mandag 5. desember 2011

အာဏာရွင္နန္႕ ေဘာ္လံုး

ေလာကမာ လူလို႕ျဖစ္လာေဂ လူတေယာက္မာ အနည္းဆံုး၀ါသနာတခုစီဟိကတ္ေတ။ Free4waddy ရို႕ဆိုေဂ ၀ါသနာတိမ်ားအားႀကီးလို႕ ျမင္စြာကိုပ်င္ပလိုက္ခ်င္ေရ။ အရက္၀ိုင္းတိြေက က်ိဳက္ပလိုက္ခ်င္ေရ၊ ဖဲ၀ိုင္းျမင္ေက ေဖ်ာင္းပလိုက္ခ်င္ေရ။ ပဆစ္၀ိုင္းတိြေက ႀကိြပလိုက္ခ်င္ေရ။ သေဖာေျပာျပစြာ - အရာ အေဂါင့္ထင္နီကတ္ဖို႕သိမ့္ း)။

ေဒနိ သတင္းစာတခုမာ သတင္းေခ်တပုဒ္ဖတ္မိလို႕ ယင္းခ်င့္ကို အကၽြန္ေလ့ စိတ္ေလ့၀င္စားေရ။ ေနာက္ၿပီးေက တတ္ထားေရစာတလံုးႏွစ္လံုးကို ျပန္မမိလားရေအာင္ အိုးကပ္ဟင္းက်န္ေခ်တိကို မသိုးလားရေအာင္ ခြင္မာတည္ဘနာ ျပန္ေဆာက္ပစ္ေတသေဖာနန္႕ ဘာသာျပန္ဘနာ ေဒမာဟိေရ ကာ၀မ္းရို႕ကို ေဖာက္သည္ခ်လိုက္စြာပါရာ။

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက Lars C. Tisell ဆုိေရ အလြတ္သတင္းေထာက္ေယာက္နန္႕ ကမၻာၿမီတနီရာက အာဏာရွင္ေဟာင္းတေယာက္ရို႕ ေဘာလံုးနန္႕ပတ္သက္လို႕ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခကတ္ေတအေၾကာင္းကို ေဒနိသတင္းစာတေစာင္မာ ဖတ္လိုက္ရေရ။ ယင္း အာဏာရွင္စြာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက ေဘာလံုးအသင္း Malmo FF ဆိုေရ ကလပ္အသင္းကို သူ႕ႏိုင္ငံမာဟိေရ ရနံဆီနန္႕၀ယ္ဖို႕အတြက္ စကားေျပာျဖစ္ခကတ္ေတ။
၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊ ဥေရာပခ်န္ပီယံဖလားမာ Malmo FF အသင္းနန္႕ Monaco အသင္းရို႕ ကဇက္ၿပီးေရေနာက္ပိုင္းမာ ယင္းအာဏာရွင္စြာ Malmo FF အသင္းကို ကေဂါင္းစိတ္၀င္စားလားခေရ။

ယင္းပိုင္စိတ္၀င္စားလားခၿပီးေရေနာက္ပိုင္းမာ ယင္း Malmo FF အသင္းတသင္းလံုးကို၀ယ္ဖို႕အထိ စကားေျပာလာေရ။
Lars C. Tisell ေရ ယင္းအခ်ိန္က အာဖရိကတိုက္က တိုင္းျပည္တိမာလွည့္လည္ဘနာ အလြတ္သတင္းေထာက္လုပ္နီေရအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီးေက ယင္းအာဏာရွင္ကေလ့ တိုင္းျပည္အာဏာကို ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကပင္ အာဏာသိမ္းဘနာ အုပ္ခ်ဳပ္နီေရကာလျဖစ္ေတ။

ပထမဆံုးအဆက္အသြယ္ရစြာကေတာ့ ၁၉၆၉ခုႏွစ္၊ စက္တဘၤာလ၊ အာဏာစသိမ္းေရအပါတ္ထမာပါ။ ယင္းအခ်ိန္က အကၽြန္စြာ အကၽြန္႕ဘာဘာအလြတ္သတင္းေထာက္နန္႕တတူ ယင္းႏိုင္ငံထဲမာ ဟိနီခဘာေရ။ ဘာဘာက ဆြီဒင္နန္႕ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံတိက သတင္းစာတိအတြက္ အလြတ္သတင္းေထာက္လုပ္နီေရအခ်ိန္ပါ။ အကၽြန္ယင္းအာဏာရွင္ဇာတိၿမိဳ႕ကိုလားလည္ေရအခ်ိန္မာ Malmo FF နန္႕ Monaco အသင္းရို႕ ဥေရာပခ်န္ပီယံဖလားေက်ာက္ၿပီးလားခကတ္စြာ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ၾကာလားခပါယာ။ ယေကေလ့ ယင္းအာဏာရွင္ေရ Malmo FF ကဇက္ပံု၊ ကဇတ္နည္းတိကို အဂုထက္ထိ စဲြမက္နီတုန္းပါသိမ့္။
ယင္းအာဏာရွင္စြာ ျမင္းတိကို၀ါသနာပါေရပိုင္ ေဘာလံုးကိုေလ့ ကေဂါင္းစိတ္၀င္စားပါေရ။ ယင္းအာဏာရွင္စြာ Monaco မင္းသားနန္႕ေလ့ အဆက္အဆံဟိပါေရ။ Lars C. Tisell နန္႕တိြေရခါ ယင္းအာဏာရွင္ကမီးပါေရ -

အာဏာရွင္။ ။ “ Malmo FF အသင္းကို၀ယ္ဖို႕ဆိုေက သူရို႕တိ စ်ီးဇာေလာက္ေတာင္းဖို႕လို႕ မင္းထင္လဲ”
Lars C. Tisell။ ။ ေဘာလံုးကို ငါ့ေလ့ကေကာင္းခ်စ္ေတလူတေယာက္ရာ။ ယေကေလ့ ယင္းအသင္း စီးပြါးေရးအေျခအေနကို မသိလို႕ စ်ီးဇာေလာက္ေတာင္းႏိုင္ေရဆိုစြာကို ငါမေျပာႏိုင္။
ယၿပီးေက တဆက္တည္း Lars C. Tisell က ယင္းအာဏာရွင္ကို “ မင္းကကား ဇာေလာက္ပီးႏိုင္ဖို႕လဲ” ဆိုဘနာ ျပန္မီးလိုက္ေတ။ အာဏာရွင္ျပန္ေျဖလိုက္စြာက “ မင္း ငါ့ကို ေဖ့သွ်ာအေၾကာင္းနန္႕ပါတ္သက္လို႕ မီးစရာအေၾကာင္းမဟိ။ လာမေျပာေက့…ငါ့ (ငါ့တိုင္းျပည္)မာ ရနံဆီတိ မကန္ဟိေရ” လတ္။

ယေကေလ့ ယင္းအာဏာရွင္အနီနန္႕ ယင္းပိုင္ေဘာလံုးအသင္းတခု၀ယ္ဖို႕စြာကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္မေျပာ၀ံ့၊ တခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္လားခေဂ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္လာဖို႕ျပႆနာတိကို သူေၾကာက္ပံုရပါေရ။
ယင္းပိုင္နန္႕ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းကာလကပင္ သူနန္႕အာဏာရွင္အဆက္အသြယ္ျပတ္လားေရပိုင္ အာဏာရွင္အနီနန္႕ေလ့ တျခားႏိုင္ငံေရးအရႈပ္အထြီးတိမာ လံုးပမ္းနီရလို႕ ေဘာလံုးကိုစိတ္၀င္စားမႈကေလ့ နည္းပါးလားပါေရ။

အာဏာရွင္စိတ္ကူးစြာ စားပဲြခံုထက္က စာရြက္အဆင့္ေလာက္ရာဟိခၿပီးေက အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕၊ လက္မွတ္ထိုးေရအဆင့္ကို မေရာက္ႏိုင္ခပါ။
ဆြီဒင္ Express သတင္းစာမာေတာ့ ၁၉၇၆-၉၈ ထိ Malmo FF အသင္းမန္ေနဂ်ာ Cavalli Bjorkman နန္႕ အဆက္အသြယ္ဟိခကတ္ေတဆိုဘနာ ရီးသားေဖာ္ျပေကေလ့ သူနန္႕အာဏာရွင္ဖက္ကလူတိ တရား၀င္ဆက္သြယ္ခစြာ တခါေလ့ မဟိဖူးခဆိုဘနာ ျငင္းလားပါေရ။

အာဏာရွင္ ဇာသူလဲ စာဖတ္ေတလူတိ အေျဖပီးကတ္ပါ း)။

အတတ္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစားဘနာ ရခိုင္ပိုင္ျပန္ထားစြာပါ။ ဖတ္ရ အဆင္မေျပစြာတိဟိခ်င္ဟိပါဖို႕။ ဟိေက ပပြင့္လလင္းေ၀ဖန္ပီးကတ္ပါ။ ေနာက္ ရီးျဖစ္ေက ေဒထက္ပိုေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားပီးပါေမ။

အားလံုးကိုခင္မင္စြာနန္႕ -
Free4waddy

Ingen kommentarer: