mandag 15. november 2010

ေအာက္ခ်ီးကိုးကြယ္ခ်င္ေရ လူတိသို႕

ေအအမ္ပီမာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကို ေလ့စာခ်င္စိတ္၊ သိခ်င္၊ ျမင္ခ်င္၊ တတ္ခ်င္စိတ္တိကို ၀လံုးေခါင္းမာထည့္ဘနာ ပိတ္ပင္ထားေရ။ အျမင္မက်ယ္ေအာင္ လုပ္ထားေရဆိုဘနာ တခ်ိဳ႕ကေျပာလို႕ ေဒစာကိုရြီးလိုက္ရစြာ။ ယေကေလ့ ဇာပင္ျဖစ္ျဖစ္ ေဒပိုင္စာရြီးခ်င္စိတ္ျဖစ္လာေအာင္ စိတ္ကိုဆြပီးေရအတြက္ ေက်းဇူးတင္ဘာေရ။

ေအာက္ခ်ီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာလာဂတ္စြာ ႏွစ္ေပါင္းဇာေလာက္ၾကာယာလဲ။ မြီးေလာက္ကပင္ ျမင္နီရယာ။ အရာတခါ ေက်ာင္းမာ ၀ေသွ်တန္းကပင္ သင္ခ်င္မွန္းမသိ၊ မသင္ခ်င္မွန္းမသိ ယင္းသူရို႕အေၾကာင္းတိ၊ သမိုင္းတိကို မသင္မနီရ သင္ပါလတ္ကတ္ၿပီးယာ။ ယင္းဇူးနန္႕ ဂနိကမၻာမာဟိသမွ်ရခိုင္သားကို ေအာက္ခ်ီး(Expert) လို႕ ေျပာလို႕ရေရ။ ဂနိေလ့ ဇာနီရာမဆို ေအာက္ခ်ီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာလို႕ရေရ။ ေအာက္ခ်ီးတိ ပစဟေလာက္ကပင္ အူမကိုျမင္ေရ။ ေဒနီရာမာ ရခိုင္နန္႕ တျခားျပင္ပကမၻာက အေၾကာင္းတိကိုရာေဆြးေႏြးေျပာဆိုသင့္ေရ။ ယင္းအေကာင္တိအေၾကာင္းေရာက္ပါလတ္ေက ဖြတ္၀င္စြာထက္ဆိုးေရ။

ေဗဒင္ဆရာေတာ့ မဟုတ္။ ယေကေလ့တခုေျပာခေမ။ ဖဆပလေခတ္မာ ေအာင္ဆန္းတိုင္းရင္းအေရးလုပ္လို႕ ေအာက္ခ်ီးတိလက္သပ္ပနာ ဂဠဳန္ဦးေစာကိုသတ္ခိုင္းပလိုက္ေတ။ ယင္းေခတ္က ေအာင္ဆန္းကိုသတ္ဖို႕ ေအာက္ခ်ီးတိမာ ဂဠဳန္ဦးေစာတေယာက္ရာဟိခေရ။ ဂနိ ဗမာျပည္မာ မဆိုေကာင္း၊ ဆိုေကာင္း ဒီမိုကေရစီရလာလို႕ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရာ တိုင္းရင္းသားအေရးကို တခ်က္ဦးစားပီးဘနာလုပ္ၾကည့္။ ဂဠဳန္ဦးေစာလက္သစ္ အေကာင္ေပါင္း ေသာင္းနန္႕သိန္းနန္႕ခ်ီလို႕ဟိေရ။ မယံုေဂ ေစာင့္ၾကည့္။ ယင္းခ်င့္စြာ ေအာက္ခ်ီးတိ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေယ။ ေကာင္း အ၀ီးႀကီးလားၾကည့္နီစရာမလို၊ ေလ့လာနီစရာမလို။

ယင္းေကာင္တိအေၾကာင္းကို ဦးစားပီးဘနာ ေဒနီရာမာ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးနီစြာေရ ရခုိင္သားတိကို ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါျဖစ္လားႏိုင္ေရ။ ယင္းေကာင္တိကို အထင္ႀကီးဘနာ ကိုးကြယ္ဖို႕ေမွ်ာ္လင့္နီစြာေရ ဇာနန္႕လားတူလဲဆိုေဂ….
ေအာက္ခ်ီးတိ ဦးရွင္ႀကီးနတ္ကို ကိုးကြယ္နီစြာနန္႕ တူေရ။ ေအာက္ခ်ီးတိမာ ရီလမ္းခရီးလားဖို႕ဆိုေက အႏၱရယ္မက်ေရာက္ေအာင္၊ အႏၱရယ္က်ေရာက္ခေကေလ့ ကယ္ပါ၊ ကူပါဆိုဘနာ ဦးရွင္ႀကီးနတ္ကို ပူေဇာ္ပသဂတ္ေတ။ ဦးရွင္ႀကီးဆိုေရနတ္စြာ ရီျမဳပ္လို႕သီေရနတ္လို႕ လူမ်ားတိေျပာစြာကို ၾကားဖူးေရ။ ယပိုင္ဆိုေဂ ယင္းနတ္က ရီထဲမာ တျခားသူမ်ားတိ ဒုကၡေရာက္နီစြာကိုကူႏိုင္ဖို႕လား၊ မကူႏိုင္လား အေသအခ်ာစိုင္းစားၿပီးမ ပူေဇာ္ပသကတ္။

စကားစပ္မိလို႕ အရာတခုေျပာျပလိုက္ေမ။ တခါက မယူကမ္းက သဗၺာန္တစီး ရေသ့ေတာင္က စ်ီး၀ယ္လို႕အျပန္ မယူျမစ္အလယ္ေလာက္ကိုေရာက္ေတခါ မုန္းတိုင္းမိေရလတ္။ ေယခါ သဗၺာန္မာပါေရလူတိက ေၾကာက္ဘနာ ကၽြီးကတ္ေတ၊ ေအာ္ကတ္ေတ။ မယူရွင္မကယ္ပါ၊ ဘုရားကယ္ပါ၊ တရားကယ္ပါနန္႕ သဗၺာန္ကို တခုပိုင္ေလ့ထိမ္းလို႕မရေအာင္ ေအာ္နီဂတ္ေတလတ္။ ေနာက္ဆံုးသဗၺာန္ေသက တခုပိုင္ေလ့ထိမ္းလို႕မရခါ ေဒါသထြက္ၿပီးေက “ ဟိုက္…ခလိုးသမီးတိ၊ ေဒအခ်ိန္မာ နင္ရို႕တိကို မယူရွင္မေလ့မကယ္ႏိုင္၊ ဘုရားေလ့မကယ္ႏိုင္။ ကယ္ႏိုင္စြာဆိုလို႕ ေဒေကာင္ ေမာင္သာျဖဴရာဟိေရကား။
ႀဟိခိုးခ်င္ေဂ ငါ့ကိုခိုးဂတ္” ဆိုဘနာ ေကာင္းဆဲပလိုက္မ သဗၺာန္ၿငိမ္က်လားေရလတ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို ရခိုင္ကလဲြၿပီးေက တေကာင္ေလ့ ဆာဒါခံဘနာ လာမကူဆိုစြာကို မွတ္ထား။

ယင္းဇူးနန္႕ တခုေလ့ျဖစ္လာဖို႕မဟုတ္စြာကို သိယင့္သားနန္႕ ဆားမစားရ၊ ရီမစားရ ေအာက္ခ်ီးအေၾကာင္းတိကို ေအာ္နီဂတ္စြာတိေရ အက်ိဳးမဟိေရအျပင္ ပိုလို႕ေတာင္ဆိုးလားႏိုင္ေရဆိုစြာကို သတိျပဳဂတ္ဖို႕လိုေရ။ ကိုယ္ရို႕အေၾကာင္းကို အယင္သိေအာင္လုပ္ကတ္ပါ။
( သဗၺာန္ေသနာေမကို တျခားနာေမတခု အစားထိုးလိုက္ပါေရ။)

Free4waddy

Ingen kommentarer: