lørdag 27. november 2010

ရခိုင္နန္႕ ဖက္ဒရယ္

ရခိုင္တိ ဆံုယံွဳးနီေရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာစြာ“ရႊီတံုး” နန္႕ တူၿပီးေဂ၊ ဂနိဗမာတခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ တျခားတိုင္းရင္းသားတိေတာင္းဆိုနီဂတ္ေတ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုစြာ “ႀကီးတံုး” အဆင့္ရာဟိေရ။ ေအာက္ခ်ီးတိနန္႕ေပါင္းေက “ႀကီးတံုး” က “ခ်ီးတံုး” ျဖစ္လားဖို႕စြာေသခ်ာေရ။ စနစ္ကိုယံုေရ၊ လူကို မယံု။

ေနာက္တခ်က္က တျခားတုိင္းရင္းသားမာ ပထ၀ီအနီအထားအရ သူရို႕ခေထာက္မာသူရို႕ ေရၾဟည္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕အခက္အခဲဟိေရ။ ေအာက္ခ်ီးမာ ပိုဆိုးေရ။ ေအာက္ခ်ီးျပည္က ထြက္ကုန္ဆိုလို႕ ထန္းရည္နန္႕ ျမက္ေျခာက္ ရာဟိေရ။ ယင္း ထန္းရည္နန္႕ျမက္ေျခာက္ကို ျပည္ပကိုတင္ပို႕ဖို႕ဆိုေဂေတာင္မ ရခိုင္နန္႕မြန္က သီးျခားခြဲထြက္လားေဂ ေအာက္ခ်ီးျပည္စြာ လာအိုႏိုင္ငံရို႕ပိုင္ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံျဖစ္လားဖို႕။ ယင္းခ်င့္ကို ေအာက္ခ်ီးတခ်ိဳ႕ကျမင္ဘနာ ဖက္ဒရယ္လို႕ေအာ္ေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုစြာကို ေအာက္ခ်ီးတခ်ိဳ႕နန္႕ တျခားတိုင္းရင္းသားတိက ကၽြန္းကိုင္းမွီ၊ ကိုင္းကၽြန္းမွီ သေဖာမ်ိဳးနန္႕ မခ်စ္ေကေလ့ ေအာင့္ဘနာနမ္းနီဂတ္စြာရာျဖစ္ေတ။ တေယာက္ကုိတေယာက္ မခဲြႏိုင္၊ မခြာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခ်စ္လို႕မဟုတ္။

ရခိုင္တိအနီနန္႕ ေဒအခ်ိန္မာ ဟိုေယာင္ေယာင္ ေဒေယာင္ေယာင္လုပ္နီဖို႕အခ်ိန္မဟုတ္ယာ။ ရခိုင္ျပည္ကၽြန္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္ၿပီးေဂ ေခတ္မီ၊ သာယာ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳး၊ တိုးတက္၊ အီးခ်မ္းေရ ရခိုင္ႏိုင္ငံျပန္တည္ေထာင္ဖို႕ကိုရာ လံုး၀(လံုး၀) အာရံုစူးစိုက္သင့္ေရ။ ရခိုင္ျပည္ကို ကိုယ္စားျပဳနီေရပါတီတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိအားလံုး “ဘံု” ရည္မွန္းခ်က္တခုရာ ဟိသင့္ေရ။ ယင္းေလာက္ယာ.....

free4waddy

Ingen kommentarer: