torsdag 25. august 2011

ငါ့အျမင္ အပိုင္း(ႏွစ္)

အကၽြန္ရို႕ၿမိဳ႕မာ အကၽြန္ရို႕နီေရအပိုင္း(ရပ္ကြက္)စြာ တျခားအပိုင္းတိနန္႕စာေဂ အဆင္းရဲဆံုးရပ္ကြက္လို႕ေျပာလို႕ရေရ။ လက္လုပ္လက္စားတိမ်ားၿပီးေက ၀န္ထမ္းမိသားစုတိ အနည္းအက်ဥ္းရာဟိေရ။ ၿမိဳ႕အတိုင္းအတာနန္႕ သဌီးလို႕သတ္မွတ္ခံရေရအိမ္ တအိမ္ေလ့မဟိ။ ေဖ့သွ်ာမဟိေကေလ့ အကၽြန္ရို႕အပိုင္းမာ တျခားေဖ့သွ်ာဟိေရဆိုေရအပိုင္းတိထက္ အားသာေရအခ်က္တိဟိေရ။ ယင္းခ်င့္က ဇာတိလဲဆိုေဂ အကၽြန္ရို႕အပိုင္းကလူတိစြာ ယင္းအပိုင္းမာ အၾကာႀကီးအတူတူနီလာဂတ္ေတ ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးတိပိုင္ တေယာက္နန္႕တေယာက္ စစည္းလလံုးပိုဟိေရ။ ဇာေၾကာင့္ေဒပိုင္ေျပာႏိုင္လဲဆိုေဂ တျခားရပ္ကြက္တိမာေလာက္ တျခားရြာတိ၊ ၿမိဳ႕တိက ေျပာင္းလာေရလူတိ မဟိလို႕။ တရပ္ကြက္လံုးမာ အမ်ားစုစြာ မိသားစုအႀကီးသန္တခုနန္႕ တူနီေရ။

အကၽြန္ရို႕ၿမိဳ႕မာ ယင္းအခ်ိန္က မိုးရာသီ ရပ္ကြက္လိုက္ ေဘာလံုးပဲြႏွစ္တိုင္းခ်ေရ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တႏွစ္ကို လူႀကီး၊ လူငယ္ (Senior, Junior) ပဲြစီ ခ်စြာမ်ားေရ။ ေဘာလံုးပဲြက်ဖို႕လာတိုင္း အဓိက တိြရေရျပႆနာက ရံပံုေငြကိစၥျဖစ္ေတ။ အပိုင္းဆင္းရဲလို႕ ရံပံုေငြဆိုစြာ တျပားေလ့မဟိ။ ေဘာလံုးသမတိအတြက္ ၀တ္စံု၀ယ္ဖို႕ေဖ့သွ်ာ တခါေလ့မဟိ။ ယေကေလ့ ယင္းပိုင္အခက္အခဲဟိလို႕ဆိုဘနာ ၿပိဳင္ပဲြမ၀င္ဘဲတခါေလ့မနီခ။ ေဖ့သွ်ာမဟိေဂ ေဂါင္းေဆာင္လုပ္ကတ္ေတလူတိဘားက နာရီဟိလူနာရီ၊ ပတီးဟိလူပတီး၊ လက္စြပ္ဟိလူလက္စြပ္တိကို ခၽြတ္ဘနာ ေပါင္ကတ္ေတ။ ရေရေဖ့သွ်ာနန္႕ ၀တ္စံု၀ယ္ဘနာ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကတ္ေတ။ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္တိုင္းေလ့ အကၽြန္ရို႕ရပ္ကြက္စြာ ႏွစ္တိုင္း ဒိုင္းရေရ။ အကၽြန္မွတ္မိသေလာက္ (၅)ႏွစ္ ေက်ာက္စြာမာ လူႀကီး၊ လူငယ္ စုစုေပါင္း (၈) ဒိုင္းရေရ။ ေနာက္ဆုိေဂ တျခားအပိုင္းတိကလာဘနာ သူရို႕အပိုင္းနန္႕ ဒရ၀မ္(သေရ)ေခ်ေလာက္ ေက်ာက္ပီးပါ ဆိုဘနာ ေတာင္းပန္ယင္းနန္႕ ေဖ့သွ်ာလာပီးဂတ္စြာထိ ျဖစ္လာေရ။

ေဒအေၾကာင္းအရာကို ရရိုးေခ်ၾကည့္ေက ရရိုးေခ်နန္႕ၿပီးလားလီဖို႕။ ေဘာလံုးေက်ာက္ေတ၊ ႏိုင္ေရ၊ ဒိုင္းရေရ။ ယွယွင္းေေခ်ယာ။ ယေကေလ့ ယင္းပိုင္ႏိုင္လာဖို႕အတြက္ ေနာက္မာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားတိ အမ်ားႀကီးဟိေရ။ ပဌမအပိုဒ္မာေျပာခစြာေလ့ တခ်က္အပါအ၀င္ျဖစ္ေတပိုင္ ေနာက္အေျခခံအေၾကာင္းတရားတိကို ရသေလာက္ေျပာရေဂ…အကၽြန္ရို႕အပိုင္းစြာ တျခားအပိုင္းတိထက္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအား ပိုေကာင္းေရ။ ေဂါင္းေဆာင္လုပ္ေတလူတိက မမွန္ကကန္နန္႕ အနစ္နာခံဦးေဆာင္ဘနာ ေနာက္ကလိုက္ေတလူတိကေလ့ ေဂါင္းေဆာင္တိေနာက္က တစိတ္တည္း၊ တ၀မ္းတည္းလိုက္ခဂတ္စြာကို တိြရေရ။ ယင္း ေဘာလံုးသမားစရင္းထဲမာ မပါေရလူတိကေလ့ က်ေရတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ဂတ္ေတ။ အကၽြန္ဆိုေက ယင္းအခ်ိန္က အပိုင္းကေဘာလံုးအသင္းမာ ေဘာလံုးေကာက္အဆင့္မာေတာင္မဟိသိမ့္။ ယေကေလ့ ကိုယ့္အပိုင္းကို ႏိုင္ဇီခ်င္ေရစိတ္ဓါတ္နန္႕ ေဘာလံုးသမတိကို နင္းပီးရဖို႕လား၊ ဖ်စ္ပီးရဖို႕လား၊ ေနာက္ အသင္းရံပံုေငြရဖို႕အတြက္ ဗီဒီယိုတိငွားဘနာျပဂတ္စြာရို႕၊ သမ၀ါယမေခတ္ျဖစ္လို႕ ကုန္ပေဒသာဆိုင္တိမာ အားကစားရံပံုေငြအတြက္ဆိုဘနာ နီးစပ္ရာလူႀကီးတိဘားက ေထာက္ခံစာေတာင္းလို႕ရေရ။ (ယင္းေထာက္ခံစာနန္႕ ကုန္ပေဒသာဆိုင္က ပစၥည္းထုတ္ဘနာ အျပင္မာေရာင္းေဂ အျမတ္ရေရအလုပ္)။ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္မာစာရြီးေက လက္ရြီးလွလို႕ ယင္းအလုပ္တိကိုစီ လုပ္ရေရ။ ယွယွင္းေျပာရေဂ ကိုယ့္အသင္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ဆိုေဂ ခိုင္းခ်င္စြာခိုင္း၊ ခိုင္းစြာကိုလုပ္ေတ။

တျခားလူတိေလ့ ယင္းပိုင္ယာ။ တခ်ိဳ႕အသက္ႀကီးေရလူႀကီးတိ ေပ်ာ္ေလ့ေပ်ာ္တတ္ေတ လူႀကီးတိက ဇာလုပ္ကတ္ေလ့ဆိုေဂ ေဘာလံုးအသင္း ဒိုင္းရလာလို႕ အလံကိုင္ဘနာရပ္ကြက္ထဲကို ၀င္လာစြာနန္႕ အ၀ကနီဘနာ ေဘာလံုးသမားတိကို ပန္းကံုးတိစြပ္ကတ္ေတ။ ဒိုင္းရလို႕ ဆုခံဖို႕လားေရ တတ္ႏိုင္ေရအိမ္တိက ဘာလီတိ လိေမၼာ္ရည္တိ တိုက္ကတ္ေတ။ ကေဂါင္းေပ်ာ္ဖို႕ေကာင္းခေရ အခ်ိန္တိကို မ်က္စိထဲမာ ျပန္ျမင္မိေရ။

ေဒပိုင္ေအာင္ျမင္မႈရခစြာတိမာ အားလံုးကိုၿခံဳၾကည့္ေဂ..အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို တိြဂတ္ရဖို႕၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကတဆင့္ ကိုယ္ရို႕စြာကိုယ္ရို႕ ယံုၾကည္မႈ(Confidence) ဟိနီဂတ္စြာကို ျမင္ဂတ္ရဖို႕ (နာရီတိ၊ ပတီးတိ၊ လက္စြပ္တိကို ခၽြတ္ေပါင္ဘနာ ေဘာလံုးေက်ာက္အက်ီီ၀ယ္ကတ္စြာေရ ငရို႕ဒိုင္းရဖို႕ေသခ်ာေရ ဆိုေရ ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေတ)။ လူႀကီး၊ လူငယ္တိအားလံုး၊ တရပ္ကြက္လံုးကလူတိ အားပီးေထာက္ခံစြာတိကို ျမင္ကတ္ဖို႕။ ေဒခ်င့္တိစြာေရ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႕အတြက္ မဟိမျဖစ္လိုအပ္ေတစြာတိျဖစ္ေတ။

အထက္က အကၽြန္တင္ျပထားစြာေရ ေဘာလံုးပဲြေခ်တခုအေၾကာင္းနန္႕ ရပ္ကြက္ေခ်အေၾကာင္းတခုေလာက္ရာျဖစ္ေတ။ ေယေကေလ့ ဇာအလုပ္မာဘင္ျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ဖို႕နည္းလမ္းတိစြာ အေျခခံအားျဖင့္တူနီတတ္ေတ။ အင္အားႀကီးစြာ၊ အင္အားငယ္စြာ၊ ေဖ့သွ်ာဟိစြာ၊ ေဖ့သွ်ာမဟိစြာ သာမညရာျဖစ္ၿပီးေက စည္းလံုးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ အားပီးေထာက္ခံမႈ (အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ) တိရာ အဓိက က်ေရ။

ဂနိ ရခိုင္ျပည္ေလ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမာ ဒုတိယအဆင္းရဲဆံုးျဖစ္နီေရ။ ယေကေလ့ အကၽြန္ရို႕မာ တျခားလူတိထက္ အားသာခ်က္တိ အမ်ားႀကီးဟိနီေရ။ အပါးဆံုး ဥပမာ တခုျပရေဂ ၂၀၁၀ ရြီးေကာက္ပဲြကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ကတ္။ ယင္းပိုင္ တျခားအားသာခ်က္တိကို ၾဟာဂတ္ပါ။ စိတ္မပ်က္ကတ္ေက့၊ အားမငယ္ကတ္ေက့။ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္တိကို သမာသမတ္က်က် အျပန္အလွန္စိုင္းစားဘနာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ေရနိန္႕၊ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရနိန္႕ ငရို႕ “ဒိုင္း” ရကို ရရဖို႕။ဆက္ရြီးပါေမ…

Free4waddy

Ingen kommentarer: