torsdag 27. september 2012

လစ္ဘရယ္၀ါဒ

လစ္ဘရယ္၀ါဒစြာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးဟိေရ - (၁) ကိုယ္နန္႕သိေရလူ၊ တရြာတည္းသား၊ ေက်ာင္းနီဖက္၊ ရင္းႏွီးေရမိတ္ေဆြ၊ ခ်င္ခင္ေရလူ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္း၊ လက္ေအာက္ငယ္သားေဟာင္းျဖစ္နီလို႕ သူရို႕တိမွားနီမွန္းသိေဂေလ့ မူအရ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးစြာတိမလုပ္ဘဲ အအီးခ်ခ်မ္းနန္႕ မိ္တ္မပ်က္ေအာင္ဆိုဘနာ မသိကြန္ေဆာင္နီျခင္း။ အျပတ္မေျဖယွင္းဘဲ ဟုတ္ရူဘရူေလာက္ရာေျဖယွင္းျခင္း။ ေဒပိုင္လုပ္စြာတိေရ အဖဲြ႕အစည္းအတြက္တင္မက လူတေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ပါ အက်ိဳးယုတ္စီေရ။ (၂) အဖဲြ႕အစည္းကို တတက္ကၾကြအႀကံမပီးဘဲ ကြယ္ရာမာ ဘရဗရီေ၀ဖန္ေရ၊ ႀဟိမာ မေျပာဘဲ ကြယ္ရာမာ ေပါက္ကရေျပာေရ၊ အစည္းအေ၀းမာ မေျပာဘဲ အစည္းေ၀းၿပီးမ ေျပာေရ၊ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္စြာတိကို အေရးမထားဘဲနန္႕ ကိုယ္ထင္စြာေလွ်ာက္လုပ္ေတ။ (၃) ကိုယ္နန္႕မဆိုင္ဆိုဘနာ ေဘးခ်ိတ္ထားလိုက္ေတ။ မွားမွန္းသိေကေလ့ တတိန္းေခ်နီေက အျပစ္လြတ္ေတဆိုေရသေဖာနန္႕ နီတတ္ေတ။ နတ္ေယာင္ဂါး၊ လပါး၀ဘနာ အႏၱရာယ္ကကင္းနန္႕ အမွားလြတ္ေအာင္ ေရွာင္နီတတ္ေတ။ (၄) အမိန္႕ကို မနာခံတတ္ဘဲ ကိုယ့္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုရာ ဦးစားပီးလုပ္တတ္ေတ။ အဖဲြ႕အစည္း၏ ျပဳစုေစာင့္ေယွာက္မႈကိုရာလိုလားဘနာ အဖြဲ႕အစည္း၏ စည္းကမ္းတိကို မလိုက္နာ။ (၅) ညီညြတ္ဖို႕၊ တိုးတက္ဖို႕နန္႕ လုပ္ငန္းတိေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ မွားနီေရထင္ျမင္ခ်က္တိကို တိုက္ခိုက္ျငင္းခံုရဖို႕တပ္စား ပုဂိဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္ေတ၊ အလိဇီထိုးေရ၊ အၿငိဳးနန္႕လုပ္ေတ၊ လက္စားေခ်ဖို႕ႀကံေရ။ ေဒခ်င့္စြာ ပဥၥမအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေတ။ (၆) မမွန္ေရေျပာသံတိကို ၾကားနီရေကေလ့ ျပန္မေျပာ။ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမတိေျပာစြာတိကိုၾကားရေကေတာင္ ဆိုင္ရာကိုမတိုင္ဘဲ ဖာသိဖာသာနီေရ။ (၇) လူတိနန္႕တိြေရခါ တခုေလ့မေျပာ၊ ၀ါဒမျဖန္႕၊ မလႈံ႕ေဆာ္၊ မစံုစမ္း၊ မၿမီးျမန္း၊ လူထုတိအခက္အခဲကို ဂရုမစိုက္ မသိကြန္ေဆာင္ေရ။ (၈) လူထုအက်ိဳးကို ထိခိုက္နစ္နာေအာင္လုပ္နီစြာတိကိုျမင္ေကေလ့ ေဒါသေလ့မထြက္၊ မုန္းေရစိတ္ေလ့မေပၚ၊ ေဖ်ာင္းေလ့ မေဖ်ာင္းဖ်၊ ဟန္႕ေလ့ မဟန္႕ ကိုယ္နန္႕မဆိုင္ပိုင္နီေရ။ (၉) အလုပ္လုပ္ေတနီရာမာ မစိစပ္၊ မေသခ်ာ။ စီမံကိန္းနန္႕ ဦးတည္ခ်က္ အတိအက်မဟိ။ ျဖစ္ေတပိုင္လုပ္ေတ။ ၀တ္က်ီတန္းက်ီ ဟရူဘရူလုပ္ေတ။ (၁၀) ကိုယ့္စြာကိုယ္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳခေရလူလို႕ ယူဆဘနာ ၀ါရင့္ေရလူအျဖစ္ ဂိုက္ထုတ္ေတ။ တာ၀န္ႀကီးတိကိုေလ့ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္။ တာ၀န္ေခ်တိကိုေလ့ ထမ္းေဆာင္ခ်င္စိတ္မဟိ။ အလုပ္ကို ကႀကိဳးစစားမလုပ္။ ပေပါ့ဆဆလုပ္ေတ။ (၁၁) ကိုယ္မွားနီမွန္းသိေဂေလ့ ျပင္ခ်င္စိတ္မဟိ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လစ္ဘရယ္၀ါဒ က်င့္သံုးေရ။ ေဒခ်င့္တိအျပင္ တျခားအေၾကာင္းတိဟိသိမ့္ေကေလ့ ေဒ(၁၁)ခ်က္ကေတာ့ အဓိကျဖစ္ေတ။ (ေမာ္စီတုန္း အတြဲ(၂)က ကူးယူေဖာ္ျပသည္။) Free4waddy

Ingen kommentarer: