lørdag 31. mai 2014

လက္ဟိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးကို သံုးသပ္ျခင္း

လက္ဟိရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးအေျခအေနကို သံုးသပ္ရဖို႕ဆိုေက ဟန္ေယာင္ေ၀ (EBO/NRP) ေကာင္းမႈနန္႕ ၂၀၀၄ က ျပည္ပမာ စခေရ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီက စလိုက္ေမ။ ယင္းညီလာခံမာ ျပည္ပရခိုင့္အတိုက္အခံအင္အားစုတိအားလံုးနီးပါး ပါခကတ္ေတ။ ယေကေလ့ မၾကာခင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္ၿပိဳက်လားခကတ္ေတ။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုစြာမာ အဓိကအေၾကာင္း(၂)ခုဟိေရ။ ယင္းခ်င့္တိက ဇာလဲဆိုေက-

(၁) ျပည္သူ႕ဆႏၵမပါဘဲ NGO ေဖ့သွ်ာနန္႕ သူရို႕အလိုက် ဖုတ္ပူမီးတိုက္လုပ္လိုက္ရခါ လမစိဘဲမြီးလာေရအေသွ်ပိုင္ မြီးေလာက္ကပင္ (၉၇)ပါးေရာဂါ ကပ္ပါလာေရ။ မၾကာခင္ သီက်လားေရ။

(၂) ေနာက္တခ်က္က ကိုယ္က်ိဳးေမွ်ာ္လူတစုေၾကာင့္ျဖစ္ေတ။ (ဥပမာ) ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဦးေဆာင္ေရ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးပါတီကို ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ (၆)လ အတြင္းမာ NUPA နန္႕ မဟာမိတ္လုပ္ထားစြာကို တရား၀င္ျပန္ဖ်က္ပီးဖို႕ေတာင္းဆိုခေရ။ (၆)လ မျပည့္ခင္ စိေခ်အလုိမာ မဟာမိတ္လုပ္ထားစြာကို လံုး၀မဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း တရား၀င္စတိတ္မန္းတေစာင္ထြက္လာေရ။
အထက္ကျဖစ္ရပ္တိေရ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီကို အဓိကၿဖိဳခဲြဖ်က္ဆီးပစ္ေတ အေၾကာင္းရင္းတိျဖစ္ေတ။

ယင္းပိုင္အေျခအေနကနီ ၂၀၁၂ မာ အစိုးရနန္႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တိ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္ပါလတ္ေတခါ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီလဲ အေျခအေနအရပါ၀င္လာရေရ။ အစုိးရအနီနန္႕ တျခားတိုင္းရင္းသားတိကိုပိုင္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီကိုေလ့ ျပည္ထဲကို၀င္ဘနာ ျပည္သူတိနန္႕ ထိတိြခြင့္ပီးၾကည့္လိုက္ေတ။ နဂိုကပင္ ႏိုင္ငံေရးဓါတ္ခံအင္အားေကာင္းေရ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ထက္သန္ေရလူတိနန္႕ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းတခု ရင္ရင္ခ်င္းထိမိကတ္ေတခါ ေတာ္လွန္ေရးမီးေတာက္ႀကီး ဟုန္းခနဲ ထေတာက္လားခေရ။ ေအာက္သားအစိုးရ မ်က္စိမ်က္ဆန္ျပဴးဘနာ ၿခီမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္လားခေရ။

တျခားတိုင္းရင္းသားတိကို ျပည္နယ္အဆင့္ေဆြးေႏြးပဲြ၊ ဗဟိုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတိကို အဆင့္ဆင့္လုပ္ေကေလ့ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတိကို ျပည္ထဲကိုေနာက္တေခါက္ ထပ္သြင္းဖို႕ ခ်ႏံု႕တံုေအာင္ ေၾကာက္လားခေရ။ ယင္းခ်င့္နန္႕ တခ်ိန္တည္းမာ လႈိင္းပိုင္တလိပ္လိပ္တက္လာေရ ရခိုင့္အမ်ိဳးသားႏိုးၾကားေရစိတ္ဓါတ္တိကို ခ်ိဳးပလိုက္ရဖို႕ဆိုစြာကို မယူမနည္းနန္႕ ႀကံစည္လာေရ။ ခ်က္ခ်င္းဆိုပိုင္ ရခိုင္-ကုလား အေရးအခင္းကို ဖန္တီးေရ။ ယင္းခ်င့္ရည္ရြယ္ခ်က္က ဇာလဲဆိုေက " ေတာ္လွန္ေရးသမတိကို အားကိုးနီလို႕မရ၊ ကုလားတိရန္ကို ျမင္ေရမလား...ငရို႕ကိုပုန္ကန္ဖို႕မေခ်ာင္းေက့" ရခိုင္သားတိကို တဖက္လွည့္နန္႕ လွည့္စားဘနာ ေျခာက္ပလိုက္စြာျဖစ္ေတ။

တဖက္မာ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိကိုေလ့ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ သပ္လွ်ိဳသိမ္းသြင္းေရ။ ေဒပိုင္ သပ္လွ်ိဳသိမ္းသြင္းစြာတိမာ ဇာေၾကာင့္ပါလာကတ္ရလဲဆိုစြာ အေၾကာင္း(၅)ခ်က္ဟိေရ။

(၁) နာမ္ရာဟိၿပီးေက ရုပ္မဟိေရ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိ နီရာလိုခ်င္မႈ။
(၂) ေတာ္လွန္ေရး နီၿမီ အၿခီကုပ္စခန္း ရခုိင္ျပည္မာ မခ်ႏိုင္မႈ။
(၃) တိုင္းျပည္နန္႕ လူမ်ိဳးအက်ိဳးထက္ ကိုယ္က်ိဳးပိုအေရးႀကီးေရ ေတာ္လွန္ေရးသမား တခ်ိဳ႕ပါ၀င္နီမႈ။
(၄) မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားတိ (ကရင္၊ ကခ်င္)ရို႕၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္နီရမႈ။
(၅) ႏိုင္ငံတကာနန္႕ အစိုးရစြန္႕ႀကဲပီးေရ မသထာရီစာတိကို ေလာဘေဇာတိုက္လာကတ္မႈ။

ေဒေဖာ္ျပပါ အေျခအေနတိစြာ လက္ဟိေတာ္လွန္ေရး၏ လက္တိြပဂတိ အေျခအေနတိျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ပါေရ။

မွတ္ခ်က္။ (တေယာက္ကိုေလ့ မပုတ္ခတ္၊ မေစာ္ကား။ အမွန္တရားကို တင္ျပျခင္းရာျဖစ္ေတ။ တေတ့က်လို႕ ေနာက္ကုန္းကို က်မြိနန္႕ေထာင္းပစ္ပိုင္ တိြလားေကေတာ့ မတတ္ႏိုင္)

Free4waddy

Ingen kommentarer: