလိုက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းတိမာသင္ပီးေရ။ ယင္းခ်င့္တိအျပင္ ေက်ာင္းသား/သူ တေယာက္ခ်င္းစီလိုက္လို႕ သူရို႕တိ၀ါသနာပါစြာကို လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းတိကလမ္းေၾကာင္းခ်ပီးေရ။

ဥပမာ ေက်ာင္းသား/သူ တေယာက္ေယာက္ ဓါတ္ပံုရိုက္ဖို႕ ၀ါသနာပါေရဆိုပါဖိ။ ယင္းအေခ်အတြက္ အခ်ိန္စရင္းသီးသန္႕ဆဲြဘနာ ဓါတ္ပံုပညာရွင္တိဘားက စာတိြလက္တိြပညာသင္ယူႏိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းတိကစီစိုင္ပီးေရ။ တျခားဘာသာရပ္တိေလ့ ထိုနည္းအတိုင္းယာ။ ယင္းပိုင္ သင္ပီးလိုက္ေတ အေသွ်တိစြာ အေျခခံပညာေက်ာင္း မၿပီးခင္အခ်ိန္မာ ကိုယ့္ေက်ာင္းက တျခားအတန္းအငယ္တိက အေသွ်တိကို ယင္းဘာသာရပ္တိနန္႕ပတ္သက္လို႕ တဆင့္ခံျပန္လို႕ ပို႕ခ်ပီးရေရ။ အေျခခံပညာေက်ာင္းအဆင့္မာေလာက္ကပင္ ယင္းအေခ်တိစြာ ကိုယ္ရို႕ျဖစ္ခ်င္ေရစြာကို လမ္းတ၀က္ေလာက္ထိ ေရာက္လားခေရလို႕ ေျပာလို႕ရေရ။ ကိုယ္ရို႕လားခ်င္ေရ၊ လုပ္ခ်င္ေရစြာကို အပူအပင္မဟိဘဲနန္႕ လလြတ္လလပ္လားႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးပီးထားေရ။

အေျခခံပညာအဆင့္ၿပီးစြာနန္႕ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ကို တခါတည္းဆက္တက္လို႕မရ။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ကိုဆက္တက္ဖို႕အတြက္ ၾကားခံေက်ာင္းတခုကို (၃)ႏွစ္ ဆက္တက္ရေရ။ ေဒၾကားခံေက်ာင္း(၃)ႏွစ္တက္ေတ အခ်ိန္မာ ေက်ာင္းသားတိစြာ ကိုယ္ရို႕စိတ္၀င္စားေရအလုပ္ကို ပိုလို႕စာတိြ၊ လက္တိြ လုပ္လာႏိုင္ေရပိုင္ ႏြီရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တိမာ သူရို႕စိတ္၀င္စားေရအလုပ္တိမာ ေဖ့သွ်ာ၀င္ေငြရေအာင္ ၀င္လုပ္ကတ္ရေရ (ေက်ာင္းပိတ္ထားေရအခ်ိန္မာ အစိုးရအေထာက္အပံ့မပီးလို႕)။ ပုလိပ္အလုပ္ကိုစိတ္၀င္စားေရလူက ပုလိပ္ဌာနမာ အလုပ္သင္ဆင္း၊ စ်ီးေရာင္းဖို႕၀ါသနာပါေရလူက စူပါမားကတ္တိမာ အေရာင္းစေရးလုပ္ ၀င္လုပ္ကတ္ရေရ။ ယင္းပိုင္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ေလ့ ေက်ာင္းတိ၊ ကုမၸံဏီတိနန္႕ အစိုးရၾကားမာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိနန္႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားေရ။

ဗမာျပည္က ပညာေရးစနစ္တိနန္႕ ႏႈိင္းယွဥ္ရဖို႕ေက အကၽြန္ကေဒပိုင္ျမင္ေရ။ ခရီးတခု၊ ပန္းတိုင္တခုကို အတူတူလားကတ္စြာမာ တိုးတက္ေတႏိုင္ငံတိကအေခ်တိက ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္လားခြင့္ရၿပီးေက ဗမာျပည္ကေက်ာင္းသားတိက ဇာနန္႕တူလဲဆိုေဂ ဗိုက္စကုတိထဲမာ နာဇီတိက ဂ်ဴးတိကို ရထားတဲြတိမာအလံုပိတ္ဘနာ သီမင္းစခန္းသို႕ လားပို႕စြာနန္႕တူနီပိုင္ တိြေရ။ အေျခခံပညာအဆင့္မာေလ့ တခုေလ့မသင္ပီးခ။ အေျခခံပညာၿပီးလို႕ အဆင့္ျမင့္ပညာကိုေရာက္ပါလတ္ေကေလ့ သူရို႕သတ္မွတ္ထားေရ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သမိုင္း၊ ပထ၀ီ၊ သိပၸံ အစဟိေရ ရထားတဲြတိမာ ငပိသိပ္၊ ငခ်ိဳင္သိပ္ အလံုပိတ္ဘနာ B.A, B.sc ဆိုေရ ဘူတာကိုပို႕ေရ။ ဂိတ္ဆံုးကိုရာ ေရာက္လားခေရ လမ္းတေလွ်ာက္မာဟိနီေရ သဘာ၀အလွတိကို မခံစားခရရံုတင္မက လမ္းမာ ေတာင္ဟိလား၊ ေခ်ာင္းဟိလား၊ ဂူေခါင္းဟိလား တခုေခ်ေလ့ မသိခ။ ယင္းပိုင္နန္႕ အကၽြန္ရို႕တိစြာ တေခတ္ၿပီးတေခတ္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာတိ ဆုတ္ယုတ္ၿပီးယင္း ဆုတ္ယုတ္လာဂတ္ေတ။

ယင္းခ်င့္တိထက္ပိုဆိုးစြာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္မာ ကိုယ္မနီႏိုင္ဘဲ သူမ်ားႏိုင္ငံတိမာ ရေရအလုပ္ကို၀င္လုပ္နီဂတ္ရေရ။ ရခိုင္ျပည္မာ ပန္းထိမ္ခြပ္နီခလူက တျခားတိုင္းျပည္တျပည္ေရာက္ပါလတ္ေက စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံမာ လုပ္ခ်င္ေဂလုပ္ရေရ၊ မိရိုးဖလာလယ္လုပ္နီခေရလူက ငါးဖမ္းဘုတ္တိမာ လိုက္ရေရ၊ ေက်ာင္းဆရာလုပ္နီခလူက အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမာလုပ္နီရေရ။ ဘ၀မာ ငါ” ဇာျဖစ္ခ်င္ေရ” ဆိုေရ စိတ္ဓါတ္တိကို ရစရာမဟိေအာင္ အဖ်က္စီးခံလိုက္ကတ္ရေရ။ အသက္မသီရံုတမယ္ သိကၡာမဟိ ဘ၀တိကိုရုန္းကန္နီဂတ္ရေရ။ ဇာသူ႕ေၾကာင့္လဲ အကၽြန္မေျပာ။ အစြန္းေရာက္ေတလို႕ အေျပာခံရလတ္ေမေၾကာက္ေတ။ စာဖတ္လူတိ စိုင္းစားကတ္ပါဖိ။

အကၽြန္႕မာ ” တနိန္႕နိန္႕ တခ်ိန္ခ်ိန္ ငရို႕ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ခေဂ” ဆိုေရ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေခ်တခုဟိေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ သူမ်ားတိုင္းျပည္တိက ပညာေရးစနစ္တိကို ဥာဏ္မီသေလာက္ေလ့လာေရ၊ မွတ္ထားေရ။ တခ်ိန္ခ်ိန္က်ေဂ ကိုယ့္အေသွ်တိကို တျခားကမၻာကအေခ်တိနန္႕ တန္းတူျဖစ္ေအာင္လုပ္ပီးခ်င္ေရ ဆႏၵတိဟိေရ။ စကားလံုးတိ ေကာင္းႀကီးက်ယ္လားယာလားမသိ။ စိတ္ကူးသေလာက္ လုပ္ႏိုင္ဖို႕၊ မလုပ္ႏိုင္ဖို႕စြာကို ကံသီ၊ ကံမေျပာလို႕မရေကေလ့့ ေဒခ်င့္တိစြာ ရင္ထဲကဆႏၵအမွန္တိပါရာ။ စကား ဆိုစြာက မေျပာဘဲနီေက တခုေလ့မျဖစ္။ ေျပာမိလိုက္လို႕ ေျပာပိုင္မလုပ္ႏိုင္ေဂ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားလို႕ လူမ်ားဘားမာ အထင္ေသးခံရေရ။ ဇာပင္ျဖစ္ျဖစ္ ေဒမွန္ကန္ေရသစၥာစကားေၾကာင့္ “ ရခိုင္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရဘာဇီ “

တျခားညီအကိုေမာင္ႏွမတိကိုေလ့ ကိုယ္ရို႕လက္ဟိက်င္လည္နီရေရဘ၀ပါတ္၀န္းက်င္က အတိြအႀကံဳ၊ သင္ခဏ္းစာကို တနိန္႕နိန္႕တခ်ိန္ခ်ိန္မာ အဖရခိုင္ျပည္အတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးျပန္လို႕ မွ်၀ီပီးႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာဂတ္ပါလို႕တိုက္တြန္းယင္း ေဒမာတံ့လိုက္ပါေမ။

Free4waddy

Ingen kommentarer: