tirsdag 17. januar 2012

ရခိုင္စာပီနန္႕ အကၽြန္႕အျမင္

ရခိုင္စာပီ ျပန္လို႕ၾဟင္သန္လာဖို႕အတြက္ ေဒတေခါက္မာ အယင္တေခါက္တိနန္႕မတူဘဲ ရွိတိုး၊ ေနာက္ဆုတ္ စိေခ်ျပန္စိုင္းစားမိေရ။ နည္းပညာအကူအညီတိ၊ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိကတဆင့္ ဂနိလက္ဟိ ရခိုင္စာပီအေျခအေနစြာ အယင္ဆယ္စုႏွစ္တိထက္စာေက အဆေပါင္းရြီတြက္လို႕မရေအာင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေရလို႕ေျပာေဂ တေယာက္ေလ့ျငင္းလို႕မရ။
အဂုလက္ဟိေရာက္နီေရ ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာကို ေဒထက္ပိုေကာင္းလာေအာင္ လက္ဆင့္ကမ္းထမ္းလားဂတ္ရဖို႕တာ၀န္စြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္းမာ တာ၀န္ဟိေရ။ အဂုလက္ဟိဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာကမာ သံုးနီဂတ္ေတေ၀ါဟာရနန္႕ေျပာရဖို႕ဆိုေဂ ေဒအေျခအေနကနီ ေနာက္ျပန္လွည့္လားလို႕ တခုပိုင္ေလ့မရ။ တံုးတိုက္တိုက္၊ က်ားကိုက္ကိုက္ အားလံုးအားနန္႕ပန္းတိုင္ထိေရာက္ေအာင္ ထမ္းလားဂတ္ရဖို႕။

အဂု ေရာက္နီေရအေျခအေနစြာလဲ ပပြင့္လလင္းေျပာရေဂ ရာႏႈန္းျပည့္ေက်နပ္အားရဖို႕ေကာင္းေရ အဆင့္ကို့ မေရာက္သိမ့္လို႕ ယူဆလို႕ရေရ။ စနစ္တက်ကြင္းဆင္းဘနာ စစ္တမ္းေကာက္ထားစြာမဟုတ္ဘဲ အျပင္ဘန္းအျမင္နန္႕သံုးသပ္ထားစြာျဖစ္လို႕ အမွားအယြင္းတိ အားနည္းခ်က္တိ ဟိႏိုင္ေရ။

အကၽြန္ျမင္ေရ အခ်က္(၂)ခ်က္ကို အယင္ခ်ျပေမ။ ပထမတခ်က္ ရခုိင္သားတိုင္း ရခိုင္စာရြီးရဖို႕ဆိုေရအဆင့္ကိုမလားခင္ ရခိုင္သားတိုင္းရင္ထဲ၊ အသဲထဲ၊ သြီးသားထဲမာ “ငရို႕မာရခိုင္စာဟိေရ” ဆိုေရစိတ္ဓါတ္ကို အယင္ဆံုးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပီးရဖို႕လို႕ထင္ေရ။ ဇာျဖစ္လို႕ ေဒပိုင္သံုးသပ္ရလဲဆိုေဂ ဂနိရခိုင္သား (၁၀၀%) ရခိုင္စာ မရြီးကတ္သိမ့္လို႕ျဖစ္ေတ။ လက္ဟိရခိုင္လူမ်ိဳးထဲမာ လူႀကီးပိုင္းတိနန္႕ လူလတ္ပိုင္းတိက ရခိုင္စာဟိေရဆိုစြာကို အတိုင္းအတာတခုထိ လက္ခံထားဂတ္ေကေလ့ ျပည္တြင္းကရခိုင္ေခ်တိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရခိုင္စာဆိုစြာ ဟိမွန္းပင္သိလီကတ္ပါဖို႕လား ေၾကာင့္ၾကမိေရ။ ယင္း အေခ်တိ၊ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်တိသိလာဖို႕အတြက္ ေဒနိလူႀကီးတိ၊ လူလတ္ပိုင္းတိမာ တာ၀န္အျပည့္အ၀ဟိေရ။ တလံုးပင္၀င္၀င္၊ ႏွစ္လံုးပင္၀င္၀င္ ယင္းအေခ်တိကို နားသြင္းပီးကတ္ရဖို႕။ ယင္းကတဆင့္ အခ်င္းခ်င္းၾကားမာ ရခိုင္စာရြီးတတ္စြာတိကို ဂုဏ္ယူတတ္လာေအာင္ လုပ္လားဂတ္ရဖို႕။ ေဒခ်င့္က ပဌမ သံုးသပ္ခ်က္ပါ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္း ရခိုင္စာရြီးရစြာကို ဂုဏ္ယူတတ္လာမွ ရခိုင္စာပီေတာက္ပလာဖို႕ျဖစ္ေတ။

ေနာက္တခုက လက္ဟိအျငင္းပြါးနီဂတ္ရေရ….လီယူ လီသိမ္းျပႆနာ။ အမွန္မာ ေဒကိစၥစြာ ယင္းေလာက္ထိႀကီးမားေရျပႆနာ၊ ရွင္းလို႕မက်င္းႏိုင္ေရ ျပႆနာမဟုတ္။ ဇာျဖစ္လို႕လဲဆိုေဂ ေဒျပႆနာစြာ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတခုတည္းမာရာ ဟိစြာမဟုတ္။ တျခားလူမ်ိဳးတိမာေလ့ မကန္ဟိေရ။ ေဖ့သွ်ာကိုေတာင္ပိုင္ပံုဘနာ စာပီတိ၊ ပညာေရးစနစ္တိကို အေသအခ်ာသုေတသနလုပ္နီဂတ္ေတ တိုင္းျပည္တိမာေတာင္ ေဒျပႆနာတိကို မရွင္းႏိုင္သိမ့္ဆိုေဂ အကၽြန္ရို႕ပိုင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၊ ႏိုင္သေလာက္ေခ်နန္႕လားနီဂတ္ေတလူမ်ိဳးတမ်ိဳးအဖို႕ ေဒျပႆနာကို နိန္႕ခ်င္းညခ်င္း ဥံဳ..ဖြ…ေပ်ာက္စီဆိုဘနာ လုပ္ပလိုက္ဖို႕စြာ တခုပိုင္ေလ့ မျဖစ္ႏိုင္။

အ၀ီးႀကီးကိုလားၾကည့္စရာမလို…ဂနိ ဗမာတိရြီးနီဂတ္ေတ စာတိကိုလားၾကည့္လိုက္။ အမ်ိဳးမ်ိဳး တေယာက္တဖံု စိတ္ထင္ပိုင္ရြီးနီကတ္ေတ။ ယေကေလ့ အကၽြန္ဆိုလိုစြာက ယင္းသူရို႕ရြီးလို႕ ငရို႕ေလ့ေနာက္ကလိုက္ရြီးရဖို႕လို႕ ဆိုလိုစြာမဟုတ္။ လက္ဟိအေျခအေနအရ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးနည္းလမ္းေခ်တခုကို စိုင္းစားခ်ျပစြာရာျဖစ္ေတ။ ယင္းဇူးနန္႕ အရြီးအသား၊ လီယူလီသိမ္းျပႆနာတိကို ကႀကီးက်က်ယ္လုပ္ဘနာ ခ်ကန္ကန္လို႕ျငင္းနီကတ္ဖို႕ အခ်ိန္မဟုတ္သိမ့္။ ေလာေလာစိုင္အေျခအေနအရ လက္ဟိရြီးနီကတ္ေတအဆင့္က ျပန္မက်လားလီရေအာင္ ထိမ္းသိမ္းထားကတ္ရဖို႕။

တနိန္႕နိန္႕ တခ်ိန္ခ်ိန္ ရခိုင္စာပီကို ရခိုင္ရို႕စတိုင္လ္နန္႕ ပပီပျပင္ဖန္တီးခြင့္ရလာေရနိန္႕ ေဒျပႆနာတိစြာ အမႈိက္ပါနီေရရီကို ရီစစ္နန္႕စစ္ထုတ္ပလိုက္ေတပိုင္ သန္႕ရွင္းလတ္ဆပ္ေတ ရခိုင္စာပီ ရီအအီးေခ်တခြက္ ေသာက္ႏိုင္ကတ္ပါစီလို႕ ဆႏၵျပဳယင္း……………………..
ရခိုင္စာပီ တိုးတက္ၾဟင္သန္ပါစီ………။
Free4waddy

Ingen kommentarer: