mandag 9. juni 2008

Burma and World

ArmeJ@ urBm
EdkifiHwEdkifiH. zG@Hòzd;r_/ wdk;wufr_/ qkwf,kwfr_ ponfhponfhtajccHta=umif;t&mrsm; xJwGif ynma&;u¾onf vnf; t"dutajccHusaom ta=umif;t&mw&yfjzpf ayonf? uefawmfonf Armjynf ynma&;avmuwGif twdkif;twmwckxd jzwf oef;cJhzl;¶Hkr#ru rdom;pktodkif;t0dkif;rSmvnf; ynma&;rdom;pkjzpfonf? 4if;ESifhquf pyfI cifrif&if;ESD;cJhbl;aom rdwfaqGtaygif;toif;a&mif;&if;rsm;pGmvnf;&SdcJhbl;onf? tJ'DtajccHta=umif;t&mw&m;awGu usaemfhudk ckvdkpma&;zdk@v_H@aqmfcJhjcif;jzpfonf? aemufwcsufu ArmjynfwGif; etz ppftkyfpk. rsufpdydwf/ em;ydwfudk cHae=u&aom ausmif;om;ausmif;oltm;vHk;udk usaemfwdk@jzwfoef;vmcJh&o r#aom b0tajctaeeJ@ vuf&Sdwjcm;EdkifiHawGrS ausmif;om;/ ausmif;olawG&J@tajctae/ tcGifhta&;awGudk r#a0 ay;csifwJhqENeJ@ 'Daqmif;yg;udk a&;vkduf&jcif;jzpfygw,f? yxrqHk;taeeef@ &cdkifjynf(Armjynf)rSm usaemfaexdkifcJhpOfu b,fvdkjzwfoef;cJh&w,f qdkwmxuf tck usaemf a&muf&SdaexdkifwJh wkdif;jynfwcku ausmif;om;/ ausmif;olawG &J@tajctaeudk OD;pm;ay;ajymcsifygw,f/ bmjzpfvdk@ vJqdkawmh usaemf &ckdifjynf (Armjynf)eJ@ a0;uGmvmcJhwm tckqdk&if (17)ESpfausmf &dScJh+yDjzpfawmh 'D=um;xJrSm t ajymif;tvJawGvnf; trsm;}uD; jzpfaumif;jzpfEkdifygw,f? 'gayrJh aocsmwmwckuawmh tJ'Dtajymif;tvJ[m wdk; wufr_r[kwfbJ qkwf,kwfr_omjzpfvdrfhr,fqdkwmawmh aocsmygw,f? tckusaemf[m taemufOa&myEdkifiHwEdkifiHrSm ta=umif;trsdK;rsdK;a=umifh a&mufaewm (2)ESpfausmfavmuf&Sdyg+yD/ vuf&Sdvnf; 'DEdkifiHrSm ausmif;wufaeygw,f? ausmif;wuf&if;eJ@ wzufrSmvnf; 'DEdkifiH&J@ ynma&;eJ@ywfoufwJh tajctaeawGudk waphwapmif;avhvmaeoljzpfygw,f? 'DEdkifiHrSm ausmif;om;wa,mufjzpfzdk@twGuf t"dutajc cHvdktyfcsufu vlom;wa,mufjzpfzdk@bJvdkygw,f? usefwmbmrSrvdkbl;? usaemfqdkvdkwmu ArmjynfrSmvdk ausmif;0ifa=u;/ pmtkyfzdk;/ uGefygAl;zdk;/ ausmif;vc/ usL&Sifcwdk@tjyif vm'fay; vm'f,lr_awG wckrSr&Sdygbl;? vlwa,mufjzpfvm+yDqdkwmeJ@ ausmif;oGm;udkoGm;&r,fqkdwJh Oya' &Sdaevdk@ygbJ? cav; wa,mufausmif;ae&rJh@ touft&G,fa&mufvmvdk@ rdbuausmif;rydk@bl;qdk&if tJ'DrdbtaeeJ@ jy\emawGudk t}uD;tus,f &ifqdkif&wJh tajctaexd a&mufoGm;Edkifw,f? ArmjynfrSmvdk cav;awG vrf;ab;rSmcGuf udkif+yD; awmif;pm;aer,fqdk&ifawmh pmzwfolawGtaeeJ@ b,fvdkjzpf oGm;Edkifw,fqdkwm pOf;pm;om=unfh=uayawmh ---? 'DEdkifiHrSmu cav;wdkif; tajccHynma&;udk (10)ESpf/ usaemfwdk@ ArmjynfrSmqdk&ifawmh (10)wef;atmifwJhtxdudk tcrJhroifrae& qdkwJhOya'&dSw,f? tJ'DOya'udk csdK;azmuf +yD; rdbawGtaeeJ@ cav;awGudk ausmif;oGm;EdkifpGrf;&Sd&ufeJ@ ta=umif;wpHkw&ma=umifh ausmif;rydk@jzpfcJh&if rdbawGtaeeJ@ cav;awGqHk;¶H_;oGm;EdkifwJh tajctaeawmifa&muf oGm;Edkifw,f? tqdk;qHk;jzpfoGm;EdkifwJh tajctaeudk ajymjywmyg? 'Dvdk (10)ESpf roifrae&pepfa=umifh oif+yD;wJhtcsdefrSm vli,fawG[m touf(16-17)jzpfvm=uyg+yD? 'DrSm jy\em wck&Sdvmwmu taemufEdkifiHawG&J@ ,Ofaus;r_t& touf(18)ESpfjynfh&if tawmifpHkvmwJh iSufuav;awGvdk t odkufxJu cJGxGufcsif vm=u+yD? rdbawGeJ@ twlraecsif=uawmhbl;? 'gayrJh rdbawGeJ@ twlraevdk@/ tvkyf r&Sdvdk@/ ydkuf qHr&Sdvdk@ ausmif;qufrwuf&bl;qdkwJh tajctaersdK;udkvnf; EdkifiHudk tkyfcsKyfwJh tpdk;ua&mufcGifhray;ygbl;? tJ'Dvdkrjzpf&atmif tpdk;&taeeJ@ ausmif;qufwufcsifwJh ausmif;ol/ ausmif;om;awG udk zlvHkavmufiwJh twdkif; twmwckxd ausmif;wufaepOfumvrSm tpdk;&u vdktyf wJhydkufqHudk xkwfacs;ay;w,f? tpdk;&qDu xkwfacs; ay;xm;wJh ydkufqHudkvnf; ausmif;om;awGtaeeJ@ ausmif;+yD;vdk@tvkyfjyefr&rcsif; jyefqyfp&m rvdkbl;? tvkyf&rS t&pfusjyefqyfvdk@&w,f? 'D=um;xJ olwdk@taeeJ@ tydk0ifaiGvdkcsif&if ausmif;wuf&if; tcsdefydkif;tvkyfawG vkyfudkif Edkifw,f? 'Dae&mrSm ta&;t}uD;qHk;vdk@ usaemf,lqrdwJhtcsufwcsufudk wifjycsifygw,f? 'DrSm ausmif;olausmif;om;awG[m ausmif;pae+yDqdkuwnf;u udk,f0goemyg&mudk vGwfvyfpGmvkyfudkifcGifh&dS=uw,f? tJ'DvdkvkyfcGifh&SdwJhtavsmuf olwdk@ av;awG[m &SmazGcGifh/ pl;prf;cGifh/ prf;oyfcGifhawG ydkrdk&&Sdvm=uw,f? tJ'DvdkvkyfEdkifatmifvnf; jynfoludkwm0ef ,l xm;wJh/ wm0ef&SdwJh tpdk;&u taxmuftulðyypPnf;awGudk tjynfhtpHkxm;ay;ygw,f? tckqdk&if 'Dwdkif;jynfrSm rl}udKwufaewJhcav;awG[m Digital Camera eJ@ Computer udk b,fvdkudkifwG,foHk;pJG&r,fqdkwmudk oifae=uyg+yD? txufwef;ausmif;om;awGrSmawmh Lap-top Computer vlwdkif;rSm &Sdygw,f? udk,fydkifr&SdwJhausmif;om;awGudk ausmif;u iSg;ay;ygw,f? tJ'D&JtusdK;qufu bmjzpfvmovJqdkawmh cav;awG t&G,fa&mufvdk@ vkyfief;cGiftoD;oD;0ifvm=uwJhtcsdefrSm olwdk@[m wu,fht&nftcsif;&SdwJh/ vufawG@vkyfudkifEdkifwJh/ wm0ef,lEdkif/ wm0ef,lwwfwJh vli,fawGjzpfae=u+yDrdk@ EdkifiHawmfudkvnf; wzefjyef+yD; wu,ftusdK;ðyEdkif=uygw,f? 'gayrJh 'DEdkifiHrSm tpdk;&eJ@ jynfol=um;rSm bmjy\emrS r&Sdawmhbl;vm;qdk+yD; ar;p&m&Sdaumif; &SdvmEdkifygw,f? tukefvHk;acsmarG@aewmawmh r[kwfygbl;/ &Sdygw,f? jy\emu bmvJqdkawmh rl}udKausmif;awGudpPyg? wEdkifiHvHk;rSm &SdaewJh cav;OD;a&eJ@ ausmif;ta&twGuf rr#wr_ygbJ? 'ghtjyif rl}udKausmif;p&dwfuvnf; tifrwef }uD;ygw,f/ awmf&Hkwef&Hkrdom;pkawGtaeeJ@ cav;awGudk rl}udKausmif; rxm;Edkif=uygbl;? tpdk;&awGtaeeJ@ 'DudpPu jy\emwck jzpfaewJhtjyif ygwDawGtaeeJ@vnf; a&G;aumufyJGeD;vm+yDqdk&if rl}udKausmif;awGudk vHkavmufatmifaqmufay; yghr,f/ ausmif;p&dwfawG av#mhay;yghr,f qdkwmvnf; rJqG,fyJGa0g[m& vdk@awmif ac:qdkEdkifygw,f? wjcm;EdkifiHu tpdk;&awGtaeeJ@ ynma&;/ cav;vli,fawGta&;udk b,fvdkOD;pm;ay; tav;xm;w,fqdkwm&,f/ Arm EdkifiHu tpdk;&awGtaeeJ@ ausmif;ol/ ausmif;om;awG udk b,fvdkoabmxm;w,fqdkwmudk waphwapmif; jyefvnf oHk;oyfEdkif=uzdk@ wifjy vdkuf&jcif;jzpfygw,f? aemufaemifvnf; tcef@oifh&if qufvufwifjyygtHk;rnf?
cdkifaemif*sdef

Ingen kommentarer: