søndag 30. september 2012

အကၽြန္နန္႕ အရက္

အမွန္တရားဆိုစြာ ဖံုးထား၊ ၀ွတ္ထားလို႕ရေရ အမ်ိဳးမဟုတ္။ ရေကေလ့ တခ်က္ေခ်ရာ။ ေနာက္တခုက သူမ်ားကိုရာ လိမ္လို႕ရခ်င္ေက ရဖို႕။ ကိုယ့္စြာကိုယ္ တခါေလ့ လိမ္လို႕မရ။ အကၽြန္ပဌမဆံုး အရက္ကိုစေသာက္ဖူးစြာ (၄)တန္းႏွစ္ကထင္ေရ။ သႀကၤန္တရက္မာ အစ္ကို၀မ္းကဲြတိ တိုက္လို႕အရက္ကို ပဌမဆံုးစေသာက္ဖူးေရ။ ေနာက္ (၁၀)တန္းႏွစ္ေလာက္မာ အေပါင္းအသင္းတိနန္႕ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွတ္ ေသာက္တတ္လာေရ။ ႀကိဳတင္ အခ်ိန္းအခ်က္လုပ္ဘနာ အိမ္ကမသိေအာင္ ဆိုင္တိမာ ခိုးေသာက္ဖို႕တတ္လာေရ။ အရက္ေသာက္မ လူရာ၀င္ေရ၊ အေပါင္းအသင္းဆန္႕ေရ၊ ေခတ္မွီေရဆိုေရ အေတြးအေခၚတိက ေခတ္ရီစီေၾကာင္းနန္႕အညီ ၀င္ပါလတ္ေတ။ ပတ္၀န္းက်င္မာေလ့ ယင္းအတိုင္းျဖစ္နီေရ။ ယင္းခ်င့္ထက္ တဆင့္ပိုတက္လာစြာက အိမ္ကထြက္လာေရ၊ ရခိုင္ျပည္ကထြက္လာေရေနာက္ပိုင္းမာ ပိုဆိုးလာေရ။ ဘ၀မာ ျဖစ္ခ်င္ခေရစြာတခုကို မျဖစ္ႏိုင္ယာလို႕ သိလိုက္ရေရအခ်ိန္(၁၉၉၅ ေလာက္မာ) ‘ဘ၀မာ ျဖစ္ခ်င္စြာမျဖစ္ေက….ျဖစ္ခ်င္စြာ ျဖစ္လီဖိ..’ ဆိုဘနာ ဘ၀ကို အလိဇီထိုးဘနာ အေလွ်ာ့ပီးပလိုက္ေတပိုင္ျဖစ္လားခါ အရက္ေသာက္ေတအရွိန္က ဒီဂရီအျမင့္ဆံုးကိုေရာက္လားေရ။ ေျပာဆိုဆံုးမဖို႕လူမဟိ။ ကိုယ္က အေဖာ္မညွိေက သူကအေဖာ္လာညွိေရ..သူမလာေက ကိုယ္လားေခၚေရ။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းတိနန္႕ ယင္းပိုင္ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ စိတ္ဟိတိုင္း လြတ္ခ်င္ပိုင္လြတ္ပလိုက္စြာ ေနာက္ဆံုးအရက္သမားဘ၀ ေရာက္လားခေရ။ မေသာက္ရေက လက္တိၿခီတိ တုန္ေရအဆင့္ထိေရာက္လားေရ။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းတိၾကားမာ ယစ္ေဖြ ဆိုေရအၾကည့္မ်ိဳးတိနန္႕ အၾကည့္ခံရေရ။ ရခိုင္မိတ္ေဆြတိက ယူက်ံဳးမရ၊ အားမရေရ လီသံတိနန္႕ တိြေကတိြေရနီရာမာ ေျပာဆိုဆံုးကတ္ေတ။ ယေကေလ့ သူရို႕ဆံုးမစြာတိ ဘယ္ဖက္နားက၀င္ေက ညာဖက္နားက ျပန္ထြက္လားခေရ။ ယင္းပိုင္ေသာက္ပါလတ္ေတ အေျခအေနက ပတ္၀န္းက်င္အသစ္၊ နီရာအသစ္တခုကိုေရာက္ပါလတ္ေတ အခ်ိန္မာ အတုယူဖို႕ေကာင္းေရအက်င့္ေခ်တခုကို ယင္းသူရို႕တိဘားမာ ဘြင္းခနဲတိြလိုက္ရေရ။ ေဒနီရာသစ္ကိုေရာက္ေတ အခ်ိန္ထိ အကၽြန္စြာ ညဥ့္တိုင္း၀ီစကီေသာက္ေတ။ တရက္ကို ပ်မ္းမွ်၀ီစကီ တအာဒါေလာက္ ေသာက္ေတ။ ေက်ာင္းတက္ေကေလ့ ေသာက္ေတ။ အလုပ္လုပ္ေကေလ့ ေသာက္ေတ။ ပ်က္ေတနိလို႕မဟိ။ ေက်ာင္းတက္၊ ေက်ာင္းကျပန္ေက အရက္ဆိုင္ကို၀င္၊ ၀ီစကီ တအာဒါ (သို႕) တပုလင္း၀ယ္၊ အိမ္ျပန္ေရာက္ေက ေက်ာင္းကပီးေရအိမ္စာတိလုပ္ၿပီးစြာနန္႕ အေသာက္လုပ္ငန္းစေရ။ ယင္းပုိင္နိန္႕စိုင္နန္႕အမွ်ေသာက္လာေရ ယစ္ေဖြ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မာ လံုး၀စတိုင္လ္ေျပာင္းပလိုက္ေတ။ တနည္းေျပာရေက ေသာက္ႏႈန္း တပါတ္္မာ (၇)ရက္ေသာက္နီစြာက (၂)ရက္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ပလိုက္ေတ။ ေဒခ်င့္စြာ အဂုနားက အကၽြန္ေျပာခေရ က်ေနာ့္လက္ဟိပါတ္၀န္းက်င္က အတုခိုးယူလိုက္စြာ။ အေနာက္တိုင္း ယိုဥ္ေက်းမႈလို႕ ေျပာေကေလ့ရေရ။ ေဒသူရို႕တိစြာ အလုပ္ကိုလုပ္ေတအခ်ိန္မာ အလုပ္ကိုႀကိဳးစားၿပီးေက နားေရအခ်ိန္မာေလ့ တန္ေအာင္စည္းစိမ္ခံစားကတ္ေတ။ ဇိမ္ခံကတ္ေတ။ တနလၤာကပင္ ေသာက္ၾကာနိန္႕ထိ အလုပ္လုပ္ေတ။ ေသာက္ၾကာနိန္႕ညစာသားေရာက္ေတ၊ အလုပ္ခ်ိန္ၿပီးယာဆိုစြာနန္႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မာ လလြတ္လလပ္ဇိမ္ခံေရ။ အရက္ေသာက္ကတ္ေတ၊ ၀ိုင္ေသာက္ကတ္ေတ၊ ဘီယာေသာက္ကတ္ေတ။ ကိုယ္ႀကိဳက္စြာကိုယ္ေသာက္ကတ္ေတ။ အလုပ္လုပ္ေတရက္တိမာ မေသာက္ကတ္။ အကၽြန္ယင္းအက်င့္ကို အတုခိုးယူလိုက္ေတ။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ေဖ့သာ ဇာေလာက္သက္လာလားလဲဆိုေက တရက္ကို (၁၀၀) ႏႈန္းနန္႕တြက္ေကေတာင္ တလအတြက္ (၃၀၀၀) သက္သာလားေရ။ ကိုယ့္စြာကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ပိုရလားေရ။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးတိအတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း လုပ္ပီး၊ ေျပာပီး၊ ရြီးပီးႏိုင္ဖို႕ ပိုအခ်ိန္ရလာေရ။ အရက္ႀကိဳက္တတ္ေတ၊ အရက္ေသာက္နီေရလူတေယာက္ကို လံုး၀မေသာက္ေက့လို႕ ေျပာစြာေရ လက္တိြမက်ေရပိုင္ ျဖစ္ေလ့ေကာင္းမျဖစ္ႏိုင္။ အခန္႕မသင့္ေက အဆဲေတာင္ခံရႏိုင္ေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္က မေသာက္ေက့လို႕မေျပာ။ ေသာက္ကတ္၊ အကၽြန္ေသာက္ေတပိုင္ ေသာက္ကတ္၊ အလုပ္လုပ္ေတနိတိမာ မေသာက္ေက့၊ အလုပ္အားေရနိန္႕တိိမာ အီးလို႕ပေပ်ာ္ပပါး ေသာက္ကတ္လို႕ အႀကံျပဳခ်င္ေရ။ အကၽြန္ေျပာေရ အစီအစိုင္ကို ရခိုင္သားထဲက တေယာက္လိုက္နာေက တေယာက္အတြက္ အက်ိဳးဟိေရ။ ရခိုင္သားတိုင္းလိုက္နာေက ရခိုင္တျပည္လံုးအတြက္ အက်ိဳးဟိဖို႕။ ယေကေလ့ အထက္ဆံုးမာ အကၽြန္ေျပာခေရပိုင္ “ လူမ်ားကို လိမ္လို႕ရေရ၊ ကိုယ့္စြာကိုယ္ မလိမ္ကတ္ပါေက့” Free4waddy

Ingen kommentarer: