tirsdag 10. januar 2012

ေဖ့သွ်ာကို ဇာပိုင္သံုးဂတ္ဖို႕လဲ

အေမရိကန္၊ ဥေရာပရို႕ပိုင္ ခ်မ္းသာေရတိုင္းျပည္တိမာေတာင္ ေဖ့သွ်ာဒဂၤါး အက်ပ္အတည္းျပႆနာတိ တရက္ထက္တရက္ တိုးပြါးလာနီေရဆိုေဂ အကၽြန္ရို႕ပိုင္ ကၽြန္သေဘာက္ဘ၀ေအာက္က ရခိုင္ျပည္သူ၊ ျပည္သားတိအတြက္ တခ်က္ေခ်စိုင္းစားလို႕ရာၾကည့္လီကတ္ပါဖိ။ သြီးစုတ္ဖုတ္ေကာင္နန္႕တူေရ လူမ်ိဳးျခားအစိုးရလက္ေအာက္မာ တိုင္းျပည္နန္႕လူမ်ိဳးအေျခအေနတိကို မ်က္စိမာတခ်က္ေခ် ျမင္ၾကည့္ကတ္ပါ။

အကၽြန္က စီးပြါးေရးပညာသွ်င္မဟုတ္ပါ။ ယေကေလ့ ကိုယ့္ပါတ္၀န္းက်င္မာ လက္ဟိျဖစ္ပ်က္နီကတ္စြာတိ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားရစြာတိကို မွ်၀ီပီးခ်င္စြာပါရာ။ ေဖ့သွ်ာတိ ၾဘန္းစီးကာရျဖစ္ရစြာေရ အဓိကလူတေယာက္ခ်င္းစီ ကိုယ့္၀င္ေငြနန္႕ ထြက္ေငြကို မွ်တေအာင္ မစီစိုင္တတ္လို႕ျဖစ္ေတ။ ယင္းပိုင္ ေဖ့သွ်ာဒဂၤါးတိကို စီမံခန္႕ခဲြမႈညံ့ဖ်င္းစြာေရ ယင္းခ်င့္နန္႕ပါတ္သက္ေတ အသိပညာတိ၊ အေလ့အက်င့္တိ၊ ပညာရပ္တိကို တစိေခ်ေတာင္မသင္ဖူးခ၊ မၾကားဖူးခကတ္လို႕ျဖစ္ေတလို႕ေျပာေဂ မာန္မပါကတ္ေက့။ ယင္းအထဲမာ ရခိုင္သားထဲက ရခုိင္သားျဖစ္ေတ အကၽြန္ကိုယ္တိုင္ေလ့ ပါေရ။

အကၽြန္ရို႕တိပိုင္ ေအာက္ၿခီလူတန္းစားတိက ေဒပိုင္ေသွ်ာင္အေၾကာင္းျခင္းရာတိကို မသိနားမလည္ေကေလ့ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေတအေကာင္တိ စေကတေဘြနားလည္ေက ဖာထီးပီးလို႕ရႏိုင္ေရ။ အဂုက ယင္းေကာင္တိေလ့ ငါ့ေယာင္၄င္း ဆိုခါ….ေနာက္တခ်က္က တိုင္းျပည္ေဖ့သွ်ာကို ေယာကၡမဘားက အမြီရေရေဖ့သွ် ာအထင္နန္႕ ထင္ပိုင္ဘုန္းနီကတ္ေတ။ ထားလိုက္ပါ…ယင္းေကာင္တိ အေၾကာင္းကို။ ကိုယ့္အေၾကာင္း ကိုယ္ဆက္ရြီးေမ……..း)

ပဌမအဆင့္အနီနန္႕ ေဒကေက်ာင္းတိမာ အေခ်၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေခ်တိကို ဇာပိုင္နည္းတိနန္႕ စီမံခန္႕ခဲြတတ္ေအာင္လုပ္လားလဲဆိုစြာကို ေလ့လာမိသေလာက္ တင္ျပပီးပါေမ။ စနစ္တက် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပီးေရနီရာမာ ေဖ့သွ်ာ၊ အခ်ိန္၊ နိန္႕စိုင္အလုပ္၊ ႀဟိလုပ္ငန္းစိုင္…..အစဟိေရ အခ်က္တိ အားလံုးပါေရ။

အေနာက္ႏိုင္ငံက တိုင္းျပည္တိမာ အေခ်တိကို ေက်ာင္းသားအရြယ္ကပင္ ေဖ့သွ်ာကိုစနစ္တက်သံုးစဲြတတ္ေအာင္ နည္းလမ္းတိသင္ျပပီးေရ။ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပီးေရ။ ဥပမာတခုအနီနန္႕ျပရဖို႕ဆိုေဂ အရြယ္ေရာက္လာေရ ေက်ာင္းသားတိကို အစိုးရက ေက်ာင္းတက္နီေရအခ်ိန္မာ ေဖ့သွ်ာေထာက္ပံ့ပီးေရ။ အၿခီခံလိုအပ္ခ်က္တိနန္႕ မသံုးမျဖစ္သံုးကိုသံုးရဖို႕စြာတိ (အိမ္လခ၊ အစားအေသာက္ခ၊ ကားခ….အစဟိသျဖင့္) ကို တြက္ဘနာ ကြက္တိနီးပါးေလာက္ ပီးထားေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ ေဒႏိုင္ငံတိမာ ေက်ာင္းသားဘ၀စြာ အဆင္းရဲဆံုးဘ၀ဆိုဘနာ ေျပာကတ္ေတ။

အရာတခါ ေဒပိုင္အေထာက္အပံ့ကိုေလ့ တႏွစ္ပါတ္လံုး ပီးစြာမဟုတ္ဘဲနန္႕ ဇူလိုင္၊ ၾသဂတ္(စ္) ႏြီရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တိမာ တျပားေခ်ေလ့မပီးဘဲ ေက်ာင္းသားတိုင္းကို ကိုယ့္ထမင္းကိုကိုယ္ ၾဟာစားခိုင္းေရ။ ေဒနီရာမာ အကၽြန္ရို႕ယိုင္ေက်းမႈနန္႕ လံုး၀မတူစြာတခုကို သတိထားဖို႕လိုေရ။ အကၽြန္ရို႕ ယိုင္ေက်းမႈမာက အစိုးရဘားကမပီးေက မိဖအိမ္မာတက္စားပလိုက္ေမ ဆိုဘနာ စိုင္းစားကတ္ဖို႕။ ေဒမာက ယင္းပိုင္မဟုတ္။ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္လို႕ မိဖနန္႕အတူတူမနီယာဆိုေလာက္ကပင္ ကိုယ့္လမ္းကိုကိုယ္လားကတ္စြာယာ။ တေယာက္မာ ေဖ့သွ်ာမဟိေက တေယာက္ဘားကခ်ီးေရ အေလ့အထစြာ ေဒသူရို႕မာ မဟိ။ အမိအဖဘားကေလ့ မခ်ီးပီး။ အမိအဖတိကိုယ္တိုင္ကေလ့ ေဒပိုင္အေလ့အက်င့္တိကို ေလ့က်င့္ပီးေရပိုင္ သားသမီးတိကိုယ္တိုင္ကေလ့ မာန ထားဂတ္ေတ။

ေဖ့သွ်ာတိကိုက ေက်ာင္းမဖြင့္ခင္ကပင္ ေက်ာင္းမာေလွ်ာက္ရေရ။ ေက်ာင္းဖြင့္လို႕ တလေက်ာ္ေလာက္ၾကာမ ပဌမအသုတ္အနီနန္႕ ေဖ့သွ်ာအမ်ားစေက စုဘနာတေခါက္လာေရ။ ၿပီးခါမွ ေနာက္လတိမာ စေကစေကျပန္ျဖတ္လားယင္းနန္႕ လစိုင္ပံုမွန္ျပန္ပီးလားေရ။ ယင္းပိုင္ ပဌမအသုတ္၊ ဒုတိယအသုတ္ ဆိုဘနာ စာသင္ႏွစ္တႏွစ္မာ (၂)ခါေလာက္ ထုတ္ပီးေရ။ ထုတ္ပီးေရအခ်ိန္မာ ေဖ့သွ်ာအမ်ားႀကီးဟိေရဆိုဘနာ တခါတည္းသံုးပလိုက္လို႕မရ။ ယင္းရေရေဖ့သွ်ာတိကို စာသင္ႏွစ္တႏွစ္လံုး ပံုမွန္ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေအာင္ စီမံခန္႕ခဲြရေရ။ လစိုင္နန္႕အမွ် အိမ္လခ၊ မီးခ၊ အစားအေသာက္ခ၊ ကားခ…အစဟိသျဖင့္ သီးသန္႕စီခဲြထားရေရ။ ကိုယ့္မာမဟိေက ျပည္မာမဟိ လို႕ေျပာေရ ရခိုင္စကားပံုစြာ ေဒသူရို႕ႏိုင္ငံတိမာ ကြက္တိလာျဖစ္နီေရ (ဘဏ္က ခ်ီးလို႕ရစြာမပါ)။

တခါက ငယ္သငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြအရင္းအခ်ာတစု ခရီးလားဖို႕ လိုင္းကားထက္ကိုတက္လာကတ္ေတ။ ယင္းအထဲက တေယာက္က ေဖ့သွ်ာအိတ္မိက်န္ခဘနာ ကားေမာင္းလူကိုကားခမပီးႏိုင္။ ေယခါ ယင္းသူက တေယာက္ကိုေလ့အပူမကပ္ဘဲနန္႕ မင္းရို႕လားလီကတ္ဖိ။ ငါ ေနာက္ကလိုက္ပါလတ္ေမ ဆိုဘနာ ကားထက္ကျပန္ဆင္းလားခစြာကို ျမင္ဖူးေရ။ ေဒနီရာမာ ဇာတိတိြရလဲဆိုေက တေယာက္ဘားကတေယာက္ မ်က္ႏွာငယ္ခံလို႕ ေဖ့သွ်ာမခ်ီး၊ ကိုယ့္စြာကို တာ၀န္ယူ၀့ံေရသတၱိ….ယင္းပိုင္စြာေခ်တိကိုေလ့ု တိြရေရ။

ယင္းပိုင္စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးတိ၀င္နီေအာင္ေလ့ ယင္းသူရို႕လူမႈပါတ္၀န္းက်င္တိ၊ ေက်ာင္းတိက အေသွ်ဘ၀ ေက်ာင္းနီေလာက္ကပင္ ရိုက္သြင္းပီးထားေရ။
ယၿပီးေက အရာရာကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တတ္ေအာင္ စနစ္တက် သင္ပီးထားေရ။ ဥပမာ - ေက်ာင္းကနီ ခရီးတခုခုထြက္ဖို႕ဟိေရဆုိေက ယူလာရဖို႕ပစၥည္းေခ်တိ၊ အခ်ိန္၊ နီရာ၊ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အစား….အစဟိသျဖင့္ စနစ္တက်နန္႕ ႀကိဳတင္အသိပီးထားေရ။ တခုခုမိက်န္ခလို႕ လူမ်ားဘားက ယူသံုးလိုက္ေမဆိုလို႕မရ။ ေနာက္ဆံုး….ေက်ာင္းအားခ်ိန္တိမာ အေခ်တိအတြက္ ကဇတ္ေတအခ်ိန္တိဟိေရ။ ယင္းကဇတ္ေတအခ်ိန္မာ မကဇတ္ဘဲ စာသင္ခန္းထဲမာ ထိုင္က်န္နီခလို႕မရ။ ယင္းအခ်ိန္ ေဒါင္ လို႕တီးစြာနန္႕ လိုအပ္ေတပစၥည္းတိကိုယူဘနာ အားလံုးအျပင္ထြက္ဘနာ ကဇတ္ရေရ။ စာသင္ခန္းတိကိုေလ့ အားလံုးေသာ့ပိတ္ပလိုက္ေတ။ တခုခုမိန္႕က်န္ခလို႕ ျပန္၀င္ယူခ်င္လို႕ မရယာ။ ယင္း ဇူးနန္႕အေခ်တိစြာ အခန္းထဲက မထြက္ခင္ေလာက္ကပင္ ကိုယ့္မာဇာဇာလိုအပ္ဖို႕လဲဆုိစြာကို ေဂါင္းထဲမာအစီအစိုင္ခ်ဘနာ မွတ္ထားဂတ္ရေရ။ အစားအေသာက္လိုဖို႕လား၊ အုပ္ထုပ္လိုဖို႕လား၊ ဖိနပ္လိုဖို႕လား…..အစဟိသျဖင့္။

ေဒအေလ့အက်င့္ေခ်တိစြာ သမန္ကာလွ်ံကာၾကည့္ေက မသိသာႏိုင္ေကေလ့ အခ်ိန္ၾကာလာစြာနန္႕အမွ် ဘ၀တခုလံုးကိုျဖတ္သန္းလာရေရအခ်ိန္မာ အရာရာကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တတ္ေတအက်င့္တိက အေလ့အက်င့္ပိုင္ျဖစ္နီကတ္ေတ။ ဇာအလုပ္ကိုပင္လုပ္လုပ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေရလူနန္႕ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း တပဲြထိုးလုပ္ေတလူ ၿပိဳင္လာေက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေရလူ သာစြာေဂ်းယာ။ ေဒပိုင္ အတုယူစရာေကာင္းေရ စနစ္ေခ်တိကို ကိုယ္ရို႕စာသင္ေက်ာင္းတိမာ ကိုယ္ရို႕စြာကိုယ္ရို႕ တခုပိုင္ေလ့ မလုပ္ႏိုင္ခါ ကိုလိုနီတိသြင္းေရ မေကာင္းေရစရိုက္တိကိုေဂ်း အသြင္းခံနီကတ္ရေရ။ ယင္းပိုင္ မေကာင္းေရစရိုက္တိ၊ အသိဥာဏ္တိ၊ အေတြးအေခၚတိကို သြတ္သြင္းခံထားဂတ္ဂလို႕ ဂနိ ငရို႕ရခိုင္တိ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုး ဖီးသင့္ေရပိုင္ လူမ်ိဳးျခားတိလုပ္ခ်င္ပိုင္လုပ္နီဂတ္စြာကို ခံနီဂတ္ရစြာျဖစ္ေတ။ ဂနိလက္ဟိ ရခိုင္လူမႈအသိုင္းတိၾကားထဲမာ ျဖစ္နီဂတ္ေတ ျပႆနာတိအားလံုး၏ အရင္းအျမစ္စြာ ေဒအေျခခံကလာစြာတိျဖစ္ေတ။(ဆက္ဖို႕သိမ့္)

Free4waddy

Ingen kommentarer: