torsdag 5. juni 2014

ဘူႀကီး.....ဘူႀကီး...ခ်ာခ်ာလည္...
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ စိတ္ေသာကေရာက္နီကတ္ေတ ရခိုင္လူမ်ိဳး အပ်ိဳေခ်၊ လပ်ိဳေခ်တိကို စိတ္တိေပါ့လားေအာင္ နည္းတခုပီးေမဂါး။ ေဒနည္းကို အကၽြန္နယ္စပ္မာ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ခခါ အစိုးရမဟုတ္ေတ အဖဲြ႕အစည္းတခုက အေခ်တိအတြက္ လုပ္ပီးခစြာပါ။

အကၽြန္ကေလ့ အေခ်ကပင္ ကေဂါင္းၾဟက္တတ္ေတ။ ေတာ္လွန္ေရးထဲကိုေရာက္လာခါေတာင္မ အစည္းအေ၀းတိ၊ လူႀဟိ၊ သူႀဟိတိမာ စကားေျပာရေက နဖူးတိက ေဇာေခၽြးတိ ျပန္ျပန္ဘနာ နတ္၀င္ေရလူပိုင္ တခႏၵာလံုး တုန္နီေရ။ ယင္းပိုင္ ယင္းပိုင္နန္႕ စေကတေဘြၾကာလာစြာနန္႕အမွ် တုန္စြာေလ့ စေကသက္သာလာေရ။

ယင္းပိုင္ဘ၀မ်ိဳးကနီၿပီးေက တရက္နိန္႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ ၿခံ၀င္းႀကီးတခုထဲက ျမက္ခင္းျပင္ထက္မာ မီးတိကိုဇကုန္ထြန္းထြန္းဘနာ လူအေယာက္(၁၀၀)နီးပါးေလာက္ ဖ်ာေခ်တိခင္းဘနာ ကိုယ့္အစုေခ်နန္႕ကိုယ္ စားေသာက္နီကတ္ေတ။ ဂစ္တာတီးေရလူတိကတီးလို႕၊ ဟိုအေၾကာင္း ေဒအေၾကာင္း အလာဘ သလာဘ ေျပာေရလူတိက ေျပာလို႕.... ယင္းပဲြကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေပါင္းစံု အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ ပိတ္ပဲြအခမ္းအနားျဖစ္ေတ။

ပိတ္ပဲြ ေနာက္ဆံုးအစီအစိုင္အနီနန္႕ ပါဆယ္ဂိမ္းကဇက္ကတ္ေတ။ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ မဲလိပ္မာပါေရအတိုင္းလုပ္လာကတ္ယင္း ေနာက္ဆံုးကရင္နီ(ကယား)မေခ် တေယာက္အလွည့္က်လာေရ။ ဇာသူရာ အခၽြန္နန္႕မလိုက္မသိ၊ မဲလိပ္ကိုဖြင့္လိုက္စြာနန္႕ " ခိုင္ထြန္းထြန္း အကနန္႕ ကျပပါ" ဆိုဘနာ ပါလာေရ။ ယင္းစာကိုဖတ္ၿပီးစြာနန္႕ ယင္းကလိေမခ်စြာ အကၽြန္ထိုင္နီေရအနားကို ၿပီးလာၿပီးေက " ကိုခိုင္ထြန္းထြန္းေရ....က်မကို ကူညီပါအံုး" လတ္။ ဇာခါကပင္ တဲြကဖို႕ ေခ်ာင္းနီလဲမသိ :p အကၽြန္က " နင္ရို႕တိကို ငါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမာ သင္ပီးထားယာမလား ယင္းအတုိင္းကျပလိုက္။ မဟုတ္ဘူး...က်မ စာသားေတြကို အလြတ္မရဘူး၊ ကူညီပါအံုး ဆိုလို႕ စိတ္မပါ တပါနန္႕ ကူညီပီးလိုက္ရေရ။

သျခင္းစာသားနန္႕ ကနည္းကိုပါ ေဒမာခါတည္း ခ်ရြီးျပခေမ။ အေညာင္းအညာေျပေရ၊ စိတ္တိ ျမန္းလားေရ၊ မယံုေဂ စမ္းၾကည့္ကတ္ :D

ေဂါင္း.........ေဂါင္း........ေဂါင္းေလး လႈပ္ပါလား.....
ေဂါင္း........ေဂါင္း........ေဂါင္းေလး လႈပ္လိုက္ပါ။
(ဘူႀကီး.......ဘူႀကီး....ခ်ာခ်ာလည္)၂

ပခံုး........ပခံုး............ပခံုးေလး လႈပ္ပါလား
ပခံုး.........ပခံုး............ပခံုးေလး လႈပ္လိုက္ပါ။
(ဘူႀကီး.......ဘူႀကီး....ခ်ာခ်ာလည္)၂

ခါး.........ခါး......ခါးေလး လႈပ္ပါလား
ခါး..........ခါး......ခါးေလး လႈပ္လိုက္ပါ။
(ဘူႀကီး.......ဘူႀကီး....ခ်ာခ်ာလည္)၂

ဒူး.........ဒူး....... ဒူးေလး လႈပ္ပါလား
ဒူး.......ဒူး.....ဒူးေလး လႈပ္လိုက္ပါ။
(ဘူႀကီး.......ဘူႀကီး....ခ်ာခ်ာလည္)၂

ကနည္း။

ေဂါင္း.........ေဂါင္း........ေဂါင္းေလး လႈပ္ပါလား.....
ေဂါင္း........ေဂါင္း........ေဂါင္းေလး လႈပ္လိုက္ပါ။
ခါးေခ်ကို လက္ ၂ ဖက္ေထာက္ပနာ အားကစားသမားတိ အေၾကာေလွ်ာ့ေရပိုင္ ေဂါင္းေခ်ကို သျခင္းဆံုးေအာင္ထိ ဘယ္ ညာ ခ်ိဳးပီးပါ။

(ဘူႀကီး.......ဘူႀကီး....ခ်ာခ်ာလည္)၂
လက္ေခ်တဖက္က ခါးေထာက္ပနာ က်န္ေရလက္တဖက္ကို အထက္ကိုေထာင္လို႕ခႏၵာကိုယ္ကို ခ်ာခ်ာလည္ေအာင္ မိႊလို႕ သျခင္းဆံုးေအာင္ထိ ကပါ။

အတိုသွ်ံဳးေျပာရေက ေဂါင္းကပင္စလို႕ ဒူးထိ အားကစားသမားတိ အေၾကာေလွ်ာ့နည္းအတိုင္း ကၿပီးေက ဘူႀကီး....ဘူႀကီး...ခ်ာခ်ာလည္ အပိုဒ္တိုင္းကို အထက္မာေျပာထားေရအတိုင္းကပါ။

ကဲ အားလံုး....ေဒစာကို ဖတ္မိေရလူတိုင္း ဖတ္ၿပီးစြာနန္႕ အစမ္းတေခါက္ကၾကည့္ကတ္ပါ။ အလုပ္ေညာင္း၊ အထိုင္မ်ားလို႕ အေၾကာအျခင္ တင္းနီစြာတိ၊ အလုပ္မ်ားလို႕ စိတ္ဖိစီးနီစြာတိ၊ မယားမရႏိုင္သိမ့္လို႕ စိတ္ပူနီေရလူတိ အားလံုးခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္လားဖို႕ အာမခံပါသည္။

အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ.....
Free4waddy

Ingen kommentarer: